Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Delen, geven en vergeven (20 reacties)

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009, 21:25 door Dirk A A

Het is bijna weer Goede Vrijdag en Pasen. Dan gedenken we het zware lijden en het sterven van de Here Jezus. In veel kerken en gemeenten wordt juist dan het heilig avondmaal gevierd, ter gedachtenis aan het offer dat Hij bracht aan het kruis op Golgotha om ons te redden.

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zwaar het lijden van de Here Jezus is geweest. Ik kan er in ieder geval geen woorden voor vinden om dat te beschrijven. Het was niet alleen het lichamelijke lijden, dat Hij vrijwillig onderging. Maar Hij droeg er ook al onze zonden. Hij betaalde de losprijs om ons vrij te kopen van het eeuwige oordeel.

Vlak voordat Hij gevangen werd genomen, stelde de Here Jezus de viering van het heilig avondmaal in. Waarbij Hij het brood deelde en de wijn gaf, als tekenen van Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed, tot vergeving van onze zonden en ter gedachtenis aan Zijn bittere lijden.

Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn, vrijwillig. Hij deed het speciaal voor u.
Speciaal voor u vergoot Hij Zijn bloed.
Speciaal voor u werd Hij doorstoken met een speer.
Speciaal voor u gaf Hij Zijn leven.
Speciaal voor u werden de spijkers door Zijn handen geslagen.
Hij biedt Zijn vergeving aan. Gratis. Dat is genade. Het is echter geen goedkope genade. Het heeft Hem alles gekost. Laten we dat nooit vergeten. In de weg van geloof en bekering schenkt Hij ons Zijn vergeving.
Bent u al bij het kruis geweest? Mag u weten dat Hij ook voor uw zonden aan het kruis is gegaan?

Delen, geven en vergeven. Het zijn drie woorden die eruit springen, als een soort liefdes-werkwoorden van het christelijk geloof. Woorden die ons iets te zeggen hebben, ook vandaag. Geestelijk, en ook heel praktisch. We worden opgeroepen het goede nieuws van de gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus te delen.
En evenzeer is het een appèl lief en leed met elkaar te delen. Met elkaar mee te leven, mee te lijden als het nodig is.
De Here Jezus gaf Zijn leven, Zijn lichaam en Zijn bloed, om ons te redden. Alles wat Hij had, gaf Hij. En hoe is dat bij ons? Wat de Here ons geeft, geeft Hij ons niet om voor onszelf te houden. Zowel het geestelijke als het materiële. Wanneer Hij ons veel geeft op geestelijk gebied, is dat ook om anderen ermee te dienen. En evenzo op materieel gebied. Staan we open voor Gods stem als Hij ons leidt om anderen te geven van onze overvloed? Het is immers zaliger om te geven dan te ontvangen.
En dan nog het derde woord: vergeven. De Here Jezus biedt ons Zijn vergeving aan. Daarom liet Hij Zich aan het kruis nagelen. Ook wij worden opgeroepen de ander te vergeven. Niet zomaar een keertje, maar 70 x 7 keer. Oftewel altijd, voortdurend, steeds weer opnieuw.

Iemand noemde deze boodschap van delen, geven en vergeven, het elfde gebod! Denk er eens over na. En laten we de weg van de Here Jezus volgen, zeker nu in de eindtijd, nu de wederkomst van de Here Jezus nabij is. Zijn weg van kruis, dood en opstanding. Tot Zijn gedachtenis, door het in praktijk te brengen – in Zijn kracht, jazeker – in het open veld, in het leven van elke dag, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het zal een getuigenis zijn naar de wereld toe en de Here zal Zijn zegen erover geven.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Rik Bokelman zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 10:56

  Amen broeder

 2. Arina zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 11:38

  Van delen word je zó rijk…

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 12:05

  Beste Dirk

  Ja het is zoals je het verwoord. Het is enkel genade dat we Jezus mogen kennen als Heer. Jezus is aan het Kruis gegegaan voor al onze zondes. Het is eigenlijk onvoorstelbaar.Als Hij dit niet had gedaan dan waren we verloren geweest. Ik probeer waar mogelijk door woord en daad het Goede nieuws te delen.

  Vriendelijke groet en Gods zegen op je werk

  Robbert

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 16:46

  Aan allen,
  Een paar opmerkingen over het vieren van het Avondmaal wil ik doorgeven. In Ex. 12 gebied de HEER, des HEEREN pascha . Het was bij de uittocht van het volk Israel uit het diensthuis Egypte, uit de slavernij.
  Op 10 Nisan moest men een volkomen lam nemen, een mannelijk, één jaar oud; van de schapen of de geitenbokken. Zij moesten het in bewaring hebben tot de 14 Nisan, en de hele vergadering van Israel moest het slachten tussen twee avonden. Het bloed van het lam moest gestreken worden aan de beide zijposten, en aan de bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. En in dezelfde nacht moesten zij het vlees eten aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; en met bittere saus.
  De Here Jezus houdt Zich aan dat gebod en geeft 2 van Zijn discipelen opdracht daartoe.
  Lu 22:7 En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het pascha moest geslacht worden.
  Lu 22:8 En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, en bereidt ons het pascha, opdat wij het eten mogen.
  De Heer eet het pascha met Zijn discipelen, dat heenwees naar Zijn offer op het kruis op Golgotha.

  Toen het pascha gegeten was gebeurde het volgende: 1Co 11:25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, NA HET ETEN DES AVONDMAALS, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis, 26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt. Als wij daaraan uitvoering geven ligt er geen lam op de tafel en ook geen bittere kruiden. Maar wel brood en wijn. Na het slaan van de koningen bracht Melchizedek brood en wijn voort. Gen.41:47. Na de overwinning op de duivel op het kruis van Golgotha wekte God Hem op en heeft gezegd Heb 7:21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek). De Here Jezus kon voor Zijn dood geen priester zijn omdat Hij uit de stam van Juda is. Maar na Zijn opstanding is Hij Hogepriester van het Nieuwe Testament (Verbond) naar de ordening van Melchisedek.
  Wij vieren het avondmaal ( de tafel des Heren) niet als heenwijzing naar Zijn dood maar als een gedenken van Zijn dood, totdat Hij komt. Hij leeft. Het brood en de wijn is het Leven van de opgestane Heer dat Hij ons aanreikt als onze Hogepriester en dat nemen wij tot ons. Het is voor ons al Pasen.
  In de Statenvertaling staat “dat voor u gebroken wordt”, maar dat is onjuist.
  In de NBG51 vertaling is het dan ook weggelaten in overeenstemming met de Schrift in:
  Joh 19:36 Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.

  De Here Jezus is gestorven om onze zonden maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking; Ro 4:25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Altijd wordt gesproken over het kruis van Christus waarop Hij om onze zonden gestorven is, en dat is waar, maar laten wij toch vooral spreken over de Opgewekte Heer.Ro 8:34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, WAT MEER IS, Die ook OPGEWEKT IS, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.
  Laten wij dan niet zo treurig de tafel des Heren vieren. HIJ LEEFT!

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 5. John zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 22:39

  Inderdaad, binnenkort is het weer Goede Vrijdag.
  Wij noemen die dag een Goede vrijdag.
  Maar was die dag wel zo goed??????
  Het antwoord is NEE en JA.
  Markus 12 vers 6. Als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: Zij zullen immers mijn zoon ontzien.

  Zo kan je vers 6 ook lezen: Als God nog een Zoon had, die Hem lief was, zo heeft God ook Dien ten laatste tot Israel gezonden zeggende: Zij (Israel) zullen immers Mijn Zoon ontzien?????
  Voor de vergeving van onze zonden was dit niet nodig geweest. Als, ja als, Israel Hem had aangenomen, had de zaligheid uit Israel gekomen. Wat straks de 144000 gaan doen. Maar de mensheid wil bloed zien. En God alles wetende ging mee. M.a.w. Hij liet toe dat Jezus stierf.
  Zijn Eigen Zoon. En nu?????
  Nu geloven wij nog niet dat die DOOD ons heeft gedood.
  Iets wat ik jaren geleden heb ondervonden.
  Met vrouw en kindertjes gingen wij naar de Heilige land stichting. Kwamen ook bij de heuvel met 3 kruisen.
  Je kon er ook onder komen,en daar zag ik iets vreemds.
  Ik vroeg mij hard op af wat dat wezen kon.
  Een man sprak mij aan en zei dat hier mensen lagen begraven, onder het kruis.
  En dat is er nu precies gebeurd met die Vrijdag.
  Jezus stierf, en de mensheid stierf voor God.
  Daar lagen zij, die graven onder het kruis. DOOD.
  Maar willen wij LEVEN, GAAT WEG VAN DAT KRUIS.
  KOm er onder vandaan. Geloof in de Christus, en wij zijn weg van dat kruis. Christus is op gestaan, ook weg van dat kruis, dan is er Leven door Hem. Op die dag zijn wij niet gered, maar gestorven. Dat is de waare doop. Wie onder water blijft sterft als nog, kom er uit en leef. En als wij opgestaan zijn door Hem van het kruis, dan zijn wij niet zeer goed wat God zegt in Gen. En zie het was zeer goed.
  Maar zijn wij VOLMAAKT in Christus.
  Zondigen????? wie, u, ik ja dat zal wel, maar dat is dat oude lichaam, wat onder dat kruis ligt. De 10 geboden???
  Voor wie, voor u voor mij??? Ook dat is niet van toe passing op de NIEUWE MENS.
  Wat een Liefde Volle Vader hebben wij toch, die al het mogelijke doet om ons te laten zien en weten dat Hij ons HEEFT vergeven. En nu ligt het aan ons.
  Geloven wij het??? OF, ja maar………
  Weet u wat zondigen is?
  Mijn kleinzoon zit op voetbal, hij gaf de bal een trap naar het doel, en hij miste, de bal ging naast. Het DOEL missen, dat is zondigen. Want het was toch zonde dat het geen doelpunt was. Zondigen is dus je DOEL missen. Zonde he.
  Je DOEL??? Ik wens allen een bijzonder gezegent PASEN
  Vgr John H.woude

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2009 om 10:54

  Gedachten over seider en pesach.
  seider-offermaal;;pesach-uittocht-opstanding;
  Het Lam;gaaf;volkomen;geslacht,in zijn geheel toe bereid;voor Israel,voor de volken.
  Het Lam; zie ik kom;oh EEUWIGE om UW wil te doen;in de boekrol;tenach is van mij geschreven.
  Het Lam ;onschuldig,stom voor de slachters;
  Het Lam;Zijn bloed aan de deurposten,teken aan de wand;gered al wie onder het bloed is;
  Pesach,pascha haastig maal ,avondmaal;maaltijdvan DE HEER totdat HIJ komt.
  Komt HIJ dan?
  UIT TOCHT;uit Egypte ,land van duisternis ,land van de dood.
  Bloed aan de palen,een kruis is twee palen;de deurpost naar DE EEUWIGE,GEPREZEN ZIJN NAAM.
  ZIJN NAAM Het Lam,lam van DE EEUWIGE;JESJOUA HA-MASSJIACH;JHWH REDT>
  JESJOUA; koning der joden voor eens en altijd.
  Pesach -pascha uit tocht .OPSTANDING
  Egypte;duisternis;dood;rode zee;doop;leven
  Chai Israel Chai ;leef Israel leef
  want HIJ leeft;leef volken leef;het LAM leeft.
  Dood en hel waar is uw macht?;
  Het Pascha -Lam DE MACHTIGE;HIJ LEEFT.
  Israel leeft;wij zullen leven,LEVE HET LEVEN.
  HET LAM van DE EEUWIGE GEPREZEN ZIJN NAAM,zegt:IK BEN,DE WEG,DE WAARHEID,HET LEVEN.PEsach -pascha HIJ LEEFT;Wil je leven?
  AanvaardHet Lam;ZIJN Bloed,Zijn offer aan het kruis Het offer.
  Leve het leven,JESJOUA is HET LEVEN,aanvaard HEM en je zult leven EEUWIG LEVEN.HALLELUJAH>,KOM HEER JESJOUA ja KOM Spoedig .
  MARANATHA>
  Shalom van jullie oude br. Lou Sandifort.

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2009 om 11:55

  Opgestaan

  In Uw lijden tot het einde
  ligt de grond van ons behoud
  U hebt Zich als onze Eerste
  aan de Vader toevertrouwd.

  In Uw opstanding ten leven
  zijn wij met U opgestaan
  Niet door doen, maar in geloven
  kleeft het eeuwig heil ons aan.

  Reeds verheven tot de hemel
  in het leven uit Uw Geest
  is het wachten tot wij wolken
  straks doorklieven naar het feest

  Zo Uw daden zijn Uw woorden
  zo is ons behoud Uw werk
  ’t Laat zich door Uw zeggen voeden
  En in zwakte zijn wij sterk.

  Gezegende paasdagen,

  baruch.

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 22:46

  Obbe zegt:
  Welk een voorrecht, om een kind van GOD te zijn geworden. Ik heb Jezus en
  Zijn-woord de Bijbel nodig telkens weer. Ook wilde Hij mij(als een rietpluim in
  door de wind gebogen) vast laten staan. Alle zorgen, moeiten en verdriet mag
  ik aan Zijn doorboorde voeten neerleggen. Ware rust en vrede kreeg ik van de
  Heiland/Heler der wereld.
  Ook voor u die Jezus nog niet in het hart en leven hebt toegelaten, kom tot
  Hem,stel niet langer uit maar doe het nu. ” Komt allen tot Mij, die vermoeid en
  belast zijn en Ik…Jezus de Zoon van GOD…zal u rust geven.
  Een Goede-vrijdag (10-april a.s.toegewenst)
  door
  Obbe. Nauta.

 9. Kitty zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 11:24

  Amen,
  Dank je wel Dirk.

 10. Yvonne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 19:34

  Amen.
  Is echt om even goed bij stil te staan ja, dat besef,als we het kunnen beseffen, wat Hij heeft volbracht.
  Genade, dank u Heer.

 11. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 20:03

  Beste Obbe Nauta,
  Heel mooie woorden door jou en allen gesproken.
  Zou ik misschien mogen zeggen dat wij gewend zijn om Heere Jezus te zeggen? Hopelijk vind je het niet erg dat ik dat zeg? Ik word er zo verdrietig van als men de Heere der Heerscharen en de Koning der Koningen, Jahwe, de God van Israel, zomaar (Heer)Jezus noemt. Johannes viel als dood aan Zijn voeten, enfin ik hoef verder niets te zeggen.
  Heel vriendelijke groet,
  Sola Scriptura

 12. Hennie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 22:13

  Br. Dirk,

  Graag wil ik wijzen op het boek van Wilkin van der Kamp: ‘Het wonder van het kruis’. Het boek gaat over de laatste 18 uur van Jezus’ leven hier op aarde. Wilkin vd Kamp beschrijft daarin o.a. hoe niet alleen Jezus lichamelijk heel erg heeft geleden, maar vooral ook geestelijk. Het heeft mij nog meer doen beseffen, wat onze Here en Heiland voor ons, voor deze wereld heeft gedaan.
  Gods zegen gewenst.

 13. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 22:35

  Beste mensen,

  Wat de Heere Jezus heeft moeten lijden is niet in menselijke woorden uit te drukken. Zijn lijden is begonnen bij Zijn geboorte, nederig in de stal. Maar korte tijd later moet Hij met Jozef en Maria vluchten, want Herodes zoekt Hem te doden. Zo is heel Zijn leven een lijdensweg geweest, laten we dat niet vergeten. Maar op het laatst van Zijn leven spitste dat zich toe. Zijn lichamelijk lijden was heel erg, maar dat smartelijk zielelijden, toen Hij de volle toorn van de zonden over Zich kreeg uitgestort, van Zijn Vader verlaten.
  Wat een grote zondaarsliefde, Hij in mijn plaats, ik had die straf verdiend.
  Maar Hij heeft overwonnen, de Heere is waarlijk opgestaan!

  Hieronder volgt een gedicht van een zekere Johan Klein ( melodie is van psalm 40):

  De Knecht des Heeren ( 3e profetie)
  Naar Jesaja 50:4-11

  De Heere HEERE heeft Mijn hand gevat
  en als een leerling Mij geleid,
  Hij heeft Mijn lippen toebereid:
  Ik ondersteun wie moede zijn en mat.
  Hij opende Mijn oren
  des morgens, en Ik hoorde:
  Ik deed wat Hij Mij vroeg.
  Ik deinsde niet terug:
  gedwee gaf Ik Mijn rug
  aan ieder die Mij sloeg.

  Ik heb Mij niet verborgen voor de smaad,
  toen zij Mij daagden voor ‘t gericht.
  Zij spuwden Mij in het gezicht:
  Ik maakte tot een keisteen Mijn gelaat.
  Want God, Mijn Heer,’ was bij Mij,
  Ik wist, Mijn God bevrijdt Mij,
  Mijn God verschaft Mij recht!
  Wie brengt een aanklacht in,
  wie een beschuldiging,
  als Hij Mijn pleit beslecht?

  Wie vreest de HEER,’ wie is Hem toegedaan?
  Wie luistert naar Zijn trouwe Knecht?
  Als Hij verstoken is van licht,
  laat Hij vertrouwen steunen op Gods Naam!
  Want zij die vuur ontsteken,
  met vuur zich willen wreken,
  zullen door vuur vergaan.
  Maar onaantastbaar leeft
  wie God tot Helper heeft:
  hem maakt Hij niet beschaamd.

  een gezegende zondag.

 14. Dienie zegt: zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 14:04

  Als het goed is dan hebben wij de laatste weken wel elke dag stil gestaan bij het kruis van onze Here jezus.Elke keer als er een verjaardag was of iets anders om te vieren dan had je wel moeite om mee te doen aan de feestvreugde.Als je je bedenkt hoe Christus zo rond deze tijd heeft geleden, dan kun je eigenlijk niet echt meedoen.Maar is het niet zo dat wij in zo,n geval ook ( over ) het kruis mogen heen zien naar de opstanding? Heeft iemand daar zijn eigen gedachten over? Zou iemand dat willen doorgeven zodat wij van elkaar mogen leren of er over nadenken?Voor iedereen alvast gezegende Paasdagen toegewenst.

 15. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2009 om 19:24

  Dienie, ik zal hier even op reageren, omdat nog niemand anders dit heeft gedaan. Misschien vinden velen dit een lastig onderwerp. Maar ik zou je willen zeggen: De Heere Jezus hangt nu niet meer aan het kruis. Zijn lijden was zeer bitter, maar Hij heeft getriomfeerd over duivel, dood en hel en heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht voor al degenen die Hem oprecht liefhebben! Daarom mogen we ook in deze lijdensweken, naast onze eerbiedige overdenkingen van Zijn lijden, blij en verheugd zijn. Feestvreugde is niet bij voorbaat verkeerd, zelfs in deze lijdenstijd!

  Alleen: Wat is de bron van onze vreugde? Als onze vreugde alleen maar werelds en aards is, dan is dat diep droevig. Maar als onze blijdschap en vreugde uit de hemel is, dan kunnen we Hem loven en danken met de blijdschap, Die God Zelf in onze harten heeft gelegd.
  Denk maar aan de woorden van Petrus (1 Petrus 1: 8):
  “Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.”

 16. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 12:38

  Ter aanvulling nog dit:
  Ik kan de gedachten van sommige mensen wel raden (temeer daar ik het al meer gehoord heb). Zij zeggen: “Die vreugde waar Petrus over spreekt is voor mij veel te hoog gegrepen. Ik kom daar niet aan toe.”
  Maar dan zeg ik: Begin gewoon met de Heere te danken, te loven en te prijzen. En dan komt de blijdschap vaak vanzelf! Of God laat juist zien welke obstakels er nog in de weg staan, die eerst opgeruimd moeten worden.

 17. Mathieu zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 20:34

  Juist!! Het is een grote vreugde om de Heere te prijzen!!

  Loof de Heere, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden;
  Die al mijn ongerechtigheden vergeeft,
  Die al mijn ziekten geneest,
  Die mijn leven verlost van de dood,
  Die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.
  (Ps. 103: 2-5)
  Voor wie Uw naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn
  onder haar vleugelen. (Mal. 4: 2)
  Heere, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
  ik stijg op met vleugels als van een arend;
  ik loop, maar word niet moe;
  ik wandel, maar word niet mat. (Jes. 40: 28-31)
  Want mijn ziekte heeft U op zich genomen,
  en mijn smarten gedragen;
  om mijn overtredingen werd U doorboord,
  om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
  de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U,
  en door Uw striemen ben ik genezen. (Jes. 53: 4-5)
  Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
  want U zorgt voor mij. (1Petr. 5: 7)
  U, Heere, bent mijn Heelmeester!

 18. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 21:19

  Psalm 150: 6:
  Alles, wat adem heeft, love den Heere! Hallelujah!

 19. Hans zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2009 om 9:26

  wauw,
  Wat een geweldige reacties allemaal,ik ben het er volkomen mee eens, laten we ons tezamen verblijden, in de ultieme daad van Christus, we zullen nooit genoeg woorden vinden om de HEER groot te maken.
  De schepping ziet reikhalzend uit naar het openbaar worden der zonen Gods.
  Maranatha!!!!!!!!!!!!

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2009 om 10:31

  Dienie,

  Deze reactie is wat laat. De reden daarvan is dat ik op de camping ben en daar heb ik geen internetverbinding. Zo nu en dan kan ik verbinding maken bij een kennis in de buurt. Wanneer ik deze reactie versturen kan weet ik nog niet. Maar de blijdschap in de Heer is ons deel voor iedere dag.

  Wij mogen leven uit de opstandingkracht van onze Here Jezus Christus.
  Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht. Het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden. In reactie 4 schreef ik al over de beker van het Nieuwe Verbond der genade. Dat is het leven van de Here Jezus Christus, uitgebeeld in brood en wijn. Onder het Oude Verbond was daar de Wet, een bediening des doods voor al degenen die in het vlees leefden. Maar het leven van het Nieuwe Verbond is het leven door de Geest. Dat is onze blijdschap in de Heer Die dat voor ons verworven heeft. Rom.8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
  2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
  3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
  4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
  5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.
  6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;
  Onze oude mens is met Christus gestorven en wij zijn opgestaan met Hem in nieuwheid des levens. Ons leven is met Christus verborgen in God. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Daarom is het: Flp 3:1 Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere.Flp 4:4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
  1Th 5:16 Verblijdt u te allen tijd.
  1Pe 4:13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
  Dienie, als u de rijkdom, die u hebt in de Here Jezus Christus, overdenkt springt u hart toch op van vreugde en roept u uit: Maranatha, kom Here Jezus.
  Dan verlangt u toch Hem te ontmoeten om Hem te danken voor die grote rijkdom die wij hebben verkregen in Hem?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden