Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Evolutie of schepping? (162 reacties)

Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009, 9:17 door Dirk A A

Half februari wordt huis-aan-huis de brochure ‘Evolutie of schepping’ bezorgd, op een moment dat dit thema bijzonder actueel is door de recente actie van Andries Knevel in een EO-programma. Publiekelijk nam hij afstand van zijn eerdere geloof in de schepping door de Here God in zes dagen van 24 uur.

‘Waar komt dat allereerste begin, dat eerste piepkleine celletje vandaan?’ vroeg Johan Huibers onlangs aan Midas Dekkers in het tv-programma ‘Pauw en Witteman’. Ze zaten beiden in die uitzending om in te gaan op de ophef die was ontstaan over de brochure ‘Evolutie of schepping; wat geloof jij?’ (www.creatie.info), die binnenkort huis-aan-huis verspreid wordt ter gelegenheid van het Darwinjaar.

Het antwoord van Midas Dekkers (bioloog) op de vraag van Johan Huibers (bekend van de Ark van Noach) was onthullend. Hij gaf eerlijk toe dat hij ook niet wist waar dat allereerste begin vandaan kwam, maar dat kon nooit bij God vandaan komen, beweerde hij met grote stelligheid. Hij noemde er direct de reden bij: omdat hij beslist niet in God wil geloven. Vandaar dat hij in de evolutie gelooft, zonder het te kunnen bewijzen.

Een mix
Ondertussen zie je dat steeds meer christenen, ook christelijke leiders – wetenschappers, voorgangers en theologen –  hun toevlucht nemen tot een mix van schepping en evolutie. Ze laten God niet helemaal los en geloven wel dat Hij aan het allereerste begin heeft gestaan. Hij heeft, als het ware, de evolutie in gang gezet. Ze kiezen daarmee voor een door God geleide evolutie, die in de loop van miljoenen jaren is geëvolueerd tot de situatie zoals die nu is. Zij zien de eerste hoofdstukken van Genesis dan ook niet als een historisch betrouwbaar verslag, maar meer als een loflied op de schepping.
Het is de vraag waarom christenen voor deze ‘oplossing’ kiezen. Is het omdat ze niet kunnen geloven dat God in zes dagen van 24 uur alles geschapen heeft? Is het omdat ze ‘erbij’ willen horen en niet als ouderwets willen worden beschouwd?  Proberen ze zo hun geloof in overeenstemming te brengen met de resultaten van de wetenschap?

Ze vergeten daarbij maar even dat God in Exodus 20:11 met grote stelligheid tegen het volk Israel zegt: ‘Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is.’ De Israelieten zullen vast en zeker bij ‘zes dagen’ aan zes letterlijke dagen van 24 uur hebben gedacht en zeker niet aan perioden van miljoenen jaren. En zouden we God niet op Zijn woord geloven? Hij zegt het immers.
Met nadruk mag tegelijk wel worden opgemerkt dat er ook wetenschappers zijn die wel degelijk vasthouden aan een schepping in zes dagen, door God zelf, zo’n 6000 jaar geleden.

Risico’s
Ik zie grote  risico’s aan de opvatting dat God slechts de oorsprong van alles is, waarna het leven in de loop van miljoenen jaren in de weg van geleidelijke ontwikkeling is ontstaan. Allereerst omdat je dan niet meer letterlijk neemt wat de Schrift hierover zegt in de eerste hoofdstukken van Genesis en ook op diverse andere plaatsen. Die zes dagen worden dan lange perioden van vele duizenden of miljoenen jaren.
Ook loop je vast in wat we in Genesis 3 lezen over de zondeval. Pas na de zondeval is de dood in de wereld gekomen. Ik geloof dit omdat de Bijbel het zegt en omdat ik geloof dat ook de eerste hoofdstukken, evenals de rest van de Bijbel, absoluut historisch betrouwbaar zijn.

Wanneer je uitgaat van een ontwikkeling van miljoenen jaren, dan heeft de dood al veel eerder z’n intrede in de wereld gedaan. Voor mij is dit echt een onoverkomelijk probleem. Dat botst finaal met wat de Bijbel hierover zegt, en is onmogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.
En wat doe je vervolgens met de kernboodschap van de Bijbel, dat de Here Jezus naar deze aarde is gekomen met een radicale oplossing voor het zondeprobleem? Waarom zou Hij dan nog Zijn leven hebben gegeven aan het kruis? Hij deed dat toch als verzoening voor onze zonden, zoals de Bijbel nadrukkelijk stelt. Wanneer je de zondeval niet meer letterlijk neemt, loop je ook hier hopeloos vast.

Trouw blijven
Het is schokkend dat christelijke leiders, wetenschappers en voorgangers ‘gewone’ gelovigen in verwarring brengen door het uitdragen van zulke standpunten. Dat hoor ik tenminste regelmatig.
Wie stelt dat je de eerste hoofdstukken van Genesis niet letterlijk moet nemen, komt vroeg of laat in de verleiding ook andere delen in de Bijbel niet letterlijk meer te nemen. Je begeeft je op levensgevaarlijk terrein door het innemen van zo’n standpunt. Laten wij alstublieft trouw blijven aan het getuigenis van de Bijbel en vasthouden aan de absolute historische betrouwbaarheid van het hele Woord van God, ook van de eerste hoofdstukken van Genesis.

Dirk van Genderen

162 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 11:03

  Broeder Van Genderen,

  “Trouw blijven
  Het is schokkend dat christelijke leiders, wetenschappers en voorgangers ‘gewone’ gelovigen in verwarring brengen door het uitdragen van zulke standpunten. Dat hoor ik tenminste regelmatig.
  Wie stelt dat je de eerste hoofdstukken van Genesis niet letterlijk moet nemen, komt vroeg of laat in de verleiding ook andere delen in de Bijbel niet letterlijk meer te nemen. Je begeeft je op levensgevaarlijk terrein door het innemen van zo’n standpunt. Laten wij alstublieft trouw blijven aan het getuigenis van de Bijbel en vasthouden aan de absolute historische betrouwbaarheid van het hele Woord van God, ook van de eerste hoofdstukken van Genesis.”

  Met het bovenstaande ben ik het volkomen eens. Maar juist omdat wij Gods Woord letterlijk moeten nemen, wijs ik u er op dat nergens in de bijbel staat dat God de hemel en aarde in 6 dagen geschapen heeft, er staat “gemaakt”. Misschien denken velen dat dat toch hetzelfde is, maar dat is niet zo. Juist door die onnauwkeurigheid speelt men de tegenstanders argumenten in de hand. Alleen in Gen.1:21 en 27 staat “schiep”.
  Graag wil ik een andere uitleg hierover in deze site plaatsen, maar die is vrij groot, maar met uw toestemming wil ik die wel plaatsen. Naar mijn mening een zeer verhelderende bijdrage.
  Laat u mij maar weten of ik die plaatsen mag.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 2. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 13:49

  Dirk,
  Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook worstel met het geloof in de schepping door God in zes dagen van 24 uur.
  Mijn “worsteling” :
  Bij de schepping door God, in zes dagen van 24 uur, zijn géén menselijke ooggetuigen geweest, want die bestonden toen nog niet. (wetenschappelijke antwoord)
  Dan vind ik het, zes daagse van 24 uur, scheppingsverhaal, NIET RELEVANT voor mijn Christelijke geloofsovertuiging. Waarom niet:
  Voor mij is God de kracht, de macht , de OORSPRONG (Ik Ben) en de SCHEPPER van hemel en aarde, die nu nog steeds scheppend bezig is.
  Gods-schepping is, in mijn visie, EEUWIGDUREND.
  Andries Knevel mag, als presentator en boegbeeld van de E.O. niet zo,n radicale eigen mening (ondergetekende verklaring ?) publiekelijk maken.
  Gaarne zag ik wel dat hij over dit onderwerp, IN DIALOOG ,E.O.programma,s aan besteed .

  Schepsel Gods, Hub Eussen

 3. H.Brouwer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 14:30

  Geliefde broeder Dirk,
  Hartelijkdank dat je, ondanks je beperkingen, doorgaat om het woord van God met ons te delen; we bidden je veel wijsheid toe!
  Voor wat betreft het onderwerp evolutie of schepping het volgende: de apostel Paulus heeft ons gewaarschuwd met de woorden ‘uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken’ (Hand. 20:30). Het mag ons dus niet verwonderen dat deze dwaalleraren ook in onze tijd te vinden zijn, al of niet academisch gevormd. Ik geloof in Hem die gezegd heeft, dat wie in Christus is, nu reeds een nieuwe schepping is; het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen (niet over driemiljard jaar, maar vandaag!!!!).

 4. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 14:43

  Beste Dirk ,bedankt ,dit is een goed stukje.
  Zal dit het begin van de grote afval zijn ,waar De Heer het over had in Zijn Woord?
  Of waarvoor de Apostel Paulus waarschuwde dat in het laatste der dagen,de mensen (ook christenen dus) zich tal van leeraars vergaderen en hun oor tot
  verdichtels keren en Zo in wezen Hun HEER verloochenen.
  Als Genesis een mythisch verhaal zou zijn ,dan is de rest van De Bijbel ook onbetrouwbaar,Nee nee ,laten wij ons niet van het geloof der schriften af laten brengen.Wat GOD zegt is betrouwbaarder dan wat Knevel of Ouweneel of wie dan ook zeggen.
  Alsjeblieft zegt laat je niet in verwarring brengen .vertrouw op wat de Bijbel zegt.
  Alleen GODS Woord is waar.
  De zgn kennis en wijsheid ,ook van zgn.theologen is in GODS Oog DWAASHEID,
  en bedenk JESJOUA zegt :IK BEN DE WEG ,en de WAARHEID en HET LEVEN). Gelukkig de gelovige die dat vasthoudt door GODS GEEST.
  Allemaal nog een fijn weekend. GOD ZEGENE JULLIE allen.
  Shalom Lou Sandifort.

 5. H.Brouwer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 15:35

  Aan Hub Eussen,
  In de Bijbel wordt slechts twee keer gezegd dat een dag langer duurde dan 24 uur , n.l. in Jozua 10:13 en in Jesaja 38:8. Als de scheppingsdagen langer dan een normale dag geweest waren, dan had God ons dat ook wel meegedeeld. En verder v.w.b. betreft het ontbreken van een ooggetuige tijdens de schepping, wil ik U wijzen op wat er in het eerste vers van de Bijbel staat, n.l. dat de Geest Gods over de wateren zweefde. Er is dus wél een ooggetuige: de Heilige Geest! Het is díe Geest, die aan Mozes zijn (scheppings)wegen bekend gemaakt heeft (Psalm 103:7) en die nu, nadat Hij Getuige is geweest van het offer van de Here Jezus, in het hemels heiligdom (Hebreeën 9:14), in ons is komen wonen, niet alleen om ons het (scheppings)verleden te verkondigen, maar bovenal om de Naam van de Here Jezus te verheerlijken en ons de toekomst te verkondigen (Johannes 16:14).
  Petrus zegt ons: ‘Dit vooral moet gij weten, dat geen profetie een eigenmachtige uitlegging toelaat (óók de lengte van de scheppingsdagen niet)…want door de Heilige Geest hebben mensen van Godswege gesproken! (2 Petrus 1:20,21)
  Moeten ook wij niet ter harte nemen, wat de Here Jezus tot zijn volksgenoten zei: ‘als gij de geschriften van Mozes niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden dan geloven’ (Johannes 5:46,47).

 6. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 15:44

  Diep geschokt kennis genomen van de arrogantie van enkelen/velen, die blijkbaar de jaren kunnen tellen, zoals daar zouden zijn: 13.7 miljard (Eeuwigheid DUS).
  Ze waren er blijkbaar bij, anders kun je die waanzin niet bedenken.
  De Tegenstander denkt “de Big Bang” aan het begin van het leven te kunnen plaatsen, om verwarring te zaaien over de Wederkomst van Christus en ons daarmee zand in de ogen te strooien, want hij weet heel goed dat de grote Big Bang nog komen moet. Zach. 14 en vele andere Schriftplaatsen.
  [(Hij zal ons (Israel) na 2 dagen (2×1000 jaar) doen herleven (1948?), ten derden dagen zal Hij ons oprichten)]
  Die jaren zijn toch gerelateerd aan de Scheppingsdagen, op de 7de dag rustte God van Zijn Scheppingswerk, de 7de duizend jaar rust voor Israel.
  Dit heb ik allemaal geleerd uit de Bijbelstudies van Prof. WJO en Wim Malgo en anderen van naam, het staat in de Bijbel alleen lijkt het of de Heere God het licht wegneemt.
  Ook mocht ik van Prof. WJO leren dat de Joden 2000 el NA de ARK(=Christus) door de doodsrivier de Jordaan het land mochten binnengaan (Jozua).
  Dat betekende, verklaarde Prof. WJO, dat het Joodse Volk 2000 jaar nadat Christus door de doodsrivier moest gaan, de Joden door de Grote Verdrukking moeten gaan, met diep ontzag en met smart zeg ik dit.
  Het kan niet lang meer duren en toch heeft men nu afleidingsmanoeuvres bedacht om met allerlei zaken bezig te zijn, behalve met de Wederkomst.
  (Zaken als Schepping in discrediet brengen, extreem-charismatische toestanden, daarbij nog Benny Hinn (o,o,o,) op de cover van de vergaderingsite..)
  Mijn Heer vertoeft te komen en nu kan men zijn mededienstknechten wel slaaaan.. Matth. 24 : 49

 7. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 16:06

  A.Sandifort, wat bedoelt u met het BEGIN van de afval? Hoeveel kerken in NL en daarbuiten zijn al gesloten en staan op de lijst om gesloten te worden, hoezo begin?
  Hoeveel kerken zijn veranderd in pakhuizen, winkels, musea of mskn, wil het woord niet voluit noemen. Nmm is de grote afval allang begonnen en duurt het niet lang meer of ook wij zullen vervolgd worden, is sowieso een must, maar het leek aan ons min of meer nog voorbij tegaan.. hoe minder men over zijn/haar geloof spreekt hoe minder vervolging, denk ik. Een schande voor ons dat iemand als Wilders zoooo vervolgd wordt, die als ONgelovige (zegt hij zelf) opkomt voor de Joods-Christelijke roots van ons land. Wij zouden zo vervolgd behoren te worden.

  Aan @a.sandifort die zegt:
  February 7th, 2009 @ 2:43 pm
  Beste Dirk ,bedankt ,dit is een goed stukje.
  Zal dit het begin van de grote afval zijn

 8. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 16:23

  Bedoelt natuurlijk te zeggen ,de grote afval,.
  en de tijd waarvoor Paulus al waarschuwt in de Timotheus brieven.
  een zeer zware tijd dus.
  En natuurlijk is er al heel lang afval,die ontstond al in de tijd van de apostelen.
  Maar de grote afval,dan bedoel ik de echte grote afval na de opname der gemeente ,die gaat eraan komen.
  de tekenen hiervan kan je dus nu al zien aankomen.
  Hou vast aan JESJOUA MESSIAS..
  Maranatha ..bidt en waakt.
  Shalom

  Lou.

 9. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 16:59

  O, ik dacht al…..

  Aan @a.sandifort zegt:
  February 7th, 2009 @ 4:23 pm

 10. J. Stam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 22:30

  beste Dirk,

  Een tijdje geleden kreeg ik de dvd’s van Dr.Kent Hovind.
  Ik weet niet of die bij u bekend zijn maar hij verteld op zeer heldere wijze en duidelijke taal dat de evolutie theorie een zeer misleidende theorie is,
  Ik raad u allen aan om deze dvd serie’s eens te bekijken. er zijn volgens mij 8 dvds van ongeveer 4 uur maar de eerste,'”de leeftijd van de aarde” is een echte aanrader. je kunt hem via internet bestellen, maar er zijn ook sites waar deel 1 online te bekijken is met ondertiteling.

  vr. groet J. Stam

 11. marja de raad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 23:15

  Beste Dirk,

  Wat ben ik blij met het geluid wat jij mag laten horen.
  Ik word verdrietig van allerlei dwaalleringen, men veranderd ineens van mening over of God de wereld wel in zes dagen van 24 uur heeft geschapen.
  De mens veranderd zijn gedachten, maar Gods Woord veranderd niet.
  Al in het begin van de Bijbel staat dat de mens als God wil zijn. Dat komt ook hierin tot uiting. Alles moet beredeneerd en uitgespit, uitgemolken worden. Geeft dat juist niet onze hoogmoed weer. laten we de Heere toch GELOVEN op Zijn Woord. Wij kunnen Hem nooit doorgronden en narekenen. De Heere spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Ik hoop dat velen van hun eigen gekozen wegen mogen terugkeren en de Bijbel gaan lezen als het Woord van God en niet als een boek met historische gegevens. Ik hoop en bid dat we ons weer laten leiden door Woord en Geest en onze redeneringen en veronderstellingen laten voor wat ze zijn.
  Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.

  Een gezegende zondag toegewenst.

 12. Greetje zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 8:05

  Broeder Dirk,

  Het allereerste wat de satan deed, was Eva in verwarring brengen, door het gesproken Woord van de Here God meteen te veranderen en daarmee twijfel te zaaien.

  -” Is het ook dat God gezegd heeft… “en dan komt er een verdraaiing van Gods Woord.

  De vijand van God blijft ook nu nog steeds hetzelfde doen.

  Maar wij, willen we de Here Jezus echt kennen?
  Wij allemaal hebben de opdracht en verantwoordelijkheid om te toetsen!

  In Johannes 14:15,23,24. zegt de Here Jezus:

  “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

  “Zo Iemand Mij liefheeft,die zal Mijn woord bewaren”.

  “Die Mij niet liefheeft, die bewaart mijn Woorden niet”.

  En verder op staat er:
  -“dit volk gaat ten onder door gebrek aan kennis”-

  “Gij hebt niet omdat gij de schriften niet kent.”

  De Here Jezus zegt ook nog:

  “Zal Ik nog geloof vinden als ik terug kom?”

  Wij hebben weinig tijd ,de Here Jezus zal spoedig terugkomen,

  Zoek Hem in alle ernst houdt je niet bezig met dingen van de zgn.christelijke wereld.

  Maar verlustig je in Hem,neem Zijn Woord van harte aan.

  Beijver je nu het nog genadetijd is in de kennis ven Hem.

  Met liefdevolle groet; Greetje

 13. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 21:08

  https:\/\/www.youtube.com/results?search_type=&search_query=kent+hovind+age+of+the+earth&aq=f

 14. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 11:37

  B.v. deeltje nr 4

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=rW5_zAmS5mQ&feature=PlayList&p=B89BE864450B3E66&index=21&playnext=4&playnext_from=PL

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 13:49

  Aan Sola Scriptura en Sandifort,

  “De afval” genoemd in:
  2Th 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

  heeft te maken met “de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,”
  Maar die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
  Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
  Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
  En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
  Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

  Dit is de tijd die beschreven wordt in Dan.8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
  13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
  14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.

  Met vrindelijkegroet,

  baruch.

 16. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 20:29

  H. Brouwer,
  Schepping in zes dagen van 24 uur?
  Mijn “wetenschappelijk”antwoord hierop was : Dat er géén MENSELIJKE ooggetuigen bij de schepping waren.
  Dan wil ik nogeens getuigen over dit thema : Als je “gegrepen” wordt door het lezen van de bijbel en Jezus volgeling wordt, dan geloof je, en erken je, dat God, de oorsprong (Ik Ben) en schepper van hemel en aarde is en nog steeds scheppend bezig is, tot in eeuwigheid. Hij kent géén TIJD !
  Daarom ook mijn visie : Lees de bijbel niet naar de menselijke LETTER , maar leef en handel naar de GEEST (Gods-boodschap) van de bijbel en hierin zijn wij geestverwante broeders in de Heer.
  Hub.Eussen

 17. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 21:28

  Dank voor uw mooie woorden br. Baruch, ik weet niet of u al op de hoogte bent van deze serie bijbelstudies, deeltjes van plm 8′- 10′ die gaan over de profetieën en wie zich mogelijk zal zetten in de tempel.
  Hopelijk vindt u het even adembenemend als ik.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw

  En onderstaand is het eerste filmpje van 11 deeltjes. Ik geloof dat het in het 6-8ste deeltje is waarin hij de wereldrijken uitlegt en wie de Anti-Christ is.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=SL6Oou4I_Ys&feature=related

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=CFnNhNhwlD0&feature=related

  Met vriendelijke groet,

 18. Johan Kisjes zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 22:38

  Darwin.
  Evolutie of creationisme en alle mogelijkheden die daar tussen liggen. Het is een actueel onderwerp. Dit jaar is het het Darwin jaar. Is hij niet de schepper van de evolutie-theorie?? Als je puur wetenschap bedrijft, dan is evolutie misschien wel het meest aannemelijke geloof.
  Als je theologie bedrijft als vak of wat dan ook en de bijbel leest dan is er voor alles wel wat te zeggen en ga je mee wat jezelf de meeste eer en aanzien geeft.
  Als je knap, wijs of dom bent en in Jezus Christus gelooft en Hem ziet als de opgestane Verlosser, dan woont de Heilige Geest in je. Dan lees je in de bijbel wat er staat, dan geloof je alle wetenschappelijke uitkomsten (zonder interpretaties) en vertelt de Heilige Geest je wat waar is.
  En ik geloof wat waar is.

  Darwin: (12 febr. 1809 – 1882, Engels medicus/bioloog, bekend van de evolutietheorie
  Citaten:
  Ø Tot mijn verbijstering verspreiden mijn ideeën zich als een vuurtje. Men heeft er een religie van gemaakt.

  Ø Het is al;tijd aan te bevelen om zich goed bewust te zijn van onze onwetendheid.

  Ø Als de ellende van de armen niet te wijten is aan de wetten van de natuur maar aan die van de mens, dan is onze zonde groot.

  Ø Het is een kwaad om zo geabsorbeerd te worden door één onderwerp als ik ben met de mijne

  Ø De toekomst wordt zo veel beslissender dan het heden als er kinderen om je heen zijn

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 9:59

  Aan Sola Scriptura,

  Hartelijk dank voor het aanreiken van de filmpjes.
  Ik zal ze beluisteren.

  Met vrindelike groet,

  baruch.

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 11:27

  Aan allen,

  Graag geef ik het onderstaande aan u door.

  Nergens staat in de bijbel dat God de wereld (dat is de 2 hemelen en de aarde) in 6 dagen geschapen heeft. Er staat “gemaakt”. Slechts drie keer staat “schiep” in het scheppingsverhaal. Bij nauwkeurig lezen komt men tot de ontdekking dat het water en de engelen als schepping, formeren of maken, niet voorkomen. Het water en ook de engelen waren er reeds.
  Dat blijkt uit 2 Petr. 3. Er is vertaald “zondvloed” (“hudor” Strong Code 5204 is water, grote vloed, Strongs Code 2626 katakluzw katakluzo kat-ak-lood’-z”) daarbij wordt vaak gedacht aan de zondvloed bij Noach. Maar Petrus spreekt over de wereld die vergaan is, en dat was bij Noach niet het geval. Alleen de goddelozen werden van de aarde verwijderd maar Noch en de zijnen werden gespaard. Petrus zegt “de wereld, die,toen was”, die nu is en die komt. Dat zijn drie werelden.
  De eerste wereld is vergaan, verzwolgen door het water NBG51 vertaling.
  Toen God de aarde grondde waren de morgensterren (engelen) daarbij en jubelden (Job 38:4-7). En ook de overdekkende cherub was daarbij. Die overdekkende cherub is hoogmoedig geworden en sprak: 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
  14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.”(Jes.14:13,14) Daardoor is Gods schepping (Zijn kleed) verwoest. En dat lezen we in Gen.1:2. Het is daar vertaald als “de aarde nu was, maar in de grondtekst staat, “dat de aarde woestheid, ledigheid en duisternis werd (zie opmerking)ͥ Strongs Code 01961 hayah haw-yaw, op of wegens het verschijnen van de afgrond. Afgrond is het zelfde woord in het Hebreeuws als “zee” en “dodenrijk” (Strongs Code:8415 = “tehom” of “tehowm” = afgrond, zee, sheol. Zie ook Strong Code 1949 en 2495).

  Wat en hoeveel er tussen Gen.1:1 en 1:2 is geweest vermeld de Schrift niet.
  Maar de dinosaurussen enz. kunnen hiertussen makkelijk gelegen hebben als residuen van de neergeworpen eerste wereld. In de grondtekst staat niet “voor de grondlegging der wereld”, maar voor de “nederwerping” der wereld. (De oorzaak van het vergaan van de wereld is zijn nederwerping. De vertaling van o.a. Matt.13:35: “apo kataboles” met “grondlegging” is niet correct. Zie ook Psalm 78:2, “van ouds her” is Strong Code 06924 “Qedem” = “oorsprong,” dit wijst ook naar de wereld zoals die was bij de oorsprong.)

  De C14 test die aantoont dar er residuen gevonden worden die veel ouder zijn dan 6000 jaren roept de vraag op of de wereld wel in 6 dagen van 24 uur
  geschapen kan zijn. Maar de bijbel leert niet dat God de wereld in 6 dagen geschapen heeft. In de beginne schiep God den hemel en de aarde, PUNT.
  De lengte van de dagen die daarna genoemd worden, wordt bepaald door
  ” Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.”

  De tegenwoordige wereld, die volgens Petrus ten vuure wordt bewaard, is gerestitueerd door slechts tweemaal scheppen, formeren en maken.
  Tweemaal wordt in het restitutieverhaal schiep (bara) Strong Code 01254 bara’ baw-raw’ gebruikt t.w. in Gen.1: 21 ; 27. verder wordt gebruikt formeren (yatsar) Strong Code 03335 yatsar yaw-tsar’ ; en maken (asah) Strongs Code 06213 ‘asah aw-saw’

  Opmerking:
  Hier staat “ Strongs Code 01961 hayah haw-yaw vertaald met was maar kan net zogoed vertaald worden met “werd” zie Gen.1:3; 2:7; 2:10; In Gen.3:22 is het vertaald met geworden en Gen.3:20 met “is”, maar daar moest zij de moeder van alle levenden nog “worden”.

  Excuus voor het verwijzen naar de grondtekst en de Strong Codes, maar voor zo’n belangrijk onderwerp is het nu eenmaal nodig.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 12:19

  Aan J. Brands,

  U schrijft in reactie 10 van “Tekort aan predikanten en voorgangers,”
  Ik heb het gevonden.
  Ben daar blij mee.
  reageren komt nog.

  Mag ik weten wat u hebt gevonden en wanneer uw reactie komt?

  Ik schrijft dit in deze site omdat het anders misschien in de vergeethoek raakt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 22. conny walraven zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 17:07

  deze theorie van sommige christenen over de schepping is een strategie van satan om mensen af te leiden van de boodschap van bekering.ze maken zo God uit voor een leugenaar want ze vinden omdat ze de waarheid over de schepping zoals deze staat in genesis niet geloven .heel erg om de Heilige Almachtige God zo belachelijk te maken.

 23. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 19:07

  Baruch ,goed gezien,wat je schreef over schepping.de aarde werd ledig. inderdaad heeft dit m.i. zeker te maken met wat in Jesaja en Ezechiel staat over de vorst Lucifer ,,na zijn opstand tegen de Allerhoogste. .bedankt ,shalom. Lou.

 24. Margreet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 21:31

  Ik houd me maar vast aan de volgende verzen:

  Jesaja 55 vers 8 en 9:

  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten
  en uw wegen niet mijn wegen!-
  tijding van de Ene.
  Want zoals de hemelen hoger zijn
  dan de aarde,-
  zó zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
  en mijn gedachten dan uw gedachten!

  Romeinen 11 vers 33 tot 36:

  O diepte van rijkdom en wijsheid
  en kennis van God!-
  hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen
  en onnaspeurlijk zijn wegen!
  Want ‘wie kent het denken van de Heer
  of wie is zijn raadsman geweest?
  Of wie heeft hem ooit iets gegeven
  dat hem teruggegeven zou moeten worden?’-
  (Jes. 40,13; Job 41,3)
  omdat uit hem en door hem en tot hem
  alle dingen zijn!
  Aan hem zij de glorie
  tot in de eeuwigheden. Amen.

 25. Janet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 23:32

  Als je één dominosteen omver gooit, gaan uiteindelijk alle stenen. Als je de bijbel niet meer serieus neemt, en begint te twijfelen aan het allereerste hoofdstuk, zal de rest snel meegaan in de ‘val’. Als Genesis 1 niet waar is, en de mensen maar vanzelf zijn ontstaan, of Adam en Eva niet de enige eerste mensen waren, dan is Genesis 3 ook niet waar… dan is Jezus voor niets gekomen en was het kruis niet nodig. Een hellend vlak.

  Mensen denken dat ze wijs zijn, maar vervallen tot de arrogantie en denken zij alles kunnen weten. Maar God is groter en niet te bevatten, wij zijn maar schepselen.

  Het is tijd om te bidden. Want zoals iemand hier al schreef: satan bracht Eva in verwarring en zo kreeg hij een ingang.
  De hele toestand die is ontstaan na de uitzending van vorig week dinsdag, sticht verwarring. En dat baart mij grote zorgen.

 26. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 11:50

  Aan Margreet en Janet,

  Laat ik voorop stellen dat ik voor 100 procent geloof dat God in den beginne den hemel en de aarde geschapen heeft, en dat Hij daarna in 6 dagen den hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik geloof ook “Pre 1:9 Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.
  11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.”
  En “Ro 11:36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”

  De atheïst gelooft niet in God dus daar zijn we gauw klaar mee, straks zal hij zijn knieën buigen voor God. Dan de intelligence creatonisme die Gods Woord los laten en evolutie invoeren. Dan de gelovigen die geloven dat God de wereld in zes dagen van 24 uur geschapen heeft en dit volgens de evolutionisten niet waar kunnen maken omdat zij aantonen dat er residuen gevonden worden die vele jaren ouder zijn dan zesduizend jaren.

  Daarom heb ik mijn bijdrage geschreven die het probleem met de residuen oplost. Ik gooi niet één dominosteen om en geloof ook hetgeen Margreet schrijft.

  Ook geloof ik dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen, zal scheppen en daar noch de atheïst noch de intelligence creationist bij nodig heeft.
  Waarop de volkeren zullen wonen met het volk Israel met De banier der volken.
  Jes 11:10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. Lees ook Jes.61
  Maar de Gemeente, het Lichaam van Christus, het volk van eerstgeborenen, ontvangt een dubbel deel, n.l. de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

  Ik geloof zelfs dat God op enig moment de wereld door Zijn Machtswoord had kunnen scheppen, Ps 33:9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 27. Janet zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 13:26

  @baruch, ik reageerde niet op jouw stuk, maar algemeen op artikel van Dirk en de situatie. Dus ging niet over jouw artikel.

 28. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 13:56

  Janet,
  In reactie No.16 verwoorde ik mijn visie over het scheppingsverhaal .
  Mijn geloof en overtuiging hierover is, dat God de oorsprong en schepper van hemel en aarde is en nog steeds scheppend bezig is tot in eeuwigheid.
  De evolutie-theorie zal uiteindelijk moeten toegeven en erkennen, dat de oorsprong van de schepping bij God (Ik Ben) is.
  Mede-broeder in de Heer, Hub.Eussen

 29. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 14:39

  Al meer dan drie jaar geleden stuurde Warmolt Houwing vanuit Canada onderstaande reactie naar Andries Knevel. Omdat zijn schrijven nog steeds actueel is, verzocht hij de tekst hier te plaatsen.

  Canada, Toronto, 16 Juli, 2005

  WAARHEID en LEUGEN

  Geachte broeder,

  Wij (jij en ik) geloven dat God en Jezus de Waarheid is en spreekt (Joh. 14:6, 17:17), en de duivel de vader van de leugen is en leugens spreekt (Joh. 8:44).
  De eerste leugen was : “Heeft God dat werkelijk gezegd”, de tweede: “Gij zult als God zijn”. Sluwe verdraaingen van de Waarheid (Gen. 3:4-5).

  Als jij mij vertelt dat je eind volgende week op vakantie gaat, geloof ik jou op je woord! Zo ook vraagt God ons Hem te geloven en te vertrouwen op Zijn Woord!
  Als een tafel waterpos op 4 poten staat en je zaagt wat af van één poot,
  wiebelt de tafel. Indien je God niet op Zijn Woord gelooft, maak je Hem tot een leugenaar. Je veroorzaakt twijfels en ontwricht de Waarheid door verdraaiingen en leugens. Dat is zeer ernstig en het begin van het einde.

  Als zeer jonge kinderen geloofden we allemaal 100 % wat onze ouders ons vertelden. Dus de capaciteit om volledig te geloven en te vertrouwen, is aanwezig (Matth, 18:3). Als we opgroeien, verwatert die 100 % door ervaringen, want de mens is niet volmaakt. Alleen God is volmaakt en volledig te vertrouwen.

  Als gelovigen moeten wij steeds opnieuw besluiten om God op Zijn Woord te
  geloven. Dat is een wilsbeschikking (Spreuken 3:5-6). De mens, in zijn verregaande arrogantie, wil zelf verklaren hoe alles ontstaan is. Dat is eigenlijk de eerste en tweede leugen herhalen (heeft God dat werkelijk gezegd/gedaan), en in zijn eigen-wijsheid willen uitleggen hoe het ontstaan
  is (zich aan God gelijk stellen) (1 Corinthe 1:20).

  Maar God, feitelijk de Here Jezus zelf (Joh. 1:3, Hebr. 1:2), schiep alle planten naar hun eigen aard en alle dieren naar hun eigen aard en soort. Graan is geen gras, een boom is geen bloem, een mier is geen krokodil, een olifant is geen vis, een vogel is geen leeuw, etc.

  God zegt in Zijn Woord dat de mensen met hun verstand kunnen zien, dat God alles geschapen heeft, zodat zij geen excuus hebben! Maar Hij zegt ook in Zijn Woord dat zij niet kunnen doorgronden hoe Hij het deed! (Rom. 1:20 , Pred. 3:11 , Marcus 4:27, Job 38, 39, 40, 41, Jesaja 40).

  De Here Jezus zelf citeert in Mattheus 19:4-5 het scheppingsverslag, geschreven in Genesis 1:27 en 2:24. Maar daar tussen staat Genesis 1:31, waarin God zegt: “…Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.”

  KEUZE: Spreekt Jezus de WAARHEID of NIET?

  Hij zegt ook dat de Schrift niet gebroken kan worden en dat geen letter of
  komma van de Schrift zal verdwijnen totdat alles volbracht is (Joh. 10:35, Matth. 5:18).

  Geloven in God is een radicale zaak, zwart/wit, geen grijs. Het is het één of het ander. Er is geen tussenweg. De Here Jezus zei: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij” (Matth. 12:30).
  Dat heeft consequenties: gehaat worden, belachelijk gemaakt worden, bespot worden, vervolgd worden, etc. (Joh. 15:18-22).

  Wij moeten kiezen: Jezus geloven op Zijn Woord, of anders de tegenstander en zijn leugens geloven. Zoals de Here Jezus in Johannes 21 tegen Petrus zei: “Hoed Mijn schapen”, zo moeten wij allen krachtig en met volle overtuiging onze mede-christenen en vooral ook de jongeren hoeden en ondersteunen met de WAARHEID!

  Trust and obey, there is no other way.

  Warmolt Houwing

  Hieronder volgen de betreffende bijbelteksten in het Engels (N.I.V. – vertaling).
  John 14:6 “…I am the way and the truth and the life …”
  John 17:17 “Sanctify them by the truth, your word is truth”.
  John 8:44 “…He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language,
  for he is a liar and the fat her of lies”.
  Genesis 3:4-5 “…Did God really say…” , ” …and you will be like God…”
  Matthew 18:3 “…unless you change and become like little children …”
  Proverbs 3:5 “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own
  understanding”.
  1 Corinth 1:20 “Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the
  philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom
  of the world?
  John 1:3 “Through him all things were made; without him nothing was made
  that has been made”.
  Hebrews 1:2 “…and through whom he made the universe”.
  Romans 1:20 “For since the creation of the world God’s invisible qualities-his eternal
  power and divine nature-have been clearly seen, being understood
  from what has been made, so that men are without excuse”.
  Ecclesiastes 3:11 “He has made everything beautiful in its time. He has also set
  eternity in the hearts of men; yet they cannot fathom what God has
  done from the beginning to end”.
  Mark 4:27 “Night and day, whether he sleeps or get up, the seed sprouts and
  grows, though he does not know how”.
  Matthew 19:4-5 “made them male and female” , “…For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh”.
  Genesis 1:27 “50 God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them”.
  Genesis 2:24 “For this reason a man wil! leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh”.
  Genesis 1:31 ” …And there was evening, and there was morning-the sixth day”.
  John 10:35 ” …and the Scripture cannot be broken”.
  Matthew 5:18 “I teil you the truth, until heaven and earth disappear, not the
  smallest letter, not the least stroke of a pen, wil! by any means
  disappear from the Law until everything is accomplished”.
  Matthew 12:30 “He who is not with me is against me…”

  “… en wees niet ongelovig, maar gelovig”
  ” … Stop doubting .and believe”
  (Johannes 20: 27)

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 9:36

  Hub,

  Hub, waarom onderstaande worsteling? Uit reactie nr. 2.

  “Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook worstel met het geloof in de schepping door God in zes dagen van 24 uur.
  Mijn “worsteling” :”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 31. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 19:11

  Baruch,
  Waarom mijn “worsteling”?
  Omdat er niets menselijker is, dat je sommige letterlijke teksten uit de bijbel niet kunt bevatten, als je (menselijk) logisch nadenkt.
  Nu citeer ik Rene Postma in reactie No.6 Thema: God waakt over zijn woord. En het vervolg van zijn reactie, is ook mijn verder antwoord op jouw vraag .

  Hub.Eussen

 32. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 9:11

  Hub,

  Gelooft u God niet op Zijn Woord?
  God vraagt niet of u het begrijpt, of kunt bevatten, maar of u het gelooft.
  God kan den hemel en de aarde met één machtwoord scheppen.
  Dat Hij het heeft gedaan in zes dagen en een rustdag, heeft te maken met de zeven bedelingen waarin Hij Zijn plan volvoert.

  Ik neem aan dat u wel gelooft dat God den hemel en de aarde in zes dagen maken kan.
  Uw worsteling zal wel te maken hebben met het feit dat er residuen gevonden worden die ouder zijn dan zesduizend jaren.
  Bestudeer daarom eens mijn reactie nr.20. Zoek de teksten op in uw bijbel en bestudeer ze.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 33. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 10:41

  Baruch,

  Zoals ik in mijn vorige reactie al schreef, ga ik niet meer in discussie over het lezen en interpreteren van de bijbel naar de letter.
  Voor mij is God de oorsprong en schepper van hemel en aarde tot in eeuwigheid en dat is mijn Christelijke geloofs-overtuiging.
  Hub.Eussen.

 34. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 12:17

  Hub,

  Het is ook mijn bedoeling niet om te discussieren over de bijbel, maar om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen van br. Van Gelderen. Om elkaar op te bouwen in het geloof.
  Vele malen hebt u al geschreven dat u een gelovige bent.
  Maar u leeft onder de 10 geboden (daardoor ligt er een deksel op uw aangezicht) 2 Cor:3:13-16 en u worstelt met de dagen van 24 uur in Gen.1.
  Door u daarover vragen te blijven stellen probeer ik u te helpen om dat deksel van uw aangezicht te verwijderen door de bijbel nauwkeuriger aan u uit te leggen. En daarvoor is nodig de waarheid onder elkaar te spreken:
  Zac 8:16 Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten.
  Efe 4:25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.
  U kunt als de gelovigen te Berea onderzoeken de dingen die ik schrijf of die alzo zijn. Hand.17:10,11
  Ik begrijp best dat u mijn vragen liever niet naar waarheid beantwoordt, maar ik stel ze om u te helpen de Schrift naar waarheid te verstaan.
  Als u liever persoonlijk met mij correspondeert geef mij dan in uw antwoord hierop uw e-mailadres maar.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 35. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2009 om 13:20

  BARUCH,
  Bedank voor uw hulpaanbod, maar ik heb al een alleswetende RaadsHeer waar ik altijd met al mijn geestelijke vragen terecht kan, Jezus Christus ! Verder leef ik niet ONDER de de 10 geboden, maar probeer te leven en te handelen VOLGENS Gods-wil. Ik probeer alleen maar, over div.letterlijke bijbelteksten-thema,s ,mijn visie te geven, maar die wil ik aan niemand opdringen.
  Maar wij blijven toch, broeders in de Heer.
  Hub.Eussen.

 36. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 9:52

  Hub,

  Dit schreef u in reactie nr.10 in “Groei naar geestelijke volwassenheid”

  ” En Jezus zegt in Joh.15 : Als je mijn volgeling wilt zijn ; onderhoud dan de geboden van mijn Vader (de 10 geboden) en breng MIJN gebod : Heb elkander lief gelijk u zelf, daadwerkelijk in praktijk zoals ik het jullie heb voorgeleefd 2000 jaar geleden.”

  En nu schrijft u: “Verder leef ik niet ONDER de de 10 geboden,”

  Dat is in tegenspraak met elkaar.
  Leeft u nu wel of niet onder de 10 geboden?
  En bent u nog steeds van mening dat een wedergeboren gelovige de wet moet onderhouden, in tegenstelling tot Hand.15:28,29? En zoja, waarom is Christus dan gekruisigd en opgestaan in nieuwheid des levens?
  Lees Gal. 3:1-3 eens.
  De Heer heeft ook herders en leraren gegeven Hub. (Ef. 4:11)

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 37. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 11:50

  Baruch,

  Als ik het dan nu eens met andere letters schrijf :
  Verder leef ik niet ONDER Gods-wil, maar probeer te leven en te handelen VOLGENS Gods-wil. Zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft voor- geleefd en gepredikt en via de bijbel tot ons is gekomen. Dit is mijn verwoording van de GEEST van het verhaal.
  Beste mede-lezers, graag zou ik u mening over deze thema,s eens horen.
  Mede-Christen, Hub.Eussen.

 38. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 13:16

  Hub,

  De vraag is nog steeds; Moet een wedergeboren gelovige de wet van Mozes onderhouden? En daarop hebt u no steeds geen antwoord gegeven.
  Als u er vast van overtuigd bent dat wel te moeten doen, kunt u dat toch bevestigen met “ja”. Maar als u er niet zeker van bent blijft u eromheen draaien, zoals u tot heden doet. De wet onderhouden betekent ook Sabbat houden vanaf vrijdag avond, en u weet hoe streng die gehouden moet worden. Niet koken, geen licht ontsteken, niet fietsen, niet breien, niet auto rijden, enz. enz.
  Vermoedelijk houdt u de Sabbat niet en daarmee bent u schuldig aan de gehele wet en wordt u door die wet veroordeeld.
  Ga 3:10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
  Handelen volgens Gods wil is het zelfde als leven onder Gods wil.
  Maar het onderhouden van de 10 geboden is niet Gods wil voor een wedergeboren gelovige. Lees Hand.15 maar, en in het bizonder vers 5, en het antwoord daarop in vers 28 en 29.

  Al eerder schreef ik u dat in Rom. 8 staat hoe een wedergeboren gelovige leeft nl. door de Geest.
  Ga 5:17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
  Ik hoop dat het nu voor ieder duidelijk is dat een wedergeboren gelovige, dat is, die der zonde, der wet en de wereld gestorven is, niet meer de wet hoeft te onderhouden, maar: Gal.5: 1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
  2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
  3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
  4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

  In de NBG51 staat het zo:Gal5: 4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 39. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 13:46

  Baruch,
  Nog eens voor alle duidelijkheid ; Ik leef Niet onder de wet van Mozes, maar probeer te leven en te handelen onder en volgens de Geest van de bijbel, Jezus-Christus.
  Hub.

 40. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 16:15

  Beste Hub.

  In de bijbel lees je over Jezus en de kinderen, wie gelooft als een kind in jezus (kinderlijk geloof).En die hebben echt niet zoveel bijbel kennis. Wellicht een kinderbijbel. Eenvoudig uitgelegd. Net zoals Jezus deed met eenvoudige verhalen. Voor eenvoudige mensen. Zodat die het konden begrijpen. Maar als Jezus het eenvoudig uitlegde snapten de discipelen het soms nog niet. Natuurlijk is kennis van de schrift noodzakelijk. Voor anderen en voor jezelf, voor geestelijke opbouw. Groeien in het geloof. Je moet juist de eenvoud van het geloof zien. Als jezelf een groot geloof hebt twijvel je niet aan de schrift.
  Je twijvelt niet aan de bijbel. Wij moeten ons niet gek laten maken door mensen die denken de wijsheid in pacht te hebben. Die met allerlei bijbelteksten proberen hun gelijk te halen. Tegen Jezus werd niet anders gedaan. Laten we alsjeblieft niet de eenvoud waar jezus mee predikte uit het oog verliezen. Vooral voor de mensen die nog steeds wachten op het eenvoudige woord. Wie in (jezus) mij gelooft zal eeuwig leven.

  Met vriendelijke groet Rene.

 41. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 16:53

  Rene,
  Bedankt voor de bemoedigende en begrijpelijke woorden.
  Daarom zei Jezus ook : Laat de kinderen (eenvoudige mensen) tot mij komen !
  Hub.

 42. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 11:20

  Hub,

  Fijn dat u na lang aandringen mijnerzijds tot het Schriftuurlijk inzicht bent gekomen dat u niet onder de Wet van Mozes de 10 geboden hoeft te leven.
  Jammer dat Rene Postma een schoen werpt die mij past, ik trek hem graag aan omdat ik weet: Jak 5:20 weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

  Nu nog een woord voor allen die nog steeds van mening zijn dat een wedergeboren gelovige verplicht is de wet van Mozes te onderhouden.
  Als dit nu in Hand.15 vers 5 aan de orde wordt gesteld en in de versen 28 en 29 negatief wordt beantwoord door de Heilige Geest, moet dan ook deel 3 van de catechismus niet geschrapt worden? En gaat men dan zondags niet in tegen de Heilige Geest door het voorlezen van de wet, na het gezegde “laten wij ons nu stellen onder wet des Heren”?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 43. Jopie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 11:28

  beste Dirk en alle anderen,

  de laatste weken komt bij ons de tekst “de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.
  vorige week gingen wij naar onze samenkomst, een evangelische samenkomst. en heel veel mensen lopen allerlei stromingen na. Bevrijdinmgsdiensten, cleansing stream, Derek Prince en weet ik wat al niet meer. Zij hebben niet meer genoeg aan de Here Jezus zelf en als je dat niet ook volgt, worden ze vijandig tegen je. We hebben daar veel verdrie van omdat wij van die mensen houden. Toen kwamen we thuis en keken bij programma gemist en keken naar het programma van Andries Knevel, het was totaal geen objectief programma. Hij wil zijn mening hierover opdringen.
  we voelden ons die dag verslagen. en moesten inderdaad weer aan bovengenoemde tekst denken. Ik vind dat jij, Dirk heel liefdevol blijft t.o. je ex collega’s en probeer daar een voorbeeld aan te nemen maar vind dat toch ook heel moeilijk. want ik denk dat de heren Knevel, Ouweneel en Medema erg veel uit te leggen hebben later.Ze brengen mensen voortdurend in verwarring. Ze zijn intelligent maar niet wijs. Tot slot: de DVD’s van Kent Hovind hebben wij ook allemaal bekeken en als bekeerde evolutionist ben ik daar erg enthousiast over.
  Als er evolutie was geweest, waar zijn dan al die tussenvormen?

 44. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 11:53

  Rene,

  In reactie nr. 40 aan Hub, haalt u een deel uit het volgende aan:

  Joh 3:36 Wie in de Zoon GELOOFT, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

  Maar als men het van werken der wet verwacht is men de Zoon ongehoorzaam. Zie Hand.15:5,28,29.

  Ga 3:10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

  Van Saulus weten wij het volgende:
  Hand 22:3 Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicie geboren, doch in deze stad opgevoed, aan de voeten van Gamaliel opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onzer vaderen, een ijveraar voor God evenals gij allen heden zijt.
  Ga 1:14 en in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen.

  Maar in die ijver verwoeste hij de Gemeente.
  En de Heer die hij vervolgde zei tegen hem:
  Hand 26:14 : Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan.

  Uit genade zijt gij behouden, door het geloof.
  Rom.4:5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

  Ik heb de Wijsheid niet in pacht, ik behoor Hem toe.

  Met Paulus zeg ik, nadat hij tot bekering was gebracht: Flp 3:8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,

  Hand 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 45. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 14:01

  Het onderscheid tussen wet en Geest (of: wet en evangelie) is geen Bijbels onderscheid. Een christen die met en door Gods Geest leeft, is niet beter dan een christen die zich aan Gods wet wil houden. Ze willen namelijk allebei hetzelfde: de wil van God doen.

  Wetticisme betekent dan ook niet dat je altijd Gods wil volgens de wet wil doen. Gods wil willen doen, is geen wetticisme, maar voluit Bijbels. Wetticisme betekent dat je denkt dat je gered wordt wanneer je Gods wet volgt.
  Oftewel: Wanneer je wilt doen wat God wil, dan richt je je op God. Perfect!
  Wanneer je wilt (vaak: moet) doen wat God wil (met het oog op je eigen redding), dan richt je je op jezelf en je eigen daden. Dat is wetticisme. En hou daar maar mee op!

  De discussie tussen wet en evangelie of Oude en Nieuwe Testament moet niet gaan over welke op zichzelf genomen beter is. Het gaat in beide Testamenten namelijk over dezelfde God. Al is het Nieuwe Testament natuurlijk duidelijker – God wordt mens! – maar daar gaat het nu even niet om.
  Gods wet = evangelie. En het Nieuwe Testament is zonder het Oude veel moeilijker te begrijpen.

  Ik ken mensen die star vast zitten aan (de voorlezing van) Gods wet. Ik ken ook mensen die star vastzitten aan (het hebben van) Gods Geest. Beiden denken ze – als het een discussie wordt tussen wet óf Geest – het goede te doen, maar beiden verliezen Gods doel met de mensheid uit het oog: voor altijd gered worden.

  Wanneer je Gods Geest denkt te hebben, en je bent tegen (de voorlezing van) Gods wet… dan heb je Gods Geest niet!
  Wanneer je van Gods wet houdt, en je vindt dat praten over en leven met Gods Geest maar ‘evangelisch gedoe’, dan hou je niet van Gods wet!
  De Geest van God heeft de wet zelf geschreven, dus de Geest is niet tegen de wet.

  Het gaat om mijn eeuwige redding, die ik door toedoen van Jezus Christus krijg. Zowel Gods wet als Gods Geest zijn direct aan Christus te koppelen.
  Daarom wil ik én houden van Gods wet én houden van Gods Geest. Op grond van de Bijbel zelf kan ik Gods wet en Gods Geest niet scheiden.

  Jezus scheidde dat ook nooit. Dat wilde Hij niet en dat kon Hij niet. Hij is namelijk Gods wet in levende lijve. Jezus is van Geest, vlees en bloed.

  Groet, Jan

 46. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 14:27

  Jan,

  U haspelt wet en genade doorelkaar.
  Uit werken der wet wordt niemand gerechtvaardigd:
  Gal. 2:16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

  Uit genade wel:Efe 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

  Wet is geen evangelie, maar een bediening des doods.
  2Co 3:7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest,
  DIE TOCH VERDWIJNEN MOEST.

  Onderstaande citaat uit uw reactie nr. 45 is onbegrijpelijk als met het “voorlezen” bedoelt wordt dat men er zich ook aan houden moet.
  Dat gaat nl. in tegen de Heilige Geest, zie Hand.15:5,28,29.

  “Wanneer je Gods Geest denkt te hebben, en je bent tegen (de voorlezing van) Gods wet… dan heb je Gods Geest niet!”

  Geef mij nu eens antwoord op Hand.15:5,28en 29.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 47. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 16:47

  Beste Baruch

  De liefde is geduldig,de liefde vervalt niet in grootspraak.

  En doet niet trots, is niet grof en handelt niet uit eigen belang.

  Wordt niet geprikkeld en rekent het kwaad niet aan.

  De liefde verheugd zich niet over het onrecht.

  Maar vindt haar vreugde in de WAARHEID (JEZUS)

  Zij geeft het nooit op, zij blijft geloven, hopen en volharden.

  Dit is mijn favoriete bijbeltekts. Deze gaat overal met mij mee.
  Wellicht ook met u.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 48. anna zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 19:35

  beste Hub.
  Nog even een reactie n.a.v. uw opmerking in reactie 41.
  Volgens mij is het belangrijk om te geloven als een kind, niet omdat ze eenvoudig zijn, maar juist omdat kinderen vol vertrouwen zijn. Ze gaan niet moeilijk doen en redeneren, maar als Jezus het zegt, dan is het zo, VOL VERTROUWEN.
  Zij worden niet heen en weer geslingerd door allerlei meningen, maar ze staan op de rots. Vol vertrouwen, en God is te vertrouwen voor de volle 100%.
  Ze denken groot van God, voor God is niets onmogelijk, het is veilig bij Hem.
  Ik denk dat God ons ook graag zo vol vertrouwen op Hem wil zien, vrees niet, vertrouw alleen.

  Met vriendelijke groet Anna.

 49. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 12:07

  Rene,

  Het geen u aan mij doorgeeft in reactie 47 is de vrucht van de Geest:
  Ga 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
  Maar: 2Co 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 50. Tjitske zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 12:47

  Heeft iemand ook Nederlandse informatie over Walid Shoebat en over de oude griekse vertaling waarin de cijfers 666 de Arabische karakters voor allah en bismilla vormen? Ik ken de filmpjes, maar vind het zoveel handiger en minder tijdrovend om het in het Nederlands te kunnen bekijken/ lezen..

 51. Posthumus zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2009 om 16:15

  Beste Baruch,

  Het lijkt mij nuttig dat je jouw visie op “de wet” niet bij elk nieuw onderwerp weer naar voren brengt. Het is erg vervelend om te lezen dat je anderen een mening toeschrijft die zij niet zo bedoelen, noch ge-uit hebben. Jammer dat je Hand 15 keer op keer verdraait. Daar wordt van de wet van Mozes (zie verwijzingen bij vs. 20) toch echt in vs 28+29 letterlijk gezegd: Want het heeft de heilige Geest en ons (discipelen) goed geacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: Onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien gij u hier voor wacht, zult gij wèl doen. Vaart wel! (NGB’51)
  Ik kan en wil daar niets anders van maken, dan dat een heel klein stukje van de wet van Mozes toch ook voor Christenen geldt. (tot ons nut!)
  Blijft ondubbelzinnig staan dat wij door Jezus Christus Genade Verbond alleen behouden worden. Daarin zit geen tegenspraak.
  De 10 geboden (woorden zo je wil) zijn een mooie richtingaanwijzer, die mij naar Chistus wijzen ik wordt er niet depri van of zo, in tegendeel.
  Proefondervindelijk kan ik de (op de Bijbel gebaseerde) drie forumulieren van enigheid onderschrijven. Naar Gods belofte (Jer 31 vs 33)
  is Zijn wet in mijn binnenste gelegd en in mijn hart geschreven. Dit nieuwe verbond is door de Heere Jezus Christus bij het instellen van het heilig avondmaal door Hem met een ieder van ons aangegaan.

  Vriendelijke groet,

  Posthumus

 52. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 8:33

  Posthumus,

  U blijft antwoorden.
  U verwijst naar het nieuwe verbond, zoals ik al vele malen heb gedaan het verbond der genade, maar ik betwijfel of u begrijpt dat daarmede het oude verbond der wet vernietigd is, om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Heb.7:18 en 19
  .
  Ik hoop dat het nu duidelijk is dat de overtuiging die uit de eerste reacties spreekt voor wat betreft dat de wedergeboren gelovige de wet moet onderhouden, volgens de Heilige Geest, niet hoeft. Hand.15:5,28 en 29.
  Dit is mijn laatste reactie aan u.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 53. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 10:35

  1 Cor 11:16

  Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben , wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.

  Groet, Jan.

 54. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 11:00

  Aan allen,

  Als nu, na vele reacties, de bedekking van het hart is weggenomen, wil ik graag nog iets over “Evolutie of Schepping” doorgeven.

  Gen.1 roept vragen op als men vasthoudt dat God in zes dagen den hemel en de aarde geschapen heeft, doordat de wetenschap residuen vindt die ouder zijn dan 6000 jaren.
  Nu staat er in Ex.20:11 en Ex.31:17 niet “geschapen” maar “gemaakt”.
  Als men acht geeft op hetgeen in de zes dagen ontbreekt komt men tot de ontdekking dat dat zijn het water en de engelen.
  Toch is er water en zijn er engelen.
  Uit Gen.1:2 blijkt dat het water er al is voor de zes dagen.
  Uit Job 38:4-7 blijkt dat de engelen (morgensterren) er al zijn als God de aarde grondde. Toen was er de overdekkende cherub dus ook al. Ez.28:14 en 16. Nu is de vraag wanneer is die overdekkende cherub, verdaan uit het midden der vurige stenen? Ez.28:16
  Of anders gezegd, wanneer werd hij van overdekkende cherub, satan?
  In ieder geval niet tijdens of na de zes dagen. Dus moet het voor de zes dagen gebeurd zijn. Vóór het gronden der aarde door God kan niet volgens Job 38:4-7. Dan blijft alleen nog over de tijd tussen Gen.1:1 en Gen.1: 2.
  In Gen.3:1 is satan er wel.
  Nu lezen we in 2 Petr.3:5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat,
  6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
  7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
  Katakluzo is vertaald met “zondvloed” maar het betekend “grote vloed”.
  Nu is bij de zondvloed de aarde niet vergaan, alleen zijn de goddelozen van de aarde vergaan en Noach met de zijnen gespaard.
  De aarde die uit en door het water bestaat verwijst naar de grote vloed waardoor de aarde is vergaan, (verzwolgen NBG51).
  De zondvloed is gekomen vanwege de goddeloosheid der mensen.
  We kunnen ons afvragen waardoor de grote vloed is gekomen waardoor de aarde verzwolgen is. Zou dat niet zijn door de hoogmoed in het hart van de overdekkende cherub?:
  Jes.14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
  14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
  Petrus heeft het over de wereld die door het water verzwolgen is, en de aarde die nu is, en over de nieuwe aarde.
  Dat zijn er drie. De eerste is verzwolgen door het water en die heeft God in zes dagen gemaakt (gerestitueerd).
  En na Gen.1:1. staat er in vers 2 En de wereld werd woestheid en ledigheid en duisternis, wegens of op het verschijnen van de afgrond. Afgrond is het zelfde woord in het Hebreeuws als zee en dodenrijk.
  Hoelang en wat er was tussen Gen.1:1 en Gen.1:2 vermeldt de Schrit niet.
  Maar de residuen die gevonden worden, zijn van de wereld die door het water verzwolgen is, en die is van over (sedert) lang geweest.
  2 Petr.3:5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van OVER (SEDERT) LANG geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 55. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 11:18

  Jan,

  Dat geldt voor ons allen.
  Maar ik verwijs naar 2 Tim.3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  En:
  Jak 5:20 weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 56. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 12:05

  We kunnen ons afvragen waardoor de grote vloed is gekomen waardoor de aarde verzwolgen is. Zou dat niet zijn door de hoogmoed in het hart van de overdekkende cherub?

  Of anders gezegd, wanneer werd hij van overdekkende cherub, satan?

  Deut29:29
  De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

  Maak het nu allemaal niet ingewikkeler dan het is.
  Ik geloof in de schepping van 6 dagen.

  hebr 11:1
  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

  Groet, Jan.

 57. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 12:47

  Jan,

  Het thema is: “Evolutie of Schepping”.
  We mogen toch wel van gedachten wisselen over deze dingen?
  U schrijft:”Ik geloof in de schepping van 6 dagen.”
  Maar in de bijbel staat nergens dat God de schepping heeft gedaan in zes dagen.
  Het kan zijn dat ik het mis heb, maar laat mij dan maar weten waar ik dat wel vinden kan in de bijbel.
  Ik kan in ieder geval het water en de engelen niet vinden in die zes dagen.
  Nu kan men daar de ogen voor sluiten, maar ook de bijbel daar verder voor onderzoeken.

  1 Cor.2:7:13

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 58. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 17:38

  Citaat van Baruch,
  Maar in de bijbel staat nergens dat God de schepping heeft gedaan in zes dagen

  Ik begin mij nu toch ernstig zorgen over u te maken.
  Na uw wonderlijke uitleg om Matt 5:17-18 te laten slaan op de 6de bedeling volgt nu deze uitspraak.
  Ik begrijp nu nog beter uw verzet tegen de wet.

  Kol 1:16

  Want in Hem (in Christus) zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”

  “alle dingen … … de zichtbare en de onzichtbare”

  Net als de voor ons wel zichtbare wereld is de onzichtbare wereld op een bepaald moment in het verleden geschapen door God. Alleen God is eeuwig, zonder begin en einde, al het andere heeft ooit een begin gehad

  Groet, Jan.

 59. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 18:17

  Jan,

  Heel goed Jan,
  “op een bepaald moment in het verleden geschapen door God.”
  Dat geloof ik ook. Maar niet in zes dagen. Roept dat bij u geen vragen op, of speelt u voor struisvogel?
  Maar schrijf nu eens waar ik in de bijbel lezen kan, dat God hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft.
  Ook ik heb al eens aangehaald dat uit, door en tot Hem alle dingen geschapen zijn, maar het gaat om die zes dagen Jan.

  Dat u bent gewezen op het feit dat u tegen de Heilige Geest in, Hand.15:5,28 en 29, meent de wet te moeten houden, zit u goed dwars merk ik.
  Voor mij hoeft u het onderhouden van de wet van Mozes niet te laten hoor, wie ben ik, maar weet wel als u het van werken der wet verwacht, los van Christus bent, en als u aan 1 jotta schuldig bent u aan de hele wet schuldig bent en onder de vloek ligt.

  U hoeft zich om mij geen zorgen te maken hoor. Ik sta in de vrijheid waarmee Christus mij vrijgemaakt heeft en laat mij niet een slavenjuk opleggen. Gal.5:1 zie ook vers 4.

  Het zou fijn zijn als u positief mee zou denken vanuit de Schrift, hoe e.a. door Schrift met Schrift te vergelijken duidelijk wordt en hoe Gen.1 gelezen en verstaan moet worden zodat de vijand geen voordeel op ons kan behalen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 60. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 februari 2009 om 19:24

  Als u staat in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt is het voor mij een raadsel waarom u de schepping in 6 dagen afwijst.
  Dan geloof je Genesis 1-3 gewoon.
  Dan ga je toch niet overal wat achter zoeken?
  U bent op zoek naar iets wat in het verborgene ligt.

  Kan het eindige het Oneindige bevatten?

  Ik lees de bijbel simpel.
  Genesis 1 6 dagen.
  Exodus 20:11 6 dagen
  Exodus 31:17 6 dagen

  U zit met de moeilijkheid geschapen/ gemaakt.
  Ik zie het verschil niet, voor mij is dat geen probleem.

  Ik lees verder in de bijbel.
  Numeri 23:19
  God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind; dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen.

  1 Samuel 15:29
  Ook liegt de Onveranderlijke Israels niet en Hij kent geen berouw…….

  Als je de schepping in 6 dagen ter discussie gaat stellen val je van het ene probleem in het andere.

  Groet, Jan.

 61. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 9:43

  Jan,

  Na lang zoeken hebt u niet in de bijbel kunnen vinden dat God in zes dagen den hemel en de aarde geschapen heeft.
  Nu begint u mij allerlei dingen te schrijven waarmee wij geen stap verder komen. U verdraait nl. Gods Woord. Ook suggureerd u dat ik meen dat God liegen kan. Strikt genomen bent u degene die God niet gelooft op Zijn Woord.
  Er staat “GEMAAKT”, en dat is volgens u hetzelfde als “GESCHAPEN”.
  U kunt u wel afzetten tegen mij omdat ik schrijf hetgeen u niet uitkomt, maar wees voorzichtig Jan, dat u niet tegen de Heilige Geest spreekt zoals in het geval van Hand 15.
  Mt 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

  Joh 16:14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

  De gedachtenwisseling op deze manier heeft geen nut.
  Ik ben niet van plan om op deze manier door te gaan.

  Met vriendelijke groet,

  P.Brands

 62. sterre zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 11:47

  Baruch, betekend ‘gezegende’, nu gezegend bent u wel,; met enorme bijbelkennis, volhardend zijn, heel veel vrije tijd. In de volksmond word iemand als u ook wel ‘letterknecht’ genoemd. Maar ik denk dat u toch iets niet helemaal goed begrijpt; er is een kring gelovigen, en die zullen misschien ‘refo’s’ genoemd worden, die elke week de wet aanhoren. Maar dat wil niet zeggen, dat zij gebukt gaan onder de wet! Natuurlijk zijn zij vrij door het geloof in de Here Jezus, maar uit liefde tot Hem en omdat de Heere het ingesteld heeft, en de Heere kán toch alleen maar iets doen wat goed voor ons is! leven we niet ónder de wet, niet volgens de wet, maar proberen we met al ons gebrek náár de wet te leven. En altijd zien we dat we dat niet helemaal kunnen, maar we mogen gelukkig altijd de toevlucht nemen tot Hem waar altijd, als er berouw getoond word vergeving mogelijk is.
  Maar sluit niet uit dat iedereen wel aan het denken is gezet door uw reacties, niets is meer vanzelf sprekend. Ik weet nog niet of de verwarring goed is of niet, de tijd zal leren of het zijn vruchten afwerpt. Vruchten die opbouwend zijn voor het koninkrijk.
  In u laatste reactie lijkt u mij wat ‘aangeBrand”, is dat natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik proef in alle andere reacties ook wel wat irritaties naar u toe, dus misschien is het nu wel even tijd om even niet meer op alles te reageren. We moeten elkaar ook weer niet tot ergernis worden toch?
  vriendelijke groet en allen God’s zegen.
  Sterre

 63. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 13:35

  Sterre,

  Is Hand.15 dan niet waar?

  Daar staat ook niet dat we moeten trachten de wet te onderhouden, want dat zou strijdig zijn met:
  Ro 3:20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.
  Ro 3:28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.
  Ga 2:16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
  Ga 3:2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
  Ga 3:5 Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
  Ga 3:10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

  Misschien kunt u mij uitleggen hoe en waar “de Heer het ingesteld heeft” voor de wedergeboren gelovigen, en ook waar de bijbel leert hetgeen u schrijft dat een wergeboren gelovige moet “proberen met al zijn gebrek náár de wet te leven.”

  Ik begrijp het heel goed en daarom getroost ik mij zoveel moeite en tijd om die dwaling op bijbelse gronden te weerleggen (2 Tim.3:16)
  Ik ben niet “aangeBrand”, maar probeer duidelijk te maken hoe de Schrift spreekt over de Wet van Mozes en daaruit is het duidelijk dat volgens de Heilige Geest in Hand.15:5:28 en 29 die uit de heidenen zijn de Wet van Mozes niet hoeven te onderhouden. Het voorlezen van de wet legt een bedekking over het hart maar hij wordt voorgelezen met de bedoeling als tuchtmeester. Maar:
  Ga 3:24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons GEWEEST tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
  Ga 3:25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat god de Joden.

  Gingen zij er maar onder gebukt, dan zou het hen misschien uitdrijven naar de Here Jezus Christus die het ook voor hen volkomen heeft volbracht.

  Ga 3:1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
  Ga 3:3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?

  Jak 1:25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.

  Lees alstublieft de brief aan deGalaten eens.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 64. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 14:04

  Beste P.Brands ( Baruch ? ),

  Sterra schrijft in reactie No 62 aan u : Misschien is het nu wel tijd om even niet meer op alles te reageren. En volgens u eigen zeggen (in reactie No 61 ) heeft dit ook geen nut . Dit heb ik ook al eens eerder naar u toe aangegeven.
  Want het heeft inderdaad géén nut om verder van gedachten te blijven wisselen over het thema, door steeds maar weer de bijbel te blijven lezen en te interpreteren naar de LETTER. Want met heel veel woorden kun je niemand overtuigen.
  Ik probeer altijd te verwoorden in mijn reacties ,mijn visie (mening) : Dat ik (wij ?) moet leven en handelen naar de GEEST – ( Gods-wil ) van de bijbel.
  (Zo staat het zelfs ook beschreven in de Nederlandse wet.)
  Wat mij betreft , op naar het volgende thema van Dirk, waar ik weer met veel intresse naar uitkijk.
  “Pelgrim” Hub.Eussen

 65. Marcus zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 14:05

  Gen 1 vers 31

  En God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.
  Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest,
  de ZESDE dag.

  Gen 2 vers 1

  Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.
  Op de ZEVENDE dag rustte God na afloop van Zijn scheppend werk.

  Hoe duidelijk wil je het hebben…………..

  Groet,

  Marcus.

 66. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 14:46

  Beste Dirk

  Natuurlijk valt er aan de Schepping en de gehele Bijbel niet te tornen.Het is goed dat je deze dwaling ter sprake brengt.

  Vriendelijke groet en Gods zegen

  Robbert

 67. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 14:50

  Marcus,

  Heel goed, “GEMAAKT”
  Maar ook aan u de vraag: “Waar kan ik lezen dat God in zes dagen den hemel en de aarde “GESCHAPEN” heeft?

  Men zegt het elkaar allemaal na en geeft daarmee de tegenstander argumenten in handen om Gen.1 te bestrijden.

  Door er op te blijven wijzen dat er staat “GEMAAKT” ontneem ik de tegenstander de argumenten om Gen.1 te bestrijden.

  Heeft u mijn reactie nr. 54 goed bestudeerd?
  Wat is daarover uw mening?

  Bent u er nu allen op uit om Gods Woord te verdraaien of om eerlijk te erkennen dat er inderdaad “GEMAAKT”staat en wat daar dan de consequentie van is? Dan kan ik nu al mededelen dat de eerste consequentie daarvan is dat God den hemel en de aarde niet in zes dagen “GESCHAPEN” heeft.

  Of is het u allen een prestige (aanzien) kwestie?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 68. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 14:54

  Hub,

  Ik schreef aan Jan, “op deze manier”.
  Daarmee bedoelende de manier waarop Jan reageert.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 69. Posthumus zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2009 om 22:19

  Gen. 2 vs 3
  En God heeft den zevende dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

  Luther Bijbel van 1545:
  Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum daß er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte.

  King James version ( ± 1604 – 1611)

  And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

  NBG 2004
  God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk

  Hartelijke groet,

  Posthumus

 70. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 8:46

  Gen 1:21 Toen SCHIEP God de grote zeedieren…
  Gen 1:25 En God MAAKTE het wild gedierte…

  Zijn de dieren nu gemaakt of geschapen?

  Gen 1:26 Laat Ons mensen MAKEN…
  Gen 1:27 En God SCHIEP de mens

  Is de mens gemaakt of geschapen?

  Jes 45:18 Dit zegt de Heer, die de hemel GESCHAPEN heeft…die de aarde GEMAAKT heeft…niet als chaos SCHIEP hij de aarde…

  Wat is nu geschapen en wat is gemaakt?

  Genesis 1:1-5 is de eerste dag, ik geloof dat God dat in één dag geschapen/gemaakt heeft.

 71. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 9:24

  Posthumus,

  “Gen. 2 vs 3
  En God heeft den zevende dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.”

  Ook uit Gen.2:3 blijkt de restitutie nl. “om te volmaken”.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 72. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 10:22

  Dinette,

  Volgens de Schrift zijn de grote zeedieren geschapen en de wilde dieren gemaakt, zoals u zelf hebt kunnen lezen.

  Gen.2:7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

  Juist bij de mens komt het verschil tussen scheppen en formeren goed uit.
  Eerst nam God stof der aarde en formeerde de mens en door Gods adem werd de mens een levende ziel en kon de mens op weg gaan om gemaakt te worden naar Gods beeld. Maar ik ben me bewust dat ik hiermee weer veel vragen oproep. Kort samengevat komt het hier op neer. God had niet de eerste adam (mens) maar de Tweede Adam in gedachten. 1Tim. 2:5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
  De Here Jezus Christus is het Beeld Gods Hebr.1:3 en de Nieuw Testamentische wedergeboren gelovigen zullen aan Zijn Beeld gelijk worden :
  1Joh. 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
  God schiep de mens en Hij maakt hem Zijn Beeld gelijk.

  “Jes 45:18 Dit zegt de Heer, die de hemel GESCHAPEN heeft…die de aarde GEMAAKT heeft…niet als chaos SCHIEP hij de aarde…”

  Ook uit Jes. 45:18 blijkt de restitutie, nl. omdat er staat “GEMAAKT”.
  Er zou eigenlijk “GESCHAPEN” moeten staan omdat in Gen.1:1 staat dat de aarde geschapen is, maar er staat “GEMAAKT” en de Schrift kan niet gebroken worden. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar hij werd WOESTHEID, LEDEGHEID en DUISTERNIS.

  Scheppen is uit het niets voortbrengen door het WOORD.
  Maken is uit het bestaande maken.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 73. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 10:36

  Beste Baruch.

  Lees nu je eigen reactie 1 eens terug.
  En je reactie 72.
  Je geeft jezelf antwoord.

  Vr gr Rene.

 74. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 11:16

  Rene,

  Ik heb reactie 1 en 72 gelezen.
  Maar wil je zo vriendelijk zijn te schrijven wat je met reactie 73 bedoelt?

  Geef ook zelf eens een positieve bijdrage aan dit onderwerp.
  Erken eens dat er in Ex.20:11 staat: “Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is,”

  Geloof God op Zijn Woord.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 75. Marcus zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 11:22

  Baruch,

  Gen 2 vers 1,2

  Op de ….Z-E-V-E-N-D-E…. dag rustte God na afloop van Zijn …S-C-H-E-P-P-E-N-D ….werk.

  Groet,

  Marcus

 76. Marcus zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 11:38

  Baruch,

  4 vertalingen, Gen 2, vers 3

  3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn s-c-h-e-p-p-i-n-g-s-w-e-r-k.

  3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God g-e-s-c-h-a-p-e-n had, om te volmaken.

  3 God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij s-c-h-e-p-p-e-n-d tot stand had gebracht.

  3 God gaf de zevende dag zijn zegen en maakte er een bijzondere dag van. Want op die dag, toen hij zijn s-c-h-e-p-p-i-n-g voltooid had, hield hij op met al zijn werk.

  groet,

  marcus

 77. Marcus zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 11:46

  18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn;

  18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

  De ziener:
  18 Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan.

  Besluit
  18 Tegen een ieder die de profetische woorden van dit boek hoort, zeg ik met nadruk: wie iets aan dit boek toevoegt, hem zal God straffen met de plagen die erin beschreven staan;

  19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.

  19 En [22:19] Deut 4:2; 12:32. Spr 30:6.indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het [22:19] Openb 13:8; 17:8.boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

  19 En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

  19 en wie uit dit profetische boek iets weglaat, hem zal God zijn recht ontnemen op de levensboom en de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

  Groet,

  Marcus.

 78. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 12:35

  Marcus,

  Vermeldt de vertalingen eens.

  Op bovenstaande heb ik Posthumus al geantwoord.
  Zie reactie 71.
  In Gen.2:1 staat; “ALZO” dat wil zeggen zoals het in Gen. 1 staat vermeldt.
  En in de zes dagen worden de engelen en het water niet vermeldt.
  En dit staat in Gen.2:2: ” Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.”

  In de Hebreeuwse tekst staat:Strong Code 06213 asah = MAKEN.

  U kunt lang zoeken, maar Gods Woord spreekt Zichzelf niet tegen, maar u moet wel de hele kontekst lezen en niet één tekst.

  Vergeet niet dat het gaat om de tegenstanders “de evolutionisten” te weerleggen en niet om mij te bestrijden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 79. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 12:53

  Marcus,

  Uw reactie 77 heeft geen enkele betekenis als u niet aangeeft wat u er mee bedoelt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 80. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 13:02

  Baruch,

  U haalt ergens anders aan dat de schrift door God is ingegeven (helemaal mee eens) en nu in commentaar 72 stelt u dat er eigenlijk inplaats van gemaakt geschapen zou moeten staan in Jes 45. U past dus eigenhandig de Bijbel aan naar uw eigen goeddunken. Dan heeft een discussie met u dus geen enkele zin het enige dat u wilt is uw gelijk halen. U gelooft toch niet echt dat sommige dieren zijn geschapen en andere gemaakt.

 81. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 13:19

  Baruch,

  Het is niet zo erg moeilijk om te begrijpen wat Marcus met reactie 77 bedoelt, er zijn ook mensen die sommige dingen niet willen begrijpen.

  Augustinus heeft eens gezegd; Er zijn dingen die we niet geloven tenzij we ze begrijpen en er zijn dingen die we niet begrijpen tenzij we ze geloven.

  U kunt de hele Bijbel voor ons uitpluizen en aanpassen naar eigen inzicht maar er is één Iemand die boven alles staat en alles in Zijn hand houdt, er zijn dingen die u nooit zult kunnen begrijpen of uitleggen, hoeveel bijbelteksten u ook aanhaalt, tenzij u ze gelooft.

 82. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 13:52

  Dinette,

  Waarschijnlijk ben ik v.w.b. Jes.45:18 voor u niet duidelijk geweest.

  Ik had en heb niet de bedoeling Gods Woord eigenhandig aan te passen.
  Dit schreef ik; “Ook uit Jes. 45:18 blijkt de restitutie, nl. omdat er staat “GEMAAKT”.
  Er zou eigenlijk “GESCHAPEN” moeten staan omdat in Gen.1:1 staat dat de aarde geschapen is, maar er staat “GEMAAKT” en de Schrift kan niet gebroken worden. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar hij werd WOESTHEID, LEDEGHEID en DUISTERNIS.

  In Gen.1:1 staat: “In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”
  En in Jes 45:18 staat “gemaakt”, waarom staat daar gemaakt i.p.v. geschapen?
  En dat is volgens mij omdat God de aarde niet in zes dagen geschapen maar gemaakt heeft.
  De aarde uit Gen.1:1 heeft Hij geschapen en in de zes dagen heeft Hij de aarde die woestheid, ledigheid en duisternis werd gemaakt.
  Is het zo duidelijk?
  Eigenlijk bedoelde ik dat volgens velen in deze site er zou moeten staan “GESCHAPEN”. Maar juist omdat het er niet staat, maar GEMAAKT, wordt duidelijk dat daar verschil tussen is.
  We moeten er voor waken dat wij niet zoals de slang deed, twijfelen aan hetgeen God gezegd heeft.

  Ik wil niet mijn gelijk halen, maar mij houden aan Gods Woord.

  Ik gelood zoals de Schrift het zegt, “En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard;”
  En:
  Gen1: 25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard.

  U niet?

  Niet meer zo lelijk over mij schrijven hoor Dinette.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 83. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 14:46

  Ben even weggeweest en was erg benieuwd hoe deze discussie zich verder ontwikkeld heeft.
  Het is mij nu wel duidelijk.
  Baruch heeft de vreemde gave om over elk bijbelvers een discussie op te zetten zonder einde.

  Groet, Jan

 84. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 15:11

  Dinette,

  U stelt zich zeer onredelijk tegen mij op

  Het geprek met u gaat niet meer over het onderwerp “Evolutie of Schepping”
  .U verwijt mij dat ik gelijk wil hebben, maar waarom zou ik dat?
  Ik wil mij aan de Schrift houden en dat noemt u uitpluizen en aanpassen aan eigen inzicht. Maar dat maakt u ervan.
  Het onbreekt u aan Schriftuurlijke argumenten dus neemt u de vlucht tot oneigenlijke en suggureren. Een bekende manier om er zich vanaf te maken.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 85. Posthumus zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 17:19

  In Genesis worden de woorden cq. begrippen gewoon door elkaar gebruikt kennelijk zonder daar veel betekenis aan te hechten.

  God Schiep in Gen 1.1, (SCHEPPEN)
  ves 2: en God zeide: daar zij licht en daar werk licht. (ZEGGEN)
  vs 6 en God zeide: Daar zij een uitspansel…en het was alzo
  vs 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis… (MAKEN)
  vs 27 en God schiep de mens, naar Zijn beeld: naar het beeld van God schiep Hij hem enz…. (SCHEPPEN)
  vs 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, (MAKEN)

  bijv. Gen. 5 vs 1b Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem, naar de gelijkenis Gods. (SCHEPPEN en MAKEN)

  Job 38 vs 4 Waar waart gij, toek Ik de aarde grondde? zie ook vs 6 (GRONDVESTEN)
  Job 38 vs 12 Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? (GEBIEDEN)

  en zo zijn er nog veel meer plaatsen aan te wijzen.

  Misschien kan de discussie, want dat is het inmiddels, hierover gestaakt worden. In mijn ogen is het totaal zinloos om daarover te muggeziften.

 86. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 20:32

  Deze discussie is inderdaad totaal zinloos, ik heb dat ook willen aangeven met de aangehaalde teksten in mijn reactie 70. Zoals Posthumus zegt worden de woorden en begrippen gewoon door elkaar gebruikt.
  Misschien is het mogelijk in het vervolg elkaar te bemoedigen en respect voor elkaars mening te hebben.

 87. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2009 om 10:00

  Aan allen,

  Het positieve uit deze gedachtenwisseling is dat allen het scheppingsverhaal in Gen.1 geloven, al zijn de menigen daarover genuanceerd.
  God heeft belooft een nieuwe hemel en aarde te scheppen. En daar zullen wij misschien nog wel eens weten hoe het met Gen. 1 is geweest.

  Jes 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

  En voor Zijn volk Israel deze onderstaande bemoediging.

  Jes 65:18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een vrolijkheid.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 88. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 februari 2009 om 15:58

  Zo laat ons dan geen ding leren van de Heere te onderzoeken, dan voorzover Hij het door de Schrift geopenbaard heeft: want anders treden wij in een doolhof, waar het niet eenvoudig zal zijn uit te komen.” (Calvijn, verklaring Rom. 11:33). “Want ongeleerdheid in de dingen, die men niet kan en mag weten, is geleerd. De lust om deze dingen te weten, is een vorm van dwaasheid.” (Institutie, boek 3, hoofdstuk 23:8).

 89. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 10:46

  Jan,

  Efe 1:9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Lees heel het hoofdstuk en speciaal vers 17.
  Laten wij daar niet overheenleggen de verklaring en Institutie van Calvijn.

  Me vriendelijke groet,

  baruch.

 90. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 17:57

  God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Ps 33:9
  Zo machtig is het spreken van God.
  Gelukkig maar, want stel je toch voor dat God er een paar miljoen jaar of ook slechts duizend jaar over zou doen, om dat wat Hij zei te maken (via welk soort van systeem dan ook), dan hebben wij een groot probleem.
  Immers elke dag vragen we aan God in gebed om allerlei dingen.
  Als het dan pakweg 1000 jaar duurt voor we geholpen worden, dan heeft het bidden geen zin.
  We worden immers geen duizend jaar oud!

  Dat is o.a. de consequentie van het loslaten van het loslaten van wat God in de bijbel zegt.

 91. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 18:31

  En daar zullen wij misschien nog wel eens weten hoe het met Gen. 1 is geweest.

  Jes 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen

  Vraag en antwoord tezamen.

 92. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 20:38

  Weet niet of, in de veelheid van woorden dit al te berde gebracht is, het ging op het forum over de Schepping maar ook over De Wet.
  Ik denk dat het misverstand hierin ligt: bij velen is de betekenis van de doop niet heel erg bekend. Als men gedoopt is is men met HEM gestorven en met HEM opgestaan in een nieuw Leven, niet meer ik maar Christus leeft in mij.
  Dus moeten wij ons in de dood houden voor de zonde. Stel dat op iemands’ begrafenis de ds achter de baar loopt en De Wet gaat voorlezen: gij zult niet, gij zult wel…… hij is dood, hij hoort de ds niet.
  Met Hem opstaan betekent dat je b.v. iemand JUIST in het leven probeert te lhouden (i.pl.v. gij zult niet doden..nee, juist je leven inzetten) of gij zult niet stelen…nee, juist iemand van alle noden voorzien…dat is de Wet van Christus vervullen met alle vallen en opstaan, onze oude mens blijft toch nog bij ons maar dient in de dood te zijn.
  [(Vaak is bij de doop alleen de hand van de predikant gedoopt)]

 93. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 20:56

  Aan @@@Jopie.
  februari 15th, 2009 @ 11:28 am

  Hallo, Jopie,
  Je vroeg in je laatste zin waar dan alle tussenvormen zijn.

  Ik geloof in De Schepping door Het Woord: Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er, ….door Het Woord (Christus) zijn de werelden geworden.

  Dat gezegd hebbende:
  The missing link is still missing.

 94. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 23:06

  Beste Dirk,

  Ik vind je standpunten ronduit verbijsterend, hoe kun je denken dat je de bijbel uberhaupt letterlijk kunt nemen. Sinds Galileo zijn we daar al vanaf gestapt. Verder staat de bijbel vol met tegenstrijdigheden ( zie oa youtubechannel ProfMTH), die niet uit te leggen zijn als we letterlijk de tekst zouden volgen.

  Ik zie hier ook links staan naar ene “Dr” Kent Hovind, ik neem aan dat u weet dat deze leugenaar momenteel in de gevangenis zit wegens grove belasting ontduikingen, onder andere dus van het geld dat hij goedgelovige mensen aftroggeld. In een woord schandalig of onwetend.

  Als u een antwoord wilt op de vraag ‘Waar komt dat allereerste begin, dat eerste piepkleine celletje vandaan?’ is het antwoord sinds jaar en dag ABIOGENESIS, zoek het op zou ik zo zeggen.

  Wat ik echt schrikbarend vind is uw mening dat u keiharde feiten, waarvan u laat zien geen enkel verstand van te hebben, liever wil negeren om zo uw “letterlijke” interpretatie van de bijbel vol te kunnen houden.
  Sinds wanneer heeft het zin om oogklappen op te houden?

  Graag een reactie.

  met vriendelijke groet,
  GRVDA
  Westerkerk Ermelo

 95. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2009 om 14:36

  Jan,

  1Co 13:12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

  Kennen is weten.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 96. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2009 om 20:06

  Aan @@@GRVDA,
  GRVDA
  februari 21st, 2009 @ 11:06 pm

  Dit heb ik voor u opgezocht op internet en wil u vragen of u ook zo’n grote mond zult hebben als u eenmaal voor Het Aangezicht van uw Schepper zult staan.
  Een beetje dimmen kan geen kwaad, dunkt mij! Sinds Gallileo hebt u uw standpunt al bepaald, hoe oud bent u dan?
  https:\/\/www.drdino.nl/belasting.php

  Als u al zo razend wordt, wie weet wat Dr. Kent Hovind moet ondervinden en van wie!
  Ik ken verder de goede man niet, pas sinds dit forum, maar hij predikt de Schepping en de Christus, dat hoor ik u niet doen, terwijl u namens een kerk spreekt!

 97. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 9:22

  Wie zegt dat ik namens een kerk spreek? U trekt conclusies die niet te volgen zijn maar dat vind ik niet zo vreemd.

  “Als u al zo razend wordt”. Bent u razend?

  “Dr”Hovind is door de rechter in gevangenis gezet, ik weet niet waarheen u wilt?

  “Dit heb ik voor u opgezocht op internet en wil u vragen of u ook zo’n grote mond zult hebben als u eenmaal voor Het Aangezicht van uw Schepper zult staan.”
  Ik neem aan dat u matt 25: 31-46 wel kent. Probeer het eens letterlijk te nemen.

  “hij predikt de Schepping en de Christus” dat kan u vinden maar ik vind dat hij een grote leugenaar is en ik vraag me af of hij nog zo’n grote mond heeft voor het aangezicht van de Schepper. (youtube “Foundational Falsehoods of Creationism” bekijk de hele serie eens)

  U link is niet objectief, weer kijk ik daar niet van op.

  Verder nog een feitje over creationisme en de rechter. Tijdens verschijdene rechtzaken om creationisme in scholen te krijgen hebben alle zogenaamde wetenschappers voor creationisme het hazenpad gekozen, is dat weglopen voor je geloof?( youtubechannel the blurr)

  “Sinds Gallileo hebt u uw standpunt al bepaald, hoe oud bent u dan?”
  Heeft deze vraag enigzins een achterliggende gedachte of is dit een typfout.

  met vriendelijke groet,

 98. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 9:48

  Aan Sola Scriptura,

  Youtube “Hovindism #1 Definition of Evolution” erg informatief. Zie ook de verdere Hovindisms.

  Youtube ” 7 — The Theory of Evolution Made Easy” . Bekijk ook de andere delen van de Made Easy serie, eenvoudig en verhelderend.

  Misschien heeft u er wat aan.

  met vriendelijke groet,

 99. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 10:10

  GRVDA,

  Bent u een wederom geboren?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 100. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 10:11

  Aan Baruch,

  Wat is een “wederom geboren”?

  met vriendelijke groet,

  GRVDA

 101. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 11:54

  GRVDA,

  U vraagt; “Wat is een wederom geboren”?
  Hier het antwoord.

  U bent uit uw ouders geboren, dat is de natuurlijke geboren mens.
  De wedergeboren mens is uit God geboren.

  Joh 1:13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
  1Jo 3:9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
  1Jo 4:7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
  1Jo 5:1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.
  1Jo 5:4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.
  1Jo 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

  Door uw vraag is het duidelijk dat u niet wederom geboren bent. Maar wat niet is kan nog komen. Als een zondaar, wat alle mensen zijn, zijn zonden belijdt en het Offer van de Here Jezus op het kruis van Golgotha, in zijn plaats, en Zijn opstanding aanvaart als vergeving van zijn zonden, krijgt hij deel aan de dood, begrafenis en opstanding uit de dood van de Here Jezus en ontvangt hij de Heilige Geest Die Hem in heel de waarheid leiden zal. Dan is hij wederom geboren, uit God geboren, en heeft eeuwig leven.
  De blijde boodschap is het eeuwige leven dat wij door het geloof in de Here Jezus ontvangen. Nu staat er in de bijbel dat de natuurlijke mens de dingen die van de Heilige Geest zijn ( de waarheid) niet begrijpen kan.
  1Co 2:14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

  Nu begrijpt u dat u de gedachtenwisseling over dit onderwerp niet vanuit de bijbel voeren kan. U kunt als natuurlijk mens de evolutietheorie napraten, maar geloven dat God de wereld geschapen heeft niet omdat dat alleen verstaan wordt door de Heilige Geest en Die hebt u als natuurlijk mens niet ontvangen.

  Wij praten dus gewoon langs elkaar heen.
  En dat is zoals u zult begrijpen, nutteloos.

  Staat GRVDA voor Groeten Van De Atheïst?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 102. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 12:01

  Aan@@@GRVDA:
  februari 23rd, 2009 @ 9:48 am

  Dank voor uw verwijzingen, maar de verwijzing naar het Bijbelboek Genesis en naar nog vele, vele andere Schriftplaatsen, zoals Johannes 1, mis ik.
  Daarin heb ik gelezen, dat de Heere God door HET WOORD de werelden gemaakt/geschapen heeft en dat is voor mij voldoende. Ik vind eerlijk gezegd 6 dagen heel erg lang, de Heere heeft echt de tijd genomen en gezien dat het goed was.
  Met diepe eerbied schrijf ik dit.
  Met vriendelijke groet.

 103. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 12:50

  Aan Baruch,

  GRVDA staat zeker niet voor “groeten van de atheist” maar ik bewonder u vindingrijkheid in deze.

  Wel vind ik het jammer dat het nu een beetje lijkt alsof je een atheist moet zijn om onderzoek te doen en als je alles maar klakkeloos gelooft dat dat op een of andere manier beter is. Hoe zijn we goede herders van deze planeet als we niet willen begrijpen hoe deze in elkaar zit en hoe het werkt? Met geloven dat alles uit het niets in een keer of in 6 dagen tevoorschijn kwam is nog nooit iemand iets opgeschoten.

  Het lijkt er inderdaad op dat mensen die vanuit de bijbel een discussie over de evolutie-theorie, of een andere theorie, aangaan met mensen uit het vakgebied langs elkaar heen praten. Mijns inziens heeft een discussie over een bepaald onderwerp alleen zin als je de baggage hebt en helaas voor creationisten heeft de bijbel nul op de staat van dienst in het vergaren van kennis. Het kennis vacuum dat we tegenwoordig de middeleeuwen noemen, in het engels “dark ages” is bijna volledig op het conto te schrijven van de heersende religie, we zien dit nu ook in het overgrote deel van de ijzeren dogma’s in het midden-oosten die hier nu van het bijkomen zijn.

  Wat ik betreur is het koste wat het kost vast willen houden aan een “letterlijk” volgen/geloven, Dit is per definitie al onmogelijk, al zou je alles letterlijk nemen dan nog is dat de interpretatie van een persoon. En iedere dag zien we meer in dat de Bijbel niet letterlijk is te nemen, niet als antwoord op vragen die nu beantwoord worden door de wetenschap en niet als geschiedenis. Wel kun je er naar mijn mening lessen uit trekken maar dat blijft dus een persoonlijke interpretatie die niet onder kan doen voor iedere andere interpretatie.

  Daar komt nog overeen dat de Bijbel in elkaar is gezet in Nice doormiddel van handopsteken, de aanname dat Jezus zoon van God zou zijn heeft het tegen 50-50 aan net gered. De historie van het onstaan van de Bijbel, geeft al aan de dat Bijbel zwaar onderhevig is aan subjectieve interpretaties. Vanuit deze kennis is het nutteloos te debatteren met de Bijbel in je hand over theorieen zoals de evolutie theorie.

  met vriendelijke groeten,

 104. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 13:07

  GRVDA,

  Lu 15:10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 105. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 18:17

  Aan Baruch,

  “Verstaat gij wat gij leest? ”

  met vriendelijke groet,

 106. Maranatha zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 23:46

  Aan Baruch,

  Het is fijn om te lezen hoe u schrift met schrift vergelijkt, en dit zo wilt toepassen als de gelovigen te Berea (Hand. 17:10-11); 10 Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; 11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
  Efeziërs 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, Ik geloof dat je vervuld met de Heilige Geest, de Bijbel letterlijk moet lezen en ben het daarom van harte met u eens. Ik heb een vraag aan u, heeft er niet een herschepping plaatsgevonden vanaf Genesis 1:3? Dit omdat er duisternis op de vloed lag (mogelijk veroorzaakt door de val van satan), want we lezen in Jesaja 45:18 Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander. In 1Johannes 1:5 lezen wij. 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. M.a.w. de aarde kan weleens veel ouder zijn dan die 6000 jaar, God schiep geen duisternis (baaierd) omdat in Hem geheel geen duisternis is, kan zijn.

  Aan GRVDA, wil ik deze tekst meegeven en hoop dat u dat met mij kunt beamen. (Titus 3:4-7) 4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 6 die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.

  Met vriendelijke groet,

  Maranatha.

 107. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 10:44

  Marnatha,

  Uw vraag heb ik al beantwoord in mijn reactie 54.
  Tit.34-7 Ben ik natuurlijk geheel met u eens.

  Met vriendelijk groet,

  baruch.

 108. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 11:06

  GRVDA,

  “Verstaat gij wat gij leest? ”

  Hnd 8:30 En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest?

  Die vraag stelde Filippus ook al aan een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;
  Hij las in de boekrol van Jesaja en snapte er niets van, Filippus legde hem het uit met als resultaat dat de Moorman zich liet dopen, hetgeen een beeld is van de dood en opstanding van de Here Jezus, wedergeboorte.

  Ik zou de Schrift ook niet verstaan als de Heilige Geest het mij niet openbaarde. Maar gelukkig hebben wij de belofte dat Hij ons zal leiden in heel de waarheid.
  Joh 16:13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

  Joh 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 109. roja zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 12:27

  Geloof toch niet alles wat je leest, stel sukkels.
  En ook al zou God bestaan, so what?

 110. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 12:45

  roja,

  Psalm14:1 en Psalm 53:1 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.

  Dat is veel erger dan sukkel.

  “so what?” Voor de ongelovigen is God een verterend vuur

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 111. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 22:06

  Beste baruch en beste roja.

  Laten we toch alsjeblieft met respect met elkaar omgaan.

  Vr gr Rene.

 112. A.J. van der Marel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 22:08

  Ik geloof stellig in een schepping van 6 dagen.
  Er staat geschreven…….het was morgen geweest, het was avond geweest de eerste dag enz enz
  Als wij een almachtig God hebben, waarom zou hij dan de wereld niet in 6 dagen kunnen scheppen!
  Het probleem is, dat de mens dat niet kan bevatten. Men wil alles verklaren.
  Maar God is veel en veel groter en machtiger dan wij.

  Ik vind dat je dit stukje prachtig onder woorden hebt gebracht Dirk.
  Ik ben het helemaal met je eens.
  Groetjes Rianne

 113. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2009 om 11:29

  Rianne,

  Ik geloof ook in de zes dagen, maar ik mis daarin het water en de engelen.
  Op welke dag heeft God het water en de engelen geschapen?
  Hoe verklaart u de residuen die vele malen ouder zijn dan 6000 jaren?
  Het bovenstaande is juist oorzaak van verschil tussen schepping door God en de evolutietheorie.
  Ik geloof dat God de wereld in één seconde kan scheppen.
  Maar de schepping heeft te maken met het plan van God, om in zeven bedelingen te werken naar de nieuwe hemel en aarde.
  Maar om dat te verstaan is gedegen bijbelstudie nodig.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 114. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2009 om 11:39

  Rene,

  Respect hebben voor elkaar en elkaar Gods Woord voorhouden kan toch samengaan?
  Maar ik wil zelfs verdergaan dan respect, ik wil mijn vijanden liefhebben en dat doe ik o.a. door hen Gods Woord voor te houden om hen uit het vuur te rukken.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 115. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2009 om 12:12

  Beste Baruch

  Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen, een ongelovige kent de schrift niet. jezus vergeef ze. Ze weten niet beter. Dat zei Jezus. Jij hebt niet de bevoegdheid om over hun te oordelen. Ook niet met bijbelse uitspraken. Iemand die zich christen noemt, daar kun je mee discusseren met bijbelse onderwerpen. In discussies met ongelovigen, moet jij ten alle tijden de minste zijn. We komen straks allemaal voor gods aangezicht en dan moet iedereen zich verantwoorden. Maar het is niet aan jou.
  De uitspraak van, ongelovigen is voor god een verterend vuur. Dit brengt nog meer verwijdering tussen gelovigen en ongelovigen.
  Je had ook kunnen vertellen hoe mooi het geloof is voor jou. En wat het voor jou betekent. ect…….

  Een gemiste kans…

  Vr gr Rene.

 116. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2009 om 13:19

  Lieve mensen,mijn tante Rebekka zei het vroeger zo,;Lees wat er staat(in de Schriften)geloof wat er staat en je hebt wat er staat.
  Jesjoua zelf haalt steeds de schepping van ZIJN Vader aan. de Apostelen idem dito..
  Houdt toch vast aan de schriften ,en aan DE MESSIAS,echt dat is genoeg (alsd je wedergeboren bent.
  Nog even en JESJOUA komt,bidt en waakt.
  Maranatha. Shalom over jullie allen en over het Israel Gods.
  Lou.

 117. GRVDA zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2009 om 22:02

  Aan Baruch,

  ik wist nog wel dat het met een reiziger en Filippus te maken maar verder kwam ik niet, dank.

  Wat ik eigenlijk niet begrijp is het gooien met bijbelteksten, als de bijbel directe woord van God is dan is alles in de bijbel van gelijke waarde.
  Wat ik zie gebeuren is dat veel mensen de bijbelteksten als het ware voorselecteren en de meeste “handige” gebruiken en de rest sterk relativeren, vb de omgang met vrouwen en straffen dmv stenigen.
  Mijns inziens is dat ook eigenlijk niet meer dan logisch als je weet dat een stel geestelijken in het jaar 325 AD in Nice, hebben besloten wat er wel en niet in de bijbel komt en de Jodenvervolging officieel hebben ingeluid.

  Wat ik dan niet begrijp is dat wanneer er feiten op tafel komen die bepaalde stukken in de bijbel zoals de schepping en de zondvloed keihard tegenspreken er dan ineens heel “letterlijk” gedaan moet worden en dat je een afvallige zou zijn( Dorenbos, oud EO baas). Vanwaar dit verschil?

  met vriendelijke groeten,

 118. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 10:59

  Rene,

  “Respect hebben voor elkaar en elkaar Gods Woord voorhouden kan toch samengaan?”

  Op bovenstaande vraag hebt u geen antwoord gegeven.
  U maakt ook een potje van mijn tekst v.w.b. “de ongelovigen.”
  Ook heb ik niet uw zachte benadering van Roja kunnen lezen.
  U houdt het anderen vóór maar zwijgt zelf in alle talen.
  Ik krijg de indruk dat u het nooit met me eens bent en alleen maar zoekt om tegen te kunnen zijn.
  Ook dat is een slecht getuigenis naar de ongelovigen toe.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 119. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 11:40

  GRVDA,

  Bent u christelijk opgevoed?
  Dit vraag ik omdat u wel wist dat het met een reiziger en Filippus te maken had. Maar wat bedoelde u met uw vraag?
  Wat de bijbel betreft geloof ik op grond van de bijbel zelf dat het Gods Woord is ” 2 Tim.3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.”
  Dit is geen selectief gebruik van de Schrift maar geeft duidelijk antwoord op uw mening betreffende de bijbel.
  Het omgaan met vrouwen is sinds de dood en opstanding van de Here Jezus geheel anders dan in het Oude Testament, sindsdien komt het stenigen van een vrouw niet meer voor maar krijgen de aanklagers te horen, “Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.”
  In het Oude Testament werd stenigen toegepast als er sprake was van Godslastering en hoererij, dat is in de bijbel afgoderij. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over stenigen, maar dat deden degenen die de Here Jezus niet aangenomen hebben als Verlosser en Zaligmaker, ongelovigen dus.

  Als er feiten van de wetenschap op tafel komen die strijdig zijn met Gods Woord, komt dat naar mijn mening voort uit het niet goed kennen of verstaan van Gods Woord. Gods Woord is de waarheid en de wetenschap is mensenwerk en dat kan fouten bevatten.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 120. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 12:06

  Beste Baruch

  Ik dacht echt dat ik zeer duidelijk ben geweest. Wat u nu doet is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. U boezemt roja angst in met u uitspraken. Voor de ongelovigen is god een verterend vuur !
  Je had ook kunnen antwoorden dat je het jammer vindt dat roja zo reageert.
  Dat zij zo tegen de christenen aan kijkt. En dat jezus ook voor roja, misschien niet nu, wellicht laterer voor haar is. Zoiets had je ook kunnen zeggen, dat zou mijn benadering geweest zijn.
  En zwijgen doe ik ook niet. Ik laat geregeld mijn reactie horen. Vaak zijn het eenvoudige woorden.
  Ja en het klopt dat ik u veels te radicaal vind naar de ongelovige toe. Op zo,n manier bent u een gevaar voor het christen zijn. U brengt ons in een slecht daglicht.
  Ik mag hopen dat u echt het licht een keer gaat zien. Ik zal in ieder geval voor u bidden. Maar ook voor roja.

  Met vriendelijke groet Rene.

 121. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 13:50

  Rene,

  U hebt nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag:

  “Respect hebben voor elkaar en elkaar Gods Woord voorhouden kan toch samengaan?”

  U vindt mij niet alleen te radicaal naar ongelovigen maar ook naar uzelf omdat ik het niet eens ben met u.
  Heel “Nederland” heeft het evangelie al gehoord maar de meesten zetten zich er tegen af.
  Neem eens contact op met Roja, omdat ik volgens u een kans gemist heb.
  Als ik de tegenstanders het Woord van God voorhoud ben ik volgens u een gevaar voor het christen zijn en breng de christenen in een slecht daglicht, hoe verzint u het!
  Jammer dat u mij voorschrijft hoe ik Roja had moeten benaderen en het zelf totaal laat afweten.
  Roja schreef: “En ook al zou God bestaan, so what?” En daarom heb ik haar geschreven:“so what?” Voor de ongelovigen is God een verterend vuur.
  Niet overbodig lijkt mij.
  Rene, ik ben werderom geboren en heb dus het Licht al lang gezien.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 122. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 14:32

  Beste Baruch

  Respact hebben voor elkaar en elkaars woord tonen.
  Prima toch. Alleen wat doet u. U voelt zich beledigd omdat roja zei; en ook al zou god bestaan ,so what. En wat doet u.
  Voor ongelovigen is God een verterend vuur. Wie bent u om dat tegen roja te zeggen. Zoiets doe je toch niet als beschaafd christen.
  En dan vraaagt u aan mij hoe ik zal reageren naar roja toe. En dan doe ik dat. En u vind dat ik u iets voorschrijf.
  Ongelovigen zijn geen tegenstanders. Zij kennen het woord niet. Zij kennen Jezus niet.Ze zijn niet zoals u wederom geboren.

  Met vriendelijk groet Rene.

 123. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 16:34

  Rene,

  Leest u nu zo slecht of maakt u er maar wat van?
  Ik schreef niet zoals u schrijft:”Respact hebben voor elkaar en elkaars woord tonen.”
  Dit schreef ik: ““Respect hebben voor elkaar en elkaar Gods Woord voorhouden kan toch samengaan?” En dat vindt u prima. Maar wat ik schreef over verterend vuur, staat in: Heb 12:29 Want onze God is een verterend vuur.
  Dat zeg ik dus niet tegen Roja, maar “als beschaafd christen” houd ik haar Gods Woord voor, en dat vindt u prima, maar keurt het evenzogoed af en bent u dus met uzelf in tegenspraak. Ik voel me echt niet beledigd omdat ik ben uitgegaan tot Hem buiten de legerplaats Zijn smaadheid dragende.
  Heb 13:13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. U schreef inderdaad vóór nl. dit:

  “Je had ook kunnen antwoorden dat je het jammer vindt dat roja zo reageert.
  Dat zij zo tegen de christenen aan kijkt. En dat jezus ook voor roja, misschien niet nu, wellicht laterer voor haar is. Zoiets had je ook kunnen zeggen, dat zou mijn benadering geweest zijn.”

  Waarom hebt u dat haar zelf niet geschreven? U kunt het alsnog doen.
  Wederom hebt u gezocht naar hetgeen waarop u tegen kunt zijn.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 124. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 17:17

  Beste Baruch

  Het lijkt mij het beste dat we deze discussie beeindigen.
  Maar ik zal blijven strijden voor mensen zoals roja. Juist deze mensen weten niet beter. Omdat ze niet wedergeboren zijn!
  U verdraait de boel. Ik zal u blijven volgen.Mensen zoals u zijn een gevaarlijke ontwikkeling.
  Wellicht leest roja dit ook, en ziet ze dat er ook christenen zijn die deze uitspraken niet doen, over het verterend vuur.
  Een echte christen doet zo iets niet.

  Hierbij sluit ik deze van mijn zijde af.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 125. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 17:32

  Beste Baruch,

  Mijn ouders hebben beide een christenlijke achtergrond de een zwart christenlijk( met hoedjes naar de kerk, zwarte kousen enz) de ander katholiek( gewoon katholiek).

  Je geeft eigenlijk zelf het antwoord op je vraag
  Maar wat bedoelde u met uw vraag?=> Als er feiten van de wetenschap op tafel komen die strijdig zijn met Gods Woord, komt dat naar mijn mening voort uit het niet goed kennen of verstaan van Gods Woord. Gods Woord is de waarheid en de wetenschap is mensenwerk en dat kan fouten bevatten.

  maar ik heb nog een andere vraag, je zegt, “Wat de bijbel betreft geloof ik op grond van de bijbel zelf dat het Gods Woord is ” heeft God zich dan bedacht? ( oude tov nieuwe testament)

  met vriendelijke groet,

 126. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 19:18

  Beste Rene,

  Totaal zinloos om met baruch in discussie te gaan.
  Deze man heeft de vreemde gave om van elk bijbelvers een discussie zonder eind maken.

  Groet, Jan.

 127. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 2:50

  Beste Roja

  Eens was ik ook zo als jij. ‘Ik geloofde het wel’. Eigenlijk verzette ik me nog meer dan jij tegen het evangelie. Ik bespuwde degenen die het over het geloof hadden en als ik langs een bijbelwinkel moest dan ging ik op de middenweg lopen.Ik kan je daarom heel goed begrijpen.
  God echter is geduldig en liefdevol en wacht tot dat jij je leven aan Hem overgeeft. Dat is niet makkelijk omdat je als mens geneigd bent zelf alles in handen te willen houden.

  Mocht je vragen hebben stel ze gerust.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 128. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 10:14

  Jan,

  U kweekt partijschap, lees daarom onderstaande eens goed.
  15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.
  16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
  17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
  18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
  19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, PARTIJSCHAPPEN,
  21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
  22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
  23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.

  Leeft u nog steeds onder de wet? Aan uw reacties te merken wel.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 129. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 11:17

  GRVDA,

  God heeft Zich niet bedacht want Zijn werken waren van de grondlegging
  (nederwerping) der wereld af gereed:
  Heb 4:3 Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij gesproken heeft: gelijk Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed.
  In het Oude Testament was het oog om oog en tand om tand.
  Onder het Nieuwe Testament hebben wederom geboren gelovigen zelfs hun vijanden lief. Het is nu de tijd der Genade Gods. Maar dat wil niet zeggen dat daden die in het Oude Testament werden bestraft met steniging nu ongestraft zullen blijven. Het oordeel is niet aan de mens maar aan de Mens, Christus Jezus, onze Heer. Joh 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,
  Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
  Dit is een ernstige zaak GRVDA
  Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
  Hebr.3:7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,
  8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;
  Misschien bent u teleurgesteld door het geloof van uw vader en moeder, maar het geloof is een persoonlijke keus:
  Ro 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
  Ooit hoop ik nog eens van u, waarvan ik dacht een atheïst te zijn, te vernemen dat u mijn broeder bent in de Heer omdat u Hem hebt aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker. Heden indien gij Zijn stem hoort…!

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 130. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 11:28

  Rene,

  Jammer dat u weer dingen beweert zonder ze waar te maken en mijn vragen weer niet beantwoord.
  Op zo’n manier kan men alles schrijven zonder het ook waar te maken.
  Van uw schrijven over “Evolutie of Schepping” ben ik in ieder geval niets wijzer geworden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 131. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 11:56

  Van uw schrijven over “Evolutie of Schepping” ben ik in ieder geval niets wijzer geworden

  De spijker op z n kop want u weet alles al.

 132. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 12:19

  Jan bedankt voor je steun.

  Vr gr Rene.

 133. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 13:25

  Jan,

  Ik weet niet alles al.
  Maar ik weet wel dat ik meedere keren aan allen gevraagd heb waar in de bijbel staat dat God in zes dagen den hemel en de aarde geschapen heeft zoals wordt beweerd, maar daarop nooit antwoord heb ontvangen.
  Ook weet ik vanuit Hand 15 dat die uit de heidenen zijn de wet van Mozes niet hoeven te onderhouden.
  Ook weet ik uit vele reacties hierop, ik daarmee op heel wat gevoelige tenen getrapt en mij daarmee niet geliefd gemaakt heb. Ik weet ook: ” Jes 55:11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.
  Daarom heb ik Gods Woord over het houden van de wet van Mozes en de schepping u allen voorgehouden.
  Wat u daarmee doet is tot uw verantwoording.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 134. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 13:31

  Rene,

  Die steun van Jan hebt u zeker hard nodig, maar het is een lege niets zeggende steun.
  Echte steun is Gods Woord naar waarheid verkondigd, zo niet, dan keert Het Zich tegen ons.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 135. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 13:46

  Aan Baruch,

  drie dingen,

  “God heeft Zich niet bedacht want Zijn werken waren van de grondlegging
  (nederwerping) der wereld af gereed:”
  Dit snap ik niet helemaal, God heeft, in de bijbel, toch minimaal twee keer duidelijk ingegrepen in het leven op aarde, 1 zondvloed 2 Jezus. Het lijkt me toch dat God over het een en ander niet tevreden was.

  `Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.`
  Dit correleert in het geheel niet met Matt 25 vanaf 31, De shortcut naar de hemel. Geen woorden maar daden.

  Ik vind het jammer dat u snelle conclusies trekt over mijn omgang met mijn ouders waarvan u zover ik weet niet van weet. Misschien vind u mijn beschrijving wat bot maar duidelijkheid kan het niet ontzegd worden.

  met vriendelijke groet,
  P.S. ik vertrek nu naar mijn wintersport bestemming, tot over twee weken.

 136. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 2:34

  Beste Roja God houd van je zoals je bent. Ook als je nu niet van Hem wil weten heeft Hij je lief. Je bent een parel in Zijn hand.

 137. sterre zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 12:39

  Aan Baruch,
  Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik heb het een en ander onderzocht, en ik denk dat u gelijk heeft m.w.b. de schepping. Er staat inderdaad; En de aarde nu WAS woest en ledig. En dat ‘was’kan ook vertaald worden met ‘werd’. Dus dat zou kunnen betekenen dat met de val van een cherub, die dus duivel werd, de aarde tot een chaos geworden is en de Heere toen alles verzwolgen heeft, en aan he begin van onze jaartelling alles weer ‘gemaakt’ heeft. Vandaar dat er ook fossielen gevonden kunnen zijn die veel ouder zijn dan onze jaartelling. Tot zover voor even.
  groet Sterre

 138. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 17:27

  Beste brs en zrs .
  Er is een heel goede Bijbel uitleg van Ds H.Koekkoek uit Alphen a.d rijn (vrije Bapt.Gemeente) kijk op http://www.hetlichtdeslevens .nl.
  Deze broeder ken ik al heel wat jaren en hij is zeer integer,heeft enorme kennis van de Hebreeuwse taal en het Grieks ,en weet echt wat hij zegt.
  ook is erop http://www.bijbelstudie .nl een studie van wijlen Ds C.Hoekendijk,die voor de 2e wereldoorlog hierover in het zoeklicht schreef ,en nog steeds zeer actueel. Lees het en verder de gr .vasn Loui.

 139. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 13:21

  Sterre,

  Heel fijn te vernemen dat mijn schrijven over de Schepping vrucht draagt in uw hart. Daar mogen we de Heer voor danken.
  Krijg ik nu ook nog antwoord op mijn vraag in mijn reactie 63: “Is Hand.15 dan niet waar?”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 140. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 11:21

  Sandifort,

  U verwees naar de site van Ds. H.G. Koekoek. Die site heb ik bezocht en daar gelezen in Artiel 71 dat hij precies hetzelfde schrijft over de schepping van Gen.1 als ik hier op deze site doorgeef. Het zou voor allen heel goed zijn Artikel 71 eens te lezen op de genoemde site.
  Misschien dat het eerder aangenomen wordt van een dominee dan van mij.
  Bedankt voor de aanreiking.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 141. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 11:31

  Sterre,

  Ga eens naar http://www.hetlichtdeslevens.nl , dat is de site van Ds. H.G. Koekoek, en klik daar eens op het artikel schepping/evolutie (Artikel 71).
  Daar staat uitgebreider hetgeen ik hier op deze site schrijf.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 142. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 11:35

  Jan,

  Lees het eens van Ds. H.G. Koekoek, op http://www.hetlichtdeslevens.nl
  Artikel 71 schepping/evolutie.
  Sandifort heeft die site doorgegeven en ik heb hem opgezocht en daar precies hetzelfde gelezen als ik hier schrijf.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 143. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 12:07

  Broeder Van Genderen,

  Hoe komt het dat in mijn laatste 2 reacties achter baruch zegt, staat: “Uw reactie wacht op goedkeuring.” ?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 144. Johan Kisjes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 18:57

  De reactie worden wat fel en niet meer prettig. Mijn mening wordt verwoord in het volgende:

  De evolutietheorie of de Bijbel
  Creationisten Intelligent Design Theïstische evolutie Mooie kreten, maar ik geloof ze geen van alle.

  De eerste twee teksten in de bijbel moet je wel goed lezen. NBV
  1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.*
  2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.*
  Laat de woordjes “nog” en “oer” maar weg,. dan wordt de vertaling wat beter, zoals we zullen zien.

  We leven in het Darwinjaar, zo wordt ons van allerlei kanten voorgehouden. Daarom dient er nu blijkbaar afgerekend te worden met het Bijbels verhaal, dat het heelal ontstaan is door God die alles Zelf geschapen heeft. Maar,

  1. In het begin schiep Hij de hemel en de aarde, dat is: het gehele heelal, het universum. Hoe lang geleden dit was, wordt er niet bij vermeld. Het was in het allereerste begin, zoals God dit noemt. Dat begin zou 1 miljoen jaar geleden kunnen zijn, maar ook 500 miljard jaar geleden. De Bijbel zegt niet dat „het begin” waarvan sprake is in Genesis 1:1 het begin is van de Adam tijd, maar dat dit het begin is van het heelal.

  Jesaja 45:18- niet als chaos schiep Hij de aarde,

  2. Het tweede vers van Genesis 1 vervolgt nu: „De aarde was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren” (NBG)
  3.
  Nu zegt Jesaja dat het onmogelijk is, dat God de aarde woest en leeg geschapen heeft. Dat betekent, dat we niet moeten vertalen ‘de aarde WAS woest en ledig’, maar dat we moeten vertalen ‘de aarde WERD woest en ledig’, of ‘de aarde is woest en ledig GEWORDEN’

  Jeremia 4:23-25: „Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen.”
  Met deze woorden beschrijft ook Jeremia een catastrofe die er geweest moet zijn en die het einde betekende van het toenmalige leven.

  Jesaja 14:12-17 NBG :,,
  Wie was deze morgenster die in de hemel was? Wie wilde aan God gelijk zijn? Wie maakte de wereld tot een woestenij? Dat was satan, toen hij in zijn hoogmoed tegen God in opstand kwam.

  Ezechiël 28:12-17: Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven:………………… Deze opstand van de morgenster tegen God, waarna hij de satan werd, heeft de hele toenmalige wereld in zijn val meegesleept. De hele aarde is verwoest. Al het leven dat er was, werd vernietigd. We weten niet welk leven er toen was. Wel weten we dat het er mooi geweest moet zijn.
  2 Petrus 3:3-7: ,, ………………….. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. ……………………..
  3. En God zei: `Er zij licht’. (Genesis 1:3) Als je de Bijbel gewoon leest zoals God het Zelf aan ons doorgegeven heeft, zie je de volgende feiten:
  1. In het allereerste begin heeft God het heelal geschapen. Er wordt niet verteld hoe lang geleden dit was.
  2. De aarde is tot een chaos vervallen.
  Er wordt niet verteld hoe lang de aarde in deze vervallen, chaotische staat gebleven is.
  3. Op een bepaald moment begint God te spreken en gaat Hij de aarde maken, tot wat de aarde nu is.
  Velen lezen alsof God in die 6 dagen „scheppend” bezig was, terwijl dit niet in de Bijbel staat. Er staat dat God alles `maakte’, behalve de grote zeedieren en de mens. Die ‘schiep’ Hij.

  Verkorte versie van: Evolutie of schepping door H.G.Koekkoek.
  Voor uitgebreide versie zie: ” http:www.hetlichtderwereld.nl ” naar artikel Evolutie of schepping Hier is reeds eerder naar verwezen in vorige reacties en is zeer lezenswaardig.
  Lees ook es: Rom. 1: 19-25.:

 145. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 11:36

  Johan Kisjes,

  Hartelijk dank voor uw resumé
  Vanaf het begin heb ik uw visie hier in deze site doorgegeven.
  Er kwam van alle kanten kritiek op die soms getuigde van weinig liefde voor een broeder die er een andere Schriftuurlijke mening op na houdt.
  Los van alle overtuigingen, is toch het gebod de broeders lief te hebben?
  1Jo 4:21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.
  Velen veroordelen broeder Andries Knevel op grond van hun onschriftuurlijke overtuiging dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft. Persoonlijk heb ik op Andries handelen tegen dat hij ook op grond van zijn onschriftuurlijke mening betreffende de schepping in zes dagen, alleen tot de conclusie is gekomen dat hij die mening niet schriftuurlijk kon verdedigen tegen Cees Dekker, en op televisie een verklaring daarover tekent. Had hij zich eerst eens verstaan met degenen die hem de restitutieleer konden uiteenzetten dan had hij ook op grond daarvan Cees Dekker kunnen weerleggen. Gods Woord is de waarheid en de wetenschap is menselijk en mensen maken fouten. Als de wetenschappelijke verklaringen ingaan tegen Gods Woord, moet men beseffen dat de wetenschap fout is en de Schrift bestudeerd moet worden om de wetenschap schriftuurlijk te kunnen weerleggen. En in het geval van de schepping der wereld is Gods Woord duidelijk genoeg om de wetenschap te bevestigen. In het geval van de schepping bevestigd Gods Woord de wetenschap en niet de wetenschap ods Woord.. Maar we hebben altijd te doen met vooringenomen standpunten die moeilijk losgelaten kunnen worden want dan moet men toegeven dat het ingenomen standpunt niet schriftuurlijk is, en daarvoor is men vaak te hoogmoedig.
  Ik hoop dat het voor allen die deelnemen aan deze gedachtenwisseling duidelijk geworden is dat God in den beginne den hemel en de aarde geschapen heeft, dat door de val van de overdekkende cherub die schepping woest en ledig en duisternis is geworden en dat God hem in zes dagen gemaakt heeft (gerestitueerd) tot zoals hij nu is, volgens Ex.20:11 en door vele andere schriftplaatsen die door mij en u genoemd worden wordt onderwezen.
  Jammer dat er ook zijn die bij hun ingenomen standpunt blijven ook al wordt dat schriftuurlijk weerlegd.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 146. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 20:50

  Aan Baruch en Johan Kisjes,

  Baruch
  Maar we hebben altijd te doen met vooringenomen standpunten die moeilijk losgelaten kunnen worden want dan moet men toegeven dat het ingenomen standpunt niet schriftuurlijk is, en daarvoor is men vaak te hoogmoedig.
  Ik hoop dat het voor allen die deelnemen aan deze gedachtenwisseling duidelijk geworden is dat God in den beginne den hemel en de aarde geschapen heeft, dat door de val van de overdekkende cherub die schepping woest en ledig en duisternis is geworden en dat God hem in zes dagen gemaakt heeft (gerestitueerd) tot zoals hij nu is, volgens Ex.20:11 en door vele andere schriftplaatsen die door mij en u genoemd worden wordt onderwezen.
  Jammer dat er ook zijn die bij hun ingenomen standpunt blijven ook al wordt dat schriftuurlijk weerlegd.

  Wat bodoelt u met schriftuurlijk?

  Johankisjes,
  Ik heb op de site gekeken waarop meneer HG Koekkoek een artikel heeft staan over evolutie vs creationisme. (https:\/\/www.hetlichtdeslevens.nl/artikel/71evolutieofschepping.html)
  Ik werd gelijk al droevig gestemd door de volgende zin:
  “De evolutietheorie presenteert zich als een nieuwe religie. Je moet er namelijk in geloven. Het is een theorie en er is een aantal van de meest belangrijke en fundamentele feiten niet bewezen. Ze worden wel aangenomen, maar wetenschappelijk bewijs is er niet. Aangenomen wordt dat het heelal door toeval ontstaan is en dat uit dood materiaal ook nog leven te voorschijn gekomen is. Dat leven is niet door God gegeven, maar op nog onverklaarbare wijze ontstaan. Zo schakelt de evolutietheorie ”

  Deze man is toch niet serieus meer te nemen, een lijstje.
  1 “Het is een theorie” Dat is het hoogst haalbare net onder de wiskundewetten. Daarbij wordt een hypothese pas gepromoveerd tot theorie als alle vormen van bewijs de theorie ondersteunen, anders geen theorie.
  het klopt dat sommige theorie niet “rond” zijn maar dat is niet hetzelfde als tegenbewijs, absence of evidence is not evidence of absence.
  2. “er is een aantal van de meest belangrijke en fundamentele feiten niet bewezen.” Noem er eens 1 dan en sleep die Nobel prijs binnen.
  3. “Aangenomen wordt dat het heelal door toeval ontstaan ” Door toeval???? Welke bronnen liggen ten grondslag aan deze bewering?
  4.”dat uit dood materiaal ook nog leven te voorschijn gekomen is. ” Voorlopig hebben we daarvoor iets nieuws namelijk ABIOGENESIS.
  5. “maar op nog onverklaarbare wijze ontstaan. Zo schakelt de evolutietheorie ” de enige die zo schakelt zijn creationisten.

  Verderop in het artikel, ik pak even de in eerste instantie mij in het oogspringende zaak.

  “De evolutietheorie is geen bewijs maar een „geloof”. De evolutietheorie bespreekt twee zaken: het ontstaan van het heelal en het ontstaan van alles wat op aarde leeft.”
  Dit is grote nonsense, de evolutie theorie heeft niks te vertellen over de oorsprong van het helaal daar hebben we de BigBang Theorie voor.

  Na deze zin komt er nog een hel rits aan beweringen voorbij waar de honden geen brood van lusten om te eindigen met

  “Een groot aantal christenen heeft gemeend zich boven het gezag van de Bijbel te kunnen plaatsen door denigrerende opmerkingen over de Bijbel te maken, zoals „de Bijbel is geen geschiedenisboek, geen wetenschappelijke handleiding, geen verhandeling over biologie of geologie. ”
  oi oi meneer heeft het alleen recht op bijbeluitleg, maar goed.
  De bijbel is inderdaad geen geschiedenis boek of heeft iets te vertellen over de biologieof geologie. The proof of the pudding is in the eating, tsja en dat doen we met de bijbel niet, dan houd het ook wel een beetje op.

  Beste JohanKisjes bedankt dat u men hierop wijst maar voor wetenschappelijke discussie en meningen hebben we iets dat we noemen, Peer review literature.

  met vriendelijke groet,

  met vriendelijk groet

 147. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 11:18

  GRVDA,

  Met “schriftuurlijk” bedoel ik Gods Woord.
  Gelooft u Gen.1:1?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 148. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 14:09

  Aan baruch,

  “Gelooft u Gen.1:1?” wat bedoelt u met deze vraag?

  heeft u de youtube video gezien?

  met vriendelijke groet,

 149. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 12:27

  GRVDA,

  “Gelooft u Gen.1:1?” “wat bedoelt u met deze vraag?”
  Ik bedoel er niets mee, ik vraag of u Gen.1:1 gelooft.

  “heeft u de youtube video gezien?”
  Neen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 150. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 11:28

  Aan Baruch,

  “Gelooft u Gen.1:1?” “wat bedoelt u met deze vraag?”
  Ik bedoel er niets mee, ik vraag of u Gen.1:1 gelooft.
  Ik neem even aan dat u doelt op het scheppings verhaal en dan is mijn antwoord: het ontstaan heeft waarschijnlijk niet plaats gevonden op de in de Bijbel beschreven wijze. Dat denk ik door de scheepsladingen bewijs die daarvoor geleverd zijn en elke dag groeit de bewijsmassa tegen het scheppingsverhaal.

  “heeft u de youtube video gezien?”
  Neen.
  Waarom niet? heeft u een Nederlands versie nodig?
  U vraagt aan mij om de bijbel te lezen, ik vraag aan u bewijs te aanschouwen. Kijk ook eens rond op het door mij eerder genoemde channel van ProfMTH, erg leerzaam en inzichtelijk over Bijbelteksten. Dat moet u bijna wel aanspreken.

  met vriendelijke groet,

 151. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 11:11

  GRVDA,

  Waarop is u geloof gebaseerd?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 152. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 13:53

  Aan Baruch,

  Volgens mij zegt u aan de andere kant dat ik uw vragen niet zou beantwoorden ( wat wel het geval is, dat terzijde)

  “Waarop is u geloof gebaseerd?”
  Op gerechtigheid.

  met vriendelijke groet

 153. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 15:00

  GRVDA,

  Omdat ik nog steeds geen antwoord op die vraag had gehad heb ik hem nog eens gesteld.
  Op “gerechtigheid” is uw geloof gebaseerd, daarom een paar teksten voor u en mij om eens over na te denken.

  Mt 6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

  Ro 8:10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

  1Ti 6:11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

  1Pe 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

  Ps 4:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.

  Met vriendelijk groet,

  baruch.

 154. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 17:32

  Aan Baruch,

  Wat moet ik met deze teksten? Als ik de oorsprong van teksten ken en het hoe en waarom ze op een bepaalde plek staan kan ik het pas enige betekenis geven. Zoals met alles eigenlijk.
  Begrijpt u mijn mening hier? Mijn vraag aan u hoe kunt u zo vast willen houden aan bijbelteksten als u de origine van de bijbel niet kent ( tenminste dat is wat ik afleid uit uw teksten)

  met vriendelijke groet,

 155. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 11:40

  GRDVA,

  “Wat moet ik met deze teksten?” Zoals ik al schreef, “om over na te denken”.
  Heeft u dat gedaan? Wat hebt u er uit geleerd? De oorsprong van deze teksten is God en hoe en waarom ze op een bepaalde plek staan, kunt u vernemen door ze in de context te lezen.Ja ik begrijp uw mening. Ik houd zo vast aan bijbelteksten omdat ik de Bijbel als Gods Woord aanvaard, Hij is immers de Origine (Bron).
  16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
  Hoe leidt u uit mijn teksten af dat ik de origine niet ken?

  Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 156. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 11:53

  Aan Baruch,

  Heeft u dat gedaan?
  hoe kan ik anders oordelen wat ik er mee moet?
  Wat hebt u er uit geleerd?
  iig weinig dat ik nog niet wist.

  “De oorsprong van deze teksten is God en hoe en waarom ze op een bepaalde plek staan, kunt u vernemen door ze in de context te lezen.Ja ik begrijp uw mening. Ik houd zo vast aan bijbelteksten omdat ik de Bijbel als Gods Woord aanvaard, Hij is immers de Origine (Bron).”

  Ik ben erg benieuwd hoe u zich dit voor u ziet, dat God de bron is, God heeft de bijbel duidelijk niet geschreven, verder is de samenstelling ook niet door God gedaan. Dan blijft een beetje over dat God mensen deze dingen heeft in gegeven en dat zo God de bron is. Dan is destemeer belangrijk het hoe en waarom van teksten in de bijbel.

  “Hoe leidt u uit mijn teksten af dat ik de origine niet ken?”
  Uit oa u uitspraken over concilies dat u niet kende. Verder is de origine van de bijbel in het algemeen een raadsel, we kunnen in vele gevallen alleen maar aannemen dat bepaalde personen in de historie deze geschriften hebben opgetekend.

  met vriendelijke groet,

 157. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 12:58

  GRVDA,

  U schreef “wat moet ik met deze teksten?” En “hoe kan ik anders oordelen wat ik er mee moet?” En op mijn vraag “Wat hebt u er uit geleerd?”, “iig weinig dat ik nog niet wist” U wist het dus allemaal al. Dan weet u dus ook dat u geloof op God gebaseerd is want dat leren die teksten.
  Als u geloof op God gebaseerd is waarom gelooft u dan Zijn Woord niet waarvan Hij zegt dat Al de Schrift door Hem is ingegeven? De Heilige Geest is de Auteur van de Bijbel. 2Pe 1:21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
  GRVDA, wij hebben geen basis om van gedachte te wisselen als wij niet beiden de Bijbel als Gods onfeilbare Woord aanvaarden. In de Bijbel staat waarop ons geloof gebaseerd is n.l. op de opstanding van Christus. Maar ook daaraan kan volgens u getwijfeld worden want de oorsprong van de Bijbel is volgens u een raadsel, maar: 1Co 15:14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

  U hebt geschreven dat u in God gelooft. De Schrift leert dat al de Schrift van God is ingegeven. De Here Jezus bidt: “Joh 17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” En de Schrift leert: Ro 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Toen de Here Jezus 40 dagen verzocht werdt in de woestijn door de duivel was steeds Zijn antwoord, er staat geschreven. Men dwaalt als men de Schrift niet kent zegt de Heer: Mt 22:29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.
  Mr 12:24 Jezus sprak tot hen: Dwaalt gij niet daarom, dat gij de Schriften niet kent noch de kracht Gods?

  Als nu de Bijbel aan zulke grote twijfel onderhevig zou zijn zoals u schrijft, stellen degenen die dit beweren zich dan niet boven de Here Jezus, weten zij het dan niet beter? In die beweringen hoor ik de stem van satan, die sprak:Gen.3:1 Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?… 4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
  5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
  Satan meende het beter te weten dan God Die zei Gen.2:16 Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
  17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
  Ieder lijk bevestigd tot op heden Gods Woord.

  Volgens oa mijn “uitspraken over concilies dat ik niet kende” ( bedoelt u nu de uitspraken of de concilies, waarop slaat: “dat”?) maakt u op dat ik de origine niet ken. Wilt u die uitspraken van mij over de concilies die ik niet kende een citeren”?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 158. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 20:56

  Aan Baruch,

  “U schreef “wat moet ik met deze teksten?” En “hoe kan ik anders oordelen wat ik er mee moet?” En op mijn vraag “Wat hebt u er uit geleerd?”, “iig weinig dat ik nog niet wist” U wist het dus allemaal al. Dan weet u dus ook dat u geloof op God gebaseerd is want dat leren die teksten.”
  Onjuiste conclusie. Waarom gebruikt u zovaak het woord dus? Alsof er maar 1 uitleg is.
  Volgende stuk wordt dan irrelevant, gaat uit van verkeerde assumptie.
  “Als u geloof op — is ook uw geloof.”

  “De Schrift leert dat al de Schrift van God is ingegeven”
  En wat doe je met deze wetenschap, wat betekend dit voor het geen geschreven is?
  Volgende stuk weer irrelevant.
  “U hebt geschreven — noch de kracht Gods?”

  Volgende stuk gaat weer uit van verkeerde assumptie
  “Als nu de Bijbel — op heden Gods Woord.”

  “Volgens oa mijn “uitspraken over concilies dat ik niet kende” ( bedoelt u nu de uitspraken of de concilies, waarop slaat: “dat”?) maakt u op dat ik de origine niet ken. Wilt u die uitspraken van mij over de concilies die ik niet kende een citeren”?”
  Eigenlijk niet, kunt u het niet vinden?
  Ik zie dat deze zin er wat krom staat, waarschijnlijk probeerde ik te zeggen dat u de importantie afdoet/afdeed als onbelangrijk en dat het niet nodig is bepalingen op dit concilie en de wijze waarop deze tot stand kwamen te kennen.

  met vriendelijke groet,

 159. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 13:11

  GRVDA,

  In Aflevering “Heftige reacties” schrijft u dat uw geloof niet gebaseerd is op de Bijbel, daarom is mijn antwoord zoals ik u daar ook schreef.

  “Is uw geloof dan wel gebaseerd op de Bijbel?”
  al beantwoord, nee

  Dan hebben wij geen basis waarop wij onze gedachtewisseling kunnen voortzetten.
  Mijn geloof is gebaseerd op Gods Woord en op de inhoud Daarvan n.l. Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.
  1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
  2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).
  3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
  4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 160. Believer zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 0:52

  Klopt Dirk, als men de eerste bladzijde al niet meer geloofd van Genesis, wat geloven ze dan nog wel?Leugens, omdat de leugen der duisternis NIETS van doen heeft met het Licht.De Heer Jezus laat zich NIET verweven met 1 leugen geen 1, want Hij is Heilig in Hem is geheel GEEN duisternis.Ernstig dat zoveeeeelen zich christen noemen, maar niet in Zijn Woord geloven.Zuurdesem alom vandaag de dag.

 161. Th.G.Baalman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2009 om 0:00

  Darwin
  Er vaart een replica van de Beagle, het schip waarop Darwin in 1831 voer. Helaas is Darwin nu niet meer aan boord. Jammer. Ik zou hem graag vragen willen stellen.
  Waarom heeft de mens, als enig zoogdier een gat in de ribbenkast vlak onder het borstbeen, iets wat de aap, waar wij van af zouden stammen, niet heeft? En zwevende ribben wat onze harige voorvader ook niet bezit, en het z.g. “Zwaardvormig aanhansel” van het borstbeen? Kwam uit dat gat misschien Eva, weggenomen vlak onder Adams hart vandaan opdat zij elkaar zouden liefhebben?
  Waarom heeft de vrouwtjesgorrilla een veel korter en wijder geboortekanaal en weegt haar baby maar 1500 gram ? Waarom is het geboortekanaal van de vrouwtjesmens veel nauwer en weegt haar baby ca, 2500 tot 3000 gram? Is dat misschien omdat zij in smart kinderen moest baren?
  Waar kwam de LIEFDE vandaan en op welk moment in de evolutie ontstond die? Tijdens het keiharde, niets ontziende gevecht om te overleven, de Strugle for live? Waarom stort mens en dier zaad? Op welk moment in de evolutie ontstond dat vermogen? Als iets uit niets kan ontstaan, dan is dat zaad toch niet nodig?
  Wie gaf Darwins vader het genot van het “orgasme” waardoor hij gedrongen werd zijn zoontje te verwekken. Ontstond dat toevallig in de evolutie, gelijk jeuk aan de neus? Of is het een beloning voor de opdracht “Weest vruchtbaar?
  Waar kwam al het water op aarde vandaan. Een aarde, die voor 70% uit water bestaat? Uit de gloeiende gasbol die deze aarde eerst was? Hoe kon die vuurspuwende bol zoveel water baren?
  Hoe ontstonden de ontelbare wonderen in de natuur? Waarom kan de mens glimlachen en de aap nog steeds niet?
  Nog veel meer zou ik Darwin willen vragen. Mijn geest is er vol van. .Slechts één wonder uit de velen wil ik hier beschrijven. Het wonder van vogel Koekoek!
  De Koekoek, die zoals bekend haar eieren in het nest VAN EEN ANDER VOGELPAAR DEPONEERT, GAAT MET WELHAAST DUIVELSE LISTIGHEID TE WERK.! De vogel verrast zo’n 10 a 12 vogelparen met háár ei. Maar… ieder ei is aangepast aan de eieren van het gastpaar! De Rietvink krijgt een vreemd Koekoeksei dat een bedrieglijke nabootsing is in kleur, tekening en afmeting van het eigen legsel. Idem de Heggemus, enz. enz. Het vreemde ei lijkt zó echt, dat het vogelpaar er meestal intrapt! Ook, omdat het aantal eieren van hún legsel klopt. Want tegelijk dat de Koekoek in haast háár ei legt, pikt ze er een ander uit!
  Haar jong gaat meedogenloos te werk. Reeds op de dag van zijn geboorte, gaat het kaal en al, druk aan de slag en werkt de eieren en reeds uitgekomen jongen der pleegouders, zonder pardon over de rand van het nest. Het blinde, kale jong heeft daartoe een soort gleufje in de rug, waarin prachtig een ei past. Het wurmt zich daaronder en werkt het er zo uit. Nu komt alle zorg en voedsel het snel groeiende Koekoeksjong ten goede. Het ouderpaar werkt en vliegt zich uit de naad om de onverzadelijke vreemdeling te voeden.
  Toen Darwin over deze gang van zaken vragen werden gesteld, wist hij niets anders te antwoorden dan :Ja, er gebeuren nu eenmaal veel wonderen in de natuur”
  Ik wil besluiten met nog een ei! Is het overleg, opgedaan in het verloop der evolutie of goddelijk inzicht gegeven aan het redeloze dier, dat een broedende vogel er toe aanzet regelmatig de eieren te keren, opdat het embryo niet vastgroeid aan de schaal? Aanhangers van Darwin mogen het zeggen!

  Vriendelijke groet
  THEO

  Gaarne ontvang ik reacties op mijn adres of mail
  theobalman@gmail.com
  Th. G. Baalman
  Salonstempel 3 1241 HS Kortenhoef

 162. daniel zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 16:09

  Er staat dat mensen niet willen geloven dat God in zes dagen van 24 uur de aarde heeft geschapen. Ten eerste: God is God, dus waarom zou dat niet kunnen en ten tweede: wie zegt dat in de hemel 1 dag 24 uur is, misschien is 1 dag wel 1000 jaar hier op aarde. God zegt niet dat Hij volgens aardse tijd de aarde heeft gemaakt, dus waaruit maken jullie dat op?

  En in de bijbel staat dat Eva uit de rib van Adam was gemaakt en het is bewezen dat de mens 1 rib mist en hoe kan het als wij van de apen afstammen, dat de apen dat niet hebben?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden