Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Groei naar geestelijke volwassenheid (66 reacties)

Geplaatst op woensdag 28 januari 2009, 17:11 door Dirk A A

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.
Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een woord uit de Statenvertaling te zeggen.

Misschien verlangt u wel naar zo’n geloofsleven. Vroeger, ja, toen leefde u dicht bij de Here Jezus. U wandelde met Hem, was vol van Hem. Maar nu… Het is allemaal zo dor en zo doods geworden. U ervaart maar zo weinig van Hem. U hebt het gevoel dat u midden in de woestijn leeft. Wel vertrokken uit Egypte – net als ooit het volk Israël – maar nog ver verwijderd van het land vloeiende van melk en honing.

Oorzaken van geestelijke donkerheid
Tal van oorzaken kunnen het geestelijk leven van een christen in donkerheid hullen. Veel christenen zijn overal vol van, behalve van de Here Jezus. Ze zijn vol van hun werk, van hun favoriete tv-series en vul verder maar in. Sommigen denken dat ze een en ander kunnen combineren. Een beetje God, af en toe een kort gebedje, een beetje Bijbel, een enkel bijbelstudietje, maar ook heel veel wereld.

Denk niet dat ik u veroordeel. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als ik kijk naar christelijk Nederland, dan huilt mijn hart. Zit ik er ver naast wanneer ik zeg dat we vaak maar geestelijke tobbers zijn? Dat er geestelijk veel lauwheid is in ons leven, zoals de Here Jezus ook tegen de gemeente in Laodicea zei (Op. 3:16)?
Verandering is echter mogelijk. Dat is het goede nieuws. De Laodicenzen werden opgeroepen tot bekering (Op. 3:19) en die oproep komt ook tot ons. Het Evangelie is zo geweldig rijk! En onze Heiland, de Here Jezus Christus, wil ons leven geven en overvloed (Joh. 10:10).

Daarom wil ik met grote nadruk de Here Jezus centraal stellen en Hem laten schitteren. Paulus zegt tegen de Galaten zelfs dat hij hun Jezus Christus als de Gekruisigde voor de ogen geschilderd heeft. Dat verandert mensen. Beter nog: Hij verandert mensen! Zodat we geestelijk gaan groeien.
En waar ontmoeten we Hem? In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is! Daardoor leren we Hem steeds beter kennen en wassen we op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petr. 3:18).

Verlangen naar het beloofde land
Dat Woord moet wel opengaan in ons dagelijks leven. Alleen dan kan het krachtig spreken. Ik hoop en bid dat wij niet tevreden zullen zijn met een leven in de woestijn, maar dat we verlangen om met de Here te mogen wandelen in het Beloofde Land.
Ik bid dat er meer van de Here Jezus zichtbaar zal worden in ons leven en in onze kerken en gemeenten. Dat er meer en meer gelovigen zullen zijn die zich helemaal aan God toewijden, met het diepe verlangen in Zijn tegenwoordigheid te zijn. Geestelijke groei zal dan zichtbaar worden en het is goed mogelijk dat anderen dat eerder opmerken dan wijzelf.
Deze groei veroorzaakt geestelijke honger, die pas wordt gestild wanneer wij Gods goedheid hebben geproefd en een glimp hebben opgevangen van Hemzelf (Hebr. 2:9).

Wanneer we in Zijn tegenwoordigheid komen en Hem werkelijk ontmoeten, dan zullen we onze eigen kleinheid en zondigheid beseffen. Hij is immers de Heilige. Jesaja riep het uit: ‘Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen’ (Jes. 6:5), waarna de Here hem heiligde en Jesaja toch in Gods tegenwoordigheid kon zijn. Met volle vrijmoedigheid mogen wij tot Hem gaan, omdat de Here Jezus als de Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebr. 4:14-16).

In de stilte
Het zou wel eens kunnen zijn dat we niet zoveel te zeggen hebben wanneer we in Gods nabijheid zijn. Zo zet ook Psalm 62 in: ‘…mijn ziel keert zich stil tot God’ (vers 2). En verderop in de psalm (vers 6) spreekt de dichter – David – zichzelf toe: ‘…mijn ziel, keer u stil tot God.’ Wanneer we zo in stilte tot Hem naderen, gaan we meer en meer beseffen wie Hij is. ‘Hij is mijn rots en mijn heil’ (vers 3 en vers 7). We kunnen deze woorden soms heel vroom in de mond nemen en ‘verstandelijk’ weten we dat Hij de machtige is, onze Rots. Maar deze woorden worden pas werkelijkheid voor ons als het erop aankomt, wanneer het stormt in ons leven en wanneer we Zijn nabijheid daadwerkelijk ervaren.

Wanneer we zo in de stilte voor Hem verschijnen, en de vraag wordt gesteld hoe het met ons gaat, dan zal ons antwoord anders zijn dan wanneer een mens dat aan ons vraagt. Dan kunnen we tegen God zeggen dat het goed is, omdat we in Zijn tegenwoordigheid zijn. Dan kunnen we het Paulus nazeggen: ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here’ (Rom. 8:39). Dat kunnen we van harte belijden, misschien wel door onze tranen heen.
Het kan ook zijn dat we eerlijk tegen Hem moeten zeggen dat het geestelijk gezien niet zo goed met ons gaat. Aan wie kunnen we dat beter vertellen dan aan Hem? Hij kan ons leven totaal vernieuwen. Hij kan situaties veranderen. Voor Hem is niets te wonderlijk.

Najagen van heiliging
Wie het oprechte verlangen heeft en vertrouwt dat de Here God door Zijn Geest heiliging in hem of haar werkt, en Gods weg daarin wil gaan, zal ervaren dat Hij dat ook doet.
Heiliging betekent apart gezet van de wereld en toegewijd aan God. Het is ook deel krijgen aan Gods heerlijkheid, aan Zijn luister en majesteit.
De Bijbel maakt duidelijk dat je, vanaf het moment dat je tot geloof in de Here Jezus komt, in Gods ogen een heilige bent. En de benaming heilige is als een appèl om heilig te leven, omdat God Zelf heilig is. We zijn dan geroepen om heiliging na te jagen, zegt Hebr. 12:14. ‘Zonder heiliging zal niemand de Here zien,’ wordt er zelfs heel nadrukkelijk aan toegevoegd.

U zou me verkeerd kunnen begrijpen en denken dat ik vind dat we nu zelf maar keihard ons best moeten gaan doen om heiliger te leven. Dat in ieder geval niet. Maar is het niet zo dat veel christenen wel een beetje erg lui zijn als het hierover gaat? Denk eens aan de hele praktische oproepen om zo te lopen dat we de onvergankelijke erekrans ontvangen (1 Kor. 9:25) en onszelf te bewaren in de liefde Gods door onszelf op te bouwen in het allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest (Judas :20).
Ook Paulus’ oproep in Efeze 6 om de geestelijke wapenrusting aan te doen, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel, is een duidelijke opdracht.

Het is het najagen van de heiliging, het ernaar staan, het gericht zijn op het ene doel, op God Zelf. Niet om ons eeuwig behoud, de hemel, daarmee veilig te stellen. Want het is pure genade wanneer we eenmaal binnen mogen gaan in Gods heerlijkheid.
Is het niet zo dat ons christenzijn er vaak maar een beetje bij hangt? Als het te dichtbij komt, deinzen we terug. ‘Wie gelooft, is toch een vrij mens’, stellen sommigen. Ze zeggen dat het kijken naar programma’s waarin Gods geboden aan de lopende band worden overtreden, geen negatieve invloed heeft op hun geestelijke leven. Ze zijn immers toch al verlost…

Er dreigen hier twee gevaren. Aan de ene kant gaat het mis wanneer alleen maar wordt benadrukt dat heiliging en groei naar geestelijke volwassenheid voor 100 procent Gods werk is. Net zo mis gaat het wanneer alleen wordt gesteld dat het voor 100 procent van onze inzet afhankelijk is. Wie de Bijbel goed leest, zal ontdekken dat het gaat om het evenwicht tussen Gods werk en onze verantwoordelijkheid. Wanneer Hij de heiliging niet in ons uitwerkt door Zijn Geest, komt er van heiliging en groei niets terecht. Maar wanneer wij met onze armen over elkaar gaan zitten wachten tot God iets gaat doen en ondertussen in de zonde leven, gaat het ook gegarandeerd fout.

Laten we in ons eigen leven nagaan hoe de stand van zaken is. Hebben we compassie voor hen die Jezus nog niet kennen? Raakt ons de openlijke zonde in de samenleving?
Het kan zijn dat we op een gegeven moment wel tevreden zijn met wat God ons nu geeft. We genieten van Zijn zegen en van de gaven die Hij schenkt. En we mogen Hem daar dankbaar voor zijn, maar het is mijn gebed, mijn verlangen om Hem meer en beter te leren kennen. ‘Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden…’ (Fil. 3:10) Ik hoop en bid dat het ook uw verlangen is.

Worden als een kind
Dan is er nog een punt waar ik op wil wijzen. Wie ‘groot’ wil zijn in het Koninkrijk van God, wie geestelijk wil groeien en staat naar geestelijke volwassenheid, zal moeten leren klein te worden, of zoals de Here Jezus het zegt in Matt. 18:3: ‘Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.’
Diezelfde gedachte zit ook in de opmerking van Johannes de Doper, wanneer hij zegt: ‘Hij moet wassen, ik moet minder worden’ (Joh. 3:30).

Het is het kruisigen van ons ik, het met Christus de dood ingaan, het als een kind vertrouwen op de Vader. Het is je veilig en geborgen weten in Hem.
Dit mogen we leren. Je zou het bijna omgekeerde groei kunnen noemen. Terwijl de Here Jezus steeds groter in je wordt, word je in jezelf steeds kleiner. Het is sterven aan jezelf en opwassen en toenemen in de genade en de kennis van de Here Jezus Christus (2 Petrus 3:18).
Het is vertrouwen dat wat Hij doet, goed is. Het is Zijn werk in ons en door ons heen. En soms doet dat pijn, maar ook tuchtigingen wil hij gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid (Hebr. 12:10).

Dirk van Genderen

66 Reacties

 1. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 januari 2009 om 18:30

  Geestelijke volwassenheid … begint bij radicale bekering, vervolgt bij de doop dmv onderdompeling, gaat verder bij de vervulling met de Heilige Geest, plus de strijd tegen de zonde … en zet verder door, via de manifestatie van de CHARISMATA — uiteraard, dienen wij daarbij de weg te gaan van : de levens’heiliging ….

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 januari 2009 om 13:46

  Hero,

  “plus de strijd tegen de zonde”
  Daar zet ik een vraagteken achter.

  Bestudeer onderstaande eens:

  De strijd tegen de zonde is gestreden en gewonnen door de Heer.

  1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
  2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
  3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
  4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
  5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
  6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
  7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
  8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
  9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
  10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.
  11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.
  12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.
  13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.
  14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
  15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.
  16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
  17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;
  18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.
  19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.
  20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.
  21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.
  22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.
  23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

  De vele offers gebracht onder de wet konden het geweten niet reinigen vs.2, maar het hart van de gelovige is gereinigd van een kwaad geweten, vs. 22.
  Dit alles betreffende de zonde. .
  Een gelovige is der zonde gestorven, vs. 2,11.
  Een dode kan niet meer zondigen.

  1 Joh.3:8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
  9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 3. sterre zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 januari 2009 om 20:03

  Zo lijkt het net of een wedergeboren mens mooit geen zonde meer zou kunnen doen, en zo zou het misschien moeten zijn. Maar de praktijk blijkt anders te zijn, als je de collum van Dirk leest, lees je dat ook hij daar tegen aan loopt, bij ons zelf en in kerk of waar dan ook om ons heen. Bekering is één, maar de afsterving van de oude mens en de groei van de nieuwe mens blijft toch een verstrengeling en strijd tot op de dag van ons ontslapen. Juist de satan zal er alle moeite voor doen om ons te verlijden, temeer als hij weet dat we de Heere lief hebben en Hem willen dienen. Maar gelukig mogen we elke dag om vergeving vragen, zoals de Here Jezus ons dat gelerd heeft in het aller volmaakste gebed het Onze Vader.
  vr.gr. Sterre

 4. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2009 om 11:42

  Beste Baruch,
  Weer citeerd en interpreteerd U met heel veel woorden de halve bijbel, in reactie No.2. Dit terwijl u zelf zegt in reactie No.6 van de vorige Nieuwsbrief : Het is de bedoeling om het THEMA met elkaar te behandelen ! Het thema van deze nieuwsbrief is : Groei naar Geestelijke volwassenheid .
  Mijn mening en visie hierover :
  Dirk houdt ons een spiegel voor en zet ons aan het denken, om ons geweten te onderzoeken,op onze tekortkomingen, inzake het in praktijk brengen van ons Christus-volgeling zijn.
  Sterre verwoord het goed in reactie No.3 en ik wil daar nog aan toevoegen dat deze Geestelijke Groei, een levenslange pelgrimstocht is met diepe dalen, maar ook met steeds hogere bergtoppen, van waaruit het “uitzicht” op God steeds Hemelser wordt.
  Gods-zegen en genade op deze pelgrimstocht. Hub.Eussen

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2009 om 11:46

  sterre,

  In mijn vorige bijdrage ben ik vergeten Hebr.10:1-22 te plaatsen. Ik heb verwezen naar vs.2,11 en 22.

  Vs.22 in de NBG51 vertaling: laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

  1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.
  2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
  3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden.
  4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
  5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
  6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
  7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
  8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
  9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
  10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.
  11 En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
  12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;
  13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
  14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.
  15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook;
  16 Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
  17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
  18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
  19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
  20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
  21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
  22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

  Natuurlijk, – dat is ons natuurlijke lichaam, het lichaam der zonde (enkelvoud) dat is de bron- kan een wedergeboren mens nog zondigen. Maar God ziet het hart aan van de wedergeboren mens en daarvan staat dat het gereinigd is van een kwaad geweten.
  (met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, NBG51) Daardoor kan de gelovige toegaan tot de troon der genade, waarop de Hogepriester zit, Die voor ons bidt en pleit. Zonde kan immers de hemel niet binnengaan.
  Begrijp me goed, waar staat in de bijbel dat het gebed van de Heer, het zgn. “Onze Vader”, het aller-volmaaktste gebed is?

  De Schrift kan niet gebroken worden volgens: Joh 10:35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;

  Dat betekent dat de Schrift niet in tegenspraak is met Zichzelf.
  Nu lijkt “en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” dat is voorwaardelijk, (zie ook Matt.6:14 en 15). in tegenspraak met:
  Efe 4:32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.
  Col 3:13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Dit is onvoorwaardelijk Dat zijn de zonden van gisteren, vandaag en morgen.

  Moeten wij nu nog bidden om vergeving van onze zonden? De Schrift leert dat onze zonden vergeven zijn en dat wij der zonde gestorven zijn.

  Vergeving van zonden hebben alleen de gelovigen van deze bedeling der genade ontvangen. Het zgn. “Onze Vader” zal gebeden worden in de grote verdrukking door degenen die het merkteken van het beest niet op hun hand of voorhoofd hebben, die kunnen niet kopen of verkopen en zullen bidden om brood en vergeving van hun zonden en om niet in verzoeking geleid te worden, maar verlost te worden van de boze.

  Nu om brood bidden terwijl er nog 3 of 4 in de vriezer liggen?

  Geen tegenspraak in de Schrift.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2009 om 13:03

  Hub,

  De Here Jezus bidt: Joh.17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

  En in 2 Tim.3:16 staat: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

  Nu lijkt het mij dat het gebruik van de Schrift u tegenstaat.

  Maar aan mensenwoord tegen mensenwoord heb ik geen behoefte.

  Als ik zoals in reactie nr.2 reageer op:
  “plus de strijd tegen de zonde” is dat wel degelijk binnen het thema
  “Groei naar geestelijke volwassenheid “, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet eens ben met hetgeen broeder Van Genderen, schrijft.

  Ter aanvulling op hetgeen broeder Van Genderen schrijft beveel ik aan de eerste drie hoofdstukken van 1 Thess. te bestuderen.

  Om mensen met de Schrift te bereiken is het goed de hele tekst waarover het gaat op te nemen in de bijdrage dan hoeft men niet eerst een bijbel op te zoeken en daarna het Schriftgedeelte.

  Daarom doe ik het nu nog eens zo:
  14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;
  15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;
  16 Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

  “VOORHOUDENDE HET WOORD DES LEVENS””

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2009 om 23:30

  Graag RE: op Baruch,
  Wat je schrijft doet me denken aan de vrienden van Job. De letter(s) zijn ge-
  schreven mogen allemaal waar zijn, en ik proef er niet zoveel Liefde uit
  Volgens 1Cor.13:12 ziet geen enkeling de volle waarheid (…raadselen….)Maar
  met elkander zullen we verstaan wat onze Almachttige GOD doet en doen wil
  door kleine zwakke niettige mensen.
  Obbe

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 10:09

  Nauta,

  De woorden van de vrienden van Job waren niet de Woorden van God.
  Dat u uit de letters die allemaal door mij zijn geschreven(overwegend Gods Woord geciteerd) niet zoveel Liefde proeft komt waarschijnlijk doordat ik door Gods Woord te gebruiken probeer het thema en de reacties daarop te benaderen. De bedoeling is daardoor de eenheid des Geestes te behouden door de band des vredes. ( Efeze 4:3)
  Dat ik daarmee in liefde tekort zou schieten begrijp ik niet.
  Ook heb ik nooit geschreven dat ik de volle waarheid zie.
  Het “verstaan van wat onze Almachtige God doet en doen wil door kleine zwakke niettige mensen”, kan toch alleen maar door het verstaan van Zijn Woord? Daartoe tracht ik mijn bijdrage te leveren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 9. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 13:04

  @Baruch …!!

  “… gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden, in uw worsteling tegen de zonde …” {Hebre’en_12:4}

  want ….

  “… indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet …” {1-Johannes_1:8}

  NB : ik ken mensen, die zich voordoen als gelovigen, en zich daarbij verschuilen achter hun status van belangrijkheid — doch hun hart is vol met bedrog & arglist — en hun geloof is daarom waardeloos, want zij weigeren zich te onderwerpen aan : de tucht des Heeren ….

 10. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 14:09

  Beste Baruch,
  In reactie no 6 schrijft U over mij : Het lijkt mij dat het gebruik (?) van de Schrift u tegen staat ! Integendeel, ik LEES nog dagelijks in de bijbel.
  Op de R.K. Lagere-school in de 1950-er jaren, MOESTEN wij de Katechismus (met alleen maar geboden en verboden. De bijbel mochten wij toen nog niet lezen ) “van buiten” leren en daar kregen wij een punt voor op het rapport. En bij thuiskomst werd daar het eerste naar gekeken door onze ouders. Nu lees ik al een 10-tal jaren, alléén, dagelijks uit de bijbel. Verder zit ik al 6 jaren bij een (R.K.) bijbelgroep.
  De bijbel is in mijn visie een Biografie OVER Godszoon Jezus, beschreven door de 4 evangelisten, brieven en handelingen van de apostelen enz. Er staan radicale uitspraken in , voor iedereen begrijpelijke vergelijkenissen, de wonderbaarlijke, vooral geestelijke, genezingen, de geluk-zaligheids sprekingen enz. Kortom allemaal liefdevolle en vredelievende boodschappen.
  En Jezus zegt in Joh.15 : Als je mijn volgeling wilt zijn ; onderhoud dan de geboden van mijn Vader (de 10 geboden) en breng MIJN gebod : Heb elkander lief gelijk u zelf, daadwerkelijk in praktijk zoals ik het jullie heb voorgeleefd 2000 jaar geleden.
  Deze samenvatting van de bijbel is in mijn visie, de kern, de rode draad maar vooral de GEEST van Jezus-leer.
  Pelgrimstocht-wandelaar Hub.Eussen

 11. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 16:41

  Hero,

  Dit schreef ik in reactie nr 5 aan sterre: “Natuurlijk, – dat is ons natuurlijke lichaam, het lichaam der zonde (enkelvoud) dat is de bron- kan een wedergeboren mens nog zondigen”. Dit betreft de natuurlijke mens die uit Adam is. Maar ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.1 Joh. 3:9.

  Romeinen 7 behandelt dit zelfde onderwerp en in Rom.8 staat de bevrijding.

  Wat uw NB betreft: Het oordeel is niet aan ons.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 12. sterre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 17:13

  Baruch,
  Ik moet eerlijk zeggen ; u heeft heel veel bijbelkennis! daar zal ik ongetwijfeld niet aan kunnen tippen. Maar wat er in reactie 9 staat moet ik toch onderschrijven,;indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben…etc.’ Als ik, en dat is helaas niet altijd het geval, mijzelf zie in het Licht van de Here Jezus, hoe volmaakt Hij is en zo vol van liefde voor alle mensen, kan ik alleen maar beschamend mijn hoofd buigen, dan zie ik dat ik nog steeds teveel eigen liefde heb, terwijl dat de opdracht van de Heere is; je naaste lief te hebben als jezelf. En als ik iedere week de 10 geboden hoor, weet ik ook dat ik tekort schiet, en ik steel of moord heus niet in de praktijk hoor! Maar ik mag gelukkig weten, uit Zijn Woord, dat Hij altijd vergeving wil schenken, indien wij onze zonden belijden. Haleluja! wat hebben wij toch een barmhartige, geduldige, lieve Here Jezus.
  vr.gr. Sterre

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 17:17

  Hub,

  Fijn van u te vernemen dat u dagelijks de bijbel leest. Nu is het wel zo dat de hele bijbel wel voor ons is maar niet de hele bijbel over ons gaat. Zo is er verschil tussen de gelovigen voor en na de dood en opstanding van de Here Jezus Christus. Voor de opstanding leefden de gelovigen onder de wet, maar de gelovigen na de opstanding leven niet onder de wet maar onder de genade.(Rom.6:14)

  U verwijst naar Joh.15 en schrijft “onderhoud dan de geboden van mijn Vader (de 10 geboden) “, maar dat staat er niet.

  Nu hoop ik niet dat ik door hier op te wijzen de indruk wek niet in de liefde te blijven. Zoals ik al eerder heb geschreven wil ik mij benaarstigen de eenheid des Geestes te behouden, door de band des vredes. (Efeze 4:3) Als dat niet gebeurt ontstaat er vijandschap en scheuring.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 14. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009 om 18:22

  Sterre,

  Reactie nr.9 van Hero heb ik beantwoord, lees dat eens.
  Ik heb precies hetzelfde geschreven n.l. dat de natuurlijke mens die uit Adam is nog zondigen kan. Waarschijnlijk is dat de eerste keer niet goed begrepen.
  Ook heb ik geschreven, dat die uit God geboren is, dat is de wedergeboren mens, de zonde niet doet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 Joh.3:9.

  Dat zijn twee verschillende naturen die iedere gelovige heeft n.l. de natuur van Adam en de goddelijke natuur. De natuur van Adam zondigt, de goddelijke natuur kan niet zondigen.

  Nog een kleine opmerking: er is ook verschil tussen zonde en zonden in de Schrift.
  De zonde is de bron die via Adam door alle mensen is doorgegaan en de zonden zijn daarvan de vruchten. Dit schrijf ik omdat u citeerd: “indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben…etc.”, maar er staat “geen zonde” en die hebben alle mensen.

  Nu weet ik dat hetgeen ik nu ga schrijven over het iedere zondag de 10 geboden (Wet) horen voorlezen, velen niet in dank zullen aannemen, maar omwille van de eenheid des Geestes schrijf ik het.

  De Wet is door de Here Jezus Christus vervuld. De Schrift leert dat wij der wet gestorven zijn. Gal.2:19. Dat wanneer wij gerechtigheid door de wet verwachten, los van Christus zijn Gal. 5:4(NBG51) Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. Gal.5:4 STV. Dat wij dan vervloekt zijn Gal.3:10.
  Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Rom.6:14
  Een gelovige in de bedeling der genade leeft niet onder de wet maar onder de genade.
  Laten wij daarom staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en ons niet weder dat slavenjuk laten opleggen.Gal.5:1 (NBG51)

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 15. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 10:17

  Beste Baruch,

  Zoals ik al eens eerder aangaf in een reactie, ben ik geen theoloog of schriftgeleerde, en als ik Joh.15, interpreteer : Als je Mijn volgeling wilt zijn, onderhoud dan de geboden (de 10 geboden) van Mijn Vader, en breng MIJN gebod; Heb elkander lief, gelijk u zelf , Daadwerkelijk in Praktijk, zoals Hij het ons 2000 jaar geleden heeft voor-geleefd. Dan is dit inderdaad niet LETTERLIJK geciteerd volgens de bijbel , maar wel volgens de Geest van de
  bijbel en voor iedere “gewone” Christus-volgeling te begrijpen.
  Mijn ouders hebben nooit een bijbel gelezen, dat mocht indertijd niet binnen de R.K.Kerk. Maar ik heb nog alle respect en bewonderig hoe zij op een EENVOUDIGE manier ons het Christelijk-geloof hebben bijgebracht en voor-geleefd. De theorie is een hulpmiddel om het in praktijk te volbrengen.
  Wij blijven medebroeders in de Heer. Hub.Eussen

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 12:39

  Hub,

  Wij hoeven geen theoloog te zijn om de bijbel te kunnen verstaan want iedere wedergeboren gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen en Die zal ons in heel de Waarheid leiden. Nu is het evangelie, de blijde boodschap de vervulling van wat God beloofd en in de opstanding van de Here Jezus vervuld heeft, n.l. de gave van eeuwig leven. Dat leven ontving de Here Jezus als Eerste en wordt het deel van allen die in Hem zijn.
  Dat nieuwe leven heeft niets te maken met de 10 geboden.
  Wij hebben nooit onder het oude verbond, de Wet, geleefd en ook nu leven wij niet onder dat oude verbond maar onder het nieuwe, dat is het verbond der genade. Wet en genade sluiten elkaar uit. Als wij trachten de Wet te houden zal blijken dat de Wet een bediening des doods is, zoals ook de Schrift leert. (2 Cor.3:7)

  God heeft ons ook bekwaam gemaakt, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Cor.3:6) Verbond is hetzelfde als Testament.

  Aan Sterre schreef ik dit geciteerde:

  “Nu weet ik dat hetgeen ik nu ga schrijven over het iedere zondag de 10 geboden (Wet) horen voorlezen, velen niet in dank zullen aannemen, maar omwille van de eenheid des Geestes schrijf ik het.

  De Wet is door de Here Jezus Christus vervuld. De Schrift leert dat wij der wet gestorven zijn. Gal.2:19. Dat wanneer wij gerechtigheid door de wet verwachten, los van Christus zijn Gal. 5:4(NBG51) Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. Gal.5:4 STV. Dat wij dan vervloekt zijn Gal.3:10.
  Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Rom.6:14
  Een gelovige in de bedeling der genade leeft niet onder de wet maar onder de genade.
  Laten wij daarom staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en ons niet weder dat slavenjuk laten opleggen.Gal.5:1 (NBG51)”

  Het is waar dat de kennis van de bijbel over het algemeen bij de Rooms Katholieken niet groot is. Dat heeft natuurlijk een oorzaak en die is dat de bijbel lang aan de “leken” onthouden is. Maar hoe zullen wij in de waarheid wandelen als wij die niet kennen. Nu moet ik in de vorige zin eigenlijk schrijven, “Waarheid” en “Die”, want de Here Jezus Christus, dat is de opgestane Heer, is de Weg, de Waarheid en het Leven.

  Ons leven is in Christus en Die heeft de Wet vervuld om degenen die onder de Wet waren te verlossen. Het volk Israel leefde en leeft onder de Wet, maar heidenen hebben de Wet niet.(Rom.2:14)

  Broeder Van Genderen schrijft over verschillende geloofszaken waarmee hij velen versterkt zoals ik in deze site lees. Maar ik vermoed dat hij het ook niet altijd eens zal zijn met hetgeen sommigen in deze site als reactie schrijven.
  Zoals u gemerkt zult hebben vergaat het mij evenzo en daar reageer ik op mijn manier op. Niet om betweterig over te komen maar zoals ik al eerder schreef, om de eenheid des Geestes te behouden, door de band des vredes.

  Ik wil besluiten met Hand. 18:26 daar lezen wij dat Aquila en Priscilla, de Jood Apollos nadat zij hem gehoord hadden, tot zich namen, en hem den weg Gods bescheidenlijker ( nauwkeuriger) uitlegden.

  Dat is de Bijbelse manier om elkaar in het rechte spoor te houden.
  Want, ” Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.” (2 Tim. 3:16,17)

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 17. Hiltsje zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 14:02

  Dirk,

  Je spreek van geestelijke lauwheid, luiheid. Ben ik helemaal met je eens en ook dat men dan alleen nog door genade een kind van God is, maar ik denk dat het een aanvulling behoeft. Wat dacht je van onbewustheid? Men is zo vol van alle drukte, dat men het gewoon niet meer ziet. In Marcus 7:21-23
  gaat het over onze slechte gedachten. Ik heb een keer het volgende gelezen:

  Zonde; “je wordt slecht, door wat je denkt” Wat een uitspraak hè? Niet een uitspraak waar je nou zo vrolijk van wordt, maar wel één om eens bewust bij stil te staan. Want dat is vaak nou juist het probleem. We hebben zulks niet in de gaten. Wij zijn ons van de ‘zogenoemde’ kleine zonden niet meer bewust. De H.Maria zei te Bayside New York tegen de zienster:
  “Er komt een tijd dat de mensen de zonde niet meer als zodanig zullen herkennen. Het is een levenswijs geworden.” Die tijd is onze tijd. De tijd van alles moet kunnen. Niets moet alles mag. De uitwassen zien wij nu dagelijks om ons heen. Het zal ons steeds meer gaan benauwen.

  Hoe krijgen we de mensen wakker, zodat ze bewust de keuze kunnen maken om te willen groeien met God’s hulp. Dit is iets wat mij erg bezighoudt.

  Succes met je nieuwsbrieven. Ik vind dat je geweldig werk doet!

  vr.gr.
  Hiltsje

 18. Jopie zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 14:24

  Dank je wel voor je mooie stukjes. Ik heb grote bewondering voor de grote liefede die hebt voor mens en God. In het verleden heb je wel eens heel voorzichtig en met grote liefde voor anderen geprobeerd misstanden aan te kaarten. Wij maken die in de gemeente waar wij samen komen ook mee.Langzaamaan draait alles om gevoel en ervaring en de bijbelse onderbouwing verdwijnt steeds meer. Dan wordt ik steeds weer bemoedigd door je stukjes. Jij wijst op de Here Jezus, dat is waar we ons op moeten richten en niet op wat mensen er van maken. Verbeter de wereld begin bij jezelf.

  Ik wens je veel zegen in het voortzetten van je werk Dirk,

  Jopie

 19. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 15:35

  Dirk,

  Wat een bemoediging telkens weer, het zet je aan het denken en er wordt je een spiegel voor gehouden. In de stukken klink het Evangelie ronduit in al z’n facetten. Ook ben ik erg blij dat de vertaling de NBG 1951 gebruikt wordt. Zit zoveel meer diepgang in dan in de NBV vertaling. Heel veel dank en Gods Zegen op je werk.

  In Hem verbonden,
  Gerrie

 20. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 15:43

  Het is wet en evangelie

  Groet, Jan.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 16:04

  Jan,

  Wilt u eens vanuit de bijbel aantonen dat het is: “wet en evangelie”.
  Heb ik in deze site niet duielijk vanuit de bijbel aangetoond dat wet en genade (dat is evangelie) elkaar uitsluiten?
  De wet is een bediening des doods, de blijde boodschap is het eeuwige leven in Christus.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 22. Chrisje zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 19:08

  Dank voor deze nieuwsbrief, die mij wijst om m’n gedachten steeds meer op de Here te richten en naar Hem te luisteren.

  Daarbij heeft Dirk het over heiliging en tuchtiging.

  Zelf ervaar ik de laatste jaren, dat het heel heilzaam is om m’n eigen zonden te zien, ook dat is tuchtiging, ‘t maakt me verdrietig maar Gods genade wordt groter in mijn leven.
  Dat geeft weer blijheid, wat je ‘welgelukzalig’ kunt noemen

 23. anna zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 19:59

  Lieve mensen,
  Het is inderdaad genade dat God ons vrij kocht van onze zonden, wij kunnen het zelf niet verdienen.
  Verdienen, door ons aan de 10 geboden te houden, veel voor God te doen etc.
  Daarmee wil ik niet beweren dat het fout is om iets voor God te doen.
  Maar dat het belangrijk is van waaruit je iets doet… wil je je behoud verdienen, wil je Gods liefde verdienen? Of… doe je al die dingen uit liefde voor God.
  Hoe krijg je die liefde?? Kun je die zelf bewerken?? Hélaas…… dat kunnen we zelf niet!! Misschien kan ik beter zeggen: Gelukkig kunnen we dat zelf niet!! We hebben ook daarin God nodig!
  Het begint met bekering, wedergeboorte, vergeving van zonden. Dan komt Gods Geest in ons wonen en begit de heiliging in ons leven.
  Belangrijk is dat we samenwerken met de Heilige Geest, dat we de dingen samen met Hem opruimen, de dingen die niet goed zijn.
  En belangrijk is onze relatie met God, met Hem praten, niet alleen maar over Hem praten. Wanneer er relatie is kent God ons. Wanneer die relatie er is, groeit Gods Liefde in ons, van daaruit krijgen wij verlangen om dingen te doen. Dan is het vanuit Zijn Liefde in ons, dan heeft het waarde….
  Denk ook maar eens aan matteüs 25, de 10 maagden, alle 10 verwachten ze God, alle 10 hun lampen branden, alle 10 vielen in slaap en ze werden ook alle 10 wakker toen de bruidegom eraan kwam…. Het verschil, de olie in de kruik, 5 hadden geen olie in de kruik ( geen relatie), Jezus zei: Ik ken jullie niet!!

  Groetjes Anna.

 24. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 22:01

  Het is nu eenmaal niet mogelijk wel Christus lief te hebben, maar het met de Wet niet zo nauw te nemen. Christus zelf heeft gezegd dat Hij niet kwam om de Wet af te schaffen, maar om die te vervullen (Matth.5:17). Het doen van de wil van Zijn Vader was voor Hem eten en drinken. (Joh.4:34). Wie in Hem gelooft, vernieuwt Hij ook naar zijn beeld. Het gevolg hiervan is dat de ware gelovigen ook hun verlustiging vinden in de Wet en die met de dichter van Psalm 1 overdenken bij dag en bij nacht. Daarom kan de apostel Johannes ook schrijven dat het bewaren van Gods geboden het bewijs is dat je Christus lief hebt (1Joh.2:3). Om die reden hebben de opstellers van de Catechismus de Wet ook een plaats gegeven in het stuk van de dankbaarheid. Wie God lief heeft laat dat ook zien door het doen van goede werken. Maar een werk is alleen dan goed als het uit geloof en tot eer van God gebeurt, en overeenkomstig Gods Wet is. (Antw.91 H.C.)

  Wet en zondekennis

  Er is nog een reden waarom wij de Wet niet kunnen missen. Zij houdt ons namelijk een spiegel voor waardoor wij komen tot echte zelfkennis. Door de Wet leren wij ons zelf kennen als zondaar. Daarom is het ook nodig dat de geboden zo ‘scherp’ worden gepredikt. (Antw.115 H.C.) Niet om uit eigen kracht zoveel mogelijk te proberen de Wet te volbrengen. Maar om ons uit te drijven naar Christus, die niet alleen onze Rechtvaardiging, maar ook onze Heiliging is (1Kor.1:30). De Wet wil van ons bidders maken. Gebod en gebed horen bijeen. Wie daarom de Wetsprediking veronachtzaamt, maakt dat het gebed steeds minder vurig wordt en op den duur verstomt. Wet doet zonde kennen, en die zondekennis behoort tot één van de drie stukken die een gelovige moet kennen om in de troost van Zondag 1 te kunnen leven en te kunnen sterven

  Groet, Jan

 25. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 12:57

  Jan,

  Hoe verstaat u :Ga 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.
  Lees Heb.7 eens en vooral vs.17 en 18.

  Bent u niet : door de wet der wet gestorven, opdat u Gode leven zou.? Ga 2:19
  De wet is geen regel der dankbaarheid maar een bediening des doods.

  Een wedergeboren gelovige is niet onder de wet maar onder de genade
  Ro 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
  Ga 5:18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
  Lees ook de brief aan de Galaten eens.

  De catechismus is mensenwoord en vaak strijdig met Gods Woord, zoals bijvoorbeeld deel 3.

  baruch

 26. anna zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 14:17

  Inderdaad! Ons behoud is voor 100% genade!! Een kado, dat we wel moeten aannemen en dat kado hebben we nodig, zeker weten!
  Anders raken we onze zonden niet kwijt, nooit. En door die zonden zal er dan scheiding blijven tussen ons en God.
  Wanneer we het zelf willen verdienen zijn we weer onder de wet. Wanneer we onder de wet zijn, moeten we die volbrengen, voor 100% Dat lukt ons niet, we hebben allemaal al gezondigt. Dus dat wordt dan een hopeloze situatie.
  Aan ons de keus, kiezen we voor een leven onder de wet of kiezen we voor God’s genade.
  Het is niet zo dat we dan maar wat aan kunnen rommelen. Het is juist zo dat we door bekering, wedergeboorte , vervult worden door God’s Heilige Geest.
  Wij hebben dat ook nodig, de Heilige Geest laat ons zien waar we in ons leven grote schoonmaak moeten houden, als het goed is willen we dolgraag dat we geheiligd worden, datwe steeds meer worden zoals God ons bedoeld heeft. En ook in deze heiliging zijn we afhankelijk van God, in onze eigen kracht zal ons dit niet lukken.
  Wel moeten we de keuze maken om mee te werken met de Heilige Geest. Die verantwoordelijkheid hebben wij wel.
  Het gevolg zal zijn dat de vrucht van de Heilige Geest , LIEFDE , in ons leven steeds groter wordt. Niet in eigen kracht, maar in God’s kracht. Als wij zwak zijn, kan Hij sterk zijn in ons leven.
  Wat zijn wij ontzettend rijk met onze God. Wat een LIEFDE!!

 27. sterre zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 14:37

  Jeuzus zegd in Math. 5:18; Want voorwaar Ik zeg u:tot dat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een titel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zij geschied.Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen het zo geleerd hebben, die zal het minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zak gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. En wat der verder volgt in het vervolg van dit hoofdstuk. Maar goed, waarschijnlijk is Baruch volwassen in het geloof en ben ik nog een kind. Maar dan heb ik troost aan de woorden van de Here Jezus; dat we meoten worden als een kind.
  groeten,
  Sterre

 28. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 16:38

  Beste Baruch,

  Uw radicale uitspraak in reactie no.16 : Het nieuwe leven (N. T.) heeft NIETS te maken met de 10 geboden, dat kan ik niet begrijpen en bevatten. Waarom niet ?
  In het oude-verbond (testament) openbaard God zich aan Mozes via de 10 Geboden. Dit is Gods-wil en wet. In het N.T. openbaard God zich via de mens Jezus-Christus. Hij komt Gods-wil voorleven en predikt en onderwijst ons een Leer van vredelievendheid, rechtvaardigheid, solidariteit, kortom : Heb u naaste lief gelijk u zelf. En als je door het lezen van de bijbel (N.T.) op een wonderbaarlijke geestelijke manier geraakt wordt door de H. Geest (ik spreek dan uit eigen ervaring) wordt je een wedergeboren gelovige, Jezus-volgeling.
  En in Johannes 15.10 staat , en nu citeer ik de bijbel (N.T.) : Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, die De GEBODEN van mijn VADER heb onderhouden, in zijn liefde blijf.
  Dit is nu een levenslange strijd tussen goed en kwaad (zonde) maar uiteindelijk zullen wij door de genade Gods deze strijd overwinnen .
  Tot slot wil ik nog een oud Duits Christelijk spreekwoord citeren:
  Vertrouw op God
  Maar ook op eigene kracht
  God zegent alleen, (nür) wat jij zelft “schept” (erschafft)

  Mede broeder in de Heer, Hub Eussen

 29. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 18:46

  Beste Anna

  Ik vind dat je het heel duidelijk, in begrijppende taal uitlegt. Helemaal mee eens. Jezus deed dat ook. Hij legde vaak eenvoudig, het in mooie verhalen uit.

  En beste Dirk.
  Dat verhaal worden als een kind, en wij moeten minder worden. Mooi !

  Vriendelijke groet R Postma

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 12:57

  Hub,

  Wat mijn radicale uitspraak in reactie 16 betreft. Een gelovige is met Jezus gestorven en opgestaan in nieuwheid des levens. Dat nieuwe eeuwige leven heeft totaal niets te doen met de 10 geboden. Het is eeuwig leven, dat betekent niet alleen dat het nooit ophoudt maar ook de kwaliteit van dat leven.
  Een wedergeboren gelovige is voor de wet, de zonde en der wereld gestorven.
  De gelovigen uit de Joden waren van mening dat de gelovigen uit de heidenen ook de wet van Mozes moesten houden. Lees nu Han.15 eens Hub.

  Nu zou Joh.15:10 strijdig zijn met Hand.15. Maar dat is niet zo omdat de Schrift niet kan gebroken worden, d.i. dat de Schrift niet in tegenspraak is met Zichzelf.
  Geboden wil niet altijd zeggen de 10 geboden. De Heer heeft zelf die geboden overtreden door een zieke op sabbat te genezen. De geboden zijn Zijn onderwijzingen, zoals u zelf ook schrijft.
  Rom 10:4 leert dat Christus het einde der wet is, hoe u dan nog onder de wet leeft begrijp ik niet. Een wedergeboren gelovige is door de wet voor de wet gestorven.opdat hij voor God zou leven. Gal.2:19. Als u dood bent voor de wet, wat bedoelt u dan met onderhouden van die wet?
  Een wedergeboren gelovige die nog onder de wet leeft heeft nog niet begrepen wat de verlossing door de Here Jezus inhoudt.

  Het thema is “Groei naar geestelijke volwassenheid ”
  Broeder Dirk schrijft:
  Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad.

  Dat ben ik volkomen met hem eens, het bewijs daarvan wordt ook gevonden in enkele reacties.

  Hub, lees de brief aan de Galaten en Rom.5; 6 en 7 eens aandachtig.
  En jubel dan met Paulus mee de Verzen 1-4 van Rom.8.

  Ik wil besluiten met onderstaand lied:

  1. Vrij van de wet, o vreugdevol leven!
  Niet meer aan Horeb vrezen en beven,
  Maar bij het kruis, daar schenkt Hij gena,
  Prijst Jezus’ bloed, Halleluja!

  Koor: Eens voor al, uw Heiland belooft het,
  Eens voor al, o zondaars, gelooft het;
  Klemt u aan ‘t kruis, hoe diep ook uw val,
  Jezus verlost u eens voor al.

  2. Slechts een gebod komt nu nog van boven,
  Dat w’in de Naam van Jezus geloven.
  Hij zij het richtsnoer van ons bestaan,
  Hij onze Gids op ‘s levensbaan.

  3. Kunnen wij thans in zonden gaan leven,
  Nu Jezus’ bloed ons ‘t al heeft vergeven?
  Neen, dat zij verre, want wie Hem gelooft,
  Volgt Hem getrouw als Heer en Hoofd.

  4. Geen wet op steen met letters geschreven,
  Maar door Zijn Geest moet ‘t goddelijk leven
  Zijn in uw hart als levende brief:
  Hebt als u zelf uw naasten lief!

  5. Kom dan, gemeente des Eengeboornen,
  Predik die Wet aan al het verloorne.
  Eenmaal sprak Mozes, Jezus spreekt nu,
  Sluit niet uw hart, Hij spreekt tot u.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 31. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 14:06

  Beste Baruch,

  Het Thema is : Groei naar geestelijke volwassenheid.
  De kern (samenvatting) van mijn visie hierover:
  De groei naar geestelijke volwassenheid is een levenslange “strijd” tussen goed en kwaad (zonde), met ons geweten, gevoel, hart en ziel, en die wij uiteindelijk kunnen overwinnen door GODS-GENADE, om te komen tot een wedergeboren-gelovige. Een kind van God dus.
  Daar hoef je niet , uitgebreid de bijbel voor te bestuderen naar de LETTER, (schriftgeleerden) maar door het (zelf) lezen van de bijbel word je “gegrepen” door de GEEST , de kern en boodschap van Jezus-leer en wil zijn volgeling worden. En dit is nu een levenslange pelgrimstocht enz.enz.

  Ben nog steeds bezig met deze “pelgrimstocht” Hub. Eussen.

 32. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 19:54

  Wie met het oog van het geloof de Wet leest, ziet daarachter de goede hand van zijn Vader in de hemel. Die gelooft de woorden van Christus, dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht. Die probeert ook niet onder het juk van de Wet uit te komen; omdat hij weet dat de geboden van de HERE ten leven zijn. Die stemt in met het oordeel van Jakobus, als hij de volmaakte Wet typeert als de Wet van de vrijheid (Jak.1:25; 2:12). Daarom wordt een gelovige ook niet somber van de Wet, maar vindt hij er zijn verlustiging in

  Groet, Jan

 33. anna zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 10:16

  Lees a.u.b 2 Korintiërs 3.
  Wanneer Mozes voorgelezen wordt, komt er een bedekking over ons hart, en dan kunnen we het dus ook niet zien.
  Wat dan nodig is , is bekering tot de Here, telkens weer.
  Dan wordt de bedekking weg genomen,….. en kunnen we zien!
  Het gevolg zal zijn dat we steeds meer op Jezus gaan lijken, vol liefde zijn, dan is de wet in ons hart geschreven, is het een deel van ons zelf.
  Dan zijn wij niet onder de wet, maar vrij gekocht door Jezus die voor ons de wet vervult heeft.

  Groetjes Anna

 34. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 10:53

  Jan,

  Hoe leest u Hand.15:5-29? Gaat u niet in tegen den Heiligen Geest ? vs.28
  Ro 10:4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.
  Ga 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Zie ook Rom.2:14; Heb.7:17-19.

  Ga 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. NBG51.

  Jan, wij moeten Gods Woord geloven en niet het mensenwoord van deel 3 van de catechismus.
  Ik vraag me af of u al de teksten die ik in deze site m.b.t. de Wet geschreven heb ook gelezen hebt. En zoja, wat u dan, en niet alleen u maar allen die in deze side geloven dat zij nog de Wet moeten volbrengen, met die genoemde teksten doen.

  Als nu den Heiligen Geest het goed heeft gedacht dat de gelovigen uit de heidenen de wet niet hoeven te houden, dan is dat toch, het einde van alle tegenspraak om niet te zeggen, ongeloof?

  Laat mij eens weten Jan hoe u, en ook alle anderen die dit lezen, de genoemde teksten verstaat.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 35. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 11:01

  Hub,

  Hoe denkt u nu over het houden van de Wet der 10 geboden?

  met vriendelijke groet,

  baruch.

 36. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 11:38

  anna,

  2 Cor.3 Betreft specifiek de Joden, maar ook bij de heidenen komt er een bedekking over hun gezicht bij het lezen van de wet van Mozes.
  Hoewel dit duidelijk geleerd wordt in 2 Cor.3 wordt nog in veel kerken iedere zondag de Wet in extenso gelezen. Dat komt omdat in de catechismus deel 3 de Wet geleerd wordt als “Regel der dankbaarheid”. Men is zo dankbaar dat Christus hen verlost heeft van de Wet, zij die uit dankbaarheid trachten te gaan volbrengen mocht hun dat om een of andere reden niet lukken dan hebben zij altijd nog de genade. Onbegrijpelijk!

  Want Gal 3:10 en 13 leert dat ieder die niet de gehele wet houdt vervloekt is.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 37. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 13:06

  Brs en Zrs.
  In de dagen dat JESJOUA in Israel rondging citeerde Hij uit de THORA van ZIJN Vader en volbracht HIJ volledig deze Thora op Golghotha,.
  ER valt geen tittel of yotha v,d.Thora eer dat alles zal zijn geschiedt.
  In de originele grondtekst van het Hebreeuws is het niet de wet ,maar de thora en thora is onderwijzing.Jesjoua zegt het Het grootste gebod uit de Thora is HOOR Israel ,JHWH is EEN en je zult HEM liefhebben met geheel je hart ,verstand en ziel en geest,gevolgd door het tweede gebod ,je zult je naaste liefhebben als jezelf,Dit is de Thora en de profeten.
  Als de Volmaakte (GODS ZOON)komt komt dan zal alles volmaakt worden en zijn.Shalom ook over Israel.
  Sta op de bres,bidt en waakt.
  Lou Sandifort.

 38. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 13:49

  Beste Baruch,

  Hoe ik denk over het houden van de wet der 10 geboden ?
  Precies zoals het voor iedereen duidelijk beschreven staat in Joh.15.10 :
  Als gij Mijn geboden onderhoudt, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk ik ,die de GEBODEN van mijn VADER heb onderhouden, in Zijn liefde blijf.
  Baruch, Wat verstaat u dan onder het onderhouden van de Geboden van Mijn Vader ?

  Hub.

 39. Dirk van Genderen over geestelijke groei « Leven tot eer van God zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 17:12

  […] dirkvangenderen.nl. Vorige week schreef hij een commentaar over geestelijke groei onder de titel Groei naar geestelijke volwassenheid. Een aanrader, omdat hij daarin heel evenwichtig spreekt over geestelijke groei. Hieronder een […]

 40. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 20:33

  Christus zelf zegd; Matt 5;17 Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. en dan vervolgens vers 18 en 19 nog. Wilt u het nog duidelijker dat de wet nog geldig is. Hier is geen woord Spaans bij. Hier valt gewoon niet onderuit te komen.

  Waar het Christus en Paulus om gaat is dat die hele rimbam van geboden en verboden die de farizeers de joden hadden opgelegd……waren het er niet iets van 600 en nog wat……niet voor ons gelden, en ook nietlanger voor de joden zelf. Los daar van. Geen besnijdenis meer enz…. maar het juk van Christus, dat is zacht en Zijn last is licht.

  Het is genade door het (offer)bloed van Christus.
  Sprenkelde de hogepriester niet jaarlijks een keer offerbloed op het verzoendeksel van de Ark. En wat lag er in de Ark van het Verbond. De stenen tafelen….de 10 geboden. Christus, mijn Hogepriester stortte zijn bloed, de toorn van de Vader wordt teniet gedaan en de schuld vereffend. Wij kunnen de wet niet houden, maar Christus deed dat. Hij vervulde de wet. De stenen tafelen zijn er niet meer. Maar de wet wordt in ons hart geschreven en wij worden een met de Vader door Christus

  Groet, Jan.

 41. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 14:55

  Hub,

  Ik versta onder “de geboden van Mijn Vader”, het Woord Gods. Dat is onderwijzing van God.
  Maar de 10 geboden maken deel uit van Gods Woord. Alleen zijn die boden gegeven aan het volk Israel. En Christus is het einde der wet, omdat Hij de wet vervuld heeft.
  Daarom heeft het de Heilige Geest goed gedacht dat de gelovigen uit deze bedeling, d.i. de bedeling der genade, de wet niet hoeven te houden.
  Hebt u Hand.15:5-29 niet gelezen en in het bizonder vs. 28?
  Bent u de Heilige Geest niet ongehoorzaam als u de wet nog tracht te onderhouden? De Schrift zegt dat u dan los van Christus bent en buiten de genade staat. En als u hem niet strikt houdt vervloekt bent.
  Volgens de Schrift hebt u een deksel over uw gelaat en kunt u de Schrift niet verstaan.
  Hub Lees 2 Cor.3!
  Hoe wordt er over deze Schriftgedeelten gedacht in de R.K. gespreksgroep waar u al 6 jaar komt? Leven die ook allemaal nog onder de wet?

  Dit is het laatste wat ik er over schrijf Hub. De keuze is aan u.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 42. sterre zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 9:29

  Ik ben blij dat ik geen Baruch ken in mijn omgeving, want ik zou bang worden van zo’n man die zo veel moeite heeft om ‘onder’ de wet te leven. Iemand die zich vrij voelt om; overspel te plegen, om te stelen, om een doodslager te zijn, om….. Maar de Heere heeft Zijn wet toch uit liefde voor ons gegeven? om ons veilig te stellen, net als er regels in en gezin nodig zijn voor eigen veiligheid. En als die wet in je hart besneden is, doe je dat ook uit liefde voor Hem!. Net als kinderen die van hun ouders houden, zich aan de regels houden die er in een gezin zijn. Wat heb je er me voor om zo te ageren tegen de wet?
  gr. Sterre

 43. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 10:27

  Sterre,
  Bedankt voor jouw geestverwante reactie No.42

  Baruch,
  Ik versta en begrijp uw bijbel uitleg naar de LETTER helemaal niet.
  Ik probeer te leven en handelen volgens de GEEST van de bijbel.
  Misschien moet ik u ook mijn “andere wang” toereiken.
  Maar wij kunnen toch broeders in de Heer blijven.
  Hub.Eussen.

 44. anna zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 12:15

  Eigenlijk kan ik best wel begrijpen dat de bovenstaande discussie verwarrend is. Het lijkt dat iedereen het over hetzelfde heeft ….. en toch… is dat volgens mij niet zo.

  Natuurlijk is het niet goed om overspel te plegen, te stelen, te doden,… zoals Sterre dat zegt. Helemaal mee eens.
  Ik weet wel zeker dat we het daar allemaal over eens zijn!!
  Ik denk ook dat leven zoals God dit graag wil, ons verlangen is.
  Maar hoe kunnen wij leven zoals God dat graag wil?

  Zelf denk ik dat de wet ons laat zien dat wij zo niet kunnen leven, althans niet voor 100%. De wet houdt ons een spiegel voor, de wet laat ons zien dat wij zondaars zijn. Ook al leven we nog zo goed, het lukt niemand om nooit te zondigen!
  God zegt ook dat het loon van de zonde de dood is!!
  Arme wij: 100 % kansloos.
  Wij kunnen niet volmaakt leven!
  En dat is wel nodig om behouden te worden….

  Zo zou onze situatie zijn wanneer Jezus niet voor ons op de bres was gesprongen!

  Wij kunnen de wet niet vervullen.
  Jezus heeft voor ons de wet vervult, voor ons in de plaats.
  En hij heeft straf gehad voor al onze zonden.
  In plaats van dat wij straf kregen, heeft Hij straf gehad, ………
  Dat Jezus dit gedaan heeft, is een cadeau voor ons.
  Dit cadeau bied Hij ons aan.

  Wij krijgen dit niet automatisch, we moeten dit cadeau accepteren, het aan nemen.
  We moeten ook erkennen dat we zondaars zijn, dat we vergeving nodig hebben, dat we het nodig hebben dat Jezus voor ons in de plaats de wet heeft vervult, in onze plaats de dood is ingegaan en heeft overwonnen.

  Kort gezegt, dat we Hem nodig hebben en het zelf niet kunnen.
  Wanneer we dit allemaal belijden …en… aanvaarden dat we Jezus nodig hebben, ons aan Hem toevertrouwen, ervoor kiezen om bij Hem te horen, dit echt allemaal tegen Hem zeggen, dan zijn wij vrij van onze zonden, dan ziet God ons door Jezus heen.
  Volmaakt en rein.
  Dan komt Gods Heilige Geest in ons wonen.
  Met als gevolg dat het proces van heiliging begint, we gaan steeds meer op Jezus lijken.
  Hij wordt meer in ons leven en ons eigen vlees wordt minder. Dit heeft tot gevolg dat wij steeds meer vol worden van Zijn LIEFDE, vrucht van de Heilige Geest.
  Wanneer wij vol worden van Zijn LIEFDE, wordt dat deel van onze nieuwe natuur, dan WILLEN wij niet doodslaan, echtbreken, liegen, stelen, etc……

  Niet willen vanuit Gods LIEFDE in ons, is een heel ander uitgangspunt dan……..niet willen omdat het niet mag, niet willen omdat wij de wet willen houden…..dan plaatsen wij onszelf weer onder de wet, de wet waarvan Jezus ons juist heeft vrijgekocht!!!
  Dan willen wij het zelf doen, en we waren er toch net achter dat we het zelf niet kunnen,… wij hebben Jezus nodig, alleen Hij kan het voor ons doen!!
  Jezus zegt: Ïk ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij!”
  Dus wij kunnen ook niet bij God komen door ons zelf!!!
  Wel moeten wij duidelijk kiezen voor Jezus,. bekennen, aanvaarden dat wij Hem nodig hebben. Dat is wat wij wel moeten doe.

  Bid of de Heilige Geest wil laten zien wat waarheid is, of Hij een eventuele bedekking weg wil nemen, zodat wij kunnen zien.
  Ook hierin hebben wij Hem nodig.

  Liefs Anna.

 45. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 13:47

  Sterre,

  Het leven van een wedergeborene is niet onder de wet Hand:28, maar zoals beschreven staat in Rom.8.

  Maar zolang u de bedekking verkiest door het houden van de wet, zult u daarvan niets begrijpen.

  U wilt waarschijnlijk uw eigen mening handhaven en alle Schriftgedeelten die ik heb doorgegeven negeren. Het is voor mij onbegrijpelijk als u na al die teksten in hun verband hebt gelezen nog volhardt in het pogen de wet te volbrengen.
  Nu niet zeggen “nou ja, ik doe mijn best” uw best is voor de Heer niet genoeg.

  Ga 3:10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
  Ga 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

  Deze baruch weet:Ro 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
  Ro 6:2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 46. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 10:51

  Nu Jezus Christus de gehele wet volmaakt heeft volbracht mag ik weten dat Hij de volmaakte en eeuwige Thora IS!
  Nu ik niet (meer) leef, maar Christus in mij, is het mijn tweede natuur geworden om de wil van God te doen. Vergelijkbaar met wanneer ik tot een vogel zou zeggen: “Vlieg!!” of tegen een vis: “Zwem!!”. Beide willen niets liever! Zo is het mijn grootste verlangen om de wil van mijn Vader in de hemelen te doen. Dat kan alleen wanneer ik in Christus blijf, gelijk Hij in de Vader is.
  Dit heeft niets van doen met het volbrengen van de Sinaïtische wet (inclusief de sabbat!!). Wie dit wil, is geen kind van Sara, maar van Hagar, de slavin!

  Shalom!!
  mathieu

 47. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 11:29

  Mathieu,

  Hartelijk dank voor uw bijdrage.

  baruch.

 48. Posthumus zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 15:27

  Wat ik in dit lijntje reacties mis is het antwoord op wat Sterre vraagt:
  Waarom zijn degenen die zo “tegen” de wet zijn, daarin zo fanatiek? Iedereen weet dat Jezus Christus de wet vervuld heeft omdat wij dat niet konden/kunnen. Degenen die nu beweren dat de wet (de 10 geboden) er niet meer toe doen, doen De Schrift te kort! Er staat te veel in de Bijbel om aan te halen en “te bewijzen” dat de wet nog steeds gehouden “moet“ worden. De Here Jezus Zelf heeft de moeite genomen om de wet in één zin samen te vatten. Het is al duizenden jaren zo dat De Schrift op dit punt verstaan wordt zoals dat ook samengavat wordt in de gereformeerde belijdenisgeschriften (waarin opgenomen de geloofsbelijdenis van Nicea). Tot op de dag van vandaag heeft de Here een kerk (door alle kerkgenootschappen heen) die dat ten volle belijdt. Nu zijn er enkele tientallen jaren “evangelische kerken” die daar van afwijken, maar die houden zich mijns inziens, dan niet ten volle aan de Schrift. Bijv. in de brief aan Titus schrijft de apostel Paulus: bij 3, vanaf vers 8 t/m 11: Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorg dragen vooraan te staan in goede werken. (!!!) Die zijn schoon en VOOR DE MENSEN nuttig; maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist, EN STRIJD OVER DE WET MOET GIJ ONTWIJKEN, want dat is nutteloos en doelloos. Een mens die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen: Gij weet immers dat zo iemand het spoor geheel bijster is en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt.
  Hoe plaats je vervolgens vers 13? Help Zenas, de wetgeleerde, en Apollos met alle ijver voort opdat hun niet ontbreke….Waarom schrijft Paulus niet aan Titus: Maak aan Zenas, de wetgeleerde duidelijk dat de wet afgedaan heeft omdat die in Jezus Christus vervuld is. Daaruit kun je toch ook conclusies trekken? Ook mis ik een overtuigende reactie op Math. 5:18; Want voorwaar Ik zeg u: tot dat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een titel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zij geschied. Als je vanaf vers 17 en vandaar verder leest, dan scherpt onze Here Jezus juist delen van de wet (uitleg) zelfs nog meer aan!
  Het doet mij goed om iedere zondag (dat noem ik dan maar even voor het gemak de Christelijke sabbat, voordat we daar weer een hele discussie over krijgen) de wet (Exodus 20) voorgelezen te krijgen, daardoor wordt ik er weer eens bij bepaald dat ik die in eigen kracht niet kan volbrengen en wordt ik weer gericht op Hem die dat plaatsvervangend voor mij deed: Jezus Christus. Het is toch fantastisch om woorden te lezen die de Heere God zelf gesproken heeft (dat heeft zo mogelijk meerwaarde boven verschillende apostel brieven) Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here, uw God..enz. en gij zult dit of dat wel en dit of dat niet. Vers 8-11 lijken mij in de hele lijn van discussie ook belangrijk: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt…en wat er verder volgt..
  Dat gaat ook de vreemdeling die bij ons woont aan. (wij laten dus ook geen Jood of Moslim of Hindoestaan etc. etc. op de zondag voor ons werken) Vers 11: Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag: daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die. Onderzoekt alles en behoudt het goede..
  Gods onmisbare zegen toegewenst

 49. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 13:20

  Aan Sterre en Posthumes,

  Hier het Schriftuurlijke antwoord:
  Handelingen 15 en zie speciaal vers 28.
  En hoedt u er voor tegen de Heilige Geest in te gaan.

  Ro 10:4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

  Ga 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. NBG51
  2Co 3:13 geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israels geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.
  2Co 3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
  2Co 3:15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,
  2Co 3:16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.
  2Co 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

  Ga 2:21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.
  Efe 2:15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
  18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
  19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.

  Al deze Schriftgedeelten leren dat een gelovige onder het nieuwe verbond, het verbond der genade, niet onder de wet leven.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 50. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 19:38

  Baruch,

  Allemaal leuk en aardig.
  Maar nog steeds geen uitleg over hoe Matt 5: 17-18 te lezen.

  groet, Jan.

 51. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 20:10

  De wet in het Nieuwe Verbond
  Uw conclusie dat Gods wet zoals die in de Tien Geboden aan Israël gegeven is, niet meer geldt , deel ik niet. Ik hoor Jeremia, de Here Jezus en Paulus zo ook niet over de wet spreken. Een aantal citaten:

  Jer. 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
  Mat.5:17-19 Meent niet, dat Ik [Christus] gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
  Joh.14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Joh.14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  1Kor.7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  Rom.3:30-31 Indien er namelijk een God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
  Rom.7:7a Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet!
  Rom.7:12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
  Op.11:17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

  Deze citaten zijn met vele uit te breiden. Ook gaat het in het Nieuwe Testament niet alleen over de wet en de geboden in het algemeen maar onbekommerd worden geboden uit de decaloog normatief ge(br)acht. Een paar voorbeelden:

  1Joh.5:21 Kinderen, wacht u voor de afgoden.
  Mat.19: 32 Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.
  Luk. 18:20 Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.
  Ef.6:1,2 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) opdat het u welga en gij lang leeft op aarde32.
  Rom.7:7b Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.

  Groet, Jan.

 52. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 12:21

  Jan,

  De teksten die ik doorgaf vindt u “allemaal leuk en aardig”?
  Maar wat doet u er mee?
  Vindt u Hand. 15 niet duidelijk genoeg?
  Het moet toch duidelijk zijn dat daarmee alle teksten die u hierboven aanvoert niet meer gelden.

  Wat nu de teksten betreft die u hierboven doorgeeft het volgende.
  De oudtestamentische teksten waarnaar u verwijst zijn niet van toepassing op de nieuwtestamentische wedergeboren gelovigen
  In Jer.31:33 wordt notabene exclusief vermeld dat het voor het huis van Israel geldt. Hebt u niet gelezen dat het voorgaande gebod vernietigd is? Ef.2:15, 18,19.
  Matt.5:17-19 Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Dat moet dus duidelijk genoeg zijn. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar de mens is verkocht onder de zonde, en kan de wet niet volbrengen, daarom heeft Jezus de wet vervuld om degenen die onder de wet waren te verlossen. Gal.4:4,5. Daarbij komt nog dat het evangelie naar Matt. het evangelie van het Koninkrijk is. En Matt.5 bevat de zgn Bergrede en die handelt over de tijd na de opname der Gemeente en dan geldt de wet nog steeds voor Israel zoals ook nu nog. Het Nieuwe Verbond Jer. 31:31, dat de Heer met Israel sluiten zal nadat zij zich tot de Here bekeerd zullen hebben, maakt ook voor Israel een einde aan het Oude Verbond. Het Oude Verbond is dat der Wet en het Nieuwe Verbond is dat der Genade. De nieuwtestamentische wedergeboren gelovigen leven onder het Nieuwe Verbond der genade. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn. 2 Cor.3:6. Aan de tafel des Heren drinken wij allen uit de beker van het Nieuwe Verbond.

  Joh.14:15,21 Spreken niet over de 10 geboden, maar “die zal mijn woord bewaren” vs.23.
  1 Cor. 7:19 volgt op vers 18 en dat gaat over geroepen zijn en het verschil tussen de besnedenen en onbenedenen is al opgelost in Hand.15. Ook hier wordt niet verwezen naar de 10 geboden maar naar de onderwijzingen van God.

  Rom.3:30-31 bevestigd nu juist dat wij onbesnedenen door God door het geloof gerechtvaardigd worden. Zie Rom 3:21,27. Door het geloof bevestigen wij de wet, de wet is een bediening des doods. 2 Cor 3:7.

  Rom.7:7a. Lees eens de versen 1-6 en in vers 12 staat HOE de wet heilig, en het gebod heilig en rechtvaardig is en goed: ALZO, en dat verwijst naar de voorgaande verzen. Onbegrijpelijk dat u naar Rom.7 verwijst, in de SVV staat er boven “Vrij van de wet”.

  Opb.12:17 bedoelt u. “de geboden Gods” betekent ook hier de woorden Gods.

  De bewering was en is:Hand.15:5 Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.

  En het antwoord van de Heilige Geest is:

  Hand. 15:28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
  29 Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

  Dit is het einde van alle tegenspraak. Iedereen die zich hieraan niet houdt onderwerpt zich de Geest Gods niet.
  2Co 3:15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 53. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 19:12

  Aha, nu wordt mij veel duidelijk.
  En Matt.5 bevat de zgn Bergrede en die handelt over de tijd na de opname der Gemeente en dan geldt de wet nog steeds voor Israel zoals ook nu nog.

  Zit u op dat spoor.
  Dit is geheel nieuw voor mij.
  Waar kan ik in de bergrede( Matt 5-7) vinden dat dit handelt over de tijd na de opname van de gemeente?

  Groet, Jan.

 54. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 14:03

  Jan,

  Wat bedoelt u met “Zit u op dat spoor”.

  In de zgn. Bergrede gaat het over het Koninkrijk, dat wordt al uitgebeeld in “is geklommen op een berg” Matt.5:1. Denk daarbij aan de verheerlijking op de berg,
  Marc. 9:2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen,
  Lees nu eens vs.1

  “Zes dagen later”, staat er niet voor niets, het verwijst naar de openbaarwording van het Koninkrijk na de zesde bedeling.

  Het Koninkrijk der hemelen vs.2 is nu nog verborgen en daarom staan de zaligsprekingen nog in de toekomende tijd “zullen”, dat is wanneer het Koninkrijk geopenbaard zal zijn. En dat gebeurt pas na de opname van de Gemeente.

  Mag ik nu eens van u vernemen wat u met alle teksten die ik u voorgehouden hebt, die u wel goed en aardig vindt, doet?
  En dan in het bizonder Hand. 15:5,28,29.

  U zit waarschijnlijk op het spoor van de kerk, legt u mij dan eens uit waar ik in de bijbel vinden kan wat deel 3 van de catechismus beweert en hoe deel 3 in overeenstemming is te brengen met Hand.15:5,28,29

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 55. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 20:30

  De bergrede Matt 5-7 handelt dus volgens u over de tijd na de opname van de gemeente. Dit verdedigt u met Marcus 9:2. Het zal slaan op de 6de bedeling.
  Dit is voor mij hogere godsdienstkunde die mijn denkraam te boven gaat.
  Ik kan met het lezen van de bergrede en Marcus 9 dit verband er niet uithalen. Ook nog Marcus 8 en 10 erbij gepakt, maar zowel in de bergrede als in de hoofstukken Marc 8-10 kan ik geen enkel verband vinden met de opname van de gemeente en de 6de bedeling. Ik kan hier echt niet anders van maken dan inlegkunde.

  Ik zal het eerlijk zeggen. Ik zie dit als een poging van u om onder de woorden van Jezus, zoals gesproken in Matt 5:17-18 uit te komen. Deze woorden zijn voor na de opname van de gemeente. Is er nog meer gesproken Woord van Jezus dat wij/ik zo moeten lezen?
  Dan wordt het evangelie wel een erg ingewikkeld verhaal, terwijl Jezus ons voorhoud; Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

  Telkens komt u met Hand 15;28-29.
  Lees het hoofdstuk in zijn geheel.
  Het begint met dat de bekeerden uit de heidenen. Mannen van Judea willen dat deze bekeerden zich onderwerpen aan de besnijdenis. Daar is overleg over en er komt een antwoordt op, Hand 15;22-29 voor de bekeerde heidenen.
  Jezus Christus heeft ons juist bevrijd van de ceremoniele wet. Besnijdenis, dieroffers brengen. Dat gaan we niet invoeren voor de bekeerde heidenen! Dat brengt de zaligheid niet

  Leraars moeten alleen de noodzakelijke dingen opleggen, dingen die Christus ons tot taak heeft gesteld. Zij hebben geen gezag om nieuwe wetten in te stellen, maar er alleen maar op toe te zien dat de wetten van Christus naar behoren worden nagekomen.
  Dus geen ceremoniele wetten meer en al die geboden en geboden van de farizeers, alleen de 10 geboden. Zie Matt 5:17-18.

  Groet, Jan

 56. Posthumus zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 23:59

  Beste Baruch

  Het wil u blijkbaar niet duidelijk worden dat de meeste mensen die reageren het 100 procent met u eens zijn dat je slechts door genade behouden wordt. (ik haal alle teksten hierboven niet weer aan)
  Toch is en blijft het nuttig om de wet te “kennen” en de tien geboden te onderhouden…ook voor de Christenen die uit de heidenen zijn. Daarin is geen tegenstelling en zeker geen poging om door de wet behouden te worden, zoals je zelf in veel teksten aangeeft. (U zult het niet zo bedoelen, maar soms komt de woordkeuze over als beschuldigend… bij degenen die wel de wet hoog achten)

  Ik vroeg mij af: Waarom is er eigenlijk de wet gegeven ?

  Volgens Rom 3: vs 20 (b) want door de wet is kennis der zonde. (NBG want wet doet zonde kennen)
  Rom 4 vs 15 De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding.
  Rom 3 vs 31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

  De Here Jezus is voor onze zonden gestorven. Uit verschillende Bijbel teksten leren wij dat we onze zonden moeten belijden en dat Jezus die genadig wil vergeven. Het hele nieuwe testament handelt daar zo ongeveer over. Noodzakelijk is dus dat wij weten wat zonde is, daartoe is dus de wet gegeven!

  Even een kleine reactie over uw verwijzing naar Handelingen 15
  Dat gaat over het besnijden naar de wet van Mozes. Het besluit is dat die voor de christenen die uit de heidenen zijn niet nodig is. Het enige wat die christenen wel ….(Van de wet van Mozes !!!).. moeten houden is vlgs. Vs 20 + 28: Onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstike en van hoererij.
  Het valt mij overigens op dat ook hier (in vs 21) staat dat de wet iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. (Al duizenden jaren een goede gewoonte blijkbaar)

  Wij Christenen uit de heidenen, zijn voor de volle 100 procent Abrahams kinderen vlgs. o.a. (Rom. 4 vs 16.17) In Rom. 11 : 11-24 Staat een verhandeling hoe wij naar onszelf én onze broeder Israël moeten kijken: Wij zijn als takken geënt op de heilige wortel en takken van Israël. Dan zijn wij dus één

  Rom 10 vs 11+12 Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek (heidenen)

  In Mattheus 26, vs 28 wordt het nieuwe verbond (uit Jer. 31:33) vervuld: De Here Jezus zegt bij de instelling van het Heilig avondmaal “Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.
  Dit is dus het nieuwe verbond dat De Heere met Israel (en dus ook met ons, vlgs Rom. 11 hierboven) sluit! Op dat moment was het volstrekt nog niet duidelijk dat dit nieuwe verbond, hét verbond zou zijn dat ook voor de Christenen die uit de heidenen zijn voor 100 procent geldt. Er waren toen nog geen Christenen uit de heidenen.

  Door Gods genade kan ik ten volle beamen dat ik deel mag hebben aan ZIJN Genade Verbond, door onze Here Jezus Christus en dan mag ik voor waar aannemen dat naar Zijn Woord (Jer. 31:33 ) HIJ ZIJN wet in mijn binnenste gelegd heeft een in mijn hart geschreven heeft.
  “Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.”

  In Rom 7 vs 12 staat na heel veel verhandelingen over “door genade alleen” als slotsom toch weer:
  Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
  In vs 14 staat: Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik ben echter vlees, verkocht onder de zonde. Enz. enz. het slot van Rom 7 vs 26: Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

  Ik hou mijn hart vast als ik kijk naar je bewering (onder reactie 51) waarin je beweert dat alle teksten die Jan aanvoert niet meer gelden. En dat “De oudtestamentische teksten waarnaar u verwijst zijn niet van toepassing op de nieuwtestamentische wedergeboren gelovigen”

  Ik hoop dat u e.e.a. nog eens tot u door wil laten dringen zonder vooringenomen standpunt. Er staat in de Bijbel niet voor niets geschreven dat we moeten vragen naar de vanoudsher bekende wegen. En dat wij op dat pad moeten zien te komen.

  Nogmaals ook voor u, Gods onmisbare zegen toegewenst.

  Met broederlijke groet,

  Posthumus

 57. anna zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 9:23

  De wet geldt nog steeds, voor iedereen.

  Maar nu het verschil:

  * Willen we de wet zelf volbrengen?
  of
  * Accepteren wij dat Jezus voor ons de wet vervult heeft?

  De keus is aan ons!

  Met vriendelijke groet Anna.

 58. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 11:34

  Posthumes,

  Eindelijk, na lang het tegendeel te hebben beweerd, is het nu duidelijk dat de wedergeboren gelovigen de wet van Mozes niet hoeven te onderhouden volgens Hand.15.

  Maar als waar is wat u schrijft, ik citeer: “Het enige wat die christenen wel ….(Van de wet van Mozes !!!).. moeten houden is vlgs. Vs 20 + 28: Onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstike en van hoererij.”, dan hoeven zij ook dat niet meer, want die uit de heidenen zijn hoeven de wet van Mozes niet te onderhouden, Hand.15:28,29. Maar het is niet waar.

  U ziet hoe gauw men de Schrift verkeert toepast.
  Dat de wet van Mozes iedere sabbat wordt voorgelezen in de synagoge is begrijpelijk omdat zij nog leven onder het oude verbond, maar daardoor ligt er een bedekking over hun hart.

  2Co 3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.

  Maar tot heden ten dage aanvaardt Israel de Here Jezus Christus niet als Verlosser en Zaligmaker.

  “Rom 4 vs 15 De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding.”
  Dit wordt bevestigd in: Ro 2:14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;

  Wat het zaad van Abraham betreft heb ook ik uitvoerig geschreven.
  Maar ongelovigen zijn geen zaad van Abraham, dus ook de ongelovige Joden niet.

  De 10 geboden zijn aan Israel gegeven omdat zij alles deden behalve hun God dienen, Die hen verlost heeft uit de slavernij van Egypte. En die wet doet zonde kennen. Als zij daar tegen zondigden was daar de ceremoniële wet der offeranden. En eenmaal per jaar deed de hogepriester verzoening voor het volk. Maar! Hos 3:4 Want vele dagen zullen de Israelieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.
  Dit is de huidige situatie waarin Israel verkeert. Geen tempel, geen offer en geen verzoening voor hun zonden en dus verloren. Maar als zij niet in hun ongeloof blijven zullen zij weder geent worden.
  Ro 11:23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.

  Dit schrijft Jan in reactie 51.
  “Deze citaten zijn met vele uit te breiden. Ook gaat het in het Nieuwe Testament niet alleen over de wet en de geboden in het algemeen maar onbekommerd worden geboden uit de decaloog normatief ge(br)acht. Een paar voorbeelden:”

  Als hij die teksten aanvoert om daarmee aan te tonen dat die i.v.m. met de wet van MOZES (de decaloog) ook gelden voor de wedergeboren gelovigen, gaat dat in tegen Hand.15.

  Reden hebben wij om de Heer te danken als men begrijpt dat een zondaar behouden wordt door het geloof in de opgestane Here Jezus Christus en uit genade en niet uit werken der wet.

  Wie in Christus is loopt op de juiste weg, want Hij is de weg.
  Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
  Daarom zullen de 12 stammen Israels ook Hem moeten aanvaarden om behouden te worden. Want Hij is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, Die verzoening doet voor Zijn volk dat Hij in deze bedeling verzameld uit Jood en heiden.

  Mogen nu nog velen uit hen met Paulus zeggen:
  24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
  25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
  1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn,

  1. Vrij van de wet, o vreugdevol leven!
  Niet meer aan Horeb vrezen en beven,
  Maar bij het kruis, daar schenkt Hij gena,
  Prijst Jezus’ bloed, Halleluja!

  Koor: Eens voor al, uw Heiland belooft het,
  Eens voor al, o zondaars, gelooft het;
  Klemt u aan ‘t kruis, hoe diep ook uw val,
  Jezus verlost u eens voor al.

  2. Slechts een gebod komt nu nog van boven,
  Dat w’in de Naam van Jezus geloven.
  Hij zij het richtsnoer van ons bestaan,
  Hij onze Gids op ’s levensbaan.

  3. Kunnen wij thans in zonden gaan leven,
  Nu Jezus’ bloed ons ‘t al heeft vergeven?
  Neen, dat zij verre, want wie Hem gelooft,
  Volgt Hem getrouw als Heer en Hoofd.

  4. Geen wet op steen met letters geschreven,
  Maar door Zijn Geest moet ‘t goddelijk leven
  Zijn in uw hart als levende brief:
  Hebt als u zelf uw naasten lief!

  5. Kom dan, gemeente des Eengeboornen,
  Predik die Wet aan al het verloorne.
  Eenmaal sprak Mozes, Jezus spreekt nu,
  Sluit niet uw hart, Hij spreekt tot u.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 59. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 11:50

  Anna,

  Bestuur dit eens:
  18 Want de VERNIETEGING van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
  19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.

  Ro 10:4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 60. anna zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 12:54

  Baruch,

  Wat ik bedoel is: Willen wij de wet zelf volbrengen?
  OF ……. Kiezen we ervoor dat Jezus de wet voor ons volbracht heeft!

  Wanneer Jezus het voor ons gedaan heeft(en dat heeft Hij!), dan zijn wij niet meer onder de wet!
  Maar dit vraagt wel een keuze van ons: Erkennen dat wij zondaars zijn, dat wij de wet niet kunnen volbrengen, dat we het nodig hebben dat Jezus het voor ons heeft gedaan! (plaatsvervangend)
  Genade, een cadeau wat Jezus ons aanbiedt!!
  Met dat cadeau kunnen wij 2 dingen doen: Aannemen OF niet aannemen.

  Wanneer wij dit niet aannemen, moeten wij zelf de wet vervullen en zijn we dus onder de wet!
  En dan wordt van ons verwacht dat wij voor 100% de wet houden , houden wij de wet niet…. dan zijn wij zondaars en zijn gescheiden van God.

  Dat is wat ik bedoel, de keus is aan ons!

  Persoonlijk weet ik, dat het mij niet lukt, om mij aan de wet te houden, ik heb Jezus beleden dat ik een zondaar ben, dat ik het nodig heb dat Jezus voor mij de wet vervult heeft, en dat Hij gestorven is voor mijn zonden.
  De Heilige Geest laat zien wat er allemaal veranderen moet in mijn leven, en mijn verlangen is dat ik steeds meer wordt zoals Jezus mij bedoelt heeft.
  Dit kan ik niet uit mijzelf, ik heb de Heilige Geest hiervoor nodig. Heiliging.
  Het gevolg hiervan is,dat je steeds meer wordt zoals Jezus dat bedoelt heeft, dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven gaat groeien: LIEFDE.

  Met vriendelijke groet, Anna.

 61. Posthumus zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 14:07

  Beste Baruch,

  Dank voor je reacties, ze hebben mij een aantal goede uren Bijbelstudie opgeleverd, die mij uitermate veel plezier hebben bezorgd en die mij mochten bevestigen in eerder geopenbaarde waarheid, van éénheid van de schrift én dat De Bijbel van kaft tot kaft door Gods Geest geïnspireerd is.

  Broederlijke groet,

  Posthumus

 62. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 8:47

  Posthumes,

  Tim.3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
  1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
  2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
  3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
  4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
  5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 63. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 9:14

  Anna,

  Zo ben ik het volledig met u eens.

  De heiligmaking is drieledig t.w.
  1. Heiliging des Geestes Rom.1:4; 1 Cor.1:30; 2 Thess.2:13; 1 Petr.1:2
  2. Heiliging van onze wandel Rom.6:19; 1 Thess.4:3; Rom.6:22 (van zonde vrijgemaakt); 2 Cor.4:10
  3. Heiliging van ons lichaam, de verlossing van ons lichaamRom.8:23

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 64. anna zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 10:32

  Baruch,

  Fijn.
  Het is geweldig te weten dat Jezus ons heeft vrijgekocht.
  Wat een vrijheid!

  Met vriendelijke groet Anna.

 65. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 13:27

  Beste mede lezers,

  Graag wil ik mijn reacties op het thema : Groei naar Geestelijke volwassenheid ; nog eens samenvatten :
  De groei naar Geestelijke volwassenheid is in mijn visie, een levenslange “pelgrimstocht” met diepe dalen maar ook steeds hoger wordende bergtoppen van waaruit het uitzich op God steeds HEMELSER wordt.
  Pelgrim, Hub Eussen.

 66. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 20:56

  . . . A M E N . . . ! !

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden