Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidt u ook voor Geert Wilders? (22 reacties)

Geplaatst op woensdag 21 oktober 2009, 19:22 door Dirk A A

Wellicht zijn er lezers van deze site die sympathie hebben voor Geert Wilders. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat zijn aanhang ook in christelijke kring groeit. Ik begrijp dat, maar mijn vraag is wel of de weg van Geert Wilders de weg is die volgelingen van de Here Jezus moeten gaan.

Ook ik zie het gevaar van de opmars van de islam, een zeer antichristelijke religie. De dreiging ervan wordt zeer onderschat, ook in christelijke kring. Vandaar dat ik het zeer wel mogelijk acht dat God Geert Wilders gebruikt als een appèl om onze ogen te openen voor dit gevaar. Ooit schreef ik, in een artikel over de islam, dat een kwart van de wereldbevolking op het punt staat voor eeuwig verloren te gaan. Omdat ik vast wil houden aan wat Gods Woord zegt, namelijk dat er alleen behoud en redding is door geloof in de Here Jezus Christus. Er kwamen heftige reacties op die uitspraak, omdat je dat toch aan God over moet laten.
Laten we vasthouden dat de God van de islam niet dezelfde is als de God van de Bijbel. In 1 Johannes 4 wordt benadrukt dat Jezus in het vlees is gekomen. Elke geest die dit ontkent, zegt vers 3, is niet uit God. ‘Dit is de geest van de antichrist.’ De islam zegt immers dat God geen zoon heeft.

Terug naar de vraag of de weg van Geert Wilders de weg is die wij hebben te gaan. Is het ten diepste niet de weg van angst? Angst voor overheersing door de islam?
Ik geloof dat wij geroepen worden tot iets anders. En daarvoor verwijs ik naar Mattheus 9, naar de verzen 35 tot 38. De Here Jezus ziet de scharen gaan en wordt met ontferming bewogen, omdat ze voortgejaagd en afgemat zijn, als schapen die geen herder hebben. En dan voegt Hij eraan toe: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst.’

Dit is de weg die wij te gaan hebben. Kennen wij die bewogenheid van de Here Jezus voor al die mensen om ons heen, de moslims, en alle andere mensen? Als van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij met ontferming bewogen is, wordt daar het sterkste woord gebruikt wat er is voor ‘met ontferming bewogen’, ‘medelijden hebben met’. Dat je er diep van doordrongen bent dat al die mensen verloren zijn als ze Hem niet kennen en dat dat je raakt tot in het diepst van je hart. Dat je iets kent van Zijn bewogenheid, van Hem Die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Is er een voortdurend gebed in ons voor al die mensen? En ook voor Geert Wilders, dat hij de Here Jezus zal leren kennen? Dat zou een wonder zijn… En laten we dan ook bidden voor bescherming van hem.
Weet u dat er momenteel een ‘revolutie’ gaande is in het Midden-Oosten, met name in Iran? Er komen tienduizenden, honderdduizenden en misschien wel miljoenen moslims tot geloof in de Here Jezus. We mogen God danken voor deze opwekking en bidden of Hij krachtig door wil gaan met Zijn grote werken in de moslimwereld. We horen en lezen dit niet in het Journaal of in de krant, maar het gebeurt wel. Dat is de weg! De weg dat moslims Hem leren kennen, de Here Jezus. En vergeet niet juist zij vaak zwaar moeten lijden vanwege hun overstap van de islam naar het christelijke geloof. Zij hebben ons gebed zeer nodig.

De oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Ik wil u aansporen te bidden om arbeiders om die oogst binnen te halen. We kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat, goede dingen wellicht. Het kan zijn dat we sneller naar een christelijke conferentie gaan dan dat we een uur langer op onze knieën liggen om dit gebed te bidden. Het kan ook zijn dat we zo zitten te wachten op de komst van de Here Jezus of op de opname, dat we er niet of maar nauwelijks meer aan toekomen om te getuigen van de Here Jezus.
En zeker, ook ik geloof dat de komst van de Here Jezus heel dichtbij is en laten we bereid zijn Hem te ontmoeten. Maak uw leven met Hem in orde, maar vergeet niet om dit gebed te bidden, dat de Here arbeiders zal uitzenden in Zijn oogst. En wie dit gebed oprecht bidt, zal er toch bij zeggen: ‘Here, ook ik ben bereid door U ingeschakeld te worden, waar dan ook…’

Dirk van Genderen
(eerder geplaatst in Het Zoeklicht)

22 Reacties

 1. Sjaak Koppe zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2009 om 23:08

  Hoe belangrijk inderdaad de voorbede. We kunnen zo gefrustreerd raken van allerlei dingen in de kerk en samenleving en uit onmacht met wrevel reageren. Maar daar zal niet iets goeds uit voortkomen.

  Maar in geloof en overgave leren bidden! Die stem, of dat gevoel het zwijgen opleggen die beweert dat het bidden toch niet helpt…

  Dat gebed om de Heilige Geest die ook mij zelf tot een nieuw mens maakt die niet gemaakt, maar vanuit een hart waar Jezus Koning is, reageren mag. Een wonder op zich, dat dat geschieden mag. Tot Gods eer en tot Zegen voor de mensen om ons heen, maar ook ver weg voor wie we bidden mogen.

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2009 om 23:19

  Beste Dirk

  Ik denk dat je inderdaad wel voor Geert Wilders moet/kan bidden. Ik geef toe dat ik dit nog weinig heb gedaan.
  Ik zie bij de PVV best goede dingen. Zo kant Fleur Agema zich bijvoorbeeld tegen abortuspraktijken.
  Er zijn ook negatieve aspecten zoals het meestemmen met VVD en D’66 voor de uitbreiding van de openstelling van winkels op zondag.

 3. j.v.klaarbergen zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 9:07

  Hallo Dirk,
  Wat de politiek betreft en in het bijzonder Wilders vind ik alles zo erg verwarrend. Zelfs in de christenunie ziet GOD (Met veel eerbied gesproken) “geen kans” om wat goeds uit te werken. Ik vind de politiek zo onbetrouwbaar.
  Wat wel betrouwbaar is dat is onze Here GOD en zijn woord, dus de bijbel. Ik lees hier dan ook altijd met genoegen in en weet dat Hij met de wereld en ook met mij een plan heeft ook al begrijp ik Zijn weg niet, ik weet dat alles wat Hij doet goed is!
  met vr. groet,
  Jaap

 4. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 10:42

  Dirk,

  Hoe gaat het met jou? Met mij gelukkig redelijk. De medicijnen slaan aan en ik red me ermee. Ik hoop voor jou ook.

  Het is waar dat vele Kinderen van God, wedergeboren mensen, achter Geert Wilders aanlopen. Of hij uit gevaar voor eigen leven handelt of ten diepste de weg van angst bewandelt weet ik niet maar hij is wel zeer overtuigend, dat wat wij christenen vaak niet zijn. Hij staat ook achter Israel. Dat alles meenemend wordt er wel eens aan mij een stemadvies gevraagd. Ik kom dan toch uit bij onze broeder van der Vlies van het SGP die hetzelfde uitspreekt als Wilders maar het doet vanuit zijn christelijk geloof en ook met overtuiging. Bidden voor Wilders maar voor alle leden van het parlement doen we dagelijks en hebben we allemaal te doen. Ook voor ons Koningshuis, die wegen bewandelen die niet van de Heere zijn.
  Dat wilde ik je wel even kwijt.
  Hartelijke groet, Gods nabijheid toegebeden en, wie weet, tot zien,
  In de komende Heer verbonden,

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 11:40

  Wat het bidden voor Geert Wilders betreft:
  Tim.1:1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
  2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
  3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
  4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
  5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
  6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
  En:
  Rom. 13:1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
  2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.
  3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;
  4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.
  5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.
  6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.
  7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

  Wat het binnenhalen van de oogst betreft, als men de hele perikoop leest zal blijken dat het niet in deze tijd geplaatst moet worden. Het geldt in het bijzonder Israel (Matt. 10:7, 21-23).

  Laten wij vooral niet vergeten dat wij der wereld gestorven zijn en burgers van een rijk in de hemel. Daarom volgen wij onze overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus,…
  Wij zijn Zijn getuigen, en daardoor worden zondaars tot de Heer gebracht zonder onderscheidt te maken tussen mensen van welke komaf dan ook.
  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 6. sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 13:49

  Shalom Dirk en Broeders en zusters in YESHUA
  Ben het met je eens Dirk, dat wij zeker moeten bidden voor Geert Wilders.
  De VADER gebruikt wel vaker mensen om ZIJN wil te doen, mensen die wij niet hadden uitgekozen.
  Persoonlijk geloof ik (en tracht dat ook) bidt zonder ophouden.
  Zo zie ik dat, tijdens vele tijden dat ik ziek was en in ziekenhuizen vertoefde, mocht ik leren van DE HEER, dat bidden is intens contact met VADER.
  Sinds lang praat ik elke dag en ook wel nacht met VADER en mag alles bij HEM brengen en vragen wat HIJ wil, ook met en in ons leven.
  Bidden is ademhalen (geestelijk gezien). Immers HIJ JHWH is ONZE VADER, zo heeft YESHUA ons geleerd.
  Persoonlijk ben ik blij dat DE HEER altijd bevestigt wat door ZIJN knechten is geprofeteerd. Denk aan Lance Lambert.
  (Ook ondergetekende) mocht iets daarvan zien en vernemen (door DE HEILIGE GEEST) dat er miljoenen moslims tot YESHUA komen.
  Prijs ZIJN NAAM.

  Ook Dirk jij en je vrouw veel sterkte toegebeden voor jullie dochter Lieke.
  DE VADER is niet aan plaatsen gebonden, gelukkig maar, ook haar dragen wij voor GODS TROON.

  Allemaal GODS RIJKE ZEGEN toegebeden, blijf in de LIEFDE.

  HET BESTE KOMT NOG.

  MARAN_ATHA YESHUA KOMT SPOEDIG;

  SHALOM zij OVER ISRAEL en ONS.

  Jullie br. lou Sandifort

 7. els tolsma zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 15:51

  Hallo Dirk,

  Ik bid steeds dat Geert Wilders tot geloof mag komen. Als hij de Heer leert kennen zal hij een echte getuige zijn, hij komt er voor uit.

  Groetjes Els.

 8. Klaas zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 17:24

  Beste Dirk,
  Ik ben er niet van overtuigd dat in christelijke kring de dreiging van de islam wordt onderschat. Het is voor mij wel heel duidelijk dat God Geert Wilders gebruikt om ons de ogen, voor zover nog niet in zijn geheel, te openen voor de realiteit van de dreiging van wat ons te wachten staat. Ik kan alleen maar zeggen dat wij God hier dankbaar voor moeten zijn dit inzicht te mogen ontvangen.Ik ben het echter niet eens met de manier waarop dit probleem in de publiciteit wordt gebracht door de PVV. De berichten dat er vele moslims komen tot het geloof in Jezus Christus en vandaag nieuws dat er gesproken wordt tussen Israel en Iran over een kernvrij Middenoosten is een bevestiging dat God aan het werk is. Des te meer een reden om zeker voor Geert Wilders te bidden dat hij ooit onze grote God mag leren kennen als ook zijn Grote Verlosser en Heiland.

 9. gert zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 17:32

  Wat mij zo opvalt is dat totaal vergeten wordt dat Jezus Zijn volgelingen vlak voor Zijn Hemelvaart ernstig waarschuwt voor de komst van valse profeten die vele zullen verleiden. Nou als één ding overduidelijk is, is het wel dat mohammed een super valse was/is. Ik heb door de slappe houding op dit punt m’n lidmaatschap van eo en cu op moeten zeggen. De eo nota-bene gaf geregeld (onbedoeld) de islam een platform in hun programma’s. Ik ben blij dat er nog één partij is die ons duidelijk waarschuwt voor de gevaren van de islam.
  Ik heb (1) sympathie voor Geert Wilders omdat hij wel het gevaar van de islam benoemd.
  Ik heb (2) sympathie voor Geert Wilders omdat hij Israel van harte liefheeft.
  Ik heb (3) sympathie voor de PVV omdat er geloofsgenoten als Lukas Hartong en Raymond de Roon (ex gpv,cu) volop mee doen.

 10. bea zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2009 om 17:58

  dat ík gered ben is een evengroot wonder dan dat geert wilders tot bekering zou komen. in onszelf zijn we immers “allen afgeweken”??
  goed stuk weer, bedankt!!

 11. Pien zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2009 om 12:14

  Spiegelverhaal bij Lukas 19:1-10

  1. Jezus ging Den Haag in en trok door de binnenstad.
  2. Er was daar een man die Geert Wilders heette, een minister uit de tweede kamer.
  3. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand Hij was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.
  4. Daarom pakte hij tram nummer 16 en stapte uit bij halte Spui-stadhuis, en liep het stadhuis binnen, ging met de lift naar de bovenste verdieping om daar uit het raam te gaan kijken om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam.
  5. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Geert Wilders, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw departement verblijven.
  6. Geert Wilders kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde in zijn werkkamer, nadat ze met de tram daar naar toe waren gegaan.
  7. Allen die dit zagen,zeiden sjagerijnig tegen elkaar: Hij is het kantoor van die fascist binnen gegaan om onderdak te vinden voor de nacht.
  8. Maar Geert Wilders was binnen al gaan staan en zei tegen de Heer: Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de asielzoekers en de vreemdelingen die ik geen plekje in Nederland gunde. En als ik moslims tekort heb gedaan door mijn houding geef ik mijn tijd in viervoud aan ze.
  9. Jezus zei tegen hem: Vandaag is in dit kantoor redding gekomen, want ook jij bent een zoon van Abraham.
  10. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

 12. f v hijum zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2009 om 13:19

  Beste br Dirk het is een goed stuk en de reden dat ik op geert stem is dat hij het gevaar van de islam niet onderschat maar door GOD misschien wel wordt gebruikt om christen politici de ogen te openen want ZIJ zwijgen in alle toonaarden HG FOKKE

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2009 om 17:52

  Beste Dirk

  Ik ben blij dat de CU eindelijk ook tot het inzicht is gekomen dat de Islam nu niet bepaald mensen tot elkaar brengt.
  Het zal de CU zeker zetelwinst opleveren. Je vraagt je wel af waarom ze niet eerder een sterker standpunt hebben ingenomen…..

 14. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2009 om 21:35

  Beste Dirk

  Elk jaar op 4 mei, gedenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
  Ook gedenken wij de 6 miljoen joodse slachtoffers.

  Christenen van Nederland die sympatie hebben voor Geert Wilders. U wilt toch straks niet de vraag worden gesteld, u heeft het niet geweten.
  Dit was het antwoord van de NSB, Duitsers en andere volgelingen.

  Zelfs nu nog wordt de holocaust door velen nog ontkent. En dan nog de andere vele slachtoffers, zigeuners, gehandicapten, homofielen, degenen die hun leven in de waagschaal zetten voor onderduikers.

  Heel goed dat we voor Geert Wilders gaan bidden, maar laten we Christelijk Nederland niet vergeten.
  Alles wat extreem rechts of links is, daar moeten we ons verre van houden. Het is het kwaad in de wereld.

  In vind deze zin van Dirk dan ook zeer gevaarlijk: vandaar dat ik het ook zeer wel mogelijk acht dat God Geert Wilders gebruikt als een appel om onze ogen te openen voor dit gevaar. Dit lijkt mij meer iets voor de duivel.
  Dan zouden we ook kunnen zeggen dat hitler op deze manier is gebruikt.
  Dit gaat mijn gezonde verstand, en de liefde van onze Heer voor ons, niet te begrijpen.

  Laten we ons bezig houden met goede nieuws, waarin Jezus, onze verlosser, ons is voorgegaan.

  Vr gr Rene.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2009 om 17:34

  Zelf zou ik bijna willen zeggen ( en dat hoor ik mensen vaker zeggen): Hier helpt geen bidden meer, hier moet aan “gewerkt” worden voor Gods vredes-rijk dat komende is. Waarmee ik wil zeggen: Wij Christenen moeten ons Christen-zijn méér laten zien en horen, op welke plek wij ook komen, ook in het politieke leven waar de belangrijke beslissingen worden genomen. Wees een “levende-steen” van de Christelijke wereld-kerk. Wilders benoemt de grote problemen in de maatschappij, maar komt met extreme oplossingen. Met sommige oplossingen van hem ben ik het, uit zelfbescherming, wel met hem eens, denk aan b.v.: De gewelddadige extremisten van de islam en criminele buitenlanders.
  Maar het belangrijkste vind ik toch de (missionaire) taak van de Christelijke Politici in deze, vanuit welke partij dan ook voor deze maatschappelijke problemen. En los deze problemen op een menselijke en humane manier op, rekening houdend met de eigen “zelfverdediging”.
  Mede-mens Hub. Eussen.

 16. Ank zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2009 om 10:05

  Beste Dirk,
  Dat Wilders misschien wel door God gebruikt wordt om christenen de ogen te openen geloof ik wel en dat er voor hem gebeden moet worden is zeker.
  Wat mij wel verontrust, is hoe christenen achter een mens aan gaan lopen om hun problemen op te lossen. Veel van hen zullen als de problemen nog erger worden en er staat dan een sterke man op zo in de handen van de antichrist vallen.

 17. Andries Wessels zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2009 om 11:54

  Beste Dirk,

  Wanneer wij als christenen onze houding naar moslims en andere laten bepalen door wat een Geert Wilders er van vindt, vanuit zijn politieke denkwijze, dan zitten wij als christenen er goed naast. Want niet Geert-W moet mij de ogen openen voor de geest van de antichrist die zich steeds duidelijker openbaart, maar Gods Woord. Wat zei Jezus Christus tegen de emmaúsgangers toen Hij onderweg met hun sprak? O onverstandig en tragen van hart, wist gij niet? En dan gaat Hij hun de schrift uitleggen, en dan op de terugweg naar Jeruzalem zeggen ze tegen elkaar: was ons hart niet brandende
  in ons toen Hij ons de schriften opende?
  Want ook achter het vriendelijke gezicht van G.W. kan ook de antichrist schuilgaan, precies als de islam, en ook de antichrist zal zich straks ook op deze wijze openbaren in de eindtijd. Wat wij vooral te doen hebben is ons
  land en volk opdragen voor de troon van God, in het bijzonder onze regering.
  Want niet wat Wilders zegt is belangrijk, maar door welke geest wordt hij gedreven? Onderscheiding van geesten, dat is waar het in deze tijd in het bijzonder op aan komt.

  En wij moeten ons als kinderen Gods geen angst aan laten praten, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars.
  Christus en ook de apostelen zijn niet gaan demonstreren tegen het Romeinse rijk, maar hebben het lijden aanvaard, en Jezus Christus ging ook van judas zijn voeten wassen, en wij moeten beseffen dat ons koninkrijk niet van deze wereld is.
  Wij zijn als kinderen van God de rijkste mensen op aarde, daar kunnen alle bankiers van deze aarde niet tegen op. Prijst De Heer want God is goed.
  Wij als kinderen van God leven vaak als mensen die van een sociale minima leven terwijl ons in Christus-Jezus het maximale is toebedeeld, namelijk het eeuwige onverwoestbare leven waartoe ons God de Vader ons al had voorbestemd van voor de grondlegging der wereld.
  Laten wij daarom bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, want dat zal onze bestemming zijn. Hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Moge God ons geven dat wij ons gedragen als verlosten, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende, waar Christus is.

  De dag komt dat ook het volk Israél zijn koning zal aanbidden, zoals eens de broers van Jozef, toen hij zich bekend maakte en zei: ik ben jozef. En dat Hij later zal zeggen: niet gij hebt mij in Egypte gebracht, maar God heeft mij voor u
  uitgezonden om u in het leven te behouden. En wanneer Zijn voeten straks zullen staan op de Olijfberg, dan zal Hij tot hen zeggen, zoals in de hof van Getsemané: ‘Ik Ben Het’. Lieve mensen, wat zal er straks op die dag door dit volk heengaan? Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. Amen. Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2009 om 16:19

  Beste Dirk

  Je zult begrijpen dat ik echt enorm blij ben dat de CU dit allemaal zegt. Ik hoop ook dat ze tot daden zullen komen en ook in de Tweede Kamer deze geluiden laten horen.

  Christenen moeten het voortouw nemen in het debat over islam en godsdienstvrijheid, vindt Gert-Jan Segers. Het kan niet zo zijn dat moslims in het Westen aanspraak maken op vrijheid van godsdienst, terwijl niet-moslims in de islamitische wereld die vrijheid niet hebben.
  Toen onlangs de Egyptische Mohammed Hegazy zich wilde laten uitschrijven als moslim en laten registreren als christen, was dat het begin van een in Egypte geruchtmakende rechtszaak. Andere ex-moslims in Egypte die christen zijn geworden, houden zich meestal stil over hun nieuwe geloof. Maar Mohammed Hegazy wil, samen met zijn eveneens tot het christendom bekeerde vrouw Zeinab en hun dochter, gebruikmaken van de vrijheid die hij volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft. In zijn uitspraak over de zaak stelde de Egyptische rechter echter: „Hij kan in zijn hart geloven wat hij wil, maar op papier kan hij zich niet bekeren.”
  Deze uitspraak illustreert het feit dat er in islamitische landen niet of nauwelijks sprake is van godsdienstvrijheid. Op de lijst van Open Doors van landen waar christenen worden vervolgd, gaat het voor driekwart om islamitische landen.

 19. s.aalbersberg zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2009 om 23:07

  Een aantal maanden geleden schreef ik dit artikel
  https:\/\/www.bloggen.be/familieaalbersberg/archief.php?startdatum=1234134000&stopdatum=1234738800

 20. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 26 oktober 2009 om 23:33

  Beste Dirk, Al had ik dit commentaar al van je gehoord in de dienst op “tBrandpunt in Doorn. Het was toch goed het nogmaals te horen, want wij mensen vergeten snel. Ik geloof zeker dat Geert Wilders gebed nodig heeft, maar dan voor z’n persoonlijke geloof en behoud. Al vind ik de problematiek rond de asielzoekers en vooral de Moslims heel moeilijk, en vind wel dat als het in eigen land weer goed gaat ze terug zouden moeten gaan. Toch is het denk ik wel onze opdracht om zeker voor ze te bidden en ze als onze naasten te zien. Ik las eens in een boek van Dhr. van Barneveld dat wij niet naar het Midden-Oosten hoeven om ze te bereiken met het Evangelie maar dat God ze al jaren lang onder ons heeft gebracht om wat jij Dirk bedoelt ze het Evangelie aan te reiken. Maar de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Helaas vind ik dat zelf ook heel erg moeilijk en bid dat God me zijn weg bekend maakt en vrijmoedigheid geeft om te spreken. Ik heb ontzettend veel moeite met de Moslims die overal dood en verderf over de wereld zaaien, elke dag zie je weer de ergste beelden,en Christenen worden op gruwelijke wijze omgebracht. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten wie er achter zit, hij weet dat zijn tijd kort is en gaat als een briesende leeuw te keer zoekende wie hij nog kan verslinden. Bedankt Dirk dat ik het toch nog een keer heb gehoord hoe nodig het is er voor te bidden. Allen Gods zegen toegewenst.

 21. robin zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2010 om 8:40

  beste dirk,

  Als actief christen ben ik zeer geschokt door wat u geschreven hebt.
  Wie bent u om de wegen van onze Heer te doorgronden.
  Als u zegt dat Wilders door God, de Vader gezonden is, betwijfel ik of u weet wat het geloof in Christus inhoudt.
  Heeft Christus niet gezegd “hebt u naasten lief zoals uzelf”, een, naar mijn bescheiden mening een belangrijke uitspraak? Vallen moslims hier niet onder?
  U zegt dat de God van de moslims niet onze God is, waarom is de God van de Joden dat dan wel? zij geloven ook niet in de Here Jezus. Waarom zou het niet kunnen zijn dat moslims dezelfde God hebben, maar niet kunnen begrijpen wat onze drie-EENheid inhoudt?
  Wat mij ook opviel was dat u sprak over een revolutie van christenen in het midden-oosten. Waar haalt u deze informatie vandaan? Als wij het niet uit de media te horen krijgen, hoe weet u het dan en hoe komt het dan dat de rest van de Nederlandse bevolking hier nog niet van heeft gehoord.

  Ik ben net als u tegen de islamisering van ons koninkrijk, maar ben absoluut niet van mening dat islamieten “de geest van de antichrist” zijn.
  Zoals er goede en mindere goede christenen zijn, zijn er ook goede en mindere goede moslims. Ik raad u ten zeerste af om uitspraken te maken over dingen die u niet kan weten, wie zegt dat u in het Duizendjarig Vredesrijk binnen wordt gelaten. Wie zegt dat alleen mensen binnen komen die gedoopt zijn (en in mijn geval verzegeld). Deze vreselijke intolerantie hoort niet bij mijn geloof. Jezus Christus hielp armen, zieken, “randpersonen”, moeten wij deze mensen dan in onze tijd wel buitensluiten? In plaats van alleen bidden voor Geert Wilders kan u misschien eerst bidden voor de gekwetste zielen die het ook hard nodig hebben.

  een verontwaardigde christen

 22. aafje zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 17:03

  Heel belangrijk! Ik denk alleen dat andere partijen nog meer de godsdienstvrijheid in de weg staan op dit moment! Zo als GroenLinks en PvdA. Zo kwam GroenLinks met de opmerking dat ze de EO zouden willen verplichten ook niet-gelovigen aan te nemen bij hun werk en zo wilde PvdA verbieden dat christelijke scholen selectief zijn in het aannemen van personeel als het gaat om praktiserende homo’s. Waar blijft dan de christelijke identiteit? Hoe kun je die vasthouden zonder selectief te zijn in het aannemen en ontslaan van personeel om principiele redenen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden