Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De genade van God is heilbrengend verschenen (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 december 2009, 9:46 door Dirk A A

Nog een paar dagen, dan vieren we weer het kerstfeest. ‘De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’, zegt Titus 2:11 zo mooi en kernachtig. Ik wens u allen heel goede en gezegende kerstdagen toe.

Titus 2:11 – Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,
12. om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
13. verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,
14. Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

De genade Gods is verschenen… Wat een wonder! Heilbrengend voor alle mensen. Dat was ook wel nodig, want het zag er niet goed uit voor de mens. Dan denk ik terug aan die uiterst donkere bladzijde in de wereldgeschiedenis, in het paradijs al, dat de mens Gods gebod overtrad door te eten van de boom der kennis van goed en kwaad, wat de Here God verboden had (Genesis 2:16, 17). Dit was de eerste keer dat de mens zondigde tegen Gods gebod. Verleid door de slang, de satan. En zo kwam de dood in de wereld.

De toestand van de mens zag er zeer somber uit. De satan leek gewonnen te hebben. Gods plan met de wereld en de mens leek mislukt te zijn. Maar de satan juichte te vroeg.
Luister maar: Genesis 3:15: ‘Ik (zegt God) zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’
God grijpt in. Hij geeft licht in de duisternis en belooft redding, verlossing. Hij spreekt over het zaad van de vrouw. Tweeduizend jaar geleden werd dat zichtbaar in de komst van de Here Jezus naar deze aarde. God hield Zich aan Zijn Woord. Hij, het Licht der wereld, schijnt in de duisternis.

In eigen kracht kan de mens onmogelijk leven zoals God het wil. Wat een wonder is het dat God ons dit bovennatuurlijke leven wil schenken. ‘De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’. Mag u het weten dat dit heil, deze genade door Hem ook aan u geschonken is? Het is belangrijk hoor, dat u dit weet… Uw toekomst hangt ervan af!

De Here Jezus heeft Zichzelf geopenbaard door naar deze wereld te komen. Geboren in een wonderlijke weg, uit de maagd Maria; voor de mens een onmogelijke weg. ‘Geen ding zal bij God onmogelijk zijn,’ zei de engel Gabriël al tegen Maria (Lucas 1:37).
God koos Maria om de Here Jezus in deze wereld te brengen. Hij wil ons gebruiken om via ons Zijn genade in deze wereld te laten schitteren. Op de plaats waar we gesteld zijn. De één thuis, een ander op zijn of haar werk, op school misschien, in de politiek; zowel in de kerk als op het open veld.

Zonder genade is er geen vergeving voor het verleden, geen kracht voor het heden en geen uitzicht voor de toekomst.
Kerst is niet zozeer het verhaal van een lief, klein kindje in een kribbe, met zoetsappige liedjes en geschenken onder een kerstboom. De commercie heeft Kerst gekaapt. Dat heeft niets met de kerstboodschap te maken, leidt alleen maar af van de genade van God die heilbrengend is verschenen.

Er loopt een directe lijn van de kribbe naar het kruis. Wanneer de Here Jezus Zijn leven niet zou hebben gegeven aan het kruis, gestorven zou zijn en weer opgestaan uit de dood, dan zou de genade geen genade zijn. Het is duurbetaalde genade.
Het kostte Hem alles, Zijn leven. Alleen in die weg kon Hij Zijn heil schenken aan hen die in Hem geloven. Wat een liefde van Hem! Als je twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar het kruis…

In vers 12 wordt gezegd dat deze genade van God ons verandert, opvoedt, tot een nieuw leven. Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzaken. Goddeloosheid is alles wat we doen zonder rekening te houden met God. Wereldse begeerten zijn begeerten die niet voortkomen uit God, maar uit de in zonde gevallen wereld.
Hoe is dat bij ons? Is er nog goddeloosheid in ons leven, worden we geleid door wereldse begeerten? Misschien denkt u: dat valt nog wel mee bij mij. Maar het kan ook in het klein: jaloezie; afgunst; haat; liefdeloosheid; roddel; liefde tot geld, seks, eer; hoogmoed; een geest van kritiek; afgoderij en vult u verder zelf maar in.

Soms hoor je de boodschap dat de genade zo groot is, dat het niet uitmaakt hoe je leeft.
Zo’n boodschap is echter niet naar het Evangelie. 1 Joh. 2:15 zegt: ‘Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.’
De goddeloosheid en wereldse begeerten moeten we verzaken, zegt Titus 2:12. Er ‘nee’ tegen zeggen, in Gods kracht, ermee breken. Tegelijk geeft dit vers aan dat de genade Gods opvoedt om bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld te leven. Hij wil het uitwerken in ons leven.
Bezadigd – gaat over jezelf, dat je je grenzen kent, de maat houdt, niet steeds meer willen…
Rechtvaardig – gaat over de verhouding tot anderen, leven zoals God het wil…
Godvruchtig – gaat over de verhouding tot God, vanuit een diep ontzag voor Hem, leven naar Zijn wil.

Titus 2:13 vervolgt dan: ‘Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus…’
De genade Gods is verschenen en zal opnieuw verschijnen. De eerste verschijning was in genade, heilbrengend, de tweede zal in heerlijkheid zijn, wanneer de Here Jezus wederkomt op de wolken van de hemel, om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Daaruit mogen we hoop, troost en kracht putten.
Onze verwachting is vaak zo zwak. Het staat hier zo krachtig: de zalige hoop, de verschijning der heerlijkheid; onze grote God en Heiland, Christus Jezus.

Wat mogen we een heerlijke, zalige hoop hebben. Als dit ons leven stempelt, verdiept dat onze verwachting. Verwachtende Zijn komst, voortdurend.
Kennen we iets van die zalige hoop, van die heerlijke verwachting? Dan zijn we niet meer zo gericht op deze wereld, maar veel meer op de toekomst en zal er een hemelse glans over ons leven komen te liggen.
Het is zeker dat Hij komt. En laten we er maar rekening mee houden dat het niet zo lang meer duurt voordat Hij komt. Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, zegt Zacharia 14. Zijn heerlijkheid zal dan ten volle openbaar worden.
Dit mag onze verwachting zijn, ook al leven we nog in een onvolmaakte wereld. ‘Ons leven mag nu al met Christus verborgen zijn in God’ (Kol. 3:3). Christus Jezus wordt hier onze grote God genoemd. Hij, Die één is met de Vader en de Heilige Geest. Hij is groot, zeer groot en heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is met de Zijnen tot aan de voleinding van de wereld. Laat dat ons bemoedigen!

Titus 2:14 zegt dan nog: ‘Hij heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.’
Onze Heiland (vers 13) brengt heil (vers 11). Zijn heilbrengende werk is dat Hij naar deze aarde is gekomen en Zichzelf heeft gegeven als een losprijs voor velen aan het kruis van Golgotha. Daarin wordt Zijn grote liefde voor ons zichtbaar. Zo alleen kon Hij ons losmaken en bevrijden uit de banden van de duivel en van de dood, van alle ongerechtigheid.

Zo verwerft Hij Zich een eigen volk, dat Hij reinigt. Over de hele wereld. Waar u ook woont, op de Veluwe, in Middelburg, in Simpelveld of op één van de Waddeneilanden, maar net zo goed in Peking, Johannesburg of in Jeruzalem.
God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen, zegt 2 Petrus 3:9 met grote nadruk. En telkens wanneer Hij Zijn genade schenkt aan iemand die tot geloof in Hem komt, is er blijdschap in de hemel, bij de engelen van God. Dan juichen ze, net zoals ze ook juichten op die kerstochtend. Hij wast ons schoon met Zijn bloed van al onze zonden. Zo worden we Zijn eigendom, Zijn volk. Kostbaar en dierbaar in Zijn ogen.

Volijverig in goede werken, zegt vers 14 van Titus 2 ook nog. Om God te verheerlijken (vers 10). Zo maakt Hij ons klaar, heiligt en reinigt Hij ons. Tot het moment dat we voor altijd bij Hem mogen zijn wanneer Hij komt of wanneer Hij ons roept om tot Hem te komen. Om Hem voor eeuwig, in volmaaktheid te eren, te loven, te aanbidden. Van aangezicht tot aangezicht.
Hem zij alle eer, lof en aanbidding tot in eeuwigheid. Halleluja!

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2009 om 16:20

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je duidelijke en goede “Kerst”boodschap.
  Veel christenen en/of Kerken staan m.i. met de Kerstdagen nog te veel en te lang stil bij “het Kind Jezus”. Het is nu 2000 jaar later en Zijn WEDERKOMST staat voor de deur. Laten we dat – meer en meer – onder de aandacht brengen, ook en vooral met Kerst.
  Hieronder gedeelten uit de boodschap die met Kerst op ‘mijn’ weblog verschijnt:

  “Opnieuw naderen we weer de tijd van het jaar waarin de gehele christelijke wereld de geboorte van de Here Jezus, de Zoon van God, herdenkt. Toen de Zoon van God – nu alweer bijna 2000 jaar geleden – naar deze wereld kwam, verordineerde God, dat er iemand zou zijn, die Zijn komst zou aankondigen en die de weg zou bereiden voor Zijn glorieuze bediening. En die “wegbereider” was Johannes de Doper.
  God heeft ook bepaald, dat Zijn Zoon voor de 2de keer naar deze aarde zal komen en opnieuw heeft Hij Zich een “stem” verkozen om een volk gereed te maken voor deze 2de komst, de wederkomst, van Zijn Zoon. De donkere schaduwen van oorlog, hongersnood, pestilentiën en onrust ontwaren wij overal. Tegen deze achtergrond is er voor ons des te meer reden om ons te verheugen over de wederkomst van Hem, Die het Licht der wereld, de Vredevorst en de Verlosser voor de mensheid is.
  Johannes de Doper was de voorloper/wegbereider van de Here Jezus toen Hij kwam als “het Kind van Bethlehem”. Nu wordt de Heilige Geest echter uitgestort over christenen, vergaard uit alle windstreken, die geroepen zijn om de voorlopers/wegbereiders te zijn voor Jezus’ wondervolle wederkomst.
  Johannes de Doper werd geboren uit godvruchtige ouders, die de wegen des Heren liefhadden (zie Luk. 1:5-6). Ook heden zoekt God harten die – in heiligheid en waarheid – voor Hem willen leven, opdat Hij de zgn. Spade-Regen-opwekking (zie Joël 2:23-28) van de laatste dagen kan zenden.
  Hoe waarlijk verlangen heden vele harten naar een machtig bezoek van Gods Geest in kracht en heerlijkheid! En, Hij ZAL Zijn Geest uitstorten over harten die waarlijk “hongeren en dorsten” naar Hem, want… Hij heeft een opwekking beloofd voor het laatste der dagen!
  In de dagen voor de 1ste komst van Christus was er een groot tekort aan waarachtige aanbidding en aan waarachtig dienen van de Heer. Heden zien wij dezelfde dingen. Maar te midden van dit alles heeft God een (gelovig) volk dat Hem trouw blijft. Zij geloven Zijn Woord en weten, dat Hij Zijn beloften zal vervullen.
  In onze dagen zal God Zich op wondervolle wijze openbaren, om de mensen – in geestelijke zin – wakker te maken en te waarschuwen dat de wederkomst des Heren nabij is. God heeft beloofd om in de eindtijd Zijn Heilige Geest uit te storten op hongerige harten, overal ter wereld, opdat zij Zijn getuigen (kunnen) zijn, om de mensen – op alle plaatsen – te waarschuwen dat de wederkomst des Heren genaakt.
  Opnieuw luidt het: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!” Spoedig zal de Here Jezus verschijnen en zal het Koninkrijk van God ten volle werkelijkheid worden op deze aarde.
  Deze tijdsbedeling zal eindigen met de stem van de Gemeente van de laatste dagen (beter gezegd: de Bruid of Bruidsgemeente), uitroepende dat Degene Die spoedig in heerlijkheid zal verschijnen, ons zal dopen met de Heilige Geest. Hij doopt met de Heilige Geest èn met Vuur om ons (geestelijk) toe te bereiden voor Zijn wederkomst.
  Allen die heden Gods (eindtijd)boodschap aannemen en die zich – in geestelijke zin – GEREEDMAKEN voor de wederkomst van de Here Jezus, zullen een beloning ontvangen die eeuwig van duur zal zijn. Luister naar die boodschap van “de stem van de roepende in de woestijn”! “Maak (in geestelijke zin) de weg van de Here gereed (SV: Bereidt de weg des Heren), maak Zijn paden recht” (Matth. 3:3b, Mark. 1:3b en Luk. 3:4b). DE WEDERKOMST des Heren IS NABIJ.”

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2009 om 20:08

  Beste Dirk.

  Mooi geschreven, ik wens jou ook een gezegende kerst toe.

  Laten wij deze kerst vooral bidden voor degenen die Jezus en onze lieve Heer nog niet kennen.

  Vr gr Rene.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 december 2009 om 11:37

  Dirk,
  Een heel mooi, begrijpelijk en bemoedigend kerstverhaal (commentaar) waar ik niets meer aan zou kunnen toevoegen. Samenvattend zou ik willen zeggen:
  Gods grote liefde voor de mensheid heeft zich met kerstmis geopenbaard in de geboorte van Zijn Zoon Jezus-Christus.
  Aan allen een gezegend en bezinningsvol kerstfeest gewenst. Hub. Eussen

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 december 2009 om 13:40

  ‘De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’, zegt Titus 2:11’
  Inderdaad: Romeinen 3:24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
  Romeinen 4:16 Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen;
  Romeinen 11:6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.
  Onbegrijpelijk dat velen deze genade afwijzen en leven zonder hoop en zonder God in deze tegenwoordige boze wereld. Die kerstmis vieren op wereldse wijze, en zoals uit een enquête op ‘Eén vandaag’ bleek, de betekenis ervan niet weten.
  Maar gelovigen in de Heere Jezus Christus hebben een levende hoop: 1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
  Jes. 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
  Een Zoon is ons gegeven, dat is gebeurd na Zijn opstanding uit de doden: Psalmen 2:7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Het Kind dat ons is geboren is na Zijn opstanding uit de doden tot Zoon van God gegenereerd. Titus 2:14 spreekt niet over Zijn sterven, dat was voor de gehele wereld, maar over Zijn overgave voor de Zijnen, voor Zijn Gemeente.
  Hebreeën 1:3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
  Ef.5: 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
  26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
  Hebreeën 5:5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  Daarom: Hebr.10: 19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
  20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
  21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
  22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
  Het ‘huis Gods’ is niet de wereld maar de Gemeente,:
  1 Timotheüs 3:15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

  Het Kind ons geboren, de Zoon des mensen, stierf voor de zonden der gehele wereld, de Zoon ons gegeven, de Zoon van God zit na de reinigmaking onzer zonden aan de rechterhand Gods als Hogepriester waar Hij voor de Gemeente Bidt: Romeinen 8:34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.
  Hij is het Die wij verwachten naar Hem zien wij uit. Zeven jaar vóór Hij Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg zal Hij Zijn gemeente opnemen, (lees 1 Thes. 4:13-18) dat is vóór de dag des Heeren,
  Openbaring 12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
  1 Thessalonicen 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,

  Wij hebben geen hoop, maar een levende hoop.
  Die hoop moet al ons leed verzachten.
  Komt reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
  Voor hen die ’t heil des Heren wachten,
  Zijn bergen vlak en zeeën droog.
  O zaligheid, niet af te meten,
  O vreugd, die alle smart verbant!
  Daar is de vreemdelingschap vergeten
  En wij, wij zijn in ’t vaderland!

  Ik wens u allen gezegende kerstdagen! Baruch.

 5. dineke olthof zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2009 om 12:15

  Dag Dirk,
  Hartelijk dank voor al die bemoedigende woorden die ik lees in elke nieuwsbrief die ik ontvang.
  Voor jou en alle mensen die dit lezen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2010 toegewenst. Groet van dineke

 6. Lenie Koppejan zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2009 om 16:04

  Beste Dirk,

  Bedankt weer voor de prachtige kerstboodschap, vers 12, 13 en 14 sluit inderdaad zo prachtig bij vers 11 aan.
  Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
  Om ons op te voeden, (vers 11) en de verwachting van de verschijning van Zijn Heerlijkheid, en ons vrij te maken van alle ongerechtigheid.

  Dat alles achter Hem aan, ( de smalle weg, vaak door lijden heen) met vallen en opstaan, zo veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, wat een Genade!!
  Dirk, van harte een Gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar in alle opzichten, met allen die bij je horen!
  Ook voor alle lezers een Gezegend 2010 toegewenst!

  Hartelijke Groeten, Lenie

 7. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2009 om 19:10

  Beste Dirk,

  Het waarachtige Licht,
  dat ieder mens verlicht,
  was komende in de wereld.

  Gods Zegen op dit Kerstfeest en in het nieuwe jaar 2010, voor jou Dirk
  en voor een ieder die dit leest.

  hartelijke groet,
  Henk en Gerrie van de Maat

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2009 om 19:41

  Beste Dirk,
  Zo mogen we de dag gedenken en vieren, dat het Licht in deze donkere wereld kwam, een nieuwe aion (eeuw) begon! De komende aion (eeuw) zal een zijn van vrede, vreugde en gerechtigheid, geleid door Hem die dan heeft plaatsgenomen op Davids troon, want de wet zal van Sion uitgaan!
  Ernst

 9. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2009 om 13:54

  Mooie duidelijke boodschap, ik wens je veel zegen toe met de nieuwsbrieven
  voor het komende jaar. Elke keer als ik ze lees word ik bemoedigd.
  Ik wens jou en je familie gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar toe

 10. Carla zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2009 om 19:54

  Beste Dirk.

  Het was weer fijn om te lezen.
  Ik wil u en uw familie gezegende feestdagen wensen en hopen op nog veel mooie en bemoedigende nieuwsbrieven in 2010.
  Gods zegen in het nieuwe jaar.

  Hartelijke groet
  Carla

 11. Geertje A zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2009 om 22:27

  Mijn wens voor heel Nederland is: Dat God ALLE mensen wit mag wassen. En dat ieder persoonlijk al hun zonden gaat belijden en God om vergeving gaan vragen.
  Heel Nederland is wit met al de sneeuw.
  God wast ons witter dan sneeuw, is dat niet geweldig.
  We hebben een SUPER GOD, zo liefdevol, dat we het ons niet in kunnen denken. Dit is geweldig lieve mensen. Ga met God.

  Ik wens iedereen Zalige Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar.
  Prijs de Heer Jezus Christus. AMEN.

  Met de liefde van God: Groet van Geertje Anke.

 12. Jannie Bulthuis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 december 2009 om 12:00

  Hartelijk dank voor alle mailtjes. Ik ben er erg blij mee.

  Hoop dat het volgend jaar ook lukt.
  Bij deze hele fijne Kerstdagen toegewenst met je gezin en andere dierbaren en een goed en gezegend 2010.

  De hartelijke groeten van
  Jannie Bulthuis

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 december 2009 om 12:47

  Shalom lieve brs en zrs en Dirk.
  Ook van mij een rijk gezegend feest van de komst van de MESSIAS YESHUA; dat was dus ZIJN eerste komst waarmee en waardoor HIJ verlossing bracht, door GOLGOTHA.
  Dit mogen wij gedenken.
  En nu verwachten wij ZIJN 2e en definitieve komst en voor ZIJN en ons volk Israel en voor allen die HEM verwachten.

  Ook voor allen een goed en hoopvol nieuw jaar 2010.

  Dirk, ook voor jou en je gezin fijne en gezegende dagen en nogmaals dank voor alles wat je deed en doet in ZIJN NAAM.

  DE EEUWIGE VADER ZEGENE JULLIE ALLEN IN YESHUA onze HEILAND

  GEDENK OOK ISRAEL in de gebeden, TROOST TROOST MIJN VOLK ZEGT JHWH.

  Allen hartelijk Shalom!
  Jullie br Lou. Sandifort.

 14. Annie van Weeghel zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 december 2009 om 14:08

  Beste Dirk,

  Dankje wel voor de bemoedigingen die je het afgelopen jaar naar ons toemailde.

  Wij kijken uit naar de verschijning van de Here Jezus, naar de grote wederkomst. Aan de andere kant bidden wij voor kinderen en kleinkinderen, dat ook zij meegenomen worden op de wolken.

  Laten wij blijven volharden in het gebed voor de mensen die wij op ons hart hebben, een hartelijk SHALOM.

 15. Henny Snijder zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 december 2009 om 14:22

  Ik wil allereerst Dirk bedanken voor zijn overdenkingen van het afgelopen jaar.
  Ik bid jou Gods wijsheid en inzicht toe voor de nieuwe artikelen die je het komende jaar gaat schrijven.

  Verder wens ik Dirk en alle lezers en lezeressen hele gezegende Kerstdagen en een heel voorspoedig 2010.

  Groetjes en Gods zegen,
  Henny Snijder

 16. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 december 2009 om 19:10

  Christus komt weder MET de wolken…….Openbaring 1:7

  Groet, Jan.

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 28 december 2009 om 11:52

  Titus 2:11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,

  Dat geldt dus ook voor het joodse volk en zelfs in de eerste plaats.
  Johannes 1:11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
  Dat was de reden voor het wenen van de Here Jezus bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, toen sprak Hij: “Lukas 19:42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.”

  Zij hebben geroepen: “Handelingen 21:36 Want de menigte des volks volgde, al roepende: Weg met hem!
  Johannes 19:6 Toen dan de overpriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden zij en zeiden: Kruisigen, kruisigen! Pilatus zeide tot hen: Neemt gij Hem en kruisigt Hem: want ik vind geen schuld in Hem.”
  Het gebed van de Here Jezus is verhoord: “Lukas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.”

  Het is nog steeds geen vrede in Israel, nog vertrouwt men op eigen handelen.
  Maar er zal pas vrede komen als zij in de grote verdrukking de Naam des Heeren aanroepen zullen.
  Het volk als geheel is door God onder de ongehoorzaamheid besloten, maar laten wij Paulus navolgen in het tot jaloersheid verwekken.
  Het is nog steeds de dag der genade, laten wij door het evangelie der genade Gods aan hen te verkondigen, hen tot jaloersheid verwekken om enigen uit hen te behouden.
  Romeinen 10:19 Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken.
  Romeinen 11:11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
  Romeinen 11:14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.
  Want ook de joden die nu leven zijn voor eeuwig verloren als zij sterven zonder de Here Jezus als Verlosser te hebben aangenomen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden