De opmars van Godloochenaars

Niet alleen in Amerika is het georganiseerde ongeloof in opmars. Kijk maar naar de atheïstische reclamecampagnes in Engeland en Nederland en de groeiende belangstelling voor ontdopen in Groot-Brittannië. Het duidt op de opmars van godloochenaars. In Europa is dit verschijnsel echter niet nieuw, in tegenstelling tot Amerika.

Misschien vindt u het deze keer een wat moeilijk commentaar. Dat kan ik begrijpen, maar voor een keer is dit nodig. Wanneer de tegenstander op dit niveau in actie komt, is het belangrijk hierop in te gaan.

‘Godloochenaars ontwaak. Verhef uw stem tegen de perverse en vergiftigende invloed van het geloof in God. Stoot Hem van Zijn troon. Laat zien hoe belachelijk het is te geloven in een bovennatuurlijke monitoring van ons hele leven door een god. Het geloof is een waanidee dat miljoenen in een tirannieke greep houdt.’ Zo begon de Amerikaans-Britse journalist Christopher Hitchens een debat met vier christelijke denkers onlangs in de Texaanse stad Dallas.
Hitchens is een belangrijke woordvoerder van de nieuwe atheïstische beweging die sterk groeit. Godsdienstsociologen spreken van een revival van de godloochenaars, die zich antitheïsten noemen.

Het RD citeerde Hitchens onlangs uitgebreid. Daaruit heb ik ook geput voor dit artikel. Hij stelde onder meer: ‘Ik beweer niet alleen dat alle religies versies zijn van dezelfde onwaarheid, maar ik stel ook dat invloed van kerken en het effect van godsdienstig geloof uiterst schadelijk zijn voor de mensheid. Ik benijd gelovigen niet vanwege hun overtuiging. Ik denk dat de hele boodschap een duister sprookje is. Ons leven zou heel beroerd zijn als gelovigen werkelijk gelijk hebben, maar daarvoor is geen enkel bewijs. Gelovigen hebben een benauwd bestaan; ze leven alsof ze in Noord-Korea wonen en moeten zuchten onder toezicht van een dictator die voortdurend vanuit het heelal naar ons zit te turen. Het verschil is dat de Noord-Koreanen niet kunnen vluchten. Die zitten daar gedwongen. Maar gelovigen sluiten zichzelf vrijwillig op in een geestelijke dictatuur.’

Noemden mensen die niet in God geloven, zich voorheen atheïsten, de moderne godloochenaars noemen zich antitheïsten. Het maakt atheïsten niet uit of God nu wel of niet bestaat, maar antitheïsten keren zich juist actief tegen het christelijk geloof en tegen God. Het liefst zouden ze het christelijk geloof en alle verwijzingen ernaar willen uitbannen uit de samenleving.
Hitchens geniet ervan om door kerken uitgenodigd te worden en vanaf te preekstoel de strijd aan te kunnen gaan met God en met het geloof. ‘Onze samenleving wordt gedomineerd door geloof in fantasie, in krankzinnige waanideeën,’ stelt hij.

Andere bekende antitheïsten zijn de Britse geleerde Richard Dawkins, de Amerikaanse schrijver Sam Harris en de filosoof Daniel Dennett. Samen worden zij wel ‘de vier ruiters van het antitheïsme’ genoemd. Hun boeken zijn bijzonder populair en daarmee oefenen zij een grote invloed uit op het denken van velen.
Dawkins is vooral bekend als strijder voor de evolutieleer. Volgens hem is het de enige verklaring voor het bestaan van de wereld. Hij heeft God en het geloof niet nodig om het ontstaan van het heelal te verklaren. De antitheïsten zaaien zoveel twijfel dat het geloof van mensen aan het wankelen wordt gebracht. Hun doel is dat zoveel mogelijk mensen het geloof afzweren. Verder zie je gebeuren dat gelovig-zijn steeds meer gelijkgesteld wordt met onwetenschappelijk en achterlijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de recent opgelaaide discussie over ‘Schepping of evolutie’. De antitheïsten scoren en het lukt hen tal van christenen, inclusief veel christelijke leiders, van standpunt te laten veranderen.
Hetzelfde zie je gebeuren bij ethische thema’s als abortus, euthanasie, homoseksualiteit et cetera. Steeds meer oppervlakkige christenen nemen afstand van degenen die hierop tegen zijn. Je wordt toch wel wat meewarig bekeken als je vast wilt houden aan wat de Bijbel hierover zegt. En hiermee wordt de druk vergroot over te lopen naar het andere ‘kamp’ en afstand te nemen van je vroegere standpunten.

Tot voor kort was er ruimte voor allerlei manieren van denken en van geloven. De weerstand tegen zo’n tolerantie neemt echter toe. Je gelooft wél in God of je gelooft niet in Hem. Hij bestaat of Hij bestaat niet. Het blijkt dat hoe Bijbelgetrouwer christenen zijn, hoe beter ze in staat zijn staande te blijven.
Sam Harris stelt: ´Orthodoxe christenen staan ergens voor. Die zijn duidelijk. Vage christenen dwingen geen respect af. Die hoef je ook niet te bestrijden. Die vallen ook om als je nog maar één pijl uit de pijlkoker hebt getrokken en die wilt gaan aanspannen.’

‘Het gaat ons om de totale uitbanning van godsdienst. Niet alleen uit het publieke domein, maar ook uit allerlei particuliere instellingen’, zegt de Texaanse financier van de nieuwe kruistocht tegen God, Louis J. Appignani. ‘Als wij de macht krijgen, zal ons land rationeler worden geregeerd. Stamcelonderzoek zal worden gesubsidieerd, mensen zullen vrij zijn om te kiezen voor abortus en euthanasie, artsen moeten de keus van de patiënt honoreren, apothekers kunnen niet meer uit principiële overwegingen de morning-afterpil weigeren en scholen mogen alleen nog maar de evolutietheorie onderwijzen. Het besef groeit dat er een zware strijd wacht. Antitheïsten zijn de moderne homo’s. Homoseksuelen zijn al over de helft van hun emancipatiestrijd. Wij staan aan het begin. Maar winnen zullen we.’

Het komt er steeds meer op aan dat we niet alleen pal staan voor de hele Bijbel als het absoluut betrouwbare Woord van God, maar dat we God persoonlijk kennen en geloven in de Here Jezus. Wanneer we niet geworteld en gegrond zijn in Gods waarheid, is het maar de vraag of we staande zullen blijven tegen de aanvallen van de antitheïsten. Die aanvallen zullen heftiger worden.
Gelukkig mogen we weten dat we deze strijd niet in eigen kracht hoeven te voeren. God zelf zal voor ons en door ons heen strijden. In Zijn kracht mogen we de ‘strijd’ aangaan met de antitheïsten. Bid voor hen, omdat God niet wil dat zij verloren gaan, maar dat ook zij tot geloof in Hem komen en gered worden. En bid ook dat God mensen geeft, die het debat durven en kunnen aangaan met de leiders van deze beweging.

Tegelijk wil ik u bemoedigen. Ook al drukt men u in de hoek van ‘ouderwets, achterlijk niet-intellectueel, onwetenschappelijk’ of iets dergelijks, wanneer u vasthoudt aan God en aan Zijn Woord. Vertrouw op Hem, leef met Hem en laat u leiden door Hem, door Zijn Woord en Zijn Geest. En vergeet nooit dat Gods genade, Zijn gunst en Zijn zegen meer waard is dan alle schatten van de hele wereld.

Dirk van Genderen