Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nieuwsbrief 31 januari 2009 (39 reacties)

Geplaatst op zaterdag 31 januari 2009, 22:54 door Dirk A A

Omdat het ook deze week niet lukte de nieuwsbrief naar alle abonnees te versturen, zet ik de tekst opnieuw op de site.

Beste lezers,

Vandaag, 31 januari, is koningin Beatrix jarig. We wensen haar van harte Gods zegen toe. Laten we bidden voor allen die de Here over ons heeft gesteld.

Zoals elke nieuwsbrief begin ik ook nu met een korte terugblik op de afgelopen week.

* De verzending van de nieuwsbrief ging vorige week niet vlekkeloos, zoals u zult hebben gemerkt. Sommigen kregen ‘em wel 4 keer, anderen ontvingen de nieuwsbrief helemaal niet. Vandaar dat ik de tekst ook op de site heb gezet. Dat heeft overigens wel gewerkt, als kennismaking voor veel anderen die de site bezochten, zodat de oplage van de nieuwsbrief de afgelopen week weer fors is gestegen. Een hartelijk welkom aan alle nieuwe lezers.

* De financiële crisis neemt steeds ernstiger vormen aan. Van mensen uit de auto- en transportwereld hoor ik dat de handel stil valt. Ook van een makelaarskantoor vernam ik dat er nauwelijks nog huizen worden verkocht.
Iedereen hoopt op een spoedig herstel, maar laten we ons vertrouwen voor alles op de Here Jezus stellen. Ook, en misschien wel juist in moeilijke tijden, wil Hij nabij zijn. Laten we eerst Zijn Koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid en dan weet Hij ook wat we nog meer nodig hebben.

* ‘De gemeente Giessenlanden stelt dat de Giessenburger Joop van Ooijen de tekst ‘Jezus redt’ van zijn dak af moet halen. Hij krijgt nog acht weken om de tekst te verwijderen. Doet hij dit niet, dan volgen boetes van 500 euro per week, tot een maximum van 13.000 euro. Daarna kunnen hogere dwangsommen worden opgelegd. Van Ooijen blijft er rustig onder. Hij is niet van plan de tekst van zijn dak af te halen. Gedenk hem in uw gebeden.

* De ophef in de Amsterdamse stadsdeelraad De Baarsjes over het jongerenwerk van Youth for Christ bewijst maar weer eens hoe allergisch men soms is voor een mogelijk christelijk tintje aan – in dit geval – jongerenwerk. Laten we er maar rekening mee houden dat we hier vaker tegenaan zullen lopen

Israel
Er woedt een hevige verkiezingsstrijd in Israel. Ik heb de indruk dat het belangrijke verkiezingen zijn die op 10 februari worden gehouden. Er is behoefte aan krachtig en betrouwbaar leiderschap. Ik wil u vragen hiervoor te bidden. Dat de uitslag goed zal zijn voor land en volk. Israël heeft behoefte aan een duidelijk en krachtig leiderschap, ja meer nog, aan een leider die zich afhankelijk zal weten van God.

Groei naar geestelijke volwassenheid
De afgelopen week heb ik weer een nieuwe tekst op de site gezet: ‘Groei naar geestelijke volwassenheid’t zozeer een commentaar, maar meer een fundamenteel artikel. Over het belang van geestelijke groei.

Rel rond Richard Williamson
Wellicht hebt u gelezen of gehoord dat de paus de excommunicatie van bisschop Richard Williamson heeft opgeheven. Ooit ontving hij zijn wijding zonder toestemming van de paus, nu plaatst hij zich alsnog onder zijn gezag. Hij beweert dat er in de Tweede Wereldoorlog geen Joden zijn vergast.
Volgens hem zijn er overweldigende bewijzen zijn dat er nooit gaskamers hebben bestaan en stierven er in de concentratiekampen van de nazi’s maximaal 300.000 Joden. Hij heeft zelfs verkondigd dat de Holocaust een Joodse leugen is en dat de Joden het plan hadden om het christendom te vernietigen en de troon van de antichrist in Jeruzalem te vestigen.
Het is onbegrijpelijk dat paus Benedictus XVI nu tot deze beslissing is gekomen, juist nu hij heeft aangegeven Israël te willen bezoeken. Zet hij verhoudingen op scherp? En waarom? Wat zit hier achter? Ik vond dit in elk geval zeer schokkend nieuws en een slag in het gezicht voor het Joodse volk, zeker in een tijd waarin het antisemitisme wereldwijd toeneemt.

GOED NIEUWS, ter bemoediging

1. Het Evangelie voor Turkse mensen
Christelijke televisieprogramma’s zijn in Turkije voortaan ook via internet te volgen. Onlangs werd een Turkse website gelanceerd, www.turk7.com, waarop zes dagelijks wisselende programma’s via streaming video te volgen zijn. Dankzij de nieuwe website kunnen veel meer Turkssprekende mensen worden bereikt met het Evangelie, in Turkije maar ook daarbuiten.
2. Opwekking in Algerije
Volgens Abdeldader Belaidi van de Christelijke Noord-Afrikaanse omroep, is er een grote opwekking gaande in Algerije. Hij schat dat Algerije zo’n half miljoen christenen telt. Zendingswerk is verboden in het land. Er zijn ook geen buitenlandse zendelingen actief. Maar door middel van televisieprogramma’s die via de schotel worden ontvangen, kan het Evangelie toch in Algerije worden gebracht. Volgens Belaidi heeft de burgeroorlog (1991-1999) hier ook een rol in gespeeld. De mensen gingen op zoek en velen vonden God. Info: www.cna-sat.org

Voor de komende week wens ik u allen van harte de zegen en nabijheid van de Here toe, in al uw omstandigheden. Blijf dicht bij de Here Jezus, wandel met Hem en laat u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hij gaat met u mee en zal bij u zijn, al uw dagen tot aan de voleinding van de wereld.

Shalom,
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Wanneer u een kijkje wilt nemen op mijn Engelse site, klik dan op : www.dirkvangenderen.com

De weektekst is deze keer Mattheus 6:31 en 32
Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.’

39 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 14:09

  Wat de huidige Joodse Staat betreft, kan niet dikwijls genoeg gewezen worden op het feit dat zij in ongehoorzaamheid teruggekeerd zijn en terugkeren naar het land waaruit zij door de Heer verdreven zijn nadat zij Hem ook na Zijn opstanding hebben verworpen. Het is hun val. (Rom.11:12) Onze opdracht staat een vers daarvoor, n.l hun tot jaloersheid te verwekken.

  Er komt voor hen pas vrede wanneer zij in de benauwdheid van Jacob tot de Heer zullen roepen. Als dat gebeurt zal de Heer van de hemel nederdalen en de vervallen hut van David en wat daarvan over is, weder opbouwen.

  Jeruzalem zal voordien verwoest worden. De Heer zal daartoe alle heidenen rondom Jeruzalem vergaderen.
  Nu kiest het nog nieuwe leiders, maar de Overste Leidsman en Voleinder des geloofs aanvaardt men nog steeds niet. Door ongeloof noemt God hen nog steeds Lo-ammi d.i. niet Mijn volk.

  De Heer zal hen Zelf terugverzamelen uit alle landen, maar niet in het land maar in de woestijn, Ez.20:43 in Bosra, in Petra, in Theman. (Micha 2:12)
  Van daaruit zal Hij hen via de zgn. Kings Highway brengen in het land.
  Zie Jes. 63:1.

  Nu is de staat van het volk zoals die tentijde van Jeremia, daarom zegt de Heer “Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen. Jer.7:16; 11:14 en 14:11

  Laat ons gebed daarom zijn: Ja, kom, Heere Jezus!

  Want dan zal er ook spoedig vrede voor Israel zijn.

  Dit wil niet zeggen dat ik het volk Israel haat, wat zo gauw gedacht wordt als men deze dingen schrijft, want mijn Verlosser, de Here Jezus Christus, is uit een Jodin geboren.

  baruch

 2. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 15:50

  Beste Dirk,

  Toename van het anti-semitisme is 1 van de tekenen van de eindtijd.
  En Rome verandert niet.
  Toen ik het nieuws las van Williamson dacht ik, wat geweldig dat de reformatie ons van het juk van Rome heeft bevrijd.

  groet, Jan.

 3. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 1 februari 2009 om 19:03

  Baruch, reeds eerder wees ik jou erop, dat we de woorden van God tot Jeremia, “Bid niet voor dit volk”, in hun verband moeten lezen. De gebeden van Jeremia voor het volk Israël waren te oppervlakkig. Jeremia wilde dat God de straf op de zonde ogenblikkelijk liet ophouden. Maar daarin kon de Here niet toestemmen, want dan zou Hij aan de zonde voorbij moeten gaan en dat is in strijd met Zijn eigen heiligheid. Het volk moest gestraft worden voor de zonden. Als Jeremia echter dieper gegraven had en gebeden had voor de bekering van Gods volk, dan was het iets anders geweest. Want God heeft Zelf verklaard, dat Hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft!

  Wij mogen dus ten allen tijde bidden voor de bekering van het volk Israël. Ja, sterker nog. Als wij op deze manier het Joodse volk heil en zegen toebidden, dan zijn wij ook onszelf tot zegen. Want God heeft verklaard aan Abraham en zijn nakomelingen (Gen. 12: 3): “Ik zal zegenen die u zegenen.” Denk nu niet, dat dit niet meer geldt, want dan vergis je je. Want in Rom. 11: 28 staat over het Joodse volk: “naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.” Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de Joden geen bekering nodig hebben. Het wil wel zeggen, dat God Zijn volk nog steeds intens lief heeft.

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 12:05

  Piet,

  Hebt u Jeremia 7; 11;en 14 waarnaar ik heb verwezen gelezen?
  Kunt u mij aangeven waar ik “Als Jeremia echter dieper gegraven had en gebeden had voor de bekering van Gods volk, dan was het iets anders geweest.” vinden kan in Gods Woord?
  Ik kan daar echt niet in vinden hetgeen u beweert. Het is één en al aanklacht van de Heer tegen Juda en Israel.
  De huidige Staat Israel doet ook alles, behalve hun Heer aanvaarden.
  Nu kunnen wij wel bidden voor dat ongehoorzame volk, maar de Heer zal ook nu niet horen. Zolang Israel volhardt in ongeloof zal de Heer niet horen.
  Laten wij niet in dezelfde fout vervallen als het volk zelf en zeggen:
  ” Des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, zijn deze! “Jer. 7:4. Er staat n.l. vóór: “Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende:”

  Deze dingen betreffende Israel te schrijven maakt niet sympathiek bij diegenen die in de huidige Staat Israel de vervulling van de belofte zien.

  De Schrift leert anders, nu verzameld de Heer uit de heidenen een volk voor Zijn Naam. Lees Hand.15:13-18.
  Als u schrijft: “Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de Joden geen bekering nodig hebben.” bevestigt u toch hetgeen ik schrijf?
  Het verschil tussen u en mij is dat u nu bidt voor het herstel van Israel en ik verwijs naar de Schrift waarin duidelijk staat dat de Heer pas naar hen zal horen als zij in de grote verdrukking Zijn Naam zullen aanroepen.

  Wie het volk Israel aanraakt raakt Gods oogappel aan. Zac.2:8.
  Alle volken zullen eens geoordeeld worden naar hetgeen zij met het volk Israel gedaan hebben.Joel 3:2,12.

  Hetgeen zich nu afspeelt in Israel is niet anders dan:
  Ge 21:10 En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven.

  Wat Gen.12:3 betreft, Abraham geloofde God, hij is de vader der gelovigen, maar zijn nakomelingen in de huidige staat Israel zijn geen gelovigen en daarom ook geen zaad van Abraham. Als zij zich niet bekeren blijven zij verloren. Door hen nu bij wijze van spreken over hun bol te aaien worden zij niet bepaalt bij hun ongehoorzaamheid. Het geeft misschien een fijn gevoel als men achter het volk Israel gaat staan, maar de Schrift leert dat wij hen tot jaloersheid moeten verwekken. Dat is leven als wedergeborenen uit elke geestelijke zegening waarmee wij gezegend zijn in Christus, hun het Woord der Waarheid voorhoudende.

  baruch

 5. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 2 februari 2009 om 19:35

  Baruch,

  Helaas heb ik geen tijd om op elk detail in te gaan van hetgeen je schrijft (misschien zijn er anderen die er ook iets over willen zeggen), maar op sommige dingen wil ik wel even reageren. Als ik niet inga op bepaalde uitspraken, wil dat dus niet zeggen, dat ik er niets op weet te zeggen.

  Wat betreft jouw eerste regel:
  Ik heb heel de Bijbel vele malen gelezen, dus ook de hoofdstukken, die jij noemt. Ze zitten behoorlijk goed in mijn geheugen. Ik zie Jeremia als het ware voor mij in zijn gebedsworstelingen, alsof ik er zelf bij ben.

  En wat betreft jouw tweede regel:
  We moeten Schrift met Schrift vergelijken. Er staat in Ezechiël 18: 23 (ik gebruik nu de Statenvertaling, maar in de NBG-vertaling staat in wezen hetzelfde):
  “Zou Ik enigzins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve?”
  Hier laat God Zich echt in het hart kijken. Hij is vol ontferming, maar eist wel bekering op grond van Zijn eigen heiligheid.
  En wat de voorbede betreft. Er staat in Jes. 59: 16:
  “Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.” Hier toont God ons het grote belang van de voorbede. Bij Jesaja was het feit dat er geen voorbidder was voor God doorslaggevend, om tot harde actie over te gaan. (Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden).
  En verder: In Zacharia 12: 10 wordt de Heilige Geest genoemd: “De Geest der genade en der gebeden.” Hieruit leren wij, dat God Zelf Zijn genade aan menselijke gebeden verbonden heeft. En die verbinding wordt uitgewerkt door de Heilige Geest. En Gods Geest is machtig om de hardste harten te veranderen. Daarom staat er ook in Ezechiël 11:19: “En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven.”

  Je zegt de bewoners van Israël geen zaad van Abraham zijn. Maar dat mag je nooit op deze manier zeggen! Ten eerste zijn er al vele Joden in Israël tot geloof in hun Messias gekomen, al neem ik aan dat ze nog niet in de meerderheid zijn. En verder moet je onderscheid maken tussen kinderen van Abraham naar het vlees en kinderen van Abraham naar de Geest. Voor het laatste is de wedergeboorte nodig.
  Maar ook die nakomelingen naar het vlees heeft God intens lief. Daarom zegt Paulus ook in Rom. 11: 28:
  “Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil.”

 6. adry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 9:54

  baruch,
  in Rom.11:11 en 12,wordt er gesproken dat de verwerping van de Joden ons tot zegen is geworden,hoeveel te meer hun volheid.Dan is het toch logisch dat wij smeken voor de “geestelijke”vrede van Israel,omdat wij dan in die rijke volheid mee mogen delen.Eveneens staat er bij de roeping van Jesaja(Jes.6)dat ze (de Israelieten)niet zullen luisteren.In de kantt.staat er dat de Heere op Zijn tijd het deksel van hun weg zal nemen!Dat is een belofte die vraagt om gebed voor de vervulling daarvan,tot zegen van ons allemaal!

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 10:39

  Piet,

  De bijbel onderzoeken is nog iets anders dan de bijbel lezen.
  De Heer zei,
  “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
  En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”Joh. 5:39,40
  Ook nu willen de Joden niet tot Hem komen en zijn voor Hem dood.
  Het feit dat er enkele Joden tot aanvaarding van de Here Jezus zijn gekomen is het bewijs dat het voor alle andere Joden ook mogelijk is, maar zij willen niet. Sterker nog zij stoten degenen die de Heer aangenomen hebben uit de familie, voor hen zijn zij dood. U haalt Ez. 11:19 aan, maar wanneer zal dat vervuld worden? Als God ons in zijn Woord nu duidelijk meedeelt dat Hij de vervallen hut van David pas zal oprichten nadat Hij het volk voor Zijn naam,- dat is de Gemeente, verzameld heeft, is het toch duidelijk dat ook dan pas Ez. 11:19 vervuld zal worden. Dat is Schrift met Schrift vergelijken. Alleen de gelovigen in de Here Jezus zijn zaad van Abraham, dat betekent toch dat de ongelovigen het niet zijn. Rom.11:28 ontken ik niet, maar daar staat toch ook in “Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie” en dat zullen ze blijven tot het moment dat zij de Naam des Heren aanroepen zullen. Ik weet vanuit de Schrift dat de Heer voor Zijn volk Israel nog grote, heerlijke beloften heeft als Hij met hen een nieuw verbond zal hebben gesloten, lees Jer.31:31-36. Maar dat is nu niet aan de orde.

  Ik kan uw gedachten niet lezen, wanneer u iets weet te zeggen over hetgeen ik schrijf dan zult u dat toch moeten schrijven.
  Dat de Heer vol ontferming is, maar wel bekering eist, daar ben ik het volmondig mee eens, daarom zal Israel zich moeten bekeren.
  Maar ik weet ook vanuit de Schrift dat dat voor Israel pas zal gelden nadat zij in hun benauwdheid de Naam des Heren aanroepen zullen.
  Maar nu geldt nog steeds “Bid niet voor dit volk, want ik zal niet horen”.

  Om zaad van Abraham te worden zal het volk Israel de Here Jezus als hun Verlosser en Zaligmaker moeten aannemen.

  Wat nu het zaad van Abraham betreft, lees daartoe eens wat de Heer daarover zegt in Joh.8:33-44.

  U haalt Ez.18:23 aan, laten zij daar dan gehoor aan geven, opdat zij leven, zolang zij dat niet doen zijn zij dood.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 11:11

  adry,

  Gods plan staat vast, ook betreffende het volk Israel.
  In Amos 9:11 wordt geprofeteerd dat God de vervallen hut van David zal weder oprichten.
  Maar er staat “Te dien dage. Wanneer dat is kunnen we lezen in Joh.15:12-18.
  Wat in Jes.6 staat wordt bevestigd in Cor.3:14-16 Lees ook Jes.6:11-13 ook daaruit blijkt dat het in de eindtijd pas zal gebeuren.
  Dat deksel wordt door Christus teniet gedaan, maar zolang zij de Here Jezus niet aanvaarden als hun Verlosser en Zaligmaket blijft dat deksel.
  Nu kunnen wij wel bidden of de Heer dat deksel van het volk Israel weg wil nemen, maar wij weten toch uit Amos 9:11 dat dat “Te diendage pas zal geschieden”. Als dat gebeurt is de Gemeente de Heer al tegemoet gegaan in de lucht 1 Thess.4:17.

  De Heer vervult Zijn beloften op Zijn tijd en vervroegt die niet op ons gebed.

  baruch

 9. adry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 12:44

  Baruch,
  als je het zo zegt,heb ik het benauwde gevoel dat ik nergens meer om hoef te bidden,niet meer om vrede,niet meer om het behoud van mijn kinderen,niet meer om troost,want alles ligt toch al vast bij God.Waar gaat het hier nu fout?De Heere is toch een Verhoorder van het gebed(op uw noodgeschrei deed Ik grote wonderen) en onze begeerten moeten toch bij Hem bekend worden gemaakt terwijl Hij onze nood ook wel weet!
  een hartelijke groet,adry

 10. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 16:49

  adry,

  U verwees naar Jes.6, en dat is met betrekking tot het herstel van het volk Israel. Maar als u alle teksten waarnaar ik verwijs hebt gelezen zal het toch duidelijk zijn dat nu bidden om de vervulling van die belofte, door God niet verhoord wordt.

  Maar natuurlijk mogen wij altijd toetreden tot de troon der genade waarop onze Hogepriester zit, met onze gebeden, dat is juist in levende gemeenschap leven met de Heer. Ons hele leven moet een gebed zijn.
  Zie Hebr.4:16; 10:22.

  Een tekst uit de bijbel nemen en dan toepassen op de gelovigen en in alle omstandigheden is natuurlijk niet de bedoeling.

  Daarom heb ik geprobeerd vanuit de Schrift aan te tonen hoe wij de tekst die u aanhaalde uit Jes.6, moeten verstaan.

  Col 4:2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 11. adry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 februari 2009 om 19:29

  Baruch,
  Kunnen we het dan ook niet zo zien:de Heere zelf legt toch die begeerte(van de wederkomst enz.)in ons hart.Zal dat dan niet de vervulling geven?Hij is toch de eerste en de laatste,dus Hij legt de begeerte en geeft de vervulling,of zie ik het zo verkeerd?
  adry

 12. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 9:35

  adry,

  Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

  Maar zoals ik al schreef, bidden om vervulling van een profetie of belofte waarvoor de Heer Zijn tijd gesteld heeft is eigenlijk vragen om vervulling terwijl wij uit Zijn Woord weten dat Hij dat gebed niet direct kan vervullen. God is namelijk getrouw, dat wil zeggen aan Zichzelf, Hij houdt Zich aan Zijn Woord.

  God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
  Hij kiest de Zijnen uit Hij roept die allen.
  Die het heden kent, de toekomst overziet,
  laat van Zijn Woorden geen ter aarde vallen.

  Wij verwachten de opname van de Gemeente en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, wij zien daar naar uit. Maar wij weten ook uit Zijn Woord dat de vervulling daarvan op Gods tijd zal gebeuren.

  1Th 5:17 Bidt zonder ophouden. Dat wil niet zeggen dat wij dag en nacht moeten bidden, want dan kwamen wij niet toe aan iets anders te doen.
  Het wil zeggen dat heel ons leven geleefd moet worden in afhankelijkheid van de Heer, leven in gemeenschap met Hem.
  En laten wij dan vooral niet vergeten Hem te danken voor alle dagelijkse zegeningen en voor het feit dat Hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ef. 1:3.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 11:14

  Brs en Zrs.Hoe De EEUWIGE(Geprezen Zijn Naam).denkt ,spreekt en handelt over en met Israel(het joodse volk).
  DE Vader is altijd trouw gebleven aan ZXijn verbond en beloften.lees Leviticus 26;44-45,en jesaja 44;1-5. de zegen en de beloften blijven gelden 1samuel 12;22-23.
  Bij veel christenen bestaat de opvatting,als zou GOD Israel verstoten hebben.lees romeinen9;1-5,rom11;1-2 ;rom11;29.
  De christenen rekenen de jodende kruisiging van Jesjoua toe.
  hoe absurd,want juist ddor dit kruisoffer kregen de heidenen de kans om bij dit volk in geent te worden..Numeri 24;9b is nog steeds actueel.
  Is het afgunst t.o.v Israel?Deut 7 ;6-8a.
  JHWH heeft Israel uitverkoren,evenzo is Israel nauw verbonden met zijn massjiach.en is dus ook GODS knecht.Jesaja 49;1-7;Lucasd 1;32;33 ;54.Opb 7;3-4.
  JHWH heeft Israel nooit verstoten ook al wordt dit al eeuwenlang nog steeds geleerd.
  Jesjoua is niet appart van Zijn volk te verkrijgen,omdat HIJ nauw verbonden is
  met Israel Hebr 13;12 is nog steeds geldend lees ook Jesaja 66;5-24,Jes 51;15-23.Jes 52;1-15 en dan Jesaja 54.
  Zo zien wij dat DE HEERE totaal anders denkt dan vele christenen.Gods volk is zo verguisden vervolgd door de zgn christenen.Dat is het wat in de weg staat tussen JHWH en de christenen uit de volken.Voor de Gemeente uit jood en niet jood geldt de houding tov Israel Opb 2;4-5 .opb 3;14-22/..1joh 1 ;3-11.. nog een advies lees de boeken van Jan van Barneveld en Lance Lambert.en laten we blij zijn dat er deze site is van Dirk,het is mijn diepe overtuiging dat GOD hem gebruikt ook voor Israel en de Gemeente.
  voor allen een harteluijk shalom in JESJOUA.
  Lou Sandifort.

 14. adry zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 12:38

  Dus toch bidden voor Israel!
  adry

 15. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 12:44

  nog een ding,staat ook in GODS WOORD. Geen jezelf geen rust en laat HEM geen rust totdat HIJ (JHWH)JERUSJALAYM stelt tot een lof op aarde..
  Sta op de bres voor Israel voor de vervolgde brs en zrs.,voor elkaar.
  MARANATHA JESJOUA KOM SPOEDIG Amen.

  Shalom. Lou Sandifort.

 16. adry zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 19:14

  Amen

 17. Piet zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 februari 2009 om 20:32

  Ja, dit is andere taal! Als wij weten wat bidden is en als wij het volk der Joden werkelijk lief hebben (dus niet alleen met woorden, maar ook met ons hart), dan gaan wij vanzelf wel voor Israël bidden!
  Baruch hangt een toekomstleer aan die zeer omstreden is en door zeer vele andere Christenen niet gedeeld wordt. Ik heb geen tijd om daarover tot in detail te gaan discussiëren, maar ik kan wel verwijzen naar de Schriftgeleerden in de tijd van de Heere Jezus. Zij hadden enorm veel Bijbelkennis, ook aangaande de profetieën, maar zij begrepen vrijwel niets van de profetieën die op Christus betrekking hadden.
  En nu gaat Baruch op grond van zijn uitleg van de profetieën de verschrikkelijke conclusie trekken, dat Gods tijd nog niet gekomen is om Zijn volk genadig te zijn en dat wij daarom niet voor Israël moeten bidden.

  Zelfs al zou het waar zijn, dat er eerst nog andere dingen in vervulling moeten gaan, zelfs dan mag dat geen verhindering zijn voor onze voorbede. Het op een na laatste vers van de Bijbel is een gebed om de komst van de Heere Jezus. Toch zal Christus geen dag eerder terugkomen dan God besloten heeft. Is dat dan reden om niet te bidden? Duizend maal nee! Gods Woord leert ons Zelf dat gebed en de Heilige Geest doet ons roepen om de komst van Hem, Die zal komen op de wolken om alles voor eeuwig goed te maken voor degenen die Hem hebben liefgehad!

 18. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 12:17

  Piet,

  Het is waar dat ik een toekomstleer aanhang die zeer omstreden is door vele andere Christenen. Dat zijn kerkelijke christenen die van mening zijn dat zij de wet van Mozes moeten houden (deel 3 van de catechismus) terwijl de Schrift leert dat zij die uit de heidenen zijn dit niet hoeven Hand 15:13-29 lees vooral vs.28 en geleerd worden door de Verbondstheologie met daarin de Vervangingsleer, die inhoudt dat het volk Israel heeft afgedaan en geen toekomst meer heeft omdat de kerk in haar plaats is gekomen.
  Dus als kerk christenen bidden voor Israel gaan zij tegen de leer van de kerk in. Piet, hoe verstaat u Jer.7:16; 11:14; 14:11?

  In Ps.122:6 staat:Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
  In vers 4 en 5 staat: Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israels, om den Naam des HEEREN te danken.
  Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
  Nu zou Jer.7:16; 11:14 en 14:11 in strijd hiermee zijn als er geen verschil in tijd gemaakt wordt. Maar de stoelen des gerichts staan nu niet in Jeruzalem maar als Hij het volk Israel verlost zal hebben en Hij gezeten is op de troon van David zal Hij richten. Maar Piet, ook dit is weer uit de toekomstleer die zeer omstreden is. In de Verbondstheologie is geen plaats voor het chiliasme.

  Als wij liefde hebben voor Israel komt dat tot uiting in het aan hen verkondigen van het evangelie. Maar ook dat wordt door sommigen bestreden omdat zij kort door de bocht zeggen dat heel Israel behouden zal worden.
  Maar er staat “En alzo”. Dat betekent ” indien zij in het ongeloof niet blijven,”
  Rom.11:23,26. Maar hoe zullen zij tot geloof komen als hen de Here Jezus niet verkondigt wordt?

  Ook ik heb geschreven in reactie 1,Laat ons gebed daarom zijn: Ja, kom, Heere Jezus! Maar daar bedoel ik mee, om Uw gemeente tot u te nemen.
  Want dan zal er ook spoedig vrede voor Israel zijn.

  Want dan zullen alle beloften ook betreffende Israel vervuld worden.
  2Co 1:20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

  Maar Piet, Als Hij komt zijn wij bij Hem, want er staat:Opb.22:12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

  Daartoe wordt de Gemeente eerst tot Hem opgenomen 1 Thess. 4:13-18.
  Want: Col 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
  Maar dat is weer die zeer omstreden toekomstleer.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 13:17

  Sandifort,

  De onderstaande woorden worden gesproken tot het volk Israel, maar tot heden ten dage geven zij geen gehoor daaraan.

  Jes.62:6 O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen!
  7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.

  De huidige staat Israel moet niet op de wapens vertrouwen, maar uitvoering geven aan Jes.62:6,7.

  In deze site gaat het veel over de liefde voor Israel. En velen denken misschien dat ik geen liefde voor Israel heb maar daarin vergissen zij zich.
  Want volgens ditzelfde Jes.62 wordt gezegd : ” 5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.”
  Die kinderen zijn de Gemeente. Maar om dat te verstaan is nodig het Woord van God te verstaan.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 20. adry zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 13:40

  Al eeuwen voeren godgeleerden en theologen zulke discussies.Is het niet een proberen in te zien in Gods verborgen raad?Wie lacht er hier het hardste om?Ons doel is gehoorzaam Zijn raad dienen en het beeld van Christus gelijkvormig te worden zodat we als beproef goud Zijn Beeld zijn.Laten we deze discussie sluiten,want ten diepste willen wij allemaal gelijk hebben in onze visie.Krijgen we hier geen hete hoofden en koude harten van?Is dit het Beeld van Christus uitdragen?Laten we ieder persoonlijk hierin onze schuld belijden,want we dragen allemaal onze erfenis(ook ik)uit het paradijs van de hoogmoed.Laat dit ons echter niet weerhouden om de Schriften te onderzoeken ,want die zijn het die van Hem getuigen.En eens zal Hij alle vraagstukken oplossen,en ik geloof vast dat we het dan eens zijn en alles wat we nu dachten en meenden ,flink bij moeten stellen,
  een hartelijke groet en Gods rijke zegen allen toegewenst,adry

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 14:06

  Sandifort,

  Om e.a. duidelijk te krijgen moeten we de zaken stellen zoals ze zijn.
  De Jood Petrus zegt in Hand.2:23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood;
  Maar dat is hen vergeven omdat de Heer zelf gebeden heeft Vader vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen.
  Maar ook na Zijn opstanding hebben zij de Heer verworpen en zijn zij de christenen gaan vervolgen, zij zijn begonnen. Stefanus, gestenigd, de anderen vervolgd en denk aan Saulus hoe hij de Gemeente verwoeste.
  Juda is daarna onder de heidenen verstrooid.
  Ook zijn er de verschrikkelijke kruistochten geweest door degenen die zich christenen noemden maar het niet waren.
  Nu is Israel de heidenen gelijk omdat zij ongelovig zijn en nog steeds weigeren de Here Jezus als hun Verlosser en Zaligmaker aan te nemen.
  Ik ben in ieder geval niet jaloers op Israel want ik weet dat zij aardse beloften zullen ontvangen en dat de Gemeente een hemelse roeping heeft, zij zijn eerstgeborenen en ontvangen een dubbel deel n.l. hemel en aarde omdat zij het lichaam van Christus vormen en Die zegt, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Gemeente is erfgenaam met Christus. Ons burgerschap is in de hemel.Flp 3:20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

  Alle Joden die de Heer hebben aangenomen als hun Verlosser en Zaligmaker zijn mijn broeders en zusters en die heb ik lief. Maar zij hebben in Christus geen streepje voor omdat zij uit Israel zijn, want Gal.3::28 In Christus is noch Jood noch Griek;

  In het zgn. Hogepriesterlijk gebed bidt de Heer: “Joh 17:9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.”
  Dat is duidelijke taal.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 22. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 14:21

  adry,

  U schrijft: Dus toch bidden voor Israel!

  Vanwege hun ongeloof zegt de Heer in Jer.7:16; 11:14; 14:11 “Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen.”
  Israel verkeert nog steeds in ongeloof.
  Wij mogen bidden of de Heer het werk zegenen wil dat onder de Joden gedaan wordt tot hun behoud.

  Joh.17:9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 23. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 18:46

  Ik zal hier niet meer uitgebreid op reageren, want er is al veel gezegd en we behoeven niet in herhaling te vallen. Maar ik wil er wel even op wijzen, dat jij, Baruch, achter loopt als je stelt, dat het de leer van de kerken in Nederland is, dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen.

  Vroeger kwam deze leer veel meer voor binnen de kerken, maar van vele kerkmensen zijn de ogen al opengegaan, dat God ook nog een heilrijke toekomst heeft weggelegd voor de natuurlijke kinderen van Abraham.
  Ik denk dat de kerkmensen (de Theologen en voorgangers meegerekend), die nog steeds onverkort aan de vervangingsleer vasthouden, momenteel ver in de minderheid zijn.

  Ja, velen uit de kerken geloven nog wel, dat de gelovigen in de Heere Jezus het geestelijk Israël zijn. Want dat leert de Bijbel ook. Maar er is veel meer zicht gekomen op de beloften die God heeft gegeven voor de natuurlijke Joden.

 24. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 23:44

  Beste Dirk,

  U bent nog maar net vertrokken bij de E.O. en de hele zaak stort in.
  Knevel die een brief ondertekend met………….nou ja de tranen springen je in de ogen.
  Per direct het E.O. lidmaatschap opgezegd.

  Groet, Jan.

 25. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 13:10

  Piet,

  Gelukkig heeft de terugkeer van de Joden naar het land sinds 1948 velen anders doen denken over de toekomst voor het natuurlijke Israel. Daarin loop ik niet achter. Ik heb er op willen wijzen dat de officiële leer van de kerk tot heden toe niet gewijzigd is. De Hervormde kerk heeft bij mijn weten ooit een amandement v.w.b. de leer over het natuurlijke Israel doen uitgaan. Maar uw opmerking dat ik een toekomstleer aanhang die zeer omstreden is is dan toch wat de toekomst voor het natuurlijke Israel betreft niet zo omstreden. En ook dat de Gemeente het Israels Gods is wordt door die zeer omstreden leer geleerd. Gal 6:16 Als er één achter liep of loopt wat de toekomst voor het natuurlijke Israel betreft is het wel de kerk. Wel moet ik er op wijzen dat het erkennen dat het natuurlijke Israel nog een toekomst heeft, consequentie heeft. Die zeer omstreden leer leert daar uitgebreid over. De kerk wijst nog steeds het chiliasme af maar in de duizend jaren zal de Here Jezus letterlijk zitten op de troon van David. Als de kerk dat nu ook eens wilde aanvaarden, dan zal blijken dat die zeer omstreden leer, de kerk ver vooruit is.

  Het zou de eenheid des Geestes bevorderen als de kerk eens openlijk schuld beleed aan de vertegenwoordigers van die zeer omstreden leer. Want als de kerk werkelijk aanvaart dat er voor het natuurlijke Israel nog wel degelijk een grote heerlijke toekomst wacht en werkelijk daar de consequentie van aanvaart moet de hele kerkleer herzien worden. Tot heden toe weet men niet anders te belijden dan “Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden”. Piet deze dingen schrijf ik niet als een verwijt, maar uit liefde voor het natuurlijke volk Israel, waaraan enkelen in deze site misschien twijfelen.
  Juist in die zeer omstreden leer wordt de grote liefde voor het natuurlijke Israel openbaar. Maar dat is geheel anders dan nu geheel idolaat achter de ongelovige huidige staat Israel te gaan staan. En te zeggen dat wij niet moeten evangeliseren onder de Joden omdat geheel Israel zalig zal worden, want zoals ik al schreef, er staat “alzo”, dat is als zij in het ongeloof niet blijven. Voor dat evangelisatiewerk onder hen mogen wij de Heer bidden of Hij het zegenen wil.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 26. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 17:19

  Baruch,
  Ik ben het ook niet eens, als men beweert dat wij niet moeten evangeliseren onder de Joden. De Joden hebben net zo goed de Heere Jezus nodig als de gelovigen uit de heidenen.
  Verder heb ik geen tijd om langdurig over jouw opvattingen te discussiëren.

  Maar nu een vraag aan Jan (zie reactie 24): Wat bedoel je nu precies? Waarmee heeft Knevel een brief ondertekend? En heb je daarom per direct het E.O.-lidmaatschap opgezegd?

 27. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 18:50

  Piet,

  Andries Knevel heeft geen brief ondertekend maar een verklaring in het programma t zal je maar gebeuren.

  Zonder aarzelen tekende hij:
  Vroeger was ik creationist. Ik herroep al mijn eerder uitspraken hierover en erken in het verleden mijn kinderen en kijkers op een (dwaal)spoor te hebben gebracht.

  En dan moest je zien hoe Knevel erbij zat nadat hij getekend had. Echt om te huilen.

  Dirk van Genderen was de enige die nog colums in de Visie schreef waar je wat aan had voor je geloofsleven. Toen hij weg ging (of weg moest…waarom eigenlijk zo n goede columnist geen ruimte meer gunnen) was het voor ons eigenlijk al over met de EO.

  Groet, Jan.

 28. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 20:48

  Jan,
  Jouw pijn kan ik begrijpen! Het is ook zeer verkeerd en lomp van Andries Knevel om zoiets te zeggen. Want in het woord creationist zit het woord creatie: schepping. Op deze manier doet Andries alsof hij helemaal niet meer gelooft in de schepping en de Schepper.
  Waarschijnlijk zal Andries hier tegenin brengen, dat hij wel gelooft in de schepping en de Schepper, maar dat hij niet meer gelooft, dat de dagen van de schepping slechts 24 uur duurden.

  Als Andries echter beter had geluisterd naar Paulus, dan had hij begrepen, dat hij niemand aanstoot mag geven. Wie als Christen eraan twijfelt of de scheppingsdagen echt wel 24 uur duurden, kan dat beter in stilte voor zich houden of daarmee worstelen aan de troon der genade.

  Maar waarom zouden de scheppingsdagen langer moeten duren? God kan wonderen doen en in één ogenblik iemand van een vreselijke ziekte genezen. En zoiets gebeurt ook! Kan God dan ook niet in korte tijd zorgen voor de totstandkoming van planten, bloemen, bomen, dieren en mensen? Natuurlijk wel! Voor een kinderlijk eenvoudig geloof is dat geen probleem.

  Ja, ik ben ook van mening, dat de E.O. steeds verder afglijdt van de eerste beginselen. Laten wij maar voor de E.O. blijven bidden!

 29. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 0:00

  Jan en Piet.

  Ik heb vannavond de visie door gekeken. En ook ik heb vaak mijn twijfels. Maar als ik dan de collum van Arie van de Veer lees. Word ik toch weer bemoedigt. Het heet, je plek weten. Ik schrijf even het stukje over.Heel indrukwekkend zijn de woorden uit het boek Job. Als God Job de terechtwijst, wijst hij Job op de schepping. Waar was jij, toen ik de aarde grondveste? Vertel het mij, als jij zoveel weet? Wie stelde haar grenzen vast?Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit, waar zijn de sokkels verankerd. Job moet zijn plek weten. Dat geld zowel voor ons als voor Andries Knevel. Laten wij niet te hard oordelen. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Kijk naar Job. Laten we niet vergeten hoe makkelijk het voor ons is. Ook Andries Knevel is niet volmaakt. U wel?…
  De heer bepaalt wat voor weg we gaan. Overal waar Andries komt. Neemt hij het evangelie mee. Geweldig toch. En nu lees ik ook nog. Omdat Dirk van Genderen weg is bij de EO. Is het helemaal niks meer. Wat een onzin. De Heer heeft voor Dirk andere plannen. Hij bepaalt de weg voor Dirk. Ook al begrijpen we het niet vaak. In vol vertrouwen geloven.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 11:23

  Piet,

  Fijn dat dat er bij u en mij eenheid des Geestes is over het evangeliseren onder de Joden.

  Wel vind ik het jammer dat u het woord discuseren gebruikt, dat wekt zo gauw de indruk dat het twisten is over Gods Woord, en de Schrift leert:
  2Ti 2:24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

  Graag verneem ik van u of u het met me eens bent dat herziening van de kerkleer en de consequentie daarvan ten aanzien van het natuurlijke Israel nodig is. Dat hoeft niet zoveel tijd te nemen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 31. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 21:19

  Beste Rene,

  Lees eens wat de heren J.J. Frinsel en J.A van Delden in het Reformatorisch Dagblad laten optekenen over de gang van zaken bij de EO.

  https:\/\/www.refdag.nl/artikel/1390374/Oudgedienden+verontwaardigd+over+EO.html

  Duidelijk taal.
  Als u lid wilt blijven van de EO is dat voor uw rekening. Ik pas voor deze wind van leer die de EO op de buis brengt.
  Ds van de Veer schrijft goede colums in Visie (gefundeerd op Gods Woord), dat ben ik van harte met u eens, maar hij is zo ongeveer wel de enige.
  Vergelijk dit een met wat Arie Kok, Arjan Lock, Jaap kooij en Arie Boomsma te berde brengen. Slappe verhaaltjes van het is niet wit, het is niet zwart, nee het is grijs en wij zijn post-modern en we weten het allemaal ook niet zo goed wat we met Gods Woord aan moeten.

  Dan hebben wenog Manuel Venderbos die de EO al met de gay-boten parade in Amsterdam wil laten meevaren.

  Andries Knevel neemt overal het evangelie mee naar toe.
  Welk evangelie?
  Genesis 1-3 staat voor hem niet meer vast.
  Dan gaat ook Exodus 20:1-17 en Exodus 31:17 wankelen.
  Dat Andries Knevel toch al weinig van de Bijbelse verhalen gelooft bleek wel uit de volgende vraag die in het programma t zal je maar gebeuren aan hem werd gesteld; Zijn de verhalen uit de Bijbel echt gebeurd? Zonder aarzelen antwoordde hij NEE.

  Een club die zo twijfelt aan het onfeilbare Woord van de HEERE, daar bedank ik voor.

  Ik ben zeker niet zonder zonde en volmaakt, maar als het onfeilbare Woord ter discussie staat ben ik weg. Deze hele toestand doet mij sterk denken
  aan de situatie in de Gereformeerd-Synodale Kerken in de jaren 60/70/80 van de vorige eeuw.
  Kuitert en den Heijer die ook alles ter discussie gingen stellen en overal aan gingen twijfelen en niets over hielden van Gods Woord. Ja de voormannen gingen voorop en wat bleef er van deze kerken over………..?

  Zo gaat het nu met de EO. Voorman Knevel loopt voorop. Arjan Lock zit nog wat krampachtig te doen bij Pauw en Witteman en……..de tranen springen je gewoon in de ogen. Het is voor de top van de EO niet meer mogelijk om simpel tegen Gods Woord te zeggen: Ja dat geloof ik.
  Kan het eindige het Oneindige bevatten?
  Nee de in zonde gevallen mens kan dat zeker niet! Probeer het dan ook niet!

  Groet, Jan.

 32. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 22:07

  Baruch, er zijn zo veel verschillende kerkgenootschappen in Nederland, dat ik echt niet weet wat ze allemaal zwart op wit hebben vastgelegd. Het interesseert me ook niet zoveel. Maar door gesprekken met mensen, door preken te horen en door te lezen wat men tegenwoordig schrijft, kom ik er achter dat er een verschuiving gaande is en dat men meer oog heeft gekregen voor de unieke positie van Israël.
  Natuurlijk moeten onjuiste documenten gewijzigd worden, als men er nog waarde aan wil hechten, maar dat laat ik echt aan anderen over. Ik heb het veel te druk om me daar mee bezig te houden.

 33. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 14:29

  Ik wil nog iets zeggen tot Jan:

  Jan, zoals ik al eerder zei, ben ik ook van mening dat er veel mis is binnen de E.O. en dat de E.O. steeds verder weggleed van de eerste liefde en de eerste zuiverheid.

  Maar ik geloof ook, dat het niet de juiste weg is, om daarom maar afstand te nemen van de E.O. Want er gaat toch nog veel getuigenis van de E.O. uit en verder brengt de E.O. ons in contact met mensen die God van harte dienen en die vol ontzag over Gods grootheid spreken. (Vanmorgen heb ik het E.O.- programma gezien op TV, waarin Fred Zwarts sprak over zijn geloof in de Schepper van het ontzaglijk grote heelal).

  Als wij afstand nemen van de E.O., dan geven wij de mensen die leven vanuit de duisternis, omdat zij God niet kennen, nog meer de ruimte. Dit komt Gods Koninkrijk niet ten goede. Integendeel! En ook ons land zal er niet op vooruit gaan. Veel beter dan afstand nemen is daarom: Binnen de E.O. blijven getuigen van de waarheid en van datgene wat God van ons verlangt.

 34. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 16:16

  Beste Piet,

  Wat is er van de gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk terecht gekomen?
  Waar is het geluid van de verontrusten in de Gerformeerd-Synodale Kerken gebleven?
  Welke boodschap draagt de NCRV heden ten dage nog uit?

  De geschiedenis leert ons dat het alleen maar van kwaad tot erger gaat als Gods Woord ter discussie wordt gesteld. De EO is op de glijbaan beland.
  Weg van Gods Woord. De EO top gaat de brede weg op. Waarom? Omdat men op deze brede weg schouderklopjes van de wereld ontvangt en daar is men gevoeliger voor, dan opkomen voor het onfeilbare Woord van God.
  De EO gooit de kandelaar zelf weg!

  Ds Arie is de enige die nog met Gods Woord bij de EO op de televisie komt. Verder niets, nul komma nul. Oke op de radio klinkt nog wel Gods Woord. Maar ook hier de vraag, hoe lang nog?

  Hier kan ik geen lid meer van blijven.
  Al een aantal brieven geschreven naar de EO, maar nee hoor.
  Ik ben de laatste jaren ook tot de conclusie gekomen dat het beter is om de televisie het huis uit te gooien. Alleen die stap heb ik nog niet gezet.

  Groet, Jan.

 35. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 18:10

  Beste Jan,

  Als iedereen zou doen zoals jij en zou breken met de E.O., dan zou de E.O. ophouden te bestaan. En dan zou ds. A. van der Veer ook niet meer op de TV verschijnen. Nu bereikt hij, behalve E.O.-mensen, ook nog veel ongelovigen of randkerkelijken. Pas in de eeuwigheid zal bekend worden hoeveel heil en zegen daarvan uitgegaan is. Zou jij willen dat zijn getuigenis naar Nederland toe ophoudt? Als dat gebeurt zal de duisternis in ons land nog sneller toenemen! Zou jij daarvoor willen kiezen?

  Wat betreft de TV in jouw huis moet je aan 2 dingen denken:
  1. In de Bijbel staat, dat we alles ter ere van God moeten doen. Dus de TV moet alleen aangezet worden, als we daarmee een positief doel beogen. Zelf kijk ik slechts eens in de paar maanden. En waarom zou ik vaker kijken? We moeten onze levenstijd zo efficiënt mogelijk gebruiken!
  (Vanmorgen heb ik weer eens gekeken, omdat ik de kerk niet kon halen).

  2. Maar dit komt eigenlijk op hetzelfde neer als punt 1: Wij moeten geen slaaf of dienstknecht van de TV zijn, maar de TV behoort in onze dienst te staan. Wie daar niet in slaagt kan de TV inderdaad beter het huis uit doen.
  En ja, als er kinderen zijn die blijven zeuren om iets te mogen zien, terwijl ze hun huiswerk ervoor laten liggen, ja dan wordt het natuurlijk extra moeilijk. We moeten dan biddend naar een oplossing zoeken!

  Laten we in ieder geval steeds voor ogen houden, dat we als een licht op de kandelaar behoren te leven, ook al doen anderen om ons heen dat niet (meer).

 36. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 11:09

  Beste jan.

  Wellicht krijg je op den duur gelijk. De toekomst zal het uitwijzen of het een tweede NCRV wordt. Ik had graag gezien dat de EO jaren geleden al commercieel waren geworden. Zo hadden ze hun eigen visie beter kunnen uidragen, en waren ze niet afhankelijk geweest van de kijkcijfers.
  Met 500000 leden, en een eigen programmablad had dat misschien wel gekunt. Daarom ben ik blij met familie 7. Ik hoop dat de EO nu goed gaat na denken. Welke richting ze op gaan. Laten we daar voor bidden.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 37. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 21:17

  Beste Rene,

  Helemaal mee eens. De EO had uit het omroep bestel moeten stappen.
  Een jaar of 5 geleden had dat moeten gebeuren. Maar om de een of andere reden zat dat er niet in. Ik denk zelf financiele redenen.

  Nu is het daarvoor te laat.
  De EO heeft zich de laatste jaren ook laten inpakken/beinvloeden door de netmanagers over de te maken programma s.

  Ja, laten we blijven bidden voor de EO maar een huis dat tegen zichzelf verdeeld is………..zal het lastig krijgen.

  Heb nog even een kleine rondvraag in mijn eigen kennissenkring gedaan en kwam uit op 5 bedankjes.

  Wij waren eerst lid van de NCRV, toen naar de EO. Nu opgezegd.
  De programering maar volgen d.m.v. de krant. Maar misschien schop ik die T.V. wel het huis uit. Heb de ondertekening van Knevel gezien en ik ben er nog verbijsterd over. Wat een dwaasheid. En dan de EO top, wat een onkunde.

  Groet, Jan.

 38. Marcus zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2009 om 0:28

  Jan,

  Gewoon bidden voor Knevel en EO,

  tv aan houden,

  wat bij de mensen niet mogelijk is, is bij god wel mogelijk,

  alle veranderingen in de wereld zijn testen voor de mens,

  Groet, Marcus

 39. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 23:35

  Nu is Boomsma weer geschorst.
  Het zit lang niet goed bij de EO.
  Het is triest te moeten constateren, maar de EO gaat ten onder aan wereldgelijkvormigheid.

  Groet, Jan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden