Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De grootste reddingsoperatie (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 december 2009, 16:36 door Dirk A A

Reddingsoperaties worden altijd zorgvuldig voorbereid. Zeker wanneer er grote belangen op het spel staan. De grootste reddingsoperatie in de geschiedenis werd tweeduizend jaar geleden zichtbaar in de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem. Duizenden jaren van voorbereidingen waren eraan vooraf gegaan.

Deze reddingsoperatie was noodzakelijk geworden na de zondeval van de mens in het paradijs. De mens was ten dode opgeschreven; had Gods gebod overtreden. Maar God liet het er – met eerbied gezegd – niet bij zitten. Hij riep toen reeds de overwinning uit over de satan en zocht de mens weer op. De grootste reddingsoperatie ooit was in gang gezet.
Toen al, bijna 4000 jaar voor de definitieve vervulling, werd de komst van de Here Jezus aangekondigd. Hij betrad Zijn eigen schepping. Door mens te worden. ‘Hij heeft Zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden'(Filippenzen 2:7).
Dat was de enige manier om de redding van de mens tot stand te brengen. Aan het kruis, in de weg van lijden en sterven. ‘Hij heeft Zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises’ (Filippenzen 2:8). Door de straf te dragen die wij hadden verdiend. Een reddingsoperatie die Hem het leven kostte. Maar zo lief had Hij ons, dat Hij vrijwillig deze weg ging.

Hij overwon echter de dood en ging weer terug naar de hemel. De reddingsoperatie is nog niet voltooid. De Here Jezus komt namelijk nog een keer naar deze aarde. Om dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten (Jesaja 11).
De eerste keer kwam Hij in Bethlehem ter wereld, de tweede keer zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg (Zacharia 14). De eerste keer kwam Hij als kind, nu als Koning! Laten we er maar rekening mee houden dat in de hemel alles al in gereedheid wordt gebracht voor Zijn komst. Dan wordt werkelijkheid wat al tegen Maria werd gezegd in Lucas 1:31-33: ‘En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in alle eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen.’

Zijn we er klaar voor om Hem te ontmoeten wanneer Hij komt? Kent u Hem al als uw Heiland en Verlosser? Als Degene Die voor eeuwig uw Here en Koning zal zijn?
We vieren het kerstfeest. In deze stikdonkere wereld schijnt het Licht van de Here Jezus. Hij wil ons gebruiken om mensen te bereiken die Hij op ons pad brengt. Uit onderzoek blijkt dat dit jaar ongeveer één op de drie landgenoten van plan is een kerstdienst te bezoeken. Voor velen zal het de enige keer per jaar zijn dat ze in de kerk komen. Laten we speciaal voor hen bidden dat ze geraakt zullen worden door de boodschap van Kerst.

Nog een paar dagen, dan mogen we 2010 binnengaan. Het is verborgen wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Eén zekerheid hebben we: dat we een machtige Vader in de hemel hebben, Die meegaat het nieuwe jaar in. In tijden dat de situatie er voor christenen die trouw willen blijven aan God en aan de Bijbel er niet gemakkelijker op zal worden.

‘Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Here God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8). Wat het nieuwe jaar ook brengen zal, op Hem kunnen we aan. Als we ons geborgen mogen weten in Hem, geeft dat vrede en rust in een wereld die wankelt!

Van harte Gods zegen toegewenst in 2010!

Dirk van Genderen

(Als u hierop wilt reageren, geldt vanaf heden dat uw reactie een maximale omvang van 350 woorden mag hebben.)

9 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 december 2009 om 16:21

  Gods grote liefde en reddingsplan voor de mensheid, heeft zich geopenbaard met de geboorte van Zijn Zoon Jezus-Christus. Hij is de Wil van zijn Vader komen verkondigen en voorleven tot de kruisdood toe, waardoor wij weer bevrijd kunnen worden van onze zonden. Wij kunnen deze grote liefde van God beantwoorden, door ons getuigenis van ons Christen-zijn, daadwerkelijk in praktijk te brengen, waar we ook komen of zijn in de maatschappij. Laat zien en horen dat je Jezus volgeling bent en een “levende steen” van de Christelijke Wereldkerk en zodoende meewerkt aan Gods Vrederijk dat weldra komende is.
  Een hoopvol 2010 ! Hub. Eussen.

 2. Cor Visser zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 december 2009 om 21:27

  Voor een groot gedeelte ben ik het eens met wat er geschreven wordt en de vele getuigenissen die ik lees zijn een sterke bemoediging voor mij. Ik ben het met een aantal opinies niet eens, maar dat gaat nu te veel ruimte kosten. Ik geloof absoluut in Jezus Christus als zijnde de Messias waarvan de profeten in het O.T. spraken. Ik verspreid zelfgemaakte eenvoudige blaadjes en brochures waarin allerlei Bijbelse waarheden beschreven zijn in de Nederlandse en de Engelse taal, plus de mondelinge toevoegingen of adviezen tijdens gesprekken. Vaak zijn artikelen van anderen overgenomen om anderen er op te wijzen, niet voor mijn eer dus. Er is zeer weinig interesse, zelfs onder Christenen om bepaalde onderwerpen zelf eens te onderzoeken (in Gods Woord) of de dingen zo zijn, men is vaak bang. Ik was nooit bang om in een groep (die allemaal hetzelfde dachten) een andere mening te durven geven, vaak wordt dat niet gewaardeerd, al kom je met onweerlegbare feiten. Het volkomen alleen te komen staan ben ik inmiddels wel gewend.

  Vriendelijke groet, Cor Visser.

 3. Jan Goudappel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 december 2009 om 11:07

  Shalom Dirk,

  Ook wij wensen jou en je gezin in alle opzichten Gods zegen voor het komende jaar.
  We hebben veel respect voor jouw visies.
  Maar hoe verklaar je de tekst;
  “En de Here God zal Hem de troon van Zijn Vader David geven”?

  Hart. gegroet,
  Jan Goudappel

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 december 2009 om 12:47

  Over de eerste komst van de Zoon des mensen in de stal te Bethlehem is er geen verschil van mening onder christenen. Over de tweede komst als Zoon van God is dat er wel. Velen zijn van mening, als de Here Jezus wederkomt de Gemeente nog op aarde is. Maar de Schrift leert dat niet. Volgens 1 Thess.4:13-18 staan eerst al degenen die in Christus gestorven zijn op en de gelovigen in de Here Jezus die dan nog leven zullen eerst veranderd worden 1 Cor. 15:47- 54 en tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en zullen alzo altijd met de Heere wezen. Ook Opb. 12:5 leert dat de Gemeente (mannelijke zoon) weggerukt wordt tot God en Zijn Troon. De Gemeente is de hemelse roeping deelachtig Heb. 3:1, heeft hemels burgerschap Filip.3:20. Als de Heer zeven jaar later wederkom (zie Dan.9) komt Hij met de Gemeente Col.3:4 uit de hemel op aarde om te zitten op de troon van Zijn vader David, dan worden Dan.9:24 en Jes.9:5 en 6 vervuld. Aan Israel worden dan de beloften aan Abraham gedaan vervuld. Maar daarvoor zal God eerst alle heidenen tegen Jeruzalem vergaderen; en de stad zal ingenomen worden Zach.14:2, dat is ten tijde van de grote verdrukking, zij zullen dan de Naam des HEEREN aanroepen en zal de Heer verschijnen op de Olijfberg, daarna zal de HEERE uitrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen Zach.14:3.

  Het is nu nog de tijd der genade voor jood en heiden, laten wij beiden tot jaloersheid verwekken door de verkondiging van de zaligheid, die ons gezonden is Hand. 28:28, om enigen uit hen te behouden Rom.10:1, 11:14. Lees Rom.10 en 11.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 december 2009 om 12:49

  Vervolg van reactie 3:

  Ziet, men bouwt in onze dagen Babels toren alweer op.
  En men wil tot in de hemel reiken met de hoogste top.
  Voor raketten en capsules zijn geen kosten meer bespaard.
  Maar Gods kind’ren maken eenmaal kosteloos een ruimtevaart.
  Refrein:

  Om tot Christus op te varen tot de wolken in de lucht
  is geen draagraket meer nodig, geen lancering voor de vlucht.
  Maar de kracht des Heil’gen Geestes, zo geweldig sterk en groot,
  voert ons opwaarts in een oogwenk, en doet opstaan uit de dood.
  Refrein:

  Astronauten dragen steeds een zwaar en lastig ruimtepak.
  Maar wij krijgen niet te kampen met al dat soort ongemak.
  Want de Heer schenkt uit gena een smetloos wit en blinkend kleed
  aan een ieder, die zich reinigt en voor Zijn komst is gereed.
  Refrein:

  Beste vriend, die naar mij luistert, wil u ook niet met ons gaan?
  Of verkiest u toch liever ’n trip naar Mars of naar de maan.
  Geef uw leven toch aan Jezus en dan zult u met ons saam
  Juichend opgaan als de ure van Zijn wederkomst zal slaan.

  Refrein:

  O vol blijdschap mag ik weten dat wij reizen langs de maan, boven zonnen
  en planeten achter onze Heiland aan. En dan zie ‘k de sterren wemel
  langs die wond’re hemelbaan, tot ‘k met Jezus aankom in de hemelen.

 6. cock zegt:
  Geplaatst op zondag 27 december 2009 om 19:12

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je nieuwsbrieven die je met ons hebt willen delen.
  Het is/was een eyeopener voor ons hoe je de actualiteiten naast de Bijbel van uitleg voorzag.
  Wij wensen dat je nog vele jaren hiermee in Gods wijngaard mag werken in gezondheid en vreugde.
  Privé wensen wij je Gods zegen voor 2010.

  Cock

 7. lida zegt:
  Geplaatst op zondag 27 december 2009 om 21:49

  Beste Dirk, bedankt voor je mooie column over de geboorte ven onze Heer waar we misschien al aan gewend zijn geraakt. Daarom is het zo goed om het ieder jaar te gedenken. Maar inderdaad zijn het vaak moeilijke dagen voor veel eenzamen, rouwenden, werkelozen en ga zo maar door. We leven inderdaad in een steeds donker wordende wereld, (ook al zien veel mensen dat niet in, begrijpen niet waar je het over hebt). Wat zou er een wereld voor hen opengaan als ze tot wedergeboorte zouden komen, en zodoende honger kregen naar alles van de Heer. De Bijbel weer open en de profetieën leren verstaan met behulp van de Heilig Geest. Ook zouden ze zo’n andere kijk op Israel als Gods land en Volk krijgen. We kunnen alleen maar bidden dat ze het gaan verstaan. En inderdaad, ook gebed voor Israel is hard nodig. Het is geweldig te mogen weten wat Jezus voor ons heeft gedaan, een gruwelijke dood gestorven voor onze zonden en Hij wil niet dat er maar iemand verloren gaat! Gezegende jaarwisseling toegewenst.

 8. Mathieu zegt:
  Geplaatst op maandag 28 december 2009 om 17:48

  De troon van Zijn vader David. Lees hiervoor Lucas 1:32 alwaar wordt geprofeteerd dat Christus voor altoos de troon van Zijn vader David zal bezitten. Volgens Jesaja 11:10 zullen de volken de wortel van Isaï (Christus) zoeken die zal staan als een banier der natiën, en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
  Reeds in 2 Samuël 7:12-14 wordt dit voorzegd en in Psalm 132:11 bevestigd.
  Tenslotte blijkt uit Openbaring 20 dat het Messiaanse Vrederijk heerlijke werkelijkheid zal zijn!

 9. Lize Dorst zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 december 2009 om 9:52

  Beste Dirk,

  Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de columns het afgelopen jaar.
  Gelovigen hebben het nodig in deze moeilijke tijden om bemoedigd te
  worden. Er is zoveel eenzaamheid onder de gelovigen, mede ook doordat
  ze niet begrepen worden. Gods woord staat haaks op de visie van de
  wereld. Gelukkig houdt Gods woord wel stand in eeuwigheid. En de
  poorten der hel zullen Zijn gemeente niet overweldigen. Jezus zal eenmaal
  triomferen, en wij met Hem. En daar kijk ik ontzettend naar uit.
  Baruch, ook bedankt voor het mooie en ook wel grappige gedicht.

  Groetjes van Lize.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden