Vrede of terreur?

Indrukwekkend! Zo wil ik de toespraak typeren die de Israëlische premier Benjamin Netanjahu onlangs hield voor de Verenigde Naties. Ten diepste stelde hij de wereld voor de keuze: vrede of terreur? Zijn slotwoorden maakten diepe indruk. In het Hebreeuws sloot hij af met de zegenbede uit Numeri 6.

In de media werd er – zoals te verwachten was – weinig aandacht besteed aan zijn redevoering en des te meer aan die van Barack Obama. Vandaar dat ik deze week uitgebreid citeer uit zijn toespraak, opdat u daarvan alsnog kennis kunt nemen.
Een dag eerder had Obama zich in zijn speech voor de VN gekeerd tegen de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria. De Palestijnse Arabieren zouden daar hun eigen thuisland moeten krijgen. Maar Obama weet toch ook wel dat er nooit een Palestijnse staat heeft bestaan. Hoezo thuisland?

Daar stond hij, de door velen verachte Netanjahu. Fel trok hij van leer tegen het Iraanse regime. Hij vertelde over zijn bezoek onlangs aan Berlijn. Daar zag hij de notulen van de nazi’s met gedetailleerde beschrijvingen van de uitroeiing van de Joden. Hij toonde een kopie en vroeg: ‘Is dit dan een leugen?’ Hij bedankte de delegaties die afwezig waren of wegliepen (gelukkig ook Nederland, dvg) tijdens de toespraak van de Iraanse leider, een dag eerder.

Netanjahu refereerde eraan dat bijna 62 jaar geleden de VN het recht van de Joden hadden erkend, een volk, 3500 jaar oud, op een eigen staat in het land van hun voorouders. ‘De VN werd opgericht na de slachting van de WO II en de verschrikkingen van de holocaust, om een herhaling van dergelijke verschrikkingen te voorkomen. Niets ondermijnt de centrale missie van de VN meer dan een systematische aanval op de waarheid. Gisteren stond hier de Iraanse president die zijn nieuwste antisemitische kreten spuwde.’
En voor degenen die wel naar hem hadden geluisterd, had hij de volgende boodschap: ‘Hebt u dan geen schaamte, hebt u geen fatsoen? Slechts zes decennia na de Holocaust geeft u legitimiteit aan een man die ontkent dat de moord op zes miljoen Joden heeft plaatsgevonden en aankondigt de Joodse staat van de kaart te willen vegen. Wat een schande! Wat een aanfluiting voor het handvest van de Verenigde Naties. Sommigen denken dat deze man alleen de Joden bedreigt, maar de geschiedenis leert, dat wat begint met aanvallen op de Joden vaak uitloopt op aanvallen op vele anderen.’

Als geen ander beseft Netanjahu de aard van de dreiging van Iran. ‘Het Iraanse regime wordt gestuurd door extreem fundamentalisme en is verantwoordelijk voor dodelijk geweld tegen christenen, joden, moslims, hindoes en anderen wereldwijd en wil de wereld terugwerpen in de Middeleeuwen.’ Hij riep de VN op te voorkomen dat de tirannen in Teheran in het bezit komen van atoomwapens. ‘De grootste bedreiging vandaag is een huwelijk tussen religieus fanatisme en massavernietigingswapens.’

Uitgebreid ging de Israëlische premier in op het recente VN-rapport over de Gaza-oorlog, waarin Israel wordt veroordeeld, evenals trouwens de Palestijnen. Hij wees erop dat jarenlang door Hamas raketten vanuit Gaza op Israel werden afgevuurd. In 2005 trok Israel zich totaal terug uit Gaza. ‘Het bracht geen vrede. In plaats daarvan kregen we een terreurbasis in Gaza, gesteund door Iran. De raketaanvallen vertienvoudigden, maar de VN bleef stil.
Na acht jaar werd Israel gedwongen te reageren. Wij werden geconfronteerd met een vijand die dubbele oorlogsmisdaden pleegde, door burgers te beschieten, terwijl de strijders zich verstopten achter burgers. Met chirurgische acties probeerden wij degenen die de raketten afschoten, uit te schakelen. We stelden alles in het werk om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken.’

In felle bewoordingen hekelde hij dit rapport: ‘Wat een verdraaiing van de waarheid! Wanneer dit verslag niet wordt verworpen, klinkt de boodschap: terreur loont. Wij mogen ons kennelijk niet meer verdedigen, hoe terughoudend we dat ook gedaan hebben. Alle volken moeten kiezen. Sta je aan de zijde van Israel of kies je voor de terreur, het terrorisme. Als Israel opnieuw risico’s moet nemen voor de vrede, moeten we nu weten dat u morgen naast ons staat.’

Netanjahu stelde met nadruk dat Israel vrede wil! ‘Als een Arabische leider werkelijk vrede wil, sluiten we vrede.’ Waarop de Palestijnse delegatie opstapte. Dit willen ze niet horen. ´We hebben vrede met Egypte, vrede met Jordanië. En wanneer de Palestijnen echt vrede willen, dan zullen ik en mijn regering en het volk van Israel, vrede maken. Maar we willen een echte vrede, een verdedigbare vrede, een permanente vrede.’

Hij verwijst naar de tekst op de muren van het VN-gebouw, naar, zo zegt hij, de grote Bijbelse visie van de vrede. ´Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Deze woorden werden gesproken door de Joodse profeet Jesaja. 2800 jaar geleden liep hij in mijn land, in mijn stad, in de heuvels van Judea en in de straten van Jeruzalem.
Het is ons vaderland, het land van onze voorouders. Wij willen naast elkaar leven met de Palestijnen, in vrede, welvaart en waardigheid. De Palestijnen moeten alle bevoegdheden hebben om zichzelf te regeren, met uitzondering van een handvol bevoegdheden die Israel in gevaar kunnen brengen. Daarom moet een Palestijnse staat gedemilitariseerd worden. We willen geen ander Gaza, geen andere door Iran gesteunde terreurbasis, die grenst aan Jeruzalem.’

Met grote nadruk zegt hij het: ‘Wij willen vrede en ik geloof dat zo’n vrede kan worden bereikt. Maar alleen op voorwaarde dat we erin slagen de krachten terug te dringen van de terreur – onder leiding van Iran – die ernaar streven om de vrede te vernietigen, Israel te elimineren en de wereldorde omver te werpen. De vraag waarmee de internationale gemeenschap thans wordt geconfronteerd, is of zij bereid is deze krachten het hoofd te bieden of het hoofd ervoor zal buigen.’
In dit verband verwijst hij naar de woorden van Jozua, meer dan 3000 jaar geleden, om sterk te zijn en vol goede moed. ‘Laten we dit gevaar het hoofd bieden, onze toekomst veilig stellen en, als God het wil, een duurzame vrede smeden voor de komende generaties.´

Waarna hij afsluit in het Hebreeuws, met de woorden uit Numeri 6:24-26: ‘De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.’

Tot zover de toespraak van Netanjahu. Wilt u blijven bidden dat God hem moed en wijsheid schenkt, in de lijn van 1 Kronieken 12:32, waar over de Issakarieten wordt gezegd dat zij de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Israel doen moest.

Hoe krachtig de Israelische premier ook stelling neemt tegen terreur en het opneemt voor zijn volk, het lijkt erop dat de wereld zich meer en meer keert tegen Israel. Volg het nieuws maar, lees de kranten, kijk naar het Journaal. We zijn onderweg naar Zacharia 12, de voorzegging van de Here zelf, dat het moment zal aanbreken dat alle volken zich tegen Jeruzalem zullen keren.

Obadja 1:15 zegt over de volken die zich tegen Israel en Jeruzalem keren: ‘Nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.’

Het zal Iran – en net zo goed de Palestijnen – waarachtig geen zegen vanuit de hemel opleveren wanneer ze volharden in hun aanvallen op Israel. En dit geldt evenzeer voor Amerika of voor welk ander land dan ook.
Laat dit voor ons een aansporing zijn om ons verbonden te weten met het Joodse volk, biddend voor de vrede van Jeruzalem. Die vrede komt vast en zeker, wanneer de grote Vredevorst zal komen, de Here Jezus Christus.

Dirk van Genderen