Een gebed

Het einde van een jaar is een goed moment om stil te staan, ons te bezinnen en voor God te verootmoedigen. Om Hem te danken, maar ook om onze zonden te belijden. De zonden van onszelf, en van land en volk.

‘Trouwe God en Vader in de hemel,
We komen tot U
En danken U voor Uw trouw, Uw genade
U bent zeer te prijzen tot in eeuwigheid.
U kent ons, beter dan wij onszelf kennen
U kent onze moeiten, onze pijn, ons verdriet
Here, ontferm U over ons
Voorzie in al onze noden.

In ons naderen tot U
Verootmoedigen wij ons
Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen U en onze ziel
O Here, vergeef, wees ons genadig.
Wij danken U voor Uw werk in onze kerken en gemeenten
Voor gemeenschap van gelovigen
Voor allen die U kennen
Voor geloofsgroei, gebedsverhoring, genezing en bevrijding.

Niet altijd begrijpen we Uw weg
Soms doet ons leven pijn
Hebben we enkel vraagtekens
En lijkt de hemel van koper.
We klemmen ons vast aan U
Aan de beloften in Uw Woord
Gaan we door het water of door het vuur
U bent daar en zorgt voor ons.

Here, we belijden onze verdeeldheid
U kent ons verlangen naar eenheid
Samen zijn we Uw lichaam
Maak Gij ons één.
We hebben verleerd om te geloven
Een goed gevoel verbinden we vaak belangrijker
Leer ons opnieuw geloven
Ook al zien we niets.

We bidden voor de media in ons land
Om ruimte voor U
Opdat velen de Boodschap zullen horen
En binnen mogen gaan in Uw Koninkrijk.
We zien op naar U
Vervul ons met Uw Geest
Zet ons in vuur en vlam voor U
Onblusbaar.

Here Jezus, we buigen ons voor U neer
Belijden onze zonden en die van ons volk
We keerden U de rug toe
Breng ons terug bij U.
In vele kerken wordt Uw stem niet meer gehoord
Herstel Uw gemeente
Doe Uw aangezicht over ons lichten
Wees ons genadig.

Vader, we bidden U voor de wereld
Voor allen die vervolgd worden om hun geloof in U
Vervul Uw beloften aan Uw volk Israël
Laat Uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen.
De wereld staat in brand
Het leven is niet kostbaar meer
Open onze ogen
Opdat we U zullen zien.’

We bidden U voor allen die U niet kennen
Om hen te zien zoals U hen ziet
Dat ze in ons iets van U zullen zien
Uw liefde en Uw bewogenheid.
Laat Uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen
U komt toe alle lof, eer en aanbidding
Geprezen zij Uw heilige Naam
Voor eeuwig.’

Dirk van Genderen