Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen opwekking omdat we er te weinig om bidden? (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 november 2009, 11:45 door Dirk A A

‘EO-Visie’ legde mij de stelling voor: ‘Een opwekking in Nederland blijft uit omdat we er te weinig voor bidden’. Of ik daar kort op wilde reageren. Mijn reactie – deze week te lezen in ‘Visie’ – leest u hieronder en vul ik aan met een commentaar over een opwekking in de Alblasserwaard, 250 jaar geleden.

Zeker, ik verlang zeer naar een opwekking, een geestelijke herleving, maar een opwekking komt niet tot stand door onze geweldige (gebeds)acties. Het is honderd procent Gods werk.
Als ik diverse organisaties hoor zeggen: ‘God gaat door ons een opwekking brengen’, denk ik: ‘Wat een hoogmoed’. En vaak wordt gewezen op allerlei tekenen, wonderen en profetieën als zogenaamd bewijs. Een opwekking is echter een machtig werk van God, waarbij mensen zo krachtig door Hem worden aangeraakt, dat ze diep beseffen dat ze zondaars zijn en Gods vergeving nodig hebben om gered te kunnen worden. Zo’n opwekking leidt tot bekering en heiliging van velen.
Gebed om een opwekking is zeker zeer belangrijk, maar de cruciale vraag is of bidders om een opwekking de Here Jezus wel kennen en leven zoals Hij dat wil. De Farizeeën leken ook heel godsdienstig en baden op elke hoek van de straat, maar het stelde niks voor, het was schone schijn.
Een opwekking – waar ik zeker om bid! – begint in de gemeente, de kerk. We zullen bereid moeten zijn ons voor God te verootmoedigen, Zijn aangezicht te zoeken en te breken met onze zonden (2 Kronieken 7:14).
Ik ben de Here dankbaar voor de opwekkingen die momenteel plaatsvinden in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en onder de moslims in het Midden-Oosten. Het is alsof God de mensen daar nog een laatste kans geeft om Hem te leren kennen. En zeker, ook vandaag komen er hier in het Westen mensen tot geloof, maar dat zijn niet de grote aantallen die je bij een opwekking ziet. De Here kan nog een opwekking geven, maar laten we ons eerder voorbereiden op lijden en verdrukking en een verdere afval van God, temeer daar de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Ondertussen is het absoluut onze roeping om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie, omdat de Here niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Tot zover mijn reactie in ‘Visie’. Helaas was er niet meer ruimte, anders had ik onder andere ook nog gewezen op onze houding ten opzichte van Israel, omdat ik er vast van overtuigd ben dat de Here ons ook geestelijk zal zegen als we Israel zegenen. Genesis 12:3 zegt immers: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen…’

En dan nu het verhaal over de opwekking in de Alblasserwaard.

ALS DE OPWEKKING KOMT…

Mijn ‘roots’ liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, 250 jaar geleden.

De informatie komt uit het boekje ‘Kort verhael van eenige ongewoone gemoedsbewegingen onder de inwoners van verscheiden dorpen in de Alblasserwaard’, uitgegeven door D. Balk, uitgever te Workum.
Enkele citaten: ‘In januari 1752 worden Hardinxveld en Giessendam door God bezocht. De opwekking begint niet in de kerk, maar op de scholen onder kinderen van 5 en 6 jaar. Zonder dat er enige aanleiding voor is, beginnen de kinderen luidkeels te roepen en te huilen. Hun lichamen beginnen te schokken en ze worden zo overmand door zondebesef, dat ze uitroepen: ‘Weg duivel, weg, weg; ik heb u lang genoeg gediend. Ik moet de Here Jezus hebben’. Sommige kinderen vallen plotseling op de grond en worden zo hard door elkaar geschud dat er soms vijf of zes volwassen mannen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen zich niet bezeren. Als het kind rustig wordt, valt het op de knieën en begint onder tranen te bidden om bekering en genade. In plaats van spelen, beginnen deze kinderen voor elkaars bekering te bidden.

Al snel worden de omliggende dorpen ook bezocht door deze bijzondere werking van Gods Geest. In Schoonhoven en Nieuwpoort worden soms meer dan 100 kinderen aangeraakt door God. De opwekking begint zich nu ook te verspreiden in de kerken. Het duurt niet lang of de kerken zitten overvol en de kroegen staan leeg en nutteloos langs de straat. Als de kerkdiensten voorbij zijn, liggen de straten nog urenlang vol met mensen, die bidden om hun bekering.

Natuurlijk zijn er ook mensen die de opwekking zien als het werk van satan. Maar als duidelijk wordt dat overal waar mensen door elkaar worden geschud, bekering plaatsvindt, moet er toch gezegd worden dat de duivel mensen niet tot bekering kan laten komen. Toen er op een dag een tweetal spotters naar de kerkdienst kwam om de boel belachelijk te maken, werden ze dusdanig door God aangeraakt, dat ze onder groot zondebesef kwamen en vier dagen en vier nachten, zonder eten of drinken, op de grond lagen te roepen om genade.’

Iets dergelijks vond in diezelfde tijd plaats in Nijkerk, wat ook wel bekend staat als de ‘Nijkerkse beroerselen’. Het was de tijd van de grote opwekkingen in Amerika, Schotland en Engeland.
‘Op zondag 17 november 1749 preekt ds. Kuijpers over Psalm 72. Terwijl hij Gods Woord brengt, beginnen overal in de overvolle kerk mensen te beven en te huilen. Zo groot is de verslagenheid over hun besef van zonde. Mensen beginnen te roepen om Gods genade. Er woedt een geestelijke strijd om mensenzielen.
Nijkerk verandert. In plaats van getier en gevloek komen uit alle huizen geluiden van psalmgezang en gebed. Zelfs in de kroegen komen de mensen samen om God te zoeken. De kerken zitten overvol en het opwekkingsvuur breidt zich uit.’

Bij een opwekking denken velen aan ‘Glorie, Hallelujah, Prijs de Heer’. Op zich mooi en fijn, maar opwekking is veel eerder en veel meer een diep besef van zonde en schuld. Dat is kenmerkend voor elke opwekking – ga de opwekkingsgeschiedenis maar na. Zo werkte God ook tijdens de opwekking in Korea in de vorige eeuw en in de opwekking onder de Zoeloes van de afgelopen tientallen jaren, om er enkele te noemen.

Opwekking kent een prijs. Vergeet dat niet bij het gebed om een opwekking. Het kost ons alles, ons hele leven. Maar opwekking heeft ook een prijs: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt’ (Johannes 17:3). Zullen we samen bidden?

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. C.v.d.Dussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 11:29

  Als wij bidden tot God voor een opwekking dan gaat dat altijd in de weg van de verootmoediging. Dat kan nooit zonder. Als we een beetje op de hoogte zijn van vorige opwekkingen dan zie je dat ook.

 2. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 12:58

  Een opwekking komt daar, waar mensen de Here Jezus hebben leren kennen en leven naar Zijn wil.

  Er staat in de Bijbel : Wederom zeg Ik u : Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
  Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. ( Matt. 18 : 19 – 20 )

  Maar God werkt wel op Zijn tijd en op Zijn wijze !
  HIJ is geen automaat waar we iets ingooien en waar direct iets uit komt rollen.
  Want dan zouden “wij” als mensen geneigd kunnen zijn, er een “eigen eer” aan te verbinden.

  Wij hebben alleen maar de taak gekregen om te zaaien…
  God zorgt voor de oogst !

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 13:17

  Beste Dirk

  Ik kan met jouw commentaar alleen maar instemmen. Ik heb de Opwekking in Wales gelezen en het blijkt dat door een meisje van zes jaar wat met een bibberig stemmetje iets heel simpels zei de Here Zijn machtig werk kon doen. Dominees die al jaren predikten maakten plaats voor jongemannen en jonge vrouwen die geen enkele theologische opleiding hadden gedaan en zelfs in winkels werd er gebeden. Het voetballen wat net in opkomst was, werd gestaakt en de spelers wijdden zich aan het dienen van Gods Koninkrijk.
  Toen ik het boek had gelezen, was ik zeer onder de indruk maar ook nu als ik het aan iemand voorlees, raakt mij deze gebeurtenis diep.

  Je noemt ook de opwekking onder de Zulu’s van de Kwa Sisabantu Zending en inderdaad hoewel dit weer geheel anders verliep, gebeurden daar ook machtige wonderen en bekeerden velen zich tot de Here God.

  Het is toch wonderlijk als je beseft dat de Here ons kan/wil gebruiken voor zijn Plan indien wij daarvoor open staan.

 4. Marcel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 13:43

  Beste Dirk,

  Ik ben het volledig met je eens. Een opwekking is inderdaad honderd procent Gods werk. Heeft Jezus zelf niet gezegd: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.”

  Joh. 6 : 44 NBG vert.

 5. Marjan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 13:50

  Geweldig om te lezen wat God door de Heilige Geest kan bewerken in mensenharten. Dat we bidden dat allen tot groot zondebesef zullen komen en de uitredding door onze Here Jezus Christus. Halleleuja voor het Lam dat de zonde op zich nam!

 6. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 14:05

  Shalom Dirk en brs en zrs Shalom.

  Mooi stukje Dirk, ik dacht ook meteen aan de opwekking in Wales, evangelist Evans.
  En ik moest ook denken aan wat je ooit geschreven had over de profeet Daniel.
  Persoonlijk denk ik dat dat het voorbeeld is voor ons in deze tijd.
  Allereerst is daar de verootmoediging, en het schuldbelijden zoals Daniel deed.
  We leven nu in de tijd van de afval, maar ik geloof ook in persoonlijke opwekking.

  Allen een goed weekend shalom, Lou.

 7. loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 14:24

  Ook ik ervaar dat het zo moeilijk is om voor ISRAEL te bidden in de Gemeente, of op de bidstond, die tot mijn schrik ook nog maar een halfuur is ingekort, met als reden dat het een bidstonde [1 uur] was.
  Dat de Gemeente niet floreert al zoveel jaren, en er steeds meer afgaat zoals de ISRAELZONDAG, ziet haast niemand in verband met het gebed voor GODS VOLK.
  Dan denk ik vaak aan de woorden ‘Wie ISRAEL zegent [en zich niet schaamt voor hen] Wordt Gezegend.
  Na langer verblijf in Israel kwam ik erachter, dat dit de grote vraag is in allerlei kerken daar: waar wordt er nog voor ISRAEL gebeden en gestreden, ook zij lijden ernstig in de Geestelijke strijd om het volk te dienen, en door deze liefdedaden de HERE JEZUS bekend te maken.
  Hier zegt men vaak dat de Joden onder een bedekking leven, zo ook wij die geen erbarmen en liefde tonen voor ZIJN GELIEFDE VOLK.

 8. B Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 15:48

  Als er intensief gebeden wordt voor een opwekking, is dat waarschijnlijk al door de Heilige Geest in de harten van de bidders gelegd. Dat is het voorbereidende werk voor een opwekking.
  Zijn er vastberaden bidders onder ons die zich door Gods Geest laten leiden?
  En zijn we zelf bereid om alle vooringenomenheid te laten varen en met zonden te breken zodat we een kanaal kunnen zijn voor het levende water wat de Here Jezus belooft?

 9. John van Riesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 16:26

  Amen, amen,

  Een opwekking komt uit het hart en door zondebesef, niet uit het gevoel en door emoties.

  In Christus verbonden,

 10. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 17:25

  Beste Dirk,

  Bidden om een opwekking is zeker niet verkeerd, maar – zoals je terecht zegt – het is Gods (GENADE)werk. Waarbij Hij natuurlijk wel bepaalde, door Hem geroepen en gezalfde, dienstknechten kan (en vaak ook zal) gebruiken.
  Wat veel christenen echter vergeten – als ze al geloven dat er nog een opwekking gaat komen en er dus, in die zin, ook echt voor bidden – is dat er bij een ECHTE opwekking ook een TOTALE bekering en dus een (VOLLEDIG) afkeren, of het ook echt af willen keren, van de zonde bij komt kijken. Zoals ook tot uitdrukking komt in het door jou toegevoegde artikel over de opwekking in o.a. de Alblasserwaard.
  Zoals jij ook terecht zegt: “Een opwekking is een machtig werk van God, waarbij mensen zo krachtig door Hem (d.i. door Zijn Geest) worden aangeraakt, dat ze een diep besef krijgen dat ze zondaars zijn en daarom Gods vergeving nodig hebben…”.
  Dat ONgelovige zondaars tot bekering moeten komen, daar zijn de meeste christenen het wel mee eens. Maar, dat ook nog vele christenen een opwekking in hun eigen hart en leven nodig hebben – om zich bewust te worden dat zij zich moeten (willen) afkeren van hun zondige gedachten, woorden en/of daden, hun zondige handel en wandel – dat is ook voor veel christenen (nog steeds) een brug te ver. Wij, christenen, moeten namelijk eerst afsterven aan de zonden en zondemachten in ons leven willen we ook echt zelf een “opwekking” – dat is: het WARE opstandingsleven IN en DOOR Christus – kunnen ervaren en, ook niet onbelangrijk, dit door (kunnen) geven aan anderen.
  Maar… deze boodschap krijgt niet veel bijval. Velen geloven dit ook niet echt. “We zijn nu eenmaal zondige mensen en dat zullen we ook wel blijven zolang we leven” en “Zijn bloed reinigt ons van alle zonden” (wat op zich natuurlijk waar is, maar dan hopelijk toch vooral voor zonden uit het verleden, in het heden zou ons leven er toch op z’n minst flink op vooruit moeten gaan…!?) zijn uitspraken die ik regelmatig hoor, alsof dit een vrijbrief is om maar op oude en/of zondige voet door te leven.
  Onze VERLOSSER wil ons VERLOSSEN van onze zonden en van de satanische zondemacht, maar de grote vraag is:
  1) Willen wij wel echt van al onze zonden en onze wereldsgezindheid verlost worden?
  2) Geloven wij nog dat bij God ALLES mogelijk is? (Mits wij er maar met een oprecht en verlangend hart voor bidden en – heel belangrijk en dus niet te vergeten – mits onze gebeden NAAR ZIJN WIL zijn.)
  Ik zou, als laatste, nog op 4 korte studies willen wijzen, studies waar men in dit verband (misschien) iets aan kan hebben:
  1) “Bekeert u van uw boze werken”. (zie weblog van 24-6-2009)
  2) “De nodige 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus”. (zie weblog van 24-9-2009)
  3) “Het Goddelijk herstelwerk in de Gemeente/Kerk in de eindtijd”.
  4) “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”.

 11. Joukje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 17:29

  Zou ook graag dat intense willen hebben dat je weet dat je een kind van GOD mag zijn. Het is net of er een muur staat tusen GOD en mij. Die innerlijke rust en blijdschap mis ik, maar ik geloof dat GOD mijn zonden vergeeft en ook wel dat ik een kind van GOD mag zijn.

 12. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 17:51

  Prachtig Dirk, ik geloof vast dat de Heere nog steeds zo werkt. Door de diepte heen tot God. Ik geloof ook dat God nog niet klaar is met de kerk in het westen. Als Israel tot bekering komt zal er ook in Nederland nog een opwekking komen en de kerk weer tot bloei komen. Wat anders zal hun aanneming wezen dan het leven uit de doden? Rom 11.

 13. c lageweg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 18:58

  God wil altijd een opwekking, maar zijn wij daartoe bereid? God zoekt mensen die bereid zijn om echt al onze eigen verlangens op te geven en alles te doen wat Hij van ons vraagt, en dat gaat niet zonder zijn stem te verstaan. Om in alles! gehoorzaam te zijn. Pas dan kan Hij opwekking geven.
  Want er zullen herders moeten zijn naar Gods wil om de mensen te onderwijzen en te helpen op te groeien tot stabiele christenen, die niet mee waaien met elke wind van leer. Zijn wij bereid om ons leven volledig in Gods handen te leggen en ons door Hem te laten vormen, wat het ons ook kost en hoelang het ook duurt. Dat is de cruciale vraag. HEILIGING daar gaat het om.
  Pas dan kan God een werk doen onder de verlorenen.

 14. vilja quist zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 18:58

  Dirk, hier word ik stil van. Wat wordt dit geluid in Nederland zelden gehoord. Ik dank de Heer dat Hij je geroepen heeft tot dit werk onder ons. Dat het vrucht moge dragen, veel vrucht, ook in mijn eigen hart, steeds weer, tot wij Hem zien van Aangezicht tot aangezicht.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 19:05

  Shalom Dirk,
  Toen ik begon te lezen dacht ik direct aan de opwekking in Wales, die begon toen een groep christenen begon hun schuld aan elkaar en voor God te belijden. Het beeld dat je schetst bevestigt dat!! Ik weet zeker dat de Heer een opwekking WIL geven, maar WIJ staan niet klaar om het te ontvangen, want wat gebeurde er bij al die opwekkingen?? Precies zoals ik zei, het begint met een groot zondebesef……. Wat ik onder christenen om me heen zie, is de volkomen afwezigheid van zondebesef…. Men vindt zichzelf best wel nette burgers, die direct klaar staan om anderen te veroordelen, behalve zichzelf…… Een opwekking begint bij onszelf!! Bidden voor een opwekking is zinloos, als we zelf niet veranderen.
  Ernst

 16. gerda breeman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 19:05

  Duidelijk wordt wel dat je uit onwetendheid nauwelijks weet waar je voor bidt.

 17. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 20:33

  Niet goedkoop een opwekking, dat is een gegeven. De mens is over het algemeen gesproken niet zo vlug voor geestelijke giften/gaven in.
  Het wederom geboren worden, na een bekering is niet een weg welke je zo maar even gaat bewandelen. Jezelf ten kostte voor die ander opofferen, gaat ook niet in eigen kracht of geweld. Maar kiezen moeten we wel, het is de brede weg, die ten verderve leidt of de smalle weg gaan, die ten leven leidt. Een middenweg is er niet.
  Het lijkt allemaal zo karig, benepen. Maar armoedig is de weg met Jezus aan je zij, beslist niet.
  Kies dan heden wie gij dienen wilt. Dan is er een opwekking in je hart en leven. Hij Jezus, de gestorvene, wat meer is de opgewekte en verheerlijkte, leeft, bidt en pleit voor u. Mits u Hem hebt toegelaten in uw persoonlijk leven. En dan wijden we graag ons leven aan Hem Die ons kocht met de prijs van Zijn bloed.
  Ook bidden we dan dat kinderen, familie, vrienden, collega’s en kennissen worden veranderd zoals wij. De zonden laten en haten. Met een schone lei beginnen, wie wil dit niet?
  In deze tijd van GODSverduistering, verwildering en geweld, rechtsverachting of -verkrachting, mogen we rust vinden voor onze zielen.
  Ga breken met alle ongerechtigheid, durf te getuigen, schaam u het Evangelie niet. Het is een kracht Gods tot behoud, ook verderfwerend en veilig.
  De HERE Here vergunne ons in Nederland een opwekking. Zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, is het nog GENADEtijd.
  De hand aan de ploeg. Planten, begieten en God geeft de wasdom indien we niet verslappen, het hoofd niet in de schoot leggen, maar op de Heer des oogstes gericht blijven houden.
  Met HEM zal ook het (onverdiende) loon zijn. Het is: opwekking of oordeel.
  Moge de Here u verder zegenen,
  Obbe.

 18. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 22:21

  Dat wat Joukje zegt in de reactie dat ervaar ik eigenlijk ook, in kan bidden wat ik wil maar het lijkt wel of er een dikke betonnen muur tussen mij en God is.
  Toch ook weer ben ik al jaren zeer betrokken met Israel, misschien is dit toch een zegen die ik mag ontvangen op mijn gebeden.

 19. Coby Boon zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2009 om 10:49

  Zo is het.
  Ik had wel gehoord van opwekkingen in Nederland, maar kende het verhaal nog niet. Mijn wortels liggen ook in de Alblasserwaard. Misschien dat die opwekking wel generaties verder is gegaan. Want mijn Oma werd letterlijk in d’r kraag gegrepen en ik later ook weer.
  Die opwekking staat al lang voor ons klaar, maar onze grond is veelal te droog en te hard. Een stroom van levend water spoelt erop weg of we verdrinken.
  Daarom moet die aarde eerst zacht en los gemaakt. Dat kan alleen door tranen…
  Dan gaan wij bidden en pleiten voor genade onze omgeving; familie, vriend en vijand. Daar is God nu mee bezig.
  Dankjewel Dirk.

 20. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2009 om 12:43

  Beste Dirk.

  Wat ik vooral uit de reacties lees, is dat Christelijk Nederland een opwekking tegenhoudt.
  Er is geen verbondenheid tussen ons. Wij moeten terug naar de kern, de waarheid, de Heilige Geest.

  Wellicht ontbreekt het aan een leider, iemand die zijn hoofd boven het maaiveld durft uit te steken.
  Wij kunnen wel steeds met discussies bezig blijven, om ons gelijk te halen.
  Maar………. daarnaast laten wij een hoop zaad liggen, wat niet gebruikt wordt.

  En wie zaait, zal oogsten.
  En mijn gevoel zegt: de tijd is er rijp voor.
  Jezus zei: Volg Mij, laat alles achter je…. je eigen ik, je hoogmoed, je frustraties, enz enz…
  Laten we ons verenigen in de waarheid.

  Vr gr Rene Postma

 21. kees ravesteyn zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2009 om 12:56

  Beste Dirk,
  Weer bedankt! Jaren geleden las ik een boek geschreven door J.I. PACKER – “WHEN THE SPIRIT COMES DOWN IN POWER.”
  Hij bestudeerde verschillende opwekkingen en concludeerde dat, als de Heilige Geest zegen brengt, Satan probeert om dat weer te vernietigen en daarom is het belangrijk dat het vervolg van de opwekking met geestelijke wijsheid begeleid wordt. We moeten daar ook klaar voor staan.
  Je (achter)neef, Cees Ravesteyn van Zuid-Australia.

 22. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2009 om 13:04

  Wanneer mensen God nog niet ervaren in hun leven is het belangrijkste om te blijven VOLHARDEN !!

  God dagelijks te blijven zoeken en je volledig openstellen voor HEM.
  Niet mijn wil, maar UW wil geschiedde.
  Iedere dag stille tijd voor HEM nemen.

  God laat geen bidders staan, maar misschien is het een beproeving.
  Ieder mens gaat God beproeven of het geloof echt en oprecht is.
  Achteraf ga je inzien dat HIJ toch al met je bezig was.
  Want waarom willen mensen met God en Zijn Woord bezig zijn.
  Dit zegt toch genoeg.

 23. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2009 om 14:37

  Veel theoretische discussies over dit thema maar weinig PRAKTIJK oplossingen hierover.
  Bidden voor meer opwekkingen is goed maar er moet meer “gewerkt” en gezaaid worden nu de tijd er rijp voor is. (zoals Rene Postma schrijft.)
  Laten wij ons Christen-zijn, in EENHEID met Jezus-Christus méér laten zien en horen, op welke plek wij ook zijn of komen in de maatschappij. De Christelijke politicie hebben hierin een voorbeeldfunctie te vervullen, omdat in de politiek de belangrijke beslissingen worden genomen.
  Denk aan het gezegde (getuigenis) van J.P. Balkenende: Zonder mijn geloof kan ik niet functioneren.

 24. parel zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2009 om 15:56

  God heeft ons juist wél nodig, wij, volgelingen van Jezus, zijn Gods grondpersoneel!
  Voorbede, bidden.
  Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn Aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden,
  Ezechiel 22: 30.

  Toen Hij zag, ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was!, Jesaja 59:16a.
  Lieve mensen, de kerk van nú is de gemeente van Laodicea van toen!
  Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet
  die nooit zullen zwijgen, dag, noch nacht
  jullie, die een beroep doen op de Heere
  gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust,
  totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest
  en haar roem op aarde heeft gevestigd
  Jesaja 62:6,7

  Kenmerkend voor de grote afval, ook en juist in de kerk, staat omschreven in Hosea 4:6: Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.
  We moeten terug naar de oorsprong, de waarheid, de inzettingen van God, in Jezus´ voetsporen en niet in de voetsporen van de wereld, de kerk is gelijkvormig aan de wereld

  Shalom
  ps ik ben met de kerk opgegroeid, dus op Zondag de eredienst.
  Ik ga terug naar wat God hierover zegt en bereid me voor op de Shabbat, op Zaterdag!

 25. A. Harskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2009 om 9:17

  Afgelopen zaterdag themadag G.W.S.over hoop voor een biddende kerk.
  Heerlijk!!!!!Het vlammetje om te bidden om de stromen van de Geest, is weer aangewakkerd.
  De lezingen komen t.z.t. op de site van de George Whitefieldstichting.
  Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp kan ik het boek “Pinksteren vandaag” van Ian Murray sterk aanbevelen.

  Sjaloom!

 26. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2009 om 10:11

  @Joukje…….@Gerard

  Toen ik jullie reacties las, moest ik denken aan:
  Ps 43: 3-5
  ‘Zend Uw Licht en Uw Waarheid, mogen die mij geleiden, mij brengen naar Uw heilige berg en naar Uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mjn Verlosser en mijn God!’

 27. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2009 om 16:27

  Uitstekend commentaar!!

 28. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2009 om 16:36

  De opwekking in Wales omstreeks 1905 heeft 9 maanden geduurd.
  Toen was het kindje geboren.
  Calvinistisch Nederland heeft er nee tegen gezegd omdat het te emotioneel was. Johannes de Heer, kennelijk geen calvinist, vond het niet te emotioneel is wel naar Wales gegaan. Lees: 1 Koningen 5 vers 9. Dit bijbelvers kreeg Johannes de Heer in Wales toen hij daar in de samenkomst binnenkwam.
  De opwekking was het gevolg van een breikrans van zusters, die ontdekt hadden dat sokken breien voor de winter en bidden om een opwekking heel
  goed samen konden gaan.

 29. Moi zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 november 2009 om 21:07

  @Elly:
  Ieder mens gaat God beproeven of het geloof echt en oprecht is.
  Achteraf ga je inzien dat HIJ toch al met je bezig was.

  Dat hoeft de Heere God niet te doen, HIJ weet sowieso wel of je geloof echt en oprecht is. Daar is geen beproeving voor nodig, want de Heere God kijkt in je binnenste. Wel beproeft de Heere God gelovigen om het geloof sterker te maken.

 30. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2009 om 22:06

  Joukje@ en Gerard@
  Niet wij, maar HIJ doet het!! Hij geeft de blijdschap. We kunnen er zelf niet meer aan doen dan ons uitsluitend te blijven focussen op Jezus Christus (Col.3: 1 – 4). Ik ga er van uit dat jullie beiden het Woord al aanvaard hebben? (slot van Hand.2). Aanvaarden, de rest doet Hij…….. Zo ging het bij mij tenminste. Maar dat is al 51 jaar geleden!! Jezus is voor mij altijd een geweldige inwendige kracht gebleven! Je ontvangt het als je Hem en zijn kracht aanvaardt. Dan is het niet meer IK, maar HIJ, die in mij leeft.
  Ernst

 31. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2009 om 22:49

  Beste Dirk,

  Jij schreef: begint in de gemeente, de kerk.

  Ik ben van mening dat deze niet in de gemeente begint, maar bij ons persoonlijk. Als jij en ik ons vernederen voor de Heer, dan kan Hij een machtig werk door ons heen beginnen. Wanneer jij en ik ons leven zo gaan leven als God wil dat wij leven, dan wil Hij niets anders dan krachtig getuigenis geven aan ons handel en wandel. Dat heeft niets met de kerk te maken in mijn opvatting. Opwekking begint (meestal) bij een individu, zoals jij en ik. Maar: zijn jij en ik bereid om voor te gaan?
  Dat is de ham vraag….!

  Peter

 32. Harko Grijpstra zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2009 om 20:50

  Een echte opwekking zou echt heel mooi zijn. Helaas hebben we tegenwoordig meestal van doen met satanische imitatie. Ik zeg het maar ronduit. Pseudo-opwekkingen waarbij geestelijke blinden een demonisch vuur verspreiden in de naam van God. Het gebeurt, beste mensen. Het gebeurt.

  Hoewel het verlangen naar een grootschalige opwekking begrijpelijk is, laten Bijbelse profetieën er geen twijfel over bestaan. In deze laatste dagen hoeven we echt geen grote opwekking meer te verwachten. Eerder een grote afval. Een enorme deceptie. Een tekenen en wonderen beweging, werkend door de misleidende geest van antichrist welke velen zal misleiden.

  De tekenen zijn decennialang evident. Voor wie ogen heeft om te zien. Kerken waar het zuivere Evangelie wordt gepredikt zijn nauwelijks nog te vinden. Alles moest zo nodig “modern” en “hip”. Weg met die “donderpreken”. De oude Bijbelse liedbundels waren te ouderwets en neerslachtig. Het was tijd voor opwekkingsliederen. Opgewekt zingt ‘christelijk’ Nederland zijn ondergang tegemoet.

  Volgend jaar start de grootste protestantse kerk met de promotie van “christelijke meditatie” onder haar leden. In menige kerk is het de ervaring en emotie wat primair staat. In praisediensten ‘praist’ men vooral de eigen liefde tot een zelfgesneden godsbeeld. Gelukzalig zweeft men weg in romantische bespiegelingen waarin men zich als een babytje in Gods armen waant. Waar, o waar, zijn de volwassenen in het geloof? Waar zijn de christenen met onderscheid?

  Moderne kerken lijken wel circussen! Het kan niet gek genoeg, zo lijkt het wel. “How low can we go?” En naar het zich laat aanzien is de bodem nog lang niet bereikt.

  Bidden voor een opwekking?
  Men zou beter bidden dat men niet ten prooi valt aan de deceptie die nu overal om zich heen grijpt.

 33. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 december 2009 om 14:29

  Persoonlijk maak ik me grote zorgen om het volgende. Per 1-1-2006 is in ons land de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle verzekeringsmaatschappijen om abortus en euthanasie te vergoeden, voor zover deze in ziekenhuizen worden uitgevoerd. Abortussen die in speciale klinieken worden uitgevoerd, mogen uit de AWBZ worden vergoed.

  Toen ik hiervan kennis nam, heb ik actie ondernomen om vrijgesteld te mogen worden van ziektekostenverzekering en deelname aan de AWBZ. Immers, door deel te nemen aan deze verzekeringen, betaal ik mee aan deze gruwelijke praktijken, en tengevolge hiervan zondig ik. Ik ben dus niet principieel tegen verzekeringen, wel tegen zondigen.

  Pro Life en DVZ bieden geen soelaas, omdat deze maatschappijen zijn gelieerd aan respectievelijk Agis en Achmea, maatschappijen die de gewraakte praktijken wél vergoeden.

  Vorig jaar 3 december vond een rechtszitting over mijn vraag om vrijstelling plaats bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Ik heb in deze rechtszitting mogen uitleggen dat ik vond dat ik gedwongen werd te zondigen door te voldoen aan de verplichting om voor ziektekosten verzekerd te zijn volgens de huidige wetgeving Het geheel had ik ondersteund met een pleitnota, waarin ik ook het evangelie uitlegde en er is aandachtig geluisterd door drie rechters en de ‘tegenpartij’, de Sociale Verzekeringsbank. Mijn vraag is echter helaas niet toegewezen en ook thans ben ik nog steeds verzekerd tegen ziektekosten. Het alternatief is: alle verzekeringen afwijzen als gemoedsbezwaarde. Dat gaat mij vooralsnog te ver.

  Waarom dit verhaal? Omdat ik wil aantonen dat heel Nederland, inclusief de verzekerde christenen, zondigt door mee te betalen aan euthanasie en abortus middels de premie voor ziektekostenverzekering en AWBZ.

  Een volgende collectieve schuld die wij als natie meedragen is, ons aandeel in het meer dan gruwelijke lot van duizenden Joden uit ons land in en na de Tweede Wereldoorlog. Ná de oorlog door een schromelijk gebrek aan gastvrijheid voor teruggekeerde, overlevende Joodse mensen. Wie het boekje van Leny Zomerdijk ’50 jaar na Auschwitz’ leest (ISBN 90-9008050), raakt ervan doordrongen dat Nederland nog niet vanuit de hoogste niveaus (regering, politie-apparaat, ambtenaren-apparaat, Nederlandse Spoorwegen) schuld heeft beleden aan Israël en ook niet aan de Here God, en dat dit wel moet gebeuren. Van de noodzaak van belijdenis van schuld aan de Here God zullen uiteraard alleen christenen doordrongen zijn, maar is dit voldoende gebeurd, mogen wij ons afvragen?

  In het kader van het hierboven beschrevene dringt de tekst uit Jesaja 59 zich aan mij op: Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort (1,2).

  Gelukkig wordt in Jesaja 25:7 ook beloofd dat de sluier en de bedekking van alle natiën zal worden weggenomen. Ook van Nederland dus. Maar deze belofte ontheft ons niet van de verantwoordelijkheid die wij thans hebben ten aanzien van het hierboven genoemde.

  Met warm shalom,
  Marloes Schouten

 34. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 december 2009 om 19:21

  Wist niet dat het zo in elkaar stak.
  Dit is erg.

  Nog merkwaardiger is dan, dat Jet Bussemaker laatst even 520.000 Euro steun gaf aan 2 abortus klinieken. Het wordt toch vergoed? Misdaad loont dus.

  Om nog even te blijven bij Jesaja 59: en dan 9-15
  vers 14……….Daarom het recht is achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.

  Zo van toepassing op Nederland anno 2009

  Groet, Jan.

 35. Frederika zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2010 om 0:30

  @Marlous, nee dat wist ik niet en ik denk dat er niet veel mensen zijn die dit weten… Is het niet meer een idee om dit overal bekend te maken?
  Helaas zelf kan ik niet onder een verzekering uit met meerdere chronische ziekten en handicap…. mijn eigen risico ben ik al met een tweetal weken kwijt… Medicatie is onbetaalbaar, evenals fysiotherapie, artscontroles of bezoeken en operaties. Even goed moeten we bijbetalen, maar dat is een 20 euro per maand plus verzekering.
  Niet alleen deze zorg maar ook tientallen operaties, jaarlijks 3 of 4 maken mij genoodzaakt verzekerd te zijn. Het is niet op te brengen anders…
  Misschien moet ik daarvoor een heel groot geloof krijgen, maar toch is het makkelijker als je gezond bent.
  Maar ik draag mijn lijden wel als het delen in het lijden van Christus zoals Paulus dat zo prachtig beschrijft. Zeker kun je goed getuigen als chronisch ziek mens. Mensen vragen me vaak; waar haal je de kracht toch vandaan?
  😉

  Opwekking is voor mij bekering, en ja, we moeten erg waakzaam zijn, en veel meer onderzoeken en het goede zien te behouden!
  We hebben als Christenen het makkelijkste geloof eigenlijk, de weg is voor ons al afgelegd en het offer betaald, voor jou alleen al.
  Onze eigen ik, het geheel afleggen van jezelf, is het moeilijkste blijkt.
  Overgave…. en erkennen dat we zondig zijn en zonden belijden, elke dag weer, en Hem zoeken, bidden, leven door en met Hem, en ruimte geven.
  God is zo goed en de bijbel is zo rijk en er staat zo enorm veel in wat al is gepasseerd en op het gebeuren staat… veel profetieën die al uitgekomen zijn.
  Het is de tijd wel van er op of eronder.

 36. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 april 2010 om 16:14

  Aanvullend: ik ben met de Zondag als rustdag opgegroeid, dus ik wist niet beter. Nu ik beter weet, onderhoud en vier ik de Shabbat, van vrijdagavond zonsondergang t/m zaterdagavond zonsondergang.
  De Shabbat is geen Joodse feestdag, het is een Feestdag/hoogtijdag van de Allerhoogste, YHWH, voor Jood en Griek, de gelovige uit de heidenen.
  Shalom, Parel

 37. Jan de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2015 om 23:59

  Zoal Peter ook zegt; ‘gemeente zijn begint bij de persoon” en vanuit daar kan een gemeente groeien en een eventuele opwekking plaatsvinden.

  Maar lieve mensen in de bijbel vind ik niets over een opwekking in de laatste dagen….. De bijbel spreekt wel over geloofsafval in de laatste dagen en dat is en individueel proces wat leidt tot een massale uittocht van kerken.

  Er komt geen opwekking! Mensen kunnen nog wel tot geloof komen maar geen massale opwekking zoals Jezus dat graag zou zien….Hij voorziet geloofsafval en dat is wat we in Nederland en wereldwijd ook zien.

  Valse- en dwaalleraren zullen er ook zijn in de laatste dagen en dat daar grote groepen mensen omheen zullen staan wil ik best geloven en dat deze opkomen en gaan zeker.

  Bron:
  2 Thessalonicencen 2 vers 3
  2 Timotheüs 4 vers 3

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden