Een open Bijbel aan de kerkdeur

In het jaar 1517 timmerde Luther op 31 oktober zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Anno 2009 is het opnieuw dringend nodig dat de Bijbel meer opengaat. Misschien is het een idee dat we een opengeslagen Bijbel aan onze kerkdeuren bevestigen. Als signaal! En dat we ons voor de Here zullen verootmoedigen, onze zonden en de zonde van land en volk belijden en Hem vragen of Hij ons genadig wil zijn.

Als de Bijbel weer open gaat, zullen we zien dat de Bijbel ons onder andere de weg wijst naar de Here Jezus en ons laat ons zien in welke tijd we leven. Zo lezen we in 1 Petrus 4:7a: ‘Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning…’ Ik zou u wel wakker willen schudden, als u dat nog niet bent. Ontwaakt! Komt tot bezinning! Maak uw leven met God in orde. Want de wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Dat zegt de Bijbel. Ik zeg niet dat dit vandaag gebeurt of morgen, dit jaar of volgend jaar – dat weet alleen de Vader – maar laten we bereid zijn Hem te ontmoeten.

Het is niet langer de tijd om ‘spelletjes’ te spelen, ook niet in de kerk. Laten voorgangers en predikanten hun gemeenten wijzen op de ernst van de tijd waarin we leven en de mensen oproepen tot geloof en bekering. Nu het nog kan…
Kijk eens om u heen. De dreiging van de Mexicaanse griep hangt over deze wereld. Wat staat ons te wachten? En zijn de vaccins tegen deze griep wel veilig?
En is de financiële crisis echt wel voorbij, zoals politici en de bankwereld ons willen laten geloven? Diverse toonaangevende economen waarschuwen voor een nieuwe, nog ernstiger crisis.

Ook met het klimaat wordt een spelletje gespeeld. Zeker, wij moeten zuinig omgaan met Gods mooie schepping, en dat kan nog wel een tandje beter, maar tal van beleidsmakers spelen in op angst. Iedereen heeft het over temperatuurstijging en zeespiegelstijging en andere dramaverhalen, terwijl er tal van deskundigen zijn die een ander geluid laten horen. Veel gerenommeerde wetenschappers stellen op grond van wetenschappelijke gegevens dat de temperaturen, gemeten over de hele aarde, al weer enige jaren een dalende tendens vertonen. Maar dat geluid hoor je niet in de media, dat is niet interessant. Het lijkt er steeds meer op dat ‘Moeder Aarde’ de plaats van God gaat innemen. De aarde wordt aanbeden, in plaats van de Schepper.

Verder valt op dat de spanningen in het Midden-Oosten blijven toenemen. Deze week werd ik gebeld door een kennis met contacten in Israel. Hij had vernomen dat momenteel op diverse plaatsen in Israel, van noord tot zuid, Patriotraketten worden geplaatst, ter bescherming bij aanvallen met raketten. Zo ernstig is de situatie! Ook is zeer recent een aanzienlijke Amerikaanse troepenmacht aangekomen in Israel voor een gezamenlijke militaire oefening en is een sterke zeemacht van Amerikaanse en Israëlische marineschepen paraat.

Was Turkije tot enkele dagen geleden nog een bondgenoot van Israel, in zeer korte tijd heeft dit land Israel de rug toegekeerd en hebben de Turkse leiders gekozen voor de Arabische wereld.
Het is opmerkelijk om in dit verband eens nauwkeuriger Ezechiël 38 en 39 te bekijken, waar het gaat over een grote aanval op Israel, vlak voor de wederkomst van de Here Jezus. Wellicht een idee om hier nog eens uitgebreid op in te gaan. Ik wil er wel alvast op wijzen dat er in dit gedeelte gebieden worden genoemd, die in deze strijd zullen participeren, die te vinden zijn in het huidige Turkije, namelijk Tubal en Gomer en Bet-Togarma. Ook Iran zal deel uitmaken van deze alliantie tegen Israel.

En op geestelijk gebied staat het er in het Westen niet goed voor. In een toenemend aantal kerken en gemeenten en ook via de media wordt een boodschap gebracht die anders is dan de boodschap van de Bijbel. Hebben we dat wel door? Toetsen we alles aan de Bijbel?
En tegelijkertijd zien we dat God krachtig werkt op het zuidelijk halfrond, in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Bij duizenden en miljoenen komen de mensen daar tot geloof. Alsof Hij de mensen daar nog een laatste extra kans geeft om gered te worden.

Er zou nog veel meer te noemen zijn, dat komt misschien een volgende keer. In deze wereld mogen we staan als christenen, als volgelingen van de Here Jezus. Deze week wordt op 31 oktober de Hervorming herdacht. De dag waarop Luther ooit 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg. De Bijbel ging weer open. Luther stond pal voor de waarheid van het Evangelie.

Laten wij hem daarin navolgen. Misschien is het in deze tijd wel nodig om de hele Bijbel aan de deuren van onze kerken te bevestigen. Opdat we opnieuw zullen ontdekken hoe de Here wil dat we in deze tijd als Zijn discipelen, volgelingen zullen staan in deze wereld. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk, op het open veld.

De Bijbel zegt daar veel over, o.a. in het vervolg van 1 Petrus 4, de verzen 7b tot en met 11:
‘…en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.’

Tenslotte: Deze week sprak ik een broeder, die precies 10 jaar geleden, op 31 oktober 1999, tot geloof in de Here Jezus kwam. ‘Het was mijn bevrijdingsdag,’ vertelde hij, ‘na een lange woestijntocht. Door de Heilige Geest geleid mocht ik op die dag letterlijk op de knieën gaan voor de Here Jezus en Hem als mijn Verlosser en Leidsman gaan liefhebben.’

Dirk van Genderen