Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God heeft een Naam (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 februari 2009, 9:28 door Dirk A A

Misschien is God wel anders dan wij vermoeden. Welk beeld hebben wij van Hem? Is Hij Degene aan Wie we onze verlanglijstjes voorleggen? Bent u misschien bang voor God of zoekt u hem al uw hele leven, maar kunt u Hem niet vinden? Wie is Hij en hoe is Zijn Naam? Of mag u Hem, en dat hoop ik, Vader noemen?

Luister maar eens naar de vraag die Mozes stelde aan God, toen God hem riep om het volk uit Egypte te leiden: ‘Als ik hun zeg dat de God onzer vaderen mij heeft gezonden en ze vragen: ‘Hoe is Zijn Naam?’, wat moet ik hun dan antwoorden?’ Dan antwoordt God: ‘Ik ben heeft mij tot u gezonden’ (Exodus 3).

Het kan ook zijn dat voor u God is als Degene Die voortdurend let op wat u wel en wat u niet doet. U doet uw best Hem gunstig jegens u te stellen. En wanneer u een zonde begaat, bent u misschien bang dat God u ervoor zal straffen. Ten diepste vertrouwt u God niet en bent u bang voor Hem.

Misschien is God voor u Degene Die op zeer verre afstand is. Hij is er wel, Hij bestaat, daar twijfelt u meestal niet aan, maar Hij is zover uit uw zicht verdwenen, dat Hij de grote afwezige is in uw leven.

Het kan bij u ook heel anders zijn. U weet dat God er is, u bent naar Hem op zoek, maar u kunt Hem niet vinden. Trouw gaat u naar de kerk, u leest elke dag in uw Bijbel, u bidt elke dag, maar u kent Hem niet persoonlijk. U roept naar Hem, misschien al tientallen jaren, maar Hij antwoordt niet. U durft niet eenvoudig uw leven aan de Here over te geven, maar u wacht op iets speciaals, een bijzonder ingrijpen van God in uw leven.

Mozes
Denk eens aan de roeping van Mozes, in Exodus 3. Wanneer hij met de kudde in de woestijn bij de berg Horeb is, ziet hij opeens een braamstruik in brand staan. Dat zal Mozes vaker hebben gezien, maar zijn aandacht wordt getrokken omdat de struik niet verbrandt. Als hij dicht bij de brandende struik komt, hoort hij opeens een stem: ‘Mozes, Mozes. Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond’.
Vervolgens maakt God – want Hij is het Die tot Mozes spreekt – Zich bekend: ‘Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’

Mozes raakt zeer onder de indruk. Begrijpelijk. Stel u voor dat God tot u zou spreken! Mozes verbergt zijn gelaat, want hij vreest God te aanschouwen. En dan vertelt God dat Hij heeft gezien hoe moeilijk Zijn volk het heeft en dat hij Mozes zal zenden om Zijn volk te gaan verlossen.
Het is opmerkelijk dat Mozes vervolgens vraagt naar de Naam van God. God had Zich toch al aan hem bekend gemaakt als ‘de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob’.
In Exodus 3:14 lezen we Gods antwoord op Mozes’ vraag: ‘Toen zeide God tot Mozes: Ik ben Die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden’.
De Statenvertaling zegt: ‘Ik zal zijn Die Ik zijn zal.’

‘Ik ben’
Wie een beetje thuis is in de Bijbel, zal bij die naam van God, bij ‘Ik ben’, direct denken aan de vele ‘Ik ben-teksten’ van de Here Jezus in het Nieuwe Testament. ‘Ik ben de Goede Herder’, ‘Ik ben het Licht der wereld’, ‘Ik ben het Brood des levens’, ‘Ik ben de ware Wijnstok’, ‘Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.’

Terug naar de vraag uit het begin: welk beeld van God hebben wij? Is Hij voor ons ‘Ik ben’, de God Die een Naam heeft, Die heel nabij is of is Hij voor ons nog de God Die op grote afstand verblijft?
Kennen wij Hem, door Jezus Christus, Die naar deze aarde kwam om ons met Hem te verzoenen en Hem aan ons bekend te maken? ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zegt Hij.
Dan is Hij ook voor ons de ‘Ik ben’ en mogen we hem Vader noemen. Dan zal het ons niet meer in eerste instantie gaan om wat Hij geeft – passend in het beeld van God als Degene aan Wie we onze verlanglijstjes voorleggen – of om angst voor Zijn mogelijke straffen – passend in het beeld van God, gezeten op een hoge troon en altijd klaar om ons te straffen om onze zonden.

Op zoek
De Bijbel maakt heel duidelijk dat een mens pas op zoek gaat naar God, nadat God eerst tot de mens komt. God neemt het initiatief. Adam ging weer op zoek naar God nadat God riep waar hij was. Mozes vroeg God naar Zijn Naam, nadat Hij eerst in de brandende braamstruik tot hem kwam en tot Hem sprak. Ook bij de roeping van de profeten lag het initiatief bij God. Paulus vroeg de Here naar Zijn Naam nadat God hem was verschenen op de weg naar Damascus.

Als we Hem ontmoeten, wanneer Hij Zichzelf aan ons openbaart, geeft dat antwoord op onze vraag naar God.
‘God, Wie bent U?’
‘Ik ben.’
Aan deze ‘Ik ben’ mogen we ons totaal toevertrouwen. De vraag naar God wordt dan een uitroepteken. ‘Ik ben!’ Omdat we Hem hebben leren kennen en mogen leren ons leven in Zijn handen te geven.

Het geheim? Jezus
Ik kan me niet voorstellen dat u nooit naar God vraagt. ‘God, waarom?’ Zeker wanneer uw leven door moeilijke perioden gaat. Wanneer u Gods weg met uw leven niet begrijpt. Wanneer u het niet meer op een rijtje kunt krijgen en nergens uitkomst meer ziet. Niet in uw eigen leven, maar wellicht ook niet in wat er gebeurt in het wereldgebeuren.

Misschien denkt u nog steeds dat u door uw eigen inspanningen God kunt leren kennen zoals Hij is. Door maar genoeg in de Bijbel te lezen, te bidden, alle bijeenkomsten van uw kerk bij te wonen en netjes te leven. En wanneer de vraag wordt gesteld of u, wanneer u nu zou sterven, in de hemel zou komen, durft u die vraag misschien niet bevestigend te beantwoorden.
Toch – met een heel groot uitroepteken – is een zo’n antwoord mogelijk. Niet door onze inspanningen, waardoor we misschien letterlijk doodop zijn geraakt. Niet door nog meer te bidden, nog meer stille tijd te houden…
Het lukt ons nooit onze eigen zaligheid te verdienen. Het goede nieuws is dat de Here Jezus ons eeuwig leven wil schenken, uit genade. Hij wil al onze zonden vergeven en onze relatie met God herstellen. ‘Een ieder die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.’

Zekerheid en rust
Een ontmoeting met Jezus Christus verandert uw leven definitief. In vol vertrouwen mogen we ons leven in Zijn handen geven. Dat geeft zekerheid en rust, maar vraagt ook van ons dat we open zullen staan voor wat Hij ons wil zeggen en leren. Hij kent ons, Hij ziet ons en Hij zal voor ons zorgen.
Hij wil u leren kijken met Zijn ogen, leren handelen met Zijn handen, leren denken vanuit Zijn gedachten, leren spreken met Zijn woorden. Door de Heilige Geest waarmee Hij ons wil vervullen. Zodat ons leven steeds meer gaat lijken op dat van de Here Jezus.
Zo’n leven vraagt volkomen overgave aan Hem. En tegelijk een diep verlangen om Hem beter te leren kennen, dichter bij Hem te komen, in Zijn nabijheid. Zoals geschreven staat over Henoch. Hij wandelde met God. Hij was zo intiem met God, dat Hij als het ware tegen Henoch zei: ‘Kom nu maar voorgoed bij Me.’

Hoop en zegen
Nadat Mozes zijn vraag naar God stelde en God Zich aan hem als de ‘Ik ben’ openbaarde, ging Mozes op pad met God en God met Mozes. Exodus 33:11 zegt: ‘En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend’.
Datzelfde gebeurt bij Paulus. Nadat Jezus Zich aan hem openbaarde als ‘Ik ben Jezus’, verandert zijn leven totaal en wordt hij door God ingeschakeld in het brengen van het Evangelie aan Joden en heidenen.

Prachtig is het om te zien en te ervaren hoe God onze vraag naar Hem wil beantwoorden. Hij wil Zich aan ons openbaren. Hij wil tot ons spreken. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. En wanneer Hij tot ons spreekt, kan er van alles gaan gebeuren. Dat zie je bij Mozes. Mozes gaat naar de Farao en wordt de leider van het volk. Paulus gaat op pad om het Evangelie van het Koninkrijk te brengen.

Anderen horen Gods stem en geven hongerigen eten, dorstigen drinken, huisvesten vreemdelingen, kleden naakten, voorzien financieel en materieel in noden, bezoeken zieken of gaan op bezoek bij gevangenen.
En soms lijken het druppels op gloeiende platen. Maar deze druppeltjes brengen wel hoop, licht en zegen in uitzichtloze situaties. ‘Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan,’ zegt de Here Jezus in Mattheüs 25:40.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 14:07

  Dirk,
  Een hele mooie begrijpelijke lange “preek” die steeds boeiender werd.
  Mij sprak vooral aan de zin : Ten diepste vertrouwen wij God niet , omdat wij bang zijn dat Hij ons zal straffen voor onze zonden.
  Hier wil ik aan toevoegen : Maar wij vertrouwen wel op God, dat Hij ons verlanglijstje zal invullen.
  Hierover nu een verhaal uit de dag kalender: Happinez. (uitgeverij Ten Have)
  Bij een waternood liepen de huizen onder water. De reddingsploeg kwam met een roeibootje om de laatste bewoners op te pikken. Eén man weigerde mee te gaan : IK VERTROUW op GOD !
  Het water steeg en de man klom op het dak. Een volgende reddingsploeg kwam met een moterboot, maar ook deze stuurde hij weg : GOD zal mij REDDEN !
  Het water steeg en steeg en uiteindelijk klom de man bovenop de schoorsteen om zijn hoofd boven water te houden. Er kwam een helikopter, maar die werd ook weggestuurd. Het water bleef stijgen en de man verdronk.
  Hij kwam in de hemel en stevende recht op GOD af : Waarom heeft u me niet gered ? Waarop GOD zei : Wie denk je dat de roeiboot, de moterboot en de helikopter stuurde ?
  Het moraal van het verhaal mag u zelf invullen. Hub.Eussen.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 16:24

  Beste Dirk..
  Hartelijk dank voor je bemoedigende stuk van vandaag.
  Een hele tijd geleden,de zeventiger jaren heb ik maanden op bed gelegen,er was indertijd een uitzending op de radio waarin Ds Mart Cohen(een goede vriend )indertijd sprak met mensen ,over de holocaust,die zijn eigen familie overkwam. ik kreeg toen een gezicht of visioen (moeilijk te vertellen).
  ik zag Auschwitz en lange rijen joodse mensen op weg naar de gaskamer,en ik hoorde een zachte stem die zei:zie zoals ik zie ,en hoor zoals ik hoor:en ik zag een joodse man met gebedsmantel staan bij de ingang van de doodskamer en HIJ zegende hen stuk voor stuk en ging als laatse mee naar binnen.
  En daarna hoorde ik de stem van MASsjiach Jesjoua,sinds die tijd is het voor mij persoonlijk nooit meer hetzelfde geweest.
  sinds die tijd is er een groeiende liefde voor het joodse volk in mijn hart,en daarvan moet ik getuigen in woord en daad,ik kan niet anders,…
  Ook daarom beste Dirk begrijp ik jou beweegredenen zo goed,zelf ben ik nu alweer zo,n 42 jaren invalide en heel vaak ziek ,en heel veel dingen moest ik leren op te geven en in Gods handen geven.

  Wees ervan overtuigd ,dat mijn gebeden voor jou en je gezin zijn .en HIJ zal je horen en sterken,we zullen nog verwonderd staan.

  Met vriendelijke groet je oudere br.Lou Sandifort ,shalom.

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 18:03

  Beste Dirk

  Wat je hier schrijft vind ik heel bemoedigend. In dit stuk zit een bepaalde mildheid in. Het spreekt mij zeer aan. Kijk maar naar de twee bovenste reacties. Het maakt wat los. Eerst kom je tot geloof, en dan…dan moet je het vast houden. Maar dat vind satan helemaal niet leuk. Satan heeft liever dat je maar een beetje meeloopt. Dat het een gewoonte wordt. Maar wij mogen er voor bidden dat we geen klein geloof hebben. Maar een groot geloof.

  Vriendelijke groet R Postma.

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 12:03

  De Naam des HEEREN wordt ook vermeld in:

  Ri 13:18 En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam? Die is toch Wonderlijk.

  De Naam Wonderlijk staat ook in Jes.9:6

  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

  Ex.34:6 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.

  Niemand heeft God gezien lezen wij in Joh.1:18 en 1 Joh.4:12
  Nu staat er in Ex.24:10,11 dat Mozes, Aaron, Nadab, Abihu en de oudsten, de God van Israel zagen, zij stierven niet want zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden.

  Hoe kan dat? Joh. 1:18 vervolgt:de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. De verschijningen van God in het Oude Testament zijn verschijningen van de Here Jezus vóór Zijn menswording.. Vergelijk Jes. 6:1-0 met Joh.12:37-41 en let vooral op vs.41

  Nu is er ook het zgn. tetragrammaton: JHWH dat door de Joden nooit uitgesproken wordt. Als dat er staat zeggen zij: De Eeuwige; of Ha Sjeem d.i. de NAAM, zie 3 Joh. 7, Semida is, de Naam weet. Het zijn de medeklinkers van de NAAM, Jehova/ Jehovah. Bij plechtige voorlezing zegt men Adonaj, d.i.mijn Heer. Men schrijft J’ omdat men dat duidelijk genoeg vindt. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de strenge opvatting van Lev.24:16.
  Wanneer er sprake is van “de NAAM” wordt God-Zelf bedoeld. Vgl. Ex.20:24; 2 Sam. 7:13; 2 Kon. 23:27; Ps. 8:2; 103:1; Joh. 17:26. ook Num. 6:27.

  Maar uit vergelijking Ps. 8:4 met Heb.2:7 blijkt het de Here Jezus te zijn.
  En Die is ons geworden: “wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;” 1Cor.1:30.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 5. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 22:55

  Nee !!… God heeft al z’n oude namen : in de prullebak gesmeten — kijk maar >
  |
  Handelingen 4:12 “… de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel géén andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden …”

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 10:35

  Hero,

  Waar kan ik in de bijbel lezen: “God heeft al z’n oude namen : in de prullebak gesmeten “? In Hand.4:12 staat dat in ieder geval niet.. Overigens citeerd u Hand.4:12 waarschijnlijk uit één van de moderne bijbelvertalingen, in de SVV staat: “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij MOETEN zalig worden.” In de meeste vertalingen staat “moeten”.

  Ik begrijp niet waarom u zo hard Nee!! roept, ik heb toch niet anders geschreven dan waar men de Naam van God nog meer vinden kan in de Schrift, met als laatste dat uit vergelijking van Ps.8:4 met Heb.2:7 blijkt dat Jehovah Niemand Anders is dan de Here Jezus Christus.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 7. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 18:33

  @Baruch … wanneer God zegt : “… onder de hemel, géén andere naam !!…”, dan is dat een zgn (juridische) *OM_NIET* verklaring, waarmee God afstand doet van al diens oude & vermeende godsnamen — dit betekent dus ondermeer, dat wij God : niet meer kunnen aanroepen met een van diens oude & vermeende godsnamen !!

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 13:15

  Hero,

  Mijn vraag hebt u niet beantwoord.
  Hebt u gelezen dat er MOETEN staat?
  Door de Naam Jezus Christus moeten wij behouden worden.
  Verder heb ik geschreven dat Jehovah uit Ps.8 Niemand Anders is dan de Here Jezus Christus.
  Het andere wat u schrijft: ” * Om_NIET* en dat God afstand doet van al diens oude&vermeende godsnamen”, zal wel een uitleg van u zelf zijn of van een ander overgenomen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 9. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 20:29

  @Baruch … de goede Vader in de hemel, laat zich uitsluitend nog kennen of benaderen, door : hun die in_Christus zijn !! — verder, wil Hij al deze oude & vermeende godsnamen : niet_meer horen — en ook bij het lezen van de Tenach, mag je niet_meer bepaalde conclusies trekken uit de aanwezigheid van zulke verOUDerde godsaanduidingen ….

 10. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 20:51

  @Dirk … nu effe speciaal voor jou — dus let op >>>
  |
  Jezus is momenteel bezig, met het opleiden van hun die straks over het gehele volk van God, de herdersstaf zullen zwaaien — deze (nieuwe) apostelen & profeten, zullen in_aanvang nog wel in de schaduw gehouden worden, maar zullen geheel kenbaar worden aan de gelovigen, zodra Jezus daartoe de tijd rijp acht ….
  |
  Het is daarom zinloos, je nu al druk te maken over DE antichrist, of wat ‘r nog meer allemaal fout zou kunnen gaan, want in zulke problemen is geheel voorzien, met de komst van de nieuwe apostelen & profeten — zij zullen het gehele volk van God, via de juiste WEG door alle moeilijkheden & rampen heenloodsen — want : zij hebben van godswege, de antwoorden op jouw vragen ….

 11. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 12:15

  Hero,

  Iets beweren zonder het Schriftuurlijk te onderbouwen zoals u doet met de namen waarmede God in de Schrift benoemd wordt is natuurlijk van generlei waarde.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 12. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 20:44

  @Baruch … het was ook alleen voor Dirk
  bedoeld, maar bij deze hier wat leesvoer >

  Amos_3:7 “… voorzeker, de Heere Heere doet geen ding,
  of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten …”

  2-Kronieken_20:20 “… gelooft in de Heere uw God, en gij
  zult bevestigd worden, vertrouwt op zijn profeten en gij zult
  voorspoedig wezen …”

  Daniel_2:22 “… want, Hij openbaart ondoorgrondelijke en
  verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht
  woont bij Hem …” (( openbaart : aan de profeten ))

  Lukas_6:22 “… zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten,
  en wanneer zij u uitstoten en smaden, en uw naam als slecht
  verwerpen … {6:23} want zie, uw loon is groot in de hemel
  — immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de
  profeten gehandeld …”

  2-Petrus_1:21 “… want nooit is profetie voortgekomen uit
  de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven,
  hebben mensen van godswege gesproken …”

  Ephez_3:5 “… dat ten tijde van vroegere geslachten, niet
  bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het
  nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, en zijn
  apostelen en profeten …”

  Romeinen 8:19 “… want met reikhalzend verlangen wacht
  de schepping op het openbaar worden der zonen Gods …”

  Ephez_4:11 “… en Hij heeft zowel apostelen als profeten
  gegeven, zowel evangelisten als herders, en leraars …”

  1-Corinth_12:31 “… streeft dan naar de hoogste gaven, en
  ik wijs u een_weg, die nog veel verder omhoog voert …”

  1-Corinth_14:26 “… hoe staat het dan, broeders? — telkens
  als gij samenkomt, heeft ‘n ieder iets : een psalm of ‘n lering
  of een openbaring of een tong of een uitlegging — dat alles
  moet tot stichting geschieden …” ( stichten = verbouwen )

  1-Corinth_14:29 “… wat de profeten betreft : twee of drie
  mogen het woord voeren, en de anderen moeten het toetsen
  {14:30} maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een
  openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen …”

  1-Corinth_13:9 “… want begrenst is ons kennen, en begrenst
  is ons profeteren …” (( begrenst : van godswege ))

  Handelingen_13:15 “… en na de voorlezing van de wet en de
  profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen : mannen
  broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk
  hebt, spreekt het dan {13:16} en Paulus stond op, wenkte met
  zijn hand, en sprak …”

  Openbaring_18:20 “… wees vrolijk over haar, gij hemel en
  gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft
  uw rechtzaak tegen haar [babylon] beslecht …”

  Openb_22:6 “… de Heere, de God van de geesten der
  profeten, heeft Zijn engel gezonden, om aan zijn knechten
  te tonen, hetwelk aanstonds gebeuren moet …”

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 13:23

  Hero,

  U hebt het over Jezus, hebt u met Hem in de klas gezeten? Weet u niet:
  Hnd 2:36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
  Heere en Christus, Hero! Die is volgens u “momenteel bezig, met het opleiden van hun die straks over het gehele volk van God, de herdersstaf zullen zwaaien — deze (nieuwe) apostelen & profeten, zullen in_aanvang nog wel in de schaduw gehouden worden, maar zullen geheel kenbaar worden aan de gelovigen, zodra Jezus daartoe de tijd rijp acht ….”

  Wie zijn die hun en nieuwe apostelen & profeten?
  Waar staat dat in de Schrift? Dat bedoelde ik met onderbouwen met de Schrift. En waar staat in de Schrift “dat ze in de aanvang nog wel in de schaduw gehouden worden” ? Kenbaar aan welke gelovigen? Welk volk van God, waarover zij de herdersstaf zullen zwaaien, is dat?
  U geeft over deze beweringen geen enkele Schriftplaats en daarom schreef ik dat dat geen enkele waarde heeft.
  De Schriftplaatsen in de reeks zijn mij allen bekend, maar het zou zo verhelderend zijn als u bij uw beweringen direct de juiste Schriftplaats aangeven zou. De manier waarop u het nu doet gaat daar geheel aan voorbij.
  Ik begrijp uit uw schrijven dat u het op bedekte manier vaak over het volk Israel hebt in positieve zin. Waarschijnlijk omdat u tot dat volk behoort.
  Al de zgn. Messias belijdende Joden noemen zich waarschijnlijk zo om reden van de grote beloften die aan dat volk gedaan zijn die nog vervuld zullen worden nl. aardse zegeningen en graag het volk van God zijn, zich daar eigenlijk op vóór laten staan.
  Maar het volk voor Zijn Naam, dat is de Gemeente, ontvangt de grootste en dierbare beloften 2 Pet.1:4, namelijk hemelse en is nu reeds gezegend met elke geestelijke zegening in den hemel in Christus Efeze 1:3. De Gemeente is een hemels volk Flp.3:20 Ik vraag me af of de zich Messias belijdende Joden dat wel beseffen.

  De wedergeboren gelovigen hoeven zich helemaal niet druk te maken over de antichrist omdat zij worden opgenomen voordat de antichrist zich op aarde openbaart. Maar we mogen er wel van gedachten over wisselen, toch?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 14. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 21:04

  @Baruch, zeker weten dat je NIET kan onderbouwen,
  dat de opname der gemeente, nog net_voor de grote verdrukking zou wezen — want : Jezus zegt dus dat
  de opname aan het einde is ….

  Dan nu een aanwijzing omtrent deze nieuwe apostelen >

  “… uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen
  zullen uw leraars zien … en wanneer gij rechts of wanneer gij
  links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord
  horen : dit is de weg, wandelt daarop !…” {Jes_30:20-21}

  PS > sorry, dat het woord *apostel*, toen nog niet bestond ?

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 11:44

  Hero,

  Opnieuw geeft u geen antwoord op mijn vragen.
  De Gemeente is niet gesteld tot toorn:
  1Th 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,
  Daarbij komt nog dat de Gemeente eerst opgenomen moet zijn voordat de klok voor Israel weer gaat draaien: 2Th 2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
  Eerst wordt de mannelijken zoon geboren alvorens de vrouw vlucht naar de woestijn: Opb.20:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
  6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
  Ik vermoed dat u te weinig weet van de profetieën betreffende de eindtijd om daar iets zinnigs over te kunnen schrijven. Dat vermoeden is bij mij ontstaan door uw manier van schrijven hierover. De studie hierover is te uitgebreid en ingewikkeld om die op deze site te behandelen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 16. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 23:11

  @Baruch … om mijn kennis plus inzicht over de eindtijd
  te kunnen toetsen, heb ik gezocht naar ‘n medegelovige
  die evenveel of meer zou weten dan ik — maar die heb
  ik helaas niet gevonden –( en jij bent het ook niet …!!

 17. Maik zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 mei 2011 om 19:33

  De Naam van GOD is Jehovah.(.)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden