Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontwaak en lees de profeten! (123 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 april 2009, 20:07 door Dirk A A

De wereld staat in brand. De crisis die momenteel over de wereld raast, neemt steeds ernstiger vormen aan. Hier komt nog bij dat Israël wellicht aan de vooravond van een ernstig conflict staat, volgens premier Benjamin Netanyahu. Maar de meeste voorgangers en predikanten zwijgen echter over de tijd waarin we leven. Ze luisteren – bij wijze van spreken – wel naar de weerberichten om te weten wat voor weer het binnenkort wordt – maar lezen niet het profetische woord van God, dat laat zien hoe Gods toekomst eruit ziet met ons, met de wereld en met Israël.

Overdrijf ik? Ga het maar eens na in uw eigen gemeente of in uw eigen prediking. Wij maken ons – zeer terecht – druk over vragen als de betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laten we daar nooit aan tornen en erop terugkomen als we daar vraagtekens bij hebben geplaatst. Wanneer we Zijn Woord niet serieus nemen, verloochenen we Hem.
Maar is het minder ernstig wanneer we het profetische deel van de Bijbel gesloten houden? En dan heb ik het over meer dan een paar hoofdstukken. We hebben die bijbelboeken dan wel niet geschrapt, maar wie ze gesloten laat, sluit zich af voor het spreken van God over de tijd waarin we leven.

Vandaar mijn appèl: ontwaak! Open de profetische boeken. Lees wat God daar tot ons te zeggen heeft. En ontdek hoe verrassend actueel het profetische Woord is.
2 Petrus 1:19 zegt: ‘En wij achten het profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.’

Ik ben ervan overtuigd dat we leven in de tijd die het profetische Woord beschrijft als de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus. Allerlei profetieën worden letterlijk voor onze ogen vervuld, zoals de terugkeer van het Joodse volk naar Israël en de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld, de toename van de goddeloosheid en wetteloosheid en de groeiende druk op Israël om te komen tot de erkenning van een Palestijnse staat die het land nog verder moet verdelen.

Laten we ons maar opmaken voor zware tijden die voor de deur staan. Niet dat dit ons angstig moet maken, maar het is niet verantwoord om nog langer te zeggen dat we leven in een tijd van ‘vrede, vrede en geen gevaar’. Wanneer we dit verkondigen vanaf de kansels, vallen we in de categorie ‘valse profeet’. De tijd is zo ernstig, dat we niet rustig meer kunnen gaan slapen.

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat predikanten en voorgangers het profetische Woord opnieuw ontdekken en gaan openen in de samenkomsten. Om de mensen geestelijk wakker te schudden. Veel kerkmensen zijn in slaap gevallen, inclusief hun predikanten en voorgangers. Hun lampen zijn gedoofd en het is maar de vraag of ze wel reserve-olie hebben.
Denk eens aan het verhaal over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden in Mattheus 25. Ze vielen alle tien in slaap terwijl ze wachtten op de bruidegom. Toen hij arriveerde, bleken slechts vijf van hen reserve-olie bij zich te hebben, waarmee ze hun lampen weer konden aansteken. Alleen zij mochten met de bruidegom mee naar de bruiloft. Het is een aangrijpend beeld van de komst van de Here Jezus. Zijn we bereid Hem te ontmoeten? Kennen we de Here Jezus?

De tijd is te ernstig om ons nog langer druk te maken over allerlei zaken die van ondergeschikt belang zijn, zoals de vraag of er wel of geen opname plaats zal vinden en of we volwassen gedoopt moeten zijn om behouden te kunnen worden.
Het komt er nu op aan dat we de Here Jezus kennen. Dat we weten dat onze zonden door Hem vergeven zijn. Niet omdat Hij er wel voor zal zorgen dat iedereen uiteindelijk bij Hem in de hemel komt, zoals steeds meer mensen die zich christen noemen, beweren. Maar omdat we tot bekering en geloof zijn gekomen en hebben gebroken met ons zondige leven.
Het komt er in deze laatste dagen ook op aan dat we heilig en rein leven, en bereid zijn de Here te ontmoeten bij Zijn komst.
Het komt er tevens op aan Israël te zegenen. De profeet Joël laat duidelijk zien dat Gods oordeel zal rusten op allen die Israël dwingen om het land te verdelen. Laten we stoppen Israël onder druk te zetten om nog meer land weg te geven.
Heel mooi staat in 1 Kronieken 12:32 over de kinderen van Issaschar: ‘…die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten wat Israël doen moest…’ (Statenvertaling). Laten we bidden dat de Here zulke leiders aan Israël geeft, die verstand hebben van de tijd waarin we leven en die zich afhankelijk weten van de God van Israël.

Gods oordelen gaan over deze wereld. En laat niemand beweren dat God in de nieuwe bedeling zo vol van liefde is, dat de tijd van Zijn oordelen voorbij is. Vergelijk dan Genesis 18 en 19, waar we lezen over de verwoesting van Sodom en Gomorra maar eens met Openbaring 18 en 19, de verwoesting van Babylon. We lezen daar ongeveer hetzelfde, dat zowel bij Babylon als bij Sodom en Gomorra de roep van hun zonden tot God in de hemel kwam. Grenzen waren overschreden en Gods oordelen volgden. God is zeer genadig en barmhartig, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Laten we dat nooit vergeten.
Tegelijk worden we als een Daniël geroepen ons voor God te verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons land en ons volk te belijden en God te smeken om ontferming en vergeving.

We leven in spannende tijden, maar ook in deze crisistijd klinkt Gods roepstem tot bekering en terugkeer naar Hem. Het komt er nu op aan ons vertrouwen volledig op de Here Jezus te stellen. En wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.

Dirk van Genderen
(eerder geplaatst in ‘Blaast de sjofar…’, jaargang 3, nummer 1)

123 Reacties

 1. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 20:35

  Ja Dirk,
  Terrecht zeg je: “En laat niemand beweren dat God in de nieuwe bedeling zo vol van liefde is, dat de tijd van Zijn oordelen voorbij is.” Ik was eens in een gemeente waar het tegendeel verkondigd werd. Niet zo lang daarna stond heel die gemeente op instorten door een interne crisis. Het was alsof Gods oordeel ook over die gemeente was gekomen, omdat ze de leugen verkondigd hadden. (Natuurlijk noem ik hierbij geen naam van de gemeente. Het gaat slechts om het voorbeeld).

  Maar als ons hart volkomen aan God is toegewijd, dan mogen we jubelen en juichen in Hem, wat er ook gebeurt!

  Luk. 21: 28:
  “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.”

 2. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 21:10

  @Dirk … de profetische boeken Jesaja t/m Maleachi,
  bevatten inderdaad veel actuele informatie over dingen
  die nog zullen gaan gebeuren — verder, zou ik me niet
  te druk maken over predikanten, want dat zijn leeraars
  en niet profeten, dus missen zij de gave van profetie !!
  |
  De verstandigen roepen Jezus aan, en bidden Hem om
  de gave van profetie — uit de brede kring der profeten,
  moeten dan wederom apostelen opstaan, begiftigd met
  de gave van wijsheid — tenslotte zullen de apostelen &
  profeten tezamen, de leiding overnemen ( take`over )
  over de gemeente van Christus — daarbij soms gehin^
  derd door de leeraars welke niet bereid wezen om hun
  ijdele positie op te geven ….
  |
  NB > ook deze discussie, loopt binnenkort ten EINDE,
  want het internet zal niet langer voortduren, zodra de
  totale OLIE & oorlog’s_CRISIS een feit is !!

 3. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 21:40

  Gods Kerk op aarde moet gezuiverd en gelouterd worden over de GEHELE BREEDTE !!! Niet alleen de traditionele kerken, maar ook de evangelische gemeenten en noem maar op!

  Zacharia 13: 8 en 9 heeft een heel ernstige boodschap:

  8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
  9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

  Zie ook 1 Petrus 4: 17:
  “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods.”

  Maar, geliefde vrienden, als we met heel ons hart op Christus blijven vertrouwen, dan zal Hij ons veilig door alles heen leiden!
  En daarna is de wereld aan de beurt om geoordeeld te worden. Door wie? Niet alleen door Christus, maar ook door Zijn gemeente!

  I Kor. 6: 2a:
  “Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?”

  Dan zal gelden voor alle ware gelovigen: Eind goed, al goed. En dat voor eeuwig! Halleluja !!!

 4. adry zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 21:53

  Hoe moet ik het gedeelte zien,waarin de Heere Jezus Zelf uitlegt zoals bv in Matt.24.Daar Zegt Hij dat de mensen waren als in de tijd van Noach,dus zorgeloos, of is dat voor de mensendie niet in Hem zijn?
  Ook in vs 44 zegt Hij: in de ure dat gij het niet meent zal Hij komen.Dan komt het bij mij over dat het zometeen al kan gebeuren.
  Ik weet dat Hij daar ook zegt dat wij bereid moeten zijn,Hij spreekt Zelf ook over de verdrukkingen, maar door dat er zorgeloze mensen zullen zijn die nergens geen acht opslaan, lijkt het of dat er ook mensen zijn die aan de verharding zijn overgegeven( de liefde zal verkillen, en zal ik nog geloof vinden),of is dat na al die verdrukkingen?Wie kan hier iets over uitleggen?

 5. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 23:26

  “Maar de meeste voorgangers en predikanten zwijgen echter over de tijd waarin we leven. Ze luisteren – bij wijze van spreken – wel naar de weerberichten om te weten wat voor weer het binnenkort wordt – maar lezen niet het profetische woord van God, dat laat zien hoe Gods toekomst eruit ziet met ons, met de wereld en met Israël.”

  Dit is zó waar. Men heeft het liever over eigen ervaringen en belevenissen, dan werkelijk te wijzen in welke tijd wij leven.
  Men heeft het liever over de ervaringen en emoties, dan over het ware Woord van God die ons oproept waakzaam te zijn. Níet alleen in kerken/gemeenten, maar ook bij allerlei evenementen. Bij veel van die evenementen wordt de Bijbel geeneens meer geopend. We moeten allemaal maar zien op de liefde van de Heer en in veel preken klinkt, al is dat misschien niet eens de bedoeling de alverzoening door. Gód is liefde, Hij heeft je lief, wij mogen elkaar liefhebben met de liefde van Jezus. Maar veel mensen kénnen die liefde niet eens. Zij gelóven niet dat God vandaag nóg Sodom en Gomorra zou vernietigen. Nee, wij moeten met onze tijd meegaan. Lees je wat daar staat? ONZE tijd. De wereldse tijd waarin meer en meer verdorvenheden als normaal gevonden wordt. Maar Gods Woord is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde. HIj is Dezelfde en denkt nog net zo over die zonden die in de Bijbel benoemd worden. Wij moeten niet meegaan met onze tijd, wij moeten ons richten op Zijn tijd!

  En weet je wat ik nou zo erg vind? Dat overdenkingen als die van Dirk, maar er staan ook zóveel andere ernstige waarschuwingen op Christengroei, niet gelezen wordt. Men leest liever bij het prikbord algemeen, of bij de puzzeltjes, of bij berichten die alleen maar positief aanspreken. Men wíl helemaal niet nadenken over wat in Gods ogen nu echt goed of fout is, men wil geen zelfonderzoek meer doen, men wil zich niet meer richten op Zijn ware Woord omdat men dan óf in de knoei komt met zichzelf óf met zijn/haar omgeving. Men wil of durft fout niet meer fout te noemen!

  Maar deze boodschap die Dirk nu schrijft klinkt al 5 jaar op de Christengroei. Kéér je om van je verkeerde weg, wordt je bewust van je zondige leven en keer je er van af, ga niet met de wereld mee die alles maar normaal vind. Wordt radicaal! Ga terug naar de basis van het Evangelie. Oók bij mensen die zich Christenen noemen maar zich evengoed begeven in occulte zaken, sexuele uitspattingen, leugentjes om bestwil en ga zo maar door. Homepatische medicijnen? Dat moet toch kunnen? Lachen om een schuine mop? Ach, wat zit daar toch kwaad in.

  Ik ben zó blij met mensen als Dirk. Maar ik wordt ook regelmatig moedeloos als ik hoor en lees waar mensen die zich christenen noemen en maar uit gaan van hun redding omdat ze gelovig zijn, zondags naar de kerk/gemeente gaan zich mee bezig houden. Maar ook dát willen ze niet lezen vanzelf. Geloven alleen is niet genoeg. Bekering ook niet. Zeggen dat Jezus je verlost heeft ook niet. Een echte christen is een volgeling van Jezus, die zich inzet te leven zoals Jezus geleefd heeft en zich afkeerd van zijn oude leven en verder gaat leven vanuit de nieuwe mens die onstaan is door wedergeboorte. We kunnen niet tevreden zijn met een leven waarin ons oude én nieuwe mens de ruimte heeft. We moeten strijden tegen die oude mens, die ons nog vast wil houden aan de zonde. We moeten ons richten op reiniging en heiliging van ons nieuwe leven. Dat is niet een vrijblijvend iets, dat is een opdracht.

  Natuurlijk denken we dat we allemaal klaar staan als de Here Jezus komt. Maar hoeveel boosheid is er nog in jouw leven? Hoeveel bitterheid? Hoeveel wraakgevoelens heb je nog jegens iemand? Hoeveel ongeloof dat Hij werkelijk alles in de hand heeft en je doorgrond? Oók de donkere hoekjes in je hart? Als Jezus een tijdje jouw Gast zal zijn, wat vind Hij dan allemaal in jouw huis? Misschien een Boedahbeeldje, of een Afrikaans masker, of boeken over Reiki, of van Jomanda of andere zaken? Als jij vandaag zou sterven, wat vinden jouw nabestaanden dan in jouw huis? Zal Hij alles tot eer en glorie van God vinden, en zullen jouw familie of naasten dat ook vinden of zijn er dingen die ze beter niet kunnen vinden?

  Bij ditzelfde prikbord staat een overdenking die zegt:”Het leven is geen spelletje” en dat is het inderdaad niet. Het is bittere ernst en het wordt eens tijd dat wij die bittere ernst in gaan zien.

  De wereld staat in brand. Maar jouw geestelijk huis kan ook in brand staan. Hou eens op te denken dat je zomaar gered bent en dat je erbij bent als Hij Zijn Bruid komt halen, maar ga echt eens een grote schoonmaak houden in je denken en doen en vraag je af van welke weg dat denken en doen is. Van Zijn weg, of van de weg van de wereld. Nóg is het tijd. De Heer kent gena zegt een lied. De toegang is vrij door Golgotha. Daar is de Heer voor gestorven om die toegang vrij te krijgen. Maar!!! Is ons paspoort wel echt getekend door Hem? Als dát zo is dan betekent dat dat je je hebt afgekeerd van alle zonden en ongerechtigheden die je bekend zijn, of die je bekend gemaakt zijn.

  Het heeft zó mijn hart om jullie te wijzen op de ernst van het leven van een kind van God. Het ís niet iets vrijblijvends, het kóst ons ook wat. Christenzijn is een actief leven waarin wij elke seconde bij onszelf af moeten vragen of de dingen die wij doen of zeggen wel echt tot eer en glorie van God is.

  Groetjes en Gods zegen,

  Henny Snijder

 6. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 23:30

  Hihi, ik had eigenlijk even het vorige bericht na moeten lezen, want het was een betoog aan “mijn” leden van het forum. Maar ik hoop echt dat men wakker gaat worden want het is niet alleen bij het forum wat ik mag leiden dat God ons oproept terug te gaan naar de basis van het Evangelie en radicaal voor Hem te worden, Hij roept het overal!!

 7. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 23:46

  @Henny … maar zodra je dingen gaat roepen, die Hij :
  niet roept ((zoals de opname nog`voor de verdrukking))
  dan stuur je de gelovigen wel de verkeerde kant uit ?

 8. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 23:48

  “adry zegt:
  april 16th, 2009 @ 9:53 pm
  Hoe moet ik het gedeelte zien,waarin de Heere Jezus Zelf uitlegt zoals bv in Matt.24.Daar Zegt Hij dat de mensen waren als in de tijd van Noach,dus zorgeloos, of is dat voor de mensendie niet in Hem zijn?
  Ook in vs 44 zegt Hij: in de ure dat gij het niet meent zal Hij komen.Dan komt het bij mij over dat het zometeen al kan gebeuren.
  Ik weet dat Hij daar ook zegt dat wij bereid moeten zijn,Hij spreekt Zelf ook over de verdrukkingen, maar door dat er zorgeloze mensen zullen zijn die nergens geen acht opslaan, lijkt het of dat er ook mensen zijn die aan de verharding zijn overgegeven( de liefde zal verkillen, en zal ik nog geloof vinden),of is dat na al die verdrukkingen?Wie kan hier iets over uitleggen?”

  Adry, het leven van tegenwoordig is eigenlijk dat alles maar moet mogen. Ook bij Christenen. Noach waarschuwde mensen dat God in zou grijpen, maar niemand wilde luisteren. En zo is het nu ook. Heel weinig mensen willen luisteren naar de ernst van Gods Woord. Alles moet maar kunnen, de mensen moeten het zelf maar weten, elkaar vermanen mag eigenlijk niet meer, want dat wordt als vijandig gezien. Het beste is maar om elkaar naar de mond te praten, wat dan verstopt zit in de zogenaamde liefde van Jezus. Wij mogen niet meer noemen wat fout is want God zal wel oordelen. Men leest ook niet meer dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar en elkaar dus ook moeten wijzen op de verkeerde dingen. Jij vraag of dat voor mensen zijn die niet in Hem zijn, Maar ik denk dat het voor mensen is die niet in Hem zijn en Hij niet in hun. Beiden kunnen niet zonder elkaar. Hij heeft ons nodig en wij Hem om goed te kunnen funcitioneren als kinderen van de Allerhoogste God.

  Het uur dat Hij komt weten we niet en daarom is het ook zo zinloos om ons daar mee bezig te houden. Heel veel berekeningen zijn er te lezen, vooral op internet dat men zegt: Dán komt Hij. Ons daarmee bezig houden is niet goed, het is belangrijk klaar te zijn als Hij komt.

  Jij zegt: “Ik weet dat Hij daar ook zegt dat wij bereid moeten zijn,Hij spreekt Zelf ook over de verdrukkingen, maar door dat er zorgeloze mensen zullen zijn die nergens geen acht opslaan, lijkt het of dat er ook mensen zijn die aan de verharding zijn overgegeven( de liefde zal verkillen, en zal ik nog geloof vinden),of is dat na al die verdrukkingen?Wie kan hier iets over uitleggen?”

  De liefde verkild nu al en de verharding ook al. Kijk maar eens hoeveel stromingen er in de afgelopen jaren zijn bij gekomen. Allemaal stromingen die opgericht zijn omdat mensen anders denken dan wat ze verteld werden, Allemaal stromingen waarin wij kunnen gaan shoppen waar wij ons het beste bij voelen. maar al die stromingen daar is God niet blij mee. Zóveel visies zijn er op Gods Woord, maar Hij zegt: Ik ben dé weg, de waarheid en het leven. Wij moeten ons dus niet ons eigen goed gepaste visie toepassen, maar ons richten op Zijn visie, die maar 1 weg is, 1 kant op kan. Nergens in Gods Woord wordt gezegd dat Zijn Woorden een andere uitleg kan hebben. Er is 1 uitleg. Veel mensen die zich christenen noemen volgen niet Gods geloof, maar hun eigen geloof. De een volgt het geloof dat homosexualitiet best wel kan, de ander volgt de alverzoeningsleer, en weer anderen dat het koninkrijk van God hier al op aarde is. Als wij werkelijk terug zouden gaan naar de basis van het Evangelie, dan zouden wij hét ware geloof vinden. Maar net wat ik al eerder schreeft: wíe wil dat geloof nu nog volgen?

  Groetjes en Gods zegen,

  Henny Snijder

 9. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2009 om 23:53

  Hero zegt: “Hero de Jong zegt:
  april 16th, 2009 @ 11:46 pm
  @Henny … maar zodra je dingen gaat roepen, die Hij :
  niet roept ((zoals de opname nog`voor de verdrukking))
  dan stuur je de gelovigen wel de verkeerde kant uit ?”

  Ok daar is heel veel discussie over Hero. Maar ik geloof en ik lees het ook in Gods Woord dat Hij Zijn Bruid niet door die grote verdrukking heen laat gaan.
  Ik wil ook komen met een tekst uit Openbaringen( ik dacht 3) wat aantoont dat dat niet zo is, maar het is me nu even te laat, ik moet naar bed.

  Groetjes,

  Henny

 10. adry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2009 om 7:17

  Henny,
  helemaal mee eens,dat was ook het balletje wat ik opwierp:alles uitpluizen en bediscussieren en onderwijl eigenlijk uit het oog verliezen dat er nog meer in de Bijbel staat, de Heere Jezus zegt Zelf dat we waakzaam moeten zijn, en ik weet dat in de Openbaringen staat dat we zeker wel acht moeten slaan op de eindtijd (Openb.1:3) , maar ik soms de indruk dat we hier wel in door kunnen slaan.
  Daarom heerlijk om de colums van Dirk te lezen, het is inderdaad levensgevaarlijk om er lichtvaardig mee om te gaan!
  Een klein voorbeeld : mijn zoon van 15 stond bij de evangelisatiebus en raakte in gesprek, het ging natuurlijk over het feit of hij Jezus kende ,en of hij dan behouden was, en daar waren ze het niet over eens .Zn vriendje stond er ook bij en was het met mijn zoon eens,daar opaan sluitend is er in de bus gebeden met het vriendje en toen ze bus uitgingen zeiden ze tegen het vriendje dat hij nu bekeerd was! Dan denk ik echt :pardon, gelukkig vroeg mijn zoon toen aan mij :mam,dat kan toch zo maar niet!
  toen dacht ik echt met schrik: zo wordt er dus geevangeliseerd en worden mensen gerustgesteld en met een hele grote kluit het riet in gestuurd!
  Dan krijg je inderdaad zoals jij het beeld tekent van de gemeentes!Vreselijk, mensen die denken dat het wel goed zit, en onderwijl hun leventje leiden.Wat een verantwoordelijkheid ook van al die voorgangers, oudsten of dominees!Wat een verantwoordelijkheid ook voor ons om dicht bij Hem te leven en vooral veel te bidden dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn!een hartelijke groet,adry

 11. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2009 om 9:29

  Doch !!… Jezus geeft zelf aan, dat Hij spoedig maar
  niet eerder komt, dan dat die laatste heiden bekeerd
  is — en die laatste heiden, bekeert zich dus, tijdens
  de grote verdrukking — zo, en niet anders, denken
  zowel Jezus als zijn profeten er over …!!

 12. Mathieu zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2009 om 10:13

  Piet,

  Aan Zacharia 13: 8 en 9 gaat vers 7 vooraf: “Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Here der Heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen.”

  De persoon waarover hier gesproken wordt is Jezus Christus, die in zijn toorn naar de aarde zal afdalen om de vijandige volken en de antichrist te verslaan. Met het zwaard wordt dus geduid op de “woorden van macht” die Hij zal spreken en waarbij Hij de antichrist zal doden (zie ook Op 2:16, 19:15 en 19:21).
  Het overgeven van het zwaard aan Jezus Christus is een noodzakelijke daad van God, die met deze beslissing tevens het moment van zijn wederkomst op de Olijfberg bepaalt en het herstel van het Davidisch koningschap.
  De tekst ziet op het moment dat de antichrist wordt gedood als de Messias zich aan het hoofd van de ‘nalezing’ van Juda zal zetten en ten oordeel zal uitrukken. God keert zich vervolgens af van het overige volk en richt zich op de nalezing van Juda en Israel, daarmee het overige volk prijsgevend aan het oordeel. Dit moment wordt in Zach. 11:10 gesymboliseerd door het verbreken van de staf “Liefelijkheid”. Dat is: het opzeggen van het verbond met de mensheid, waarin God belooft hen niet meer te verderven.

  Vers 8 duidt erop, dat maar liefst twee delen van de bevolking zullen omkomen in het gericht; slechts één deel zal overleven.

  Vers 9 geeft aan, dat het overgebleven derde deel wordt gezuiverd en gelouterd. Ontdaan van de laatsten die nog kwaadwillend zijn en God niet dienen.
  Pas na de zuivering van de stad en de bekering van het restant van de bewoners van Jeruzalem, zal het aanroepen van God zin hebben en zal God hen antwoorden met de uitstorting van de “Geest der genade en der gebeden” en met het zenden van de Messias. Dan gaat (uit)eindelijk ook de profetie van Hosea 2:20 en 22 in vervulling!!

  De vervulling van deze profetie van Zacharia ziet op Israel en de volken. Alle ware christgelovigen (de gemeente van Christus) zijn dan al met hun Heiland voor eeuwig verenigd in het Vaderhuis.
  Hallelujah!!

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2009 om 12:59

  Beste Dirk hartelijk dank voor je oproepm
  Al vanaf de 70er jaren is er door een klein aantal brs opgeroepen,tot datgene wat jij nu aanhaalt.
  Er waren zelfs profetien uitgesproken en verzonden aan de synodes en kerken en chr partijen en aan diverse personen,.
  Indertijd waren er ook maar weinge die daarop hebben gereageerd.O,a. Br J.Kits,Huib Verwey(die plaatste het zelfs in Koers)waar hij indertijd hoofdredacteur was.Feike ter Velde,en nog enkele andere brs.Waarvan het merendeel reeds ontslapen is en bij DE HEER.
  Dirk ik geloof met mijn hele hart ,dat De VADER door DE HEILIGE GEEST,
  jou heeft gesteld in chr nederland om op te roepen tot terugkeer en inkeer.
  We moeten dan ook allemaal achter onze br Dirk gaan staan en hem en zijn gezin dagelijks opdragen in het gebed aan onze Vader..
  Nogmaals Beste Dirk DE HEERE ZEGENE je en je dierbaren bij alles wat je voor HEM en de Gemeente doet.

  Hartelijk shalom . maran-atha. Lou.

 14. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2009 om 19:12

  Mede-Christenen,

  Inderdaad Dirk, de wereld staat in brand en de Christelijke Kerken-leiders en de Christelijke Media-leiders (omroepen,kranten tijdschriften etc.) geven geen gehoor aan de profetische-oproepen en de bijbelvaste boodschappen van het woord van God. Wij blijven ” Roependen ” in de woestijn.
  Wat mij opvalt in de vele reacties op Dirks-eindtijd commentaren is, dat div. reactie-schrijvers (meestal dezelfde personen) met ellen-langen verhalen de bijbel letterlijk en met persoonlijke interpretaties proberen te verkondigen en vooral de eindtijd en de wederkomst van Jezus, in de div tijdseenheden en hoe dit zal plaatsvinden.
  Mijn bijbels advies over de eindtijd en de wederkomst van Jezus is :
  Laten wij Christenen ons voorbereiden op Zijn wederkomst, door IEDERE DAG te leven en te handelen volgens de Geest van de bijbel ! Want wij weten dag nog uur. Laat zien en horen, op welke plek dan ook in de maatschappij, dat je Christus-volgeling bent. Dan zie je hoopvol, met vertrouwen en vol blijdschap, IEDERE DAG uit naar de wederkomst van Jezus-Christus.
  Mede-broeder in de Heer, Hub.Eussen.

 15. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 20:38

  Wanneer je er eens op gaat letten… wordt er zo weinig over het allerbelangrijkste… van een mensenleven gepraat.
  Waar gaan de meeste gesprekken over…
  Vaak over “wereldse” onzin.
  Hoe vaak… hoor je nou een “zinnig” gesprek…

  En ook… waar kijken… luisteren… of gaan we als christenen naar toe.
  Maken we dagelijks keuzes… ter ere van God.

  Zo is het een goede zaak… om bv. de Cd’s eens na te kijken…
  Zijn deze tot eer van God… of is de eer… voor de vele artiesten… die vaak aan God noch gebod doen.

  Vaak is een mens… datgene… waar hij zich mee vult.

 16. Gerrit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 21:35

  Dag Dirk,

  Het evangelie zal pas door de 144.000 verzegelden wereldwijd verspreid worden.
  De kerk (en volgens mij u ook) denkt dat wij dat moeten doen.
  Het gevolg is dat vooral de kerk daarom uitrekent dat het nog minstens 15 jaar gaat duren.

 17. Gerrit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 21:41

  ps Wij moeten uiteraard ook het Evangelie verspreiden!

 18. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 22:23

  Hero de Jong die zegt:
  april 16th, 2009 @ 9:10 pm

  Beste Hero,
  U zegt wel mooie dingen maar ze zijn niet helemaal Bijbels/Schriftuurlijk zo u wilt.
  Nu kunnen er geen Apostelen meer zijn, want een Apostel is iemand die de Heere Jezus Christus Zelf gezien heeft. Dirk kan het vast beter uitleggen allemaal en n.m.m. zijn dominee’s niet per definitie leraar, maar goed…
  Evenals u denk ik ook dat het niet lang meer duurt en we niet meer vrij uit kunnen spreken, mocht de Heere vertoeven te komen.
  Vr. groet.

 19. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 22:25

  @Gerrit … deze #144.000 die jij noemt, zijn het resultaat
  van de arbeid der nieuwe apostelen & profeten, welke in
  de Grote Verdrukking : de geloofs`gemeente zullen gaan
  richten & uitredden — de huidige kerk helaas, wordt nog
  ge’dominee’rd door de academische leeraars, pratgaand
  op hun ijdele positie — deze zijn geestelijk doof & blind,
  dus zullen van hun preektroon worden AFgestoten ….

 20. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 22:32

  Aan @@ Gerrit die zegt: april 18th, 2009 @ 9:35 pm

  Nou, beste Gerrit, dit is wel een beetje kort door de bocht.
  Ik heb geleerd dat de 144.000 uit de 12 stammen van Israel zijn en het eeuwig Evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld gaan verkondigen ten tijde van de Grote Verdrukking.
  Wij leven in de periode van het Evangelie van vergeving der zonde(n) door het volbrachte werk van de Heiland, idd de Koning en Messias van Israel.
  Voert te ver om allemaal uit te leggen, ik heb het zo geleerd en misschien kan Dirk v.G. het allemaal nauwkeuriger vertellen.
  Vr.groet.

 21. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2009 om 22:38

  @Sola scriptura … je moet wel goed je bijbel lezen, want
  daar staan geheel andere dingen in dan wat jij beweert !!
  |
  Overigens > er zijn nu al weer, zowel : nieuwe apostelen
  als profeten — nu nog wel in opleiding, maar ze zijn er !!
  |
  En … aan sommige van deze apostelen, is Jezus : in een
  droom verschenen — van een apostel weet ik, dat Jezus
  zelfs LIJFelijk aan ‘m verscheen –( diverse keren ….

 22. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 10:35

  @ Hero,

  God kan ieder mens gebruiken…
  Ook… zonder een opleiding… betreffende een “christelijke onderwijsinstelling”… !

  Het is niet zo… dat christelijke onderwijsinstellingen niet goed zijn… maar niet alles… is daarvan afhankelijk !!!

  De Heilige Geest… is de allerbeste “onderwijzer” die er is !

 23. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 12:04

  De boodschap…

  Zeg aan het volk: er is zwaar weer op til !
  – Maar, Heer, het is al jaar en dag zwaar weer.-
  Nochtans: er is nog zwaarder weer op til !
  – Maar, Heer, geloven doet men het niet meer.-

  Dit is een volk, dat brood en spelen wil;
  niet voor één keer, maar telkens, telkens weer.
  En hoeveel woorden ik er ook aan spil,
  het lacht en danst……. en taalt naar U niet meer.

  Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen,
  maar ach, zij zijn zo weinig in getal
  en meestal zijn het kinderen en vrouwen.

  Profeet, sta op ! Profeet, ga profeteren,
  want voordat Ik als rechter komen zal,
  moet zich Mijn volk geheel tot Mij bekeren !

 24. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 13:48

  @Elly … evenzo moeten wij respekteren : wat voor gave
  plus bediening, de een wel krijgt of de ander juist niet ?
  — Jezus zelf, maakt hier_in nu eenmaal ‘n keuze ….

 25. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 15:46

  Adry,
  Ik wil alsnog reageren op jouw vraag betreffende de zorgeloosheid van de mensen vóór de wederkomst van de Heere. Ik had er niet eerder tijd voor. Hoe is dat te rijmen met de tijd van de grote verdrukking?

  Deze tijd wordt o.a. beschreven in Luk. 21: 9, 10 en 11:
  9 En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.
  10 Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.
  11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

  Hoe kunnen mensen zorgeloos zijn temidden van al deze dingen?
  Ik denk dat het er aan toe zal gaan als bij de plagen die over Egypteland kwamen. De plagen waren zeer zwaar, maar tussen de plagen door kon men zich even ontspannen. In zo’n tussentijd ging de Farao zich gelijk weer opnieuw verharden. Een mens is zo hardleers, dat hij de geleden ellende gauw weer probeert te verdringen, wanneer er even verkwikking is.

  Zo zal het ook gaan in de tijd die voorafgaat aan de wederkomst des Heeren. Door al die oorlogen en aardbevingen enz. zullen de meeste mensen zich niet bekeren. Zodra een golf van ellende voorbij is, gaan ze over tot de orde van de dag…. totdat de Heere terugkomt en de oordelen over hen losbarsten.

 26. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 16:08

  Dirk, je hebt gelijk. Laten we niet wachten om de heilige schrift, te blijven verkondigen. Het is aan ons om dat te doen.
  Want zoals jezus zei. Ze weten niet beter.
  Het zou heel egoistisch van ons zijn om te denken dat we al behouden zijn.
  Vele denken dat van wel.
  Je moet zelf ook zaaien voor dat je kunt oogsten.
  Natuurlijk zijn er ongelovigen die het woord totaal niet willen horen. Maar wellicht blijft er wat hangen, en zien ze het licht.

  Laten we met zijn allen het evanglie brengen zolang het nog kan.

  In vele reacties lees ik. Vaak willen ze niet veranderen. Want ze zitten aan hun oude leven vast.
  Of christenen die volgens anderen niet genoeg christen zijn.
  Maar ik kan mij ook voorstellen als wij straks voor Jezus staan.HIJ DE VRAAG STELT. Heeft u wel genoeg gedaan wat in u vermogen ligt. Heeft u de theorie in praktijk gebracht.
  Durft u, u nek uit te steken. Boven het maaiveld. Ook al wordt hij er afgemaaid.
  Kijkt u eens goed in de spiegel. En vraagt u af . Heb ik genoeg gedaan en ben ik behouden.
  Velen zullen zeggen, ik ben behouden. Want Jezus is voor mij aan kruis gestorven. Hij draagt mijn zonden en daardoor ben ik behouden.
  Als u dat weet. Dan begint het pas. Want Jezus geeft je een kado. Een kado voor het eeuwige leven. En hij wil van harte dat jij dat kado doorgeeft.

  Vr gr Rene.

 27. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 16:15

  Mathieu,
  Je wijst mij erop, dat aan de teksten die ik noemde in Zacharia 13 vers 7 vooraf gaat:
  “Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.”

  Je doet alsof het hier gaat om een zwaard in de hand van die herder. Maar dat staat er niet! Ik heb de tekst nagezien in 6 verschillende Bijbelvertalingen. (Als het nodig is kan ik ook nog kijken in de Hebreeuwse grondtaal). Het gaat hier over een zwaard dat zich keren zal tegen die herder en dat die herder zal doden. Dit is het zwaard van Gods toorn over de zonden van de mensen. Op Golgotha is dat zwaard over de Zoon van God gekomen, om de zonden der wereld weg te nemen, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

  Je zegt dat de profetie van vers 8 en 9 alleen betrekking heeft op Israël en de volken, en dat de gemeente dan al opgenomen is. Wat jammer, dat er zo ontzettend veel beweerd wordt zonder bewijs of met een ondeugdelijk bewijs.
  In de genoemde verzen leren we Gods strengheid kennen ten aanzien van de zonde en de zondaar. God brengt zondaars in het vuur om hen te louteren, omdat ze anders veel te hardleers zijn om te luisteren.

  En denk je dat de Christenen dat niet nodig hebben? Zijn zij niet hardleers? Zijn zij niet vaak wereldgelijkvormig? Zijn zij niet vaak liefdeloos? Zijn zij niet vaak onrein door de zonden? Zijn zij nooit ongehoorzaam? Doen zij altijd Gods wil? Hebben zij geen loutering nodig?
  Zij hebben het nog veel meer nodig, dan zij het zelfs maar vermoeden kunnen. En daarom gaat Gods gemeente ook door het vuur, of ze dat nu leuk vinden of niet.

  Maar Gods liefde zal van hen niet wijken, als ze met heel hun hart blijven vertrouwen op hun Heer en Heiland!
  Pas als zij gelouterd zijn, zijn zij bekwaam en het waardig om met Christus de wereld te oordelen. Maar een vuile en onreine bruid van Christus is daarvoor volkomen ongeschikt. Er moet eerst nog iets gebeuren!
  God roept Zijn Kerk op om klaar te zijn voor het louterende vuur!

 28. Gerlof zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 19:52

  Alles gaat gebeuren. Ik heb het twee jaar geleden gezien gekregen. Tot nu toe is alles in die tussen tijd uitgekomen. De opname heb ik ook gezien en nog veel meer. Het is allemaal waar.

 29. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 20:17

  Gerlof.

  Vertel verder, en hoe komt dat zo.

  Rene.

 30. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 20:24

  Aan @@ Hero de Jong die zegt:
  april 18th, 2009 @ 10:38 pm

  Beste Hero, het is niet aan mij om op iemand anders zijn forum te discussieren.
  Zelf accepteer ik geen andere openbaringen dan de Schrift en héél velen met mij.
  De Canon is gesloten plm 95 na Christus.
  Vandaar: Sola Scriptura. i.e. Alleen de Schrift.
  Met vr.groet.

 31. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2009 om 21:25

  @Sola Scriptura … de GESCHREVEN CANON, is
  inderdaad compleet met De_Apokalyps als laatste
  boek — echter : ook dat laatste boek voorzegt met
  grote nadruk, de komst van de (nieuwe) apostelen
  & profeten, die met name in de eindtijd, een grote
  rol zullen vervullen — voorts weten wij van Paulus,
  dat wij moeten streven naar de hoogste gaven van
  de Heilige Geest, immers dat zijn : ‘t apostelschap
  en de gave van profetie ….

  @Sola Scriptua … kom nu maar eens achter die
  luie computer vandaan, en ga je BIJBEL lezen !!

 32. Daniël Bokkers zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 10:14

  Als enig commentaar verwijs ik naar de door mij gemaakte video, welke zals Dirk wil aansporen om zeer alert te zijn op de dingen die komen.

  https:\/\/home.hetnet.nl/~am.berkhoff/WatIsBeeldDan2/index.html

  Hoop met Dirk dat de ogen open gaan.

 33. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 21:09

  Aan @@cHero de Jong die zegt:
  april 19th, 2009 @ 9:25 pm

  Teksten graag.

  Bovendien zijn het de Joden, die in de Grote Verdrukking het Evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld zullen verkondigen (12.000 uit elke stam) Openbaringen 7:4 en niet Apostelen want die zijn er niet meer.
  De hoogste gave is de aanbidding van de Heiland, Zijn Naam verheerlijken en de huidige tijd en omstandigheden verklaren vanuit De Schrift, zoals Dirk van Genderen (gelukkig onder vele anderen doet).

 34. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 22:37

  Amos_3:7 “… voorzeker, de Heere Heere doet geen ding,
  of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten …”

  2-Kronieken_20:20 “… gelooft in de Heere uw God, en gij
  zult bevestigd worden, vertrouwt op zijn profeten en gij zult
  voorspoedig wezen …”

  Daniel_2:22 “… want, Hij openbaart ondoorgrondelijke en
  verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht
  woont bij Hem …” (( openbaart : aan de profeten ))

  Lukas_6:22 “… zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten,
  en wanneer zij u uitstoten en smaden, en uw naam als slecht
  verwerpen … {6:23} want zie, uw loon is groot in de hemel
  — immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de
  profeten gehandeld …”

  2-Petrus_1:21 “… want nooit is profetie voortgekomen uit
  de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven,
  hebben mensen van godswege gesproken …”

  Ephez_3:5 “… dat ten tijde van vroegere geslachten, niet
  bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het
  nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, en zijn
  apostelen en profeten …”

  Romeinen 8:19 “… want met reikhalzend verlangen wacht
  de schepping op het openbaar worden der zonen Gods …”

  Ephez_4:11 “… en Hij heeft zowel apostelen als profeten
  gegeven, zowel evangelisten als herders, en leraars …”

  1-Corinth_12:31 “… streeft dan naar de hoogste gaven, en
  ik wijs u een_weg, die nog veel verder omhoog voert …”

  1-Corinth_14:26 “… hoe staat het dan, broeders? — telkens
  als gij samenkomt, heeft ‘n ieder iets : een psalm of ‘n lering
  of een openbaring of een tong of een uitlegging — dat alles
  moet tot stichting geschieden …” [ stiften = (ver)bouwen ]

  1-Corinth_14:29 “… wat de profeten betreft : twee of drie
  mogen het woord voeren, en de anderen moeten het toetsen
  {14:30} maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een
  openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen …”

  1-Corinth_13:9 “… want begrenst is ons kennen, en begrenst
  is ons profeteren …” (( begrenst : van godswege ))

  Handelingen_13:15 “… en na de voorlezing van de wet en de
  profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen : mannen broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan {13:16} en Paulus stond op, wenkte met zijn hand, en sprak …”

  Openbaring_18:20 “… wees vrolijk over haar, gij hemel en
  gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft
  uw rechtzaak tegen haar [babylon] beslecht …”

  Openb_22:6 “… de Heere, de God van de geesten der
  profeten, heeft Zijn engel gezonden, om aan zijn knechten
  te tonen, hetwelk aanstonds gebeuren moet …”

 35. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 23:05

  Aan @@ Daniël Bokkers die zegt:
  april 20th, 2009 @ 10:14 am

  Daniel, wat een prachtig bestudeerd filmpje heb je gemaakt, heb iets meer dan de helft bekeken. Hoop de andere helft morgen te doen.
  Ike heb van Walid Shoebat geleerd dat de 10 Koninkrijken, nu misschien vind je het interessant om zijn Bijbelstudie ook te beluisteren. Kun je het zelf inpassen in je uitleg, voor mij was het reuze verhelderend.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=mGWplyPxOj0&feature=related

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw&feature=PlayList&p=94914AD8077344EA&playnext=1&playnext_from=PL&index=7

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=u-vgcYqlnL0&feature=related

  Op de sites via Youtube vindt u heel veel links van Walid Shoebat, die door zijn eigen familie met de dood bedreigd wordt en ook door anderen.

  Youtube dan Walid Shoebat prophesies en u vindt er heel veel.

  Met vr.groet.

 36. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 23:21

  Hier stelt Walid Shoebat zich voor en opent de Schrift over het Profetisch Woord.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=SL6Oou4I_Ys

  B-4 de 7 Koninkrijken en de 10 koningen

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=7kIpm2uO06s&feature=related

 37. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2009 om 23:30

  B-5

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=mGWplyPxOj0&feature=related

  Als Dirk het toestaat, hopelijk wel, voor mij is het buitengewoon verhelderend.

 38. Mathieu zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 8:34

  Piet,

  Je schrijft: “God roept Zijn Kerk op om klaar te zijn voor het louterende vuur!”

  Wie is Zijn Kerk en waar in de Schrift wordt gesproken dat Zijn Kerk klaar moet zijn voor het louterende vuur?

 39. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 11:14

  Piet,
  In uw schrijven bespeur ik steeds de Verbondstheologie waarin de Vervangingsleer die inhoudt dat er voor Israel geen toekomst meer is.
  U past alle teksten zondermeer toe op de gelovigen van deze tijd.
  Ook nu weer haalt u Zach.13:8 en 9 aan.
  Maar zoals in het voorgaande hoofdstuk 12 duidelijk staat, gaat het over Israel,
  Daarom moeten wij dat niet aanhalen alsof het gaat over alle mensen. Ook hierin wordt weer duidelijk dat er rekening gehouden moet worden met de bedelingen.
  De hele bijbel is wel voor ons maar gaat niet altijd over ons.
  Zo is bijvoorbeeld de wet gegeven aan het volk Israel 430 jaren nadat Abraham geroepen werd. Vandaar dat de Schrift leert: Ro 2:14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;
  Deze woorden zouden niet juist zijn als de heidenen de wet wel zouden hebben.
  Maar dit is i.v.m. de bedeling der wet.

  Zach. 12:1 De last van het woord des HEEREN over Israel. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.

  Zach.13:1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

  “Te dien dage”, is wanneer de Heer Jeruzalem stellen zal tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom.

  Zolang de bedelingen niet onderscheiden worden is het recht verstaan van de bijbel onmogelijk.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 40. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 11:44

  Adrie,

  Matt.24 gaat over de toekomst des Heeren, die aanvangt na de 70e week van Dan.9, waarnaar de Heer ook verwijst (in vers 15), die periode begint met en is de dag des Heeren. De gemeente is dan al opgenomen en verschijnt met de Heer bij de aanvang van de dag des Heeren op de Olijfberg.
  Dat die tijd niet gaat over de Gemeente wordt duidelijk in vers13, de gelovigen die behoren tot de Gemeente hoeven niet te volharden tot het einde omdat zij eeuwig leven ontvangen hebben toen zij de Heer hebben aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. Eeuwig leven kan niet ongedaan gemaakt worden. Ons behoud ligt niet verankert in ons volharden maar in de Heer.

  Het is bedroevend gesteld met de kennis betreffende de positie van de Gemeente. Het is het Lichaam van Christus. Dat Lichaam gaat niet door de grote verdrukking maar wordt voor die tijd opgenomen in heerlijkheid om met de Heer geopenbaard te worden in heerlijkheid in de dag van de toekomst des Heeren.

  Maar de wereld spot met die verwachting en net zoals ten tijde van Noach waren zij etende en drinkende toen het oordeel Gods over alle goddelozen voltrokken werd.

  De verlossing die Gemeente heeft is een volkomen verlossing, zij is niet gesteld tot toorn.
  1Th 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 41. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 11:57

  Hero,

  In uw reactie 11 geeft u aan:

  “Doch !!… Jezus geeft zelf aan, dat Hij spoedig maar
  niet eerder komt, dan dat die laatste heiden bekeerd
  is — en die laatste heiden, bekeert zich dus, tijdens
  de grote verdrukking — zo, en niet anders, denken
  zowel Jezus als zijn profeten er over …!!”

  Waar kan ik dat lezen in de bijbel?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 42. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 12:35

  Elly,

  In uw reactie 15 schrijft u:
  “Vaak is een mens… datgene… waar hij zich mee vult.”
  Ik ben met u eens dat een wedergeboren gelovige zich moet voeden met brood en wijn, dat is met het leven van de opgestane Heer.
  De Schrift leert:

  Mt 4:4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 43. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 12:43

  Hero,

  U schrijft uw eigen beweringen omdat u met geen enkel Schriftbewijs schrijft.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 44. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 12:51

  Rene,

  Weet u zich nu wel of niet behouden?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 45. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 13:01

  @Baruch … ( effe dimmen, graag )

  Amos_3:7 “… voorzeker, de Heere Heere doet geen ding,
  of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten …”

  2-Petrus_1:21 “… want nooit is profetie voortgekomen uit
  de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven,
  hebben mensen van godswege gesproken …”

  Ephez_3:5 “… dat ten tijde van vroegere geslachten, niet
  bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het
  nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, en zijn
  apostelen en profeten …”
  _

 46. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 13:43

  Hero,

  Geen van de drie schriftaanhalingen is een bewijs dat er ook nu nog apostelen of profeten zijn zoals in het Oude Testament en tijdens het ontstaan of schrijven van het Nieuwe Testament

  Als u een bewering doorgeeft dan moet u dat met de Schrift onderbouwen.
  Als u dat niet doet of niet kunt is het u eigen woord en dat heeft geen enkel gezag.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 47. adry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 14:52

  Baruch,
  om even door te gaan op Matt. 24: hoe moet ik dan het gedeelte zien waar Jezus zegt in vs. 31 datHij Zijn uitverkorenen zal vergaderen, en een eindje verderop zegt Hij in vs.40 de een zal aangenomen worden en de ander verlaten. en in vs. 42 roept Hij ons op om te waken,dat zegt Hij toch in de eerste instantie tegen Zijn discipelen. en over hun hoofden heen tegen Zijn Kerk?Hij heeft het daar toch over Zijn komst ? Dus er leven dan toch nog uitverkorenen? Adry

 48. Jeroen Koornstra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 15:10

  Laat ik het stuk even aanpassen aan de waarheid van Gods Woord:

  De wereld staat in brand. De crisis die momenteel over de wereld raast, neemt steeds ernstiger vormen aan. Hierdoor blijken mensen zich ineens nog meer op Israël te richten, getuige Drik van Genderen. Maar de meeste voorgangers en predikanten besteden gelukkig minder aandacht aan de zichtbare koninkrijken van deze wereld.
  Israël-aanhangers kijken naar alle ontwikkelingen in het Midden Oosten en plakken daar teksten bij uit het Oude Testament, maar horen niet de duidelijke woorden die Jezus, Johannes de Doper, Petrus en Paulus gesproken hebben over de werkelijke belofte die uit het Oude Testament te halen is, de belofte die vervuld is in het lijden en de opstanding van Jezus.
  Overdrijf ik? Ga het maar eens lezen wat er allemaal geschreven wordt in bladen als het Zoeklicht, Visie e.d.
  Is het niet ernstig wanneer we profetische delen van de Bijbel uit de context halen en ze met een verkeerde bril op interpreteren? En dan heb ik het over meer dan een paar hoofdstukken. We hebben die bijbelboeken dan wel open, maar wie ze zonder het licht van Jezus’ opstanding leest, sluit zich af voor het spreken van God over de tijd waarin we leven.
  Vandaar mijn appèl: ontwaak! Open de brieven van Paulus. Lees wat God daar geopenbaard heeft aan hem. En ontdek hoe verrassend actueel het onthulde geheimenis is.
  Kolossenzen 1:27 (NBV)
  26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
  Ik ben ervan overtuigd dat we leven in de tijd die het profetische Woord beschrijft als de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus.
  Een tijd waarin alle profetieën al vervuld zijn in Christus Jezus. We hoeven dus niet op zoek te gaan naar wat er met een nationaal volk zou gebeuren.
  Betreft de terugkeer van het Joodse volk naar Israël, die belofte is al heel lang geleden vervuld! Zo zien we terug in Jozua 21:43 dat ze het hele land in bezit hebben gehad, en dat ze teruggekeerd zijn zoals beschreven in Ezra en Nehemia.
  Jezus heeft een ander koningschap, dat niet van deze wereld is, en het gaat niet om een aards, maar een hemels koninkrijk.
  Laten we ons maar opmaken voor die heerlijkheid, de rust waarin we binnen zijn gegaan. We moeten dus niet angstig gemaakt worden, maar beseffen dat wij Christus toebehoren en deel hebben aan het burgerschap van het hemelse koninkrijk. Temidden van aardse oorlogen kunnen zij leven in de rust van Hem. Wanneer we dit verkondigen vanaf de kansels, vallen we in de categorie ‘valse profeet’. De tijd is zo ernstig, dat we velen niet rustig meer kunnen gaan slapen omdat ze geen besef hebben van de werkelijke geestelijke wereld, die nog reëler is dan de zichtbare.
  Meer dan ooit is het noodzakelijk dat predikanten en voorgangers de waarheid van het Woord opnieuw ontdekken en gaan openen in de samenkomsten. Om de mensen geestelijk wakker te schudden. Sommige kerkmensen zijn in slaap gevallen, inclusief hun predikanten en voorgangers.
  Denk eens aan het verhaal over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden in Mattheus 25. Ze vielen alle tien in slaap terwijl ze wachtten op de bruidegom. Toen hij arriveerde, bleken slechts vijf van hen reserve-olie bij zich te hebben, waarmee ze hun lampen weer konden aansteken. Alleen zij mochten met de bruidegom mee naar de bruiloft. Het is een aangrijpend beeld van de komst van de Here Jezus. Zijn we bereid Hem te ontmoeten? Kennen we de Here Jezus?
  De tijd is te ernstig om ons nog langer druk te maken over aardse politiek die van ondergeschikt belang is, zoals de vraag of er wel of geen Palestijnse staat kan zijn.
  Waar het om gaat is het binnengaan in het hemelse koninkrijk, dat plaatsvindt op het moment dat we ons laten dopen!

  Galaten 3:27-29 (NBV)
  27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
  Het komt er op aan dat we de Here Jezus kennen. De relatie van vertrouwen, van geloof die Abraham met God had, is de vertrouwensrelatie die wij met God moeten hebben door Jezus Christus heen.
  Dan komt het er op aan geen onderscheid te maken tussen Jood en Heiden, allen leven onder de vloek als ze Jezus missen. Er is één hoop voor Israël, er is één weg om uit de vervloeking te komen, en dat is door Jezus. Het komt er op neer dat Israël net zo verloren is als elk ander land zonder Christus. Laten we stoppen om Israël te verheerlijken en inzien dat een ieder die Christus toebehoort burger is is van het werkelijke Israël. (Efeze 2:11)
  Heel mooi staat in 1 Kronieken 12:32 over de kinderen van Issaschar: ‘…die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten wat Israël doen moest…’ (Statenvertaling). Laten we bidden dat de Here zulke leiders aan zijn volk (alle Christenen, heiden of Jood) geeft, die verstand hebben van de tijd waarin we leven en die zich afhankelijk weten van de God van Israël.
  God is zeer genadig en barmhartig, en Hij is heilig en rechtvaardig.
  Tegelijk worden we als een Paulus en Petrus geroepen om de boodschap van het evangelie te verkondigen zodat mensen tot inzicht komen en deel krijgen van het hemelse vaderland waar ook Abraham naar uitkeek (Hebr.11:16). We leven in spannende tijden, en ook in deze crisistijd klinkt Gods roepstem tot bekering en terugkeer naar Hem. Het komt er nu op aan ons vertrouwen volledig op de Here Jezus te stellen, onze ogen op Hem te richten en niet op een aards stuk grond. En wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.
  Jeroen Koornstra

 49. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 15:56

  @ Baruch,

  Met de woorden “Vaak is een mens… datgene… waar hij zich mee vult”… bedoel ik : Vult een christen zich met dingen van de wereld of met dingen van God.

  We moeten leren… hierin duidelijke keuzes te maken.

 50. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 16:13

  Elly,

  We bedoelen hetzelfde, alleen omschrijven we het anders.
  We zouden ook kunnen schrijven:
  Col 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 51. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 16:56

  Adry,

  Vers 31 spreekt over het terugvergaderen van de 10 stammen van Israel die met een scheidbrief in de Assyrische ballingschap zijn verstrooid.
  In de huidige staat Israel bevinden zich alleen Joden uit het 2-stammenrijk Juda en Benjamin.

  Vers 40 gaat over het oordeel der volkeren

  Vers 42 wordt niet tegen de Gemeente gesproken omdat die reeds opgenomen is.
  Als er over de wederkomst van de Zoon des mensen geschreven staat heeft dat altijd te maken met de tijd nadat de Gemeente toevergaderd is tot haar Heer.
  Nergens in de bijbel wordt de Gemeente opgeroepen om te waken voor de wederkomst van de Zoon des mensen.
  De uitverkorenen zijn de 12 stammen van Israel.

  Adry, hebt u nu Dan.9 gelezen waarnaar de Heer in vers 15 verwijst?

  In vers 27 staat “alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen. Dat verwijst dus weer naar de tijd na de opname van de Gemeente.

  Vers 28 verwijst naar “het dode lichaam”, zie daarvoor Ez. 37, vers 11 zegt dat dit “het ganse huis Israels” is.

  Adry, als de Zoon des mensen ( dat is de erfgenaam van de mensen) wordt geopenbaard in Zijn toekomst wordt de Gemeente met Hem geopenbaard in heerlijkheid.

  Col 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 52. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 17:19

  Mathieu vraagt mij:
  “Wie is Zijn Kerk en waar in de Schrift wordt gesproken dat Zijn Kerk klaar moet zijn voor het louterende vuur?”

  Als ik Kerk met een hoofdletter schrijf, bedoel ik: Alle ware gelovigen tezamen.
  Verder kan ik opmerken, dat dat “louterende vuur” symbool staat voor alles wat we kunnen lijden omwille van ons geloof en vanwege Gods oordelen. (Want de gelovigen zullen ook te maken krijgen met oorlogen, aardbevingen, enz.).

  In dit verband kan ik verwijzen naar Johannes 16.
  Eerst wordt in vers 2 gezegd, dat sommige gelovigen gedood zullen worden.
  Dan staat er in vers 4:
  “Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb.”
  De Heere Jezus bereidde de apostelen en over hun hoofden heen alle gelovigen voor op het lijden, dat hen zou wachten, opdat ze zouden kunnen standhouden, wanneer het zo ver gekomen is. Ze zouden dan beseffen, dat alles al voorzegd was. Daardoor zouden ze bemoedigd zijn om vol te houden. Want het liep God niet uit de hand!

  In wezen zijn alle voorzeggingen van het lijden van Gods Kerk bedoeld om de gelovigen daar op voor te bereiden.

  Verder wordt er veel te veel in hokjes gedacht: Men zegt: “Deze Bijbeltekst geldt alleen voor Israël en die alleen voor de gemeente van nu en die geldt alleen voor de heidenen uit die tijd, enz.” Maar dat hokjesdenken is helemaal niet overeenkomstig Gods bedoeling! In de Bijbel richt de Schepper van hemel en aarde zich tot de inwoners van de planeet aarde. Wat hij sprak tot het volk van het Oude Testament is over het algemeen (afgezien van uitzonderingen, zoals bij de ceremoniële wet) ook van toepassing op de gelovigen van latere tijden. De Joden mochten bijvoorbeeld niet stelen en daardoor weten wij, dat wij ook niet mogen stelen.

  En Gods oude bondsvolk had loutering nodig vanwege alle zonden en ontrouw jegens God. Daardoor ligt het voor de hand, dat een Nieuwtestamentische gemeente ook loutering nodig heeft, als die gemeente ook vol zonde en ontrouw is! God doet niet aan ongelijke behandeling! Dat is in strijd met Zijn heilig wezen.

  Ik heb het filmpje, dat Daniël Bokkers ons aanreikte in item 32 helemaal bekeken. Daarin wordt o.a. verteld over het teken van het beest. In deze tijd kan dat een chip zijn, die bijvoorbeeld in de hand van mensen wordt aangebracht. Deze mensen kunnen dan niet meer kopen of verkopen, als zij niet de wil van het beest doen.

  Is dat dan geen verdrukking? We zijn toch steke-blind, als we nu nog blijven volhouden, dat de gelovigen niet door de grote verdrukking moeten. En laat nu niemand beweren, dat Openbaring 13 betrekking heeft op een andere tijd. Want de Bijbel is geen spoorboekje met een exacte chronologische volgorde. Zeker, in Openbaring wordt heel veel over de toekomst geopenbaard. Maar heel veel zaken worden keer op keer herhaald, maar dan vaak weer vanuit een ander gezichtspunt. Daarom komt bijvoorbeeld het getal 1260 steeds weer terug. Dit wil geenszins zeggen, dat het steeds over een andere periode van 1260 dagen gaat (of 1260 jaar, want met dagen worden vaak jaren aangeduid in de profetie).

  Eén van de argumenten om te stellen, dat de gelovigen niet door de grote verdrukking behoeven te gaan is (zoals ik hierboven lees) het feit, dat er in Matt. 24: 13 staat:

  “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”
  De ware gelovigen zouden die volharding niet nodig hebben.
  O, wat is dat een duivelse leugen !!!
  Petrus zegt in 2 Petr. 1: 10:
  “Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.”

  Wij als gelovigen moeten strijden tegen de zonde en het ongeloof, alsof wij verloren kunnen gaan! God wil Zijn kinderen wel vasthouden, maar zij houden Hem niet altijd vast. Hoevele Christenen zijn niet verslaafd aan porno, geld, carrière, film en noem maar op!

  In Hebr. 12: 4 staat:
  “Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde.”

 53. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 18:22

  Piet,

  Er staat:

  Mt 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
  Mr 13:13 En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
  Beide teksten spreken over de tijd na de opname van de Gemeente, zie Matt.24:15 en Marc.13:14.

  Zonder het kennen van de bedelingen is het onmogelijk de Schrift recht te verstaan.
  Het is het grote tekort van de Verbondstheologie waarin de Vervangingsleer die inhoud dat er voor Israel geen toekomst meer is.
  U moet maar voorzichtig zijn met beschuldiging alsof iets een duivelse leugen is. U bent reeds op de oordeels troon gaan zitten.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 54. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 20:12

  @Baruch … je beweert hier voortdurend de meest dwaze
  dingen — dingen waarvan je nooit & te nimmer ook maar
  iets onderbouwt !! — en wanneer ik op jouw verzoek, je
  help met het vinden van de juiste bijbelverzen, heb je ook
  nog de moed om te zeggen dat : dit niets zou bewijzen ?

  NB > ik ben vertrouwd met de souvereine wil van God —
  ik ben bekend met de openbaringen van de HG — maar
  wie jij bent … jij die zich voordoet als een “leeraar”, dat
  is mij zogezegd een raadsel — bepaar mij echter, jouw
  pseudo`profetische & pseudo`gezagvolle uitspraken !!
  _

 55. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 21:47

  Zonder het kennen van de bedelingen is het onmogelijk de Schrift recht te verstaan (53)
  Baruch, gaat u nu de bedelingenleer boven de Bijbel verheffen? Bedoelt u hiermee dat iedereen die ´uw´ leer niet aanhangt de Bijbel dus niet goed verstaat? U beschuldigd Piet van oordelen, maar dit is ook oordelen. Ik blijf het spijtig vinden dat u voor andere visies geen enkel begrip kunt opbrengen, het is niet erg anders over bepaalde dingen te denken, zolang we maar wedergeboren, toegewijd en nederig zijn, we zullen Gods Woord nooit ten volle begrijpen.

  de gelovigen die behoren tot de Gemeente hoeven niet te volharden tot het einde omdat zij eeuwig leven ontvangen hebben toen zij de Heer hebben aangenomen als Verlosser en Zaligmaker (40)
  Dit klinkt alsof we ´zomaar´ het eeuwig leven hebben, ook een christen staat bloot aan de verleidingen van deze wereld, waar we iedere dag tegen moeten blijven vechten en waar we ´zomaar´ aan toe kunnen geven.
  We moeten ´standhouden´ tot het einde, dat is staande blijven, laten we er maar voor waken dat we niet vallen.

 56. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 22:15

  Beste Piet,

  Petje af voor uw reactie 52. Dank u daarvoor.

  Zelf kwam ik het volgende tegen. Een meditatie aan de hand van 2 Tim 2:8……Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie.

  Paulus zegt het nog eens tot Timotheus. Dat wij op onze Here Jezus Christus zien, zoals wij ook weten, dat in Hem besloten en verborgen zijn alle schatten van wijsheid; en dat, om een ware volmaaktheid te hebben, wij ons alleen aan Hem hebben te houden. Wanneer wij toch de Here Jezus hebben leren kennen, weten wij, dat wij niet anders hebben te doen dan tot Hem te gaan. Laat ons dan voortgaan om ons aan Jezus Christus te houden, ondanks hen, die aan Hem niet genoeg hebben, maar hun eigen dromerijen willen hebben of wat andere mensen uitgedacht hebben en die allerlei dwaze dingen beweren, zoveel hun maar lust.

  Laten wij echter naar onze God horen en ons door Hem laten onderwijzen, in het besef, dat het doel, dat Hij ons stelt is, dat wij tot Jezus Christus gaan, aangezien alle delen van ons heil in Hem begrepen zijn en als wij Hem bezitten, er niets meer te wensen overblijft. Paulus wil niet, dat de christenen onstandvastig zijn en vandaag deze leer hebben en morgen willen veranderen, maar dat zij bij de zuivere waarheid Gods tot het einde toe volharden.

  Groet, Jan.

 57. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 22:19

  Baruch.

  Waarom de vraag of ik wel of niet behouden ben.

  Volgens mij. Hoe ik ook reageer.

  Ik zal wel weer een hele lijst schriftelijke argumenten krijgen.

  De Heer. Zal rechtvaardig oordelen over mij. Ik zal eerlijk zijn. Ik weet het niet.

  Zijn genade. Net zoals Paules. Is voor mij genoeg.

  Daarnaast steek ik nog wel eens mijn hoofd boven het maaiveld uit. Ik ben geen doorsnee christen. Zoals je weet ben ik begaan met de ongelovigen. Ik zou mijn eeuwigheid zo in willen ruilen. Zoals jij dat zegt voor een nieuw weder geborene. Ik gun dat iedereen. En aan egoisme doe ik niet mee.

  Ik ken in dat principe geen angst. Ik heb al zoveel meegemaakt.( vaak trok ik daar lering en wijsheid uit)

  Baruch ik ben 3 keer dood geweest. En het was mooi.

  Vriendelijke groet Rene.

 58. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 22:24

  Baruch,

  Begin uw eigen website!
  Of heeft u al een eigen weblog?

 59. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2009 om 23:03

  Rene,
  Wat een liefde proef ik in uw woorden voor ongelovigen. Jezus ging om met hoeren en tollenaars …. om daar uw eeuwigheid voor in te willen ruilen … we blijven zo vaak in ons ´bekende christelijke welreldje` en durven ons hoofd niet boven het maaiveld uit te steken (om uw woorden maar te gebruiken) … daar kan ik nog veel van leren.

 60. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 0:39

  Beste Broeder Rene

  Indrukwekkend wat je daar allemaal zegt. Dit zijn kenmerken van echt Christen zijn. Luister ook eens naar ‘de geestelike uitsaaings’op Radio Pretoria en ook naar de Programma’s Maak my u weee bekend een uitstekend bijbels programma. Ook is er vaak mooie koorzang en zijn er orgelbespelingen waarbij je merkt dat ook God door deze mensen heen werkt.

  Vriendelijke groet en Gods rijke zegen,

  Robbert

 61. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 4:23

  @Rene … ga door, met : je hoofd boven het maaiveld
  uitsteken, want dit is DE WEG waarin Jezus ons
  voorging ?

 62. Piet zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 5:33

  Rene, je zegt: “Ik ben 3 keer dood geweest.”
  Zou je daar wat over willen vertellen? Vanuit onze liefde voor jou zijn we daarin oprecht geïnteresseerd!

  Zeer geliefde vrienden,
  Ik begrijp dat mijn reactie nr. 52 voor sommigen nog vragen openlaat. Hoe zit het met die 1260 dagen in het boek Openbaring? Graag wil ik daar nog eens over schrijven. Maar ik loop momenteel over van de drukte. Ik zal dit voor voorlopig uit moeten stellen!

  Maar als we de moeilijke profetieën niet begrijpen, dan is dat niet zo erg. We kunnen voor voorlopig goed uit de voeten met de profetieën, die wel helder en klaar zijn. En die staan vooral in de evangelieën!

  Ik heb gevoeld dat Gods Geest ook op dit forum aanwezig is. Ook bij velen van jullie! Ik ben daar heel blij mee en dankbaar voor!

 63. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 10:32

  Hero,

  Van gedachte wisselen is wat anders dan schrijven:

  “NB > ik ben vertrouwd met de souvereine wil van God —
  ik ben bekend met de openbaringen van de HG — maar
  wie jij bent … jij die zich voordoet als een “leeraar”, dat
  is mij zogezegd een raadsel — bepaar mij echter, jouw
  pseudo`profetische & pseudo`gezagvolle uitspraken !!”

  Lees mijn reacties maar goed. En mocht u daarin iets lezen wat niet Schriftuurlijk is toon dat dan Schriftuurlijk aan .Mocht u er vragen over hebben, stel mij die dan maar dan zal ik die naar vermogen beantwoorden.

  Ik heb mezelf nooit als leraar hier bekendgemaakt.
  Als anderen mij zo noemen komt dat waarschijnlijk dat zij mijn reacties als onderwijzend erkennen.
  Dat mijn reacties ook veel weerstand oproepen toont aan dat dikwijls op Verbondstheologietenen getrapt wordt.
  Dat komt heel sterk uit bij Jan en Piet in de reacties betreffende de profetie en de wet van Mozes.
  Steeds wordt er geschreven vanuit de losse pols zonder enig schriftbewijs.
  En als er verwezen wordt naar Schriftgedeelten worden die vaak naar de uitleg van de Verbondstheologie.
  Men gaat daarin zo ver dat men de wet, evangelie noemt. Maar de wet is geen blijde boodschap maar een bediening des doods (2 Cor. 3:7).
  U schrijft dat ik nooit of te nimmer iets onderbouw, maar u weet dat het niet waar is. Kijk mijn reacties er maar op na. Wel is het zo dat ik herhalingen niet opnieuw van Schriftverwijzingen voorzie.

  Inderdaad hebt u door Bijbelverzen te citeren niet aangetoond dat er ook nu nog profeten zijn zoals in het Oude Testament en tijdens het ontstaan of schrijven van het Nieuwe Testament.
  Als u van mening bent dat dit bewezen wordt in de Bijbelverzen die u schrijft, leg dat dan eens uit aan de hand van die Bijbelverzen.

  U vraagt zich ook af wie ik ben. Ik ben een wedergeborene.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 64. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 11:21

  dinette,

  De bedelingen worden door de Bijbel geleerd en dus niet boven de Bijbel verheven. Het is dus ook niet mijn leer. Het is inderdaad onmogelijk de Bijbel recht te verstaan zonder daarin de bedelingen te onderscheiden.
  Dit zal voor u wel nieuw zijn maar daarom niet minder waar.
  Als u niet op de hoogte bent van de bedelingen hebt u reeds weer een beschuldiging geschreven zonder te weten waar de klepel hangt.
  Meent u nu werkelijk dat het wijzen op de bedelingen voor het recht verstaan van de Bijbel een beschuldiging is? Piet beschuldigt mij van een duivelse leugen. En daarmee veroordeelt hij mij. Piet en Jan denken ook anders over bepaalde dingen dan ik, en zeggen wedergeboren te zijn, maar nederig naar mij toe zijn ze geenszins.
  Ook wij dinette staan van het begin tegenover elkaar en ik kan geen goed meer doen bij u.
  U hebt zich geschaard onder Piet en Jan en voor hun visie kan ik inderdaad geen enkel begrip opbrengen. Wet en genade staan nu eenmaal tegenover elkaar. Wet veroordeelt en genade spreekt vrij.
  En ik sta in de vrijheid waarmee Christus mij vrijgemaakt heeft en laat mij niet bevangen door het juk der dienstbaarheid. Gal.5:1.
  Ook dit is een bedelingen kwestie. De bedeling der wet is geëindigd op het kruis van Golgotha. Rom. 10:4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

  Het klinkt niet alleen alsof we ‘zomaar’ het eeuwige leven hebben, het is Gods gave.
  Het leven van een wedergeborene is niet de strijd tegen de zonde, die strijd is gestreden en gewonnen door de Here Jezus en ons toegerekend. Wij leven het opstandingsleven en dat heeft niets te maken met zonde. Ons geweten is gereinigd van besef van kwaad. Heb 10:22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. NBG 51

  Heb 10:22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. SVV
  Lees toch om te begrijpen hoe een wedergeborene leeft Rom.8

  Waar kan ik lezen dat een wedergeborene moet ‘standhouden’ i.v.m. de wederkomst van de Zoon des mensen? Als Hij komt komen wij met Hem, daarom wordt de Gemeente toevergaderd tot Hem. 2Th 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 65. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 11:31

  Jan,

  Jan,

  Met het onderstaande ben ik het van harte eens.
  “Zelf kwam ik het volgende tegen. Een meditatie aan de hand van 2 Tim 2:8……Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie.
  Paulus zegt het nog eens tot Timotheus. Dat wij op onze Here Jezus Christus zien, zoals wij ook weten, dat in Hem besloten en verborgen zijn alle schatten van wijsheid; en dat, om een ware volmaaktheid te hebben, wij ons alleen aan Hem hebben te houden. Wanneer wij toch de Here Jezus hebben leren kennen, weten wij, dat wij niet anders hebben te doen dan tot Hem te gaan. “

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 66. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 11:57

  Rene,

  U weet niet of u behouden bent maar Gods genade is u genoeg schrijft u.
  Als u dat gelooft en weet wat die genade inhoudt bent u behouden zoals de Schrift leert: Efe 2:5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
  Efe 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

  Er staan tegenstrijdigheden in uw reactie 57. U weet niet of u behouden bent, u bent geen doorsnee christen, u bent begaan met ongelovigen, maar zou uw “eeuwigheid” zo in willen ruilen voor een nieuw weder geborene” U gunt dat iedereen. Heeft iemand die zich niet behouden weet dan een eeuwigheid? Dat is het verschil tussen u en Paulus, Paulus wist zich behouden en u niet.

  In welk principe kent u geen angst? U bent niet 3 maal dood geweest want dan zou u nu niet leven hier op aarde.

  Jammer dat u mijn, uit liefde tot u geschreven, reactie hebt ervaren als “een hele lijst schriftelijke argumenten”.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 67. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 12:28

  Piet,

  Ook ik ben erg benieuwd naar uw behandeling van de profetie. Met uw verklaring in uw reactie 52 ben ik het totaal oneens.

  Ook met onderstaande uit uw reactie 27.

  “In de genoemde verzen leren we Gods strengheid kennen ten aanzien van de zonde en de zondaar. God brengt zondaars in het vuur om hen te louteren, omdat ze anders veel te hardleers zijn om te luisteren.
  En denk je dat de Christenen dat niet nodig hebben? Zijn zij niet hardleers? Zijn zij niet vaak wereldgelijkvormig? Zijn zij niet vaak liefdeloos? Zijn zij niet vaak onrein door de zonden? Zijn zij nooit ongehoorzaam? Doen zij altijd Gods wil? Hebben zij geen loutering nodig?
  Zij hebben het nog veel meer nodig, dan zij het zelfs maar vermoeden kunnen. En daarom gaat Gods gemeente ook door het vuur, of ze dat nu leuk vinden of niet.”

  Lees nu Zach. 12 en 13 eens om te zien dat de verzen Zach.13:8 en 9 heel duidelijk over het volk Israel gaan. Uw bovenstaande toepassing raakt kant nog wal. Dat komt door een deksel dat over uw hart ligt zolang u Mozes leest.

  2Co 3:15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

  Maar zo doen gelovigen onder het Nieuwe Verbond niet:
  2Co 3:13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israels niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 68. dinette zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 12:29

  Baruch,
  Ik stelde u gewoon een vraag, u hoeft u niet aangevallen te voelen. En ik vind het spijtig dat u voor de visie van Jan en Piet (die tevens mijn visie is) geen enkel begrip kunt opbrengen.

  Dat we moeten standhouden staat trouwens in Mat 24:13 (NBV), ook daarover denken we verschillend heb ik ondertussen begrepen uit de andere uitleggingen.
  De uitleg die Piet schreef in 52 is echt de moeite waard en ik kan me daar helemaal in vinden.
  Ik kan uw gedachtengang wel volgen maar mijn visie is nu eenmaal anders, spijtig dat u voor een andere visie geen enkel begrip kunt opbrengen.

 69. Mathieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 13:29

  In aanvulling op hetgeen Baruch schrijft over de bedelingen, zonder welke het niet mogelijk is om de Schrift recht te verstaan, wil ik wijzen op het hardnekkige misverstand dat de gelovigen in alle tijden samen de kerk zouden zijn. Als dit juist was, zou er inderdaad van de dagen van Adam af al een gemeente of kerk zijn geweest. Maar dat is niet waar!
  Wie ervan uitgaat, dat de gemeente het geheel van alle gelovigen is, zowel in het verleden als in het heden en de toekomst, past ook alle woorden van God in zowel het OT als het NT op de gemeente toe, ook wat in het boek Openbaring na hfst. 3 is geschreven. Deze algemeen gangbare opvatting heeft reeds veelvuldig tot hopeloze verwarring geleid.

  De eeste maal dat Christus over Zijn gemeente spreekt is te vinden in Mat. 16:18 waar de Heer zegt: “Op deze rots zal ik Mijn gemeente bouwen”. Onvoltooid toekomende tijd! Zij die beweren dat de gemeente er vanaf Adam is, krijgen van de Heer geen gelijk! De gemeente heeft een verheerlijkt Hoofd in de hemel, de Mens Christus Jezus! En die verheerlijkte Mens is immers eerst na Zijn dood en opstanding ten hemel gevaren. Hoe kon er een gemeente zijn, als het Hoofd er nog niet was? Dit wordt bevestigd in Ef. 2:20 waar de gemeente wordt voorgesteld als medeburgers en heiligen gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Het is zeer bijbels om de positie en roeping van de gemeente en Israel van elkaar te onderscheiden. De positie en roeping van Noach was niet gelijk aan die van Henoch. Laatstgenoemde werd geroepen om, na een wandel met de Here op aarde, zonder te sterven in heerlijkheid opgenomen te worden; Noach daarentegen was geroepen om in de ark door de vloed heen te gaan en vervolgens een gereinigde aard te betreden. De positie van Asnath was die van echtegenote (bruid) in de woning van Jozef, maar de positie van zijn broers was die van familieleden in Gosen.

  De gemeente (een heel bijzonder gezelschap) kent niet dezelfde roeping als Israel en zal ook niet dezelfde weg gaan en heeft ook een andere verwachting. De gemeente heeft een roeping en een weg als die van Henoch: vòòr de oordelen opgenomen te worden in heerlijkheid. Israel zal een andere weg gaan, de weg van Noach: dòòr de oordelen en de grote verdrukking (de benauwdheid van Jacob) heen naar een gereinigde aarde.
  De gemeente heeft de verwachting van Asnath op de dag van haar bruiloft: met verlangen zag zij uit naar de komst van de bruidegom. Israel heeft een verwachting die op dezelfde persoon, Jezus Christus, betrekking heeft, maar in een ander karakter; hun verwachting is die van de broers van Jozef, die tenslotte hebben gezien op Hem die zij verworpen hadden. Zeker, de broers zijn door Jozef gezegend en hij had ze lief. Maar de plaats die Asnath had, die konden de broers nooit innemen. De gemeente heeft een hemelse verwachting, Israel, op grond van de beloften aan de aartsvaderen, een aardse in het beloofde land.
  Die beide, tegengestelde verwachtingen, de eerste: de komst van Christus om de zijnen thuis te brengen (Joh. 14:3-4), de tweede: Zijn komst om Zijn rijk te vestigen in gerechtigheid, worden in 1 Thess. besproken. Het eerste in 4:13-18 en het tweede in 5:1-3.
  Zoals de Heer ten hemel is gevaren, zal ook Zijn gemeente ten hemel varen “opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben”. Dan is de reis van de gemeente ten einde, zoals de reis van Rebekka ten einde was, toen zij Izaäk in het veld ontmoette; dan is haar loop op aarde ten einde, zoals de wandel op aarde van Henoch ten einde was toen God hem vòòr het oordeel wegnam zonder te sterven. Dàt is de verwachting van de gemeente en niet de grote verdrukking!

  Het type van Jozef blijkt zeer leerzaam! Waartoe diende de honger en de harde behandeling van de broers van Jozef? Die diende tot hun verootmoediging en schuldbelijdenis. Zou de vrouw van Jozef ook honger hebben geleden, zou ook zij hard behandeld zijn in die periode? Geenszins! Zo dient de grote verdrukking in de toekomst voor de verootmoediging van met name Israel opdat zij tot belijdenis en bekering komen en God hen kan zegenen en Zijn beloften aan hen kan vervullen. Maar de gemeente zal dan, gelijk Asnath, reeds in het huis van haar hemelse Bruidegom zijn en geen grote verdrukking kennen!

 70. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 13:36

  dinette,

  Ik voelde me niet aangevallen, ik heb uw vraag beantwoord.
  U bent dus ook aanhangster van de Verbondstheologie waarin de Vervangingsleer die inhoudt dat er voor het natuurlijke Israel geen toekomst meer is? Daarvoor kan ik inderdaad geen enkel begrip opbrengen omdat het on-Schriftuurlijk is.
  Lees maar: Ro 11:1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.
  En Ezech.37.

  Matt. 24:13 gaat over de toekomst van de Heer ( vs.3) en die toekomst vangt aan aan het einde van de 70e week van Dan.9 ( waarnaar de Heer ook verwijst in vers 15) dat is bij de aanvang van de Dag des Heeren. De gemeente is daarvoor al opgenomen om met de Heer geopenbaard te worden in heerlijkheid als de Dag des Heeren aanvangt.

  Wat betreft de uitleg die Piet schreef in reactie 52 kan ik geen enkel begrip opbrengen omdat hij Zach. 13:8 en 9 toepast op de Kerk

  Lees nu zelf ook eens Zach.12 en 13 om te zien dat het gaat over het natuurlijke Israel.
  De uitleg van Piet raakt kant nog wal.
  Dat komt omdat de Verbondstheologie de bedelingen afwijst.
  De Verbondstheologie houdt in, een doorgaand genade verbond vanaf Adam tot op de jongste dag. Daarom belijdt zij ook met de Kerk van alle eeuwen, dus vanaf Adam hun ongetwijfeld algemeen christelijk geloof, enz.
  Maar leert daarnaast dat de Kerk geboren wordt op de pinksterdag. Daarvoor horen dus alle gelovigen niet tot de Kerk.
  Legt u mij eens uit hoe dit kan.
  De vraag is niet of u mijn visie wel volgen kunt, maar of dat mijn visie of uw andere visie wel volgens de Schrift is. Ik heb alleen begrip voor Schriftuurlijke visie.
  Maar dat zal ondertussen wel duidelijk zijn.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 71. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 13:42

  @Baruch … “een goed verstaander, heeft maar een half
  woord nodig”, luidt het gezegde — of : nu kan ik wel #88
  bijbelverzen citeren, maar dan roep je nog dat iets “”geen
  bewijs”” zou zijn — derhalve, ga ik mijzelf die moeite dus
  voorlopig besparen — overigens is het aan mij, en NIET
  aan jou, om te bepalen of iets BEWEZEN zou zijn !! —
  daarbij kan ik jouw oordeel gerust missen — immers, ik
  hoef_niks te bewijzen, want de Heilige Geest getuigt elke
  dag dat er profeten zijn, plus dat er uit hun midden, ook
  apostelen geroepen zullen worden — kortom, wij raken
  hier nu wel gewend aan jouw lees_blindheid, evenals de
  reuze dikke woordenbrij welke hier aanhoudend uit jouw
  toetsenbord stroomt — een woordenbrij, waarin ‘t soms
  te vermoeiend is om te gaan roeren naar dingen welke
  in_strijd zouden zijn met de schrift — die zitten er heus
  wel, ja zelfs vele, maar het is oeverloos ….

 72. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 14:00

  @Baruch … de bijbel zegt NIETS over bedelingen !! —
  wat je hier doet, is de bijbel laten buikspreken, en : dat
  noem je dan wel “”profetie””, maar in werkelijkheid buig
  & kneed je het woord, totdat het de door jou gewenste
  vorm & afmeting heeft — kortom, jij zet medegelovigen
  op het foute been, met je leerstelligheden !!

 73. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 14:01

  Hero,

  U kunt de door u geschreven teksten dus niet uitleggen. Dan leg ik ze maar naast me neer.
  Ook schrijft u weer allerlei dingen over mij zonder ze aan te tonen.
  Zwak, zeer zwak.
  U hebt zich er weer mooi onderuit geschreven, maar u beweringen niet Schriftuurlijk aangetoond. Zuig maar verder aan uw duim.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 74. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 14:06

  Hero,

  De Bijbel zegt wel iets over bedelingen, lees maar:

  Efe 1:10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
  Efe 3:2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;
  Col 1:25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;

  U zat er weer naast.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 75. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 14:20

  De Verbondstheologie houdt in, een doorgaand genade verbond vanaf Adam tot op de jongste dag.

  Hopeloos dat u dit niet kunt begrijpen.

  Ps 105:8 Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond,
  1 Cor 11:25 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.

  Dus voor die tijd was er ook al een verbond maar dat verbond is nu vernieuwd.

  Ik word compleet droevig van de schade die de 7 bedelingen aanricht.
  Ja….. dan ben je in staat om reactie 52 zo maar even weg te zetten als onschriftuurlijk, terwijl de 7 bedelingen leer alleen maar uit knip en plakwerk bestaat.

  Groet, Jan.

 76. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 16:19

  Jan,

  1 Cor 11:25 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.

  Als dit het nieuwe verbond is, wat is dan het oude verbond?
  Het voorgaande verbond is niet vernieuwd maar vernietigd om deszelfs zwakheid en onprofeitelijkheids wil

  Heb 7:18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
  18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
  19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.
  20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden;
  21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek).
  22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.

  Inderdaad Jan als men de 7 bedelingen kent dan ben je in staat alle verkeerde Schriftuitleg weg te zetten. Zo werp ik Piet zijn reactie nr. 52 ver van mij als on-Schriftuurlijk omdat Zach.13:8 en 9 niet over de Kerk gaan maar over het natuurlijke Israel. Lees daarvoor Zach. 12 en 13 er maar op na.
  Als u dat werkelijk leest dan is het onmogelijk mij daarin ongelijk te geven

  Zach.12:1 De last van het woord des HEEREN over Israel. Wordt hier de Kerk bedoeld?

  Dit is geen knip en plak werk maar bedelingen onderscheiden.

  Laat mij nu eens weten hoe u nadat u Zach. 13:8 en 9 hebt gelezen, toepast

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 77. adry zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 16:20

  piet, u zegt dat we gelouterd moeten worden omdat we anders te hardleers zijn om te luisteren.
  Ik dacht dat het was om gevormd te worden naar het beeld van Christus, wij zullen Zijn beeld weer moeten terugkrijgen,toch?Dan zullen wij kunnen leven tot Zijn eer ,en worden wij geschikt gemaakt voor het leven hierna.Juist door al die verdrukkingen leren wij dat we uit onszelf er niet toe in staat zijn.maar dat we in alles van Hem afhankelijk zijn,dat de vrucht uit Hem gevonden word,en door de uitreddingen, dat Hij steeds begeerlijker wordt!een hartelijke groet en Gods zegen ,adry

 78. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 16:25

  Jan,

  “De Verbondstheologie houdt in, een doorgaand genade verbond vanaf Adam tot op de jongste dag. Daarom belijdt zij ook met de Kerk van alle eeuwen, dus vanaf Adam hun ongetwijfeld algemeen christelijk geloof, enz.
  Maar leert daarnaast dat de Kerk geboren wordt op de pinksterdag. Daarvoor horen dus alle gelovigen niet tot de Kerk.
  Legt u mij eens uit hoe dit kan.”

  Waarom hebt u dit niet aangehaald uit mijn reactie nr. 70 aan dinette?
  Leg u me eens uit hoe dat mogelijk is?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 79. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 18:17

  Beste Baruch.

  Ik schreef er ook in dat de Heer, over mij rechtvaardig zal oordelen.( net zoals ouders dat over hun kinderen doen) Alleen de Heer is volmaakt.
  Jezus is de waarheid, en de waarheid zal oordelen over ons allen.
  Ik vind het fijn en goed om te horen dat u in liefde tot mij schrijft.
  U weet zich behouden en daarnaast wedergeboren. Ik durf dat niet zo te zeggen. Wellicht komt dat uit ontzag.
  Net zoals Johaannes de doper zei. Ik ben het niet waard om u slaaf te zijn.
  Bij mij is het zo, hoe vaster je in je geloof komt te zitten. Hoe helderder je..je eigen zonden ziet.
  Of dat verhaal van Petrus en de haan kraait drie keer………..wellicht bevind ik mij in dat stadium.
  Zelfs Dirk vertelde over zijn worstelingen met zijn geloof……en dat noem ik nu transparant opstellen.
  Maar Baruch de overtuiging die jij hebt…….ik ben blij dat jij die volle overtuiging hebt.
  En over de schriftelijke argumenten……soms ben ik wel met u eens, maar ook vaak niet. Het is altijd maar afwachten wat u schrijft.

  Maar ik zou wel eens van u willen weten, hoe u tot de overtuiging bent gekomen. Dat u nu wedergeboren christen bent.

  Met vriendelijke groet Rene.

 80. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 18:32

  Rene, uw laatste vraag heb ik al beantwoord in mijn reactie 75 van “Haast u ”

  Rene, en allen die geen zekerheid hebben,

  Wat is een christen en hoe wordt iemand een christen?

  Een christen is een wedergeboren mens.
  Tot de Gemeente des Heeren behoren allen ( en zij alleen) , die opnieuw geboren, uit God geboren zijn, uit genade, door het geloof in de Heere Jezus Christus.

  Iemand wordt een christen door de Heere Jezus Christus aan te nemen als zijn persoonlijke Zaligmaker. Een andere weg is er niet. Wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met “geloven in Christus” is niets anders dan Christus AANNEMEN. Dit wordt duidelijk gemaakt in Joh.1:11-14, waar we lezen, dat “zovelen Hem aangenomen hebben” hetzelfde is als “zij, die in Zijn Naam geloven”.

  Als men de Heere Jezus Christus aangenomen heeft, is men met Hem gestorven, begraven en opgestaan in nieuwheid des levens, dan heeft men eeuwig leven. Eeuwig leven is niet alleen dat men na de lichamelijke dood niet meer sterft, maar ook nu reeds dat nieuwe leven deelachtig is, het is het Leven van onze opgestane Heer.

  Dan mag dit uw zekerheid zijn:
  Rom. 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
  36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
  37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
  38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
  39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

  Maar lees toch vooral geheel Rom. 8 waar bovenstaat “Het leven door de Geest”
  Ro 10:4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.
  Ro 8:10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
  Als men met Christus gestorven is wil dat zeggen dat men der zonde, der wet en der wereld gestorven is.
  Ro 6:2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
  Ga 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
  Ga 6:14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
  Ro 8:14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. ( in de grondtekst staat “zonen”.)

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

  baruch zegt:

 81. adry zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 18:42

  rene,mag ik je er nogmaals opwijzen :vlucht rechtstreeks tot Christus Jezus, Hij heeft de woorden des eeuwige Levens! Hij zal het je ook Zelf bekendmaken en troosten door Zijn Woord.Je hebt er niets aan als wij zouden zeggen dat je nu behouden zou zijn ,omdat je je zonden ziet door het werk van de Heilige Geest!.HIJZELF zal het zeggen! Die zonden laat de Heilige Geest zien om de noodzakelijkheid van Christus bekend te maken.
  Zie niet op je omstandigheden, je tekortkomingen, je kennis die je meent tekort te komen, mensen die het in onze ogen veel beter weten, je anderszijn-gevoel, maar zie alleen op Hem! Hij zegt: wend u naar Mij toe en word behouden, en ook :al wie tot Mij komt, zal Ik geenszins verwerpen!een hartelijke groet, en Gods rijke zegen van harte toegewenst, adry

 82. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 19:10

  Beste Piet.

  22 mei 1995. Voor sommigen is het 11 september 2001. Voor mij was dit de dag dat alles veranderde. Ik was toen 40 jaar oud. Ik heb daar iets mee, met 40. In de bijbel komt dat vaak voor.
  Een paar jaar daarvoor ben ik tot geloof gekomen. Dat was in de week dat Pim Fortuin werd vermoord. (maar dat is weer een ander verhaal)

  Die dag 22 mei ging ik naar mijn werk. Het was zondag. Ik werkte in vijf ploegen. 2 och..2 mid..en 2 nachten.
  De dag daarvoor had ik al zware hoofdpijnen en voelde mij grieperig.
  Op mijn werk werden de hoofdpijnen steeds slimmer. En op een gegeven moment moest ik naar het toilet en voelde me daar ontzettend slecht worden. Ik was nat van het zweet. Ook had ik pijn in mijn kaken. Op een gegeven moment ben ik door een monteur van mijn werk naar huis gebracht.

  Mijn vrouw vertrouwde het niet en belde 112. Ze gaf de symptonen door die ik had. En korte tijd later stond de ambulance voor de deur.
  Wat bleek dat ik in midden in een zwaar hartinfarct zat. ( mijn vader is ook al jong overleden aan een hartinfarct, mijn broer een paar jaar daarvoor aan een herseninfarct)
  Ik moest gelijk naar zwolle. Ik zei, ik wil eerst mijn dochters nog gedag zeggen. Wat er ook gebeurd, verlies niet je geloof. Blijf geloven in onze lieve Heer.
  In de ambulance bad ik samen met mijn lieve vrouw op een goede afloop.
  De chaufeuse die ons reed was ook christen, en zei bad ook voor mij.

  Zondag ochtend tussen 10 en 11 uur. Als de meeste mensen in de kerk zitten. krijg ik in de ambulance 3 keer een infarct. De ambulance wordt tijdelijk stil gezet. En er moet een tweede ambulance bijkomen. 3 keer wordt ik gereanimeerd. En in mijn doodervaringen zie ik mooie blauwe luchten en mooie bossen.
  Alleen mijn vrouw ziet de hectiek. Ze ziet mij dood liggen. Ze moet de ambulace uit. En ze vertelde mij later. Alles schoot door mij heen.
  Hoe moet ik dat aan de kinderen vertellen. Hoe nu verder……. en dan, dan lijkt het voor haar net alsof de hele wereld stil staat, ze ziet da zonnestralen door de bomen stralen en ze ervaart een moment van rust. Ze voelt Gods aanwezigheid.
  Daarna kunnen we weer verder. Er gloort weer hoop.

  Vr gr Rene

 83. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 19:30

  @Baruch … je bent hier de allereerste, die z’n duim mag
  opeten, want je hebt nog nooit iets *schriftuurlijk* aange^
  toond !! — je typt een lange rede, soms gelardeerd met
  wat bijbelverzen, doch de feiten kloppen NIET met jouw
  beweringen — je moet echt maar eens bescheidener
  gaan denken over jezelf …?

  NB > voor de anderen, zal ik wel wat meer uitleggen
  over de functie van actuele profetie in de eindtijd ….

 84. adry zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 21:13

  hero, ik waardeer het op zich zeker als je nadere uitleg geeft, maar om het eerlijk te zeggen zie ik door de bomen het bos niet meer,als ik al de redeneringen, teksten en verklaringen op de afgelopen items lees,ga ik er steeds minder van begrijpen, dit bedoel ik zeker niet als aanval, ik vind het echter steeds verwarrender worden, en om het eerlijk te zeggen denk ik dan bij mezelf: wat kan ik hier nog mee? ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, een hartelijke groet, adry

 85. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 23:28

  @Adry … ik begrijp je volkomen !! — maar het kwam
  door de interrupties van Baruch … want die schept er
  behagen in om verwarring te zaaien ? — let nu op >

  Handelingen_2:16 “… dit is het, waarvan gesproken
  is door de profeet Joel: {2:17} en het zal zijn in de
  laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn
  Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen
  profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien,
  en uw ouderen zullen dromen dromen: {2:18} ja, zelfs
  op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik
  in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen
  profeteren. {2:19} en Ik zal wonderen geven in de
  hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed
  en vuur en rookwalm. {2:20} de zon zal veranderen
  in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote
  en doorluchtige Dag der heerser komt …”

  @Adry … deze DAG, die ook wel wordt aangeduid
  als de OVEN der verdrukking, is zoals de profeten
  aangeven : niet iets om vrolijk van te worden, echter
  juist iets om voor te vrezen !! — bij omstandigheden
  als hier genoemd, zouden de gelovigen het niet goed
  redden, slechts geholpen door een horde leeraars,
  die elkaar tegenspreken, en … al evenmin door een
  horde kletsmajoors die menen wat te weten ? — nee :
  de geloofskudde moet dan geleid door gelovigen, die
  zijn getraind om rechtstreeks de wil van God door te
  geven aan hun broeders & zusters — slechts onder
  zulke condities, kan de volle & ware boodschap, ook
  de laatste heidenen effectief bereiken !!

  NB > de kans om profeet te worden nu, hangt vooral
  af van de bereidheid des persoons, om diens leven
  in de waagschaal te stellen ….

 86. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2009 om 23:38

  Beste Rene even reagerend op reaktie 79 die je aan Baruch richtte het volgende. Je durft niet te zeggen dat je behouden en wedergeboren bent uitontzag. Ik begrijp dat eigenlijk wel want wie zijn wij nu eigenlijk. Als Jezus niet voor de zonden van alle mensen aan het kruis was gestorven was er voor niemand redding mogelijk. Door dit offer heeft God laten zien hoe lief hij de mens heeft. Ik besef heel goed dat het enkel genade is ik hoef echt niet te roemen.
  Uit jou reakties die getuigen van liefde voor andere mensen moet ik haast wel concluderen dat je behouden en wedergeboren bent. Aan de boom herkent men de vrucht is toch een bekende zin. Je zal ook gaan merken dat je steeds meer de natuur van Jezus krijgt en dat woede enz plaats gaat maken voor begrip.geduld enz.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 87. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 8:53

  Baruch,
  U plaatst mij in een hokje, ik wil hier uitdrukkelijk zeggen dat het feit dat ik een bepaalde theologie aanhang dat dat uw woorden zijn en niet de mijne. Bovendien hangt iedereen een bepaalde theologie aan, of die nu een naam heeft of niet.
  Eerlijk gezegd kunnen al die theologiën mij gestolen worden, waarmee ik niet wil zeggen dat we er niets van kunnen leren, maar we moeten ons er niet blind op staren. Er zijn veel manieren om de Gods Woord te onderzoeken, ik heb er alleen veel moeite mee dat u continue iedereen die iets anders denkt dan u met een scala een teksten weerwoord geeft vanuit de bedelingenhoek.
  Psalm 119 leert ons heel dicht bij Gods Woord te blijven, zijn woorden/wegen/richtlijnen/wetten/beloften/geboden/regels/enz. komen in (bijna) ieder vers aan de orde. Deze psalm is een lofzang op Gods Woord maar is ook een gebed, geschreven vanuit de realiteit van het leven, met alle ups en downs. Deze psalm laat zien hoe rijk Gods Woord is. God wil door zijn Woord tot ons spreken, we mogen een persoonlijke relatie hebben met Hem.

 88. adry zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 9:31

  Hero, ik weet dat er onderwezen moet worden, en ik weet ook dat er zware tijden a.s. zijn.Maar we moeten ook door het NU,dan zijn er ook verdrukkingen,de ene zwaarder en de ander minder, maar elk het kruis wat de Heere hem oplegt.En als jij of ik nu zou sterven zullen we toch ook bereid moeten zijn om Hem NU te ontmoeten,dat is een beetje wat ik op een bepaald moment in de reacties ga missen! Ik sluit me verder aan bij het laatste stukje van dinette :dichtbij het Woord,en vooral :aan de voeten van Christus !
  Onze begeerte moet toch ook zijn dat onze gesprekken de geur van Zijn liefde verspreiden?Adry

 89. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 9:33

  Hero,

  U beschuldigt weer zonder enig bewijs. Zuig maar verder.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 90. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 9:43

  Hero,

  In uw reactie 85 geeft u mij weer de schuld van uw onbegrijpelijk geschrijf.
  Nu hoort u het ook eens van adry.

  Uw reactie 85 is ook weer onbegrijpelijk voor wat uw uitleg betreft.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 91. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:18

  @Baruch … STOP maar !! — je hebt reeds je doel breikt : de hoogste graad van drammerigheid ?

 92. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:30

  dinette,

  U heeft uzelf in een hokje geplaatst en niet ik, ik citeer uit uw reactie 68:

  “En ik vind het spijtig dat u voor de visie van Jan en Piet (die tevens mijn visie is) geen enkel begrip kunt opbrengen.” De visie van Jan en Piet is de Verbondstheologie” En u schrijft (die tevens mijn visie is)

  Waarom reageert u niet op de inhoud van mijn reacties?
  Staan daar nu werkelijk geen opbouwende zaken in?
  U heeft weer niet Schriftuurlijk aangetoond dat de Gemeente moet volharden tot de wederkomst van de Zoon des mensen, wat bij u kennelijk hetzelfde is als volharden tot het einde.. U moet daar niet boos om worden of u afzetten tegen mij. Als u dat nu werkelijk niet Schriftuurlijk kunt aantonen, roept dat bij u dan niet de vraag op dat het best wel eens zo kan zijn als ik u schrijf?

  Hebt u nu gezien in Rom.11:1 dat er nog wel een toekomst is voor het natuurlijke Israel?
  Hebt u nu uit Dan.9 begrepen dat Matt.24:13 gaat over de toekomst van de Heer, die aanvangt bij de Dag des Heeren?
  Hebt u nu gezien dat Piet een onjuiste toepassing maakt van Zach.13:8 en 9?
  Waarom hebt u mij niet uitgelegd dat de Kerk niet vanaf Adam kan ontstaan omdat het strijdig is met het ontstaan op de pinksterdag?

  dinette, als wij elkaar willen opbouwen in het geloof, wat toch het doel is van deze site, dan moeten wij niet voorbijgaan aan de argumenten van de ander, anders heeft gedachtewisseling geen zin.

  Nederigheid is toch: Flp 2:3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 93. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:37

  Hero,

  “STOP maar !! — je hebt reeds je doel breikt : de hoogste graad van drammerigheid ?”

  Weer een beschuldiging.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 94. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 11:04

  Beste br Rene.
  Ook ik heb dezelfde dingen meegemaakt waar jij over schreef ,natuurlijk zoals ik het toen beleefde,.
  Ook heb ik tot viermaal toe dat met mijn hartkwaal mee gemaakt,,ik heb dus angina pectoris.
  niet operabel,vanwege slechte longen.
  ik begrijp je Rene, en ik wil je zeggen ,dat je volgens mij ,dichter bij je Heiland staat ,als dat jezelf wellicht denkt.
  Ook daar heb ikzelf ervaringen mee..
  Geliefde broeder Rene,GOD ZEGENE JOU en al je dierbaren, en we denken aan elkaar en bidden voor elkaar oke.

  Hartelijk shalom van je oude br. Lou.

 95. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 12:02

  Beste Dinette een persoonlijke relatie met Hem en dicht bij Hem blijven is inderdaad het belangrijkste. Oeverloze discussies over bijv.de bedelingen zijn niet opbouwend en dragen niets bij.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 96. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 12:06

  A Sandifort: Toen ik Rene zijn reacties las had ik hetzelfde gevoel als U. Rene is zuiver bezig maar denkt wat te min over zichzelf omdat hij mischien(Rene als dit niet zo is moet je me maar verbeteren) tegenover die machtige God Schepper van al wat leeft staat. Het IS ook niet te bevatten dat wij enkel door ons hart open te stellen en Hem als Heer van ons leven te aanvaarden Hem toe mogen behoren.
  Ik ben van mening dat Gods Geest op deze site rust en ook op Dirk van Genderen.

  Vriendelijke groet en Gods zegen

 97. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 12:20

  Robbert,

  Inderdaad draagt discussie over bedelingen niets bij maar kennis van de bedelingen maken Gods Woord alleen maar rijker en duidelijker.
  Wij mogen niet stilstaan na de wedergeboorte, dat is ons begin net als de natuurlijke geboorte. Wij mogen ons dagelijks voeden met Gods Woord.
  2 Tim.3 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 98. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 12:57

  Beste Baruch Je hebt gelijk we mogen niet stil staan en op onze lauweren rusten. Ik kan het geheel met je eens zijn wat de Schrift betreft.

  Vriendelijke groet

 99. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 13:05

  Baruch
  De visie van Jan en Piet is de Verbondstheologie (92) dat schrijft u, niet ik.
  Ik schrijf alleen dat ik het met de visie van Jan en Piet eens ben, en dan bedoel ik in de dingen die hierboven geschreven zijn. Ik ken ze niet persoonlijk en we zullen ook vast wel ergens van visie verschillen.
  U legt mij woorden in de mond die ik niet heb gezegd. Waarom doet u dat toch telkens?

 100. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 13:16

  (vervolg) Wat betreft uw reacties naar anderen kan ik het helaas niet eens zijn.
  Het is beter om elkaar op te bouwen. Wij allen zijn onvolmaakt en slechts door genade is het dat we Kind van God konden worden. Er is niets van ons bij.

  Robbert

 101. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 13:23

  dinette,

  U bent u er waarschijnlijk niet van bewust geweest dat uw visie, die van Jan en Piet, de Verbondstheologie is. U doet nu net of ik u woorden in de mond leg, maar u hebt ze zelf geschreven en ik moet u er opmerkzaam op maken dat u daardoor een aanhangster bent van de leer van de Verbondstheologie.

  Maar ik schreef u nog veel meer, n.l:
  Hebt u nu gezien in Rom.11:1 dat er nog wel een toekomst is voor het natuurlijke Israel?
  Hebt u nu uit Dan.9 begrepen dat Matt.24:13 gaat over de toekomst van de Heer, die aanvangt bij de Dag des Heeren?
  Hebt u nu gezien dat Piet een onjuiste toepassing maakt van Zach.13:8 en 9?
  Waarom hebt u mij niet uitgelegd dat de Kerk niet vanaf Adam kan ontstaan omdat het strijdig is met het ontstaan op de pinksterdag?

  dinette, als wij elkaar willen opbouwen in het geloof, wat toch het doel is van deze site, dan moeten wij niet voorbijgaan aan de argumenten van de ander, anders heeft gedachtewisseling geen zin.

  Nederigheid is toch: Flp 2:3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven?

  Waarom geeft u hierop geen antwoord?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 102. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 16:06

  Geliefde vrienden,
  Ik heb het nog steeds erg druk, maar ik wil toch al vast op sommige dingen reageren. In liefde! Niemand hoeft van mij zijn duim op te eten!
  (Laten we hier verder maar om lachen. Niet dat al dat geharrewar niet droevig is, want dat is het wel. Maar als we daar depressief van worden, heeft de duivel ook zijn zin. Laten we, als we Christus werkelijk toebehoren, blijven in Zijn vrede en vreugde !!!).

  De Bijbel is een wonderlijk boek. En dat is ook geen wonder. Want onze God is de Wonderbaarlijke! Neem nu Psalm 87:

  3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.
  4 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.

  Vrienden, hoe kan dat nu? Hoe kan Babel nu geboren zijn in de stad Gods? Maar het is helemaal niet zo moeilijk, hoor! De stad Gods is hier de ware Kerk, dus de ware gelovigen. Ook heidenen mochten daar deel van uitmaken!

  Dit alles komt zo mooi overeen met hetgeen Paulus zegt in Romeinen 11:
  Sommige takken van de olijfboom zijn afgehouwen. Andere takken (namelijk de heidenen die tot geloof zijn gekomen) zijn daarentegen ingeënt in de olijfboom. Daardoor zijn zij toegevoegd aan Israël! Als wij werkelijk de Heere Jezus toebehoren, dan behoren wij tot Israël !

  Is dit nu de Vervangingsleer ten voeten uit? Nee, hoor!
  Er zijn ook beloften voor het natuurlijk Israël. Bijvoorbeeld Rom. 11: 25 en 26:

  25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven ), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
  26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

  Adry,
  Je zegt: “Piet, u zegt dat we gelouterd moeten worden omdat we anders te hardleers zijn om te luisteren. Ik dacht dat het was om gevormd te worden naar het beeld van Christus.”

  Adry, met dit laatste heb je helemaal gelijk, hoor! Maar het een sluit het ander niet uit. Want juist door de hardleersheid van zovele Christenen, vertonen zijn zo menigmaal een beeld, dat niet het beeld van Christus is.
  Uit eigen ervaring weet ik, dat Christenen soms zo hard kunnen zijn naar elkaar toe, dat ze in staat zijn om de ander dood te laten vallen. Juist daardoor gaf God de krachtige overtuiging in mijn hart, dat er voor de Christenen een tijd van grote verdrukking nodig is. Die sterke overtuiging gaf God reeds in mijn hart, toen deze site van Dirk van Genderen nog niet bestond. Gods Geest leerde het mij en in Zijn Woord vond ik steeds de bevestigingen.

  Maar het doet niets af van mijn liefde voor mijn broeders en zusters en anderen. Juist door mijn sterke betrokkenheid bij hen neemt mijn liefde voor hen alleen maar toe!

 103. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 17:27

  Beste broeders en zusters.

  Bedankt voor jullie reacties en bemoedigingen.

  En de Heer zij, mijn genade is voor jou genoeg.

  Gelijk het gras is ons kortstondig leven. psalm 103.

  Maar alle eer moet naar de Heer gaan.

  Ik zal voor jullie bidden.

  Jullie medebroeder in de Heer. Rene.

 104. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 17:59

  Beste Rene

  We bidden voor elkaar dat is ook het beste van we kunnen doen maar
  Ik wil jouw maar ook de anderen hier ook vragen voor onze broeders en zusters in Zuid Afrika te bidden. De verkiezingen verlopen daar nu frauduleus en gebed is zeer wel nodig. Jacob Zuma een goddeloze man dreigt de verkiezingen te winnen. Veel waarnemers die toezicht moesten houden op en eerlijke stembusgang zijn gedood. Moge God ook daa ronze broeders en zusters behoedden want de duivel gaat daar al rond als een briesende leeuw op zoek wie hij kan verslinden.

  Vriendelijke groet en Gods zegen

 105. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 19:08

  Piet,

  Je stelt dat ieder die in Christus gelooft, tot Israel behoort. Ik ben ervan overtuigd dat Paulus dat in Romeinen 11 nimmer heeft bedoeld te zeggen. Wanneer we met vers 4 van Psalm 87 (berijmd!) zingen, dat de volken “als zouden zij in Israel zijn ingelijfd” betekent nog niet dat dit juist is.
  Je verwart het beeld van de olijfboom dat Paulus gebruikt met het andere beeld, de Vijgeboom (Lukas 13:6-10).
  In Romeinen 11 wordt Israel niet door de boom, maar door de takken voorgesteld. Als in Romeinen 11 bedoeld zou zijn, dat de christenen bij Israel zijn gevoegd, had daar moeten staan, dat de wilde takken op de natuurlijke takken zijn geënt, maar dat staat er niet, integendeel. Er staat dat de natuurlijke takken zijn afgebroken! Er staat niet dat wij aan de natuurlijke takken deel hebben gekregen of door hen gedragen worden, maar dat wij aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom mede deel hebben verkregen.
  Christenen hebben geen deel gekregen aan Israel; zij hebben deel gekregen aan hetgeen, waaraan eertijds Israel deel had, terwijl Israel daarvan voorlopig(!) verstoken is.
  De gemeente is niet Israel en de christenen zijn niet bij Israel gevoegd. Eerder omgekeerd: Zij die uit Israel geloven in Jezus Christus, zijn bij de gemeente gevoegd!

 106. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 19:11

  Piet,

  U doet nu net of u geen deel hebt aan het geharrewar, maar uw reacties zijn oorzaak van dat geharrewar.

  Ook nu weer met wat typisch is voor de Verbondstheologie, n.l. het vergeestelijken van veel Bijbelgedeelten, met name de profetieën. Omdat men in Israel hooguit een type van de Gemeente ziet, geeft men aan alles, wat de Bijbel over Israel zegt, uitsluitend een geestelijke betekenis. Israel is dan de Gemeente, Kanaan is de hemel, Jeruzalem is het hemelse of Nieuwe Jeruzalem, de sabbat is de zondag, de besnijdenis is de doop, de troon van David is de troon van God, de vrouw is of bruid is de Gemeente, duizend jaren is eeuwig, enz.
  In verband hiermee betitelt men de Gemeente dan ook met de absoluut on-Bijbelse uitdrukking: “G e e s te l i j k I s r a e l”.

  Ook nu weer is de stad Gods, “de ware Kerk”, maar onderstaande Schriftverwijzingen weerleggen dat.

  Ps 78:67 Doch Hij verwierp de tent van Jozef, en den stam van Efraim verkoos Hij niet.
  Ps 78:68 Maar Hij verkoos den stam van Juda, den berg Sion, dien Hij liefhad.
  Ps 78:69 En Hij bouwde Zijn heiligdom als hoogten, als de aarde, die Hij gegrond heeft in eeuwigheid.
  Ps 132:13 Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende:
  Ps 132:14 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
  De 12:5 Maar naar de plaats, die de HEERE, uw God, uit al uw stammen verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te zetten, naar Zijn woning zult gijlieden vragen, en daarheen zult gij komen;
  2Kr 6:6 Maar Ik heb Jeruzalem verkoren, dat Mijn Naam daar zou wezen; en Ik heb David verkoren, dat hij over Mijn volk Israel wezen zou.
  Jes 14:32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.
  Joe 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

  Wat Rom.11 betreft, ik heb al vaak aangegeven dat er voor het natuurlijke Israel nog een heerlijke toekomst is. Maar in de Verbondstheologie is daarvoor geen plaats.

  Terecht schrijft u: “Is dit nu de Vervangingsleer ten voeten uit? Nee, hoor!
  Er zijn ook beloften voor het natuurlijk Israël. Bijvoorbeeld Rom. 11: 25 en 26:
  25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven ), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
  26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.”
  De vervangingsleer houdt in dat Israel heeft afgedaan dat de Kerk in haar plaats is gekomen dat er voor het natuurlijk Israel geen toekomst meer is.
  Hiermee bevestigd u dus dat de Vervangingsleer on-Schriftuurlijk is.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 107. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 20:53

  Gaat er nu een lichtje bij u branden, Baruch?
  Ik heb niets met de Vervangingsleer te maken, althans: Wat u daaronder verstaat, nl. de leer dat er geen heerlijke toekomst meer zal zijn voor het natuurlijke Israël. Er zal voor het natuurlijke Israël wel degelijk een zegenrijke toekomst zijn! Daar zijn we het tenminste over eens!

  Maar de uitdrukking “geestelijk Israël” is helemaal zo gek niet. Deze uitdrukking wordt gewoon gebruikt om onderscheid te maken met het natuurlijke Israël.

  Gal. 3: 7:
  “Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.”
  Hier gaat het dus duidelijk over de geestelijke kinderen van Abraham, dus het geestelijke Israël.

  Rom. 2: 28 en 29:
  28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
  29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

  Ik zou hier nog meer argumenten aan toe kunnen voegen, ook vanuit de Griekse grondtaal, maar ik hoop dat dit voldoende is.

  Verder wilde ik het ook nog hebben over Kol. 3:4:
  “Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”
  Waarschijnlijk is deze tekst het belangrijkste argument voor de leer, dat de opname der gemeente plaats vindt voor de grote verdrukking. Maar in het Grieks staat hier een woord, dat ook vertaald kan worden met “zichtbaar worden”. Dus wij worden zichtbaar in heerlijkheid.

  Dit sluit weer mooi aan bij 1 Kor. 15: 51, 52 en 53:
  51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
  52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
  53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

  Wij zullen dus een volledige gedaanteverwisseling ondergaan bij de wederkomst. Plotseling zullen wij bekleed zijn met hemelse heerlijkheid. En zo zullen wij zichtbaar worden voor alle andere mensen, die niet tot geloof gekomen zijn!

 108. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 22:07

  NB > er is maar één ISRAEL …!!

  ( joden + christenen = Israel )— en dat is zowel natuurlijk als geestelijk ….
  _

 109. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 0:22

  Hoe ik Zach 13:8-9 lees,

  Vers 8 gaat over de verwerping en ondergang van de ongelovige joden.

  Vers 9 gaat over de reformatie van het uitverkoren overblijfsel en zij de Christus aannemen als hun Verlosser. Een derde deel zal overblijven. Toen Jeruzalem en Juda verwoest waren door de Romeinen, vluchtten de Messias belijdende joden voor hun veiligheid, gedachtig aan de waarschuwing, die Christus hen gegeven had om te vlieden naar de bergen en zij vonden een schuilplaats in een stad, genaamd Pella, aan de andere zijde van de Jordaan.

  Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, het vuur der beproeving, en het louteren, gelijk men zilver loutert en ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Dit werd vervuld in de vervolgingen van de eerste/vroegste gemeenten, de hitte der verdrukking, 1 Petr 4:12. ( geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam) Hun gemeenschap met God is hun triomf. Zij zullen Mijn Naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Zij wenden zich tot God in gebed en krijgen van Hem antwoorden des vredes. Hun verbond met God is hun triomf: Ik zal zeggen, het is Mijn volk, dat Ik verkoren heb en liefgehad en als het Mijne zal erkennen. En zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God, een algenoegzaam God.

  Is deze uitleg duidelijk genoeg Baruch?

  Groet, Jan.

 110. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 9:41

  God is met één volk begonnen… maar er is voor Hem geen verschil meer… tussen Jood of Griek.

  God bied ons allen… een toekomst aan.

  Maar “mensen”… willen dat er verschil is… door te denken dat het ene volk belangrijker is voor God, dan het andere volk.

  Gods volk bestaat uit allen die Hem liefhebben… Zijn Geboden bewaren en het Getuigenis van Jezus hebben.
  ( 1 Joh. 2 : 2 – 7 )

  Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.
  ( 1 Joh.1 : 7 )

 111. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 11:54

  Laten we acht slaan… op waarschuwende boodschappen.
  En ook… op de boodschap die David Wilkerson aan mensen brengt… en deze niet zomaar naast ons neer leggen !
  Wel moeten we altijd alles toetsen aan de Bijbel.
  Er staat geschreven…

  God waarschuwt altijd van tevoren… doormiddel van mensen.
  Ook Noach waarschuwde… maar werd niet gelooft.
  Is het in “onze” tijd anders ?

 112. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 11:57

  “Wat baten kaars en bril… als de mens niet zien wil”…

 113. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 12:42

  Piet,

  Fijn dat u afstand neemt van de Vervangingsleer binnen de Verbondstheologie zoals ik dat verwoord heb. Dat licht brand nu bij ons beiden. Het heeft de consequentie dat vele profetieën die handelen over de toekomst van Israel niet langer op de Kerk toegepast mogen worden.

  De term “geestelijk Israel” komt in de hele Schrift niet voor Piet. Ik begrijp wel wat u bedoelt, en ben het ook met u eens, maar dan moeten we “Israel Gods” zeggen volgens Gal.6:16.

  Al in mijn vorige reacties heb ik precies hetzelfde geschreven als u over Abrahams kinderen, zonder dit “geestelijk Israel” te noemen.
  Wat Kol.3:4 betreft openbaren is zichtbaar worden, maar het gaat om het moment waarop die openbaring plaats zal vinden en dan zegt Kol.3:4 “met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” 1 Kor. 15:51,52 en 53 sluit weer mooi aan bij 1 Thess.4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
  15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
  16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
  17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

  “weder brengen met Hem”, daartoe wordt de Gemeente eerst opgenomen voor de grote verdrukking, want wij zijn niet gesteld tot toorn maar tot verkrijging der zaligheid.

  1Th 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 114. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 12:43

  Wat in Matth. 23 : 37 staat geschreven… is ook in onze tijd nog van toepassing.

  “Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder haar vleugels; en gijlieden hebt niet gewild”…

 115. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 13:03

  Jan,

  Uw uitleg is niet duidelijk omdat hij on-Schriftuurlijk is.
  Zach.12:1 leert heel duidelijk, niet mis te verstaan, dat het over het natuurlijke Israel gaat.
  Ook gaat u voorbij aan Zach.12:4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.

  Ook Zach. 13 begint met: “Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.”

  U mengt het natuurlijke Israel met de Gemeente en daarmee wordt uw uitleg onduidelijk en on-Schriftuurlijk.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 116. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 13:30

  Elly,

  God is er van meet aan erop bedacht geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Hand. 15:14. Dat is de Gemeente, Zijn Lichaam, in Christus is geen verschil meer tussen Jood en Griek. Gal.3:28.

  Maar Hij heeft naast de Gemeente Zijn volk Israel. Ro 9:25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.

  Ro 9:26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

  En dan zijn er nog de volkeren: 1Co 10:32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.

  1 Joh.. 2: 2-7 en 1 Joh.1:7 gaan over de Gemeente.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 117. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 17:17

  Baruch,

  We zijn één grote kudde… de één niet meer dan de ander !

 118. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 21:20

  VERKLARING VAN DE 1260 PROFETISCHE DAGEN (OF JAREN)

  Geliefde vrienden,

  Ik zou nog iets schrijven over het getal 1260 in het boek Openbaring. Dit getal komt namelijk steeds weer op de een of andere manier terug (ook al in het boek Daniël). De ene keer wordt gesproken over 1260 dagen, de andere keer over 42 maanden en weer een andere keer over een tijd, tijden en een halve tijd. Dit laatste komt overeen met 3 en een halve tijd. En 3,5 jaar is weer gelijk aan 1260 dagen, alsook aan 42 maanden.

  Ja, bij ons klopt deze berekening niet helemaal. Dit komt doordat de maanden bij ons (afgezien van februari) 30 of 31 dagen hebben. Maar in de oudheid rekende men eenvoudigweg met maanden van 30 dagen.

  Voor degenen die het in de Bijbel na willen lezen: Daniël 12: 7; Openb. 11: 2 en 3; 12: 6 en 14; 13: 5.

  Wat betekenen die 1260 dagen of 3,5 jaar?
  Tegenwoordig is de uitleg heel populair, dat het zou gaan om de tweede helft van de laatste week van de jaarweken in Daniël 9: 24 tot en met 27.
  Immers, de helft van een jaarweek is ook 3,5 jaar.

  Toch berust deze theorie op menselijke fantasie. Want de 70 jaarweken begonnen ongeveer in het jaar 445 voor Christus. Ze duurden in totaal 490 jaar. (Of wat minder als de maanden slechts 30 dagen telden). Dus ze eindigden in de eerste eeuw. Maar de aanhangers van deze theorie laten de profetische klok 2000 jaar stil staan. Ze verplaatsen de laatste jaarweek naar onze tijd. Pas in onze tijd laten zij de telling verder gaan. Zij doen dit, omdat Paulus spreekt over een verborgenheid, als hij zegt dat de heidenen ook deel mogen hebben aan Gods genade.
  Maar dit is totaal geen argument om de profetische klok zomaar 2000 jaar stil te zetten!

  Wij moeten dus een andere verklaring zoeken voor die 1260 dagen.
  Nu is het zo, dat vele profetieën, naar het schijnt, meerdere keren vervuld kunnen worden.
  Bijvoorbeeld: Matt. 24 gaat over de grote verdrukking. Maar allereerst gaat het over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen. Dit is de eerste vervulling. In dit Bijbel-hoofdstuk staan echter veel dingen die geen betrekking kunnen hebben op het jaar 70. Dus in de toekomst volgt er nog een tweede of verdere vervulling.

  Een eerste vervulling van die 1260 dagen is reeds in het jaar 70, toen de Romeinen streden tegen Jeruzalem. Pas na 3,5 jaar strijd werd Jeruzalem veroverd!

  Een andere vervulling van die 1260 dagen is tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Op 20 januari 1942 besloten de Duitsers op de Wannsee-conferentie om de Joden te vernietigen. Deze vernietiging ging 3,5 jaar door!

  Soms echter betekent een profetische dag in werkelijkheid een jaar.
  Gods Kerk op aarde heeft enorm geleden in de tijd, dat de Rooms Katholieke Kerk de andere gelovigen vervolgde. Ik heb gelezen, dat er in totaal ongeveer 50 miljoen gelovigen zijn gedood!
  Het pausdom wordt in Openbaring 17 ook vergeleken met een hoer, die zit op 7 bergen.
  In Openbaring 17: 18 staat:

  “En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.”

  Om welke stad gaat het? Dit kan alleen maar Rome zijn, als we de beschrijving lezen. Rome is ook gebouwd op 7 bergen. De namen ervan zijn:
  Capitolinus, Palatinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Quirinalis en Viminalis.
  En waarom is hier ook sprake van een hoer? Omdat de ware Kerk de bruid van Christus is. Maar als die bruid ontrouw wordt aan Christus wordt ze een hoer. Toen de kerk van Rome andere gelovigen in grote aantallen ging vermoorden, werd deze kerk een valse kerk. Vandaar dat ze voorgesteld werd als een hoer.

  Wanneer werd de paus van Rome vrijwel oppermachtig?
  In het jaar 538. Keizer Justinianus had eerst de bisschop van Rome erkend als algemeen heerser. Alleen waren er toen nog geduchte tegenstanders. Maar die waren in 538 verslagen.
  Gedurende de daarop volgende eeuwen was de paus vrijwel oppermachtig in Europa. Zelfs koningen en keizers waren aan hem onderworpen.
  Pas in de 18e eeuw werd de macht van de paus gebroken. In het jaar 1798 roept generaal Berthier de republiek uit in Rome, paus Pius VI wordt gevangen genomen en sterft in het gevang te Valencia.

  Wanneer we de jaren tellen van 538 tot 1798 zien we dat het 1260 jaren zijn! De profetie ging hier dus in vervulling!

  Op grond van de Bijbel verwachten wij ook nog een grote verdrukking in de toekomst. Misschien zal die ook weer 1260 dagen of een veelvoud daarvan duren.

  Geliefde vrienden, wees waakzaam!

 119. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 23:44

  Zacharia 13:1
  Te dien dage, ten dage van het evangelie, zal er een fontein geopend zijn, dat wil zeggen: er zal een voorziening getroffen zijn voor het reinigen van allen die werkelijk berouw hebben van de verontreiniging van de zonden. Te dien dage, wanneer de geest der genade is uitgestort om hen te laten rouwklagen om hun zonden, zal hun geweten gereinigd worden en verzoend worden door het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. Deze geopende fontein is de doorstoken zijde van Jezus Christus, waarvan gesproken is in Zach 12:10, want daaruit kwam water en bloed, beide voor onze reiniging.

  Onder de wet was er de koperen zee en een koperen wasbekken. Dat waren maar vaten. Maar wij hebben een overvloeiende fontein, ALTIJD overvloeiend.
  Zij is niet alleen voor het huis van David , maar ook voor de inwoners van Jeruzalem.

  Onze Here Jezus haalt Zelf het voorbeeld van de fontein aan in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, Joh 4:14… maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
  Huis van David, inwoners van Jeruzalem, de Samaritaanse vrouw. De bron/fontein wordt breder en ruimer tot aan alle heiden volkeren aan toe.

  Groet, Jan.

 120. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 10:56

  Werk, waakt en bid…

 121. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2009 om 16:50

  Iemand zei (ik dacht dat Adry het was), dat we onze fouten eerlijk toe moesten geven. Mag ik daarom nog een fout van mezelf corrigeren? Nadat ik er goed over nagedacht heb, vind ik het belangrijk genoeg om er op terug te komen.

  Ik sprak in item 118:
  “Wat betekenen die 1260 dagen of 3,5 jaar?
  Tegenwoordig is de uitleg heel populair, dat het zou gaan om de tweede helft van de laatste week van de jaarweken in Daniël 9: 24 tot en met 27.
  Immers, de helft van een jaarweek is ook 3,5 jaar.

  Toch berust deze theorie op menselijke fantasie.”

  Ik realiseer mij nu dat dit te kort door de bocht is. Want ook in die tweede jaarweek van Daniël kan de profetie aangaande die 1260 dagen een keer in vervulling zijn gegaan. De profetie kan immers meerdere keren vervuld worden!

  Wat ik bedoelde te zeggen was: Het berust op menselijke fantasie om de profetische klok 2000 jaar stil te zetten. Die 70 jaarweken in het boek Daniël eindigden echt in de eerste eeuw en niet 2000 jaar later.
  Als wij mensen naar eigen believen de profetische klok stil kunnen zetten, wanneer het ons uitkomt, dan kunnen wij gemakkelijk elke profetie kloppend maken. Maar dat is Gods bedoeling niet!!

  Hoe is die theorie ontstaan waarbij de profetische klok werd stilgezet?
  Deze is ontstaan uit het denkwerk van Manuel de Lacunza, die leefde van 1731 tot 1801. Deze man is de degene die de leer van de verborgen opname van de gemeente vóór de grote verdrukking heeft uitgedacht. Vooral vanaf 1830 zijn zijn opvattingen als een lopend vuurtje door heel de wereld verspreid, o.a. door Darby.
  Maar alle grote mannen Gods zoals Luther, Calvijn, John Knox, Spurgeon, John Wiclif, John Bunyan en John Wesley hebben het niet geloofd.

  Om nu de leer van de verborgen opname kloppend te maken met de jaarweken in Daniël 9 werd de Gap Theory ontwikkeld, dat wil zeggen: De theorie dat de profetische klok 2000 zou stilstaan.

  Dit bedoelde ik te zeggen, toen ik in item 118 sprak over “menselijke fantasie”.

 122. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 20:15

  NB > ik had begrepen, dat Manuel de Lacunza, zo’n : #40
  dagen plaatste tussen de Opname en de Wederkomst …?

 123. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 22:51

  Mag ik deze vraag even beantwoorden zonder inhoudelijk over de zaak in discussie te gaan?

  Ik had begrepen dat Manuel de Lacunza 1260 dagen plaatste tussen de Opname en de Wederkomst. Want het moest kloppend gemaakt worden met de 3,5 jaar van de tweede jaarweek in Daniël 9: 27.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden