Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Dringend gebed gevraagd voor Israel (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 juni 2009, 23:05 door Dirk A A

Ik roep u dringend op te bidden voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij staat momenteel onder bijzonder zware druk om de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat te accepteren. Iedereen kijkt nu al uit naar de toespraak die hij zondag 14 juni zal houden op de Bar Ilan Universiteit in Tel-Aviv.

Algemeen wordt verwacht dat de Israëlische leider dan in zal gaan op de Palestijnse kwestie. Wellicht zal hij dan duidelijk maken hoe hij denkt over de eventuele vorming van een zelfstandige Palestijnse staat, over Jeruzalem en over de Iraanse dreiging. Durft hij het aan de Europese Unie, Amerika, Rusland en de Verenigde Naties te weerstaan? Ondertussen neemt ook in eigen land de druk op Netanyahu toe om overstag te gaan. Onder meer van zijn eigen defensieminister Ehud Barak, die in 2000 al een alomvattend akkoord wilde sluiten met Yasser Arafat en bereid was Oost-Jeruzalem en de Tempelberg af te staan aan de Palestijnen. Maar God verhardde het hart van Arafat, zodat hij er niet mee akkoord ging dat hij geen 100 procent kreeg, maar ‘slechts’ 98 procent.

De wereld eist dat Israel akkoord gaat met de vestiging van een zelfstandige Palestijnse staat, met de naam Palestina, in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, het Bijbelse en historische land van de Joden.
Zijn we gekomen in de dagen dat Zacharia 12 werkelijkheid gaat worden? ‘Dat Jeruzalem wordt tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, dat de stad een steen zal zijn die alle natiën moeten heffen en dat allen die hem heffen, zich deerlijk zullen verwonden’ (Zacharia 12:2 en 3). De Here zal strijden voor Zijn volk en voor Zijn stad.

Laten we bidden om kracht, moed en wijsheid voor Netanyahu. Dat God hem wijsheid zal geven zoals Hij ooit gaf aan de Issakarieten, die de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Israel moest doen (1 Kronieken 12:32). Dat Netanyahu Gods weg zal gaan. Laten we met onze gebeden participeren in de geestelijke strijd die woedt om Israel.
En laten we ook niet vergeten te bidden voor de wereldleiders. Dat ze inzien dat ze zich verzetten tegen de God van Israel, waar nooit Gods zegen op kan rusten (Genesis 12:3). Ons past verootmoediging en schuldbelijdenis voor de opstelling van de wereld tegen Israel.

Update 15 juni
Inmiddels heeft Netanjahu gesproken. Ik ben dankbaar dat hij onverkort vasthoudt aan heel Jeruzalem als hoofdstad van Israel. Voor het eerst laat hij echter wel ruimte de mogelijkheid van een zelfstandige Palestijnse staat naast Israel, op het grondgebied van Judea en Samaria. Hiermee komt hij enigszins tegemoet aan de harde eisen van Obama. Aan zo’n staat stelt hij zulke stringente voorwaarden dat het niet waarschijnlijk is dat die er ook komt. Zo eist hij dat de Palestijnen Israel expliciet moeten erkennen als ‘de nationale staat van het Joodse volk’. De Palestijnse leider Abbas noemde zo’n eis kortgeleden onaanvaardbaar. Verder eist Netanjahu dat een Palestijnse staat er alleen mag komen wanneer die gedemilitariseerd is, dus zonder militairen/leger.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2009 om 11:40

  Beste mede-broeders en zusters.
  Wij kunnen alleen maar bidden en vol vertrouwen op God, de eindtijd gebeurtenissen geduldig afwachten en aanvaarden,door standvastig ons Christus volgeling-zijn te blijven laten zien en horen en daadwerkelijk in praktijk te brengen in het Open-Veld. Leef en handel naar de Geest van de bijbel en de Geest zal je leiden op je “pelgrimstocht” naar de Vader in de Hemel.
  Mede “pelgrim” Hub.Eussen

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2009 om 13:38

  Beste Dirk

  Ja inderdaad heeft Israel en ook Premier Netanyahu ons gebed zeer wel nodig. Allerlei krachten pakken zich al heel lang samen en lijken zich te concentreren op Jeruzalem. Natuurlijk is de moslims er alles aangelegen om deze stad geheel in handen te krijgen.
  Het lijkt of in diverse landen bijzondere pacten of bondgenootschappen ontstaan tussen de vijanden van Israel. Extreem rechts,extreem links en de moslims lijken gezamelijk op te trekken. Kijk naar de haat waar Joden dagelijks mee te maken hebben en in plaats dat links (die zegt op te komen voor ieder )hen helpt doet zij er het zwijgen toe. Anders is het als moslims in het geding zijn dan word alles in het werk gesteld om het hen naar de zin te maken. Israel en de Joden zijn Gods volk en niemand kan dit veranderen. Dat deze Joodse staat al jaren een steen des aanstoots is voor hen die hen kwaad gezind zijn is een gegeven.

  Moge God Israel zegene en haar leiders wijsheid geven.

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2009 om 18:33

  Lieve brs en zrs,
  Goed dat Dirk ons oproept tot gebed voor Israel.
  Met mijn hele hart geloof ik, dat inderdaad Zacharjah voor de deur staat.
  Geloof me JHWH ONZE VADER en DIE VAN ISRAEL is Briesend op de volken, Joel staat op vervullen.
  En ons zgn christelijke Nederland is te laf om openlijk op de bres te gaan staan, de wereld, ja ook de christelijke wereld heeft niets geleerd sinds Auschwitz.
  Ook ik wil u allen op roepen, LAAT HEM GEEN RUST en laat jezelf geen rust totdat HIJ JERUZALEM stelt tot een lof op aarde.

  ROEP NAAR DE VADER, GELOOF IN JESJOUA HA MASSJIACH.

  OOK Nederland is in gevaar, want JHWH REKENT AF met allen die Tsion haten.
  Ach, dat de Elia’s en Mozessen opstaan voor het geding DES HEREN.

  OH Israel Israel waar zijn uw liefhebbers?
  Jullie mogen best weten ik ben ontroerd en ondersteboven, bedankt Dirk.

  Allen DE ZEGEN VAN JHWH de VADER DOOR JESJOUA;

  Am Israel chai Shalom.

  Lou.

 4. Lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2009 om 19:51

  Beste Dirk,zoals al in Gods woord staat komt Israel helemaal allen te staan in deze wereld,waar Iran met de huidige President 1 van de grootste Hater is van Israel.Toen ik gister voor de TV de dokumentaire over Anne Frank over haar leven en angsten en uiteindelijk haar vernietiging zag had ik zo Gods land en volk voor ogen.Niemand doet er iets tegen terwijl de tegenpartij tekeer gaat als een briesende leeuw.Het volk heeft al zoveel geleden en daarom is gebed en het mensen onder de aandacht brengen het enige wat wij kunnen doen.En de Here zal doen wat hij beloofd heeft,Israel redden en de tegenstanders vernietigen.alleen hoop je dan dat Israel niet eerst nog een holocaust hoeft mee te maken,maar dat hij spoedig komt om zijn volk te redden.Inderdaad is veel gebed nodig voor de regering van Israel.vooral voor 14-6 as.
  Allen Gods zegen toegewenst en bid voor Israel mensen.
  Lida

 5. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2009 om 21:32

  Fijn en noodzakelijk dat er wachtters zijn! Weet zeker dat de GOD van Israel ,welke ook onze GOD en Vader door ZIJN Geliefde Zoon Jezus Christus,onze gebeden gaat horen en verhoren. Wat een grote genade.
  Hijzelf zal Zijn volk verlossen van al hun vijanden, en voor hen strijden, zoals Hij vroeger streed.
  Zijn eer geeft Hij aan geen ander.
  Ach, dat wij allen toch mogen buigen, zowel-Christen-Jood of Arabier en genade mogen vinden in Zijn ogen. De oprechten van hart zal het Licht opgaan,onder Zijn vleugels mag en kan een ieder die wil schuilen.
  Zijn genade is voor een ieder! Welke Hem aanbidden in Geest en in Waarheid, zulke bidders zoekt Jezus.
  Wee hen die zich ondanks herhaalde waarschuwingen zich niet laten gezeggen, hun nek wordt schielijk verbroken.GOD is Liefdevol maar ook Rechtvaardig, en laat niet met Zich spotten.
  Obbe

 6. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2009 om 22:27

  Het mailadres van Prime-Minister Benjamin Nethanyahu is:

  rivkaki@pmo.gov.il

  gevonden op deze site met een oproep om hem en Israel te bemoedigen:

  https:\/\/bible-prophecy-today.blogspot.com/2009/06/write-to-strengthen-bibi.html

 7. geertruij zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2009 om 18:03

  Dikwijls zit ik tranen te bidden voor G’ds volk Israel Zijn oogappel, dat Hij toch zijn geliefd volk zal bevrijden van al zijn vijanden. Dat G’d allen die Sion haten zullen terugdeizen en schaamrood worden. Maar ook dat ze zullen erkennen dat alleen de Heere de G’d van Israel, G’d de Almachtige is. Buiten Hem is er geen enkele G’d. Laten ook alle Christenen opstaan en het uitroepen op de straten en pleinen, het evangelie verkondigen. Want de tegenstander van G’d gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Laten wij elkaar dan ook liefhebben zoals Yeshua Ha Mashiach ons heeft liefgehad. En elkaar bemoedigen met 2 Tess.4:13-18
  G’ds zegen toegewenst, broeders en zusters en zie uit naar Zijn spoedige komst in de wolken.
  Geertruij

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2009 om 14:31

  God heeft de weg met Zijn volk Israel vastgelegd in Zijn Woord.
  Daaruit weten wij dat Israel pas uit de verstrooiing, waarin God hen gebracht heeft na hun verwerping van de opgestane Heer, teruggebracht zal worden als het de Naam des Heeren aanroepen zal.
  Zac 13:9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.
  Nu verkeert Israel nog in de positie zoals beschreven in Rom. 11:1-12.
  Maar als Israel hun ongeloof verandert in geloof zullen zij ingeent worden op hun wortels.
  Ro 11:23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
  Wat het woeden der volken betreft:
  Psalm 2:1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
  2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
  3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
  4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
  6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
  7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
  9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
  10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
  11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
  12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

  Door gebed kunnen wij het plan van God niet beïnvloeden.
  Laten wij in vol vertrouwen rusten op Zijn Woord dat Hij het alzo volvoeren zal.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 9. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 juli 2009 om 14:00

  Shalom. Het moet mij van het hart,dat er nog altijdgelovigen uit de goym zijn ,die Israel zijn plaats misgunnen,en ook nog beweren ,dat ABBA pAS NA DE OPNAME DER gEMEENTE,DE draad zou oppakken met Israel.
  En dat alles gebaseerd opwat uit zijn verband gerukte teksten.
  JHWH HEEFT ZIJN volk niet verstoten,volstrekt niet zegt Shaul.
  In het verleden heb ik vaak te maken gehad met brs die het allen beter wisten.
  Weet je wat ik vaak mis bij mijn brs uit de goym tegenover Israel; Echte bewogenheid en echt mee lijden,
  De huidige Joden zijn door toedoen van DE EEUWIGE terug gebracht naar hun land van HEM gegeven,dit zijn wonderen.

  En wat betreft JESJOUA DE VADER komt zelf wel klaar met ZIJN volk.

  Shaul zei het al wees niet hoogmoedig en roem niet tegen de takken.

  We leven in de eindtijd ,jij zei het al Dirk.

  Wat Israel en het joodse volk nodig heeft zijn bidders en echte vrienden die voor hen op de bres staan.

  Het is om te huilen (letterlijk)hoe de zgn christelijke kerken en gemeenten
  zich van hun oudste broeder distantieren en hun alleen de onheilen laten.

  Was Auschwitz dan niet genoeg?

  Ooit heb ik jaren geleden een dispuut gehad met een vooraanstaande Bijbel leeraar,die echt leerde en verkondigde dat het joodse volk nog eens tweederde zou verliezen door uitroeiing en door oordelen.

  Vreselijk en dat zei hij indertijd met droge ogen.

  Als dit werkelijk waar zou zijn ,waar blijven de christenen dan?
  Dan zouden de kerken stampvol moeten zitten met huilende gelovigen. Die roepen Spaar uw volk HEER.

  Maar dat is nooit gebeurt en dat zal ook nooit gebeuren.
  DE VADER zelf zal ZIJN volk uitredden.

  Als men echt wedergeboren is dan is men medeburger en mede erfgenaam geworden ,van wie?

  ABBA heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde, Amen.

  En wij wat doen wij voor de oudste br,van JESJOUA? en dus ook onze oudste broeder.

  Wachten tot de opname ? en dus niet op de bres staan voor Israel?

  Gelukkig doe jij dat nooit Dirk, DE EEUWIGE ZEGENE JE DAARVOOR.

  Bidt en waakt GEDENK MIJN VOLK ZEGT JHWH.

  Bidt voor Israel steun dit volk, zij zijn eveneens een knecht van JHWH.

  Toen wij stil waren (op een handvol na) Stierven zij met HET GETUIGENIS
  HOOR ISRAEL JHWHG IS EEN. op de lippen.

  Ach HEER wanneer gaan de christenen dat eens zien???

  Allen hartelijk shalom in JESJOUA. HA MASSJIACH..

  Lou.

 10. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 11:42

  Houding van Paulus tot zijn volk Israel.

  Mijn Israël

  Israël, o, mijn Israël, tragisch Israël
  Mijn volk dat mij tot pijn geworden is
  Ik blijf de droefheid met mij dragen
  Dat ik, o Heer, dat ik o, Heer tot hun behoudenis
  Toch enigen jaloers mag maken
  Van ‘t volk dat zijn Verlosser mijdt
  Mijn vlees, mijn bloed, waardoor ik lijdt
  Israël, tragisch Israël

  Israël, o, mijn Israël, tragisch Israël
  Mijn broederschap, die vijandschap mij werd
  Mijn volk dat alles had gekregen
  Maar nu de weg, de hele weg naar ‘t heil zelf heeft versperd
  Jij kreeg beloften en verbonden
  De woorden Gods tot heerlijkheid
  Verkorene tot dienstbaarheid
  Israël, tragisch Israël

  Israël, o, mijn Israël, tragisch Israël
  Waaruit de Christus voortkwam naar het vlees
  Zoals beloofd was door profeten
  Verworpen zoon, verachte Zoon van David, Hij verrees
  Je hebt je aan die Steen gestoten
  Door ongeloof in werk van wet
  Dat ik toch enigen nog redt
  Van Israël, tragisch Israël

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 11. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 19:35

  Wat zijn er toch weinig christenen die de shaliach (apostel) Sha ul kennen.
  Het is de kinnesinne en arrogantie van velen in het christendom, die maar niet willen zien dat ABBA nooit is opgehouden van ZIJN volk te houden.

  Dit is dezelfde apostel Paulus die de Romeinenbrief schreef.
  Daar kan geen ene christen onderuit.
  Nogmaals: DE VADER heeft Israel lief met een EEUWIGE liefde.

  Nogmaals: JESJOUA is nooit los verkrijgbaar, HET JOODSE VOLK IS GODS OOGAPPEL, wie dat aanraakt, raakt aan de VADER.
  Is men dan blind wat DE EEUWIGE voor Israel NU heeft gedaan en nog doet.

  MIJN hart huilt voor mijn volk.
  DE VADER stelt deze vraagt aan de goym: WIE NEEMT HET VOOR UW op, o ISRAEL?

  JE Kunt niet zeggen GOD lief te hebben en je broeder Israel haten (in het Hebreeuws is haten hetzelfde als achterstellen).

  DAN Ben je nog in de duisternis zegt JOCHANAN.

  Pas als er een echte verzoening en schuldbelijden komt tegenover onze oudste broeder, dan geeft GOD genade.

  DE KERK heeft BLOED AAN HAAR HANDEN.

  Elie Wiesel zei het al na Auschwitz: onverschilligheid is de grote zonde van de christenwereld.

  Waarom staat men niet op de bres voor ZIJN GELIEFDE VOLK?

  Gelukkig zijn er nog brs en zrs die dat doen, zo ook onze br Dirk.

  DE EEUWIGE ZEGENE hem.

  Dit moet mij nog even van het hart, wie oren heeft die hore.

  Shalom. Lou Sandifort.

 12. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 19:37

  ps dit is dezelfde apostel paulus die romeinenbrief schreef.
  daar kan geen ene christen onderuit.

  lou.

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2009 om 10:49

  De meerderheid in Israel is nog steeds ongelovig. Zij heeft haar Messias nog niet aangenomen.Evenals de heidenen moeten de twee en tien stammen behouden worden door de Naam van de Here Jezus. ”
  Hnd 4:12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.”
  Alle Joden en Israëlieten die nu sterven zonder de Here Jezus Christus als hun Verlosser en Zaligmaker te hebben aangenomen zijn evenals de ongelovige heidenen voor eeuwig verloren. Het is aan de gelovigen in de Here Jezus Christus, het Evangelie aangaande de Zoon van God te verkondigen om enigen uit hen te behouden. De gedachte dat geheel Israel zalig zal worden en daarom geen zending onder de Joden bedreven moet worden is on-Schriftuurlijk. Tot heden toe zijn zij vijanden aangaande het Evangelie, om onzentwil. Maar dat zal zo niet blijven, lees onderstaande maar:
  Rom.11:28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
  29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
  30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
  31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
  32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.
  33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

  Met vriendelike groet,

  baruch.

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2009 om 11:19

  Zo zegt DE EEUWIGE in ZIJN Woord
  Want een onbarmhartig oordeel zal zijn over hen die geen barmhartigheid hebben bewezen, Wie GODS OOGAPPEL AANRAAKT GOD zal hem aanraken.

  ISRAEL is GODS ZAAK; Shalom Lou.

 15. remi zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juli 2009 om 21:31

  Dank voor uw oproep om te bidden voor Israel. – Achter Israel te staan.

  Ik ben er van overtuigd dat de Gemeente uit de heidenen, iedere gelovige persoonlijk, zal moeten kiezen, voor of tegen Israel.

  Er is geen ontkomen meer aan.

  Met pijn in het hart zie ik hoe vele gelovigen meedeinzen op de koers van de wereld die met de dag meer Anti Israel wordt (Anti Zionistisch heet het dan).

  Deze koers wordt uitgestippeld door de ‘overste van deze wereld’ en gaat dwars tegen G’D’s woord en G’D’s eeuwige pan voor Israel in.

  Een levensgevaarlijke ontwikkeling.

  Dus nogmaals dank en shalom!

 16. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2009 om 15:21

  Als Jezus nu in Israel zou rondlopen….. zou hij zich dan zorgen maken over de staat Israel en het land dat daarbij moet horen…
  Zouden de mensen dan weer verwachten dat Jezus er voor zou zorgen dat Israel de “bezette ” gebieden mag houden?
  Of zou hij zich richten op het hemels Koninkrijk?

  Wij maken dezelfde fout als de mensen die Jezus volgden in zijn korte tijd op aarde. Ze dachten dat hij letterlijk de nieuwe koning zou worden en Israel zou bevrijden.
  Hij hield zich echte niet bezig met deze aardse zaken… hij richtte zich op het koninkrijk van God.

  Jezus houdt niet meer van een Jood dan van een Palestijn.
  Wij allen staan op een dag voor God voor het oordeel.
  Ongeacht of je Jood, europeaan of Palestijn bent.

  Moeten we dan Israel links laten liggen? Nee zeker niet.
  God heeft Israel uitgekozen als zijn volk waardoor hij Zich kenbaar heeft gemaakt aan de wereld.

  Wie behoort nu tot Gods volk?
  Ieder die in God gelooft en valt onder de genade van zijn Zoon Jezus.

  En toch zeg ik shalom…. want Israel gaat mij aan het hart.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden