Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Van hemelvaart naar wederkomst (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 mei 2009, 10:40 door Dirk A A

Ons besef van Gods heerlijkheid en Zijn majesteit is vaak zo klein. Anders zou onze vreugde over de hemelvaart van de Here Jezus wel groter zijn. Bij de hemelvaart zien we Zijn verhoging, Zijn verheerlijking.

De Here Jezus had Zijn taak op aarde volbracht. Lees maar wat de Bijbel zegt over Zijn verheerlijking:
‘Hij is de Here, sterk en geweldig in de strijd’ (Psalm 24).
‘Wij zien Jezus, (…) met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebreeën 2:9).
‘Alle dingen hebt Gij onder Zijn voeten onderworpen’ (Hebreeën 2:8).
‘Hij zit aan de rechterhand van God’ (1 Petrus 3:22).
‘Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge’ (Hebreeën 1:3).
‘God heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten’ (Efeze 1:20).
‘En Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld’ (Efeze 1:22).
‘Hij is gezeten ter rechterzijde van de troon van God’ (Hebreeën 12:2).

Weet u dat er nog iemand was die op de troon in de hemel wilde plaatsnemen? Gods grote tegenstander, de satan. Jesaja 14:12-14 zegt: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zij gij ter aarde geveld, overweldiger van de volken. En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.’

Die droom van satan om op die troon te zitten, is op die Hemelvaartsdag in het jaar 33 definitief in duigen gevallen. Aan de Here Jezus is toen gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Direct nadat de Here Jezus naar de hemel was gegaan, stonden er twee vreemdelingen bij de discipelen: twee engelen. ‘Wat staan jullie toch omhoog te kijken?’ vroegen ze. ‘Deze Jezus zal net zo terug komen als jullie Hem hebben zien heengaan naar de hemel’ (Handelingen 1:11).
Een jaartal noemden ze niet. Dat zouden we wel graag hebben gewild. Stel je voor dat ze gezegd zouden hebben: Hij komt terug in het jaar 2016…

De afgelopen eeuwen zijn er tal van mensen geweest die dachten te kunnen berekenen wanneer Hij zou komen. Maar al die berekeningen bleken fout te zijn. De Here Jezus zei zelf al: ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen’ (Mattheüs 24:36).
En wie weet, wordt op dit moment in de hemel alles al wel in gereedheid gebracht voor Zijn terugkeer. Want Hij komt…

Weet u waarom de Here Jezus naar de hemel ging? Omdat dan de Heilige Geest zou komen. En dat is beter voor u dan dat Ik blijf, had Jezus gezegd. De Heilige Geest zou komen wonen in iedereen die in Hem gelooft. Hij wil ons leiden, de weg wijzen, Gods vrede in ons hart geven, ons moed en kracht geven. Ons helpen de Bijbel te begrijpen en de Here Jezus beter te leren kennen.

En wat doet de Here Jezus in de hemel? Hij is daar om een plaats te bereiden voor de Zijnen. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij regeert. Hij is Koning. En wat ook belangrijk is: Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons, is onze Advocaat in de hemel (Romeinen 8:34). Door Zijn offer hebben wij vrije toegang tot de hemel, tot de Vader, onze Vader. En nu al mag onze wandel in de hemelse gewesten zijn (Efeze 2:6).

De boodschap van Zijn hemelvaart is: Zoals Hij naar de hemel is gegaan, zo zal Hij ook weer naar de aarde komen. Zijn voeten zullen eenmaal staan op de Olijfberg (Zacharia 14). Daar mogen we verlangend naar uitzien.

Toen de discipelen in het jaar 33 weer terugkeerden vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem, gingen ze in gebed en zagen ze uit naar de komst van de Heilige Geest, de Trooster. Tien dagen lang. Toen was het zover. Toen ontvingen ze de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest.
Hij kwam om in hen te wonen. En toen konden ze – bij wijze van spreken – de straat weer op. Vervuld met de Geest, in Zijn kracht, waren ze niet bang meer. Dat was maar goed ook. Want ze werden opgepakt, gevangen genomen. Stefanus werd gestenigd. Jakobus werd onthoofd. Maar door Gods genade hielden ze vol, bleven ze geloven.
Gods kracht in hen was sterker dan alle duistere machten en krachten die zich tegen hen verzetten.

Dat is nog steeds zo. Laten we ons eigen leven hier maar naast leggen. Hoe zwak is ons geloof niet vaak. Durven wij ons geloof in praktijk te brengen, in het open veld? Hoezeer hebben ook wij de Heilige Geest nodig.
In landen waar mensen worden vervolgd vanwege hun geloof, zie je vaak dat ze het in Gods kracht aandurven om trouw te blijven aan God. Dat is iets wat wij ook moeten leren.
Het is niet uitgesloten dat het ons in de toekomst ook wat gaat kosten om trouw te blijven aan God en aan Zijn Woord.

De Heilige Geest verlangt naar de wederkomst van de Here Jezus. Luister maar, in Openbaring 22:17 staat: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom.’
Laten we niet stil blijven staan bij de hemelvaart van de Here Jezus, maar elkaar toeroepen: Jezus komt terug! Hij zal komen als Koning en Heer om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

Misschien zegt u: dat verlangen heb ik werkelijk niet. Ik heb nog zoveel plannen en ik weet niet eens of ik wel blij ben wanneer Hij komt. Ik weet niet eens zeker of ik wel geloof. Hij komt toch ook om te oordelen.
Wees ervan doordrongen dat Hij niets liever wil dan dat ook u Hem zult leren kennen. Hij wil u redden, u behouden. Hij wil uw zonden vergeven en u eeuwig leven geven.
En als u vraagt hoe u tot geloof kunt komen, mag ik u de weg wijzen: bekeert u en gelooft het Evangelie. Ga tot Hem, belijd uw zonden. Hij wil al uw zonden vergeven en u eeuwig leven schenken.

Stel dit niet uit. We leven in ernstige tijden. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben voordat de Here Jezus komt. Zijn komst is nabij! En als we Hem dan niet kennen, zijn we voor eeuwig verloren, zegt de Bijbel, en zullen we de eeuwigheid doorbrengen in de hel. Dat verzin ik niet, dat zegt de Bijbel.
Laat u niet door Zijn wederkomst verrassen, maar wees bereid Hem te ontmoeten. Breek met uw zonden. ‘Daar wij nu weten dat de komst van de Here Jezus nabij is, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Beijvert u om onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede (2 Petrus 3:11 en 14).

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 mei 2009 om 19:26

  Hemelvaart en pinksteroverweging met citaten uit het boekje : Jezus spreekt.
  Wij mensen trachten de Christelijk leer te leven in het licht en het onderwijs van alleen ZIJN drie jaar lange zending. Dat was nimmer ZIJN bedoeling. HIJ kwam om ZIJN VADER te openbaren, om de Goddelijke GEEST te tonen, werkzaam in de mens. HIJ leerde niet dat de mens alleen maar moest pogen de Jezus van Nazareth te imiteren, maar ook dat de mens zodanig door ZIJN GEEST in bezit zou worden genomen en de GEEST hem zou aanzetten tot al wat HIJ deed, dat wij bezield zouden worden zoals HIJ.
  Zoek HEM te volgen, door de kracht van de inwonende GEEST, die HIJ ons heeft nagelaten. Die GEEST zal ons leiden in alle waarheid.
  Tegen zijn discipelen zei HIJ, dat HIJ hun niet alles kon vertellen, maar dat de GEEST hen zou leiden. Daarom, leef en handel naar de GEEST van ZIJN leer, de bijbel !
  Dat is hetgeen waarin wij volgelingen HEM teleurstellen. Overpeins steeds meer deze leiding van de GEEST, beloofd aan ons allen, en zo weinig opgeëist , vooral nu met pinksteren.
  Geest-verwachtende broeder. Hub.Eussen.

 2. Theo Wijbenga zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 mei 2009 om 22:30

  God wil Zijn Heilige Geest schenken aan de Zijnen, maar wil er ook om gevraagd worden.
  Zo mogen we en worden we door Hem uitgenodigd om te bidden. Ook voor een spoedige wederkomst op de wolken, maar ook het verlangen naar God in ons hart te leggen. Christenen mogen dan ook niet passief zijn in het bidden.
  Misschien voelen we daarom soms ook weinig van het wandelen in het Koninkrijk van God.

  Met broedergroet,
  Theo Wijbenga.

 3. Veel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2009 om 12:37

  Broeder Dirk,

  Ik heb op Hemelvaarts dag genoten van het Woord dat verkondigt was in de gemeente.
  Mattheus 28 : 16-20.
  Proclamatie
  Belofte
  Opdracht

  Vanmorgen las ik in mijn dagboek een stukje van Gloria Copeland:
  Mattheus 25 : 6
  Wees klaar voor de terugkomst van Jezus!
  Sommige gelovigen maken de fout te zeggen: “Ach, ik denk gewoon niet dat het van ons verwacht wordt dat we afweten van de tweede terugkomst.

  Ze vergissen zich. Het Woord van God zegt dat wij als kinderen van het licht ons niet moeten laten verrassen. We moeten zo intens in de Geest zijn dat, ook al kennen we de dag en het uur niet, we bemerken dat het seizoen van Jezus terugkeer is aangebroken. Ik vermoed dat diegenen die in de Geest wandelen op de dag dat de Heer terugkomt, werkelijk een voorgevoel zullen hebben dat er iets staat te gebeuren.

  Ben je er klaar voor.
  Wat een vreugde zal het zijn om de Victorie van Jezus Christus volmaakt te zien worden!!!
  AMEN

 4. alice zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2009 om 21:30

  Wat een blijdschap om uit te zien naar je wekelijkse brief, het is voor mij opbouwend, en geeft een warm gevoel, te weten hoe belangrijk het is om aan onze Heer de Eer te geven, wat wij op Hemelvaart vieren, is de dank dat Hij ons niet alleen achterliet, maar de Heilige Geest heeft gezonden.
  En laat ons bidden dat vele Hem zullen vinden, want er is weinig tijd, en moest de Here terug komen, dan is er helaas geen weg terug, en is het te laat. Kies dan heden wie gij dienen zult???
  Hemel of hel
  De keuze is aan u.

 5. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 24 mei 2009 om 10:36

  dank U Heere Jezus dat U terug bent gegaan naar de hemel om plaats te maken voor de Heilige Geest en mij niet in verwarring en eenzaamheid achterlaat,dank U dat U de Heilige Geest heeft gezonden,zodat ik een Trooster en Helper heb,zodat ik er niet alleen voor sta in deze harde wereld,waar de machthebbers en de wereldheerser het voor het zeggen hebben

  dank U dat U mij nieuwe krachten geeft om staande te blijven en te blijven volharden, in geloof ,Uw wil te doen ,als ik U niet had,dan zag ik het niet meer zitten,want U bent de Enige die houvast geeft,die trouw is tot in eeuwigheid,die mij niet loslaat ,ook niet als ik het verprutst,dank U voor Uw eeuwigdurende Liefde, Parel

 6. Ben Dekker zegt:
  Geplaatst op zondag 24 mei 2009 om 15:51

  Dirk,wat is het weer eens goed te onthouden, dat Jezus slechts 3 jaar zending gaf, om zijn vader te openbaren en zijn Goddelijke Geest te openbaren, die in ons wil wonen, als wij daarom vragen en dat wij niet passief zijn in het bidden. Ik zit sinds 2 jaar op een 14-daagse interkerkelijke bidstond, alhoewel ik niet zo gemakkelijk zelf kan bidden, c.q uit de woorden kan komen.Tijdens de bidsessie lees ik vaak toepasselijke gedichten voor. Oefening baart kunst.
  In ons kerkblad las ik over de Pastorale Kring Hoogeveen, die sinds 2006 door de Chr. Geref. Kerk wordt aangeboden. In 2 jaar en 38 lessen wordt je toegerust pastorale gesprekken te voeren, zie http://www.zielzorg.nl Ik wil mij daarvoor opgeven.Dirk, ik heb alle ingekomen mils gedeleet, waar jouw wekelijke brief ook bij was. Kun je mij die nog eens mailene, of kan ik die elders lezen?\heb je mijn 2 kleine gedichtjes over na Pasen ontvangen? Ontvang de groet,n van Ben.

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 25 mei 2009 om 12:05

  De onzichtbare hemelvaart van de opgestane Heer.

  De Heer zei tot Maria: “Raak Mij niet aan” SVV, “Houd Mij niet vast” NBG ( Joh.20:17). Waarom zei de Heer dat, terwijl 8 dagen later de Heer tot Thomas zei:
  “Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. (Joh. 20:27)
  28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
  De reden was dat Hij nog niet opgevaren was tot de Vader toen Hij met Maria sprak, (want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.)
  Tussen de verschijning aan Maria en Zijn discipelen later op de dag, is de Heer opgevaren naar de hemel, hetgeen uitgebeeld wordt in het bewegen van de eerstelingsgarf van Lev.23:9-14. Als eerste vrucht van de opstanding ( 1 Cor.15:23) moest Hij voor het Aangezicht des Heren gesteld worden om aangenomen te worden voor ons (Lev.23:11) Engelse vertaling: And hes hall wave the sheaf before the Lord, to be accepted for you: on the next day after the sabbath the priest shall wave it.
  Dit moest plaatsvinden vóór Zijn ontmoeting met iemand anders. Ook wat op Grote Verzoendag gebeurde, was een type van het werk van Christus. Toen Maria de Heer zag had Hij Zijn offer gebracht, Hij was als het ware op weg om binnen te gaan in de tegenwoordigheid van God om Zijn eigen bloed (Leven) aan te bieden tot ons behoud
  ( Heb.9:11,12). Dit alles moest natuurlijk onmiddellijk na Zijn opstanding plaats hebben, opdat de Schriften heel nauwkeurig vervuld zouden worden. De Hogepriester mocht door niemand aangeraakt worden op Grote Verzoendag als hij zich met het bloed der verzoening naar het binnenste heiligdom begaf, voordat hij behouden was teruggekeerd als blijk, dat het offer aangenomen was.

  Daarom zei de Heer tot Maria “Raak Mij niet aan”, Hij is toen heengegaan om ons plaats te bereiden Joh.14:2 en ons daarna tot Zich te nemen opdat wij zijn mogen waar Hij is Joh.14:3.
  Wij zijn met Christus gezet in de hemel Efeze 2:6.

  Flp 3:20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
  Ook die verwachting is niet de wederkomst des Heeren maar onze toevergadering tot Hem,
  2Th 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
  De wederkomst des Heeren is aan het einde van de 70e week van Dan.9, maar vóór de aanvang van die 70e week van Dan.9 vindt de opname van de Gemeente (onze verwachting) plaats ( 1 Thess.4:13-18) Want als de Heer wederkomt, geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid Col.3:4. Dat is de wederkomst des Heeren, Zijn komst met de Gemeente, Zijn Lichaam.

  Ook is er veel misverstand over: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”Matt.24:36 NBG).
  Welke dag de Heer bedoelde staat in het voorgaande vers, nl.
  “35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” Dat is ruim 1000 jaren na de wederkomst des Heeren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 8. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 mei 2009 om 23:26

  Dirk, bedankt weeral voor je commentaar. Onderstaande regel sprak me in het bijzonder aan;
  Weet u waarom de Here Jezus naar de hemel ging? Omdat dan de Heilige Geest zou komen. En dat is beter voor u dan dat Ik blijf, had Jezus gezegd.

  Waarschijnlijk had ik net als Maria de voeten van Jezus willen vasthouden (Matt 28:9) gewoon om Hem bij me te houden. Vanuit het idee dat alles weer zou worden als vroeger. Maar Jezus zegt dat het zo niet kan blijven, ze kan Hem niet vasthouden omdat Hij moet heengaan naar Zijn Vader.
  In Joh 16 lezen we dat de droefheid om het heengaan spoedig zal veranderen in blijdschap, dat is al vlak na de opstanding (Joh 20:20) maar nog meer na de komst van de Heilige Geest. Wat een troost is dat, dat Jezus zegt dat het beter voor ons is dat de Heilige Geest zou komen dan dat Hij op aarde zou blijven. En wat hebben we die Heilige Geest hard nodig in deze tijd. Nu mogen we uitzien naar die grote, stralende dag waarop de Heer komt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

 9. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 12:41

  Het precieze tijdstip van de wederkomst van de Heere Jezus zullen we niet weten… de dag of het uur.
  Maar wel heeft God ons in Zijn Woord… de vele tekenen gegeven.
  Zoals we aan een boom in het voorjaar kunnen zien… dat het voorjaar is en dat de zomer er weer aankomt… zo kunnen we aan de vele tekenen die in de Bijbel beschreven staan… “zien” en “merken” dat we volop in de eindtijd leven en dat de wederkomst heel dichtbij is.

  De satan gaat rond als een briesende leeuw… maar ook als een engel des licht om nog te proberen velen mensen in zijn macht te krijgen.
  Als een engel des lichts… doormiddel van de vele wonderen en tekenen… maar ook als een briesende leeuw… doormiddel van alle mogelijke verleidingen op occult gebied… welke met de dag toenemen !!

  Zo ondervond ik zelf iets… waar ik erg van geschrokken ben.
  Na het zien van een mooie dvd… met een christelijke boodschap… “The Climb” over 2 bergbeklimmers…
  Deze dvd… is voor een klein bedrag te koop… met als bedoeling dat deze film zo voor evangelisatie gebruikt kan worden.

  Maar wat stond er op de bovenkant van deze dvd… beschreven…?
  Een “site” te lezen waarop je films kon downloaden…
  Toen ik dit eens ging bekijken… omdat ik dacht dat hier mooie christelijke films op te vinden waren… kreeg ik de meest gore plaatjes van seksfilms te zien.

  Dit is dus iets… wat ik niet kan begrijpen…
  Wie laat zoiets toe…

  Maar… zo gaat de satan… dus te werk…
  Een goedkope evangelisatiefilm… op de markt… die door velen gekocht kunnen worden… maar waar tevens een site op afgedrukt staat… waar je de meest gore plaatjes van seksfilms op ziet.

  (mensen die deze dvd hebben… kunnen de beschreven site… het met een zwarte merkstift doorstrepen !!!)

  Zoiets… moet gewoon gestopt worden.
  Daarom vond ik ook… dat ik dit moest schrijven.

  Laten we elkaar ook… voor zulke dingen waarschuwen !!!

 10. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 17:21

  Er staat geschreven dat Jezus bij Zijn wederkomst
  het “loon” bij zich heeft. (Openb. 22 : 12)

  Allen die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan.
  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet in de lucht; en alzo zullen we altijd bij de Here wezen. (1 Thess. 4 : 16 – 17)

  Hoe… kunnen mensen… Jezus… dan op de olijfberg zien staan…?

  Dit zal pas na… de duizend jaar gebeuren…
  Dan zal het “nieuwe Jeruzalem” nederdalen uit de hemel… en dan zal Jezus op de olijfberg staan.

  Wanneer HIJ terugkomt… met de wederkomst… zal alle oog hem zien.

  En als iemand zegt : HIJ is hier of HIJ is daar… gelooft het niet en ga er niet heen.
  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht naar het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
  (Matt. 24 : 23 – 27 )

 11. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2009 om 3:04

  @Dirk … als de joodse tempel te Jeruzalem, pas in
  2018 herbouwd zal wezen, en de Grote Verdrukking
  wel zo’n #22 jaar kan duren, dan komt Jezus : niet
  in 2016 … maar pas veel later !!

 12. Raymond van Puffelen tot Westervoorde en Tralala zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juni 2009 om 15:57

  Ik wil toch even wat in de groep gooien…

  Vaak hoor je van christenen dat “wederkomst nabij” is. Afgaande op de tekenen des tijds is het inderdaad evident dat we collectief “de eindtijd” zijn binnengetreden. Veel christen menen dat de wederkomst een letterlijke en fysieke gebeurtenis in de nabije toekomst zal zijn. Ze verwachten, veelal, dat Jezus, nog voor de grote verdrukking, zal komen om Zijn gemeente weg te nemen. Om dan na de verdrukking weer terug te keren en Zijn Koninkrijk definitief op aarde te vestigen.

  Men voorziet hierbij dan meestal spectaculaire gebeurtenissen. Mensen die in een “stip des tijds” dematerialiseren of vliegend in “verheerlijkte lichamen” de Heer tegemoet “vliegen” in de lucht. De achterblijvers zullen naar verluidt vertwijfeld achterblijven en door een hel moeten gaan.

  Wel, dit laatste komt mij over als een valse en zeer onbijbelse doctrine!! Het is mij al vaker opgevallen dat bekende auteurs die dit soort dingen promoten altijd weer gelieerd blijken te zijn met bepaalde occulte genootschappen. Dit terzijde…

  Maar overweeg Lucas 17:21 (over de komst van het Koninkrijk Gods) eens:

  En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u.

  Ziet u? NIET met UITERLIJK gelaat. NIET “hier” noch “daar”. In plaats daarvan zegt Jezus dat het Koninkrijk “Binnen U” te vinden is! Beseft u wat daar staat? “Binnen u”!! En wanneer komt dit Koninkrijk dan? Wel, Nu! “het IS binnen U”. Tegenwoordige tijd! Het was er reeds tweeduizendjaar geleden al en IS er aldoor al geweest! Zijn discipelen konden dit Koninkrijk Gods nog niet zien omdat ze destijds nog geen “Geestelijke ogen” hadden waarmee ze dit Koninkrijk konden waarnemen. Zij keken nog met uiterlijk gelaat. Zij waren nog niet wedergeboren in de Geest.

  Kijk, het punt is niet dat ik wil betwisten dat een christen niet zou moeten uitkijken naar “de wederkomst”. Juist wel! Juist een Christen ziet uit naar het moment waarop hij of zij met Geestelijke ogen dit Koninkrijk zal zien komen.

  Maar nu lopen horden christenen te turen naar een tijdstip in de toekomst, terwijl het Evangelie zegt dat dit Koninkrijk al lang is gevestigd! Men bedenkt allerlei fantastische apocalyptische scenario’s wanneer en hoe de wederkomst zal gaan plaatsvinden en neemt dit klakkeloos aan voor waarheid.

  Ik begin steeds meer in te zien wat er precies bedoeld wordt met “de grote deceptie”. De deceptie is dat de christenheid om de tuin wordt geleid met uiterlijke fabelen over opnames die in de toekomst zouden plaatsvinden. En dat terwijl men het Koninkrijk gewoon hier en nu zou kunnen binnengaan! Net zoals dit altijd al het geval is geweest. De “opname van de gemeente” is geen tijdstip in de toekomst. Het is een gebeurtenis die iedere ware christen individueel zal gaan meemaken. Iedere christen zal zijn of haar ineigen apocalyps gaan meemaken in het eeuwige nu.

  Wanneer iemand de “tekenen des tijds” herkent, is het voor zo iemand dus vooral “zijn of haar eigen tijd” om “omhoog te gaan kijken”. Omhoog, naar God, Geest. De blik te verplaatsen van de wereld om ons heen, van het uiterlijk naar het Geestelijke. Alleen in Geest zullen we de Heer tegemoet gaan en worden we opgenomen.

  Staar je dus niet dood op een “opname in de toekomst” maar verwacht immer een wegneming in de Geest op ieder moment!

  Denk er maar eens over na…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden