Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nieuwsbrief 24 januari 2009 (8 reacties)

Geplaatst op zaterdag 24 januari 2009, 18:12 door Dirk A A

Vanwege een probleem bij de verzending via de e-mail, zet ik de nieuwsbrief deze week op de site. Iedereen kan zo een keer kennismaken met de nieuwsbrief. U kunt zich nog steeds gratis aanmelden, dan krijgt u ’em voortaan ook elke week toegestuurd.

NIEUWSBRIEF 24 JANUARI 2009, nummer 4

Beste lezers,

Er is weer veel gebeurd de afgelopen week. De strijd in Gaza is gestopt. Amerika heeft een nieuwe president. In België vond een afschuwelijk bloedbad plaats in een kinderopvangcentrum. En de financiële crisis noemt steeds ernstiger vormen aan. Zomaar een greep uit het nieuws.
En misschien is er de afgelopen week in uw persoonlijke leven ook wel heel veel gebeurd, wat het nieuws niet haalt, maar wat wel heel ingrijpend kan zijn.

Obama
Er wordt naar Obama gekeken alsof Hij de messias is. Wat een verrassing en schrik in veel opzichten zal het dan zijn wanneer de echte Messias zal komen om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Laten we niet vergeten ook voor Obama te bidden.
Zelf ben ik niet onverdeeld enthousiast over Obama. Een van zijn eerste daden was dat hij afstand nam van het prolifestandpunt van Bush en koos voor een proabortusbeleid. Slechts 5 minuten na zijn beëdiging was dit al aangepast op de website van het Witte Huis. De vrijheid van de vrouw om te kiezen voor abortus wil hij tot ‘prioriteit van het beleid’ maken.
Ook het beleid aangaande homoseksualiteit zal sterk veranderen onder Obama. Zijn website meldt dat hij zich zal inzetten voor het herroepen van de wet die verbiedt het homohuwelijk van buitenlanders te erkennen. Verder neemt Obama stelling tegen de plannen om in de grondwet vast te leggen dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw. Ook heeft hij groen licht gegeven aan stamcelonderzoek met menselijke embryo’s.
Sommigen wijzen erop dat een bepaalde opmerking van hem richting de moslimwereld nogal raadselachtig klinkt. Hij zei te willen zoeken naar een nieuwe weg voorwaarts, gebaseerd op gezamenlijke interesses en wederzijds respect.

Israël
De strijd in Gaza is beëindigd. Alle Israëlische troepen hebben het gebied weer verlaten en de raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël zijn gelukkig gestopt. De komende weken zal er in Gaza worden onderzocht hoe Israël en Hamas de strijd hebben uitgevochten. Zijn er oorlogsmisdaden gepleegd? Opmerkelijk was het bericht gisteren van een journalist in Gaza die stelt dat het aantal doden dat door Hamas is genoemd, wellicht veel te hoog is.

Op 10 februari gaat Israël naar de stembus. Ik wil u vragen daarvoor te bidden. Dat de uitslag goed zal zijn voor land en volk. Israël heeft behoefte aan een duidelijk en krachtig leiderschap, ja meer nog, aan een leider die zich afhankelijk zal weten van God.

Nieuw commentaar
De afgelopen week heb ik weer een nieuw commentaar op de site gezet: ‘Tekort aan predikanten en voorgangers’. Ik signaleer dat er in diverse kerken een tekort aan voorgangers aan het ontstaan is. Nogal wat gemeenten zijn al langere tijd vacant. Ik ken een gemeente die al lange tijd vacant is, waar binnenkort voor de tweede keer een bidstond wordt gehouden. Tot wie kunnen we in zo’n situatie beter de toevlucht nemen dan tot de Here God zelf.

Ik werp de vraag op of een van de oorzaken van het tekort zou kunnen zijn dat we vergeten zijn de Here te bidden of Hij nieuwe arbeiders wil roepen en zenden.
Hier komt bij dat in de kerken wel hele hoge eisen worden gesteld aan iemand die predikant wil worden. Hij moet dan eerst wel een universitaire opleiding volgen en voor wie dat te hoog gegrepen is, gaat de deur naar het predikantschap op slot, hoezeer zo iemand zich door de Here geroepen kan voelen. Dan zijn er in de evangelische wereld meer mogelijkheden om het Woord te verkondigen voor mensen die zich daartoe geroepen weten, maar geen theologische opleiding op universitair niveau hebben gevolgd.
Verder constateer ik dat gemeenteleden soms wel heel veel kritiek op hun voorgangers hebben. Laten we maar eens vaker voor hen op de knieën gaan.

GOED NIEUWS
Ook nu weer deze rubriek ter bemoediging, met vandaag een lang bericht.

Wonderen in Israël

Misschien hebt u hier al iets over gelezen, maar onderstaand – ingekort – getuigenis is zeer de moeite waard. U kunt het originele verhaal van Dena Gewanter uit Kiriat Yam vinden op www.israpundit.com/2008/?p=8204
Omdat de strijd inmiddels achter de rug is, heb ik de tekst hier en daar in de verleden tijd gezet. Ik heb gebruik gemaakt van enkele vertaalde versies die ik kreeg toegestuurd.

Israël als natie beleeft een verbazingwekkend spiritueel ontwaken als gevolg van het conflict met Hamas. Het is jammer dat de wereld de wonderen niet ziet die zich hier dagelijks voordoen. Israël als natie heeft ervoor gekozen de vrees opzij te gooien voor de veroordeling door andere landen en koos voor haar soevereine recht om de burgers te verdedigen tegen terreur en aanslagen.
De crisis bracht de Joden tot elkaar. Maar liefst 92% van de joodse Israëli’s vond dat de oorlog noodzakelijk was. Niet alleen de linker- en de rechtervleugel van de politiek vonden elkaar, er was ook overeenstemming tussen de verschillende religieuze groeperingen. In gebed riepen de Joden tot de Almachtige voor hun heil, de bescherming en de overwinning op de vijanden. Overal werd opgeroepen tot gebed, iedereen was verenigd in het zoeken van de God van Israël, om de soldaten te beveiligen en te helpen in de overwinning tegen een kwade vijand die heeft gezworen nooit te stoppen totdat Israël als natie is vernietigd.

De soldaten lijken een enorme spirituele honger te hebben. Ze bidden, dragen tzitzit (gebedskwasten) in de strijd en dragen het boek Psalmen met zich mee. De rabbijnen noemen de tzitzit ‘hemelse kogelvrije vesten!’ Tenten als synagogen op het slagveld hadden niet minder dan tien sessies elke ochtend, en werd gemeld dat soldaten die nooit een dienst in de synagoge bijgewoond hebben nu bidden met de tefillim (gebedsriemen). Ze hebben reden God aan te roepen, omdat iedereen zich bewust is van de jaren van voorbereiding door de bloeddorstige Hamas-militanten, en hun verlangen om te doden, te verminken of Israëlische soldaten te ontvoeren. Er zijn dagelijks rapporten van verbazingwekkende wonderen van bescherming en Goddelijke leiding tijdens de strijd.

Het volgende is slechts een enkel voorbeeld: Een Hamas-kaart werd gevonden, met daarop heel duidelijk omschreven de plaatsen van boobytraps, landmijnen en scherpschutterposities. De IDF was in staat om elke installatie die was aangegeven, te vernietigen. Een groot peloton soldaten, dat niet wist dat de school waarin ze op dat moment even rust namen, vol zat met boobytraps, wat ontdekt werd door een soldaat die naar de wc moest, maakte de bommen onklaar zonder dat niemand werd gewond.

Er waren honderden tunnels, verborgen in huizen onder bedden en keukenkasten, allemaal vol met op scherp staande explosieven en munitie, en toch explodeerde er niets als de IDF-soldaten binnenkwamen.
Hoewel er soldaten gewond zijn, gebeurden er ook wonderen. Een jonge man die nog maar kortgeleden uit Engeland naar Israël kwam om te dienen in het leger, was betrokken in een explosie, en werd in de lucht geslingerd. In het ziekenhuis waren de artsen volstrekt verbijsterd toen ze zagen dat een stuk granaatscherf dat compleet door zijn nek was gegaan, de halsslagader had gemist, evenals de halsader en het ruggenmerg op enkele millimeters. Nadat ze de scherf hadden verwijderd, moest alleen nog de wond worden gehecht. Een andere soldaat werd in zijn rug geraakt, maar de kogel miste zijn ruggenmerg en verliet zijn lichaam aan de voorzijde. Een jongen die in ernstige toestand verkeerde, herstelde plotseling en kon weer terug naar zijn vrouw.

Er werd wonder na wonder gemeld, ook in het lokale nieuws. Je hoorde telkens het woord ‘Nes’ (wonder) gebruiken door verslaggevers en omstanders. Een bom kwam net naast een flatgebouw terecht en verdween in een rioolbuis en explodeerde vervolgens ondergronds. Een bejaarde vrouw die zich in een appartement bevond, dat volledig wordt vernield door een bom, wandelde met krassen op haar enkel het gebouw uit. De burgemeester van Beersheva wist op een dag dat hij de school voor een dag moest sluiten. Juist op die dag vernietigde een bom de lege kleuterschool.

Het bejaardencomplex in Nahariya werd getroffen, waarbij de slaapzalen werden vernietigd. Net op dat moment zat iedereen aan het ontbijt, zodat niemand gewond raakte.
Een man verliet met zijn jonge dochter zijn auto en enkele ogenblikken later, toen hij in de schuilkelder zat, werd de auto opgeblazen. Op de televisie vertelde hij dat het een wonder was dat ze nog leefden.

Soortgelijke verhalen zoals deze waren er ook tijdens de tweede Libanon-oorlog. Niemand in het Westen hoorde hiervan. We treuren over de verschrikkelijke verwoesting van de steden in de Gazastrook en de afschuwelijke menselijke tragedies die daar gebeurden, maar de verantwoordelijkheid voor dit lijden en voor de slachtoffers ligt bij de Hamas-leiding. Deze misleide mensen denken dat hun god, Allah, hun de overwinning zal schenken. Maar ze zijn betrokken in een gevecht met de ware God van Abraham, Izaäk en Jacob, wat ze nooit zullen winnen. We leven letterlijk in tijden als die van de Schrift, toen de Here Elisa vertelde over alle plannen van de vijand, totdat ze zich begonnen af te vragen of er een spion in hun gelederen zat.

Er is hoop. Zelfs de ouders van Yoni Natanel, de Israëlische soldaat die werd gedood door eigen vuur, zeiden dat hun zoon stierf ‘voor de heiliging van Gods naam’. Ze vergaven en zegenden hen die per ongeluk hadden gevuurd op zijn eenheid.
De Israëliërs zijn het gewend niet of verkeerd te worden begrepen door de buitenwereld. We worden ons er steeds meer van bewust dat een grotere macht dan wijzelf aan onze kant staat. Wij vervullen onze opdracht om een ‘Licht voor de Naties’ te zijn.

De rest van de volkeren kan de dreiging van Hitler toch niet vergeten zijn, en hoe het Joodse volk bijna was uitgeroeid omdat niemand wilde geloven dat hij werkelijk meende wat hij zei. Het is een strijd tussen duisternis en licht. Gelukkig hebben we een God Die nooit slaapt bij de verdediging van Israël tegen haar vijanden, als Zijn volk tot Hem roept om hulp.

‘En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht, en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’ (2 Kronieken 7:14)

Tot zover het aangrijpende relaas van Dena Gewanter. Ik hoop dat u begrijpt dat ik hiermee het leed aan Palestijnse kant niet wil bagatelliseren. Veel onschuldige burgers zijn het slachtoffer geworden van extremisten, voor wie een mensenleven nauwelijks lijkt te tellen.

Tenslotte
Sommige lezers hebben er misschien moeite mee dat ik deze nieuwsbrief op zaterdag verstuur, die zij als de sabbat houden. Wees er echter van overtuigd dat ik u geen aanstoot wil geven.
Allen die op zondag samenkomen wens ik een heel gezegende dienst toe. Laat het ons gebed zijn dat de Naam van de Here Jezus zal worden verheerlijkt en geheiligd.

Van harte wens ik u Gods zegen toe voor de komende week, in al uw omstandigheden.

Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

De Engelse site kunt u vinden op: www.dirkvangenderen.com

Als weektekst wil ik u meegeven 2 Korinthe 5:1

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

8 Reacties

 1. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2009 om 15:25

  Allen die door de Heilige geest geleid worden zijn
  waarlijk kinderen van God
  We bidden voor je Dirk
  Broeder groet
  Henk en Hennie

 2. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2009 om 20:27

  Het is geweldig om te mogen lezen hoe God Zijn volk geholpen heeft in de strijd. Dergelijke wonderen zijn ook gezien in vroegere oorlogen van Israël. In 1948, toen de staat Israël net was opgericht, werd het land al aangevallen door een enorme overmacht van de Arabische landen. Maar Israël mocht overwinnen, omdat de God van Israël voor Zijn volk streed!

  Op een gegeven moment trok een Arabisch leger toen op naar het hart van Israël. Maar tot hun verbijstering zagen de Arabieren een enorm leger van Israëlische tanks en sloegen daarvoor op de vlucht. Bij later onderzoek bleek dat Israëlische leger helemaal niet te bestaan! God had de Arabieren verjaagd door hen iets te laten zien, dat niet echt bestond.

  Aan de andere kant mogen we niet vergeten, dat Israël nog tot geloof moet komen in de Messias, de Heere Jezus. Paulus voorzegt dit ook in Rom. 11: 25 en 26. Laten we vooral hiervoor bidden, want pas als dat gebeurt zal de vrede (de sjaloom!) van Israël volkomen kunnen worden!

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 26 januari 2009 om 12:20

  Beste Dirk

  Ik vind het maar raar, dat allerlei christenen, van alles het liefst verbieden. Zoals, een voorbeeld het abortusbeleid. Wij zouden daar een rol in kunnen spelen daar voorlichting te in te geven. Dat het menselijk leven belangrijk is. En voor ons christenen heilig is. Maar wij leven toch niet meer in de middeleeuwen. Dat wij bepalen wat goed voor een ander is. Menige oorlogen zijn daar uit ontstaan. En nog even over Israel. Wij mogen de joden in de wereld niet de schuld geven van wat er in Israel gebeurd. Wij cnristenen moeten dat ook uitdragen. Maar wij mogen wel de Iraelische regering er op aan spreken Dat het geweld buitensporig was. 1300 doden. Natuurlijk gaat het zo als in de boeken geschreven is. Maar dat betekent niet dat het rechtvaardig is. Wij christenen moeten het kruis dragen. Maar de joden net zo goed.

  Met vriendelijke groet R Postma.

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 26 januari 2009 om 14:05

  Wonderen in Israël?

  De meningen over de huidige Staat Israël zijn:
  a. Israël heeft afgedaan de kerk is in haar plaats gekomen.
  b. God heeft en voert nu Zijn volk terug naar het land der vaderen.
  c. In ongeloof keren nu de 2 stammen terug naar het land.

  a en b Zijn beiden niet Schriftuurlijk.
  Wat a en b betreft, de Schrift spreekt geheel anders. God zal de belofte gedaan aan Abraham vervullen Rom.11: 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
  26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
  27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
  28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
  29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

  Zowel de 2 als de 10 stammen zullen terugvergaderd worden en gebracht worden in het land.
  Ez. 37:15 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
  16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
  17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
  18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
  19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
  20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.
  21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
  22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.
  23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
  24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.
  25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.
  26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.
  27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
  28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Isral heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.

  Het bovenstaande zal pas vervuld worden als “de volheid der heidenen zal ingegaan zijn”.
  De volheid der heidenen is de Gemeente en die Gemeente moet eerst opgenomen zijn.

  De huidige Joodse Staat zal verwoest worden.
  Dit wordt voorafgeschaduwd in de zgn. intocht in Jeruzalem.
  Luc.19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
  42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
  43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;
  44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

  Een voorvervulling daarvan is gebeurd in het jaar 70 n. Christus.
  In Zach.14 staat de vervulling.
  Zach.14:1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!
  2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
  3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
  4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

  Het Joodse volk is nog steeds ongelovig en God verhoort geen gebeden van ongelovigen.
  Pas wanneer het Joodse volk in de grote verdrukking, die voor 3,5 jaar over hen komen zal, de Naam des Heren aanroepen zal, zal de Heer horen. Nu spreken zij de Naam des Heren niet uit omdat ze bang zijn Zijn Naam ijdel te gebruiken en ook in deze site zie ik dat er geschreven wordt: G’d.

  Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Het Joodse volk heeft de Here Jezus Christus nog niet aangenomen, Zij zijn als Thomas die de opstanding niet geloofde:
  Joh 20:25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
  26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
  27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
  28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
  29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

  Zo zal ook het Joodse volk eenmaal de Heer zien.
  6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.

  En zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders zal ook de Heer Zich aan hen bekend maken:
  Ge 45:4 En Jozef zeide tot zijn broederen: Nadert toch tot mij! En zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt.

  Ge 50:20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.

  Daarna is het feest: Ge 43:34 En hij langde hun van de gerechten, die voor hem waren; maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter, dan de gerechten van hen allen. En zij dronken, en zij werden dronken met hem.

  Dronken worden is type van vol worden des Heiligen Geestes,
  Jer 31:34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

  Efe 5:18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;

  Als het Joodse volk dronken wordt in wijn, is de Gemeente daar getuigen van, want als de Heer voor hen komt is de Gemeente met Hem.
  Col 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 5. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2009 om 19:12

  Beste Baruch,

  Met heel veel woorden (en letters), citeerd en interpreteerd U de bijbel in bijgaande reactie No. 4.
  De wereld is verzadigd met de vele woorden en intrepretaties over en uit de bijbel.
  De wereld heeft nodig dat wij Christenen DAADWERKELIJK volgens de GEEST van de bijbel gaan leven en handelen. In PRAKTIJK brengen dus, net zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft VOOR-GELEEFD.
  De wereld heeft nodig : dat ZIJN woorden, ZIJN kracht, ZIJN blijdschap, ZIJN LIEFDE en VREDE, zichtbaar worden in deze wereld want wij leven in de eindtijd en de tekenen hiervan worden steeds zichtbaarder. Laten wij ons dus voorbereiden op ZIJN wederkomst,die nabij KAN zijn !

  Mede-Christen met een boodschap, Hub.Eussen

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 januari 2009 om 12:18

  Hub,

  De gelovigen zijn getuigen van de Heer.
  In Rom.8 kunnen wij lezen hoe een gelovige leeft.
  Hier op deze site is het voor u niet duidelijk hoe ik leef.
  Het is toch de bedoeling van deze site om het thema met elkaar te behandelen.
  Om nu zo weinig mogelijk eigen visie te spuien, citeer ik veel Gods Woord.
  Zijn Woord is namelijk Geestelijk voedsel.
  Joh 4:34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.
  Hij is ons grote Voorbeeld
  Heb 13:13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 23:29

  Beste Dirk

  Geweldig dat er ook nog in deze tijden nog zoveel wonderen gebeuren in Israel. Je hebt gelijk dat allah nooit tegen de God van Israel op kan. Toen Sadam Israel bestookte met scud raketten werd er ook relatief weinig schade aangericht en vielen er ook weinig doden. Mijn zorg gaat nog wel uit naar die ontvoerde Israelische militair die nu al weer een tijd gevangen zit. Moge God hem en zijn gezin nabij zijn. Ik bid ook voor de Israelische regering dat ze hun beslissingen weloverwogen zullen nemen.

  Gods zegen op je werk.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 8. jan kramp zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 17:23

  Ik wil even reageren op Robbert de laatste, weet je wat hier aardig te vermelden is dat mijn laatste missie in het leger was Israel helpen tegen de scud raketten van sadam Hoessein (1991) Heb het net als Robbert ervaren dat God het niet toeliet dat de raketten schade zouden veroorzaken. We hebben een GROOT GOD. en Dirk ik vind het fijn dat ik je hier weer teruggevonden heb, want voorheen was dat in Visie. Van harte Gods zegen.

  Jan Kramp

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden