Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Intolerantie jegens christenen groeit (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 december 2009, 20:56 door Dirk A A

Als ik de ontwikkelingen goed inschat, neemt de intolerantie toe jegens christenen die uitkomen voor hun christen-zijn. De vraag is hoe we hierop moeten reageren. Moeten we ach en wee roepen, er grote artikelen over schrijven en de politiek mobiliseren? Of is het beter de andere wang toe te keren wanneer we worden ‘geslagen’?

Ik geef eerst enkele voorbeelden die ik de afgelopen paar weken hoorde dan wel las.
* Iemand die regelmatig in één van de grotere steden in het zuiden van het land gaat evangeliseren, lukte het na verscheidene bedreigingen om nog net om op tijd weg te komen toen iemand met een mes op hem af kwam terwijl hij aan het evangeliseren was.
* In het debat over schepping of evolutie wordt scherp geschut in stelling gebracht tegen degenen die geloven wat de Bijbel zegt over de schepping en het begin van het leven. In wetenschappelijke kring is er nauwelijks plaats voor je wanneer je vasthoudt aan een schepping in zes dagen en een ouderdom van de aarde van zo rond de zesduizend jaar.
* De Britse evolutionist Richard Dawkins vergeleek mensen die geloven in een schepping door God in zes dagen met degenen die de holocaust ontkennen.
* Een verpleegster vertelde dat het in het ziekenhuis waar zij werkt nauwelijks meer wordt geaccepteerd dat zij vanwege haar christen-zijn niet mee wil werken aan een abortus.
* In de politiek zie je gebeuren dat de weerstand tegen met name het reformatorische onderwijs toeneemt. Dat vindt men in bepaalde kring maar eng. En het zou de integratie van leerlingen van zulke scholen in de samenleving bemoeilijken.
* Iemand die achter Israel staat omdat hij vast wil houden aan wat Gods Woord zegt over Israel en over het Joodse volk, krijgt soms nare reacties over zich heen.
* In steeds meer plaatsen willen gemeenten de subsidie aan christelijke hulpverleningsorganisaties bevriezen.

U kunt deze lijst wellicht aanvullen met zaken waar u zelf tegenaan loopt of bent gelopen. Ik hoor dat trouwens graag van u, wellicht kan ik er dan later nog eens op terug komen.
Het lijkt me wel duidelijk dat de intolerantie toeneemt in een land waar zo hoog wordt opgegeven van de tolerantie jegens andersdenkenden. Zolang we ons geloof maar binnen de muren van ons eigen huis houden, vooruit, dan moet je het zelf weten. En binnen de vier muren van de kerk kan ook nog, zolang er maar geen geluidsfragmenten naar buiten komen, die zomaar aanstoot zouden kunnen geven.

Hoe moeten we hiermee omgaan? Sommige christenen hebben de neiging de boodschap aan te passen, om nare reacties te voorkomen. En zeker, we zullen altijd in wijsheid onze woorden moeten kiezen. Maar laten we onze boodschap niet aanpassen met het oog op wat mensen ervan vinden. Laten we trouw blijven aan God Zelf, aan Zijn Woord en de ‘scherpe’ randjes niet van onze boodschap afhalen. Wanneer we een deel van de waarheid weglaten – zoals wat de Bijbel zegt over het oordeel, over de zonde, over de hel – dan gaan we een ander Evangelie brengen, dat dan geen evangelie meer is, maar een leugen.

Het is zeker goed om zonodig aan de bel te trekken. En te ‘strijden’ voor onze overtuiging. We hoeven ons immers niet te schamen voor het Evangelie. En een verdediging van het geloof in bijvoorbeeld de media kan meer begrip geven voor onze geloofsovertuiging en kan andere christenen helpen zelf het gesprek aan te gaan over het geloof.

Tegelijk moet het ons niet verbazen dat niet iedereen staat te applaudisseren wanneer we voor ons christen-zijn uitkomen. Zei de Here Jezus het al niet: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). En een vers eerder lezen we: ‘Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.’

Heel vaak en heel snel roepen we ach en wee wanneer we moeten lijden vanwege ons geloof, hoewel het in Nederland vaak nog wel meevalt. In tal van landen is de situatie veel ernstiger.
Het kan ons helpen ons te realiseren hoe christenen, volgelingen van de Here Jezus, in vroegere eeuwen reageerden op smaad, laster, uitsluiting, vervolging en soms zelfs de dood vanwege het volgen van de Here Jezus.
Paulus zei al in Handelingen 20:24: ‘Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het Evangelie der genade Gods te betuigen.’

Voor velen, zeer velen heeft het volgen van de Here Jezus zeer grote consequenties gehad. Soms werden ze behandeld als tweederangs burgers, soms werden ze vervolgd, soms koste het hun hun leven. Maar voor alles waren ze gericht op de Here Jezus. Laat dat ook bij ons zo zijn. Dan gaan we het lijden om Christus’ wil zien in een ander licht. Dan mogen we het leren, wat de apostelen in praktijk brachten toen ze waren opgepakt omdat ze het Evangelie brachten: ‘Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de Naam smadelijk behandeld te zijn’ (Handelingen 5:41). Dan kan God ons genade geven om ook de andere wang toe te keren wanneer we geslagen worden (Mattheus 5:39).
Een Indiase evangelist zegt het zo: ‘Ik ben bereid te lijden voor Christus, omdat Hij heeft geleden voor mij en Zijn leven gegeven heeft om mij te redden.’

Gisteravond las ik Filippenzen 3:20 en 21, waarin Paulus de gemeente van Efeze voorhoudt dat ze burgers zijn van een rijk in de hemelen, waaruit ze ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten. Hij zal hun vernederd lichaam veranderen, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Die verwachting mag ook ons leven stempelen als we de Here Jezus mogen kennen. Laat deze woorden u bemoedigen. Naar dat moment mogen we uitzien met groot verlangen.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. newwine zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2009 om 22:31

  Het is zo waar wat hierboven gezegd wordt, laten we ons oog alleen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof.
  Afgelopen zomer was er een tentcampagne hier in de buurt (Zuid-west Nederland); er was uiteraard vergunning voor aangevraagd voor een week, ook wat betreft de geluidsinstallatie.
  Echter een bewoner werd zo boos over de aanbiddingsmuziek dat hij op de desbetreffende zondagmiddag terstond de politie heeft gebeld; deze kwam en heeft met onmiddellijke ingang verboden dat er nog muziek gemaakt mocht worden, dus werden de liederen de resterende dagen verder gezongen zonder muzikale begeleiding.
  Dit vind ik een schrijnend voorbeeld en een heel groot teken aan de wand hoe laat het is in Nederland.

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2009 om 22:46

  Beste Dirk.

  Ik verwacht dat het alleen nog maar slimmer wordt. Wij christenen zullen onder zware druk komen te staan. Helemaal mee eens dat we ons christen zijn niet moeten aanpassen, wij moeten de waarheid blijven verkondigen. Wij hoeven ons niet te schamen of bang te zijn.

  Ik heb wel het gevoel, dat wij christenen hier aan zelf schuld zijn. Wij zijn geen eenheid, we zitten elkaar te pas en te onpas te bekritiseren. In de media, politiek, internet…. enz

  Of sommige christenen zijn heel rechts, en wellicht wel extreem links. Of we maken ons schuldig aan zondige praktijken, wat juist in de media fel bekritiseert wordt.
  Laten we eerlijk tegenover onszelf zijn en elkaar. Wat voor een voorbeeld geven wij naar de buitenwereld toe (ongelovigen). Vaak niet veel goeds in mijn ogen.

  Wellicht als wij echt onderdrukt worden, dat wij dan willen luisteren. Dat daardoor de eenheid terugkomt. Dat we de echte waarheid willen en moeten uitdragen. De waarheid van Jezus. Hij is de waarheid.

  Vr gr Rene Postma

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2009 om 22:55

  Dirk, Jij benoemd de zwakke plekken van ons Christen zijn in de praktijk heel duidelijk. Reeds eerder heb ik al eens geschreven: Laten wij in eenheid in Jezus Christus ons Christen-zijn meer laten zien en horen op welke plek wij dan ook zijn in de maatschappij en zeker in de Christelijke politiek want daar worden de belangrijke beslissingen genomen (denk aan de abortus en euthanasiewetten enz.) Wees als Christen actief in de Christelijke politiek of ga in ieder geval stemmen. Denk aan de uitspraak van onze Christelijke voorganger in de politiek J.P.Balkenende: Zonder mijn geloof kan ik niet functioneren. In de kerk leren wij de theorie van het Christelijk geloof en de praktijk moet uitgevoerd worden in de maatschappij en de politiek en ik weet dat de Christenen niet meer de meerderheid hebben, maar wij moeten toch onze stem blijven laten horen.
  CDA-bestuurslid op lokaal niveau. Hub. Eussen

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2009 om 11:06

  De toename van de intolerantie tegenover christenen bewijst tevens dat het getuigenis van de gelovigen niet leidt tot bekering van de ongelovigen. De meerderheid wijst het christelijk geloof af, een enkeling neemt het soms aan. Christenen worden getolereerd zolang zij de meerderheid maar niet op hun zondige daden wijst of tot last zijn, hoe dan ook.
  In dat licht bezien is de intolerantie positief als bewijs van het getuigenis dat ondanks alles toch opgemerkt wordt. De Gemeente bestaat uit eerstelingen, de oogst komt na de opname van de Gemeente. De Bijbel leert ons de goede strijd des geloofs te strijden. De deugden des Heeren te verkondigen en Israel tot jaloersheid te verwekken om enigen uit hen te behouden. Wedergeborenen zijn Zijn getuigen.
  2 Cor.2: 14 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
  15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;
  16 Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?
  17 Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2009 om 12:42

  Het geloof alleen nog achter de voordeur?

  Daniel 6 leert ons dat de overheid ook achter de voordeur zal gaan kijken.
  Open vensters zullen al genoeg zijn om christenen te vervolgen.

  Groet, Jan.

 6. sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2009 om 17:02

  Shalom Dirk en brs en zrs.

  Alvast een klein woordje (ben momenteel niet zo in orde).

  YESHUA zei het al: Als ze mij aanvaarden, zullen ze jullie ook aanvaarden, als ze mij verwerpen, verwerpen ze jullie ook.
  Dat geldt voor alle tijden, maar speciaal in onze dagen neemt het hand over hand toe.
  Bedenk lieve brs en zrs., de Antichrist komt eraan, aan waarachtige gelovigen van DE HEER heeft hij een bloed hekel, letterlijk en figuurlijk.

  Daarom laten we ook elkaar vasthouden. Als een lid lijdt, lijden alle leden.
  Tot zover even, allen veel sterkte en GODS RIJKE ZEGEN toegebeden.

  Bedenk: in ZIJN ogen zijn wij parels (heel kostbare) Parel.
  HIJ HEEFT ONS ZO LIEF en dus OOK ZIJN volk ISRAEL.

  Shalom Lou.

 7. JanWillem zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2009 om 21:46

  Zal IK nog geloof vinden op aarde? (afval van christenen)
  Verdrukking zeeft. Als je nooit verdrukking voelt, moet je jezelf afvragen of je op de smalle weg loopt. Wanneer dat ziften met enige snelheid toeneemt, zullen we als christenen meer naar elkaar toegroeien.
  Ben er trouwens van overtuigd, dat elke wederomgeboren christen elkaar nu al vinden, ondanks de verschillende gemeenten.

 8. parel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2009 om 22:21

  In hoeverre maken christenen, volgelingen van Jezus de Messias, verschil met de wereld? Om heel eerlijk te zijn zie ik veel christenen doen wat de wereld ook doet, hoe maken volgelingen van Jezus mensen dan jaloers? Door echt en authentiek te zijn, gij geheel anders. Dat zal mensen (de wereld) afstoten of aantrekken. Eén ding: laten we de geur van Christus verspreiden, dan kan het niet anders of je maakt mensen jaloers.
  Elke Zondag in de kerk zitten, maakt je nog geen christen, goede werken ook niet. De waarschuwingen in de brief Openbaring voor de 7 gemeenten zijn niet van de lucht, we leven in de gemeente Laodicea: ben je heet/vurig, koud of lauw voor Jezus?
  Waar is de passie, de liefde, het vuur voor Jezus de Messias?
  Al mijn hele leven lijd ik onder het feit dat christenen/kerkgangers gelijkvormig zijn aan deze wereld. Er is geen eenheid onder christenen, hoe geloofwaardig ben je dan voor de wereld?
  Jezus bad in het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17: ‘Opdat zij allen één zijn, zoals wij één zijn!’

  Shalom

 9. annemarie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 9:40

  Ik ben het hééélemaal met ROBBERT eens. Wat fijn dat er nog zulke mooie christenen zijn !

 10. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 9:46

  Beste Dirk,

  Als cristenen dienen we ons meer een meer te laten zien voor de zwakken in de samenleving!! Daar spreekt een getuigenis uit!
  Laten we niet teveel praten , maar concreet ons in zetten voor hen die in NOOD zijn.

  Gerard
  http://www.kledingbankwageningen.nl

 11. Shanno van Varsseveld zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 11:38

  Amen.

  Reactie: de Geestelijke Wapen uit rusting met de juiste training! Doel gericht op de echte vijand.

  (info bron: een boek van Rick Joyner, de laatste strijd)

  De Bijbel is feilloos en perfect, niet veranderbaar!!!

 12. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 11:56

  Zoals meerdere schrijvers ben ik van mening dat de afval van binnenuit komt, dat God de kerken en de christenen aan het schudden is en het kaf van het koren aan het scheiden is. Zij die werkelijk willen leven in gehoorzaamheid naar God zullen dichterbij elkaar komen, maar ook meer en meer vervolgd worden door hen die zich bevinden op 2 wegen. Zij zullen het de oprechte christenen moeilijker en moeilijker maken. Ik maak dat zelf ook aan de lijve mee. Zolang zij die op 2 wegen wandelen nog blijven vechten tegen eigen “broeders en zusters” kunnen zij nooit goede getuigen zijn van Zijn Woord. De afgelopen weken komt steeds de tekst naar voren die Dirk ook in zijn nieuwsbrief gebruikte: satan gaat rond als een briesende leeuw, verslindende wie hij verslinden kan. En reken maar dat hij het ook ontzettend druk heeft onder de christenen die op 2 wegen wandelen, die scheiding proberen te maken tussen geliefde broeders en zusters. Het is aan ons de vraag of wij werkelijk dicht bij God blijven zodat wij Zijn bescherming blijven genieten of dat wij ons mee laten slepen.

  Inderdaad Parel, laten wij authentiek zijn: Gij geheel anders.

  Groetjes en Gods zegen,
  Henny

 13. W van Belzen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 12:11

  Wij staan nog maar aan het begin van de vervolgingen leest het woord er maar op na. En dan maar niet de schuld bij de ander zoeken, beginnen bij ons zelf, kan de wereld zien waar wij bij horen, dan zal je ook verdrukt worden. Schriftkritiek ook in de kerken volop aanwezig, de bijbel willen begrijpen en wat we niet begrijpen, kanttekeningen plaatsen; nu weer een studiedag houden binnen de gereformeerde bond over de schepping, of dat in zes dagen geschied is. Als we gaan discussieren over de bijbel, dan zijn we al aan het toegeven. Laten we vast houden aan de totaliteit van Gods woord, of we dan niet begrepen worden, het zij zo.

 14. I. de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 13:27

  Even een kleine reactie op het artikel mijnerzijds,
  Over een schepping in zes dagen is de Bijbel zeer duidelijk. Over een ouderdom van 6000 jaar niet. Als je rekent kom je vanaf de zondeval tot nu op ongeveer 6000 jaar. Dit houdt niet in dat de aarde als geheel 6000 jaar oud is. Want hoe lang hebben Adam en Eva in het paradijs rondgelopen?
  De leeftijd van Adam wordt genoemd, maar vanaf wanneer is dat gerekend?
  Zet de schepping in zes dagen niet meteen naast een ouderdom van 6000 jaar. Dat levert alleen maar discussies op. Ik hoor in de praktijk bijna alleen maar discussies over die 6000 jaar. Die zou niet kloppen zeggen wetenschappers, dus schepping in zes dagen ook niet.
  Komt dat niet omdat wij als christenen die zes dagen op gelijke voet zetten als die 6000 jaar?
  Even als aanvulling een vraag: hoe oud waren Adam, Eva, de dieren, de bomen, de stenen en dergelijke op de zevende dag? Adam was één dag oud, maar hij was geen baby… En een boom was op die dag ook meer dan een denneappel of kastanje. De ouderdom van de aarde zal mijns inziens daardoor nooit naar voldoening worden vastgesteld.
  Dat alleen maar even ter aanvulling.
  Laten we elkaar steunen in gebed.

 15. Kees van Helden zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2009 om 21:35

  Beste broeders en zusters,

  Alles is niet wat het lijkt. Schrijver Kluun vertelde bij P&W dat 14% van de Nederlandse bevolking atheist is en dat deze 14% de strategische plaatsen in neemt in de media. Hierdoor lijkt het of geloven nog toebehoort aan een paar mensen op de biblebelt. De 14% spuit alleen informatie waardoor we gaan geloven dat het misschien wel waar is….
  Uit marktonderzoek (eerder dit jaar) blijkt dat 20 tot 25% van de Nederlandse bevolking gelooft in een zes daagse Bijbelse schepping…dit zijn 4.000.000 Nederlanders!!!! 52% gelooft de evolutietheorie. De andere helft van Nederland dus niet!
  Dirk heeft gelijk dat we als christenen het steeds moeilijker krijgen. In het Europese parlement is uitgesproken dat wij als Christenen die in een letterlijke uitleg van Genesis geloven moeten worden gezien als bedreiging voor de samenleving.

  Lees 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5, (m.n. vers 4 en 5) wat hier staat is aan de gang, maar ook een opdracht voor ons allen. De gemeente van Jezus Christus gaat over kerkmuren heen. Laten we elkaar voor de troon van Genade brengen en elkaar bemoedigen.

  Allen Gods zegen toegebeden

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2009 om 8:21

  Wij Christenen moeten ons meer “geestelijk-wapenen”.

  Mijn oproep in reactie No.3 wil ik nog eens krachtiger stellen:
  Wij Christenen moeten ons in ÉÉNHEID méér laten zien en horen in de maatschappij op welke plek wij dan ook komen en zeker in de politiek waar de belangrijke beleids-beslissingen worden genomen. Want wat ik als Christen getuig voor God (in het kerkgebouw), zal ik in de maatschappij in praktijk moeten brengen. De 3 belangrijkste werkwoorden van het Christelijk geloof zijn in mijn visie:
  DELEN – GEVEN en VERGEVEN, symbolisch weergegeven in het laatste avondmaal: Jezus brak (delen) en gaf (geven) brood en wijn aan zijn volgelingen, als symbool voor zijn lichaam en bloed, dat hij gaf tot VERGEVING van onze zonden. Tot slot sprak Hij tot zijn volgelingen:
  Doe dit tot mijn gedachtenis en verkondig Mijn blijde boodschap in woorden en daden, overal waar jullie komen. Daarom moeten wij allen “Heilsoldaten” zijn, voor Gods vredes-rijk dat is komende.
  Met Gods-zegen. Hub. Eussen

 17. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 10:36

  Waarom zo moeilijk doen over de Schepping………?
  Je kunt toch geloven zoals Ps 121 het zegt:
  ‘Mijn hulp is van de Here, die Hemel en Aarde gemaakt heeft’

  Hij is de Schepper van het ‘Al’ en of dat nu in 6 keer 24 uur is geweest of in 6 keer 12 uur(vanwege de nacht) of nog langer…..uiteindelijk is Hij de Maker van alles, Hem komt toe alle Eer!
  En het is allemaal zeer bijzonder!
  Wat heerlijk om op Hem te vertrouwen en te beseffen, dat Hij onze Bewaarder is.

  In Prediker 8:17 staat:
  ‘Zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken’.

  En wij maar tobben… en elkaar afwijzen en veroordelen, omdat de ene het beter weet dan de andere.

 18. Conny de Ronde zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 15:08

  L.S.,

  Inderdaad wordt men de laatste jaren steeds intoleranter tegenover christenen.
  Ik werk al 14 jaar als godsdienstleerkracht op diverse openbare lagere scholen in de Randstad en heb al op twee scholen problemen gehad met o.a. het vertellen van het sterven en opstaan van de Here Jezus. Een dergelijke geschiedenis “maakt kinderen bang, ze slapen er niet door en ouders vinden het niet aanvaardbaar dat kinderen met zulke enge dingen in aanraking komen. Het geloof is middeleeuws en achterhaald en moet in de les vervangen worden door modernere ideeen,” aldus de directie van de ene school. Die stuurde mij vervolgens weg en ik mag er tot op de dag van vandaag niet meer terugkomen. Op de andere school, waar ik ook niet meer mag komen, werd de link gelegd tussen mijn lessen en de reacties van de kinderen (ca. 8-12 jaar oud). Nadat ze hadden gehoord over de wet en over de gelijkenissen van de Here Jezus, gingen heel veel kinderen hun ouders wijzen op verhalen van Jezus en vertellen hoe je met elkaar moest omgaan: niet meer vloeken (“want dat vindt God niet fijn, hoor”), voor elkaar zorgen, elkaar niet uitlachen (“ook niet als je haar stom zit”) en “heel goed naar de juf luisteren als ze uit de Bijbel vertelt”. De ouders vonden dat er teveel invloed uitging van de bijbellessen; als ze op maandag les hadden gehad, werd er op vrijdag nog over gepraat!! Ik bemoeide mij als leerkracht teveel met de opvoeding van de kinderen, werd mij door de ouders gezegd. De bijbellessen hadden naar verhouding teveel invloed op de kinderen. De godsdienstles is maar 1x per week en had teveel impact! En daarom kon ik gaan.
  Gelukkig ben ik wel heel blij met alle fijne reacties die ik – met name – van de leerlingen krijg. Er zijn heel veel kinderen die dolgraag naar de les zouden willen blijven komen, maar beslist niet mogen van hun ouders. Daarover hebben ze veel verdriet. Ik bid dat deze kinderen op een andere manier in aanraking komen met het evangelie.
  Wegsturen van school is een ding, maar plagen op een andere manier ook: je lokaal is plots niet beschikbaar en je kunt in de gang gaan zitten; je komt op school en er blijkt een schoolreis te zijn zodat je voor niets komt; je krijgt geen uitnodiging voor een festiviteit en je college van het humanistisch vormingsonderwijs wel, etc. Maar toch, het is goed omdat ik dan “waardig geacht mag worden te lijden”, net als anderen.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 17:16

  Het is wrang, die Tentcampagne is dan in de ogen van die buurtbewoner aanstootgevend maar indien er een moslimtent word neergezet hoor je hem niet. Het Evangelie is blijkbaar te confronterend en de Islam is dat niet.
  Ja Dirk, ik heb ook gelezen dat mensen met een Bijbel door moslims worden aangevallen. En waar blijven dan die mensen die beweren (ik hoop tegen beter weten in) dat allah en onze God dezelfde zijn, alleen noemt men het anders. Ik geloof niet dat ze deze bewering nog lang kunnen volhouden. De praktijk bewijst dat bijna dagelijks. Voor allah gaat bijna de rode loper uit, maar kom je met God en Jezus (zoals bijv. de Vereniging to Heil des Volks of het Leger des Heils), dan wordt het al wat moeilijker en word je hoogstens getolereerd.
  Ik denk ook aan Kees van der Staaij die bij P&W kwam spreken over zijn motie om schotelantennes en minaretten te beperken. Ik hoor P&W zelden vloeken, maar nu moest Jeroen Pauw (of het opzet was weet ik niet) in het Engels de naam van Jezus laten vallen.
  Ik vernam met verbazing dat er ook Christelijke mensen meeliepen tegen het Zwitserse minarettenverbod. Ik denk: dan zien jullie nou echt niet wat er allemaal gebeurt…

  Dank je Annemarie, maar ik geef onze God alle eer. Hij alleen immers geeft het onderscheid van geesten.
  Een goeie tip: koop eens een Koran. Hij is niet erg duur en verkrijgbaar in het Nederlands-Arabisch.
  Conny wat een afschuwelijk relaas. Jij lijdt in wezen al om Christus wil. Indien je mijn commentaar hebt gelezen, dan sluit dit naadloos op het jouwe aan.
  Men draagt allah op handen maar kom je met de Here God en het sterven en de wederopstanding van onze Here Jezus dan is het opeens eng.
  Een en ander tekent wel al de voorkeur van velen voor de anti-christelijke stromingen zoals o.a. het humanisme in plaats van het Christelijk geloof.
  Je zegt dat je bidt dat die kinderen op een andere manier in aanraking komen met het Evangelie. Ik ben er van overtuigd dat dat zeker zal gebeuren en wat je ze eenmaal geleerd hebt krijgen degenen die tegen het Christelijk geloof zijn er ook zomaar niet uit hoor.
  Conny houd moed; ook ik zie de weerstand toenemen en het is kenmerkend dat zogenoemde progressieve partijen als Groen Links, D’66, SP en PvdA als allah om de hoek komt kijken (bij wijze van spreken) meteen rechtop in de houding staan. Heb je het echter over God (neem bijv. de CU en SGP in de Tweede Kamer als zij moties indienen) dan kan je enkel hoon ten deel vallen of in het minst erge geval een misprijzend lachje.
  Laten we het hoofd omhoog houden want met God zijn wij meer als overwinnaar. Halleluja Amen.

 20. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 18:52

  Ik heb ook wel eens met intolerantie vanwege mijn geloof te maken gehad. Dat was in de jaren ’90, toen men zogenaamd zo tolerant was notabene!.

  * Op school wilde iemand niet meer met me praten, omdat ik een E.O.-agenda had;
  * Bij een stage bij een dierentuin vond men het maar gek dat ik geloofde, naar de kerk ging, dat ik niet in de evolutieleer wilde geloven, of dat ik bepaalde muziek wegdeed vanwege satanische omkeerboodschappen in die muziek (backmasking);
  * Bij mijn werk op een sociale werkplaats hadden een paar collega’s over porno. Toen zei een persoon smalend dat ik niet naar porno keek, want ik was zo heilig en ging elke zondag naar de kerk.

  De laatste jaren heb ik daar geen last meer van gehad. Wel doet het mij pijn als ik mijn collega hoor praten dat hij wel in de hemel zou komen door maar goed je best te doen. Terwijl je alleen maar door de Heere Jezus persoonlijk als je Verlosser aan te nemen, je in de hemel komt.

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 20:55

  Moi er zijn ook wel wat lichtpuntjes als je christen bent en er voor uit komt. Zo zette ik nooit mijn fiets met EO-sticker op slot omdat hij toch nooit gestolen werd. Die sticker werkte als afschrikmiddel.
  Natuurlijk heb ik ook tegenstand ondervonden. Toen ik het Evangelie aan een atheist en een Rooms-Katholieke man ging uitleggen (ik was net tot geloof gekomen in 1986) wilden ze me allebei in het water gooien. God heeft dit verhoed maar het geeft aan dat de God van de Bijbel nu eenmaal niet bij iedereen gewild is.

 22. Ernesto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 december 2009 om 8:53

  @ Robbert, waarom moest Annemarie een koran kopen?

  Ik zelf heb nog niet echt mee gemaakt dat ik voor mijn christen zijn werd gesmaad of iets dergelijks, maar dat zou goed kunnen dat dat wel aanstaande is, zoals de Heer Jezus dat zegt.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 december 2009 om 11:37

  In die Koran staat alles wat een moslim moet doen om de wereld voor allah te winnen niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Het is goed én verstandig om daar kennis van te nemen zodat je weet dat mensen die zeggen dat een dialoog mogelijk is “omdat we toch allemaal in dezelfde god geloven” ongelijk hebben. Een dialoog is volstrekt onmogelijk. Bidden en een moslim zegenen kan natuurlijk wel en is ook goed en zeer aan te bevelen. Dit is ook een uitdaging, want je bid dan voor mensen die jou als vijand zien.
  Ik heb de proef op de som genomen en dat in het Openbaar Vervoer gedaan waar een moslima binnen kwam. Ik zegende haar in de naam van Jezus. Je merkte dat de tegenstander meteen paraat was, want ze pakte toen meteen een Koran en ging er (zogenaamd) in lezen. Je voelde echt een spanning tussen Goed en kwaad. Ik heb zogenaamd tussen haakjes gezet omdat ik de indruk had en dit zo aanvoelde maar ik kan het natuurlijk niet bewijzen.
  Zijn er dan geen gematigde moslims zul je je afvragen. Ja hoor maar die worden niet als moslim gezien en zijn net als wij Christenen ‘ongelovigen’.

  Er zijn ook wel wat lichtpuntjes als je christen bent en er voor uit komt. Zo zette ik nooit mijn fiets met EO-sticker op slot omdat hij toch nooit gestolen werd. Die sticker werkte als afschrikmiddel.
  Natuurlijk heb ik ook tegenstand ondervonden. Toen ik het Evangelie aan een atheist en een Rooms-Katholieke man ging uitleggen (ik was net tot geloof gekomen in 1986), wilden ze me allebei in het water gooien. God heeft dit verhoed maar het geeft aan dat de God van de Bijbel nu eenmaal niet bij iedereen gewild is.

 24. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 december 2009 om 13:56

  De beste reactie op de intolerantie jegens christenen is, getuigen van de Heer zijn.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 25. JanWillem zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 december 2009 om 16:57

  Vroeger had ik ook een eo sticker op mijn auto.
  Zou het nu niet meer doen. Het getuigenis is immers zo goed als verdwenen.
  Verdrukking is nuttig, het sterkt ons in Jezus Christus.

 26. I Love The Lord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2009 om 22:06

  * In het debat over schepping of evolutie wordt scherp geschut in stelling gebracht tegen degenen die geloven wat de Bijbel zegt over de schepping en het begin van het leven. In wetenschappelijke kring is er nauwelijks plaats voor je wanneer je vasthoudt aan een schepping in zes dagen en een ouderdom van de aarde van zo rond de zesduizend jaar.

  Na het lezen van dit stukje, wil ik even reageren. Ik ben een liefhebber van de Heer, maar voor mij is het duidelijk dat de aarde langer dan 6000 jaar bestaat. Er zijn daar toch vele bewijzen voor.
  In het boekje: The Mystery of creation van Wathman Nee, staat dat het woord ‘was’ in Gen.1:1 vertaald had moeten worden met ‘werd’. Dit was al eerder naar voren gebracht door Dr. Chalbers en Dr.Haldeman en G.H.Pembers en anderen. Het zelfde Hebreeuwse woord werd vertaald als ‘werd’ in Gen.19:26 de vrouw van Lot werd een zoutpilaar, ook in Gen.2:7 staat werd een levende ziel.
  Door dit te zien, viel alles op z’n plaats en is het duidelijk dat o.a. de mammoeten en dinosaurussen hebben bestaan.(en nog veel meer)
  In Gen.1 staat dat God schiep de hemel en de aarde en in Ex.20:11 staat dat God heeft de hemel en de aarde in 6 dagen gemaakt. Tussen schiep en maken zit een groot verschil.
  God is groot en machtig, bij Hem is alles mogelijk. Ik ben dankbaar dat ik Hem ontvangen heb als mijn leven. Maar we weten in wat voor tijd we leven, er zal tegenstand komen, maar laten we standvastig zijn en op Hem blijven zien. Alles zal moeten gebeuren. En het lijden wat wij moeten doen is niets tegenover het lijden wat Christus leed. Amen

 27. Deep End of the Ocean zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2009 om 15:07

  De toegenomen intolerantie jegens christenen is in de eerste plaats een reactie op de hypocrisie en onverdraagzaamheid die de “christelijke” politiek de afgelopen jaren heeft tentoongespreid. Dat is wat de meeste niet-christen van het christendom zien. Dat, en de uitwassen van een hopeloos gescheurde en verdeelde gemeenschap die in de krant komen.

  Tegen de wil van meerderheid van het volk in wordt het Verdrag van Lissabon er door geduwd, tegen de wil van het volk wordt er door Nederland oorlog gevoerd in Afghanistan. De waarheid over het hoe en het waarom mag onder geen beding aan het licht komen. De landsadvocaat blijkt achteraf allerlei belastende documenten in de kluis te hebben. En de premier met zijn selectieve amnesie weet van niets. Het volledig opheffen van iedere vorm van privacy. Iedere dag een nieuw verbod of gebod. Stopzetten van koopzondagen, ten koste van 20.000 banen. Ministers die de huur van een smoking en de aanschaf van een parka declareren. En het geld terugbetalen als het uitkomt en denken er zo mee weg te komen. Alleen al dat je denkt in zo’n positie, met zo’n salaris, dergelijke uitgaven af te kunnen wentelen op de gemeenschap. Bij de meeste bedrijven zou je als een dief met pek en veren de laan zijn uitgestuurd. Dat is de buitenkant van christelijk Nederland.

  En wat voor een buitenkant. Een CDA, dat zich in de Tweede Kamer laat vertegenwoordigen door iemand die Jezus als Verlosser resoluut afwijst, die ontkent dat Jezus de Zoon van God is. Wat waren ook al weer afgodendienst en valse godsdiensten? Kerken en hun aanverwante organisaties die zich volop met politiek bezighouden. IKV / Pax Christi die liever bogen onder het juk van een Russische bezetter dan dat er een kruisraket werd opgesteld. Die samen met oud CDA-bewindslieden Van Agt en Van den Broek strijden voor de Palestijnse zaak. Strijden tegen Israël. Kerken die vandaag de klokken luiden ter ondersteuning van Desmond Tutu op een klimaatconferentie in Denemarken. Kerken die altijd de mond vol hebben over zondagsrust. Kerken die doen alsof Climatgate niet bestaat en die een man ondersteunen die Joden meermalen tot in het diepste van hun ziel beledigd heeft met zijn uitspraken. Tijdens zijn verblijf werd er zelfs “Black Nazi Pig” op St. George’s Cathedral, waar hij verbleef, geschreven.

  Onlangs was er iemand die tamelijk ontdaan was na een discussie over het geloof met een collega. Ze zei dat ze niet wist dat het zo erg was, hoe er over christenen gedacht wordt. Ze had geluk; dit was nog een gematigde, beschaafde reactie. Zoals Dirk in zijn voorbeelden ook al laat zien, vaak is er regelrechte haat. Zoals een eerdere reageerder al schreef; het heeft er alles van weg dat God stevig aan de boom schudt en kaf en koren aan het scheiden is. De dubbele standaarden zullen moeten verdwijnen. De ware liefde voor de medemens zal terug moeten keren. Een tolerante en begrijpende liefde, die volkomen tegengesteld is aan de dwang, de corruptie en de verboden waar Nederland vandaag door wordt geregeerd. De goedgelovigen, die willens en wetens een eigen interpretatie van de Bijbel hebben gemaakt, gebaseerd op hun eigen politiek correcte gevoel zullen als eersten op de grond tuimelen en opgeslokt worden door de wereld waaraan ze zich al veel te lang geconfirmeerd hebben. Laten we voor ze bidden, dat ze nog tot inzicht mogen komen.

 28. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 december 2009 om 20:43

  In reactie nr. 25 wordt gesteld dat de intolerantie jegens Christenen, in de eerste plaats een reactie is op de hypocrisie en onverdraagzaamheid van de “Christelijke” Politiek.
  Er worden heel veel “mistoestanden” van de Christelijke politiek aan de kaak gesteld en met name van CDA-politici.
  Toen ik al deze “mistoestanden” gelezen had, moest ik denken aan een oud spreekwoord: Hij die spreekt heeft recht! Waarmee ik wil zeggen, dat ik het met sommige genoemde “mistoestanden” wel eens ben zoals ze tenminste beschreven worden.
  Als enigste oplossing voor deze “mistoestanden” in de Christelijke politiek komt de oproep: Laten wij bidden voor ze, dat zij tot inkeer mogen komen.
  Mijn oproep zou zijn:
  Bidden is altijd goed, maar laten wij niet aan de “zijkant” blijven oordelen over onze mede Christelijke politici, maar actief meewerken voor Gods-vredesrijk dat komende is. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke beslissingen genomen. Want wat wij Christenen woordelijk getuigen in het kerkgebouw moeten wij ook daadwerkelijk in praktijk brengen in de maatschappij en zeker ook in de politiek. Zie ook mijn reactie No 16.
  CDA-bestuurslid op lokaal niveau, Hub. Eussen

 29. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2009 om 22:28

  Ik heb me ook als proeflid aangemeld bij het CDA om ook een tegengeluid te kunnen geven. Ik vind dat het CDA een degelijke partij is die weloverwogen de besluiten neemt, ook m.b.t. de aanstaande miljardenbezuinigingen. CDA staat in principe voor degelijkheid, solidariteit en solide. Maar helaas gingen zij in Balkenende II te veel met de VVD mee met die harde bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid gedurende 2003-2006. De CDA-Tweede Kamerfractie moet daar heel voorzichtig mee zijn, ook dhr. Van Geel!

  Verder vind ik dat het CDA bepaalde antichristelijke tendensen in de maatschappij en politiek nog aardig wat weet tegen te houden, daarom hoop ik ook dat het CDA ook bij de volgende Tweede-Kamer verkiezingen weer de grootste partij wordt. Zouden wij weer een soort Paars kabinet met D66 en eventueel Groenlinks krijgen, dan wordt de situatie voor christenen hier in ons land een stuk slechter dan nu het geval is!

 30. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2009 om 13:48

  Ben blij met de eerste positieve reactie van Moi, op mijn oproep dat wij ons Christen-zijn meer daadwerkelijk in praktijk moeten brengen in het “Open-Veld” en zeker in de Christelijke politiek, want daar worden de belangrijke beslissingen genomen, ook op ethisch gebied. En laten wij hopen dat de Christelijke partijen de meerderheid blijven houden in de toekomst.
  Een hoopvol 2010 in deze. Hub. Eussen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden