Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een open brief (6 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 september 2009, 13:46 door Dirk A A

Deze keer sta ik stil bij de open brief die koning Hizkia voor de HERE neerlegde, toen hij niet meer wist hoe het verder moest. Jeruzalem was omsingeld en het leek slechts een kwestie van tijd te zijn voordat de stad zou worden ingenomen.

Deze bijdrage past in een serie die ik onlangs ben begonnen over het machtige ingrijpen van God in crisissituaties. Eerder schreef ik al ‘De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn’ en ‘Een reuzenprobleem’. U vindt ze elders op deze site.

We vinden deze geschiedenis met Hizkia in Jesaja 37. Jeruzalem werd belegerd door de legers van Sanherib, de koning van Assur. Hij stuurde zijn hofmaarschalk naar Hizkia, de koning van Juda en liet hem weten: vertrouw niet op de HERE, Hij kan u toch niet verlossen. Geef u over. Als Hizkia deze woorden hoort, gaat hij het huis van de HERE binnen, bedekt zich met een rouwgewaad en scheurt zijn kleren. Hij laat een boodschap naar de profeet Jesaja sturen: ‘Zo zegt Hizkia: deze dag is een dag van benauwdheid, smaad en straf (…) wellicht hoort de HERE de woorden van de maarschalk om de levende God te honen (…) wil dan een gebed opzenden’. Het antwoord van Jesaja is helder: ‘Vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt…’

Korte tijd later stuurt Sanherib opnieuw gezanten naar Hizkia, met de boodschap: ‘Laat uw God, op Wie gij vertrouwt, u niet bedriegen… (…) zou gij gered worden?’
Hizkia bevindt zich in een noodsituatie. Wat moet hij doen? Militair-strategisch gezien staat het er buitengewoon slecht voor. Wat doet Hizkia? Hij gaat niet overleggen met zijn minister van defensie of met wie dan ook.
We lezen dat hij opnieuw naar het huis van de HERE gaat, naar de tempel. Omdat hij weet dat er nog maar één uitweg is, de HERE God zelf. Jesaja 37:14 en 15 zegt: ‘Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde de brief van Sanherib uit voor het aangezicht des HEREN en bad tot de HERE… (…) Neig, HERE, uw oor en hoor; open, HERE, Uw ogen en zie; hoor al de woorden van Sanherib… (…) Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt.’

De Here hoort Hizkia en ziet de opengeslagen brief en komt in actie. Dat blijkt uit de reactie die de profeet Jesaja vervolgens naar Hizkia stuurt: ‘Zo zegt de HERE, de God van Israel, daar gij tot Mij gebeden hebt betreffende Sanherib (…) dit is het woord dat de HERE over hem spreekt (…) Langs de weg die hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, luidt het woord des Heren. En Ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en ter wille van Mijn knecht David.’

En zo gebeurt het. Op een wonderlijke wijze verlost de Here Jeruzalem, zonder dat ze zelf hoeven te strijden. Leest u Jesaja 37 maar.
Wat een voorbeeld ook voor ons! Wat doen wij als wij in een crisissituatie terecht komen, als wij niet meer weten hoe het verder moet? Durven wij het aan om zo ook de ‘ brieven’ die wij ontvangen, uit te spreiden voor het aangezicht van de Here? Als we een slechte uitslag hebben gekregen op een medisch onderzoek… Als we onze baan dreigen te verliezen… Als er een prijskaartje komt te hangen aan het volgen van de Here Jezus… en vul verder uw eigen probleem of crisissituatie maar in… Leg de brieven maar neer voor de Here. Hij leest mee, hoor.

Laten we de weg van Hizkia gaan, in volstrekte overgave aan de Here en in het volle vertrouwen dat Hij oplossingen kan geven in crisissituaties. Zijn weg is misschien wel anders dan wij zouden willen… maar Zijn weg is wel de beste!

Dirk van Genderen

6 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2009 om 10:50

  Inderdaad Dirk, wij moeten ons maar in vol vertrouwen aan Zijn oplossingen voor onze crisissituaties overgeven. Als ik in zo’n hopeloze en uitzichtloze situatie kom, bid ik vol overgave tot de Here met de woorden van Jezus in de hof van Olijven, Lucas 22-42:
  ‘Heer, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede!’ En aanvaard daarna “mijn Golgotha” met Gods-zegen.
  Voor u allen, veel sterkte in crisissituaties. Hub. Eussen

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2009 om 15:09

  Beste Dirk

  Wat een GEWELDIGE BOODSCHAP is dit dat de Here altijd met ons is in goede en in kwade dagen.
  Dank dat we alles van Hem kunnen verwachten en onze ‘brieven’ mogen uitspreiden voor Zijn aangezicht.
  Geloofd zij de Here de God van Abraham, Isaac en Jakob!

 3. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2009 om 21:08

  Beste Dirk

  Wat een troost en vrede ligt er in deze boodschap! Ik heb het zelf al vele malen mogen ervaren, Hij voorziet. Ook al gaat Hij soms een weg die we zelf niet zouden kiezen, maar inderdaad het is de beste weg. Zo mogen we leren en vertrouwen dat Hij een echte Vader voor ons wil zijn.

  Ik ben je heel dankbaar voor je nieuwsbrieven en je site! Gods onmisbare zegen toegebeden voor je kostbare werk.

  Nel Veerman.

 4. Joost de vries zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2009 om 9:53

  Wat een geloof had Hiskia om jaloers op te worden. Wij denken altijd dat we het zelf kunnen oplossen op onze eigen manier. Heb ook diep respect voor Uw geloof, Dirk van Genderen. Veel Zegen op Uw werk en inzet.

 5. J.M.P.Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 oktober 2009 om 16:23

  Dit zegt de Geest van GOD JHWH tot de discipel van het lam GOD’s :
  Zie, IK JHWH heb u ten allen tijde geïnspireerd omdat U mij de voorrang gaf in uw diensten aan mijn Lichaam de gemeente van de levende GOD, die IK JHWH BEN. Zie, IK BEN de HERE over wie U en uw broeders spreken en IK richt mij persoonlijk tot U en tot allen die deze mijn heilige woorden horen : Weest bereidt. Want ziet, de tijd nadert dat IK JHWH mijn geliefde messias, Christus Jezus, zal terugsturen met de wolken van de hemel om de ware lidmaten van het lichaam van Christus Jezus tot Hem te vergaderen, opdat zij voor eeuwig met Hem en met MIJ zullen zijn. Ziet, IK JHWH BEN de Almachtige, en mij is niets onmogelijk. Bidt in geloof en gij zult ontvangen, want IK JHWH BEN de levende en horende GOD , die de Vader is van u allen, die gij in GOD’s genade oren hebt om te horen, hetgeen MIJN Geest tot u spreekt in mijn of Jezus naam. IK JHWH BEN.

 6. Jos zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2009 om 20:04

  Wat geweldig om juist nu deze prachtige bemoedigingen te mogen lezen.
  Om gewezen te worden op de waarheid van onze Almachtige Vader.
  Wij zitten op dit moment in heel zwaar weer. Alle omstandigheden zien er gewoon hopeloos uit. Al maanden geen inkomen meer, geen enkele opvang of mogelijkheid voor uitkering of ondersteuning. Leven van giften . . . . zomaar van mensen waar we het niet van zouden verwachten . . . Hoe lang nog? Hoe lang nog voordat Zijn zegen komt?
  Na dit gelezen te hebben . . . Hij gaat het doen! Hij zal voorzien!
  Dank jullie wel voor deze bemoediging, dank jullie wel voor jullie reacties op deze bemoediging.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden