De grootste reddingsoperatie

Reddingsoperaties worden altijd zorgvuldig voorbereid. Zeker wanneer er grote belangen op het spel staan. De grootste reddingsoperatie in de geschiedenis werd tweeduizend jaar geleden zichtbaar in de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem. Duizenden jaren van voorbereidingen waren eraan vooraf gegaan.

Deze reddingsoperatie was noodzakelijk geworden na de zondeval van de mens in het paradijs. De mens was ten dode opgeschreven; had Gods gebod overtreden. Maar God liet het er – met eerbied gezegd – niet bij zitten. Hij riep toen reeds de overwinning uit over de satan en zocht de mens weer op. De grootste reddingsoperatie ooit was in gang gezet.
Toen al, bijna 4000 jaar voor de definitieve vervulling, werd de komst van de Here Jezus aangekondigd. Hij betrad Zijn eigen schepping. Door mens te worden. ‘Hij heeft Zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden'(Filippenzen 2:7).
Dat was de enige manier om de redding van de mens tot stand te brengen. Aan het kruis, in de weg van lijden en sterven. ‘Hij heeft Zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises’ (Filippenzen 2:8). Door de straf te dragen die wij hadden verdiend. Een reddingsoperatie die Hem het leven kostte. Maar zo lief had Hij ons, dat Hij vrijwillig deze weg ging.

Hij overwon echter de dood en ging weer terug naar de hemel. De reddingsoperatie is nog niet voltooid. De Here Jezus komt namelijk nog een keer naar deze aarde. Om dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten (Jesaja 11).
De eerste keer kwam Hij in Bethlehem ter wereld, de tweede keer zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg (Zacharia 14). De eerste keer kwam Hij als kind, nu als Koning! Laten we er maar rekening mee houden dat in de hemel alles al in gereedheid wordt gebracht voor Zijn komst. Dan wordt werkelijkheid wat al tegen Maria werd gezegd in Lucas 1:31-33: ‘En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in alle eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen.’

Zijn we er klaar voor om Hem te ontmoeten wanneer Hij komt? Kent u Hem al als uw Heiland en Verlosser? Als Degene Die voor eeuwig uw Here en Koning zal zijn?
We vieren het kerstfeest. In deze stikdonkere wereld schijnt het Licht van de Here Jezus. Hij wil ons gebruiken om mensen te bereiken die Hij op ons pad brengt. Uit onderzoek blijkt dat dit jaar ongeveer één op de drie landgenoten van plan is een kerstdienst te bezoeken. Voor velen zal het de enige keer per jaar zijn dat ze in de kerk komen. Laten we speciaal voor hen bidden dat ze geraakt zullen worden door de boodschap van Kerst.

Nog een paar dagen, dan mogen we 2010 binnengaan. Het is verborgen wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Eén zekerheid hebben we: dat we een machtige Vader in de hemel hebben, Die meegaat het nieuwe jaar in. In tijden dat de situatie er voor christenen die trouw willen blijven aan God en aan de Bijbel er niet gemakkelijker op zal worden.

‘Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Here God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8). Wat het nieuwe jaar ook brengen zal, op Hem kunnen we aan. Als we ons geborgen mogen weten in Hem, geeft dat vrede en rust in een wereld die wankelt!

Van harte Gods zegen toegewenst in 2010!

Dirk van Genderen

(Als u hierop wilt reageren, geldt vanaf heden dat uw reactie een maximale omvang van 350 woorden mag hebben.)