Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed aan het begin van een nieuw jaar (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 januari 2010, 13:21 door Dirk A A

‘O Here God, wees ons land en ons volk genadig. Ontfermt U Zich over ons. Er gebeurt zoveel dat het daglicht niet kan verdragen. Ook in kerken, in gemeenten. Ook onder christenen. Velen keren zich af van U en van Uw Woord. We hebben Uw oordelen verdiend.’

Het leven dat U geeft, hebben we in eigen hand genomen. Velen verkiezen de dood boven het leven. De seks boven de liefde. Materialisme boven Uw Koninkrijk. Eigen eer boven Uw eer.
We houden geen rekening meer met U. We proberen U soms nog wel te dienen, maar vaak is het niet meer dan schone schijn. Wel aardig aan de buitenkant, maar U ziet ons hart aan…

We buigen ons voor U neer en belijden onze zonden en de zonden van ons volk. Want het zijn onze zonden die scheiding maken tussen U en ons, tussen U en ons volk.
Het is genade van U, Here, dat U ons land nog niet voorgoed in de steek hebt gelaten. Nog houdt U hier Uw gemeente in stand. Nog mag Uw Evangelie worden verkondigd.

Vader in de hemel, we zien op naar U. We smeken U ons land en ons volk te herstellen. We voelen ons machteloos, maar U bent de almachtige.
Here, wilt u ingrijpen in ons volksleven? We zien ons volk ten onder gaan, maar verlangen dat het zich tot U bekeert. We roepen tot U. Genees ons volk. Breng het terug tot U.
De tijden zijn spannend. Er is veel in beweging. Oude zekerheden wankelen. Er komen dit voorjaar weer nieuwe verkiezingen aan. We leggen alles voor U neer. Opdat U de eer en de glorie zult ontvangen.

O Here, hoor. O, Here, vergeef. O Here, merk op. O Here, treed handelend op. Open Uw ogen en zie hoe diep ons land gevallen is. In honderden kerken, waar eens Uw Woord klonk, zwijgt de bazuin van het Evangelie. Doe Uw aangezicht weer lichten over ons volk.

We pleiten op Uw eigen Woord. ‘En Mijn volk, waarover Mijn Naam is aangeroepen, verootmoedigt zich, en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht, en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14).
En op 1 Johannes 1:9: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

O Here, schenk een herleving in Uw gemeente, onder de christenen, die zich uit zal breiden over land en volk. Vervul ons met Uw Geest, zodat Uw heerlijkheid weer zichtbaar zal worden.

We verootmoedigen ons voor U. We belijden onze zonden. We belijden onze verdeeldheid. We belijden dat we vaak meer bezig zijn met ons eigen gelijk, dan met het dienen en eren van U. We belijden dat we zoveel kansen laten voorbijgaan om anderen over U te vertellen en hun te laten zien wat het inhoudt om U te kennen en te dienen, ook in het open veld, buiten de muren van de kerk.

Ontfermt U Zich ook over deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. De velden zijn wit om te oogsten. Here, zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen.
We danken U dat we wereldwijd mogen zien dat U werkt. Vele tienduizenden, ja honderdduizenden mensen komen tot geloof in U en ervaren dat U de levende God bent.
We bidden om vrede en verzoening in deze wereld. Om de vrede van Jeruzalem. Om wijsheid voor de wereldleiders.

Dank U wel, Vader, dat we mogen weten dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw hand hebt. Evenals ons leven. Het loopt U nooit uit handen, hoewel wij dat wel eens denken.
U kent ons. U ziet ons hart, zoals niemand anders het ziet. U verlangt ernaar dat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt in ons. Opdat Uw grote Naam alle eer en lof zal ontvangen.

Zo gaan we 2010 in. In vertrouwen op U. Een uitziende naar Uw aanstaande wederkomst, Here Jezus.
U zij alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen!’

Dirk van Genderen
(Dit is een enigszins aangepaste versie van één van de 60 commentaren uit mijn boek ´Spannende tijden´, een uitgave van Uitgeverij Van Wijnen, www.uitgeverijvanwijnen.nl, prijs: 12,50 euro).

(Houdt u er rekening mee dat u vanaf heden slechts 1 x per commentaar kunt reageren, met een maximum van 350 woorden.)

27 Reacties

 1. Sandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 januari 2010 om 17:58

  Mijn tranen blijven stromen, ik kan de woorden van dit gebed nauwelijks hard op uit spreken. Maar het is zo waar, alleen bij onze God is uitredding. We blijven hoop houden, door het geloof en houden vast aan Gods belofte, dat onze toekomst verzekerd is, wanneer we Christus Jezus belijden als onze Verlosser en Heer. Een anker dat veilig is en vast, ook Zijn zegen voor de tijd die we nog krijgen als getuigen van onze Heiland.

 2. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 januari 2010 om 22:40

  Amen!

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 januari 2010 om 11:02

  Shalom Dirk.
  Bedankt, dit is ook al jaren mijn gebed, dat DE VADER het moge verhoren.
  Er is veel heel veel verdriet, juist om wat christenen elkaar en onze oudste broeder aandoen.
  Mijn hart huilt als je al deze dingen beziet.
  Maar Beste Dirk, ook dit jaar, zolang er nog tijd is, blijven we op de bres staan.
  DE VADER ZEGENE JOU EN COBI en de kinderen bij alles wat jullie doen voor ZIJN Gemeente en KONINKRIJK dat komt.

  DE ALLLERBESTE WENSEN VAN ONS.
  SHALOM BARUCH YESHUA. LOU Sandifort.

 4. Marja Bruin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 12:16

  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren (Openbaring 14:12)

 5. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 12:33

  Dirk bedankt voor je mooie stukjes.
  Ik zie er altijd weer naar uit om ze te lezen.
  En Gods zegen voor dit nieuwe jaar.

 6. Joukje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 12:36

  Kies voor het LEVEN met al mijn fouten en tekortkomingen. De duivel trekt aan je, maar kan wel eens jaloers zijn op die zo overtuigend Christen zijn en ervaren dat ze een kind van GOD zijn!! Ben wel bang wat er moet worden van deze wereld en van ons land dat de Christenen hier ook wel eens vervolgd zouden kunnen worden!

 7. Annemarie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 13:12

  Amen!

 8. M. Schwalbach zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 13:17

  AMEN!

 9. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 13:41

  Beste Dirk,

  Al jaren is dit mijn bebed in soortgelijke woorden. Mijn vurige wens is dat de Heere Zijn beloften spoedig gaat vervullen. De tekenen wijzen er op dat het aanstaande is. Wanneer de Heere Zijn beloften gaat inlossen zorgt Hij eerst voor bidders. Goddank zijn die er.

  Gods zegen gewenst.
  Nico

 10. Gezinus en Baukje Krol zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 13:42

  God ziet alle verdriet en gebrokenheid van ons, wij moeten op God blijven
  vertrouwen!
  Hij is bij ons in de diepste momenten en de gelukzaligste momenten.

  Jullie Gods Zegen, Wijsheid, Kracht, Nabijheid, Ontferming, Bescherming toegewenst.
  Ja, al het goede komt van Hem.
  Shalom.

 11. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 15:15

  Beste Dirk,

  Als eerste:
  Van harte Gods zegen en wijsheid toegebeden voor dit nieuwe jaar.

  Aangaande bovenstaand gebed kan ik alleen maar “AMEN” zeggen en hopen dat wij allen dit gebed ter harte zullen nemen.
  Laten wij, als christenen, vooral onze eigen zonden en tekortkomingen belijden en er ook echt naar verlangen om hiervan VERLOST te worden. Pas dan zullen wij WAARACHTIGE GETUIGEN kunnen zijn voor de wereld om ons heen.

  In jouw nieuwsbrief staat ook nog een stukje over het tekort aan ambtsdragers in verschillende Gemeenten. Volgens mij moeten we vooral bidden en ons “beijveren om de EENHEID van de Geest te bewaren”, want het moet zijn/worden “één lichaam en één Geest… één geloof, één doop” (lees Efeze 4:1-7), dan zullen er minder (verschillende) kerken/kerkgroeperingen nodig zijn en zal het probleem zich m.i. vanzelf oplossen.
  “Toevallig” wordt er morgen, op 10 januari, een duidelijke studie op ‘mijn’ weblog geplaatst over de Bijbelse voorwaarden waaraan ambtsdragers als “oudsten en diakenen” hebben te voldoen.

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 16:20

  Beste Dirk,
  Aan deze krachtige en duidelijke schuldbelijdenissen en aanbiddingen voor God, weet ik niets meer aan toe te voegen. Geweldig! Wel wil ik nogmaals de oproep herhalen: Laten wij Christenen “MEE-WERKEN” en “Front-Soldaten” zijn voor Gods vredes-rijk dat komende is. Laten wij ons Christen-zijn, meer zien en horen overal waar wij komen en gaan, ook in de politiek. Het gezag en de macht van de Kerken bloedt langzaam dood en de politiek bepaalt en verlegt steeds meer de grenzen van de ethische en moralistische wetten in onze maatschappij. Daar moeten wij onze Christus-volgeling stem meer laten horen en dit met Gods-zegen. Hub. Eussen

 13. Greet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 18:37

  Ik las vandaag het gebed van Daniel in hoofstuk 9 vanaf vers 3. Dit gebed is ons gegeven opdat wij ervan mogen leren en om ons te bemoedigen. Daniel bad niet om een blij gevoel of dat het vooral maar gezellig mag zijn, maar om de kennis van Gods wil, ook voor zijn volk. We leven in de eindtijd, zouden ook wij als christenen ons niet moeten verootmoedigen? Onze zonden en die van de kerken moeten belijden? Zou ook ons gebed geen smeking moeten zijn waarin wij Gods grootheid op de eerste en belangrijkste plaats zetten? Ook als christenen overtreden we voordurend Gods geboden vooral het vierde gebod. We luisteren niet naar Zijn Woord dus niet naar God. In de meeste kerken moet het vooral leuk en gezellig zijn dat lees je nergens in de Bijbel. Onomwonden vertelde Jezus de Waarheid over Zijn werk en later de dicipelen ook. Er is niets mis met gezellig samen zijn maar hoort Gods Woord niet centraal te staan? Vele waarschuwingen van Jezus en de profeten zeggen ons duidelijk wat Gods wil is toch gaan we onze eigen weg en hebben we het vooral druk met onszelf, ons gezin, ons werk enz. Hoe druk hebben wij het met onze persoonlijke relatie met God? Wij hebben de Wapenrusting van God nodig Efeze 6:10-18 die omringd is met gebed vers 18 want het gebed vermag alle dingen. Lieve zusters en broeders zie op naar de bergen vanwaar onze hulp komt. Onze hulp komt van Hem die de hemel en aarde gemaakt heeft Ps. 121:1,2. Die hulp moeten wij dan wel zoeken, er om bidden en smeken opdat Hij ons genadig Zijn genade wil schenken.
  Ik wens u, jou, jullie, Gods zegen toe
  Vriendelijke groet van Greet

 14. Ada zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 19:46

  Beste Dirk.
  wat een mooi gebed, wij kunnen daar ook alleen maar Amen opzeggen.
  wij danken je voor de nieuwsbrief , en hopen dat je De kracht en wijsheid mag ontvangen , om steeds een nieuwe brief te schrijven.
  Gods Zegen .

 15. Marjan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 21:28

  Amen

 16. peternelle zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2010 om 23:20

  Dat deze collum mag leiden, tot meer en meer gebed voor de grote nood in land, kerk en gezinnen, zowel kerkelijk als onkerkelijk. Dirk, ik wens je ook voor het komende jaar van harte God’s onmisbare zegen en nabijheid toe.
  h.gr. Peternelle

 17. Albert Ruijne zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2010 om 1:22

  Dear Dirk,
  Thank you very much for your prayer and weekly news letters from the other side of the world for encouragement of the saints. We need this encouragement to stay focused on our Lord and Saviour Jesus Christ to enable us to be His servants forever. Keep serving Him with the talents He has given you. Your Brother in Christ, Albert Ruijne uit New Zealand

 18. Lenie Koppejan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2010 om 14:48

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor dit gebed, ik deel het van harte met “Amen”

 19. Nel Ouwehand van Rijn zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2010 om 14:50

  Beste Dirk,
  Ook ik zeg Amen op dit gebed, zelf bidden wij in onze gebedsgroep thuis en
  in de kerk voor ons land en ons dorp. Want ja, we zijn heel erg afgedwaald
  en wat doen we niet vaak dingen wat ons het beste lijkt zonder dat eerst met God te bespreken. Dank voor je prachtige mails, vermanend maar ook opbeurend en ja, wat moeten wij zonder onze God. Hij is het waard om verheerlijkt te worden, maar ook onze schuld te belijden.
  Een heel gezegend 2010 en dat we nog lang van je mails mogen genieten.
  ik heb al veel mensen gelukkig gemaakt met het doorsturen van je mails.
  Sjalom Nel

 20. Herbert zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2010 om 16:36

  Beste Dirk,

  Dankbaar ben ik dat de Heilige Geest – aan het begin van dit nieuwe jaar – je dit Gebed, zowel een Dank- als Smeekgebed, een Gebed hetgeen pleit op Uw Genade en Ontferming, heeft laten doen uitspreken.
  Begin volgende week begint in Nederland, de week van Gebed. Persoonlijk hoop ik dit Gebed op één van de avonden uit te spreken en mijn verlangen is, dat velen mijn voorbeeld zullen willen volgen om in verootmoediging onze schuld te belijden en U alle eer te geven die U toekomt.

 21. Kitty zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2010 om 15:03

  Dag Dirk,

  Dank voor je gebed. Ik kan hier volledig mee instemmen.
  Ik wens je Gods Zegen, Wijsheid en Kracht toe voor het komende
  jaar en bedankt voor je wekelijkse nieuwsbrief, ik kijk er iedere week erg naar uit en niet
  te vergeten de goede artikelen op je website.

 22. JanGroeneveld. zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2010 om 16:08

  Dag Dirk.
  Ik heb de tekst gekregen van Nico. Ik heb eerst met aandacht gelezen en daarna in de vorm van gebed weer gelezen.
  Ik moet bekennen dat het me niet dagelijks bezig houdt. In mijn gebeden zijn de dingen van mijzelf, in mijn gezin en familie het meest in de aandacht. Ik zie nu wel in dat ik me er op moet toeleggen de nood van deze wereld meer in het gebed aan de Heere voor te leggen.
  Bedankt. Jan.

 23. Maria zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2010 om 16:16

  Beste Dirk,

  Allereerst Gods onmisbare zegen toegebeden voor het nieuwe jaar, samen met je gezin. Het is fijn om iedere keer weer je nieuwsbrief te ontvangen.
  Het is allemaal zo waar wat je schrijft, mij ontbreekt het zo vaak aan moed om te getuigen. Maar het is zo nodig. Er zijn landelijk, plaatselijk binnen de kerken vele zorgen, wat blijft het gebed dan nodig. Wat rijk dat we altijd op elk moment van de dag bij de Heere terecht kunnen.
  De laatste weken is deze psalm voor mij persoonlijk heel erg gaan spreken:
  Psalm 71:2 (OB)
  Wees mij een Rots om in te wonen,
  een schuilplaats waar mijn hart
  steeds toevlucht vind in smart.
  Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
  dat Gij, o groot Ontfermer,
  mijn burg zijt en Beschermer.
  Wat staan er veel gebeden in de psalmen die ons kunnen sterken.
  De psalmen zijn de medicijnkast van de Bijbel. Ik hoop en bid dat velen er gebruik van zullen maken.

 24. Pauline zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2010 om 20:32

  Amen, ja kom Heer Jezus!

 25. Andries Wessels zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2010 om 13:56

  Geachte br. Dirk.

  Ik wil ook graag nog even reageren op jouw laatste brief.
  Mijn gebed voor het nieuwe jaar is, dat waar ik één dezer dagen met een broeder over
  gesproken heb, is: Kom Here Jezus, kom haastiglijk. Het onrecht op deze aarde
  is zo verschrikkelijk groot en tegelijkertijd bidden we dat er nog vele miljoenen mogen komen tot Christus. Maar mijn verlangen gaat uit naar de dag dat de ganse schepping verlost zal zijn, en dan zullen de woorden van onze Heer aan het kruis, ‘Het is volbracht’,schitteren in het volmaakte licht.
  Beste br. Dirk, dit wens ik jou en ons allen toe: Gods rijke zegen voor dit komende jaar.
  Uw br. in Christus.

 26. T v d Have zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 januari 2010 om 14:57

  Beste Dirk,
  Van harte Gods onmisbare zegen,we mochten met je meebidden
  T v d Have

 27. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 januari 2010 om 14:40

  Hoe zullen wij bidden?

  Ook onze zonden kunnen ons niet scheiden van de liefde Gods.

  Romeinen 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
  8:39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

  Wij moeten niet bidden om de vervulling met de Heilige Geest, de opdracht is om vervuld te worden met de Heilige Geest.

  Efeziërs 5:18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
  Hoe? Lees Efeze 3.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden