Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Here is waarlijk opgestaan! (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 april 2009, 21:47 door Dirk A A

‘De Here is waarlijk opgestaan’. Dood en graf overwon Hij. Hij leeft! Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. De satan leed de grootste nederlaag ooit. De overwinning is behaald. Voor eeuwig. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. De dood is het einde niet!

God de Vader wekte de Here Jezus op en Zelf stond Hij op uit het graf. Nu zit Hij aan de rechterhand van de troon van God.
Wat betekent Zijn opstanding voor ons? Ik wil daar enkele opmerkingen over maken vanuit de eerste verzen van Hebreeën 12.
Hoofdstuk 12:1 schotelt ons het beeld voor van een stadion, met een wedloop en toeschouwers.
Die toeschouwers zijn de geloofshelden uit het Oude Testament, die het einde, de finish hebben bereikt.
Ze zitten als het ware op de tribune: de wolk van getuigen. Hun volharding wordt ons voorgehouden. Zij hebben de wedloop volbracht.
Ze kijken naar onze wedloop, waarvan wij de afloop nog niet weten. Misschien zit u in je moeite, wordt u beproefd en moet u lijden om de Naam van de Here Jezus. Hebreeën 12 spoort ons aan te leren leven uit het geloof en te zien op de Here Jezus.
We worden opgeroepen alle last, wereldgezindheid en de zonde af te leggen. De zonde staat ons zo licht in de weg, verstrikt ons zo gemakkelijk.

Vers 2 roept ons op met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Daarbij hebben we een geweldig voorbeeld. Niet alleen de geloofsgetuigen moedigen ons aan. Bovenal mag het voorbeeld van het geloof van de Here Jezus ons tot steun zijn. Laat ons oog daarbij – voortdurend – alleen gericht zijn op de Here Jezus. Letterlijk staat er: ‘Ziende op, weg-ziende naar de Here Jezus. Weg-zien van alles wat ons kan afleiden en zien op Hem.
Ga niet kijken naar de mensen op de tribune, dan word je afgeleid. Ons oog moet op de finish gericht zijn. Kijk naar Degene Die u voor is gegaan, de Here Jezus. Hij is een geweldig voorbeeld. Hij overwon de dood en het graf en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

Hij is de Leidsman en voleinder des geloofs. Daarin zit de gedachte dat Hij de Leidsman is, de Eerste, de Aanvoerder. Hij is ons voorgegaan in het geloof. Hij wijst de weg. Hem kunnen we volgen.
Voleinder betekent dat Hij het einddoel heeft bereikt. En Hij zal ervoor zorgen dat ook u, als u Hem kent, het einddoel zult bereiken. Hij geeft, door Zijn Geest, de kracht om het doel te bereiken.

Let er eens op hoe Hij die weg is gegaan. Vers 2 zegt verder: ‘Die, om de vreugde die voor Hem lag, het kruis op Zich heeft genomen, de schande niet achtende.’ De schande van het sterven aan het kruis woog voor Hem niet op tegen de Vreugde die voor Hem lag. De vreugde van de opstanding, de overwinning, de verheerlijking, het betalen van de losprijs voor de zijnen en het zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

Vers 3 roept op onze aandacht volledig op Hem te vestigen, op het lijden en op de verheerlijking van de Here Jezus. Wanneer we dat tot ons door laten dringen, zullen we beseffen dat ons lijden nog zo erg niet is. En we zullen ook beseffen wat het Hem gekost heeft om die barre lijdensweg te gaan. De weg via Gethsemane naar Golgotha.

Herinnert u het zich nog hoe zwaar dat lijden voor Hem was? Niet alleen vanwege het lichamelijke lijden, maar ook omdat Hij de beker met onze zonden moest drinken; de vloek die wij hadden verdiend, was op Hem.
Tijdens de strijd in Gethsemane ondernam de duisternis een ultieme aanval op de Here Jezus en Zijn volgelingen, om te voorkomen dat Hij Zijn leven zou gaan geven aan het kruis. Zijn wij wakker of slapen wij (geestelijk) soms ook? Misschien is dit wel het drama van de huidige christenheid. Dat we slapen, terwijl de komst van de Here Jezus nabij is.

Die lijdensweg ging de Here Jezus speciaal voor u. Wat een liefde. Om u, om mij te redden.
Die ultieme liefde wordt ook zichtbaar op Golgotha. Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar Golgotha.
Hij koos de pijn! Hij deed het om ons hart te winnen.

Weet u, de genade is niet goedkoop. Het heeft de Here Jezus alles gekocht om ons te redden.
En het komt echt niet vanzelf goed met ons.
Sommigen zeggen: Gods liefde is zo groot en het offer van de Here Jezus is zo geweldig, dat iedereen zal worden gered.
God is inderdaad vol van genade en vol van liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij vraagt geloof en bekering.
Vergeet nooit dat het Hem Zijn leven heeft gekost. Vergeet nooit Zijn bittere lijden. Vergeet nooit hoe groot Zijn liefde voor u is.

‘Kijk eens wat Ik voor u heb gedaan,’ zegt Hij, terwijl Hij op het kruis wijst.
Speciaal voor u vergoot Ik Mijn bloed.
Speciaal voor u werd Ik doorstoken met een speer.
Speciaal voor u werden de spijkers door Mijn handen geslagen.

Nog even terug naar Hebreeën 12, het derde vers. ‘Vestigt uw aandacht op Hem.’ Op de Here Jezus. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft de finish bereikt, het einddoel, het zitten aan de rechterhand van God.
Onze weg naar het einddoel is niet anders. Als we met Hem lijden, zullen we ook met Hem verheerlijkt worden.
Denk eens aan wat Paulus in Filippenzen 3:10 en 11 zegt: Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.’
Paulus zag uit naar de verheerlijking, ook al zou het lijden betekenen en misschien wel de dood om dat te bereiken.
Door het geloof weten we de weg, voortdurend ziende op de Hem, opdat we niet door matheid van ziel verslappen, maar ons zullen sterken in Hem.

Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt uit de dood (2 Timotheus 2:8). Misschien denkt u: Wat heb ik hieraan? Je moest eens weten in wat voor ellendige en hopeloze situatie ik me bevind… Pijn, verdriet, zorg, een huwelijk dat op springen staat, ziekte…
Daarom wil ik u met nadruk doorgeven dat de Here Jezus Zijn leven heeft gegeven en weer is opgestaan om ook u te redden. Hij wil ook u troosten, bemoedigen, ondersteunen, kracht geven in zwakheid.

Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Hij ziet u. Hij kent uw pijn. Hij weet wat u nodig hebt.
Speciaal u heeft Hij op het oog. Hij wil ook u genadig zijn. En wanneer u niet meer weet hoe het verder moet, is dit misschien wel het moment om alles los te laten en in Zijn hand te geven

Op Pasen mogen we blij en dankbaar zijn. En ons verheugen in de overwinning van de Here Jezus over dood en graf.
Zijn opstanding is een bewijs dat het Woord van God waar is. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. Het leven houdt niet op met de dood.

En zo mogen we de wedloop lopen, en ons oog gericht houden op de finish, op de Here Jezus zelf, Die ons eens welkom zal heten in Zijn heerlijkheid.

De Here zegene u.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Ype Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 0:04

  Beste Dirk,

  Wat een krachtige column dit keer! Ik word echt bemoedigd door je pleidooi voor overgave aan Jezus. Hij heeft het voor ons volbracht, en door dat Offer ons gebracht mogen we dagelijks leven! Onvoorstelbaar…

  Moedig dat je ook je persoonlijk lijden noemt, dat overtuigt des te meer om volledig voor Hem te gaan, want Hij beschermt ons en heeft ons lief boven alles. Hij neemt ons met onze pijn en tekortkomingen.

  Laten we ons compleet aan Hem overgeven, in het vaste vertrouwen dat de Vader ons met open armen onthaalt!

  Gezegend Pasen!

 2. Mathieu Verhorst zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 17:32

  A M E N . Maranatha !!

 3. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 17:43

  Wat wordt het leven… tegenwoordig vaak… “makkelijk”… geleefd… door christenen.

  Er zou veel meer… stilgestaan moeten worden… bij het lijden en sterven van de Heere Jezus…
  Wat heeft HIJ veel voor ons over gehad…
  Maar wat schieten wij… dagelijks veel tekort…

  Houden wij bij alles wat we doen… wel genoeg rekening met HEM…
  Zijn “onze keuzes”… de juiste keuzes…

 4. Leo Z zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 18:27

  Nog een overdenking:

  Laten we de opstanding op 2 manieren bezien.

  1. Hoe Johannes het ervoer.

  2. De bewijsvoering door Paulus.

  1. Hoe Johannes het ervoer.

  Als Jezus is opgestaan uit de dood lezen we in de evangeliën dat de engel zegt: “Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan”.

  Toen de engel de steen wegrolde van het graf, was Jezus dus al niet meer in het graf. Hij was er uit verdwenen. Vandaar dat de engel zegt: “Hij is hier niet”.

  En de engel zegt niet: Jezus is al weggegaan, of Hij loopt net weg. Nee: “Hij is hier niet”.

  Dat lijkt vreemd, maar later komt Jezus ineens bij zijn discipelen in huis, terwijl de deuren gesloten zijn. Dan staat Hij daar zomaar in hun midden, zonder dat men Hem heeft binnen gelaten.

  Ook toen verscheen Hij ineens daar waar Hij wilde. De materie van muren e.d. hield Hem niet tegen. Zijn opstanding ‘s lichaam kent die beperking van de materie niet, zoals wij met ons stoffelijk lichaam die beperkingen wel hebben.

  Als we dit begrijpen, of kunnen geloven, dan heeft ook het volgende een bijzondere boodschap voor ons.

  In Johannes 20:3-9 lezen we dat Petrus en een andere discipel (waarschijnlijk Johannes zelf, zie vers 2) naar het graf gaan.

  Als Johannes de windsels ziet liggen gelooft hij dat Jezus is opgestaan.

  Wat is er zo bijzonder aan die windsels, dat alleen al het zien daarvan Johannes tot geloof brengt in de opstanding?

  Lezen we daarvoor de geschiedenis van de opstanding van Lazarus in Johannes 11. Daar staat dat hij gebonden was met grafdoeken aan voeten en handen.

  Daarom zal hij waarschijnlijk naar buiten gestrompeld zijn toen de Heer hem naar buiten riep. Vandaar dat ze Lazarus moesten ontbinden.

  De Heer Jezus was zelf opgestaan uit de dood, en terwijl Hij als een mummie was behandeld na zijn overlijden en net als Lazarus met grafdoeken was ingewikkeld, was Hij uit die doeken verdwenen.

  Lazarus kon dat na zijn opstanding uit de dood niet, want die had nog een gewoon stoffelijk lichaam. De Heer Jezus echter had als eersteling uit de doden een verheerlijkt lichaam en werd niet door de materie tegen gehouden.

  Wat Johannes dan ook ziet is windsels die er uitzien als een lege cocon, waaruit het lichaam verdwenen is zonder dat men Jezus heeft ontbonden.

  Laten we dat goed tot ons doordringen, dan zien wij een groot wonder in de wijze waarop de Heer is opgestaan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon die sterke held.

  Zie verder op:
  https:\/\/www.revealingthefuture.com/Dutch/opstanding.htm

  De Heer is waarlijk opgestaan.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 19:26

  Dirk bedankt voor de mooie woorden, vooral over hoe groot de liefde van Jezus voor ons is.

  Vr gr Rene

 6. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 20:03

  Deze week… luisterde ik naar een cd van Johan Vreugdenhil, ex-muzikant… over “de vurige pijlen van satan” !!

  Daarop waarschuwde hij… om niet de film… “The Passion”… die over het lijden en sterven van de Heere Jezus gaat… te kijken.
  Door naar deze film te kijken… kan het beeld van “de acteur” die de Heere Jezus… in deze film naspeelt… op ons netvlies blijven hangen… en met name bij ons gebed.

  Zijn mening was: “Zo gauw iets populair is bij de mensen… is het niet van God”.

  Dit heeft mij… geraakt en ik deel deze mening met hem… door er ook zo over te denken.
  Je moet contact maken… met de echte Jezus uit de Bijbel en niet de Jezus van het “witte doek”.

 7. Joke Kruijmel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 20:46

  Beste Dirk,

  Sinds kort ben ik lid van jouw site. Ik waardeerde je zeer in de Visie.
  Nu word ik bemoedigd en ‘bij de les gehouden’ door je nieuwsbrieven.
  Zou je ook iets kunnen schrijven over dat ‘geestelijk slapen’.
  Hoe kan je daartegen wapenen? Hoe kan je zorgen dat je ‘wakker wordt’?
  Ik denk weleens, dat ik zo moe en mat ben in het geloof, dat andere mensen mij nauwelijks herkennen als een Christen.
  Over dit onderwerp zou ik graag meer willen weten!
  Misschien heb je daarover al een publicatie gemaakt?
  Dan kan je me wellicht verwijzen!
  Alvast bedankt & veel zegeningen in je werk en in je gezondheid!

  Hartelijke groeten van Joke uit Mokum

 8. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 22:05

  Dank je Dirk, voor deze heerlijke woorden, goed bijbels onderbouwd; vertroostend, bemoedigend en aansporend.
  Laten wij werken nu het nog kan, nu het nog licht is. De HEER is bezig zijn heilsplan met de wereld te voleindigen, de kans is groot dat jij en ik, deze generatie, de Heer zal zien wederkomen in de lucht, als jong kind kreeg ik hierover al een soort visioen, en dat is me altijd bijgebleven, nu ben ik 61, en zie ik de puzzelstukjes aan de hand van Gods woord op z’n plaats vallen.
  Ben ik moe of mat, ik spreek het uit tegen mijn beste “vriend” Jezus de CHRISTUS, hij richt mijn oog weer op Hemzelf, ik hoef niet altijd blij te zijn met of in mijn omstandigheden, maar kan mij altijd verblijden in HEM, als ik mijn zegeningen tel en de geweldige hemelse erfenis beschouw, dat is nauwelijks te bevatten zo geweldig.
  We leven in fantastisch spannende tijden vol verleiding tot zonde, maar ook vol vertroosting en bemoediging tot gehoorzaamheid aan onze HEER, laat Hem dan regeren in alle facetten van je leven, en de wedloop lopen om de erekrans te ontvangen uit handen van de Heer (zie Hebreeën 12)
  SHALOM.

 9. T Kuiper zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2009 om 8:02

  De Heer is op gestaan. Gezegeend Paas feest Dirk

 10. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2009 om 12:02

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je overdenking.

  Vanmorgen gehoord:
  De Here Jezus zei nooit: tot ziens!

  Hij is altijd bij je! Zie Psalm 139.

  Gezegende Pasen.
  De Heer is waarlijk opgestaan.

 11. A.R. van Diggelen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2009 om 13:40

  Beste Dirk,
  De Heer is waarlijk opgestaan! En Hij leeft.

  Hartelijk dank voor je overdenking.

  Antoine.

 12. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2009 om 14:34

  Dirk…

  Een Gezegende dag toegewenst… samen met je gezin…

  De Opstanding…

  Pasen, is een lied voor morgen
  dat vandaag gezongen wordt
  gisteren is later eeuwig

  Alles wat gezegd is…
  wordt van franje eens ontdaan
  Pasen… is Het Woord verstaan…

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 april 2009 om 13:45

  Lieve brs en zrs in DE HEER.
  Wat wij allen nodig hebben,en met minder neemt DE HEER geen genoegen.IS HEERE WAT wilt GIJ dat ik doen zal?
  Wij moeten bereid zijn te erkennen dat wij uit onszelf niets kunnen,Wij moeteneerst ter aarde vallen voor DE HEERE en belijden Heer wij weten niets en wij kunnen niets,wat wilt GIJ dat ik doen zal?
  Al onze wijsheid ,zelfs onze Bijbelkennis is nietts waardals wij niet net als Shaul (Paulus ter aarde vallen )en belijden Wat wilt GIJ dat ik doen zal..
  Als De HEERE het ons niet laat zien is alles wat wij doen eigenlijk broddelwerk.
  Wij moeten eigenlijk alles laten vallen wat geen echte waarde heeft.
  Dat is in De OPSTANDING van JESJOUA zelf opstaan.Want onze GOD is een levende GOD.
  En wij leven uit en door en met HEM.

  Daaraan is grote behoefte,niet aan geweldige predikers,niet aan grote podia ,niet aan enorme genezingsdiensten.
  Maar aan brs en zrs die zeggen ; HEER wat wilt GIJ dat ik doen zal>

  Dat wens ik ons allen toe,ook al kost ons dat heel veelen dat kost ons heel veel,ik weet waarover ik spreek.

  Daarom verwacht HEM elke dag,en leef met en door HEM die HET LEVEN is. Laat DE HEERE BIJ ONS ZIJN totdat wij bij HEM ZIJN IN ZIJN EEUWIG RIJK dat Komt.
  Maran-atha. Shalom . Lou.

 14. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 10:07

  Broeder van Genderen,

  Een geweldige rijkdom is ons geschonken in de opstanding van de Heere Jezus Christus.
  We mogen leven in nieuwheid des levens, leven door de Geest, onze lichamen stellen tot een Gode welbehaaglijke offerande. Wij zijn met Hem opgestaan.

  In uw column “De Here is waarlijk opgestaan” zijn er twee zaken waarvoor ik aandacht vraag.

  Ten eerste voor:
  “Tijdens de strijd in Gethsemane ondernam de duisternis een ultieme aanval op de Here Jezus en Zijn volgelingen, om te voorkomen dat Hij Zijn leven zou gaan geven aan het kruis.”

  Naar mijn mening is dit strijdig met :

  1 Cor. 2:7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
  8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

  De duisternis wist niet dat de Heere Jezus Zijn leven zou geven op het kruis en kon dus ook geen “ultieme aanval op de Here Jezus en Zijn volgelingen, om te voorkomen dat Hij Zijn leven zou gaan geven aan het kruis” doen

  Ten tweede:

  Filip. 3:11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. (SVV)
  Paulus beschrijft hier in deze perikoop niet de lichamelijke maar geestelijke dood.
  Om op te staan uit de geestelijke dood. Om in zijn nieuwe leven de Heer te dienen.
  Ro 12:1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een
  levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 17:56

  128 Haast u

  Warming Fire,

  Alvorens u te antwoorden, omdat u hier nieuw bent, wil ik van u weten:
  “Is uw geloof gebaseerd op de Bijbel?”

  Met vriendelijke groet,

  baruch

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden