De zes dagen

Naar aanleiding van het Darwinjaar – in 2009 – is er een fikse discussie op gang gekomen rondom het thema ‘Schepping of evolutie’. Onder christenen lijkt het steeds meer te gaan over de vraag of die zes dagen uit Genesis 1 en 2 nu echt zes dagen zijn geweest. Die vraag is crucialer dan velen denken.

Op 12 februari 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Toen hij 50 was, verscheen zijn boek ‘On the origin of species by means of natural selection’, waarmee hij de basis voor de evolutietheorie legde.
Een aantal christenen en christelijke organisaties, verenigd in creatie.info, heeft het plan opgevat begin 2009 in heel Nederland huis-aan-huis de brochure ‘Evolutie of schepping; wat geloof jij?’ te bezorgen. Mits er voldoende geld binnenkomt om het plan te kunnen realiseren.

In de brochure worden schepping en evolutie op een eenvoudige wijze naast elkaar gezet. Wel wat fragmentarisch, maar dat kan moeilijk anders in een paar pagina’s. De spits van de brochure is een duidelijke verkondiging van het Evangelie.
Wat momenteel opvalt in de – christelijke – media is dat de discussie zich met name toespitst op de vraag of de schepping echt in zes letterlijke dagen heeft plaatsgevonden of dat God de schepping wel in gang heeft gezet, maar dat alles vervolgens is ontstaan in een hele lange periode van miljoenen jaren en in de weg van geleidelijke ontwikkeling.

Velen – ook christelijke leiders, voorgangers en wetenschappers – stellen dat er geen tegenstelling moet worden gemaakt tussen schepping en evolutie. God zou de evolutie namelijk in gang kunnen hebben gezegd. Meent men. Men beroept zich op de wetenschap. Er zijn echter ook tal van wetenschappers – en niet alleen christelijke – die kiezen voor het creationisme. En zelfs iemand als Midas Dekkers gaf onlangs toe dat hij ook geen antwoord heeft op de vraag waar het eerste, meest eenvoudige levende celletje vandaan komt. Maar hij wil absoluut niet in God geloven, en heeft dus geen andere keuze.

Ik wil onverkort vasthouden aan de schepping. En dat heeft te maken met hoe ik de Bijbel lees. In Genesis 1 en 2 wordt nadrukkelijk gesteld dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen, waarna Hij rustte op de zevende dag. Ook elders in de Bijbel komen deze zes dagen weer terug. Onder andere in Exodus 20, waar God in de Tien Geboden, Die Hij overigens zelf schreef op de twee stenen tafelen, zegt: ‘In zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag’ (Exodus 20:11).

Waarom zouden we die zes dagen niet gewoon zes dagen laten zijn zoals wij die kennen? Dagen van 24 uur. Is God niet machtig genoeg om alles in zes dagen te scheppen?
In Genesis 1 staat er telkens heel expliciet bij: ‘Toen was het avond geweest en het was morgen geweest…’

Ik wil nog op iets anders wijzen, wat toch cruciaal is. De Bijbel vertelt in Genesis 3 over de zondeval. Door de zonde in het paradijs is de dood in de wereld gekomen. Wanneer je er echter vanuit gaat dat in een lange periode van vele miljoenen jaren uiteindelijk de mens is ontstaan, dan houdt dat ook in dat de dood geen straf op de zondeval was, omdat de dood er dan al voor die tijd was.
En waarom zou de Here Jezus dan nog Zijn leven hebben gegeven aan het kruis? Hij deed dat toch als verzoening voor onze zonden, zoals de Bijbel nadrukkelijk stelt. En wanneer je de zondeval niet meer lettelijk neemt, loop je ook hier vast.

Wie tornt aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, begeeft zich naar mijn mening op gevaarlijk terrein. Waar stopt dat dan? Bij de eerste hoofdstukken van Genesis? Het risico is levensgroot aanwezig dat na verloop van tijd ook vraagtekens worden gezet bij andere gedeelten uit de Bijbel.

Dirk van Genderen