Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wederstaat de duivel… (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 december 2009, 14:46 door Dirk A A

‘De duivel zal er alles aan doen om christenen klein te houden in hun geloof. Of lauw.’ Aldus een van de sprekers op een conferentie over bevrijdingspastoraat. En wij maar vaak denken dat het een teken van geestelijkheid is om klein te blijven in het geloof.

Er werden vijf terreinen genoemd waarop de duivel aanvalt:
1. In je persoonlijke leven (o.a. onreinheid op seksueel terrein). En ook besmetting met occulte zaken.
2. In je relatie/huwelijk. Is het zuiver, is er nog een verbond, of kan samenwonen ook?
3. In je gezin. Hoe ben je als vader/moeder voor je kinderen?
4. In het feit of je al of niet liberaal met de Bijbel omgaat. Is Gods Woord nog levend voor je of stel je vraagtekens bij de betrouwbaarheid van sommige delen? En zijn je opvattingen over seksualiteit misschien ook al besmet terrein geworden? Geef je ruimte voor homoseksualiteit?
5. Wetticisme. Is de druk van de geloofsgemeenschap groter dan de kracht van Gods Woord voor je hart?

Laten we er alert op zijn dat de duivel volop de media – tv, internet, boeken, bladen, kranten etc. – gebruikt om ons denken en handelen te beïnvloeden. Deze week stuurde een lezer van de nieuwsbrief mij een e-mail, waarin zij hier op wees: ‘Ik was in een boekhandel (Bruna) en liep langs een stand met de top-10 boeken. Omdat ik graag lees, bleef ik er een beetje hangen en keek zo hier en daar een boek in. Wat ik las, schokte me. Bijna al die boeken hebben m.i. een occulte lading. Ze gaan over de dood, er vloeit rijkelijk bloed en er wordt gesproken over Kwade Geesten die met elkaar de strijd aangaan… En een zeer populair meisjesboek gaat over vampiers e.d.
Toen ik daar zo stond, schoot me de tekst uit 1 Petrus 5 te binnen: ‘De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden zal.’ Hij gaat geniepig te werk. Laten we bidden om bescherming en de gave om de geesten te onderscheiden. En in `t bijzonder voor de (jonge) mensen die deze lectuur lezen en erdoor beïnvloed worden. Zelf heb ik ter plekke gebeden dat mijn geest en denken gereinigd zou worden van de woorden die ik gelezen had. Alleen bij de Here Jezus ben ik veilig.’

De duivel zal er alles aan doen om een voet te krijgen tussen onze geestelijke deuren. Vaak is dat een heel geleidelijk proces. Zo geleidelijk, dat je het misschien zelf nauwelijks in de gaten hebt. Maar de tegenstander juicht als je onreinheid toelaat in je leven, als je bepaalde opvattingen uit de Bijbel begint te relativeren, als je je meer laat leiden door wat medechristenen (van je) vinden dan door wat God Zelf in Zijn Woord zegt. Zonder de zalving van God Zelf, kunnen we zelfs door kerken en medegelovigen worden misleid (1 Joh. 2:26 en 27).

Te veel christenen vinden het normaal dat hun geloof zwak en klein is. Begrijp me goed, God is zeer barmhartig over de kleinen in het geloof, draagt ze in Zijn armen (Jesaja 40:11), maar verlangt wel naar groei van ons geloof. De gedachte echter dat we tevreden moeten zijn met ons kleine geloof, is een leugen. Een leugen die de duivel ons influistert. Een leugen die maakt dat ons zwakke geloof de wereld niet overwint. Een leugen die God verhindert om krachtig te werken in ons en door ons heen. Wanneer je de duivel eenmaal ruimte geeft in je leven, creëer je een landingsplaats voor hem. Door zonde geef je hem ruimte in je leven, ook al ben je christen. Als je in de zonde blijft leven, kan de duivel die landingsbaan blijven gebruiken en is het risico levensgroot dat het verder bergafwaarts zal gaan met je geestelijke leven. Ook al heb je dat aanvankelijk wellicht niet zo in de gaten.
1 Petrus 5:9 roept op nuchter en waakzaam te zijn: ‘Wederstaat de duivel, vast in het geloof…’ En Efeze 6 spreekt over het aandoen van de geestelijke wapenrusting om staande te kunnen blijven tegen de listige verleidingen van de duivel. Leest u de verzen 10 tot 20 maar eens.

Vergeet niet dat hij duizenden jaren ervaring heeft in hoe hij christenen krachteloos kan maken. Hij weet dat Gods Geest niet kan wonen in iemand die onreinheid in zijn leven toelaat. Hij weet dat je geestelijk leven krachteloos zal worden wanneer je loslaat wat de Bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit en wanneer je gaat schipperen met de Waarheid. En dit zal zeker ook gebeuren wanneer wetticisme je geestelijk leven beheerst, wanneer je je meer laat leiden door wat mensen en kerken voorschrijven dan door wat de Here in Zijn Woord zegt.

Ga dit eens na in je eigen leven. Het kan zijn dat je moet breken met bepaalde dingen in je leven die niet van God zijn. En misschien zit je er wel zo diep in, dat er bevrijding en genezing nodig is. Weet, dat de duivel siddert voor mensen die de strijd aangaan in de naam van de levende God. Zoals David, die Goliath tegemoet trad met de woorden: ‘Ik treed u tegemoet in de naam van de Here der heerscharen, de God van de slagorden van Israël, Die gij getart hebt. (…) Want de strijd is des Heren’ (1 Samuël 17). Het komt erop aan dat we met heel ons hart trouw blijven aan de Here God en aan Zijn Woord. God is zo groot! Zoveel machtiger dan de duivel. Hij is Overwinnaar en door Hem zullen ook wij meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen

(Dit commentaar stond eerder in EO-Visie. Het is wel enigszins aangepast en aangevuld.)

15 Reacties

 1. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2009 om 21:44

  God gaf mij 2 weken geleden persoonlijk de tekst uit Rom. 8 vers 37: “In Hem ben ik meer dan overwinnaar.” Ik heb een zonnebloemposter laten maken met daarop deze tekst. Het is zo belangrijk om in Hem te blijven, dan kunnen we alles aan.
  Ik heb een jaar vol tegenslagen en verdriet achter de rug. Twee weken geleden zei ik tegen de Heer Jezus, dat mijn emmer nu helemaal vol was en er geen druppel meer bij kon. Hij gaf me de opdracht een emmer met water te vullen en kopje voor kopje leeg te maken en hardop te bidden en alles te benoemen waardoor ik zo was uitgeput. Na bijna 3 emmers te hebben leeggeschept en hardop te hebben gebeden en hardop de mensen had vergeven, die mij verdriet hebben aangedaan voelde ik me weer veerkrachtig worden. Jezus liet me echt ervaren dat ik alles aankan als ik maar in Hem blijf. Door het hardop bidden en mijzelf te binden aan de overwinnende Kracht van Jezus verdween het gevoel van overspannenheid.
  Ik hoop dat velen moed en kracht putten uit het bovenstaande commentaar van Dirk van Genderen. Jezus is Overwinnaar en laten we dit vooral iedere dag hardop zeggen in welke moeilijke omstandigheden we ons ook bevinden.

 2. Coby Boon zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2009 om 11:36

  Dankjewel Dirk, dat je dit weer deelt.
  Ik werd in het bijzonder getroffen door de tekst van 1 Petrus 5 vers 9 en 10: ‘Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen en grondvesten. (Hem zij de kracht in eeuwigheid! Amen).’

  Dit sluit ook helemaal aan bij de bijbelstudie die wij volgen in onze kring. Een bijbelstudie van Open Doors, waar wij weer leren van de vervolgde christenen in China. Ook persoonlijk put ik er kracht uit en is het weer een bevestiging.

  Tijdens de laatste studie bij Josie Hagen, vertelde Josie dat zij een droom had gehad, dat God Zijn volk, Zijn lichaam weer voorgaat in één wolk, net zoals Hij bij Mozes het volk Israel leidde door de woestijn. Zo zal Hij ons ook nu voorgaan.
  Ik geloof dat dit ook hoort bij de belofte van (de geest van) Mozes en Elia; de Heilige Geest. Die zal staan voor de tempel. Het Lichaam van Christus is ook de tempel.
  Alles dat door de Heilige Geest gegeven wordt, bevestigt elkaar steeds weer.
  Dit is zo geweldig mooi om mee te maken.

  Hanneke, dankjewel dat je dit gedeeld hebt. Het is een geweldige mooie manier om te vergeven, vrij te komen en te genezen. God is zo goed he en zo briljant!
  Hoe Hij destijds tegen Jeremia sprak, kan Hij ook tegen ons spreken. God is onveranderd en door het offer van de Here Jezus wil Hij ons allemaal bereiken en, naar Zijn wil leiden. De wil is altijd goed, want Zijn plannen zijn altijd alleen maar goed voor ons (Jeremia 29:11).

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2009 om 23:10

  Beste Dirk,

  Ik heb je artikel met interesse gelezen. Hier wordt m.i. door christenen TE weinig over gesproken en gepredikt. Er is duidelijk TE weinig kennis bij christenen over de (destructieve) macht en invloed van de satan in de harten en levens van ons mensen.

  Als er staat: “Wederstaat de duivel…”, dan moeten we niet alleen weten wat de tactiek en invloed van de duivel is, maar we moeten ook weten hoe we die (satanische) invloed – ook in eigen hart en leven – kunnen bestrijden.

  Als voorbeeld:
  Veel mensen, helaas ook veel christenen, leven nog in zonde, vooral de zonde van seksuele onreinheid viert hoogtij – veelal qua gedachten, maar zeker ook in woord en/of daad – en komt helaas ook onder christenen nog (te vaak) voor.
  Velen denken dan dat bidden om vergeving – na de gedane zonde, steeds maar weer opnieuw – genoeg is, maar… wij moeten ervan VERLOST (willen) worden. Het is m.i. een christen onwaardig om door zijn of haar vlees (lees: lusten) geregeerd te worden.
  We lezen niet voor niets in 1 Johannes 3 vers 8 (HSV): “Wie de zonde doet, is uit de duivel (d.i. wordt door de duivel geregeerd); want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel (ook in ONS hart en leven) VERBREKEN zou”.
  De wereld is duidelijk in de macht van de satan. Maar WIJ moeten de macht en invloed van de satan in ons eigen hart en leven gaan onderkennen en hem – in de Naam van Jezus – de deur wijzen (en we kunnen dit maar het beste doen bij de eerste de “beste” zondige GEDACHTE die in ons opkomt, opdat we niet ook nog met WOORDEN of, erger nog, met DADEN zullen gaan zondigen).
  Machten van zonde, maar ook machten van ongeloof of twijfel aangaande God en (bepaalde delen van) Zijn Woord moeten wij verbreken in de Naam van Jezus, anders zal ons geloofsleven inderdaad steeds zwakker worden en krachteloos (d.i. vruchteloos) zijn en blijven.

 4. jacqueline zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2009 om 23:55

  Bedankt Dirk en ook Hanneke!
  ik voel me zoals Hanneke beschreef…
  Ik wil dicht bij Jezus blijven, maar ik merk dat er ook aan de andere kant aan me getrokken wordt.

 5. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2009 om 10:10

  Shalom Dirk en lieve broeders en zusters,
  Deze ochtend is mijn vrouw net de deur uit om naar een begrafenis te gaan van iemand die na een enorm lijden is heengegaan. Vanmorgen lazen wij uit het laatste hoofdstuk van de openbaring 22, dat het nieuwe Jeruzalem komt, nederdalend uit de hemel, en dat DE VADER alle tranen an ZIJN kinderen zal wegwissen.
  Die zekerheid mogen wij allemaal hebben, YESHUA komt spoedig om ZIJN volk en eveneens ZIJN GEMEENTE te verlossen. HIJ heeft ons al verlost uit de macht van satan, op GOLGOTHA, nu zal HIJ ook onze vernederde lichamen verlossen en gelijk maken aan ZIJN verheerlijkte gestalte.
  Lieve broeders en zusters, er is veel heel veel dat op ons afkomt, en als het goed is, zijn wij ook net zo bewogen met de mensen als onze HEILAND.
  Vanmorgen kreeg ik een bericht vanuit Israel, dat men daar rekent met een eventuele nieuwe shoa. Laten wij op de bres blijven staan voor Israel en voor alle vervolgde broeders en zusters.
  Wij vieren binnenkort weer de eerste komst van YESHUA op deze wereld, maar wij verwachten eveneens ZIJN TWEEDE KOMST. Daaraan vooraf gaat de komst van de antichrist, maar laten wij niet bezorgd zijn. DE VADER HEEFT ALLES onder controle. Weest alleen bereid om te getuigen met daad en woord totdat HIJ komt.

  Dirk alweer bedankt voor je opbeurende stukken,mje hebt geen idee hoe velen van ons daardoor gesterkt worden.
  DE VADER ZEGENE je hiervoor.

  Dit moest ik even kwijt, lichaamlijk ben ik alleen nog in staat om te bidden en te zegenen, en dat doen we dan ook. Weet dat ik mij verbonden voel met jullie allen, ook met jou, Parel.

  DE EEUWIGE ZEGENE EN BEHOEDE JULLIE ALLEN IN YESHUA HA MASSJIACH.

  Vriendelijk shalom.

  Lou.

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2009 om 12:49

  Inderdaad Dirk, de duivel gaat momenteel, vooral via de moderne media-middelen, (denk b.v. aan oud-minister v.d. Broek op T.V., vorige week bij P. en W., over de rechten van het Palestijnse volk, notabene een partij-genoot van mij), als een briesende leeuw door de maatschappij (wereld), ook door ons persoonlijk leven. Laten wij ons wapenen tegen zijn influisteringen door meer naar de ROEPENDE stem van Jezus te luisteren en Zijn woorden uit de bijbel, in de Geest van Hem, daadwerkelijk in praktijk proberen te brengen. (Ik merk inderdaad een “lauwheid” onder de Christenen hierover ook bij mij).
  Denk hierbij aan de belangrijke Christelijke-WERKWOORDEN : Delen, Geven en Vergeven, net zoals Hanneke Veldkamp in haar reactie hierover krachtig getuigt.
  Laten wij dus onze woordelijke getuigenis van ons Christen-zijn, daadwerkelijk in praktijk brengen, waar wij ook komen of zijn, vooral buiten de “veilige” kerkmuren in het “Open-Veld”. Dit is de beste wapenuitrusting tegen de aanvallen van de duivel.

 7. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2009 om 16:39

  Hallo broeder Dirk!

  Opnieuw een uitstekend commentaar. Ik ben er door bemoedigd!
  Ga op deze manier door!! Het is tot rijke zegen!

 8. Susanne zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2009 om 21:24

  Ik weet dat de duivel als een brullende leeuw rond gaat en ik zie het bij mijn naaste familie. Op dit moment voel ik me werkelijk de enige (samen met mijn oma) binnen de hele familie die het allemaal nog helder ziet. Mijn familie heeft ontzettend veel ellende meegemaakt en is verbitterd geraakt.

  Mijn moeder was een half jaar zwaar depressief en had zelfmoordneigingen, vervolgens zijn mijn ouders gescheiden in een vreselijke ruzie waar de kinderen de dupe van werden (en nog steeds zijn). Daarna heeft mijn oma veel ellende meegemaakt omtrent het overlijden van mijn opa. Alsof dit nog niet genoeg was heeft twee dagen geleden mijn vader een zelfmoordpoging gedaan.
  Dit is werkelijk nog maar een schijntje van wat er zich allemaal heeft afgespeeld en het houdt maar niet op. De duivel regeert hier op de wereld en ik zie het dagelijks met mijn eigen ogen.

  Maar dankzij Gods kracht sta ik hier op een sterke rots en kan ik nog steeds Hem aanbidden, danken en prijzen!!! Natuurlijk heeft iedereen zijn verdrietige momenten, maar ik weet wie ik in God ben en daarom ben ik sterk. Ik laat me niet verleiden door de duivel. Wat er allemaal nog komen zal, ik weet het niet, maar zolang ik dicht bij God blijf zal ik beschermd worden en alles kunnen doorstaan!

  Gods zegen!!

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 december 2009 om 13:30

  Mag ik ook weten Hanneke, op welke manier de Heer deze opdracht aan u gaf?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 10. ida zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 december 2009 om 20:09

  Beste Dirk, Bedankt voor je commentaar van deze keer. Het is heel goed om er opnieuw op gewezen te worden dat het bij God nauw komt hoe of we leven. Waaien we met elke wind van leer mee, of blijven we standvastig in het geloof. Er is zoveel lauwheid onder gelovigen, een gesprek er over is vaak heel moeilijk en wat er in de wereld allemaal gebeurt, is altijd alzo geweest, kijk maar naar Israel in het OT. Ik denk ook dat je beter voor ze kunt bidden en het voorleven in woord en daad, dan er verder over te spreken. Als ik het zo lees onder de commentaren wat een nood er bij mensen is… Ook in onze gemeente gebeurt erg veel met jong overlijden, ernstige zieken en dan al die mensen die alleen, zonder partner of ouder of kind verder moeten. Gebed voor elkaar is dan het machtigste wapen wat we hebben gekregen. Maar we mogen opnieuw de geboorte van Christus vieren dit jaar en verwachten zijn spoedige wederkomst voor al zijn kinderen! Allen Gods zegen toegewenst en gezegende dagen.

 11. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2009 om 13:10

  Ik zal de vraag van Baruch beantwoorden. Ik heb Gods stem dit jaar 3 keer op dezelfde manier gehoord.

  De eerste keer was aan het sterfbed van mijn moeder. Ik bad om 1 uur ‘ s nachts of ik naar huis kon gaan om te gaan slapen, want de arts had gezegd dat het nog dagen kon duren voor ze zou sterven. Die nacht dat ze stierf heb ik eigenlijk voor het eerst een duidelijk stem van God gehoord, een duidelijke, niet hoorbare, innerlijke stem, die zei: Vannacht haal ik haar Thuis. Ik was verbaasd en bad om een bevestiging of ik echt Gods stem had gehoord. Op dat moment kwam de nachtzuster binnen met een brief voor mijn moeder. Ik las hem hardop voor aan mijn moeder, die door de morfine in coma lag. Bij de brief zat een bladwijzer met de tekst: “Kom aan boord bij Jezus.” Hierdoor wist ik zeker dat ik Gods stem had gehoord. Om 5.45 uur heb ik haar biddend in de armen van Jezus mogen leggen en blies ze de laatste adem uit.

  De 2e keer dat ik dezelfde duidelijke innerlijke stem hoorde was, nadat ik in Albert Heijn van mijn tas was beroofd. Ik had net van de huisarts een vervelend bericht gehad, en liep daarover na te denken, lette even niet op mijn tas, die binnen een fractie van een seconde weg was. Ik was in paniek en bad onmiddellijk om hulp. Huissleutels, agenda (met adresgegevens) pasjes, alles zat in die tas. De dieven konden zo naar mijn huis rijden en de boel leeghalen. AH belde de politie en ik liep meteen naar huis en riep tot God: “Waarom moet ik ook dit nog meemaken”. Dezelfde duidelijke innerlijke stem antwoordde: “Geen zelfbeklag, Hanneke, geen zelfbeklag!” Ik slikte mijn zelfbeklag in en ben gaan handelen, pasjes blokkeren, slotenhandel bellen etc.
  De volgende dag zei ik tegen de Heer, dat mijn emmer nu toch echt helemaal vol was en er niets meer bij kon. In mijn eerste reactie (zie boven) heb ik al gezegd dat ik heel veel heb meegemaakt het afgelopen jaar. De duidelijke innerlijke stem, die voor mij de 3e keer heel herkenbaar was, gaf me toen de opdracht een emmer te vullen tot de rand en leeg te gaan scheppen samen met Jezus. De dieven van mijn tas heb ik ook bij Jezus gebracht en hen vergeven. Mijn tas is een paar uur later op wonderlijke wijze teruggevonden in Bodegraven. Geld en pasjes waren weg, maar de rest had ik gelukkig terug.

  Nadat ik een paar weken geleden de emmer heb leeg geschept, is deze leeg gebleven. Jezus heeft mij bevrijd en geleerd hoe belangrijk het is om in Hem te blijven en iedere dag hardop tegen de duivel te zeggen hoe moeilijk onze omstandigheden ook zijn: “In Hem ben ik meer dan overwinnaar.” !!!!!

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2009 om 13:53

  Beste Dirk

  Er staat inderdaad geschreven ‘Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden” maar ook ik ken aanvechtingen. Het lijkt erop dat je juist als je God alle eer en aanbidding wil geven en denkt dat het goed is met je geloofsleven deze tegenstander opduikt.

  Dit kan zijn in de kerk,thuis of waar dan ook.

 13. gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2009 om 21:26

  Beste Dirk, Bedankt voor deze waarschuwing. Tegen Robbert zou ik willen zeggen dat je als Christen blijkbaar goed bezig bent. Anders ben je n.l. niet interessant voor de duivel. In de woestijn en bij de ongelovigen heeft deze stumper, zoals ik hem meestal noem, niets te zoeken. Dit is een bemoediging. Ga dus zo door. Maar stuur hem steeds weg in de naam van Jezus. En hij zal van je vlieden.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 december 2009 om 21:06

  Dank je wel gieni voor je bemoediging. Gods zegen!

 15. G Pennekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 oktober 2016 om 9:23

  Weet dat de satan een leugenaar is. Hij zal vooral de gelovigen leugens influisteren. Deze leugens voorkomen dat ze groeien in geloof of maken hun leven onrustig. Wie de leugen niet van de waarheid onderscheidt wordt prooi van de satan, niet voor eeuwig maar in dit leven krijgt God niet de eer die Hij in je leven moet krijgen. Kortom: tijd om de leugens van de waarheid te gaan onderscheiden. Hoe doe je dat? Psalm 119: 104 ‘Door uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad.’ Onderwerp je aan de autoriteit van het Woord, volledige overgave aan het Woord. Daarin staat wat God wil, van onze wil moeten we afstand doen. Geloof dat de Bijbel van kaft tot kaft waar is, inclusief de teksten die weerstand bij je oproepen. Jakobus 4: 7.
  Onderzoek de schriften. Leef je leven dichtbij de Heere, door dagelijks het Woord te openen, te bidden en Hem te prijzen. Leer teksten uit je hoofd die de duivel uit je leven doet vlieden. 1 Joh 4: 4 of Openbaring 12: 11 en op het moment dat er een gedachte van leugen komt of als je twijfelt aan of iets wel of niet goed is, toets dit aan de Schrift. Onredelijke boosheid, driftbuien, gedachten van angst en vrees zijn altijd van de duivel. Je mag dan zeggen: “Ik ben uit God, satan, want Hij woont in mij en is sterker dan jij, Hij heeft jou overwonnen, daarom heb jij met je leugens geen plaats in mijn leven. Ga weg!” Dan zal hij van je vlieden. Bij een hevige aanval, zul je in gebed moeten gaan. Gods Woord moeten lezen, schuilen in de Schuilplaats tot de satan wijkt. Al kan hij een halfuur later alweer voor je deur staan met een nieuwe poging. Maar als hij merkt dat hij geen plaats meer heeft, zal hij het tenslotte opgeven. Dan zal er meer rust komen. Zul je meer vrijheid gaan ervaren. Richt je op de lofprijzing. Loof de Heere, die je zo lief is. De duivel zal wegsmelten.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden