Crisisdreiging

Wie het nieuws volgt, ziet crisisdreigingen op diverse fronten. Ik noem er twee. Allereerst de film van Wilders, die wanneer u dit leest, mogelijk al te zien is op internet. Verder is er de kredietcrisis, die enkele weken geleden in alle hevigheid toesloeg. Ook de gevolgen van deze crisis kunnen vergaand zijn.

Een eerste crisisdreiging die op ons afkomt, komt van de film ‘Fitna’ van Geert Wilders. Op het moment dat ik dit schrijf, is die er echter nog steeds niet. Wel duidelijk is dat de regering zich grote zorgen maakt over de mogelijke gevolgen. Laten we niet uit het oog verliezen dat de vrijheid van meningsuiting, waarop in het kader van deze film voortdurend een beroep wordt gedaan, zich op een gegeven moment ook tegen christenen en het christelijk geloof zou kunnen keren, evenals tegen Joodse mensen. En aan iedereen die zich kwaad maakt op Wilders zou ik willen vragen: ‘Hoe vaak hebt u al voor hem gebeden?’

Een andere dreiging is de kredietcrisis, die in alle hevigheid is losgebarsten. De dollar lijkt in een vrije val geraakt te zijn; de verliezen op de beurzen zijn groot en banken wankelen. Honderden miljarden dollars en euro’s zijn al in het monetaire systeem gepompt in een ultieme poging een totale ineenstorting van de markten te voorkomen.
De risico’s zijn de komende tijd aanzienlijk, volgens diverse financiële deskundigen. Terwijl ik dit commentaar aan het schrijven was, moest ik denken aan Openbaring 17-19, de val van Babylon. Is het teveel gezegd om het huidige financiële stelsel de naam Babylon te geven? Staat dit Babylon op instorten? We worden opgeroepen uit te gaan van Babylon en geen gemeenschap aan haar zonden te hebben, opdat we ook niet getroffen zullen worden door de oordelen die over haar zullen komen.

Is het niet zo dat velen hun vertrouwen meer stellen op hun banksaldo en hun goede baan, dan op de Here God? Stel dat dit alles opeens wegvalt wanneer het financiële stelsel in elkaar stort… Ik zeg niet dat dit gebeurt, maar uitgesloten is het ook niet. Wat dan? Gaan we dan mee ten onder of hebben we geleerd ons vertrouwen op God te stellen? Hij, Die zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst, omdat Hij voor ons zal zorgen, zoals Hij ook zorgt voor de vogels in de lucht en de planten op het veld.
Er zijn nog wel meer dreigingen te noemen, maar daar is hier nu geen ruimte voor. Veel dreigingen houden direct verband met onze zonden. Kan er een moment komen dat God de zonden niet langer kan gedogen, dat de maat van de zonde vol is en Zijn oordelen komen (1 Thess. 2:16)?

Ik schrijf dit niet om u bang te maken voor de toekomst, maar meer als een ‘wake-up call’, een appèl om helemaal op God gericht te zijn, met welke dreigingen we ook te maken krijgen. Dan hoeven we niet te vrezen voor de toekomst, omdat die in Gods handen is. En zoals Hij eenmaal streed voor de Israëlieten, toen Egypte hen wilde vernietigen toen ze voor de Schelfzee stonden, zo kan en wil Hij ook nu voor ons strijden.
De crisisdreigingen houden ook verband met de strijd tussen het licht en de duisternis, die zich in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus toe zal spitsen. Als we wandelen in het licht, hoeven we niet te vrezen, omdat Gods licht zal overwinnen.

Dirk van Genderen