Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een open Bijbel aan de kerkdeur (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2009, 12:39 door Dirk A A

In het jaar 1517 timmerde Luther op 31 oktober zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Anno 2009 is het opnieuw dringend nodig dat de Bijbel meer opengaat. Misschien is het een idee dat we een opengeslagen Bijbel aan onze kerkdeuren bevestigen. Als signaal! En dat we ons voor de Here zullen verootmoedigen, onze zonden en de zonde van land en volk belijden en Hem vragen of Hij ons genadig wil zijn.

Als de Bijbel weer open gaat, zullen we zien dat de Bijbel ons onder andere de weg wijst naar de Here Jezus en ons laat ons zien in welke tijd we leven. Zo lezen we in 1 Petrus 4:7a: ‘Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning…’ Ik zou u wel wakker willen schudden, als u dat nog niet bent. Ontwaakt! Komt tot bezinning! Maak uw leven met God in orde. Want de wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Dat zegt de Bijbel. Ik zeg niet dat dit vandaag gebeurt of morgen, dit jaar of volgend jaar – dat weet alleen de Vader – maar laten we bereid zijn Hem te ontmoeten.

Het is niet langer de tijd om ‘spelletjes’ te spelen, ook niet in de kerk. Laten voorgangers en predikanten hun gemeenten wijzen op de ernst van de tijd waarin we leven en de mensen oproepen tot geloof en bekering. Nu het nog kan…
Kijk eens om u heen. De dreiging van de Mexicaanse griep hangt over deze wereld. Wat staat ons te wachten? En zijn de vaccins tegen deze griep wel veilig?
En is de financiële crisis echt wel voorbij, zoals politici en de bankwereld ons willen laten geloven? Diverse toonaangevende economen waarschuwen voor een nieuwe, nog ernstiger crisis.

Ook met het klimaat wordt een spelletje gespeeld. Zeker, wij moeten zuinig omgaan met Gods mooie schepping, en dat kan nog wel een tandje beter, maar tal van beleidsmakers spelen in op angst. Iedereen heeft het over temperatuurstijging en zeespiegelstijging en andere dramaverhalen, terwijl er tal van deskundigen zijn die een ander geluid laten horen. Veel gerenommeerde wetenschappers stellen op grond van wetenschappelijke gegevens dat de temperaturen, gemeten over de hele aarde, al weer enige jaren een dalende tendens vertonen. Maar dat geluid hoor je niet in de media, dat is niet interessant. Het lijkt er steeds meer op dat ‘Moeder Aarde’ de plaats van God gaat innemen. De aarde wordt aanbeden, in plaats van de Schepper.

Verder valt op dat de spanningen in het Midden-Oosten blijven toenemen. Deze week werd ik gebeld door een kennis met contacten in Israel. Hij had vernomen dat momenteel op diverse plaatsen in Israel, van noord tot zuid, Patriotraketten worden geplaatst, ter bescherming bij aanvallen met raketten. Zo ernstig is de situatie! Ook is zeer recent een aanzienlijke Amerikaanse troepenmacht aangekomen in Israel voor een gezamenlijke militaire oefening en is een sterke zeemacht van Amerikaanse en Israëlische marineschepen paraat.

Was Turkije tot enkele dagen geleden nog een bondgenoot van Israel, in zeer korte tijd heeft dit land Israel de rug toegekeerd en hebben de Turkse leiders gekozen voor de Arabische wereld.
Het is opmerkelijk om in dit verband eens nauwkeuriger Ezechiël 38 en 39 te bekijken, waar het gaat over een grote aanval op Israel, vlak voor de wederkomst van de Here Jezus. Wellicht een idee om hier nog eens uitgebreid op in te gaan. Ik wil er wel alvast op wijzen dat er in dit gedeelte gebieden worden genoemd, die in deze strijd zullen participeren, die te vinden zijn in het huidige Turkije, namelijk Tubal en Gomer en Bet-Togarma. Ook Iran zal deel uitmaken van deze alliantie tegen Israel.

En op geestelijk gebied staat het er in het Westen niet goed voor. In een toenemend aantal kerken en gemeenten en ook via de media wordt een boodschap gebracht die anders is dan de boodschap van de Bijbel. Hebben we dat wel door? Toetsen we alles aan de Bijbel?
En tegelijkertijd zien we dat God krachtig werkt op het zuidelijk halfrond, in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Bij duizenden en miljoenen komen de mensen daar tot geloof. Alsof Hij de mensen daar nog een laatste extra kans geeft om gered te worden.

Er zou nog veel meer te noemen zijn, dat komt misschien een volgende keer. In deze wereld mogen we staan als christenen, als volgelingen van de Here Jezus. Deze week wordt op 31 oktober de Hervorming herdacht. De dag waarop Luther ooit 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg. De Bijbel ging weer open. Luther stond pal voor de waarheid van het Evangelie.

Laten wij hem daarin navolgen. Misschien is het in deze tijd wel nodig om de hele Bijbel aan de deuren van onze kerken te bevestigen. Opdat we opnieuw zullen ontdekken hoe de Here wil dat we in deze tijd als Zijn discipelen, volgelingen zullen staan in deze wereld. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk, op het open veld.

De Bijbel zegt daar veel over, o.a. in het vervolg van 1 Petrus 4, de verzen 7b tot en met 11:
‘…en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.’

Tenslotte: Deze week sprak ik een broeder, die precies 10 jaar geleden, op 31 oktober 1999, tot geloof in de Here Jezus kwam. ‘Het was mijn bevrijdingsdag,’ vertelde hij, ‘na een lange woestijntocht. Door de Heilige Geest geleid mocht ik op die dag letterlijk op de knieën gaan voor de Here Jezus en Hem als mijn Verlosser en Leidsman gaan liefhebben.’

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Alice zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2009 om 10:43

  Bedankt voor je commentaar. ik kijk er elke week weer naar uit. Was het maar zo dat onze familie, vrienden en collega’s wilden zien in welke ernstige tijd we leven. Jammer genoeg doen ze het vaak af als doemscenario of pessimisme. Niet dat ik alleen daar mee bezig ben, we doen de dingen die we moeten doen en genieten ook van het leven. Helaas hebben wij ook een kind die is afgedwaald van de weg met de Heer. Dat is een groot verdriet. Ik bid voor hem, dat is mijn enige hoop. God’s zegen op je werk!

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2009 om 12:34

  Wat er ook gebeurt en staat te gebeuren, wat de zogenaamde wetenschap ook voor doem scenario’s ventileren en wat de vijanden van Israel ook proberen het te vernietigen, het moet de gelovige niet veronrusten. 1 Thessalonicen 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,
  Voor Ezech. 39 vervuld wordt duurt minimaal nog 7 jaren. De Gemeente wordt immers 7 jaren voor de werderkomst van de Heer opgenomen. De vervulling van Ezech. 38 duurt minimaal nog 1047 jaren.
  Al dat geschrijf over het vergaan van de aarde door menselijk toedoen is grote onzin.
  Wij hebben de belofte van de Heer dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen en dat doet Hij op Zijn tijd.

  2 Petr. 3:1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;
  2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
  3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
  4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
  5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
  6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
  7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
  8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
  9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
  10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
  11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
  12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
  13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
  14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

  Deze woorden zijn van de heilige profeten gesproken ver voor de huidige wetenschappers ( profeten die brood eten) die de mensen bang maken met allerlei doem scenario’s.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 3. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2009 om 12:52

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Deze week is het zgn. Luther herdenking. Hoewel hij in zijn tijd de Bijbel openbaar maakte, speciaal in de toenmalige roomse traditie, is er ook iets vreselijks uit voortgekomen. Miljoenen Joodse mensen werden dank zij de woorden van Luther (zijn schimpschriften tegen de Joden) vermoord en gediscrimineerd. De nazi’s hebben gretig gebruik gemaakt van de woorden van Luther.
  De Lutherse kerken van o.a. Scandinavie hebben zich openlijk gedistantieerd van deze boodschappen van Luther en vergeving gevraagd aan het Joodse volk. Voor zover ik weet waren zij de enigen.
  Zelfs in ons land met zijn vele denominaties, heerst nog steeds de gedachte, dat DE EEUWIGE Israel heeft afgeschreven en dus niet eerder naar hen omziet eer dat YESHUA komt.

  Het doet mij nog steeds pijn in mijn hart, dat er nog steeds een enorme onverschilligheid en onbewogenheid heerst bij vele christenen t.o.v.Israel en het Joodse volk.
  Heus er komt geen opwekking, tenzij de christenen zich verootmoedigen tegenover DE EEUWIGE en ZIJN volk.

  Er zijn in ons land maar een paar brs en zrs die echt voorgaan en op de bres durven staan voor dit volk.
  Het is nog steeds zo, mijn tante Rebekka zei het altijd: YESHUA is niet LOS verkrijgbaar, je krijgt altijd ZIJN volk erbij.

  Hartelijk dank Dirk, dat je nog steeds zo op de bres staat en het opneemt voor GODS VOLK.
  DE EEUWIGE is altijd trouw gebleven aan ZIJN verbond en BELOFTEN.
  Lees Leviticus 26:44-45 en Jesaja 44:1-5.
  De Zegen en de beloften blijven gelden: 1 Samuel 12:22-23

  Hierbij allen hartelijk shalom en alsjeblieft hou vol, bidt voor elkaar en voor Israel.
  Want de nacht waarin niemand werken kan komt zeer snel nabij. (lees de kranten, volg het nieuws en lees DE BIJBEL erbij).

  Lou Sandifort.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2009 om 13:07

  Beste Dirk,

  Je schrijft dat we Ezechiel 38 en 39 eens wat nauwkeuriger moeten bekijken c.q. bestuderen. Daar ben ik het volledig mee eens. Vandaar ook dat deze studie op ‘mijn’ website staat onder de titel: “De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”. Het is zeker niet mijn bedoeling om via jouw website gratis “reklame” te maken voor ‘mijn’ website, vandaar dat ik het website-adres alleen hierboven heb ingevuld. Waarbij ik natuurlijk wel hoop dat jijzelf deze studie misschien een keer zou willen lezen.
  Verder ben ik het ook helemaal eens met je verhaal over ‘de stellingen van Luther’. Ook ik heb dit aangehaald in mijn zgn. “Kennismakingsbrief” op het weblog van bovenstaande website.
  Hopelijk kunnen we – met ons beider bijdragen – tot zegen worden voor elkaar en anderen.
  Gods zegen toegebeden.

 5. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2009 om 23:10

  beste Dirk,

  altijd fijn om je berichten en commentaar te lezen!

  Wat het onderwerp betreft: ik wil graag iedereen die Gods Woord liefheeft en er dagelijks in leest, vragen om dat ook IN HET OPENBAAR te doen.
  In de trein, het vliegtuig of de bus, in een wachtkamer of na het eten in een rustig restaurant, overal, waar andere mensen de gratis krant of een boek lezen.
  Waarom zouden wij niet uitkomen voor wat ons het meest aan het hart ligt?

  En heeft de Bijbel een prominente plaats in ons huis?
  Er lijkt soms schaamte te zijn om voor de liefde voor God en Zijn Woord uit te komen.
  Niet als demonstratie natuurlijk, maar wel als een bewijs van wat voor ons het belangrijkste is.

  Ik mocht twaalf jaar in Israel wonen en daar is het de gewoonste zaak van de wereld dat men in de bus de psalmen van die dag leest uit het gebedendoek, de Sidoer. Vooral vrouwen zag ik dat vaak doen.

  Graag sluit ik mij ook aan bij de oproep om voor Israel te bidden. Er zijn nog onvervulde beloften en de Here wil dat wij om de vervulling van Zijn beloften bidden.

  Joden die in Jezus geloven hebben het vaak moeilijk, als ze ervoor uitkomen. Met name de organisatie Jews for Jesus heeft veel tegenwerking te verduren.
  En twee gemeenten in het zuiden worden al jaren vervolgd, terwijl de politie er weinig of niets aan doet.
  Deze broeders en zusters hebben onze gebeden en meeleven hard nodig!

  Maar tegelijk groeit (net als in Nederland ten tijde van de vervolgingen) het aantal gelovigen en zie je al een begin van de vervulling van Gods Woord: “Heel Israel zal zalig worden” (Rom.11:26)

  God weet altijd uit iets slechts iets goeds te maken – ook in ons eigen leven.
  Wie op Hem vertrouwt, wordt uiteindelijk niet beschaamd!

 6. Adriaan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 november 2009 om 12:16

  Ik kan me helemaal in het commentaar vinden! Fijn! Jammer dat ik zulk commentaar zo weinig in mijn kerk hoor!

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 november 2009 om 15:05

  Dirk, het is een geweldig idee van jou om de opengeslagen bijbel aan de kerkdeuren te bevestigen. Zelf zou ik er mijn kernachtige samenvatting van de Bijbel er aan willen bevestigen:
  De Bijbel is de boodschap van Jezus Christus aan alle mensen van goede wil.
  Aanbid alleen God, onze schepper en heb Hem lief vanuit heel je hart en ziel.
  Heb je naaste lief, gelijk je zelf.
  Deel lief en leed met elkander.
  Geef overvloedig aan elkaar en
  Vergeef elkander 70 x 7 keer!
  Delen, Geven en Vergeven zijn de “werkwoorden” van het Christelijk Geloof.
  Dit wordt symbolisch tot uitdrukking gebracht bij de viering van het Avondmaal:
  Jezus brak (delen) en gaf (geven) brood en wijn aan zijn volgelingen, als symbool voor zijn lichaam en bloed, dat hij gaf tot VERGEVING van onze zonden.
  Tot slot sprak Hij tot zijn volgelingen:
  Doe dit tot mijn gedachtenis en verkondig Mijn blijde boodschap in woorden en daden, overal waar jullie komen!
  Bid tot de Vader in de hemel en zeg:
  Onze Vader in de Hemel,
  Uw naam worde geheiligd,
  Uw rijk is komende,
  Uw wil geschiede in de hemel als op aarde,
  Geef ons heden Uw Hemels-brood, Uw genade en zegen en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven,
  Geef ons Uw kracht tijdens de verzoekingen en verlos ons van de boze!
  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
  Laten wij allen onze EENHEID in en met Jezus Christus méér laten zien en horen, op welke plek wij ook zijn of komen, ja ook in het politieke leven waar de belangrijke beslissingen worden genomen.
  Laten wij ons met hart en ziel inzetten voor Gods-Vredesrijk dat komende is.
  Wees een “levende-steen” voor de wereld-kerk van Jezus Christus (de tempel van God), door te leven en te handelen naar de Geest van de Bijbel, zoals Jezus het ons heeft voor-geleefd 2000 jaar geleden. Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen en bezielen en ons zal leiden op onze “pelgrimstocht” naar de Vader in de Hemel.
  Mede pelgrim, Hub. Eussen

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2009 om 22:49

  Voor mij is Gods Woord: “Een liefdesbrief, aan mij persoonlijk (zoals voor iedereen persoonlijk) geschreven”. Liefdesbrieven pluis je ook niet uit met de vraag of alles wel klopt. Overigens klopt volgens mij ALLES!! De natuurlijke mens wijst God af en daarmee ook de dingen die van God komen, want anders was er geen antisemitisme in de wereld en zou Israël niet door de wereld gehaat worden. Hetzelfde geldt voor het lezen van de Bijbel. De natuurlijke mens in ons, weerhoudt ons in Zijn Woord te lezen, maar als je Hem eenmaal in je hart hebt, dan kan je niet meer ophouden om er in te lezen en te studeren!! Schatgraven noem ik dat! Ik wordt er in elk geval steeds blijer van!
  Ernst

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden