Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Helemaal gericht op de Here Jezus (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 juli 2009, 21:26 door Dirk A A

Wie goed let op waar christenen zich druk over maken, kan tot onthutsende ontdekkingen komen. De één is helemaal gespitst op de christelijke levensstijl (dit mag wel en dat mag niet), een ander alleen maar op tekenen en wonderen. Een derde is uitsluitend met de eindtijd bezig en nog weer iemand anders houdt zich alleen maar bezig met de gaven van de Geest. Maar waar zijn de christenen die helemaal gericht zijn op de Here Jezus? Het geheim van een christen is toch Christus?

Mensen die zich christen noemen en in een vrij land leven, zijn soms maar een raar volkje. Ze hebben de ‘vrijheid’ om hoofdzaken te maken van bijzaken. En door dat te doen, raken ze – ongemerkt vaak – het zicht op de Here Jezus kwijt. En dan word je vatbaar voor allerlei dwaalwegen.

Een paar weken geleden waarschuwde ik in een commentaar dat we ons geen paniek aan moeten laten praten door allerlei zogenaamde eindtijdsites. Daar kwamen veel reacties op, ook omdat die tekst werd overgenomen op veel andere websites. Sommige mensen vertelden heel eerlijk hoe zij soms al lange tijd alleen maar waren bezig waren met eindtijdverhalen en spannende onthullingen over allerlei samenzweringstheorieën. En, voegden ze er verschillende keren aan toe, daardoor waren ze ongemerkt weggedwaald van de Here Jezus. Al hun tijd werd opgeslokt door het lezen van telkens weer nieuwe teksten. Tijd om de Bijbel te lezen werd steeds schaarser.

Natuurlijk, ze waren bezig met alles wat vooraf zou gaan aan de wederkomst van de Here Jezus. Maar door daar zo intensief mee bezig te zijn, was hun persoonlijke relatie met Hem verflauwd.
De teneur van een aantal reacties was: ‘De eindtijd beheerste mij helemaal. Ik las al die sites, maar dat ging wel ten koste van mijn geestelijke relatie met de Here Jezus. Eerst had ik dat helemaal niet door, maar de Hij heeft mijn ogen er gelukkig voor geopend. Ik ben ermee gestopt en nu mag de Here Jezus weer centraal staan in mijn leven. Ik heb dit ervaren als een echte bevrijding. Ik kan weer adem halen en me verheugen in Hem.’

En zeker, ik ben er ook van overtuigd dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Daar wijzen de eindtijdsignalen op die de Bijbel klip en klaar toont. Laten we alstublieft rekening houden met Zijn komst en bereid zijn Hem te ontmoeten.
Maar laten we meer gericht zijn op Hem, dan op die signalen. Laten we ons verheugen en verblijden in de Here Jezus. In Hem, Die ons kocht toen Hij Zijn leven gaf voor ons aan het kruis. Zijn bloed reinigt van al onze zonden.

Paulus nam zich voor Hem centraal te stellen in Zijn prediking, Jezus Christus en Die gekruisigd. En ziet, Hij leeft. Aan Hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. ‘Gaat daarom heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’ (Mattheus 28:18 en 19).
Waarna de heerlijke belofte volgt: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ Dus totdat Hij komt op de wolken van de hemel. Ook nu, in deze laatste dagen, hoe zwaar de tijden misschien ook worden. Daar zijn de Bijbelse profeten duidelijk over.

En hoe krachtig brengt Paulus in 1 Korinthe 9:16 zijn mission statement onder woorden, zoals we het vandaag zeggen, datgene wat zijn roeping en missie is: ‘En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!’
Laat dat ook ons in beweging zetten: dat we niet al onze tijd stoppen in het uitvogelen van hoe alles in de eindtijd zal gaan, maar dat we gericht zullen zijn op het uitdragen van het Evangelie, in woord en daad, ook op het open veld, geleid door de Heilige Geest, om nog zoveel mogelijk mensen te winnen voor Christus.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juli 2009 om 22:48

  Beste Dirk, bedankt, helemaal mee eens.
  Je zet ons weer aan het denken, JESJOUA alleen, van HEM en door HEM is LEVEN echt leven.
  HIJ is DE WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN.
  Zonder JESJOUA gaat het niet, HIJ is mijn alles. Shalom, Lou.

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2009 om 12:38

  Inderdaad:
  Col 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
  Col 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 3. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2009 om 13:21

  Beste Dirk,

  Ben het helemaal eens met jouw visie en laten wij Zijn wederkomst mee voorbereiden, door onze gerichtheid op de Here Jezus, in ÉÉNHEID, méér te laten zien en horen op welke plek wij ook zijn of komen, ja ook in het politieke leven, waar belangrijke beslissingen worden genomen !
  Laten wij ons met hart en ziel inzetten voor Gods-Vredes-Rijk dat komende is .
  Wees een “Levende-steen” voor de Tempel van God:
  De wereld-Kerk van Jezus-Christus, door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons heeft voor-geleefd 2000 jaar geleden !
  Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen en bezielen en ons leiden zal op onze “pelgrimstocht” naar de Vader in de Hemel.
  Met Gods zegen, Hub.

 4. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2009 om 20:19

  Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen, want wie zijn leven zal willen behouden die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om Mij die zal het VINDEN. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Mattheus 16:24-26

  Het leven is dus alleen te vinden in Hem, want Hij IS de weg, de Waarheid en het leven
  Hij, Jezus Messias zei: Als iemand achter Mij wil komen moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks op zich nemen en Mij volgen.
  Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij, die zal het behouden.
  Want wat baat het de mens om de hele wereld te winnen en zichzelf te verliezen en schade te lijden?
  Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de MensenZoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf de Vader en de heilige engelen omgeeft.

  Meerdere teksten in de Evangelieen benadrukken het belang om te kiezen wie je dienen wilt! Een beetje voor de wereld en een beetje voor jezelf en een “restantje” voor God?
  Want zo is het toch? Wie wil zijn leven verliezen?
  Heeft Jezus Messias Zichzelf niet kompleet gegeven voor de zonden der wereld, als LOSPRIJS voor velen? Hij heeft NIETS achtergelaten, Hij heeft de drinkbeker=de zonden van de hele mensheid, tot op de laatste druppel leeggedronken, daar zaten mijn zonden dus ook bij!

  Het koste Hem alles! Vader, indien het mogelijk is neem deze drinkbeker van Mij ,doch niet MIJN wil geschiede, maar Uw wil geschiede. Dat is totale onderwerping en gehoorzaamheid aan de Vader, uit liefde!

  Wat mag het ons kosten? Bereken de prijs, de kosten, je zult de wereld en haar begeerten en verleidingen en rijkdommen achter je moeten laten, want je neemt immers niets mee?!
  Kiest dan HEDEN wie gij dienen zult, is een oproep, het is een zaak van leven of dood! Eeuwig in Gods Koninkrijk, in Zijn nabijheid of eeuwig van God gescheiden in de buitenste duisternis.
  Geen religie, geen regeltjes, geen traditie, niet wat de mensen zullen zeggen, maar Jezus volgen!
  Wees navolgers, zoals de Apostel Paulus ook zei, ook hij liet zich dopen door onderdompeling in navolging van Jezus Messias.

  De oproep van Jezus: Gaat dan henen en maak alle volken tot Mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  Hoe werd Jezus Messias gedoopt? Door onderdompeling, in het watergraf.
  Jezus rees op uit het watergraf, als eersteling, het was Zijn eerste stap in Zijn openbare bediening.
  In Zijn doop betuigde Jezus dat Hij gewillig was de weg van het kruis te gaan om de mens te verlossen, zoals Hij Zich later zou identificeren met de zondaar, zo deed Hij dat ook nu in Zijn doop!
  En in Zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises, Filippenzen 2:8.

  Jezus alleen… waarom Hem maar “half” volgen? Religie heeft niets te maken met het volgen van Jezus!

  Shalom, Parel

 5. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2009 om 21:22

  Beste Dirk,
  Zeker van belang is het hoofd en bijzaken te (kunnen) onderscheiden. En in balans te blijven. Allerlei wind van leer, stokpaardjes die bereden worden en dergelijke. Men rijdt elkaar dan ook ruiterlijk voorbij.
  Op de zware tijden die komen gaan, kunnen en behoeven wij ons ook niet op
  voor te bereiden. Wanneer we rekenschap van ons geloof zullen moeten afleggen, krijgen we die Wijsheid welke nodig is van Boven, welke geen van onze tegen standers kan weerleggen of weerstaan.
  We zullen dan wel op de hoogte moeten zijn van de Woorden GODS, door ze tot ons te nemen, anders kunnen ze ons ook niet te binnen gebracht worden. Kennis zonder verstand van zaken maakt alleen maar opgeblazen.
  En de vreze des Heren, is het begin der Wijsheid, wie roemen wil, Die roeme in de HERE. En in dat spoor (van de Goede Herder) waarin wij gekomen zijn, daarin ook verder.
  Met Liefdevolle groet,
  Obbe.

 6. G Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2009 om 22:44

  Zoals je zegt mensen die zich christenen noemen die leven in vrede. “Ze hebben de ‘vrijheid’ om hoofdzaken te maken van bijzaken”. Een duidelijk gevaar door op bijzaken je vast te pinnen, en gemeenschap met Christus te verwaarlozen. Zo zie ik ook in gemeenten de honger naar het ware evangelie, waar het fundament van Christus waar het op aan komt wordt verzwegen. En waar het alleen gaat over Gods liefde, en voor de rest zoek het zelf maar uit. En maar niet te spreken over bijbel studie om Gods plan met onze wereld en Zijn volk Israël, en velen ontgaat het. Het is dan ook nodig om onze knieën te buigen en God Zijn naam aanroepen dat onze ogen geopend mogen worden wat ons tot redding strekt.

  Gods zegen op deze site Geert.

 7. Believer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2009 om 23:11

  De bijbel is voldoende en veilig, al die sensatie zuchtige sites onder de noemer christelijk, schieten als paddestoelen uit de grond.Ben er bijna van overtuigd dat het gemaakt is door ‘christenen’ die de Geest niet inwonend hebben, mocht ik me toch vergissen, dan kunnen zij niet luisteren naar Zijn wil.

 8. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2009 om 18:08

  Dat we een persoonlijke relatie met Jezus hebben of krijgen… is het allerbelangrijkste !

  Maar daarnaast… moeten we toch ook andere zaken niet verwaarlozen.
  Dat er een hele moeilijke tijd aan komt… kunnen we duidelijk in de Bijbel lezen.
  Ook wij kunnen een tijd krijgen van vervolging…
  Daarom zou het een hele goede zaak zijn… om wekelijks één of meerdere Bijbelteksten uit het hoofd te gaan leren…
  Ik las dit pas nog in een boek…
  Het wordt ook wel Bijbelmemorisatie genoemd, dit betekent: “van buiten leren”.
  (denk maar aan het spel memorie… waarbij je plaatjes moet onthouden)

  Wanneer we die tijd mee gaan maken… waarvan de Bijbel zegt, dat het een tijd zal zijn zoals het nog nooit geweest is, dan zullen we kracht en moed ontvangen door middel van deze Bijbelteksten.

  Het lijkt… misschien “overdreven”… maar ik geloof dat het een hele goede zaak is, om er nu al mee te gaan beginnen.
  Gods Heilige Geest… zal ze ons in gedachten brengen op het juiste moment.
  En dan… zullen we de “waarde” ervan gaan ervaren.

  Een mooie site is: Dagelijks Woord.nl
  Als je, je aanmeld krijg je iedere dag een Bijbeltekst toegestuurd.
  Je kunt zelf aangeven welke Bijbelvertaling je het liefst wilt ontvangen, welk lettertype en de grote van de letter.
  ( als standaard, sturen ze het in een nogal klein lettertype, maar dit is te veranderen)

  Het zijn hele mooie… veelzeggende Bijbelteksten.

 9. Pien zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juli 2009 om 18:57

  De dagtekst van vandaag is Openbaring 2:1-7…
  Tijd dat ik me daar meer en meer mee bezig houd!

 10. Mathieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 juli 2009 om 11:09

  De meeste bemoediging gaat, naar mijn stellige overtuiging, uit van Openbaring 3:7-13. Allen die werkelijk Jezus Christus toebehoren en met hun hart belijden dat Jezus HEER is en het woord van Zijn volharding bewaard hebben, zullen worden bewaard UIT de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Wij verwachten dus niet de toorn van God, maar wij verwachten Zijn Zoon, namelijk Jezus Christus, Die ons verlost van de komende toorn.
  In de gelijkenis van van de 10 maagden was de fout niet, dat zij niet van de komst van de bruidegom wisten. De fout was, dat zij Hem niet verwachtten! Daarom moeten wij luisteren naar de vermaning in 1 Tess. 5:6:”Laten wij dus niet slapen, zoals de anderen, maar laten wij waken en nuchter zijn”.
  Dat wens ik ons allen van harte toe!

 11. Rigtje zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juli 2009 om 20:17

  Amen Dirk!

 12. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2009 om 9:19

  Het meest bemoedigende nieuws aller tijden: Overwinning !!!
  De overwinning van Christus op de valse profeet.

  En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard en Die op hetzelfe zat (op dat paard) was genaamd: Trouw en Waarachtig; En Hij oordeelt en voert krijg/oorlog in gerechtigheid, Openbaringen 19:11.

  Dit betekent beste mensen, dat de Getrouwe en Waarachtige, Jezus, de overwinning over dood en duisternis al behaald heeft aan het kruis van Golgotha en dat Hij ook de eindstrijd zal overwinnen!!!
  Dit lijkt dus in NIETS op de eindtijdscenario’s en allerlei rampsites, waar vaak de nadruk wordt gelegd op rampen, ellende,oorlogen, crisissen, pandemieen, ect.

  * de betrouwbare serieuze eindtijdsites niet meegerekend he, want wel degelijk is het van groot belang om zicht te houden op wat zich achter de schermen werkelijk afspeelt, want op internet lees je van informatie, die in de media zoals tv/journaal en kranten niet te vinden is!

  Voor de ware Christen IS ook reeds hier vervolging en smaad, want hoe vaak wordt hier in ons eigen Nederland de Naam van God besmeurd, de naam van Jezus Christus misbruikt, de religie die hier hoogtij viert en de ware dienst aan God VER te zoeken is?
  Jezus komt en Hij komt spoedig, om deze wereld te richten in Gerechtigheid!!!

  Marana-tha
  Shalom,

  Parel

 13. Trudie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 21:11

  Het is zo belangrijk om elkaar te waarschuwen en niet uit balans te raken. Daarom ben ik ontzettend blij om een visie als dit óók te kunnen lezen, bedankt Dirk!
  Maar ook vind ik het van groot belang om eindtijdsites te lezen en geinformeerd te blijven hierover.
  We hebben verantwoordelijkheid te dragen over ons doen en laten.
  Trudie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden