Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen schittering van woorden, maar kracht van God! (48 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 april 2009, 8:50 door Dirk A A

‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig’, getuigt Paulus. Zwak in zichzelf, machtig in de Here. En elders merkt hij op: ‘Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht’. Ik vrees wel eens dat we onze geestelijke zwakheid proberen te verbloemen met verbale kracht. De één denkt het nog beter te weten dan de ander. Kijk maar op tal van christelijke websites – helaas soms ook op deze – en in allerlei christelijke bladen naar de reacties en ingezonden brieven.

‘Ik kwam niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God brengen,’ schrijft Paulus in 1 Korinthe 2:1. En een paar verzen verderop voegt hij eraan toe: ‘Mijn spreken en mijn prediking kwam niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God’ (1 Korinthe 2:4).
En in vers 2 betuigt hij: ‘Ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’ Dat was telkens opnieuw zijn centrale boodschap. En die boodschap was geladen met Goddelijke kracht, omdat het Woord van God levend en krachtig is. En waarom bracht hij deze boodschap? ‘Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God’ (1 Korinthe 2:5).

Ik kan er naar verlangen dat er meer van Gods kracht aanwezig zal zijn in mijn spreken en schrijven. Dat in de woorden die ik schrijf en spreek, de kracht van God merkbaar is. Natuurlijk blijft het een uitdaging zo te spreken en te schrijven dat mensen het prettig vinden om te lezen en naar te luisteren, maar het komt er op aan dat Gods kracht erin aanwezig is.

Ik verlang er ook naar dat Gods kracht zich openbaart in het schrijven van anderen die de pen opnemen en het woord voeren. We richten de aandacht te vaak op onszelf, op onze eigen meningen en ideeën. En dat brengt lezers en luisteraars niet dichter bij de Here Jezus.
Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om een leven in Gods nabijheid. Om het kennen van de Here Jezus. Om de leiding van de Heilige Geest. Om Gods woorden te spreken en te schrijven, geladen met Zijn kracht.

Laten we vooreerst onszelf hieraan toetsen. Als we menen ergens op te moeten reageren, vanuit welke geest doen we dat dan? Vanuit eigen wijsheid, eigen kracht, of laten we ons daarin leiden door de Heilige Geest? Dat zal merkbaar zijn in de toon waarop we het doen.
Dat hoeft echt niet te betekenen dat we alles maar goed moeten vinden. O, nee! Maar hebben we het recht de ander ter verantwoording te roepen en soms ook nog te veroordelen als on-Bijbels wanneer die net iets anders denkt dan wij?

Het verbaast me telkens opnieuw hoe christenen onderling kunnen ‘strijden’ over allerlei vragen die niet van levensbelang zijn. Niet dat ze niet belangrijk zijn, maar veel belangrijker is het dat we de oproep tot bekering en het ‘opwassen in de genade en de kennis van de Here Jezus’ (2 Petrus 3:18) laten klinken. Zowel binnen als buiten kerken en gemeenten. Dat is werkelijk van levensbelang voor het leven nu en later. Omdat er maar twee eindbestemmingen zijn: de hemel of de hel.

Ik wil u vragen om te bidden dat Gods kracht meer en meer zichtbaar zal worden in hen die geroepen worden te schrijven en spreken in Gods Koninkrijk. En verder wil ik u vragen of u Gods leiding voor uzelf wilt zoeken wat betreft het reageren op artikelen op deze en op andere sites. Dat niet onze wijsheid zal schitteren, maar dat Gods kracht zich zal openbaren. Tot eer van Hem en tot zegen van anderen.

Dirk van Genderen

48 Reacties

 1. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:42

  @Dirk … het is een FOUTE CULTUUR, welke zorgt
  voor aanhoudende problemen in kerkelandje — het
  was toch niet voor niks dat Jezus sprak : “… WEE_!
  u schriftgeleerden …” ? — deze dominante leeraars
  (dominees) eisen overal het allerhoogste woord, en
  zo brengen zij de Heilige Geest tot zwijgen — REDE,
  DE_rede, is hun afgod, en de preekstoel dat is hun
  ASJERA, als het toonbeeld van hun eigenzin ….

  Jezus, heeft toen ooit vijf bedieningen ingesteld, om
  de geloofskudde te leiden –(apostel, profeet, herder,
  evangelist, en leeraar)– helaas, eisen leeraars nog
  altijd het koningschap op, waardoor vele gelovigen
  hun foute voorbeeld navolgen, en dan proberen
  om DE “dominee” uit te hangen …?

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:50

  geliefde broeder Dirk.
  Helemaakl mee eens wat je nu hebt geschreven.
  Heyt doet De HEER verdriet als Zijn kinderen elkaar zo bestrijden en veel woorden strijd voeren en aan de kern van HET EVANGELIE voorbijgaan,trouwens ik merk dat het jou ook verdriet geeft ,mij dus ook.
  De tijd waarin we nu leven wordt steeds gevaarlijker en moeilijker,want er komt zoveel op ons af,en er is zo weinig echte bewogenheid ,juist onder de christenen.
  De grootste zonde van deze tijd is onverschilligheid tegenover GOD en elkaar.
  Zoals Paulus (Shaul) schrijft in de philipenzenbrief ,, Laat de gezinheid van DE MESSIAS in ons zijn.
  Jesjoua twistte niet met zijn broeders en zusters.
  HIJ bracht ze het Woord van ZIJN en onze VADER en liet zien wie HIJ was.
  En we hebben elkaar zo hard nodig,elkaars gebed,elkaars troost en soms ook elkaars vermaning ,maar altijd in liefde,de liefde van JESJOUA.
  Laten we dus ophouden met elkaar de les lezen en elkaar de oren wassen,
  want als wij heel eerlijk zijn,wat weten wij nou eigenlijk?
  Zoals Dirk al zei ,Het Evangelie van JESJOUA MESSIAS en dien gekruisigd.
  Van de eerste gelovigen in het boek handelingen werd gezegd ,;;Zie hoe lief ze elkaar hebben>;
  Laat ons oog gericht zijn op onze HEILAND,want nog even en HIJ komt.
  En alstublieft blijf op de bres staan ,voor Israel ,voor hetr Joodse volk ,voor elkaar,en verwacht HEM iedere dag.
  Wij zijn koningskinderen en dus is het Adeldom verplicht,laat de anderen zien dat wij kinderen van ABBA zijn. aan onze daden ,aan ons gedrag,
  aan ons met elkaar omgaan als broeders en zusters.

  Ons allemaal GODS RIJKE ZEGEN toegebeden,en sta achter Dirk.
  jullie oude br. Lou Shalom. Maran-atha.l

 3. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 10:59

  AMEN !!

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 12:09

  Aan allen,

  De verdeeldheid van de kerken geeft de geloofsstrijd aan.
  Ook de verschillende christelijke sites, zoals Dirk schrijft.
  Deze site maakt daarop geen uitzondering.
  Ook was er onder de apostelen en discipelen verschil van mening.
  Ook de Heer zelf nam stelling tegen alles wat inging tegen Gods Woord.
  Ook de Schrift zelf geeft aan dat de Schrift is om te wederleggen enz.
  2Tim. 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  Persoonlijk heb ik op deze site vaak gebruik gemaakt van 2 Tim. 3:16.

  Ook nu weer maak ik gebruik daarvan omdat het naar mijn mening niet Schriftuurlijk is dat Dirk schrijft:
  “Omdat er maar twee eindbestemmingen zijn: de hemel of de hel.”

  Dat zou betekenen dat er geen verschil is tussen de bestemming van de gelovigen van het Oude Testament en de Gemeente.
  De Schrift leert dat de Gemeente een hemelse roeping deelachtig is en reeds is gezet in de hemel.
  Heb 3:1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;
  Efe 2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
  Flp 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, (NBG51)
  Joh 14:3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
  Joh 17:24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt; Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld.

  De Oud Testamentische gelovigen en de volkeren uit de grote verdrukking, de grote schare die niemand tellen kon, hebben een aardse bestemming.
  De belofte aan Abraham, Isaak en Jacob is aards. Zij zullen in hun land geplant worden.
  2Sa 7:10 Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israel, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger,
  Ezech.36:28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
  29 En Ik zal u verlossen van al uw onreinigheden; en Ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en Ik zal geen honger op u leggen.
  30 En Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen; opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen.
  31 Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.
  32 Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels!
  33 Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als Ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden.
  34 En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder, die er doorging.
  35 En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden; en de eenzame, en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond.
  36 Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, de HEERE, de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant. Ik, de HEERE, heb het gesproken en zal het doen.
  Ge 12:7 Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was.

  De ongelovigen worden geworpen in de poel des vuurs.
  Opb 20:15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

  Deze reactie schrijf ik niet om de eenheid des Geestes te verstoren maar om te behouden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 5. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 13:22

  Dat niet onze wijsheid zal schitteren, maar dat Gods kracht zich zal openbaren. Tot eer van Hem en tot zegen van anderen.
  Dank u Dirk voor deze krachtige woorden!

 6. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 15:01

  NB > zowel de gelovigen van het oude verbond, als die
  uit het nieuwe verbond, komen terecht op dezelfde
  eind_bestemming …

 7. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 16:02

  Het lijkt mij wijs om de artikelen te plaatsen zonder mensen de gelegenheid te geven om eronder een commentaar te zetten. Ik heb éénmaal gereageerd maar besefte dat het ook hier weer hetzelfde is iedereen wil zijn gelijk halen. Ik lees de artikelen graag maar de commentaren eronder mogen wat mij betreft wegblijven. Laat iedereen dat dan maar voor zichzelf houden dat geeft rust en dan komen de dingen die belangrijk zijn en waar Dirk aandacht voor vraagt misschien nog beter tot zijn recht.
  Simone Hopman

 8. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 18:38

  Wanneer wij Dirks verzoek, zoals verwoord in het tweede gedeelte van de laatste alinea, ter harte nemen, zal dit de onderlinge liefdesband alleen maar versterken. Het is toch geweldig wannneer we elkaar kunnen en mogen bemoedigen en uit onze reacties blijkt, dat het hart van Christus in ons klopt?!

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 19:32

  Hero,

  “NB > zowel de gelovigen van het oude verbond, als die
  uit het nieuwe verbond, komen terecht op dezelfde
  eind_bestemming …”

  Wat is die eindbestemming?
  Onderbouw dit eens Schriftuurlijk.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 10. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 21:06

  Beste Dirk,

  Weer een krachtig en bijbelvast commentaarartikel en een terechte oproep van jouw, aan die reactieschrijvers die op deze site willen schitteren, met heel veel woorden, over hun wijsheid en kennis van de bijbel. Vooral over de eindtijd-profetieën lees ik zoveel verschillende persoonlijk geinterpreteerde stellingen van hen, dat ik nogmaals een oproep wil doen : Lees de bijbel naar je geweten en je hart en probeer te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel en breng Jezus gebod : Heb U naaste lief gelijk U zelf ,daadwerkelijk in praktijk , zoals Hij het 2000 jaar geleden ons heeft voorgeleefd. Laat zien en horen op welke plek dan ook dat je Christus volgeling bent.

  Beste Simone Hopman,

  In jouw reactie No 7, stel jij voor, om geen reacties meer onder Dirks-commentaren mogelijk te maken. Dat gevoel heb ik ook gehad, zeker omdat 3/4 van alle reacties over onderlingen “twistpunten” van reactie-schrijvers gaat en dus niet over het commentaarartikel van Dirk.
  Mijn voorstel is : Laten wij (reactie-schrijvers) alleen maar op het commentaar-artikel van Dirk reageren en niet meer op een reactie-artikel van een andere reactie-schrijver.
  Zo reageer ik al niet meer op reacties van Baruch. Hem zou ik adviseren om zelf een site te beginnen.
  Hopende dat mijn voorstel van toegevoegde waarde is voor Dirks-visie-site.
  Mede Christen, Hub.Eussen.

 11. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 21:13

  Beste Dirk

  Jammer genoeg zal de verdeeldheid onder christenen waarschijnlijk alleen maar toenemen.
  Dat was in de tijd van Paules en de eerste christengemeenten al zo.
  Wat Dirk nu schrijft lijkt wel een op de briefen die Paules ook schreef naar verschillende gemeenten.
  De duivel vind dit prachtig.
  Laten we proberen begrip voor elkaar te hebben, en mild te zijn voor elkaar.
  Wellicht moeten we eerst onder-drukt worden om weer in eenheid met elkaar te komen.
  Laten we deze woorden van Dirk te harte nemen.

  Vr gr Rene.

 12. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 21:59

  @Baruch …. de eind_bestemming der gelovigen, is
  het Nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe aarde, onder
  de nieuwe hemel –(( zie : Openbaring ….

 13. adry zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 22:22

  Dirk, helemaal naar mijn hart gesproken
  Ik hoop dat iedereen het ter harte neemt,tot eer van Zijn Naam! Dan zal Hij er Zijn zegen er over geven!
  Gods rijke zegen voor allen toegewenst, adry

 14. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 0:05

  Aan @@Hero de Jong die zegt:
  april 23rd, 2009 @ 9:59 pm

  Beste Hero, zou u ook misschien Heer(e)Jezus kunnen/willen zeggen?
  Dat zijn de meesten van ons gewend uit diepe eerbied voor Gods Naam.
  Verder spreekt u weer kort door de bocht. Het Nieuwe Jerusalem, de nieuwe aarde komen pas na het 1000-jarig vrederijk voor Israel, dat dan het hoofd der volken zal zijn en over wie de Messias dan Koning zal zijn, zoals heel veel profeten verkondigd en aangekondigd hebben. En de Heere Jezus zegt het Zelf ook in Handelingen 1.
  Met vr. groet.

 15. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 8:08

  @onbekende … inderdaad : Jezus is Heer !! — maar
  wat betreft die eindbestemming, daartoe verwees ik
  toch zeer duidelijk naar het boek Openbaring …?

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 9:34

  Hero,

  U maakt zich er erg makkelijk vanaf door naar Openbaring te verwijzen.
  Dat is net zoiets als de weg vragen naar Cabril en dan als antwoord krijgen dan moet u in Spanje zijn.

  Schriftuurlijk onderbouwen is niet verwijzen naar een Bijbelboek maar met teksten aantonen dat alle gelovigen zullen leven op de nieuwe aarde. En ook onderstaande teksten Schriftuurlijk weerleggen.

  Teksten uit mijn reactie nr.4:

  “Dat zou betekenen dat er geen verschil is tussen de bestemming van de gelovigen van het Oude Testament en de Gemeente.
  De Schrift leert dat de Gemeente een hemelse roeping deelachtig is en reeds is gezet in de hemel.
  Heb 3:1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;
  Efe 2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
  Flp 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, (NBG51)
  Joh 14:3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
  Joh 17:24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt; Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld.”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 10:00

  Hub,

  U stelt voor om alleen maar op het commentaar-artikel van br. Van Gelderen te reageren. Naar mijn beste weten heb ik dat steeds gedaan. Maar van het één komt het ander en zo komen andere zaken aan de orde. Nu zou dat helemaal niet erg zijn als dat zou leiden tot het juist verstaan van de Schrift en daardoor ons aller geloof zou worden opgebouwd. Daartoe getroost ik mij veel moeite om met zoveel mogelijk Bijbelteksten licht te laten schijnen over de ondererpen.
  Ook nu weer over de eindbestemming van de gelovigen is er verschil van mening. Ik heb met Bijbelteksten aangegeven dat daar verschil in is. Als nu iemand meent dat de Schrift anders leert dan ik schrijf laat hij dit dan weerleggen met Schriftteksten. Want zoals nu Hero weer reageert op mij door alleen maar te schrijven dat alle gelovigen dezelfde eindbestemming hebben, n.l. het Nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe aarde, onder
  de nieuwe hemel –(( zie : Openbaring ….
  , is natuurlijk niet de manier. Voor men ergens op gaat reageren is het raadzaam om eerst na te denken of men daarover iets Schriftuurlijk doorgeven kan en niet zomaar iedere keer kort door de bocht eigen meningen ventileren.
  Hebt u ook een Schriftuurlijke mening over de eindbestemming van de gelovigen? Laat die dan eens weten. Br. Van Genderen schrijft daar nu immers over.
  U bent niet verplicht hoor om op mij te reageren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 18. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 10:07

  @Baruch … je kent vast wel de gelijkenis over de heer
  der wijngaard, inzake de werkers der laatste & die van
  het eerste uur, welke allemaal het volle loon krijgen ?

  Welnu, let op … hier komt het schriftuurlijke bewijs >

  Openb_21:24 “… en de heidenen zullen bij haar licht wandelen …”

  Dus > alle gelovigen zijn binnen ;; alle niet_gelovigen buiten !!

 19. Mathieu zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 11:25

  Openbaring 21:24 getuigt van het feit, dat de gemeente (voorgesteld door het hemelse Jeruzalem) het middel zal zijn om het licht van De Lamp (het Lam Gods) op aarde te doen schijnen. Elke zegening op aarde zal door dat licht bewerkt worden. De gemeente mag zich erop verheugen dat zij het hemelse kanaal zal zijn waardoor de zegeningen aan de aarde worden doorgegeven. Allen die tot de gemeente behoren zullen in hun verheerlijkte lichamen hemelse zegeningen genieten, die ver boven de aardse uitgaan.
  Voorzover (nog) niet duidelijk: dit betreft de periode van het 1000-jarig Messiaanse Vrederijk.

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 13:53

  Hero,

  Wat verstaat u onder “binnen”?

  De Gemeente heeft een hemelse roeping. Waar Christus is, is ook de Gemeente omdat zij Zijn Lichaam is. De Gemeente heeft een positie boven al.

  Israel en de volken hebben een aardse bestemming.

  Zie voor Schriftbewijs mijn reactie nr. 4

  In het door u genoemde Opb.21:24 staat “En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.” Het Lam is Christus met de Gemeente.
  Wat een voorrecht om tot de Gemeente te behoren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 21. Margreet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 17:15

  Hai Dirk,

  Ik heb het opgegeven om te reageren op je stukjes. Niet omdat ik me niet kan vinden in wat je zegt, maar om de reacties. Als ik bepaalde namen zie staan, begin ik al helemaal niet meer aan het lezen van de reacties, omdat het zinloos is om met woorden te komen en omdat ik er niets opbouwends in kan vinden. Het is niet tot eer van God.

  Wat mij betreft mag je de mogelijkheid om te reageren weglaten. Ik word graag opgebouwd en onderwezen door je commentaren, maar het is jammer als dat weer onderuit gehaald wordt door anderen. Je zou ook kunnen overwegen om de reacties de modereren, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar de tijd niet voor hebt. Persoonlijk vind ik dat geen censuur.

  In elk geval: Dank je wel voor je colums en visies. Ga er ajb mee door.

  Gods zegen toegebeden.

 22. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 19:31

  @Baruch … met BINNEN, bedoeld’ ik dus dat de
  gelovigen woonachtig zullen wezen : BINNEN de
  muren van het Nieuwe Jeruzalem ….

  NB > roeping en (eind)bestemming, zijn twee
  nogal verschillende zaken …?

 23. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 23:02

  Aan @@ Margreet die zegt:
  april 24th, 2009 @ 5:15 pm

  Helemaal mee eens. Misschien is het, als DvG nog toestaat om te reageren, een idee om elke reactie tot een bepaald aantal letters te beperken, kort en bondig.

 24. Roel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 9:20

  Amen!

 25. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 20:33

  Laten we… ons… aan datgene wat Dirk geschreven heeft houden en niet meer reageren op elkaar !
  Wat mensen kwijt willen… schrijven ze en zijn er mensen die er anders over denken… dan is er de mogelijkheid om het zelf eens te gaan onderzoeken.

  Zelf… heb ik door “dingen” te onderzoeken… en God om licht te vragen doormiddel van Zijn Heilige Geest… regelmatig een hele andere kijk gekregen op bepaalde zaken.
  Mensen kunnen ergens een oordeel over hebben… zonder het eerst… echt zelf onderzocht te hebben.

  En zit de ander er werkelijk naast… ga dan voor die persoon bidden… dat diegene, het juiste licht mag ontvangen.

  Ook ik… heb mijn inzicht wel eens moeten veranderen…
  Maar willen we wel onderzoeken en toegeven dat we er naast zaten…?

  In alles vragen : Heer leer mij Uw weg en Uw waarheid !

 26. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 21:04

  Door af te wijken van wat er in de Bijbel staat geschreven… komt er steeds meer verdeeldheid.

  Er staat geschreven : Doch tevergeefs eren zij Mij… lerende leringen, die Geboden van mensen zijn.

  Jezus wees vaak mensen op de Bijbel… met de woorden : Er staat geschreven…

 27. Fijco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 21:14

  Dit is de eerste keer dat ik een reactie plaats. Ik sluit mij aan bij Simone en Margreet. Toen de site net in de lucht was en ik de eerste reacties las, was ik al van plan om te reageren. Het is niet opbouwend en voegt niks aan het artikel toe.

 28. Sjaak Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 21:33

  Beste mensen,

  Niet eerder reageerde ik. Eerlijk gezegd heb ik tot nu toe ook niet eerder alle reacties op… gelezen. Eigenlijk dacht ik, vanuit de nieuwsbrief van Dick, dat het ook niet meer mogelijk zou zijn om te reageren op reacties. Maar gezien de reacties, heb ik dit niet goed begrepen, óf is het nog niet in werking gesteld.

  Maar al lezende begrijp ik Dick’s ‘gevoel’ heel goed. Waar gaat dit over? Het is veel ‘gepraat’ dat afleidt van het hart van de zaak.

  Wat hebben we toch allemaal het gebed om de Heilige Geest nodig. Net zo als die vanuit zichzelf eerst zo dappere Petrus, die, toen het erop aan kwam zeer angstig was. Maar toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werd hij dapper door de Geest. Niet van binnenuit, maar van Boven.
  Och, schonkt Gij HEERE, de Hulp van Uwe Geest, dat Die mij, ons, op Uw paan ten Leidsman strekke!

 29. l.pasterkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 21:49

  Beste Dirk,wat een teleurstelling dat er toch nog reacties van mensen over je commemtaren mogenlijk zijn.De 1 weet het nog beter dan de ander,en van een persoon elke keer lange weerleggingen,gaat het nu om Gods woord en waarheid of wat we er zelf van vinden? Ga jij zo door Dirk met Gods woord en wereldnieuws te schrijven onder de leiding van de Heilige Geest!,Maar geef de Duivel geen voet,die wil graag discussie en kritiek op elkaar zodat de liefde verkild.
  Gr.lida

 30. David zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 22:02

  Je hebt helemaal gelijk, Dirk. Bedankt voor al je mooie stukjes op deze site en in je nieuwsbrief! Het is helaas zo dat wij als christenen vooral bezig zijn elkaar met woorden te bevechten, in plaats van een licht te zijn voor de wereld om ons heen. Ook in de begintijd van de kerk werd niet over alles hetzelfde gedacht, maar er was eenheid in hoofdzaken en daar gaat het om! Laten we stoppen met te proberen om gelijk te halen, maar laten we bidden voor eenheid, laten we klaar staan voor onze broeders en zusters in het geloof en laten we klaar staan voor de wereld om ons heen. Wie de eerste wil zijn, moet een dienaar willen zijn!

 31. Henk B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 23:11

  Hallo Dirk,

  Uw wekelijkse berichten zijn een verrijking en tot opbouw voor ons.

  Laat de reacties maar weg als het op bovengenoemde manier moet gaan, dit is niet tot verheerlijking van onze Hemelse Vader, maar tot eigen gelijk willen halen.

  U kunt natuurlijk ook bepaalde personen gaan uitsluiten te reageren.

  Gods liefdevolle zegen toegewenst allemaal.

  henk.

 32. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2009 om 23:16

  Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen! (psalm 133:3)

 33. caroline zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 0:33

  Goede keus Dirk dat we elkaar niet meer kunnen “bevechten” met woorden op deze site.
  Ik ben zelf ook een keer in deze valkuil getrapt en ben gaan discussieren met mensen , namen die ik nog steeds zie. Persoonlijk merkte ik later dat het de Heilge Geest bedroefde.Ik wil daarom dat op deze plek dat ook belijden en vergeving vragen.
  Lieve broers en zussen, we zijn verbonden door hetzelfde bloed, dat van onze Heer Jezus. We hebben daardoor dezelfde Hemelse Vader.
  Laten we onze tijd en energie gaan gebruiken naar een wereld die verloren dreigt te gaan!! Laat Jezus zien op straat, op je werk, op school, waar je ook bent. Bekeer je, wees ten alle tijde vriendelijk wat ze je ook aandoen!
  Dat kan alleen maar met Zijn Liefde en Zijn Kracht en dan zal ook alle eer naar Hem toegaan!

 34. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 8:15

  “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig”…
  Dit is helemaal waar !

  “We” willen vaak nog zoveel “zelf” doen en regelen… maar wanneer we onszelf gaan wegcijferen… dan kan God ons pas gebruiken.

  Het is natuurlijk niet zo… dat we niks moeten ondernemen… maar als iets zou “lukken”… bestaat het gevaar dat we ongemerkt… “onszelf”… toch de eer geven.

  Wanneer we zeggen… Heere, ik kan het niet meer… dan kan God ons pas echt gebruiken… in al onze zwakheid !

  ~~Voor de discipelen van Jezus is het evangelie een kracht Gods, voor veel theologen is het een wetenschap.~~

 35. Sien Tj zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 12:36

  Beste Dirk,

  Zoals bij voorgaande commentaren worden we opnieuw ertoe aangezet onszelf in het Licht te onderzoeken. Bedankt hiervoor. Het is goed om in je eigen hart te kijken.
  Ik denk dat, als we heel eerlijk naar onszelf kijken, we dan niet anders kunnen dan toe te geven dat we ook last hebben van wat Dirk hier schrijft. Hoe makkelijk zijn onze gedachten alleen al oordelend over de ander omdat hij of zij niet hetzelfde denk of doet. Bij mij gebeurt dit wel, ook al wil ik het niet. Al wat ik ben, al wat ik heb mogen ontvangen, de visie die God mij heeft is door Zijn genade en is het werk van de H.Geest. Laat de Geest van God, van Yeshua, Jezus, de Geest der Waarheid je leiden in de Waarheid.
  Door Hem en in Hem ZIJN we één. De muren zijn afgebroken, laten wij ze niet weer opnieuw optrekken, en afbreken wat we zelf hebben opgebouwd.

  Shalom.
  Sien

 36. Ben Verhorst zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 14:54

  Broeder Dirk,
  35 commentaren … en tóch weer zoveel verwijzingen naar elkaar-
  De Here Jezus Christus bad Zijn Vader om eenheid-
  Helaas, het lijkt onder mensen niet mogelijk, maar,
  Prijs de Heer!, want bij God zijn alle dingen mogelijk.

 37. Nol Kruithof zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 18:59

  Beste broeder, Mijn vrouw en ik genieten elke week van je stukjes.
  Maar doordat we beiden de 80 gepaseerd zijn moet ik het uitprinten.
  Daar licht echter ook mijn probleem. Bij het uitprinten krijg ik ook de commentaren van derde. Daar zit echt niet op te wachten!
  Bovendien kost het me veel te veel papier.
  Gods zegen. Nol

 38. Manon zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 21:26

  beste Dirk,

  Ik vindt het fijn jouw berichten te lezen, en op de hoogte te zijn/blijven van uit het wereld gebeuren.

  Dank je wel en liever de reactie,s weglaten.
  Gods zegen en Shalom. van Marion

 39. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2009 om 11:37

  Dirk! Opnieuw is je stukje de spijker op de kop!! Van harte mee eens.
  Ik heb er overigens geen enkele behoefte aan lange reactie van anderen te gaan lezen. Laat het motto bij een reactie zijn: kort en krachtig.

 40. Posthumus zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2009 om 11:44

  Geliefde Dirk en overige broeders en zusters,

  Wat mij betreft haalt Dirk alle reacties weg. Als hij het op kan brengen, zouden reacties richting hemzelf kunnen gaan én kan Dirk zelf besluiten of er belangwekkende toevoegingen zijn die dan evt. door hemzelf geplaatst worden of aanleiding kunnen worden tot een vervolgstuk.

  Allen Gods onmisbare zegen toegewenst & vriendelijke groet,

  Posthumus

 41. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2009 om 16:09

  Beste Dirk

  Bij deze wil ik je zeggen dat we jouw stukjes zowel in Visie als nu op deze site zeer waarderen. We kunnen inderdaad beter dingen zoeken die ons(ver)binden dan die ons verdelen.

  Vriendelijke Groet

  Robbert & Joke

 42. Marcel zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2009 om 21:25

  Beste broeder Kruithof,
  het uitprinten van Dirk’s artikel zonder alle nodeloos commentaar is heel eenvoudig. Rechts boven het gewenste artikel staat een printericoon afgebeeld. Wanneer u hierop klikt opent in een nieuw venster de printervriendelijke versie van het artikel, zonder alle commentaar.
  Rechtsonder klikt u dan op “hier” en de koppeling naar uw printer volgt vanzelf.
  Succes en Gods zegen toegewenst, Marcel.

 43. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2009 om 9:00

  Er is veel “commentaar”… op de reacties.

  Het is aan Dirk… wat hij er mee doet… het is tenslotte zijn site.
  Helemaal stoppen met de mogelijkheid om te reageren of doorgaan.

  Maar voor alle mensen… die er negatief op reageren… en niet zitten te wachten op reacties… is er toch de mogelijkheid om alleen het stuk wat Dirk geschreven heeft te lezen… en niet de reacties.

  Wanneer mensen een televisie hebben… is er de “knop” om wel of niet naar iets te kijken.
  Zo is het in feite ook met de reacties.

  Maar Dirk, is de uiteindelijke “beslisser”… wel of niet doorgaan met reageren.

 44. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2009 om 11:55

  ik probeer in gesprekken met anderen altijd gods woord in gedachten te houden, en God wil ons gebruiken om anderen te wijzen op Hem,en dan moet je niet zo erg bewogen zijn dat je door de ander beinvloed wordt
  je moet je welinleven, maar toch wel altijd op gods woord blijven wijzen
  want Gods woord brengt leven voort en dat gun je iedereen, maar waar het inderdaad om gaat is inderdaad berouw en bekering, dus is het belangrijk om hoofd en bijzaken te kunnen onderscheiden.
  mijn standpunt is dan ook altijd is iets geen zonde doe er gewoon in mee, net zoals Jezus maar is iets zonde doe er dan niet aan mee,maar ga nooit tegen het woord in, maar wordt ook niet wereldvreemd

 45. Veel (hebr. betekenis van mijn naam) zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 april 2009 om 15:38

  Broeder Dirk,

  Zegen de HEER!
  Dank voor de woorden in dit commentaar.

  Hoe vaak weten we zeker dat de Heilige Geest de Krachtbron wil zijn achter onze gesproken woorden?
  Dit is misschien best een zware vraag.
  Toch denk dat we goed moeten nadenken en bidden voor we spreken met mensen.

  De afgelopen tijd ben ik regelmatig in gesprek geweest met een vrouw.
  Iets wat ik in die gesprekken heb geleerd is te luisteren.
  Dat is moeilijk!
  Soms was ik van mening om bepaalde dingen te zeggen zodat ik haar kan sturen in haar gedachtengangen.
  Het gebeurde daarbij regelmatig dat ik niet zeker wist of dat het goede moment was.

  Toch gebeurt het soms dat ik zo, onverwacht, het wel zegt.
  Er wordt dan geschokt op gereageerd, waarop ik daarna weer rustig aan doe.

  Je moet gesprekken niet hoog op laten lopen.
  Wees voorzichtig in de omgang.

  Bid of de Heilige Geest je wilt leiden.
  Het staat ook in Gods Woord: Bemoedig/spreek met elkaar in Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.
  Dat moet geweldig zijn! Groepjes pratende mensen.
  Hoor je dat? Allemaal stukjes uit liederen en de Psalmen.
  Daar wordt je BLIJ van!
  Kom, spreek zo met elkaar!

  Laten we elkaar liefhebben.

  Laten we de Heilige Geest sturen!

  Be blessed!

 46. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 10:10

  Broeder Van Genderen,

  “En in vers 2 betuigt hij: ‘Ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’ ”

  Bovenstaande tekst is waarschijnlijk oorzaak van veel verkondiging die altijd gaat over de kruisiging van de Heer. Hoewel dit de grond is van de verzoening der wereld met God, is dit pas het begin.
  De Korinthiërs waren vleselijke christenen 1 Kor.3:4 waaraan Paulus de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; niet spreken kon. 1 Kor.2:7 Dat is de wijsheid Gods voor de volmaakten.
  1 Cor.2:6.
  De Schrift leert: Ro 8:34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat MEER is, Die ook OPGEWEKT is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.
  Eerder schreef ik hierover i.v.m. het vondmaal. Na de maaltijd nam Hij de beker van het Nieuwe Testament. Dat ziet op Zijn Hogepriesterschap na Zijn opstanding, Die ook voor ons bidt! Dat is onze Hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat kon Hij niet zijn voor Zijn kruisiging omdat Hij uit de stam van Juda is.
  Laten wij ons laten onderwijzen uit de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid.
  1Co 2:10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 47. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 20:23

  @Dirk … wat is > een overvloed aan welgekozen woorden,
  daar zijn we nu helaas wel achter — maar : hoe herken je
  de kracht van God, in iets ? — want veel van hetwelk zich
  “krachtig” voordoet, is bepaald NIET uit God — ik denk,
  dat wij hier door een leer`proces heen`moeten …!!

 48. Marr zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2009 om 23:11

  Mooi!!

  Leven in Gods nabijheid, door Jezus, in de Heilige geest.

  Love jesus, laten we ons op hem richten..

  X

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden