De Here is waarlijk opgestaan!

‘De Here is waarlijk opgestaan’. Dood en graf overwon Hij. Hij leeft! Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. De satan leed de grootste nederlaag ooit. De overwinning is behaald. Voor eeuwig. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. De dood is het einde niet!

God de Vader wekte de Here Jezus op en Zelf stond Hij op uit het graf. Nu zit Hij aan de rechterhand van de troon van God.
Wat betekent Zijn opstanding voor ons? Ik wil daar enkele opmerkingen over maken vanuit de eerste verzen van Hebreeën 12.
Hoofdstuk 12:1 schotelt ons het beeld voor van een stadion, met een wedloop en toeschouwers.
Die toeschouwers zijn de geloofshelden uit het Oude Testament, die het einde, de finish hebben bereikt.
Ze zitten als het ware op de tribune: de wolk van getuigen. Hun volharding wordt ons voorgehouden. Zij hebben de wedloop volbracht.
Ze kijken naar onze wedloop, waarvan wij de afloop nog niet weten. Misschien zit u in je moeite, wordt u beproefd en moet u lijden om de Naam van de Here Jezus. Hebreeën 12 spoort ons aan te leren leven uit het geloof en te zien op de Here Jezus.
We worden opgeroepen alle last, wereldgezindheid en de zonde af te leggen. De zonde staat ons zo licht in de weg, verstrikt ons zo gemakkelijk.

Vers 2 roept ons op met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Daarbij hebben we een geweldig voorbeeld. Niet alleen de geloofsgetuigen moedigen ons aan. Bovenal mag het voorbeeld van het geloof van de Here Jezus ons tot steun zijn. Laat ons oog daarbij – voortdurend – alleen gericht zijn op de Here Jezus. Letterlijk staat er: ‘Ziende op, weg-ziende naar de Here Jezus. Weg-zien van alles wat ons kan afleiden en zien op Hem.
Ga niet kijken naar de mensen op de tribune, dan word je afgeleid. Ons oog moet op de finish gericht zijn. Kijk naar Degene Die u voor is gegaan, de Here Jezus. Hij is een geweldig voorbeeld. Hij overwon de dood en het graf en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

Hij is de Leidsman en voleinder des geloofs. Daarin zit de gedachte dat Hij de Leidsman is, de Eerste, de Aanvoerder. Hij is ons voorgegaan in het geloof. Hij wijst de weg. Hem kunnen we volgen.
Voleinder betekent dat Hij het einddoel heeft bereikt. En Hij zal ervoor zorgen dat ook u, als u Hem kent, het einddoel zult bereiken. Hij geeft, door Zijn Geest, de kracht om het doel te bereiken.

Let er eens op hoe Hij die weg is gegaan. Vers 2 zegt verder: ‘Die, om de vreugde die voor Hem lag, het kruis op Zich heeft genomen, de schande niet achtende.’ De schande van het sterven aan het kruis woog voor Hem niet op tegen de Vreugde die voor Hem lag. De vreugde van de opstanding, de overwinning, de verheerlijking, het betalen van de losprijs voor de zijnen en het zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

Vers 3 roept op onze aandacht volledig op Hem te vestigen, op het lijden en op de verheerlijking van de Here Jezus. Wanneer we dat tot ons door laten dringen, zullen we beseffen dat ons lijden nog zo erg niet is. En we zullen ook beseffen wat het Hem gekost heeft om die barre lijdensweg te gaan. De weg via Gethsemane naar Golgotha.

Herinnert u het zich nog hoe zwaar dat lijden voor Hem was? Niet alleen vanwege het lichamelijke lijden, maar ook omdat Hij de beker met onze zonden moest drinken; de vloek die wij hadden verdiend, was op Hem.
Tijdens de strijd in Gethsemane ondernam de duisternis een ultieme aanval op de Here Jezus en Zijn volgelingen, om te voorkomen dat Hij Zijn leven zou gaan geven aan het kruis. Zijn wij wakker of slapen wij (geestelijk) soms ook? Misschien is dit wel het drama van de huidige christenheid. Dat we slapen, terwijl de komst van de Here Jezus nabij is.

Die lijdensweg ging de Here Jezus speciaal voor u. Wat een liefde. Om u, om mij te redden.
Die ultieme liefde wordt ook zichtbaar op Golgotha. Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar Golgotha.
Hij koos de pijn! Hij deed het om ons hart te winnen.

Weet u, de genade is niet goedkoop. Het heeft de Here Jezus alles gekocht om ons te redden.
En het komt echt niet vanzelf goed met ons.
Sommigen zeggen: Gods liefde is zo groot en het offer van de Here Jezus is zo geweldig, dat iedereen zal worden gered.
God is inderdaad vol van genade en vol van liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij vraagt geloof en bekering.
Vergeet nooit dat het Hem Zijn leven heeft gekost. Vergeet nooit Zijn bittere lijden. Vergeet nooit hoe groot Zijn liefde voor u is.

‘Kijk eens wat Ik voor u heb gedaan,’ zegt Hij, terwijl Hij op het kruis wijst.
Speciaal voor u vergoot Ik Mijn bloed.
Speciaal voor u werd Ik doorstoken met een speer.
Speciaal voor u werden de spijkers door Mijn handen geslagen.

Nog even terug naar Hebreeën 12, het derde vers. ‘Vestigt uw aandacht op Hem.’ Op de Here Jezus. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft de finish bereikt, het einddoel, het zitten aan de rechterhand van God.
Onze weg naar het einddoel is niet anders. Als we met Hem lijden, zullen we ook met Hem verheerlijkt worden.
Denk eens aan wat Paulus in Filippenzen 3:10 en 11 zegt: Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.’
Paulus zag uit naar de verheerlijking, ook al zou het lijden betekenen en misschien wel de dood om dat te bereiken.
Door het geloof weten we de weg, voortdurend ziende op de Hem, opdat we niet door matheid van ziel verslappen, maar ons zullen sterken in Hem.

Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt uit de dood (2 Timotheus 2:8). Misschien denkt u: Wat heb ik hieraan? Je moest eens weten in wat voor ellendige en hopeloze situatie ik me bevind… Pijn, verdriet, zorg, een huwelijk dat op springen staat, ziekte…
Daarom wil ik u met nadruk doorgeven dat de Here Jezus Zijn leven heeft gegeven en weer is opgestaan om ook u te redden. Hij wil ook u troosten, bemoedigen, ondersteunen, kracht geven in zwakheid.

Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Hij ziet u. Hij kent uw pijn. Hij weet wat u nodig hebt.
Speciaal u heeft Hij op het oog. Hij wil ook u genadig zijn. En wanneer u niet meer weet hoe het verder moet, is dit misschien wel het moment om alles los te laten en in Zijn hand te geven

Op Pasen mogen we blij en dankbaar zijn. En ons verheugen in de overwinning van de Here Jezus over dood en graf.
Zijn opstanding is een bewijs dat het Woord van God waar is. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. Het leven houdt niet op met de dood.

En zo mogen we de wedloop lopen, en ons oog gericht houden op de finish, op de Here Jezus zelf, Die ons eens welkom zal heten in Zijn heerlijkheid.

De Here zegene u.

Dirk van Genderen