Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waar is God (0 reacties)

Geplaatst op zaterdag 3 december 2005, 15:09 door Dirk A A

Israël is in verwarring. De politieke situatie is uiterst gecompliceerd na de val van het kabinet (2005). Het Joodse volk smacht naar vrede. Vele Joden roepen tot God om vrede, maar echte vrede lijkt nog ver weg.

In de nieuwsbrief ‘Hashiva – The Return van de Joodse organisatie A Lema’an Zion’ wordt de vraag gesteld waar God op dit moment is. Ter bemoediging merkt Gabriel Goldberg op: ‘De geschiedenis leert ons dat God vaak al bevrijding had ‘gepland’ voordat de donkerste momenten voor het Joodse volk aanbraken’. Als voorbeeld noemt hij de geschiedenis van Esther. Koningin Esther gebruikte haar invloed om het uitroeiingsplan van Haman tegen de Joden in Perzië te verijdelen. De Joden werden door God gered.
Het is opmerkelijk dat Gods Naam in het hele boek Esther niet wordt genoemd. Joodse bijbelcommentatoren, aldus Goldberg, wijzen op Gods vaak niet direct zichtbare, maar wel aanwezige leiding in de gebeurtenissen in dat boek. Hij noemt twee plaatsen waar Joodse bijbelgeleerden God wel zien in de tekst. Allereerst in Esther 5:4. De beginletters van de vier Hebreeuwse woorden, bij ons vertaald met ‘dan kome de koning heden’ vormen samen Gods Naam. Verderop, in hoofdstuk 7:7, in de zinsnede ‘dat het onheil over hem vastbesloten was’, lezen de Joden in de laatste letters van de oorspronkelijke vier woorden opnieuw Gods Naam.
Goldbergs commentaar hierop is: ‘De Naam van God, op kritische momenten geweven in de tekst, zegt ons dat God alles bestuurt en leidt, hoewel vaak verborgen.’

Niet elke redding wordt zichtbaar in tekenen en wonderen, zoals eertijds bij de bevrijding van het volk uit Egypte. God redde Zijn volk soms door ‘gewone, natuurlijke’ gebeurtenissen en soms door rechtstreeks ingrijpen. Soms wordt Hij zichtbaar, soms blijft Hij verborgen, maar altijd is Hij aanwezig. En actiever dan wij vaak vermoeden.
Waarom houdt God Zich soms verborgen, vraagt Goldberg zich af. Hij wijst op Mozes, aan wie God Zichzelf wel openbaarde. Al tegen Mozes zei Hij dat toekomstige generaties van het volk Hem ongehoorzaam zouden zijn en zouden worden weggevoerd in ballingschap. In Deuteronomium 31:18 zegt God daarover dat Hij te dien dage Zijn aangezicht volkomen zal verbergen vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben; dat zij zich tot andere goden hebben gewend.

Dit verbergen van God is volgens Goldberg de verklaring voor het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen. Vanuit ons gezichtspunt is dit een lange periode, maar in Jesaja 54:8 zegt God dat het een korte tijd is: ‘In een uitstorting van toorn heb ik Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen’.
Ondanks dat het lijkt dat God Zich verborgen houdt, is Hij aanwezig en actief. Hij leidt de wereldgeschiedenis, Israëls geschiedenis en ook onze eigen, kleine leventjes. Zijn beloften zijn betrouwbaar. En ook al zien we Gods aangezicht niet zoals Mozes dat heeft gezien en horen we wellicht niet Zijn stem zoals Abraham die heeft gehoord, toch is Hij aanwezig. Terwijl Israël ook nu weer door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen. Lees de profeten maar. Het heil voor Israël komt zeker. God zal een keer brengen in het lot van Zijn volk. En het moment zal komen dat Jezus, Jesjua, Zich aan hen zal openbaren.
Voor Israël blijft het belangrijk te beseffen dat presidenten en regeringsleiders, die Israël dwingen tot bepaalde stappen, het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben. ‘De Here is de allerhoogste over de ganse aarde’ (Psalm 83:19).

Juist in deze spannende tijd voor het volk Israël is de boodschap van het boek Esther dat God ziet wat er gebeurt. En ook al zouden we op dit moment meer van God willen zien in de actuele ontwikkelingen, we mogen zeker weten dat het Hem niet uit handen loopt. Zijn plannen zullen worden vervuld. Maar wel op Zijn tijd.

Dirk van Genderen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden