Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Haast u… (228 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 april 2009, 12:57 door Dirk A A

‘… elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.’ Deze woorden uit Hebreeën 10:25b zijn vandaag superactueel. Immers met de woorden ‘de dag’ wordt de dag van de wederkomst van de Here Jezus bedoeld. En omdat die dag snel naderbij komt, moeten we elkaar aansporen.
De signalen worden sterker dat deze dag inderdaad nabij is. In deze bijdrage wil ik u in het kort wijzen op enkele opmerkelijke ontwikkelingen.

1. Allereerst Israel
De regering Netanyahu is inmiddels van start gegaan. Premier Benjamin Netanyahu heeft aangegeven serieus rekening te houden met een nieuwe oorlog, waarbij hij concreet Iran, Hamas en Hezbollah noemde. De extremistische islam ziet hij als de grootste bedreiging.
Of dit conflict er komt en hoe de mogelijke afloop zal zijn, is volstrekt ongewis. Het is niet uitgesloten dat er in zo’n conflict kernwapens zullen worden gebruikt. En dan geldt de dreiging niet alleen richting Israel, maar zeker ook richting de Arabische landen. In geval van uiterste nood kan ook Israel het kernwapen inzetten.
Wanneer dit scenario werkelijkheid wordt, zullen de gevolgen voor Israel zeker dramatisch zijn. Ik denk hierbij aan Ezechiël 38 en 39, de aanval van Gog op Israel. Dan zou Rusland zich wel eens kunnen ontpoppen als de grote tegenstander van Israel.

Wellicht is Benjamin Netanyahu de enige wereldleider van dit moment die de apocalyptische aspiraties van de Iraanse machthebbers werkelijk beseft. Laten we bidden voor Netanyahu, dat God hem wijsheid geeft om zijn volk te leiden.

2. God werkt krachtig in het Midden-Oosten
Ondertussen komen in het Midden-Oosten heel veel moslims tot geloof in de Here Jezus. Het lijkt erop dat Hij in deze laatste dagen nog een opwekking onder de moslims in het Midden-Oosten geeft. Tom Doyle, een zendeling in het Midden-Oosten, spreekt over miljoenen moslims, die de afgelopen tien jaar tot geloof zijn gekomen. ‘Eigenlijk is dat het grote nieuws dat verteld moet worden.’
En zeker, hij wordt ook geconfronteerd met fundamentalistische en militante moslims, maar veel moslims zijn niet zo, constateert hij. Hij kent veel ex-moslims, die ooit terrorist waren. ‘Nu zijn ze bereid om hun leven te geven voor de verkondiging van het Evangelie, opdat hun volksgenoten maar over de Here Jezus horen.’

Doyle vertelt verder over een vriend van hem, die sinds 1959 in Israel woont. ‘Toen kende hij maar 4 Joodse mensen die in de Here Jezus geloofden, nu schat hij het aantal Messiasbelijdende Joden in Israel op rond de 10.000. Wereldwijd wordt hun aantal geschat op tussen de 100.000 en 300.000.
Tom Doyle vraagt om gebed voor de voortgang van Gods werk in het Midden-Oosten.

3. Druk op Israel neemt toe
Israel lijkt steeds meer de paria van de wereld te worden. De eisen die door de wereld aan Israel worden gesteld, zijn: erken zo snel mogelijk de Palestijnse staat, verdeel uw land en sta Jeruzalem af aan de Palestijnen, zodat het de hoofdstad kan worden van een zelfstandige Palestijnse staat.
Obama erkent het recht van Israel op Jeruzalem niet en wil de ‘heilige’ plaatsen in Jeruzalem internationaliseren, hoewel Obama moet weten dat zowel Hamas als Fatah een Palestijnse staat voor ogen hebben die reikt van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

Helaas beseft de wereld niet dat Israel Gods land is, het Joodse volk Gods volk en Jeruzalem Gods stad. Het gebied waar de Palestijnse staat zou moeten komen, is door God overduidelijk aan Israel toegezegd, voor eeuwig. ‘Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven’ (Genesis 12:7). En in Genesis 15:18 lezen we: ‘Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat.’
En in Jozua 1:4 staat: ‘Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn.’

Uiteindelijk staat achter Israel de God van Israel. Elk volk en elke leider die Israel onder druk zet om het land te verdelen, zal daarvan eens de consequenties moeten dragen. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat verzin ik niet. Lees maar wat Joel 3 zegt: ‘…Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden en over Mijn volk het lot wierpen…’
Tot Sion zegt God: ‘Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden’ (Jesaja 60:12).
Laat dit een waarschuwing zijn voor alle landen en volken die zich nu tegen Israel keren.

4. Financiële crisis is nog niet voorbij
Ten slotte nog enkele opmerkingen over de financiële crisis. Hoewel er af en toe hoop gloort dat het ergste voorbij is, waarschuwen tal van financiële deskundigen dat het ergste nog moet komen. Een opmerkelijke ontwikkeling is de groeiende onrust in de westerse samenleving. De ‘gewone’ man/vrouw voelt zich de dupe van de bankiers, die zelf goud geld hebben verdiend, terwijl hun bedrijven nu met miljarden overeind worden gehouden.

Alleen God weet hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Wie let op de ontwikkelingen in de wereld, en die legt naast wat de Bijbel zegt over de eindtijd, zal tot de conclusie komen dat we leven in de laatste dagen die voorafgaan aan de wederkomst van de Here Jezus. Daarom mijn appèl: Maak u klaar voor Zijn komst en voor de tijd die daar direct aan voorafgaat. Bereidt u geestelijk voor op de oordelen van God die over de aarde zullen komen. Dat is onafwendbaar. De profeten spreken daar heel duidelijk over. Lees Daniel, Zacharia en Openbaring maar, om er een paar te noemen.

Als we de Here kennen, hoeven we geen angst of vrees te hebben voor de dingen die gaan komen. Hij wil en zal ons door deze tijd heenleiden, naar Zijn toekomst. Hij zal alle dingen nieuw maken. Het beste komt nog!

Dirk van Genderen

228 Reacties

 1. Elly zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 9:49

  Voor de wereld van de satan… het occulte… kan niet gauw te veel gewaarschuwd worden !!

  Een leerzaam boekje waar de verleidingen van de satan in te lezen zijn is : De strik ontkomen — Frieda Mout-van der Linden. ( 69 blz) 9,95
  Ervaringen met occultisme.

  De bedoeling van dit boek is een waarschuwing te laten horen voor hen, die door onwetendheid in het occultisme zijn terecht gekomen, met alle gevolgen daarvan.
  De schrijfster heeft met heel haar gezin niet alleen de gevolgen daarvan ondervonden door bezoek aan magnetiseurs, iriscopisten e.d., doch ook hoe ze hiervan op wonderlijke wijze door God werd bevrijd.

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 16:49

  Warming Fire,

  Alvorens u te antwoorden, omdat u hier nieuw bent, wil ik van u weten:
  “Is uw geloof gebaseerd op de Bijbel?”

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 3. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 17:55

  Baruch,

  Mij te antwoorden? Wie is u?

  met vriendelijke groet,

 4. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 20:52

  Warning Fire,

  Je komt bij mij over als verward en tegelijkertijd als cynisch en negatief. Je weigert ook om de vragen van Baruch en mij te beantwoorden hoe je tegenover de Bijbel staat.

  Daarom voel ik me ook niet verplicht om verder op jou te reageren.
  Maar ik kan je wel zeggen, dat je voor eeuwig te gronde gaat, als jouw zonden niet vergeven zijn op basis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Alleen door het geloof en overgave aan Hem kun je vergeving krijgen.

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 21:10

  Als medewerkers roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben. Want Hij zegt: Op de aangename tijd heb Ik u verhoord, en op de dag van de zaligheid heb Ik u geholpen. Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag van de zaligheid (2 Korinthe 6:1-2 HSV).

  Laat iedereen daarvan dan gebruik maken.

  Zou er maar niet vanuit gaan dat er nog aantal bedelingen gaan komen.
  De deur gaat dicht voor een ieder die Christus als zijn Verlosser en Zaligmaker verwerpt.

  Groet, Jan.

 6. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 21:11

  Elly,
  Het is waar: Voor de wereld van satan en het occulte kan niet gauw te veel gewaarschuwd worden! Jouw nadruk op deze dingen heb ik zeer gewaardeerd.

  Aan de andere kant mogen we ten allen tijde weten, dat de macht van satan helemaal niets is in vergelijking bij de macht van onze Heiland! Daarom behoeven we ook niet angstig te leven (en ik zeg ook niet, dat jij dat doet, hoor!), maar we mogen juichen en jubelen in onze Heere! In Hem zijn we méér dan overwinnaars, zoals ook Paulus zegt!

  In de kerken wordt soms gezongen:

  Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
  Door ‘t Licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
  Ten hoogsten toppunt stijgen.

 7. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 21:16

  Jan en ik hadden elkaars reactie nog niet gelezen, toen we schreven. Maar gelukkig ervaar ik ook met hem geestelijke eenheid.

 8. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 21:20

  Piet,

  Pardon? Verward, cynisch en negatief? wat heeft tot deze conclusie geleid?
  Waar haal ik dingen door elkaar, waar ben ik cynisch, waar ben ik zonder reden negatief?
  Uw houding komt mij vreemd over daar ik mijns inziens op zeer heldere wijze een probleem van uw idee van bewijs heb bloot gelegd. Ik begrijp uw houding eigenlijk in het geheel niet.

  Daarbij u bent zowieso al niet verplicht om op mij te reageren, dat zou wel heel gek worden.

  Met vriendelijke groet,

 9. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 21:34

  Piet,

  En wat heeft Baruch(?) er mee te maken?

  met vriendelijke groet,

 10. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 8:45

  @ Piet,

  Dat de satan helemaal niet is, in de ogen van God is zeker WAAR !!

  Maar mijn zorgen gaan uit… naar de velen… die nog “blind” zijn voor de verleidingen van de satan.

  Als je ogen er voor “open” gaan… ga je zoveel zien !!

  En daarom moeten we blijven waarschuwen.

  God zoeken… is het allerbelangrijkste !!!
  Maar daarnaast… mensen wijzen op de vele verleidingen maar ook de vele dwalingen die er zijn.

  En wat de muziek betreft… is satan een hele grote verleider.

  Ieder mens heeft de taak… om iets te doen voor Gods koninkrijk.
  Laten we niet stil blijven zitten !

 11. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 9:22

  Dinette,

  U heeft geen enkele keer aangetoond dat ik de Schrift verdraaid heb, dat weet u zelf ook wel.
  Al het geschrijf over profetieen en visioenen is onschriftuurlijk.
  Heb 1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
  De canon is af.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 12. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 9:31

  Warning fire,

  “Wie is u?”

  Ik ben baruch.

  Warning fire, is uw geloof gebaseerd op de Bijbel?

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 13. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 11:04

  Elly,
  Ik vind het heel fijn, dat je mensen wilt helpen en hen op gevaren wilt wijzen!
  En inderdaad is satan ook een grote verleider in de muziek. Heel fijn, dat je daar ook oog voor hebt! (Ofwel: Oren voor hebt!).

  Verder had ik het over blijdschap in de Heere.
  Dit wil niet zeggen, dat we ons altijd blij voelen.
  Het wil nog minder zeggen, dat het altijd mee zit in het leven.
  (Rond de jaarwisseling was ik zo ziek, dat het leek alsof mijn einde gekomen was. En de afgelopen dagen liep ik met een flinke ontsteking in mijn mond).

  En toch…. mogen we ons in God verblijden, Hem loven en prijzen, en over Zijn goedheid spreken. En als ik dat doe, dan vult de Heere mijn hart werkelijk met een blijdschap, die overweldigend is!

  Maar als je mensen wilt helpen, dan sta ik (in de Geest) helemaal naast je!

 14. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 23:13

  Baruch, (Piet)

  Mijn “geloof” is gebasseerd op de bijbel, verder vind ik dit een privé zaak.
  Zei Jezus hier niet iets over?, ik ben iig niet van plan om op de hoeken van de straat gebeden te ventileren.

  Met vriendelijke groet,

 15. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 4:27

  @Elly … waar het licht van God schijnt, daar zie je : ZONDEN, ZONDEN, en nog eens ZONDEN ?
  _

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 12:44

  Warning fire,

  Bent u dan niet dezelfde als GRVDA wiens geloof niet op de bijbel is gebaseerd? Eerlijk blijven hoor.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 17. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 14:00

  Baruch,

  ???

  met vriendelijke groet,

 18. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 17:47

  Warning fire,

  wat ???
  U hebt het goed begrepen!

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 19. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 18:18

  Baruch,

  nu volg ik het niet meer.

  met vriendelijke groet,

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 18:21

  Warning fire,

  Aan de appel herkent men de boom.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 21. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 18:43

  Baruch,

  nu snap ik het helemaal niet meer.

  mvg,

 22. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 8:18

  Warning Fire,
  Ik zal je wel een beetje helpen. Een poosje terug was er op dit forum iemand met de naam GRVDA. En nu denkt Baruch, dat jij dezelfde bent als die persoon. In principe zou dat kunnen, maar het hoeft natuurlijk helemaal niet.

  Je zegt dat je geloof gebaseerd is op de Bijbel.
  In principe is dat een goede zaak. Maar nu hoop ik wel, dat je ook een levend geloof hebt. Daarmee bedoel ik: Een geloof dat hierin tot uitdrukking komt, dat je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. En dat je voor je zaligheid met heel je hart vertrouwt op het offer van de Heere Jezus voor de zonden. En dat je dagelijks in de Bijbel leest en daarbij bidt dat God het door Zijn Heilige Geest duidelijk mag maken.

  Alleen een geloof dat God bestaat is niet genoeg. Denk maar aan Jacobus 2: 19:
  “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.”

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:50

  Warning fire,

  Waarom antwoord u mij dan op mijn reactie 216 niet met: Neen ik ben niet dezelfde als GRVDA? Eerlijk blijven hoor.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 24. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 12:38

  Ah GRVDA is een persoon, dat maakt het duidelijker.

  ik denk dat je er goed aan doet om bij vragen in het leven je af te vragen
  WWJD what would Jesus do.

  met vriendelijke groet,

 25. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 19:27

  Warning fire,

  Maar op mijn reactie 216 hebt u nog geen eerlijk antwoord gegeven.
  En dat versterkt alleen mijn vermoeden maar.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 26. Warning Fire zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 20:29

  Baruch,

  Ja, oké en?
  Je lijkt een doel te hebben maar ik zie het niet
  Weer beantwoord ik je vraag niet maar ik zie ook niet waarom, ik heb al gezegd dat ik dat een privé zaak vind.

  met vriendelijke groet

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 20:54

  Beste Warning Fire.

  Reagerend op reactie 224 kan ik zeggen dat dat inderdaad het beste is om je af te vragen. Wat zou Jezus doen. Het is ook een goed richtsnoer om dagelijks voor ogen te houden.

  Vriendelijke groet

 28. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 14:00

  Warning fire,

  Ik houd het er op dat ik u heb ontmaskerd.
  Maar bewiizen kan ik het niet.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden