Duurbetaalde genade

Ik wil u vragen aanstaande Goede Vrijdag heel bewust stil te staan bij de kruisiging van de Here Jezus en bij wat het Hem heeft gekost om ons te redden. Hopelijk bent u er nog altijd verwonderd over: ‘Heeft Hij dat ook voor mij gedaan?!’

Het lijden van de Here Jezus was zo gruwelijk zwaar dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. Hij heeft de genade duurbetaald. Tegelijk schittert juist op deze dag Zijn onuitsprekelijke liefde voor ons.
In de hof van Getsemane was Hij dodelijk beangst en zeer bevreesd vanwege de toorn van God over de zonde, die aan het kruis op Hem neer zou komen. Zo zwaar was het, dat Zijn angstzweet vermengd werd met bloed. Maar Zijn Vader zond een engel om Hem bij te staan.
Hij werd gevangengenomen, verraden door een van Zijn discipelen. De volgende morgen vroeg wordt de Here Jezus naar de kruisheuvel Golgota gebracht. Onderweg bezwijkt Hij onder het kruis dat Hij zelf moet dragen. Zijn lichaam is al zo gehavend. Hij was gegeseld, op het hoofd geslagen, bespot, bespuwd. Als een lam wordt Hij ter slachting geleid.
Al om 9 uur wordt Hij aan het kruis geslagen met spijkers door Zijn machtige handen, waarmee Hij wonderen had verricht. Onze zonden heeft Hij daar aan het kruis genageld (Kol. 2:14). Zijn bloed druppelt naar beneden uit de wonden in Zijn handen en voeten, bloed dat ons reinigt van alle zonden.

Midden op de dag wordt het opeens aardedonker, van twaalf tot drie uur. God, Die het licht geschapen had, trekt Zijn licht terug. De geestelijke leiders van het volk hebben wellicht gedacht aan Amos 8, waar duisternis als teken van Gods toorn wordt genoemd of aan Joël 2, waar de duisternis in verband wordt gebracht met de Dag des Heren.
Deze duisternis is het zichtbare bewijs dat Gods oordeel over de zonde op Zijn Zoon neerkomt. Drie uur lang verlaat God Hem. Dit moet het zwaarste lijden voor de Here Jezus zijn geweest. Daar hing Hij, tussen hemel en aarde, door God en mensen verlaten. En de hel zal gejuicht hebben. De satan zal gedacht hebben dat hij Hem definitief had uitgeschakeld.
Maar dan gaat de zon weer schijnen. De toorn van God is gestild. De Here Jezus heeft verzoening teweeggebracht. ‘Het is volbracht!’ Waarna Hij de geest geeft, wat wil zeggen dat Hij vrijwillig sterft.

Geen mens kan zich voorstellen hoe gruwelijk het lijden is geweest dat de Here Jezus heeft ondergaan. Ook een film als ‘The passion of the Christ’ van Mel Gibson kan dit nooit in beeld brengen, zeker niet wat het betekent dat de toorn van God over de zonde op Hem neerkwam. Ik ben blij dat ik die film nooit heb gezien, omdat de zwaarte van dit lijden altijd zwaarder is geweest dan welke film ook maar kan laten zien. Dan zouden we een te beperkt beeld kunnen krijgen van wat het de Here Jezus heeft gekost om ons te redden.

Laat de kruisiging deze dag heel dicht bij u komen en vraag uzelf af: ‘Ben ik met Hem gekruisigd (Romeinen 6)?’ Dat moet u weten! Dat Hij speciaal voor u aan het kruis is gegaan. Dat Hij Zijn leven voor u als een losprijs heeft gegeven (Matt. 20:28). Dan zult u ook delen in Zijn opstanding, die we met Pasen vieren.

Dirk van Genderen