Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Rampenfilm 2012 biedt superkans voor het Evangelie (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 november 2009, 11:46 door Dirk A A

Boven een groot artikel in de Volkskrant van donderdag 5 november jl. over de rampenfilm ‘2012’ staat de kop ‘Bidden helpt niet meer’. In die film, die vanaf volgende week draait in de Nederlandse bioscopen, staat een gigantische ramp centraal, die de wereld in 2012 zal treffen. Die ramp zal zo verschrikkelijk zijn, dat bidden niet meer helpt… Dat lijkt tenminste de boodschap van de film te zijn.

Filmmaker Ronald Emmerich laat flatgebouwen als kaartenhuizen in elkaar storten, de aarde splijt open en oorlogsbodems worden door tsunami’s op het Witte Huis geworpen. Voor Emmerich is deze film het ergste van het ergste. In de loop van de jaren zijn al heel wat rampenfilms gemaakt. Meestal biedt een rampenfilm de illusie dat een onmogelijke ontsnapping aan de aanstaande ramp mogelijk is.

De Volkskrant schrijft nogal plat over God en over bidden: ‘Waar God – Die natuurlijk indirect met zo’n ramp de decadente, materialistische en respectloze mens een lesje wil leren – nog wel eens over zijn hart streek, is dat nu steeds zeldzamer. Bidden helpt niet meer, lijkt Emmerich te zeggen, de man die in zijn vorige films graag ruimte maakte voor emotionerend bedoelde toespraken over God en geloof. En hoewel ‘2012’ zijn oorsprong wel degelijk vond in een Bijbels verhaal, zijn het niet alleen de universele tekenen van westerse idealen (het Witte Huis, het Vrijheidsbeeld), maar ook het Christusbeeld in Rio de Janeiro en de Sixtijnse kapel, die hij met een sardonisch genoegen vernietigt.’ Tot zover wat de Volkskrant erover schrijft.

In de film ‘2012’ kan slechts een kleine groep uitverkorenen de ramp overleven door één van de mega-arken te bereiken die de wereldleiders in de Himalaya hebben laten bouwen. Voor de rest is ontsnappen niet meer mogelijk. De Sixtijnse kapel stort in, de Sint Pieter wordt in de as gelegd en het grote Jezusbeeld in Rio de Janeiro wordt vernietigd. Maar Mekka blijft in de film gespaard. ‘We waren bang voor een fatwa.’ Dat liet filmmaker Roland Emmerich weten in een interview met de website Scifi-Wire. ‘Alle christelijke symbolen kan je in laten storten, maar bij het centrum van de islam moet je oppassen dat er geen doodsveroordeling over je wordt uitgeroepen’. De cineast was overigens wel van plan de Kaa’ba te vernietigen, maar zijn co-writer raadde het af.

Wie op internet gaat zoeken op het jaartal 2012, zal ontdekken dat velen er serieus rekening mee houden dat in dat jaar grote rampen zullen plaatsvinden, die kunnen leiden tot de totale ondergang van de huidige samenleving. Deze verwachting wordt vaak direct gekoppeld aan de Maya-kalender, die stopt op 21 december 2012. Afgelopen week was echter in het nieuws dat die Maya-kalender niet correct was geïnterpreteerd en dat die zogenaamde einddatum meer dan honderd jaar verderop ligt. Maar dit even terzijde.

Weet u, het raakt mij tot in het diepst van mijn hart dat de wereld via deze film geconfronteerd wordt met de aanstaande ondergang en vernietiging van de wereld, zonder dat er hoop en uitzicht wordt geboden. En heel veel kijkers zullen ook de Here Jezus niet kennen. Onwetend gaan zij letterlijk hun ondergang in de hel tegemoet, terwijl ze gered kunnen worden als ze nog tot geloof in de Here Jezus komen.

Als christenen, volgelingen van de Here Jezus, mogen we weten dat dwars door de oordelen heen, die over deze aarde gaan en zullen komen, Christus Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Daar spreekt de Bijbel glashelder over. Het houdt niet op, alles wordt nieuw als de Here Jezus terugkomt naar deze aarde.

Deze film biedt daarom een uitgelezen kans aan christenen, kerken, gemeenten en christelijke media om deze Bijbelse boodschap juist nu met kracht aan de wereld voor te houden. Hoop in plaats van wanhoop. Leven in plaats van dood. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in plaats van de onontkoombare ondergang. De levende God Die gebeden hoort en verhoort in plaats van de wanhopige gedachte dat bidden toch niet helpt. Echte veiligheid en bescherming door geloof in de Here Jezus Christus, de Ark van het Behoud, in plaats van de nagenoeg onbereikbare ontkoming in een mega-ark in de Himalaya.

‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’, zegt een oud lied. De film ‘2012’ biedt zo’n superkans. Laten we deze kans met Gods hulp grijpen.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 november 2009 om 12:14

  Dirk,

  Helemaal met u eens dat de film kansen biedt, maar makkelijk zal dat niet zijn.
  Gods Woord leert ons echter ook, Openbaring 16:9 – ‘En de mensen werden verzengd door door de grote hitte en zij lasterden de Naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.’

  Groet, Jan.

 2. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 10:33

  De Schrift spreekt in Op. 7:9 e.v. van een grote schare die niemand tellen kan uit alle natie, geslachten en volken en talen in lange witte klederen en met palmtakken in hun handen. Zij zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.
  Zij bekeerden zich wel en geven Hem eer en dienen Hem dag en nacht!
  Gelukkig is er, ook na de huidige periode van genade, hoop voor mensen die de grote verdrukking zullen (moeten) doormaken maar worden gered omdat zij het Evangelie van het Koninkrijk horen en aannemen.

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 11:22

  Beste Dirk,

  Zoals je terecht zegt (maar dan met mijn eigen woorden): Niet “de ark hoog in de bergen van de Himalaya”, maar “de Ark des Behouds – namelijk Jezus Christus Die “hoog” in de hemel woont en troont – is onze Redder en redding voor de eeuwigheid.
  Niet onze wereldse of godsdienstige beelden en/of gebouwen bewerken ons eeuwig behoud (dus als die straks vernietigd worden hoeft dat geen probleem te zijn voor ons behoud), maar ons eeuwig behoud verkrijgen wij alleen IN en DOOR ons geloof in Jezus Christus EN in Zijn offer voor onze zonden aan het kruishout te Golgotha.
  Veel christenen denken m.i. nog wel eens te gemakkelijk over hun eeuwig behoud en – nu velen ook echt weer (gaan) geloven dat we in de eindtijd leven – vooral ook te gemakkelijk over hun “bewaring” voor alle rampspoed die (ook volgens de Bijbel) over deze wereld komen gaat. In het algemeen gezegd hoor je m.i. te vaak in kerken en onder christenen: “Als de Here komt om ONS te halen, dan zijn WIJ voor altijd bij Hem”. Op zich waar! Maar… wie zijn WIJ (?). Zijn dat alle gelovigen (allen die, naar EIGEN inzicht) geloven of zijn dat DIE christenen die geloven” gelijkerwijs de Schrift zegt”?
  Onderstaand artikel (gedeeltelijk vermeld) heb ik ongeveer een jaar geleden, bij de start van ‘mijn’ website, op het weblog geschreven. En voor veel christenen is de inhoud (nog steeds) “een brug te ver”. Maar ik geloof oprecht dat wij – als christenen – meer en meer NAVOLGERS van Christus moeten (willen) worden.
  Paulus kon OPRECHT zeggen: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20a). Dit wordt nog verduidelijkt in 1 Korinthe 6:19 waar staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (waarin Hij woont en troont – d.i. waarin Hij het voor het zeggen moet hebben, door Zijn Geest), Die in u is en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” Want “wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Gal. 5:24)
  De Boodschap van ‘het kruis’ is een waarheid die door Maarten Luther (die leefde van 1483 tot 1546) weer werd teruggevonden, maar – helaas – later toch weer verloren is gegaan. Het WAS en IS geen populaire Boodschap! En al helemaal niet in onze huidige (denk)wereld. Het ‘vlees’ viert hoogtij in onze dagen, in de wereld, maar ook in de Gemeente, waar het zich vooral uit in het vleselijk denken. En… vleselijk denken is tegenovergesteld aan geestelijk denken, ofwel tegenovergesteld aan het denken naar Gods wil. Met – helaas – als (logisch) gevolg dat ook het doen en laten, de handel en wandel van veel christenen ‘vleselijk’ ofwel wereldsgezind is. Maar… in de eindtijd zal Gods Geest deze Boodschap – van afsterven aan ‘het vlees’ – weer luid en duidelijk doen horen. En deze Boodschap, dit ‘Evangelie van het kruis’, is pas het echt: ‘het VOLLE Evangelie’! En deze ‘VOLLE Evangelie-boodschap’ is nodig, want… God gaat deze wereld straks oordelen, en Zijn oordeel begint bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het “huis van God” is het beeld van de (wereldwijde) Gemeente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven.
  Maar waarom zou Zijn oordeel bij ons beginnen?
  Omdat “het huis van God” nog niet klaar is om Jezus als Hemel-Bruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn) wereldsgezind en vleselijk ingesteld. Lees 2 Timótheüs 3 vers 2-5, waar de conclusie is: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God”, daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen. Lees ook Openbaring 3 vers 15-19, waar staat: “omdat u (geestelijk) lauw bent… zal Ik u uit Mijn mond spuwen”! (Tot zover een gedeelte uit het bewuste artikel).
  Ik hoop oprecht dat alle commotie en/of Evangelisatie-activiteiten rondom eerdergenoemde film ook christenen tot nadenken zal stemmen.

 4. Ank zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 11:38

  Naar ik begrepen heb is in Thailand een opwekking aan de gang. Mensen bekeren zich wel na grote rampen. Zolang er maar gebeden wordt.

 5. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 20:58

  Beste Dirk
  Helemaal eens over de Mexicaanse griep, we worden bang gemaakt, je wordt er soms niet goed van zoveel aandacht er aan gegeven, net wat u zegt we weten niet de uitwerking, ik kreeg ook bericht van de dokter maar ik wil me niet door angst laten leiden. Bedankt voor de moeite die je iedere week maar weer doet.
  Om berichten door te geven, ik zie er iedere week weer naar uit.

  Gods zegen toe gewenst!!!

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 21:10

  Ter verduidelijking van bovenstaande reactie: in mijn wekelijkse nieuwsbrief ben ik ingegaan op de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt die tekst alsnog toegestuurd.
  Dirk van Genderen

 7. Lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 21:19

  Beste Dirk, Op zich kan de film veel mensen tot nadenken stemmen, want veel lauwe Christenen doen de eindtijd af met: het is altijd al zo geweest in de wereld, alleen zie je nu alles voor TV en internet. Als ze al naar de film gaan, zal men daar ongetwijfeld ook weer een draai aan geven, zoals: niemand weet wanneer de Heer terugkomt, want hij komt als een dief in de nacht. Toch kunnen wij als Gods kinderen daar wel mooi op inhaken, dat wie oprecht met Hem leven en het van Hem verwachten, kunnen weten dat de tijd kort is doordat we Gods woord kennen en naast de Biibel de krant of nieuws volgen dat het zeer snel gaat en het voor Zijn kinderen niet onverwachts komt.
  Ik begrijp jou wel Dirk, dat het je diep raakt, maar net als je al aangeeft, is het een mogelijkheid dat velen ooit wel iets hebben gehoord over het einde van de wereld met alle gevolgen van dien en voor ons de mogelijkheden om te evangeliseren als kerk, Christelijke media en ook persoonlijk. We moeten bidden of God ons die mogelijkheden wil geven en het echt van Hem te verwachten. En net als je laatst ook aangaf, dat er wereldwijd veel mensen tot geloof komen en men al meer gaat inzien dat de Islam alleen maar onderdrukkend en moordend werkt en Christus alles Liefde is en vergeving. Zo maakt God zijn Gemeente klaar en wacht Hij op de rest van zijn kinderen tot het getal vol is.
  Gods zegen voor allen toegewenst.

 8. th.schmidt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 22:48

  Bedankt, wij twijfelden al maar gaan het toch ook niet Doen!!

 9. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2009 om 23:40

  Beste Dirk & Lezer,
  Het is wat verwarrend, wanneer er een geheel andere reactie geplaatst wordt dan, waar het onderwerp film 2012 over gaat.
  De reactie welke ik nu geef, slaat op Dirk zijn Nieuwsbrief l.l. data:06-11-2009 nr.44.
  De reden dat jezelf geen vaccinatie neemt tegen de Mexicaanse griep is een persoonlijke geweest. Ook heb je de redenen waarom, mijn inziens evenwichtig en duidelijk verwoord en uitgelegd.
  Dit houdt dus niet in, dat ik het ook niet zal moeten doen. Een ieder zal vanuit zijn/haar eigen gemoed dus zelf de keuze moeten maken.
  Er wordt in de Nieuwsbrief ook geen mening opgedrongen. Het geschrevene in de brief heeft bij mij bevestigd hetgeen alreeds eerder, door mij besloten werd. Geen borstklopperij, ook geen afkrakerij!
  Als iemands knecht, gaat, valt of staat, gaat de Heer van die knecht aan.
  Alles, alles is genade, om te wandelen aan Jezus zijde. Mochten we eens gevallen zijn? Blijf niet liggen, maar grijp weer vast Zijn doorboorde hand, welke nooit heeft misgetast.
  Gode bevolen en GODS ZEGEN.
  Obbe.

 10. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2009 om 11:12

  “Weet u, het raakt mij tot in het diepst van mijn hart dat de wereld via deze film geconfronteerd wordt met de aanstaande ondergang en vernietiging van de wereld, zonder dat er hoop en uitzicht wordt geboden. En heel veel kijkers zullen ook de Here Jezus niet kennen. Onwetend gaan zij letterlijk hun ondergang in de hel tegemoet, terwijl ze gered kunnen worden als ze nog tot geloof in de Here Jezus komen. “

  De tegenwoordige wereld zal zeker vervangen worden door de nieuwe, maar dat is niet “aanstaande”. Dat duurt minimaal nog 1040 jaren. Het is nu nog de tijd der genade waarin de Heer een volk verzameld voor Zijn Naam, namelijk de Gemeente, Zijn Lichaam. Als men zou weten wat de Gemeente is en haar hoge plaats in de nieuwe wereld zou dat een sterke aanleiding zijn om de Here Jezus als Verlosser en Zaligmaker aan te nemen. Als men dat gedaan heeft hoeft men niet beangst meer te zijn omdat de Gemeente niet gesteld is tot toorn.
  1 Thessalonicen 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,
  Het eerste dat staat te gebeuren in Gods plan is, de opname van de Gemeente. Daarom hoeven de gelovigen in de Here Jezus ook niet bang te zijn.

  Ik ben het met u eens, als er in de film niet gewezen wordt op de verlossing die er is in Christus Jezus, het een gemiste kans is. Maar wij zijn Zijn getuigen, dat betekent dat het van ons afgelezen en gehoord wordt.

  Ik vertrouw op Hem voor morgen

  Ik vertrouw op Hem voor morgen; leef gewoon
  van dag tot dag; weet niet of ik morgen zonlicht
  of zwaar weer verwachten mag
  ‘k Ben niet bang voor wat gaat komen
  Want ik weet wat Jezus zei.
  En vandaag blijf ik dicht bij Hem, want wat komen
  gaat weet Hij.

  Refrein:

  Weinig weet ik over morgen. Maar ‘k hoef niet
  te vrezen, want ook door wat nog is verborgen
  leidt mijn Heer mij aan Zijn hand.

  Ik vertrouw op Hem voor morgen, ook al
  moet ik door een dal Hij Die voedsel geeft
  aan vogels is het Die mij leiden zal
  Heel de weg leidt mij mijn Heiland.
  Of ‘k door vuur of water moet, Altijd zal
  Hij voor mij uitgaan, Die mij redde door Zij bloed.

  Refrein:

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 11. sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2009 om 14:18

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Bedankt Dirk voor je oproepen.
  Zelf heb ik de 2e Wereldoorlog meegemaakt, weliswaar als kind, maar toch.
  Als kind zag ik hoe in onze straat Joodse mensen uit hun huizen werden gehaald, en die nooit meer terugkwamen.
  Het is een feit dat ondanks alle verschrikkingen sinds die tijd er in wezen heel weinig is geleerd door mensen, en ja ook door gelovigen uit de volken.
  Nog steeds zijn de vele naar de MASSJIACH YESHUA genoemde christenen, totaal onbewogen, waar het Israel aan gaat, en ook de ondergang van veel mensen wordt praktisch alleen met woorden en louter woorden tegemoet getreden.
  Nog steeds vraag ik mij af, waarom zitten de kerken niet vol met verootmoedigde en bewogen brs en zrs die luid tot DE VADER durven schreeuwen, SPAAR TOCH HEER UW VOLK;
  Velen in ons land vragen zich af: waarom brandt de kandelaar niet echt in onze kerken en kringen.
  Ik denk omdat ze gedoofd zijn vanwege veel kilheid en onbewogenheid, en vanwege kritiek en veel liefdeloosheid, dus vanwege het niet goed luisteren naar GODS STEM. Die roept: MIJN kinderen keer toch terug tot YESHUA DE MASSJIACH van Israel en ook van ieder die wedergeboren is door HET BLOED VAN HET LAM.
  Daarom moet deze oude broeder het steeds opnieuw zeggen, zolang ik nog leef:
  KEER TERUG TOT HEM, tot ELKAAR, keer terug tot onze oudste broeder. Want geloof me, er komt een nacht dat niemand werken kan.
  EN bedenk lieve broeders en zusters. HIJ KOMT OM TE RICHTEN EN TE HERSTELLEN.

  Oh land, land, land HOORT DES HEREN WOORD.

  U allen ZIJN shalom toegebeden.
  Lou Sandifort.

 12. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2009 om 21:09

  @A. Klein:
  [quote]God gaat deze wereld straks oordelen, en Zijn oordeel begint bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het “huis van God” is het beeld van de (wereldwijde) Gemeente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven.
  Maar waarom zou Zijn oordeel bij ons beginnen?
  Omdat “het huis van God” nog niet klaar is om Jezus als Hemel-Bruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn) wereldsgezind en vleselijk ingesteld. Lees 2 Timótheüs 3 vers 2-5, waar de conclusie is: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God”, daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen. Lees ook Openbaring 3 vers 15-19, waar staat: “omdat u (geestelijk) lauw bent… zal Ik u uit Mijn mond spuwen”! (Tot zover een gedeelte uit het bewuste artikel).
  Ik hoop oprecht dat alle commotie en/of Evangelisatie-activiteiten rondom eerdergenoemde film ook christenen tot nadenken zal stemmen.[/quote]

  Hoe moet ik dat nou zien dat de oordelen beginnen bij het Huis van God, is dat Israël, of de Gemeente en hoe moet ik dat bij de Gemeente zien dan?

 13. Hilde zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2009 om 22:18

  film 2012 – Misschien een idee om de boeken van Tim Lahaye &
  Jerry B.Jenkins te lezen. ???
  Serie De laatste bazuin.
  Door deze boeken te lezen ben ik wakker geworden
  en is het Bijbelboek Openbaringen voor mij gaan leven.!!!!
  Onvoorstelbaar hoe mooi en indringend dit beschreven is.
  En uitzicht geven op een nieuwe hemel en aarde !!!!

 14. A. Klein zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2009 om 10:33

  Beste Dirk,

  Mijn reactie (zie nr. 3) schijnt een vraag op te roepen bij de schrijver/schrijfster van reactie nr. 12. Op die vraag: “Hoe moet ik dat nou zien dat de oordelen beginnen bij het huis van God…” kan ik misschien wel het beste een verwijzing geven naar de studie “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”, waar het één en ander nader wordt uitgelegd en toegelicht.
  Voor alle duidelijkheid:
  1) Met bovenstaande studie wordt zeker NIET de “Dag des Heren” bedoeld (die het zgn. “eind-oordeel” betreft).
  2) De studie staat vermeld op ‘mijn’ website die, via een klik op mijn naam, is te bereiken.

 15. Eleazar zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2009 om 12:05

  Zolang we Rusland en Iran nog niet gezamenlijk zien oprukken naar Israel kunnen we proberen om normaal te leven en op een normale ontspannen wijze trachten de blijde Boodschap wereldwijd te brengen!

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2009 om 12:27

  De film over 2012, die ik niet gezien heb, maar volgens de recensies de ondergang van de wereld toont zonder op de ontkoming te wijzen die er is voor alle mensen in Christus Jezus, kan de mensen alleen maar bang of onverschillig maken.
  Maar God wil dat alle mensen zalig worden entot kennis der waarheid komen 1 Timotheüs 2:4
  Titus 2:11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
  Alle mensen, sluit de Joden en Israëlieten niet uit maar in. Vaak wordt er gezegd dat God met Israel een eigen weg gaat en geheel Israel behouden zal worden en dat wij niet hoeven te evangeliseren onder hen. Maar…
  Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.
  Bovenstaande tekst geldt voor alle mensen. Ieder mens dat niet gelooft in het verzoenend werk, dood en opstanding, van Jezus Christus is als hij sterft voor eeuwig verloren.
  Als een Jood of Israëliet nu sterft zonder dat hij Jezus Christus als persoonlijke Verlosser en Zaligmaker aangenomen heeft is hij evenals alle andere mensen voor eeuwig verloren. Paulus wist dit ook en bidt daarom Romeinen 11:14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.
  Hij wist ook: Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.
  Romeinen 11:26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
  “ALZO” betekent, zoals in het voorgaande van dit hoofdstuk beschreven is.
  In het voorgaande staat: 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.
  Israel zal eerst de Here Jezus Christus moeten aannemen als Verlosser en Zaligmaker en dat zal gebeuren aan het einde van de grote verdrukking wanneer het de Naam des Heeren aanroepen zal: Zacharia 13:9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.
  Dat betekent dat Israel op dit moment niet Gods volk is: Hosea 1:9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.
  God heeft Zijn volk niet verstoten maar Hij verbergt Zijn aangezicht voor hen: Micha 3:4 Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Psalmen 89:46 Hoe lang, o HEERE! zult Gij U steeds verbergen, zal Uw grimmigheid branden als een vuur?
  “Hoe lang, o HEERE! wordt beantwoord in: Ezechiël 39:29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.
  Dan wordt Israel weer Gods volk: Hosea 1:10 Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.
  Romeinen 9:25 Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.
  Romeinen 9:26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.
  Israel volhardt nog in het ongeloof, en is nu niet Gods volk, God verzamelt nu een volk voor Zijn Naam: Handelingen 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.

  Laten de christenen daarom het evangelie der genade Gods verkondigen aan alle Israëlieten om enigen uit hen te behouden.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 17. sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 november 2009 om 17:31

  Shalom allen,
  Waarop en waardoor zal Israel jaloers moeten zijn, als zij het merendeel van de christenen zien en horen?????
  YESHUA weende indertijd over JERUSALEM. Wie weent er nu over Israel en over het Joodse volk, ook over hen die zijn omgekomen in de kampen in de 2e w.o.?????
  Nogmaals ik herhaal, ook tot ik er niet meer ben… JAHWEH HEEFT ZIJN VOLK ISRAEL LIEF MET EEN EEUWIGE LIEFDE!;

  Zie ook de site van Jan van Barneveld en van Franklin Ter Horst en Ben Kok.

  DE KERK HEEFT BLOED AAN HAAR HANDEN;

  Lou Sandifort.

 18. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 november 2009 om 22:33

  Dat de Heere Israël lief heeft, staat buiten iedere twijfel. Gelijk Salomo als vredevorst een beeld was van Christus, zo zal straks De Vredevorst in heerlijkheid geopenbaard worden als Hij wederkomt om alle godvijandige machten teniet te doen en te verlossen wie Hem verwachten en het Vrederijk oprichten. Dat is het herstel van het koninkrijk over Israël. Dan zal Israël weer worden aangenomen, zoals vele profeten hebben voorzegd: “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar scheuren dichten, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen…” (Amos 9:11); “De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.”(Zefanja 3:13), “En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den Heere kennen” (Hosea 2:18-19).
  Israël zal EERST door de Heere in de druk worden gebracht, waardoor het hun bang te moede zal worden (Hosea 5:15). Dan zullen zij de Heere gaan zoeken, zie Hosea 14.
  In de periode van grote verdrukking (de benauwdheid van Jakob) zal de Heere, gedreven door zijn liefde, aan Israël werken tot bekering. Dan zal de liefde van het overblijfsel van Israël opbloeien en zij zullen hunkerend uitzien naar de komst van de Bruidegom, van wie de bruidegom in het Hooglied een type is. Over die liefde van de Heere voor zijn volk en over de opbloei van de liefde van dat volk voor de Heere, zingt het Hooglied! Groot en wonderlijk zal het werk zijn dat de Heere doet en zeer vele de zegeningen waarmee de Heere zijn volk zal zegenen.
  Maar kostbaarder dan alle zegen en wonderlijker dan alle wonderen is de liefde van de Heere voor zijn volk, wanneer het geestelijk ontwaakt.
  Voor Israël ligt een geweldige toekomst in het verschiet!!

 19. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2009 om 14:20

  @Sandifort
  Helemaal met u eens……’Yeshua HaMashiach komt om te richten en te herstellen en Hij heeft Israel lief met een eeuwige Liefde zie Jeremia 31.

  Waarom moeten christenen het altijd over de verdrukking(benauwdheid) en het falen enz. van Israel hebben.
  Laten we het over het falen van de christenen hebben!
  Onze opdracht is toch om Israel te zegenen en te troosten!

  De Heere gaat wel Zijn weg met Israel en haalt hen onder de volkeren vandaan(Alijah), zelfs als ze de Mashiach nog niet kennen.
  Hoe kan dat, da’s bijzonder………….Hij werkt in hen zonder dat zij de Here Jezus kennen.
  Met de volkeren gaat Hij tevens een weg en uiteindelijk zal er misschien tot in alle eeuwigheden genezing zijn voor de volkeren zie Openbaring 22:2.
  Wie zal het zeggen, God heeft het laatste Woord, gelukkig maar.
  Halleluja

 20. Deep End of the Ocean zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 12:06

  De boodschap van de film is heel erg duidelijk, als je bij de elite behoort of voldoende geld hebt blijf je behouden. Veel meer nog dan een mogelijkheid om te evangeliseren is de film een aansporing om juist in de wereld omhoog te komen.

 21. jan hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2009 om 16:20

  Beste broers en zussen in de Here Jezus Christus,

  Film of geen film……….

  Als volgelingen van de Here Jezus mogen wij door genade Hem bekend maken.
  Mijn grote Passie is om nog actiever te worden in mijn omgeving, met een bewogen hart, mensen te brengen bij het Kruis!

  Het is de Heilige Geest die overtuigd……. wij mogen/moeten op weg gaan……
  zelfs zonder film………
  Dat de Here God ons te samen in die geweldige opdracht gaat Zegenen en tot Zegen zal laten Zijn.

  Met hartelijke broeder groet,
  jan hartman

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2009 om 22:17

  Wel eens opgevallen, dat ALLE berichten in die trent gericht zijn op het aankweken van ANGST onder de mensen? We bevinden ons in een periode, waarin steeds meer mensen door ANGST geregeerd worden……… Een christen behoort zich daardoor NIET te laten regeren. Wie geregeerd wordt door Jezius Christus heeft geen last van die geest van lafhartigheid (angst), maar hij ontvangt een Geest van Kracht!
  Ernst

 23. Gerrit Galgenbreker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2009 om 2:12

  Beste Dirk,

  Besef toch alsjeblieft: 2012 heeft alles te maken met antichrist, het aanbreken van de zogenaamde nieuwe tijd, de newage. Het zijn newagers, occultisten en mystici die geloof hechten aan dit 2012-scenario en dit ook propageren. Het is hun newage-armageddon. Echter, zij zien het niet als het einde van de wereld maar als de overgang naar een nieuwe tijd. Want in hun scenario zal de wereld, op het laatste nippertje, worden gered door de inwijder van het volgende astrologische tijdperk. Deze wereldleraar zal de vervulling zijn van alle wereldrelgies. De wedergekomen Christus voor de christenen, de lang verwachte Messias voor de Joden, Een profeet voor de Moslims, de zoveelste incarnatie van de Boeddha Maitreya. Iedereen zal misleid zijn.

  De film laat symbolisch alle symbolen van “de oude wereld” instorten opdat uit deze chaos een nieuwe orde zal oprijzen. De Bijbel waarschuwt voor deze nieuwe orde. Het is antichrist. 2012 en alles wat daarmee te meken heeft is pure newage-brainwash voor de nietsvermoedende massa. Heb als christen niets van doen met deze dingen. Surf niet mee op de propaganda van antichrist. Ook niet om het “evangelie te verkondigen”. Niet alleen zul je zelf worden meegesleurd in deze deceptie, maar je zal ook anderen hierin meevoeren. Verkondig het zuivere Evangelie, los van de fabels die de wereld propageert. Wie oren heeft, zal horen. Zo is het altijd geweest. Ook nu.

 24. Gerrit Boer zegt:
  Geplaatst op zondag 17 januari 2010 om 18:20

  Ik ben zeer gefascineerd wat de mensen toch allemaal weten te vertellen.
  Hebben ze dit van God den Heere zelf gehoord, in zijn woord gelezen?
  Het gegeven, en ik verwachtte niet anders, is dat de speculanten nu al hebben geconstateerd dat de Maya kalender verkeerd is geïnterpreteerd en dat de ramp vooruit geschoven is naar 100 jaar verder. Mensen, onthoud een ding, dat dit soort rampen geënsceneerd door de duivel zelf om de mens angst aan te jagen waardoor ze geen gelegenheid zullen vinden de Heere Jezus te zoeken (en dat is zijn bedoeling), om de mensen bij God vandaan te houden.
  Colossenzen 2:8 zegt duidelijk dat we ons niet moeten laten meeslepen door Angst. Zie, Ik zal bij u zijn tot de voleinding der wereld en die voleinding wordt alleen maar door God bepaald en niet door een mens. Blijf dicht bij de Heere Jezus. Hij zorgt voor je.

 25. Mirjam Werdekker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2011 om 16:12

  Het is inderdaad belangrijk de Apocalypse bespreekbaar te maken. Ook is het goed om de mensen de oude profetieen te laten lezen en/of uit te leggen. Natuurlijk moeten de mensen niet bang worden gemaakt, maar wel moet er duidelijk worden uitgelegd waar alles staat beschreven en hoe lang dat al geleden is en dat de tijd nu is aangebroken. Ook kunnen we hun de tekenen des tijds laten zien, door de dingen te noemen die voorspeld waren, 2000 jaar geleden. Ook al zullen er veel mensen in de maya kalender geloven die het jaartal 2012 aanwijst, dat maakt niet uit, het roept in ieder geval bij hen veel vragen op. Die we dan kunnen beantwoorden. Vooral films over de Apocalypse zetten mensen aan het denken, wat niet verkeerd is. Wij kunnen dan hun vragen beantwoorden. En ze ook gerust stellen. Want mensen die zoeken die zullen vinden.
  Mirjam Werdekker

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden