Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De opmars van Godloochenaars (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009, 11:16 door Dirk A A

Niet alleen in Amerika is het georganiseerde ongeloof in opmars. Kijk maar naar de atheïstische reclamecampagnes in Engeland en Nederland en de groeiende belangstelling voor ontdopen in Groot-Brittannië. Het duidt op de opmars van godloochenaars. In Europa is dit verschijnsel echter niet nieuw, in tegenstelling tot Amerika.

Misschien vindt u het deze keer een wat moeilijk commentaar. Dat kan ik begrijpen, maar voor een keer is dit nodig. Wanneer de tegenstander op dit niveau in actie komt, is het belangrijk hierop in te gaan.

‘Godloochenaars ontwaak. Verhef uw stem tegen de perverse en vergiftigende invloed van het geloof in God. Stoot Hem van Zijn troon. Laat zien hoe belachelijk het is te geloven in een bovennatuurlijke monitoring van ons hele leven door een god. Het geloof is een waanidee dat miljoenen in een tirannieke greep houdt.’ Zo begon de Amerikaans-Britse journalist Christopher Hitchens een debat met vier christelijke denkers onlangs in de Texaanse stad Dallas.
Hitchens is een belangrijke woordvoerder van de nieuwe atheïstische beweging die sterk groeit. Godsdienstsociologen spreken van een revival van de godloochenaars, die zich antitheïsten noemen.

Het RD citeerde Hitchens onlangs uitgebreid. Daaruit heb ik ook geput voor dit artikel. Hij stelde onder meer: ‘Ik beweer niet alleen dat alle religies versies zijn van dezelfde onwaarheid, maar ik stel ook dat invloed van kerken en het effect van godsdienstig geloof uiterst schadelijk zijn voor de mensheid. Ik benijd gelovigen niet vanwege hun overtuiging. Ik denk dat de hele boodschap een duister sprookje is. Ons leven zou heel beroerd zijn als gelovigen werkelijk gelijk hebben, maar daarvoor is geen enkel bewijs. Gelovigen hebben een benauwd bestaan; ze leven alsof ze in Noord-Korea wonen en moeten zuchten onder toezicht van een dictator die voortdurend vanuit het heelal naar ons zit te turen. Het verschil is dat de Noord-Koreanen niet kunnen vluchten. Die zitten daar gedwongen. Maar gelovigen sluiten zichzelf vrijwillig op in een geestelijke dictatuur.’

Noemden mensen die niet in God geloven, zich voorheen atheïsten, de moderne godloochenaars noemen zich antitheïsten. Het maakt atheïsten niet uit of God nu wel of niet bestaat, maar antitheïsten keren zich juist actief tegen het christelijk geloof en tegen God. Het liefst zouden ze het christelijk geloof en alle verwijzingen ernaar willen uitbannen uit de samenleving.
Hitchens geniet ervan om door kerken uitgenodigd te worden en vanaf te preekstoel de strijd aan te kunnen gaan met God en met het geloof. ‘Onze samenleving wordt gedomineerd door geloof in fantasie, in krankzinnige waanideeën,’ stelt hij.

Andere bekende antitheïsten zijn de Britse geleerde Richard Dawkins, de Amerikaanse schrijver Sam Harris en de filosoof Daniel Dennett. Samen worden zij wel ‘de vier ruiters van het antitheïsme’ genoemd. Hun boeken zijn bijzonder populair en daarmee oefenen zij een grote invloed uit op het denken van velen.
Dawkins is vooral bekend als strijder voor de evolutieleer. Volgens hem is het de enige verklaring voor het bestaan van de wereld. Hij heeft God en het geloof niet nodig om het ontstaan van het heelal te verklaren. De antitheïsten zaaien zoveel twijfel dat het geloof van mensen aan het wankelen wordt gebracht. Hun doel is dat zoveel mogelijk mensen het geloof afzweren. Verder zie je gebeuren dat gelovig-zijn steeds meer gelijkgesteld wordt met onwetenschappelijk en achterlijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de recent opgelaaide discussie over ‘Schepping of evolutie’. De antitheïsten scoren en het lukt hen tal van christenen, inclusief veel christelijke leiders, van standpunt te laten veranderen.
Hetzelfde zie je gebeuren bij ethische thema’s als abortus, euthanasie, homoseksualiteit et cetera. Steeds meer oppervlakkige christenen nemen afstand van degenen die hierop tegen zijn. Je wordt toch wel wat meewarig bekeken als je vast wilt houden aan wat de Bijbel hierover zegt. En hiermee wordt de druk vergroot over te lopen naar het andere ‘kamp’ en afstand te nemen van je vroegere standpunten.

Tot voor kort was er ruimte voor allerlei manieren van denken en van geloven. De weerstand tegen zo’n tolerantie neemt echter toe. Je gelooft wél in God of je gelooft niet in Hem. Hij bestaat of Hij bestaat niet. Het blijkt dat hoe Bijbelgetrouwer christenen zijn, hoe beter ze in staat zijn staande te blijven.
Sam Harris stelt: ´Orthodoxe christenen staan ergens voor. Die zijn duidelijk. Vage christenen dwingen geen respect af. Die hoef je ook niet te bestrijden. Die vallen ook om als je nog maar één pijl uit de pijlkoker hebt getrokken en die wilt gaan aanspannen.’

‘Het gaat ons om de totale uitbanning van godsdienst. Niet alleen uit het publieke domein, maar ook uit allerlei particuliere instellingen’, zegt de Texaanse financier van de nieuwe kruistocht tegen God, Louis J. Appignani. ‘Als wij de macht krijgen, zal ons land rationeler worden geregeerd. Stamcelonderzoek zal worden gesubsidieerd, mensen zullen vrij zijn om te kiezen voor abortus en euthanasie, artsen moeten de keus van de patiënt honoreren, apothekers kunnen niet meer uit principiële overwegingen de morning-afterpil weigeren en scholen mogen alleen nog maar de evolutietheorie onderwijzen. Het besef groeit dat er een zware strijd wacht. Antitheïsten zijn de moderne homo’s. Homoseksuelen zijn al over de helft van hun emancipatiestrijd. Wij staan aan het begin. Maar winnen zullen we.’

Het komt er steeds meer op aan dat we niet alleen pal staan voor de hele Bijbel als het absoluut betrouwbare Woord van God, maar dat we God persoonlijk kennen en geloven in de Here Jezus. Wanneer we niet geworteld en gegrond zijn in Gods waarheid, is het maar de vraag of we staande zullen blijven tegen de aanvallen van de antitheïsten. Die aanvallen zullen heftiger worden.
Gelukkig mogen we weten dat we deze strijd niet in eigen kracht hoeven te voeren. God zelf zal voor ons en door ons heen strijden. In Zijn kracht mogen we de ‘strijd’ aangaan met de antitheïsten. Bid voor hen, omdat God niet wil dat zij verloren gaan, maar dat ook zij tot geloof in Hem komen en gered worden. En bid ook dat God mensen geeft, die het debat durven en kunnen aangaan met de leiders van deze beweging.

Tegelijk wil ik u bemoedigen. Ook al drukt men u in de hoek van ‘ouderwets, achterlijk niet-intellectueel, onwetenschappelijk’ of iets dergelijks, wanneer u vasthoudt aan God en aan Zijn Woord. Vertrouw op Hem, leef met Hem en laat u leiden door Hem, door Zijn Woord en Zijn Geest. En vergeet nooit dat Gods genade, Zijn gunst en Zijn zegen meer waard is dan alle schatten van de hele wereld.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 12:59

  De Heer heeft ons bij monde van Petrus voorzegd dat deze verdrukkingen zouden komen. Nu het dan werkelijkheid is, wordt daardoor de waarheid van Gods Woord weer bevestigd. De antitheisten zijn een makkelijk te herkennen vijand. Wolven in schaapsklederen zijn gevaarlijker.

  1 Petr.4:12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;
  13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
  14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 2. Bep Brouwer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 13:13

  lieve broers/zussen,

  35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:
  Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
  wij zijn gerekend als slachtschapen.
  37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

 3. Mathieu zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 17:52

  Wanneer wij ons vastklampen aan God de Vader en aan Zijn Woord en ons vertrouwen alleen op Hem stellen en met Hem leven en ons laten leiden door Hem, door Zijn Woord en Zijn Geest, zal Zijn kracht in onze zwakheid worden volbracht.
  Immers, reeds in Exodus 14:14 is ons beloofd: “De Heere zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.”

 4. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 19:06

  Beste Dirk.

  Met dit commentaar heb ik weer eens moeite. Ik ben het met u eens over de anititheisten. En dat het belangrijk is om daarmee in debat te gaan.
  Maar ik heb u wel eens eerder gemeld. Dat ik u in uw bewordingen te radicaal vindt.
  Wij christenen begrijpen wel enigzins wat u bedoeld. Maar als een ongelovige dit leest. Zal hij of zij denken.
  Deze man is niet helemaal wijs.
  Naar nijn mening zal dit geen goed doen, over het geen waar het echt om draait.

  En dat is toch de verkondiging van het evangelie.

  Juist door deze bewoordingen die u verkondigd. Zal de kloof alleen maar grooter worden. En dat is nu precies wat ze willen.

  Met vriendelijke groet Rene.

 5. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 21:59

  Bij het lezen van het commentaar moet ik denken aan Psalm 2: 4:
  “Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.”

  Ik vraag me eerlijk gezegd af, of die antitheïsten werkelijk zoveel invloed hebben. Ze hebben in ieder geval wel een heel grote mond, maar of ze werkelijk zoveel aanhang krijgen, is voor mij nog de vraag. En God kan deze mensen juist nog gebruiken om de aandacht van de mensen te richten op de dingen die echt belangrijk zijn. Als er op een bus staat, dat God waarschijnlijk niet bestaat (heel opmerkelijk, dat veel antitheïsten kiezen voor het woord “waarschijnlijk”!), kunnen de mensen juist gaan nadenken over het bestaan van God!
  (Toen ik jaren geleden in de krant een negatief artikel las over een bepaalde christelijke stroming, ging ik daar juist een kijkje nemen).

  Ik denk dat de mensen die religie prima vinden, maar van mening zijn dat het geen invloed mag hebben op de maatschappij, veel talrijker en gevaarlijker zijn.

  Maar hoe het ook zij, het is wel van het allergrootste belang, dat wij als Christenen leven vanuit de kracht van de Heilige Geest! Laten we God liefhebben en dienen met alle kracht die in ons is! En laten we bereid zijn om nog liever te sterven, dan ontrouw te zijn!

  Als de overheid ons oproept om het teken van het beest te ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhuidse chip, laten wij dan weigeren, ongeacht de gevolgen. En als wij dan niet meer mogen kopen en verkopen, laten wij Christenen elkaar dan helpen en steunen met een liefde en trouw, die nooit ophoudt! Want aan de andere kant van het graf gaat onze liefde voor God en elkaar onbeperkt door!

 6. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2009 om 23:49

  Beste Dirk, ook moeilijke dingen moeten besproken worden.
  Ik denk dat de mensen die tégen God zijn zich meer en meer laten horen omdat zij ook zien hoeveel ellende er in de wereld is, en het niet willen plaatsen in Gods plan met deze wereld. Alleen al het feit dat zij dénken dat wij niet vrij zijn, en christenen vergelijken met inwoners van Noord Korea zegt al dat zij niet goed begrijpen in welke vrijheid wij als christenen leven.

  God laat ons al tijden zien dat de tijd van christentje spelen echt voorbij is en dat we ernst moeten maken. Juist omdat er door heel veel kerken/gemeenten maar ook door mensen persoonlijk zoveel uit de bijbel geschrapt is, is het christendom geworden tot een voorwerp van spot en daarom moeten wij ook radicaal zijn. Láát de mensen ons maar niet begrijpen. In de hoop dat ze het verlangen krijgen en op zoek gaan ons wel te begrijpen. Op mijn forum staat een posting met de titel: rare mensen die christenen? En ja, christenen zijn rare mensen voor de wereld. Dat komt omdat zij, die ons niet verstaan, de stem van de Heilige Geest niet kennen. Maar dat betekent niet dat wij met de wereld mee moeten gaan, maar hen juist moeten trekken door te laten zien in welke vrijheid wij leven, die duur betaald is door het kostbare bloed van de Here Jezus, en dat het ook van ons wat kost om Zijn weg in alles te volgen.

  De tegenstand wordt groter, en wij kunnen alleen maar staande blijven als wij werkelijk standvastig blijven in ons geloofsleven. En díe standvastigheid lees ik door jouw berichten heen.

  Groetjes en Gods zegen,

  Henny Snijder

 7. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2009 om 18:15

  Inderdaad Dirk, de tegenstellingen tussen ongelovigen en gelovigen verharden en radicaliseren steeds meer in de samenleving en ook wereldwijd.
  In mijn visie moeten wij Christenen dit “bestrijden” door ons Christen-zijn méér daadwerkelijk te laten zien en horen , op welke plek dan ook in de maatschappij , en ook in de politiek, want daar wordt het beleid bepaald. Als voorbeeld wil ik de uitspraak van J.P. Balkenende noemen : Zonder mijn geloof kan ik niet functioneren.
  Zelf wil ik daar aan toevoegen : Wat ik als Christen in de kerk beleid en getuig, moet ik ook in de maatschappij ,op welke plek dan ook, daadwerkelijk in praktijk brengen. Op dat gebied, (Christelijk functioneren) ken ik geen scheiding tussen Kerk en staat.
  Het daadwerkelijk functioneren als Christen zijnde in de maatschappij, is ook het beste missionair werk, want goed voorbeeld doet goed volgen.
  Maar ik besef heel goed dat wij in deze tijd “Roependen” in de woestijn zijn .
  Volharden blijven ! Hub.Eussen.

 8. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2009 om 20:31

  Het beste middel om je te wapenen tegen de aanvallen van satan, is veel met Gods Woord bezig te zijn… en er voor te zorgen dat je, jezelf vult met de “dingen” van God.

  Wanneer je maar lang genoeg dingen hoort, die niet christelijk zijn… bestaat er altijd een kans dat je bepaalde dingen gaat geloven.

  Dit kunnen we al zien… aan “zaken” die bij veel christenen nu al… als gewoon ervaren worden.
  Waar kijken, luisteren of praten we dagelijks over…
  We zijn dan wel geen Godloochenaars… maar wanneer we Gods wil weten en we doen dit niet en leiden het leven wat we zelf willen… is dit dan minder erg ?
  Zetten we God op deze manier dan ook niet aan de kant…

  Laten we ervoor zorgen… het juiste middel te hanteren… tegen de besmetting van alles waar God een afkeer van heeft.

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2009 om 22:44

  Beste Dirk

  Je hebt gelijk. De Godloochenaars zijn er in vele soorten en varietteiten.
  satan weet dat hij nog maar kort tijd heeft en daarom probeert hij op allerlei wijzen mensen van God weg te houden.Ik besef heel goed dat we het als christenen niet makkelijk hebben maar dat we wel dienen te beseffen dat God sterker is dat welke atheist of afgoden aanbidder dan ook.

 10. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2009 om 7:25

  Graag wil ik nog iets toevoegen aan mijn reactie (die op dit moment nr. 5 heeft). Ik schreef: “Als de overheid ons oproept om het teken van het beest te ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhuidse chip, laten wij dan weigeren, ongeacht de gevolgen.”

  Ik ken echter een diep gelovige man (ik ben er wel van overtuigd, dat hij werkelijk een kind van God is), die er geen bezwaar in ziet om zo’n onderhuidse chip aan te laten brengen, als identificatiemiddel. Voor hem staat het nog helemaal niet vast, dat dit overeenkomt met het teken van het beest.

  Deze man kan ik tot op zekere hoogte begrijpen. Maar hij ziet één ding over het hoofd. Als we zo’n chip in ons lichaam krijgen, zijn we onze vrijheid kwijt. Als de vijanden van God aan de macht komen (en dat zal gebeuren op grond van de profetie), dan kunnen ze ons door zo’n chip overal volgen. Ze kunnen dan van achter hun computer zien waar we naar de kerk gaan (als dat nog mogelijk is), welke mensen en winkels wij bezoeken, en waarschijnlijk zelfs wanneer en waar we onze knieën voor God buigen. Vluchten heeft dan ook geen zin meer, want zij zien ons overal.

  Ik zeg dit niet om anderen bang te maken (want onze Heiland zal overwinnen en wij met Hem!), maar alleen om even duidelijk te maken dat het aanvaarden van zo’n onderhuidse chip veel meer gevolgen heeft dan we soms zouden kunnen vermoeden!

  Wat er ook gebeurt, laat ons blijven vasthouden aan Efeze 6:10:
  “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.” ! En dit geldt uiteraard net zo goed voor de zusters!

 11. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2009 om 15:54

  Fantastische column, wat hebben wij deze standvastigheid en bemoedigingen nodig om staande te blijven en ons te verheugen in het Dierbaar Woord, dat ons in pure Genade geschonken is, i.pl.v. ons mee te laten slepen in twijfelachtigheid of zelfs ongeloof.
  In uw laatste alinea zei u dat wij dan ouderwets, achterlijk, niet-intellectueel, onwetenschappelijk genoemd kunnen worden…..in een reactie op P&W hoopte ik laatst iets duidelijk te kunnen maken over zonde, gerechtigheid en behoud voor de eeuwigheid door Christus’ volbrachte werk en/of oordeel.
  Iemand vroeg uit welke inrichting ik ontsnapt was; ik moest maar doen wat dokter zei, dan kwam het nog wel goed met me.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2009 om 19:39

  Beste Dirk

  een bekend Afrikaans gezang zegt ‘Wie sal ons skei van sy liefde’ en ik wil daar aan toe voegen: Zo IS het ook. De tegenstander kan wel proberen ons te scheiden van Hem maar wie dicht bij de Here blijft zal hij niet kunnen treffen.

 13. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2009 om 20:05

  Nog een PS. als het mag.
  Als iemand tegen mij zegt dat hij a-Theïst is zeg ik altijd: wij, Theïsten waren eerder. Iemand moet er wel zijn om te kunnen ontkennen dat hij bestaat, anders heeft ontkennen geen zin.
  Nu zijn het anti-Theïsten(?), had ik nog niet van gehoord, zij erkennen dus, als ik het goed begrijp, dat de Heere God bestaat(?) maar keren zich “gewoon” (brutaal?) tegen Hem?
  Het zijn echt de laatste dagen.

 14. erik zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 9:58

  Beste Dirk,
  Wat verschrikkelijk dat er zulke mensen zijn die bewust ervoor kiezen om verloren te gaan. Onvoorstelbaar!
  Laat ons gebed ook voor die mensen zijn, want God wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat eenieder behouden wordt.

 15. Frits van der Made zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 10:04

  Beste Dirk, Dank voor je “doorgeefluik” van zaken die ons raken.
  Gelukkig komen deze mensen nog openlijk naar buiten met hun ongeloof.
  In het leven maak je ook mensen mee die een kettinkje dragen met een kruisje eraan, voor de aardigheid. Wanneer je denkt met een christen te maken te hebben, blijkt soms dat ze de kerk al lang achter zich gelaten hebben.Begin april noteerde ik voor mezelf, een soort gedicht.
  GOD, waartoe ?
  ———————-
  God,
  een stopnaam
  of een roepnaam ?

  God,
  een belofte
  of een vloek ?

  God,
  een weg daarheen
  of een doodlopende weg ?

  God,
  aanwezig voor een zoeker,
  afwezig voor een loochenaar.

  God,
  een helper groot van kracht,
  voor wie alles van Hem verwacht !

  (lees Jesaja 40.”..Weet je het niet, heb je het niet gehoord ?
  Een eeuwig God is de Heer, schepper vanhemelen aarde!”

  Laten we voortgaan als christenen om elkaar te bemoedigen!
  Zegen gewenst.

 16. adry zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 14:44

  Dirk,
  als je leest van zulke mensen ,anti-Theisten wordt het me bang om mijn hart!
  Als je door wedergeboorte de Heere steeds meer leert kennen in Zijn eigenschappen,dus ook in Zijn macht en majesteit EN in Zijn toorn buiten Christus,kun je sidderen voor hun lot als zij daaronder zullen vallen!
  Tegelijkertijd vult het mijn hart met medelijden:zij hebben geen Toevlucht in de verdrukkingen,dus ook niet als God komt met Zijn oordelenZij denken nu zo machtig en wijs te zijn, maar hun val zal groot zijn buiten ChristusVoor Rene: Dirk schrijft deze woorden m.i. in de eerste plaats voor de gelovigen,zij zullen in de eerste instantie toch deze woorden zoeken als lering, bemoediging en vertroosting(naast het Woord natuurlijk!)Voor ons als christenen blijft de opdracht om bewogen met onze naaste te zijn en er niet boven gaan staan, als wij Dirk kennen zoals hij schrijft, geloof ik dat hij dat zeker ook zo ziet!
  Gods zegen en wijsheid toegewenst Dirk en alle anderen.

 17. willemijn zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 22:40

  Het is idd vreselijk als deze mensen opstaan; ik heb er zelf al heel lang van dichtbij mee te maken omdat mijn eigen man atheist is en ikzelf ben een wederomgeboren christen.
  Ook hij vindt dat het geloof bestraft en uitgeroeid moet worden en zending is een misdaad; heb met veel vervolging te maken gehad; ik zie wel dat het de geest van het humanisme is, de geest vd antichrist. Maar ik eervaar ook iedere dag dat Jezus overwinnaar is en hij heeft mij -en ook mijn man en onze kinderen (kennen allemaal de Heer) boven bidden en denken gezegend; We kunnen alleen maar om vergeving vragen voor deze mensen en hen zegenen en dienen; hier valt echt niet mee te praten, ze kiezen er bewust voor om verloren te gaan.Het is een vreselijke waarheid, ik weet er alles van.

 18. willemijn zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 22:47

  Als ik het stukje nalees lijkt het net of mijn man de Heer al kent, maar dat is dus nog niet zo; hij is nu zover dat hij mij wel respecteert, maar ik mag absoluut geen woord erover zeggen.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2009 om 0:14

  Beste Willemijn

  Een bemoediging zou ik je graag willen geven. Eens was ik ook zo als jouw man en ik spuugde naar ieder die het Evangelie op straat of waar dan ook bracht en stond daarbij met mijn beide duimen naar beneden. Het programma U zij de glorie vond ik al verschrikkelijk laat staan programma’s van de EO.
  Jouw man kan ook veranderen en een totaal nieuwe mens worden. Ik ben ook veranderd (ging voor het laatst naar de kerk toen ik 16 jaar was).

  Vriendelijke groet en wanhoop niet. Ik bid op dit moment dat jouw man ook zijn hart aan Jezus zal geven. Bij Hem is niets te wonderbaar.

 20. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2009 om 13:42

  Weten jullie,dat de atheistische staten zoals de voormalige sovjet unie ,china ,noord korea ,e,v,a, aan mensenlevens op hun gweten hebben?
  zo om en nabij de 100 miljoen doden.
  Zelf had ik een atheistische stiefvader,(die gelukkig jaren later toch gelovig werd) ik weet aan de lijve wat het atheistische communisme te weeg bracht.
  Dank zij de Messias, ben ik ervan los gekomen.
  Velle van onze brs en zrs b.v. in China en Noord korea worden wreed vervolgd.
  Dus denk nooit te makkelijkl over deze dingen ,er is zeer veel gebed en strijd nodig,zo ook tegen de wolven in schaapskleren,die zijn ook zeer gevaarlijk.
  Laten we bidden voor deze mensen,dat ze echt bevrijding leren kennen,door de Messias Jesjoua.
  Dat was wat ik even kwijt wilde,dank Dirk ,dat je het probleem aansneedt.

  Allen hartelijk shalom en denk aan hen en aan elkaar..

  Shalom Lou.

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2009 om 21:42

  Beste Dirk

  eigenlijk moeten we bidden voor de God loochenaars waar ik eens ook deel van uitmaakte. Ook voor degenen die allah gelijk stellen met onze Heer en Heiland is dringend gebed nodig.
  God veranderd gelukkig nog steeds mensen.

  Vriendelijke groet

 22. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 mei 2009 om 22:42

  Beste Dirk.

  Ook ik was vroeger. Net zoals de man van Willemijn. In discussie met mijn vrouw over het geloof.
  Niet zo fel als haar man. Ik was nog net geen atheist. Maar mijn vrouw bleef bidden voor mij.
  Op een gegeven moment zag ik het leven niet meer zitten. En was God voor mij nog de enige mogelijkheid. Want juist door die discussies. Wist ik. Dat je daar altijd op terug kunt vallen.

  Met vr gr Rene.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2009 om 11:17

  (vervolg van 09:42 uur 5 mei:Gelukkig maakt God geen uitzonderingen en mag ieder Kind van Hem worden. Bij mij heeft de Heer 2x aangeklopt en pas bij de 2e keer heb ik de deur van mijn hart geopend. Worstel ik dan niet. Ja zeker ik ervaar dat het makkelijker is om niet christen of God loochenaar te zijn dan een echte Christen. Hoewel Gods natuur zorgt dat je steeds meer op Jezus zal lijken merk je toch ook je menselijke tekortkomingen. Je merkt ook dat als je dicht bij Hem wil blijven de duivel echt komt met zwaar geschut en dat hij het soms lijkt te winnen. Gelukkig dat we met God MEER dan overwinnaar zijn.

  Vriendelike groet

 24. Elly zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2009 om 11:35

  Wat kunnen getuigenissen… bemoedigingen voor anderen zijn !!

 25. Veel zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2009 om 11:52

  Broeder Dirk,
  Hoe meer mensen roepen dat God niet bestaat, hoe meer ik er van overtuigd ben, dat God WEL bestaat!!!
  Zonder God: geen a-theist.
  Zonder God geen anti-theist.
  De vergelijking gelovigen leven alsof ze in Noord-Korea leven raakte me.
  Theisten: VERLUSTIG U IN DE HERE;
  WENTEL UW WEG OP DE HERE EN VERTROUW OP HEM,
  WEES STIL VOOR DE HERE EN VERBEID HEM.

  Ja, wij hebben 1 Dictator. Jezus Christus onze HEER, TSAAR, DICTATOR.

  KOM laten we zien aan de wereld dat we onder Deze Dictator GEEN benauwdheid des geestes hebben!!! Exodus 6:8 StatenVertaling.

  Laat zien: hebben de ware VRIJHEID in Christus!

  Be blessed!

 26. Keerzijde zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2009 om 16:44

  Dirk,

  Ik zie helaas een aantal fouten in je verhaal.
  1.Dawkins is vooral bekend als strijder voor de evolutieleer. Volgens hem is het de enige verklaring voor het bestaan van de wereld.
  Dit is een beetje verdraait, Dawkins zegt alleen dat voor de evolutieleer bewijzen zijn. Voor het scheppings verhaal zijn nu eenmaal geen bewijzen.

  2.Dat zie je bijvoorbeeld ook in de recent opgelaaide discussie over ‘Schepping of evolutie’. De antitheïsten scoren en het lukt hen tal van christenen, inclusief veel christelijke leiders, van standpunt te laten veranderen.
  Het is niet zo zeer scoren, de wetenschap gaat volcontinue verder en sommige ontdekkingen staan nu eenmaal haaks op wat sommige hardliners denken te lezen in de bijbel.

  3.Het komt er steeds meer op aan dat we niet alleen pal staan voor de hele Bijbel als het absoluut betrouwbare Woord van God, maar dat we God persoonlijk kennen en geloven in de Here Jezus. Wanneer we niet geworteld en gegrond zijn in Gods waarheid, is het maar de vraag of we staande zullen blijven tegen de aanvallen van de antitheïsten. Die aanvallen zullen heftiger worden.
  Dit is een heel raar punt, het grote probleem met de bijbel is dat geen twee mensen de bijbel op dezelfde manier interpreteren. Wat is die waarheid?

  Verder ben ik wel benieuwd naar de quotes die je aanhaalt waar die genoemd zijn.

  groet,

 27. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 13:45

  en Jezus is overwinnaar wij hoeven niet bang te zijn we moeten inderdaad geworteld zijn in Hem, en dan herkennen we de vijand ook.
  het is natuurlijk niet mooi dat de tijden steeds erger worden, maar het hoopvolle is wel dat Jezus komst aanstaande is dus: HOU DE VLAM BRANDEND ALS DE BRUIDEGOM KOMT OM ZIJN GELIEFDE BRUID OP TE HALEN, wat een dag zal dat zijn dus blijf op Jezus gericht zodat de omstandgheden je niet verslaan, nader steeds weer tot God en Hij zal weer tot jou nadereren.

 28. Lars Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 21:54

  Waarom jezelf ergeren aan Iemand die niet bestaat? Stiekem toch…..?!

 29. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 11:54

  De dienstknecht Jezus heeft inderdaad de wereld overwonnen Joh.16:33
  Hand.2:36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
  Daarom noemen wij Hem, Heere Jezus Christus.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 30. Parel777 zegt:
  Geplaatst op maandag 11 mei 2009 om 17:54

  Geweldig hoe die man,die Atheist zich uitspreekt(Hitchsens)…
  Ik ben helemaal kapot gemaakt door hypocriete kerkgangers ,de uitdaging NU is,bewijs het tegendeel,niet door maar klakkeloos uitspraken te doen(de geijkte uitspraken)
  nee,door rechtstreeks te getuigen van uit je hart en niet vanuit traditie….wedden dat dit ook hun hart zal raken,
  Ik had pas een heel goed gesprek met iemand die gelooft in de oerknal en evolutie…en hij gelooft in reincarnatie….(Karma) ik nam hem heel serieus en zei hem dat me dat nou zo vermoeiend lijkt om steeds maar te moeten reincarneren totdat je uiteindelijk volmaakt bent(Nirvana) toen werd hij helemaal stil….ik vroeg hem ook hoe een oerknal ontstaat als er niets is.
  Karma is niets anders dan “oorzaak en gevolg”je maakt een fout(zondigt) en daar moet je dan voor boeten,de gevolgen dragen…

  Ik wil jullie laten weten dat ik door al mijn negatieve ervaringen in het verleden mn geloof niet verloren heb hoor,integendeel het wordt alleen maar sterker!!!!Omdat ik alles van God de Vader verwacht!
  Christenen/kerkgangers bestrijden elkaar zo vaak door verschillen en erger elkaar veroordelen en over elkaar roddelen.Zo maken ze geen “reclame”voor God,we horen een leesbare brief te zijn,niet Christen te zijn met een dubbele agenda(een beetje voor de wereld en een beetje voor God,niet Christen zijn met een dubbele agenda(hypocriet zijn)..
  Dat is waar de wereld over valt(staat in de Bijbel)daar ben ik kapot aan gegaan,Godzij dank is God mij aan het genezen en herstellen.

  Karma…..God zij dank heeft God Zelf zijn Zoon als incarnatie als Jezus als vleesgeworden Woord,Zijn Zoon naar de wereld gezonden,zodat ook ik niet langer in de dodelijk negatieve spiraal van de zonde en fouten hoef te leven,maar integendeel verlost en bevrijd ben en samen met Hem(Jezus te strijden tegen de zonde,wat een opluchting,wat een bevrijdende liefde!!!

  Ik zie die hele beweging/ontwikkeling ,van Atheisten als waarschuwing van God tegen Zijn kinderen!!!!
  Lees de brieven van de Apostel Paulus!
  Gij geheel anders,want gij hebt Christus leren kennen(wees niet wereldgelijkvormig!!!)
  Ik schaam mij het Evangelie niet!!!
  Ik heb besloten niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd(het Evangelie in en notedop)
  Wij Christenen hebben een andere grondwet,die van God’s Koningrijk,de Bergrede,Matheus 5 en verder
  En Jezus Zelf,onze grote Leraar, we hebben een missie,kies dan heden wie gij dienen zult de wereld of Jezus,door zo te getuigen “week” je alle weerstand los bij ongelovigen,want nogmaals dat is waar mn over valt,daar val ik als Christen ook over,kun je nagaan.

  iedereen die deze site als “ongelovige” per ongeluk bezoekt,het is zeer de moeite waard om uit te gaan zoeken wie Jezus Christus is en wat Hij voor je kan en wil betekenen, het is een enorme uitdaging en als je echt moeite doet dan kom je in een hogere geestelijke dimensie,die niet bedriegelijk is(zoals helaas bij alle andere hogere dimensies(= geestelijke/bovennatuurlijke paranormale/trancedente wereld)dan ga je ontdekken wat een verrijking dat voor je zal zijn,het is een geheim hoor ,wat je gaat ontdekken je moet er dus wat voor over hebben en niet klakkeloos maar andere mensen en meningen gaan volgen,een wijs man (Apostel Paulus)zei het ooit al,onderzoek alle dingen en behoud het goede met andere woorden,als je je ervaringen toets aan de Bijbel,God;s Woord,dan heb je een graadmeter, een kompas die nooit uit de koers raakt!!!,en zeg nou zelf wat is nou nog betrouwbaar in deze wereld….het is een ontdekkingsreis, ,het is zeer de moeite waard succes verzekerd als je dit gaat onderzoeken,ik spreek uit ervaring!!!

  als christenen weten we dat we niet te strijden hebben tegen ,atheisten,ongelovigen en hypocrieten en wat al niet meer,nee we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed(mensen)maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten(=bovennatuurlijke geestelijke wereld)
  ik maak me totaal niet druk over de mening en geloofsovertuiging van anderen ,ik respecteer andere overtuigingen dan ook ,je kunt nou eenmaal niet een ander jou overtuiging”opdringen”het is geestelijk,de Heilige Geest doet het werk!!!wij als christenen hoeven alleen maar te getuigen en een wegwijzer te zijn, sommige mensen hebben een gids,een geleide gids(Reiki),zo is de Heilige Geest ook een Gids die jou de weg wijst in je zoektocht,je ontdekkingsreis,die Geest leidt je naar Jezus Christus ,die de Weg de Waarheid en het Leven is,niemand komt tot God dan door Hem!!!!
  Dat is het grote geheim,het is een grote uitdaging om dat te ontdekken,nogmaals ik gun het iedereen!
  groetjes allemaal

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden