Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Er loopt een man op het water… (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 augustus 2009, 14:05 door Dirk A A

‘Kijk eens…’ De mannen in het bootje schreeuwen het uit! ‘Daar loopt een man op het water…’ Dat moet wel een spook zijn. Ze raken in paniek. En ze zitten ook nog in een zware storm, het is midden in de nacht en dan dit nog. Hij komt steeds dichterbij…

Bij alle ophef rond het voorgenomen EO-programma ‘Loopt een man op het water…’ is de betekenis van de titel nog niet aan de orde geweest. We lezen dit spannende verhaal, dat absoluut waar gebeurd is, in Marcus 6. De avond ervoor had de Here Jezus Zijn discipelen opdracht gegeven om die nacht over het meer van Galilea naar Betsaïda te varen. Ze hadden net meegemaakt hoe Hij vele duizenden mensen te eten had gegeven van slechts vijf broden en twee vissen. Er bleven maar liefst twaalf manden vol over.
De Here Jezus bleef echter achter. Hij ging die nacht de berg op om te bidden. Hij kon niet verder zonder een ontmoeting met Zijn Vader in de hemel. Ook die nacht zou Hij Zijn Goddelijke kracht en macht weer tonen aan Zijn discipelen, maar dat wisten ze nog niet.

Terwijl ze onderweg waren op het meer – het was al voorbij middernacht – stak er plotseling een storm op. Hoe moesten ze ooit de overkant bereiken?
Maar de Here Jezus zag hen worstelen. Hij, Die alle macht heeft, ook over de wind en het water, ging naar hen toe om hen te redden uit hun noodsituatie. Hij had vanaf de berg de wind de opdracht kunnen geven te gaan liggen. Maar dat deed Hij bewust niet. Hij wilde Zijn almacht tonen, als hulp voor de discipelen om hun vertrouwen helemaal op Hem te stellen.

Opeens zien de discipelen iemand aankomen op het water. Ze menen dat het een spook is. De grondtekst geeft aan dat ze denken aan een demonische verschijning. Ze zijn verbijsterd. Wordt dit het einde van hun leven? Zullen ze vergaan?
Maar dan komt de Man Die op het water loopt, naar hen toe. ‘Houdt moed, Ik ben het, wees niet bevreesd!’ En dan beseffen ze opeens Wie het is. Het is de Here Jezus. Hij klimt aan boord van het schip en geeft de wind opdracht te gaan liggen. En de wind gehoorzaamt Hem onmiddellijk.
Wat een kracht heeft deze Here Jezus! Dat getuigenis komt ook tot ons. Laten we Hem aanbidden en Hem nooit bespotten.
En wanneer Hij Zich zo als de machtige, de heilige aan ons openbaart, worden we geconfronteerd met ons kleingeloof, ons ongeloof, onze zonde. Wanneer wij het in een soortgelijke situatie met Petrus uitroepen ‘Ga uit van mij want ik ben een zondig mens’ (Lukas 5:8), dan mogen we Zijn lieflijke stem horen zeggen: ‘Wees niet bevreesd.’

In Mattheus 14 lezen we ook over de storm tijdens de overtocht van de discipelen en over de komst van de Here Jezus om hen uit deze noodsituatie te redden.
Daar wordt nog vermeld dat Petrus, wanneer hij ontdekt dat het Jezus is, aan Hem vraagt of hij over het water tot Hem mag komen. En dan loopt ook Petrus op het water, zo naar de Here Jezus toe. Wellicht is dit de enige keer dat een sterfelijk mens op het water liep.
Maar erg lang blijft Petrus niet overeind, want als hij zijn blik afwendt van de Here Jezus en de wind hoort razen en de golven ziet, raakt hij alsnog in paniek. Opeens verdwijnt hij in het water. ‘Here, red mij,’ kan hij nog uitroepen. En ook dat doet de Here Jezus. Hij steekt Zijn hand uit naar Petrus en trekt hem weer omhoog en zegt: ‘Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?’

Wat een verhaal! Wat een les ook voor ons. Wat hebben we toch een machtige Here Jezus. Voor Hem is niets te wonderlijk. Hij kent ons, ziet ons, ook als we in nood zijn en komt dan te hulp. En soms laat Hij toe dat we in een noodsituatie terecht komen, om ons te leren volledig op Hem te vertrouwen. Laat dat u bemoedigen en helpen om niet in paniek te raken, maar op Hem te blijven zien.

Ik las in een boekje van de Zuid-Amerikaanse zendeling Luis Palau een paar dingen die ik u graag wil doorgeven. Ter bemoediging, juist omdat het hierbij ook gaat om wandelen op het water.

Palau vertelt dat hij juist een boek had gelezen over de zendeling George Muller. (Ik ken dat boek en ben van plan er op deze site eens wat meer over te schrijven. Het is zo’n getuigenis van wat God kan doen in het leven van iemand die Hem volkomen is toegewijd.)
De jonge Luis had gelezen hoe God voorzag in de financiële noden van Muller. Dat wilde hij ook wel eens meemaken. Hij had een klein bedragje nodig om een bepaalde reis te kunnen maken. Hij had gebeden om dat bedrag en verwachtte dat geld de volgende dag ergens op straat te zullen vinden. Maar God had een ander plan. Luis zag opeens een man die zijn auto niet gestart kon krijgen. Hij hielp hem de auto mee aan te duwen. De chauffeur bedankte hem niet eens en reed weg. Maar even later zag Luis hem weer en kreeg toen van hem een lift aangeboden naar de plek waar hij heen moest. Zo verhoorde de Here zijn gebed, maar wel anders dan hij zelf had bedacht.

Palau vertelt ook over een arts die met pensioen ging en aan hem vertelde dat hij wist dat God hem al 42 jaar lang riep om naar het zendingsveld te gaan. Maar hij had die stap nooit gezet. Zijn vrouw wilde ook niet. Maar nu ging hij moet pensioen. ‘Zal ik alsnog gaan?’ vroeg hij aan Palau. ‘Als je weet dat God je roept, ga dan,’ antwoordde Palau hem. En hij ging en zijn vrouw ging met hem mee. Niets kon hem meer tegenhouden.
Hij voelde zich helemaal thuis op het zendingsveld in Afghanistan. Twee jaar lang mocht hij daar arbeiden voor zijn Here en Heiland. Daarna haalde Hij hem thuis.

En misschien zegt de Here Jezus het wel tegen u, tegen jou: ‘Zet je voet op het water… Durf Mij te vertrouwen! Durf je Mijn Woord weer serieus te nemen? Het is de waarheid, omdat Ik de Waarheid ben. Breek met alle slapheid, verkondig Mijn Evangelie, radicaal en direct. Kom, ik roep je. Ik zal met je meegaan en voor je zorgen. Houd je oog slechts op Mij gericht.’

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Janet zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 augustus 2009 om 17:08

  Duidelijke boodschap.

  Jezus bidt in het Hogepriestelijk gebed het volgende: ‘Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid’. Het woord is scherp, als een tweesnijdend zwaard. We proberen het zwaard vaak wat milder te maken, we passen aan, maar de waarheid is vaak scherp en soms hard. Maar gelukkig is er ook genade. Jezus kwam met genade én waarheid. Beiden kunnen niet zonder elkaar.

 2. Simon zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 augustus 2009 om 23:21

  Tja, mooi en toch mis ik iets. Zo’n duidelijke verwijzing in de titel en dan niet er over reppen in de column is – denk ik – niet helemaal oke. Of zie ik dat verkeerd?

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 augustus 2009 om 23:40

  Het gaat mij in deze bijdrage niet om de discussie, maar om de betekenis voor ons van het lopen op het water door de Here Jezus en door Petrus. Ik koos er daarom bewust voor mijn column los te koppelen van de discussie rond het voorgenomen EO-programma, dat gelukkig is afgeblazen. Vandaar dat mijn titel ook iets anders is. Maar om verwarring te voorkomen, heb ik alsnog een verwijzing toegevoegd.

 4. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2009 om 9:33

  Eindelijk, na zoveel angstige vermoedens, dat men een spotternij over dit prachtige hoofdstuk in de Bijbel zou kunnen gaan maken, horen we de ware betekenis van deze geschiedenis.

  Mattheus 28 : 18
  Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

  (Ook al kwam A.B. wel heel sympathiek over tijdens een interview, had nog nooit een programma van hem gezien, maar zijn voornemen van nu bracht een grote schok en ontzetting teweeg)

 5. Daniel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2009 om 22:51

  Als God bij machte is om een storm in mijn leven te stillen, zou een storm op het meer van Galilea geen probleem moeten zijn…..

 6. bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2009 om 11:22

  tóch vond ik het uitgangspunt, nl het gesprek over de Heer openen bij niet-gelovigen, goed, wat betreft dat nieuwe programma. arie boomsma een beetje kennende zou hij echt met hen in discussie gaan en hen aan het denken zetten. de spot is er toch wel bij veel mensen.. helaas.
  maar wellicht is dit beter. alhoewel de niet-gelovigen nu wel denken dat we laf zijn oid. mijn schoonmoeder zei altijd al: doe wat je zegt, dan lieg je niet… dus ze hadden beter vantevoren beter na kunnen denken…..
  schitterend, dat verhaal ook over petrus. ik zie mezelf in hem. eerst heel enthousiast en dan afhaken uit angst oid. zo ben ik ook….
  maar elders zegt diezelfde petrus gelukkig: Heer, waar zouden wij anders moeten heengaan??? alleen bij U zijn woorden van het eeuwige leven!!!

 7. Mar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2009 om 13:03

  Ja zou is het echt, wat er ook gebeurt laten we ons altijd op jesus richten!!

 8. dienie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2009 om 16:33

  Toen ik het las, dacht ik ook dat is niet te geloven dat de E.O. zoiets uitzendt?Maar ik heb ook een uitleg gelezen dat het de bedoeling is geweest om een ongelovige er zo mee te confronteren dat er een Evangelische boodschap mee verkondigt zou worden en zodoende de ogen van de ongelovige
  voor Jezus Christus geopend zal worden.
  Hoe dat in zijn werk zou gaan dat weet ik niet, maar de E.O. zal toch niet zoiets uitzenden wat zou spotten met dit prachtige gebeuren tussen de Here Jezus en Petrus? Laten we bidden voor de E.O. en achter hen blijven staan in zaken die heel veel voor ons christenen betekent.

 9. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2009 om 17:46

  Het wordt in mijn beleving hoog tijd dat de EO stopt met ‘de discussie’ en (weer) overgaat tot de verkondiging!! Het geloof is uit het horen van de blijde boodschap.

 10. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2009 om 7:53

  Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat ik meerdere keren in mijn leven het uitgeschreewd heb : Heer red mij want ik verga ! En wonderbaarlijk , als de nood het hoogst is, is redding (Jezus) altijd nabij ! Dit ervaar je dan ook als iets wonderbaarlijks en je geeft je volledig vertrouwen aan Hem en houdt je ogen alleen maar op Jezus gericht. Helaas blijven wij kleingelovigen twijfelen (zondigen). Maar steeds weer opnieuw komt Jezus “lopend over het water” naar ons toe om ons weer te redden. De ultieme liefde! Ik kan niet leven zonder Hem. Hub.

 11. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2009 om 19:12

  Ik ben heel blij dat dat EO-programma niet is doorgegaan! Ik wil wel geloven dat de EO het goed bedoelde en ongelovigen wilde confronteren met Gods Woord. Maar het doel heiligt de middelen niet. Een programma waarin gespot wordt met de Zoon van God is ten allen tijde verwerpelijk. Ja, die spot is ronduit duivels.

  Maar ik geloof dat de Heiland op het water liep! Zou voor de Schepper van het ganse heelal iets te wonderlijk zijn? Er kunnen tijden in ons leven zijn, waarin we veel ervaren van Gods tegenwoordigheid. En er kunnen andere tijden zijn, waarin we (net als sommige bijbelse gelovigen) ons afvragen: “Waar is God?” Maar toen het erop aankwam en mijn leven in gevaar was, deed God krachtige daden. Dit heb ik meer dan eens meegemaakt!

  Door alles heen wat we in het leven meemaken kunnen God en Zijn Woord steeds dierbaarder en kostbaarder voor ons worden. Dan klinkt het als muziek in onze oren:
  Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. (Psalm 2: 12).

 12. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2009 om 22:42

  Hallo zusters en broeders,

  Bij mij welt de vraag op: waarom liepen zoveel medegelovigen te hoop tegen het nieuwe programma van de EO? Was het vooral angst? Voor het onbekende wat er te zien en te horen zou kunnen gaan worden? Is dat ook niet over het water lopen en dan gaan zinken? Niet vertrouwen op de EO, of op hun zo geliefde EO? Als het een programma zou worden waarin Gods Heiligheid te grabbel gegooid zou gaan worden, dan kan ik mij niet indenken dat de EO-leiding dat programma zou laten uitzenden.
  Maar het wordt ons als gelovigen niet gemakkelijk gemaakt, dat kunnen we leren vanuit de Bijbel. Juist vandaag was in onze gemeente te Delfgauw de schriftlezing uit Lucas 9:57 t/m 62 over ‘Het volgen van Jezus’ en 10:1 t/m 12 over ‘De uitzending van de zeventig’. Jezus volgen is niet het geloof voor jezelf houden, maar er mee de weerbarstige wereld ingestuurd worden om te gaan naar de plaatsen waar Hij zelf komen zou. We worden door Jezus naar al die ongelovige ‘cabaretiers’ gestuurd om het zo maar eens te zeggen! 10:3 : “Gaat heen, zie Ik zend u als lammeren midden onder de wolven.” Wat doen we dan? Deinzen we daarvoor dan terug of lopen we dan navolgend achter Jezus aan. Of zakken we toch op enig moment door het ijs en raken we zo het ongelovige stof van onze voeten kwijt?

  Persoonlijk vind ik dat alles wat er nu rondom de EO gebeurd is, mij aanspoort tot nadenken over hoe loop ik over het water volgend achter Jezus aan? Waar is mijn blik op gericht? Kijk ik naar mijzelf dan is er weinig hoop om niet er door te zakken. … Halleluja!

  Hartelijke groeten, Frank Steenks

 13. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2009 om 23:44

  Het is een uitdagende vraag? Durven we vandaag de dag Jezus te volgen ook al loopt Hij over het water? zijn we bang om te verdrinken net als Petrus in Matteus 14:25-33. We mogen weten dat als we echt in nood zitten, we ons vertrouwen mogen stellen op Jezus onze Redder. We hoeven niet te twijfelen aan Zijn Belofte. Laten we onze blik op Hem niet verliezen.God heeft ons geen kalme reis belooft, wel een behouden thuiskomst.

  Groet Bas Reijnen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden