Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 15 januari 2009, 16:10 door Dirk A A

Van 18 tot en met 25 januari wordt de jaarlijkse ‘Week van gebed’ gehouden, die wordt ingeluid door de gebedsdag op 17 januari. Het thema is dit jaar ‘Eén in Gods hand’, over eenheid. Een gebed.

Trouwe God, Vader in de hemel,
wat een genade dat we tot U mogen komen,
tot U, de grote en heilige God.
We komen tot U in deze week van gebed.
We willen Uw grote Naam eren en aanbidden,
omdat U te prijzen bent tot in eeuwigheid.
Dank U dat U Uw Zoon gegeven hebt, de Here Jezus Christus,
Die Zijn leven gaf voor onze zonden.
Die de straf droeg die wij verdiend hadden,
en dat wij U daarom Vader kunnen en mogen noemen.

In deze week waarin gebed om eenheid centraal staat,
belijden wij U onze zonden, onze verdeeldheid.
Door onze verdeeldheid hebben we Uw Naam te schande gemaakt onder de volken.
Onze eer achtten we vaak hoger dan Uw eer,
onze eigen kerk belangrijker dan Uw wereldwijde gemeente,
onze eigen mening belangrijker dan wat U in de Bijbel tot ons zegt.

Beschaamd buigen we ons hoofd en belijden U onze schuld.
U, o Here Jezus, bad tot Uw Vader om eenheid van allen die in U zouden geloven,
maar soms vochten we net zo lang tot onze kerken scheurden.
Hete hoofden, koude harten,
Geesteloos.

Wat een genade, trouwe Vader, dat we toch tot U mogen naderen.
In volle vrijmoedigheid, maar toch ook met enige schroom.
We beseffen dat de eenheid in U een gave van U is,
maar we weten dat het ook een opdracht aan ons is.
Tweeduizend jaar hebben we het nu al geprobeerd,
maar het is ons niet gelukt.

We voelen ons verbonden met allen die in U geloven, waar ook ter wereld.
Met hen die in alle vrijheid U kunnen volgen en dienen,
en ook met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof.
Here, ondersteun hen, houdt hen vast en houdt ook ons vast, voor wie de verleidingen nog groter zijn.

O, dierbare Here Jezus, geef Gij zelf die eenheid, door Uw Geest,
de eenheid van allen die U mogen kennen,
in welke kerk of gemeente we ons ook bevinden.
Een eenheid waarbij kerkmuren wegvallen,
waar we één zijn in U.
Tot eer van U,
opdat Uw grote Naam verheerlijkt wordt,
en opdat de wereld zal geloven.

Amen!

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2009 om 20:30

  Ja Vader in de hemel, wilt U er Zelf voor zorgen,
  dat de eenheid binnen Uw kerk hersteld wordt.
  Ook Christenen kunnen elkaar zo gemakkelijk afstoten.
  Vaak weigert men zelfs om met de ander te praten,
  omdat die ander er (zogenaamd) toch helemaal naast zit,
  en niet voor verbetering vatbaar is.
  Ook is het aantal echtscheidingen binnen de kerk drastisch gestegen,
  omdat de geest uit de wereld en uit de afgrond vaak meer invloed had,
  dan Uw Woord en Geest.

  O God, bekeer ons toch krachtdadig door Uw oneindige kracht en liefde,
  laat Uw Geest toch triomferen over alle machten der wereld en der hel,
  want U zij de lof en de dank en de heerlijkheid tot in eeuwigheid!
  U bent het waard, dat hemel en aarde U loven en prijzen,
  van eeuwigheid tot eeuwigheid!
  Ja Vader, geef een opwekking in Uw kerk, ook in Nederland,
  opdat de onderlinge liefde weer op mag bloeien, ja opdat we ook onze vijanden lief mogen hebben door de kracht van Uw Geest!
  Wij vragen U alles omwille van Uw Zoon, Die alles volbracht heeft.
  U zij de glorie, opgestane Heer!

  O Vader, dat Uw liefde ons blijk,
  O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.
  O Geest zend Uwe troost ons neer.
  Drieënig God, U zij alle eer!!!

 2. Rik zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 januari 2009 om 9:18

  Amen broeder.

 3. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 januari 2009 om 10:50

  Alle Nieuw Testamenttische wedergeboren gelovigen zijn den Heere toegevoegd en vormen met het Hoofd het lichaam van Christus en Christus is niet gedeeld. Door de grote verdeeldheid der kerken kan nu eenmaal geen isgelijkteken geplaatst worden tussen het Lichaam van Christus en de kerken.

  Tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem laat de Heer vanwege hun ongehoorzaamheid aan Zijn Woord zeggen:
  Jer 11:14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen.

  Het verwijzen naar Joh.17 waarin de Heer bid voor de eenheid van de gelovigen, en gewoon doorgaan met die verdeeldheid der kerken na de week van gebed is toch ook ongehoorzaamheid aan Zijn Woord, en zou de Heer dan wel naar de gebeden in de gebedsweek moeten horen?

  Niet in een specifieke week maar iedere dag dank ik de Heer dat ik uit genade mag behoren ” Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;” en iedere dag leven mag als een gezegende met elke “geestelijke zegening in den hemel in Christus.” (Efeze 1:3).

  Met alle leden van het Lichaam van Christus verbonden, groet ik met vriendelijke groet,

  baruch

 4. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 januari 2009 om 11:12

  De ÉÉNHEID onder alle Christenen, over de kerkmuren heen, in het Open-Veld, wereldwijd, is een bijbelse opdracht en een indringende vermaning van Jezus om de ÉÉNHEID onder de Zijnen te bewaren.
  Voor mij is het een Hemelse-boodschap die ik per “toeval” ontvangen heb in de stad Trier (Duitsland) waar in de Dom-kerk, de “lijfrok” van Jezus (?) bewaard wordt. Deze lijfrok is zonder naad uit een stuk geweven. Zie Joh.19. 23 en 24.
  De kerkvaders zien het uit één stuk geweven kleed van Jezus dan ook als het SYMBOOL om de ÉÉNHEID onder de Christenen te bewaren, vooral nu er steeds meer eintijd-tekenen zichtbaar worden en laten wij allen in deze gebeds-week bidden voor deze ÉÉNHEID onder al Zijn volgelingen.
  Mijn Oecumenische missie.
  Mede-Christen Hub Eussen

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 januari 2009 om 13:55

  Hub,

  Zoals ik al schreef:

  “Alle Nieuw Testamenttische wedergeboren gelovigen zijn den Heere toegevoegd en vormen met het Hoofd het lichaam van Christus en Christus is niet gedeeld.”
  Om die Eenheid hoeven wij niet te bidden.

  Paulus bid alle leden van het Lichaam van Christus als volgt:
  1 ¶ Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
  2 ¶ Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
  3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
  4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
  5 Een Heere, een geloof, een doop,
  6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.(Efeze 4:1-6)

  Zo je leest, is dat de eenheid des Geestes.
  Deze eenheid is er niet onder de christenen en daarom zijn er zoveel verschillende kerken.
  Daarom ben ik van mening dat wij niet moeten bidden of de Heer die eenheid
  wil bewerken maar zelf de daad bij het woord moeten voegen.
  Dat is ook het gebed van Paulus. Geparafraseerd “Geen woorden maar daden”.

  Met die eenheid des Geestes zijn alle kerken overbodig, dan zijn wij het huis Gods, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. (1Ti 3:15)

  baruch

 6. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 januari 2009 om 15:10

  Baruch,
  Mag ik, als gewone Christen-mens (dus niet theologisch onderlegd) nog eens duidelijke proberen te verwoorden, mijn “ingegeven boodschap” :
  Wat wij als Christenen WOORDELIJK belijden en getuigen in de verschillende Christelijke kerken; Moeten wij, in deze ÉÉNHEID, DAADWERKELIJK in PRAKTIJK brengen, buiten de kerkmuren in het Open-Veld en daar mag je echt om kracht en zegen van de Heer voor bidden!
  De Oecumenische wereld-kerk is geen gebouw, maar een Geestelijk-Christelijke wereldgemeenschap. Met Gods zegen. Hub.Eussen.

 7. caroline zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 januari 2009 om 22:57

  20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Dit staat in Joh.17

  Waarom zou Jezus dit bidden?
  Hij is de alpha en omega!

  Hij wist als hoofd dat wij, Zijn lichaam hierop zouden worden aangevallen! Dat satan ons wil verdelen opdat de wereld niet zal geloven dat de Vader Jezus heeft gezonden!!!
  Wij hebben de Heilige Geest nodig voor deze eenheid, alleen kunnen wij het niet.
  Dus: bidt om eenheid, niet alleen deze week maar net zolang totdat de Heilge Geest ons een heeft gemaakt! Gods Woord keert niet ledig terug…..Jezus zegt dat wij volkomen een zullen zijn.
  Daarnaast: stop met elkaar veroordelen! Kijk niet naar de verschillen maar kijk met de Liefde van God naar de ander! Dus ja bidden en daarnaast bekeer je! Allemaal, ik ook ,heb zo snel een oordeel klaar over wat er niet klopt bij een ander.
  Al denk je het alleen maar! Bekeer je! Laten we met Zijn hulp de muren omlaag halen. Biddend en werkend in liefde

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 11:48

  Hub,

  Wat je eerste zin betreft: “Mt 23:8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.”

  “Verschillende kerken”, betekent toch dat die er zijn omdat men zich niet benaarstigd heeft de eenheid des Geestes te behouden door de band des vredes?
  Bedoel je met “De Oecumenische wereld-kerk”, die verdeelde kerken, die met een paus aan het hoofd, de PKN waarin rechtzinnigen en vrijzinnigen samengevoegd zijn, waarvan een deel niet geloofd in de lichamelijke opstanding van onze Here Jezus, die kerk waar vrouwen op de kansel staan en de man leren, die kerk waar dominees staan die niet in God geloven, Christelijk Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente, Doopsgezinde, enz, enz? Jij noemt dat: “deze ÉÉNHEID” met kapitalen, maar het is duidelijk dat het een “VERDEELDHEID” is door het ontbreken van de eenheid des Geestes door de band des vredes. De wereld wijst ons op die verdeeldheid en zeggen dat we ons daardoor ongeloofwaardig maken.

  Dikwijls leest men in sites als deze dat wij elkaar lief moeten hebben en elkaar niet moeten veroordelen.
  Maar als wij elkaar Gods Woord voorhouden en elkaar wijzen op hetgeen daarvan afwijkt wordt dat dikwijls als liefdeloos en veroordelend ervaren.

  De Heer zegt in Joh 12:48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

  En voor de gelovige geldt:

  1 ¶ Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen.
  2 Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting.
  3 Want ook Christus heeft Zichzelven niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die U smaden, zijn op Mij gevallen.
  4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.
  5 ¶ Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus;
  6 Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.

  Met een mond, Hub.

  baruch

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 12:51

  Caroline,

  Satan wil ons niet, maar heeft ons verdeeld, daar gaat het nu juist om.
  Die verdeeldheid is ontstaan door het verbreken van de eenheid des Geestes, die er is door deband des vredes. Die eenheid des Geestes door de band des vredes heeft satan al verbroken toen hij sprak: Ge 3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
  Door verdraaien van Gods Woord wordt de eenheid met Gods Woord verbroken en dan is er geen leven meer maar sterft men.
  De verdeeldheid der kerken vindt ook daarin zijn oorsprong.
  Als de een niet gelooft in de lichamelijke opstanding van de Here Jezus en de ander wel dan is het begrijpelijk dat die twee niet meer samenkomen maar gescheiden optrekken.

  Nu moeten die twee niet gaan bidden of God ze weer samen wil voegen, maar zich beiden onderwerpen aan Gods Woord. En Gods Woord is wat de opstanding van de Heer betreft toch niet zo onduidelijk dat daar verschil van uitleg over hoeft te zijn? Het is de hardheid van het hart om niet te geloven alles wat de Schrift ons leert.
  Het is geen liefdeloosheid als wij dit elkaar voorhouden, maar elkaar wijzen op hetgeen de Schrift ons leert:
  2Ti 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

  baruch

 10. caroline zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 14:49

  Baruch,
  er staat geschreven dat Jezus zelf voor ons bidt en pleit!
  De schrift zegt ook, wanneer je bid, niet als je bidt.
  Jezus roept op om te bidden!! Hij is zelf hierin ons voorgegaan en ook daarin moeten wij Hem volgen.Hij had zelf een zeer actief gebedsleven. Dat lees ik in de Schriften en daardoor leer ik Hem kennen.

  Het gaat om relatie niet om religie.

  Je gebedsleven is een essentieel onderdeel van je relaltie met God.

  Wat heeft satan onder andere gerooft in het hof van Eden?
  De relatie tussen God en de mens!!!
  Hij haat het!

  God kwam ‘s avonds het hof in en riep: “Adam , waar ben je?”

  God wil dat we Hem leren kennen door de Schriften maar in combinatie met relatie. Juist door het alleen maar op de schriften te vertouwen was Jezus zo boos op de Schrifgeleerden. Er staat geschreven: de letter dood maar de Geest maakt levend!!! Lees je bijbel dus al biddend om uitleg vragend aan de Heilge geest, onze Trooster, onze Helper.

 11. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 18:16

  Caroline, ik ben blij met hetgeen je geschreven hebt.
  Baruch, het is wel waar dat God tot Jeremia sprak: “Bid niet voor dit volk.” Maar dat was een andere situatie. God strafte Zijn volk vanwege de goddeloosheden ervan. En toen wilde Jeremia, dat God de straf weg zou nemen. God wilde daarnaar niet luisteren, omdat Hij nog niet klaar was met Zijn volk. Het volk moest eerst nog door de smeltkroes der ellende gaan, opdat ze zich vanuit die ellende tot God zouden bekeren.

  Ik geloof dat God anders naar Jeremia toe gereageerd had, als Jeremia dieper had gegraven en echt had gebeden om krachtdadige bekering voor het volk. Als wij bidden voor de eenheid van Gods Kerk op aarde, dan bedoelen wij, als het goed is, ook dat de Heere krachtdadige bekering geeft. En dat is dan een gebed naar Gods wil!

  Natuurlijk is het niet alleen bidden, maar ook werken. Hebben we iemand verkeerd behandeld, dan moeten wij het zo snel mogelijk met die persoon goed maken. Maar soms wil die ander (en dat kan een medechristen zijn!) persé niet tot verzoening komen. We kunnen dan nog maar één ding doen: Bidden dat God het hart van die ander ombuigt, opdat er alsnog verzoening komt.

  Ja, we moeten er steeds van doordrongen zijn, dat alleen God echte geestelijke eenheid kan geven in Zijn Kerk. En daarom is het zo goed om daarvoor te bidden. De Heere Jezus bad Zelf nadrukkelijk om die eenheid. Wat kunnen wij dan beter doen dan in navolging van Hem hetzelfde te doen?

 12. caroline zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 19:43

  Piet, ik ben het helemaal met je eens!
  Alleen God kan echte geestelijke eenheid geven en als wij onze knieen buigen en Zijn aangezicht zoeken, zal Hij dat ook doen.

  Mag ik als aanvulling op het verhaal van Jeremia nog iets toevoegen?
  God zoekt naar mensen onder het volk om te bidden en om zich te bekeren.In Jeremia 12;7 zegt God:” maar als zij geen gehoor geven, dan zal Ik dat volk geheel en al uitrukken en verdelgen”
  Maar wat is daarvoor gebeurd?
  In jer 5;1 spreekt God tot Jeremia:”Zwerft rond in de straten van Jeruzalem, ziet toch en speurt na , zoekt op zijn pleinen of gij iemand vindt,of er een is,die oprecht doet, die oprechtheid betracht, dan zal ik haar vergeven.”

  God stuurt profeten om Zijn volk te waarschuwen. net zoals hij Jona naar Nineve stuurde. Het volk, in het bijzonder de leiders, hebben een keuze om te reageren met bekering en verootmoediging (uitroepen naar God, bidden, erkennen dat zij het alleen niet kunnen).
  Dan zal God hen sparen.Hij is genadig.
  Een profeet kan deze genade alleen niet bewerken. Het moeten mensen onder het volk zijn. Als dat niet gebeurd, dan komen de tijden waarop het te laat is.Dat staat in Jeremia 12;14 lees ook maar Jer.15:1
  Jezus zegt ook dat we de tijden moeten herkennen. En dat als we Hem kennen dat dat ook zal gebeuren. NU is de tijd om te bidden dat God de muren naar beneden wil halen.

 13. Dienie zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 19:51

  Dank je wel Dirk , dat je ons een eindje op weg geholpen hebt om hoe en wat te bidden in de gebedsweek.
  Op het ogenblik zijn er ook heel veel andere onderwerpen om voor te bidden zoals de soldaten die hun leven inzetten voor vrijheid van een volk.Wij moeten volgens mij niet te veel discuseren hoe wij die eenheid zien.Elke maand hebben wij in ons dorp een interkerkelijke gebedsavond. Wij willen de noden van alles wat er gebeeurt hier bij de Here God brengen. Dat betekent dat wij, indien mogelijk, er ook moeten zijn. God is trouw, ongelooflijk trouw.
  Als wij de Here Jezus als voorbeeld zien in ons leven, dan moeten wij ook trouw zijn.Natuurlijk is zo’n gebedsweek geweldig fijn maar in Gods woord staat:Bid zonder ophouden. Niet 1x in het jaar maar elke dag. Elk uur elk ogenblik.Ook een belangrijk gebedspunt is; bidden voor het drugsprobleen en andere verslaving, maar eerst onze eigen tekortkomingen.oor onz broeders en zusters die moeten lijden onder verdrukking.Bid zonder ophouden!Ik wens ons allen een gezegende gebedsweek en alle volgende gebedsdagen van uw leven!

 14. Wil zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 9:51

  Dank aan de Heere, dat je dit werk mag doen Dirk. Het zal velen tot zegen zijn.

  Ik kijk iedere week weer uit naar de nieuwe Nieuwsbrief.
  We worden weer opgescherpt om te bidden, waar we vaak geen tijd voor nemen. Ik vind het soms moeilijk woorden te vinden om te bidden, dank voor je gebed. Er is zoveel om voor te bidden, maar ook om voor te danken.
  Ook dank aan hen die reacties geven, zo mogen talenten gebruikt worden.
  Wat zou het mooi zijn als kerkmuren weg zouden vallen en er meer eenheid zou zijn. Onze roeping is om jaloers te maken. Dat doen we niet als we als christenen zo verdeeld zijn. Eens zal er Eèn Herder en eèn kudde zijn, maar op aarde lijkt dat niet te kunnen. Laten we zonder ophouden blijven bidden voor eenheid en voor de vrede voor Israël.
  Gods zegen.

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 12:20

  Caroline,

  Het thema is dit jaar ‘Eén in Gods hand’
  De verdeelde kerken zijn niet het Lichaam van Christus, want Christus is niet gedeeld. De verdeeldheid der kerken is er door ongehoorzaamheid aan Gods Woord. Waar geen eenheid des Geestes door de band des vredes is, daar is verdeeldheid. Nu bidt Paulus de gelovigen dat zij zich moeten benaarstigen de eenheid des Geestes te behouden door de band des vredes. Onder de gelovigen is dus die eenheid des Geestes, zij moet worden behouden door de band des vredes. Dat nu is juist in de kerkgeschiedenis niet gebeurd.

  Nu is de vraag of wij de Heer moeten bidden of Hij die verdeelde kerken één wil maken of dat wij de eenheid des Geestes moeten herstellen omdat die verloren is gegaan doordat wij het Woord niet bewaard hebben, dat is ook de kern van het gebed van de Heer in Joh.17.
  Als nu na de gebedsweek blijkt dat de kerken nog even verdeeld zijn als nu, moet men toch erkennen dat de Heer de gerbeden niet verhoord heeft en ons afvragen wat daarvoor de reden is.

  Dat een gelovige door gebed in een levende gemeenschap met de Heer leeft is vanzelfsprekend Caroline, maar het thema is: ‘Eén in Gods hand’

  Baruch

 16. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 12:43

  Beste mensen,

  Mijn “ingegeven-boodschap” over de éénheid onder de Christenen,buiten de kerkgebouwen heeft een levendige discussie op deze site gebracht.Heel bemoedigend. Ook worden bijbelteksten met VELE woorden (verschillend)geïnterpreteerd en verwoord. Logisch, want in de 4 evangelieën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, wordt het leven van Jezus naverteld, en verwoord, ieder met zijn eigen accenten en met soms radicale uitspraken en boodschappen, bijvoorbeeld :
  Niet terugslaan, maar de ander de andere wang toekeren! Wie doet dit nou?
  Of, al je rijkdom weggeven aan de armen………….. Liever niet zeg!
  De THEORETISCHE verdeelheid onder de Christelijke Kerken is hiermee verklaard.
  Na het zelf gaan lezen en bestuderen van de bijbel, is in mijn visie de kernachtige samenvatting van de bijbel; de rode draad ; maar vooral de GEEST van de bijbel:
  1) De bergrede van Jezus in de bijbel, met zijn geluk-zaligheidssprekingen.
  2) Jezus-oproep in Johannes 15 :
  a) Als je mijn volgeling wilt zijn; Onderhoud dan de geboden van mijn
  Vader, (Gods-wil, die Jezus, Gods-zoon, hier op aarde is komen
  Verkondigen en Voor-leven, in alle gehoorzaamheid tot de kruisdood
  toe waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden en wij de
  weg naar God toe ,kunnen vervolgen.
  b) En breng ZIJN Gebod : Heb elkander lief, gelijk u zelf,
  DAADWERKELIJK in PRAKTIJK !.
  Laat zien en Horen, dat je Christus-volgeling bent, vooral buiten de
  Kerkgebouwen, in het Open-Veld op welke plek dan ook in de
  maatschapij, wereldwijd.

  Laten wij dus handelen (In deze éénheid) als Christus-volgelingen, volgens de GEEST en niet naar de letter van de schrift.

  De oecumenisch denkend, maar vooral handelde Christen-visie.
  Hub.Eussen

 17. Jan de Leeuw zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 15:08

  Hallo allemaal,

  Hoe moet ik dan Luc 12:51 lezen?
  Meent gij, dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg ik u, veeleer verdeeldheid.

  Of Mat 10:34-36

  Eenheid die ten koste gaat van Gods Woord ( van Jezus Christus) is krachteloos maar zal velen een goed gevoel geven.

  Groet, Jan.

 18. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 15:59

  Jan de Leeuw,

  Mijn advies en visie: Lees de schrift niet volgens de letter, maar LEEF en HANDEL volgens de Geest van de schrift, met je geweten, gevoel, hart en ziel. Hub.Eussen.

 19. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 19:48

  Is dit niet het gebed,dat zij EEN zijn zoals wij een zijn(JESJOUA EN ABBA).
  En was het dan ook niet onze opdracht om Israel tot jaloersheid te verwekken?
  Het getuigenis van JESJOUA is De Geest der profetie.
  HET Getuigenis van JESJOUA MASSJIACH, HOOR ISRAEL JAWEH IS EEN>
  Wij zijn vaak de band met de brs en zrs van DE JOODSE MASSJIACH kwijt.
  OPwekking nbegint altijd na verbreking en schuldbelijden en verootmoedigen.
  Zie het gebed van Daniel. DAT DE LIEFDE EN ZEGEN VAN ONZE MASSJIACH op ons allen moge blijven totdat HIJ KOMT ,MARANATHA ,Shalom.
  Lou Sandifort.

 20. Annalies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2009 om 12:09

  Hoe moet ik dan Luc 12:51 lezen?
  Meent gij, dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg ik u, veeleer verdeeldheid.

  Jan de Leeuw…
  Hoe vaak zie je het niet gebeuren, als iemand in een familie tot geloof in de Here Jezus komt er dan verdeeldheid ontstaat.
  Omdat er geen begrip is voor degene in kwestie, die er plotseling een hele andere levenswijze op na houdt en getuigt van zijn/haar veranderde leven met/door de Here Jezus.
  In de verzen 52 en 53 lees je de verdeeldheid tussen vader en zoon, moeder en dochter… enz.
  De Here Jezus is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar vrede in het hart, door het bloed van het kruis!

  Matth 9 :13 “Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering.”

  Luk 19 : 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

  Vr. gr. Annalies

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2009 om 13:33

  Aan alle bidders voor de eenheid der kerken,

  Heeft God de gebeden verhoord?
  Zijn de kerken nu één?
  Zoniet, wat is daarvan de reden?

  baruch

 22. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2009 om 16:22

  JEsjoua bidt in het Hogepriesterlijk gebed,opdat zij allenEEN zijn zoals wij (ABBA en JESJOUA) EEN zijn.
  Baruch zegt veel goede dingen,goed om over na te denken.
  Hier nog een toevoeging van deze oude man,Lees de Efebrief van Shaul(Paulus) aan de gemeente,vooral dat gedeelte over geen vreemdelingen en bijwoners meer.
  Onze Tante Rebecca zei vroeger altijd al JEJOUA is niet los verkrijgbaar .als Je JESJOUA hebt krijg je ZIJN JOODSE brs en zrs erbij. .Vergeet het NOOIT HET HEIL(JESJOUA)is uit de joden.HET NIEUWE Verbond (Jeremia 31 )is allereerst gesloten met Israel.
  verder allemaa . Shalom en waakt. Lou Sandifort.l

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 11:01

  Aan alle bidders om eenheid van de kerken,

  Waarom geeft niemand antwoord op mijn drie vragen in reactie 21?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 24. caroline zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 0:52

  Baruch, wil je weten wat God’s antwoord is op de reactie van alle bidders van eenheid van de kerken?
  Er zal eenheid komen, Zijn Geest zal het gaan doen.Waarom? Doordat wij volharden en geloven maar bovenal, omdat het Zijn verlangen is die Hij uitstort door onze gebeden. Baruch, mijn gebed is dat je een openbaring zult ontvangen van de Liefde en Trouw die elk menselijk verstand te boven gaat….
  Ik zegen je daarmee Baruch in Jezus Naam!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden