Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zesde gemeente – Filadelfia (1 reactie)

Geplaatst op zaterdag 13 mei 2006, 17:27 door Dirk A A

De kleine gemeente in Filadelfia ontvangt evenals eerder Smyrna alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn!

Het valt op dat de Here Jezus Zich in deze brief bekendmaakt als de Heilige en de Waarachtige. In het boek Jesaja wordt Hij ook vaak zo aangeduid. Hij is het Die heilig is en heilig maakt. Heilig betekent ook afgezonderd van de wereld. Zo is ook deze gemeente, zo zijn ook wij, als we Hem kennen, heilig in Hem. Afgezonderd van de wereld, afgezonderd voor de dienst van God.
De woorden ‘gij hebt kleine kracht’ in Openbaring 3:8 geven aan dat deze gemeente in aantal maar klein was. Een bemoediging voor alle kleine gemeenten, die misschien wel eens moedeloos worden van alle aandacht die vaak uitgaat naar grote (groei)gemeenten. Het gaat er niet in de eerste plaats om of we groot zijn, maar of we trouw zijn aan de Here Jezus en aan Zijn Woord. Dat wordt beloond!

Er wordt in vers 8 ook gesproken over een geopende deur, die niemand kan sluiten. Deze uitdrukking lezen we eveneens in 1 Kor. 16:9 en 2 Kor. 2:12 en geeft de ruimte aan om het Evangelie te verkondigen. Zien wij de open deuren wel in onze eigen omgeving, voor onszelf, voor onze gemeente? Het is God Zelf Die deze deur opent, zoals met nadruk wordt gesteld. Die deur openen we niet door onze eigen kracht, hoe groot die misschien ook is.
Na de belofte in vers 9 dat sommigen uit de synagoge van de satan zich zullen bekeren en bij hen zullen voegen, volgt in het volgende vers nog een tweede belofte. Omdat zij het woord (logos) van de Here om te blijven volharden en verwachten, hebben bewaard, zal Hij hen bewaren voor het uur van de beproeving dat over de hele wereld zal komen. De woorden ‘de hele wereld’ geven deze boodschap een eschatologische lading mee. Maar dwars door dat uur, die korte periode heen, zal deze gemeente worden bewaard.
Let eens op het specifieke ‘u’ in vers 10. Speciaal zij zullen worden beschermd, geeft de grondtekst aan. We mogen uit dit vers dus niet de conclusie trekken dat we de garantie hebben dat alle gelovigen bewaard zullen worden voor het uur van beproeving dat komt. Het is opmerkelijk dat er in Filadelfia – nu een islamitische stad – nog steeds een kleine christelijke gemeente is.

De belofte dat degene die overwint een pilaar zal worden in Gods tempel, spreekt van kracht en vastheid. Dat zal de mensen in Filadelfia hebben aangesproken, omdat deze stad al vaker door aardbevingen was getroffen.
De tempel van God duidt hier op het hemelse heiligdom waar de troon van God staat. De overwinnaars van Filadelfia krijgen drie nieuwe namen: de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van de Here Jezus. Ze zijn Zijn eigendom.

Jezus’ woorden in vers 11 – ‘Zie, Ik kom spoedig’ – zijn duidelijk bedoeld als een bemoediging. In de bijbelse profetie wordt de toekomst vaak gezien als iets dat zeer nabij is. Op geen enkele manier wil dat zeggen dat de profetie daarmee onbetrouwbaar of niet accuraat zou zijn. Het is niet voor niets dat de Here Jezus telkens weer oproept om waakzaam te zijn en Zijn komst te verwachten. Want alleen zo kunnen we voortdurend bereid zijn om Hem te ontmoeten wanneer het moment daar is dat Hij komt en we Hem zullen ontmoeten.
De aankondiging van de spoedige komst van de Here Jezus staat ook vaak in het kader van de laatste zware periode van beproeving en verzoeking, die, direct voorafgaande aan Zijn wederkomst over de aarde zal gaan. Het is als een bemoediging. ‘Ik kom om u definitief te verlossen.’

Dirk van Genderen

1 Reactie

  1. Van der Biest Roger zegt:
    Geplaatst op donderdag 19 januari 2012 om 7:31

    Wanneer een christen werkt in kleine kracht, is het voor God mogelijk om door deze te werken in Grote Kracht (de Heilige Geest). Als een volgeling van Jezus werkt in eigen kracht, kan deze zeer veel werk verzetten en grote indruk maken, faam verwerven, doch deze zal aan de berg zeggen:” werp u in zee.” Het zal niet gebeuren. Alleen de nederigen, die met kleine kracht, kunnen God grote werken laten doen, tot verheerlijking van Hem.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden