Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De kerkklokken luiden (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 januari 2010, 11:05 door Dirk A A

Achthonderd Nederlandse kerken lieten enkele weken geleden hun klokken luiden voor het milieu. Nu, na de verschrikkelijke aardbeving op Haïti, zouden ze hun klokken kunnen luiden om gebed en hulp te vragen voor de mensen die zo onvoorstelbaar zwaar getroffen zijn.

Ik las namelijk een noodkreet van een Haïtiaanse voorganger: ‘Wat jullie voor ons kunnen doen, is bidden, bidden, bidden. Bid alsjeblieft voor ons.’
Opvallend is, dat ondanks de omvang van de ramp op veel internetblogs het geloofsvertrouwen op Gods bescherming ongeschokt is gebleven. Willemien Krul van de Mission Aviation Fellowship (MAF) schrijft de avond na de aardschok samen Psalm 18 te hebben gelezen: ‘Vers 8 zegt: ‘Toen dreunde en beefde de aarde; de grondvesten van de bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontbrand was’. Nooit eerder is dit zo echt voor me geweest. Om de aarde te voelen beven en de fundamenten van de bergen te voelen schudden.’ Ze is haar angst nauwelijks te boven: ‘Ik ben in shock en als ik een glimp van mezelf in een spiegel zie, merk ik dat mijn ogen permanent wijd open staan.’

De kerken, die in december hun klokken luidden, deden mee aan een wereldwijde actie tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen. Het klonk vanaf de kerktorens: ga bewuster om met energie en grondstoffen. Neem eens wat vaker de fiets. Trek een trui aan in plaats van de verwarming een paar graden hoger te zetten.

Op zich prima adviezen, maar is dit de taak van de kerk? De kerk – eigenlijk spreek ik liever over de gemeente – is toch geroepen de grote daden des Heren te verkondigen (1 Petrus 2:9)? En als de kerken dan eens een keer wereldwijd attenderen op iets dat alle aandacht verdient, is het dan niet de boodschap dat we in zeer ernstige tijden leven? Met een oproep tot bekering, geloof en verootmoediging.

Helaas zijn er nogal wat kerken die niet zoveel hebben met deze boodschap. Omdat ze er niet meer in geloven. Nee, ze zetten zich liever in om er zelf een betere wereld van te maken. Op sociaal terrein, op politiek terrein, op milieuterrein.

Is het milieu dan niet belangrijk, reageert u misschien. O, zeker wel! We hebben, zeker als christenen, de opdracht goed met de natuur om te gaan. We zouden daarin voorop moeten lopen. ‘De rechtvaardige weet wat toekomst aan zijn vee, zegt Spreuken 12:10 treffend.
In het paradijs al kreeg de mens de opdracht de aarde te bebouwen en te bewaren (Genesis 2:15). Hier ligt een belangrijke taak voor iedereen, en zeker ook voor de politiek.

Daar komt nog bij dat wij vanuit de Bijbel weten dat het lijden van de schepping onze schuld is. Door de zondeval in het paradijs (Genesis 3). Alleen daarom al zouden wij ons in moeten zetten om dat lijden niet nog zwaarder te maken, omdat wij zo nodig nog meer luxe en nog meer welvaart willen hebben. Het is altijd weer treffend om Romeinen 8:19 en 22 te lezen: ‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.’

Terloops merk ik op dat het maar zeer de vraag is of de opwarming van de aarde wel zo ernstig is als men ons wil laten geloven. Er is immers ook een aanzienlijke groep wetenschappers die stelt dat er van opwarming geen sprake is, sterker nog, de gemiddelde temperatuur op aarde zou volgens hen al een jaar of tien dalen.
Een grote hoeveelheid gehackte e-mails, die nog maar kortgeleden in de publiciteit kwamen, toonde aan dat de zogenaamde opwarming van de aarde wel eens fake kan zijn.

In Jesaja 24:1 staat: ‘Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners.’ En vers 4 vervolgt: ‘De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt.’ Ook de reden wordt eraan toegevoegd: ‘Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.’
Leest u dat hele hoofdstuk maar eens. Hier vinden we de diepste reden voor de milieuproblemen. De aarde is ontwijd door haar bewoners, de wetten, Gods wetten zijn overtreden. Die boodschap zouden de kerken ook moeten brengen, met de oproep tot bekering en geloof.
Toen ik dit hoofdstuk las, raakten mij ook vers 18 – 20 en moest ik direct denken aan de verwoestende aardbeving op Haïti: ‘…de grondvesten der aarde beven (…) de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar’.

Laten we niet denken dat wij de hemel op aarde tot stand kunnen brengen door onze (milieu)inspanningen. De Bijbel laat ons zien dat God Zelf de aarde, de schepping, het milieu zal herstellen en nieuw zal maken. ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:1, 5).

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 januari 2010 om 13:51

  De aarde zal niet door toedoen van de mensen vergaan. Die dag en die ure heeft de Vader bepaald.
  Mattheüs 24:36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
  Dan zal niet alleen de aarde maar ook de hemel vergaan.
  Math. 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
  Dat zal zeker gebeuren want Gods woorden zullen geenszins voorbijgaan.
  Uit Gods woorden weten wij ook dat het op z’n minst nog 1040 jaren zal duren voor dat gaat gebeuren.
  Zouden al die profeten die brood eten dit niet weten? Het is nu nog de dag der genade nog is er de mogelijkheid tot eeuwig behoud alvorens in ongeloof te sterven door wat voor verschrikkelijke oorzaak dan ook.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 2. miykayah zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 januari 2010 om 16:40

  Naar mijn inzien is de primaire taak van de kerk om Gods werk te verkondigen. Hierbij komt ook nog een “secundaire” taak om mensen aan te sporen tot een christelijk leven. Hierbij hoort ook zorg dragen voor het milieu en klimaat. Hoewel ik er van overtuigd ben dat het nog niet zo’n vaart loopt met die klimaatverandering vind ik het wel goed dat er in de kerk aandacht gegeven wordt aan Bijbels rentmeesterschap. Dat dit door het luiden van kerkklokken moet is een andere vraag…

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 0:26

  Beste Dirk,

  Helemaal mee eens: De Gemeente/Kerk is INDERDAAD geroepen om de grote daden des Heren te verkondigen; met de OPROEP tot bekering, geloof en verootmoediging!
  Veel christenen, ook veel christelijke organisaties zijn m.i. meer bezig met het AARDSE welzijn van anderen dan met het GEESTELIJK welzijn, terwijl alleen zij die – in geestelijke zin – “WEL” zijn (doordat zij hun hart en leven aan Jezus Christus hebben gegeven) behouden worden voor de eeuwigheid. De belangrijkste vraag van een ieder zou moeten zijn: Waar zal ik of mijn medemens zijn in de eeuwigheid?
  Maar velen willen niet luisteren, ook niet als God de aarde doet beven. Je zou verwachten dat de mensen massaal gaan bidden – om vergeving EN voor hun eeuwig behoud – maar velen verbergen zich liever voor Zijn aangezicht (lees Openbaring 6:16) of houden zich doof voor Zijn roepstem.
  Gods oordelen komen inderdaad over deze zondige wereld/mensheid, lees o.a. Openbaring 6:4-14, net als in de dagen van Noach en Lot, toen de zonden van de mensen ook ten hemel schreiend waren.
  Maar – gelukkig – is het nog GENADEtijd: Een ieder die wil mag komen tot Hem die EEUWIG LEVEN schenkt.
  Zoals o.a. geschreven staat in Handelingen 2:21 “En het zal zijn dat IEDER die de Naam van de Here (Jezus) zal aanroepen, zalig zal worden”.

 4. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 12:56

  Dirk ik kan hier alleen maar amen op zeggen.
  We leven in tijden dat we de profetieën vervuld worden.
  En heel veel mensen willen het niet zien, zeggen: vroeger was de media er niet.
  Is het angst of willen ze het niet zien?
  Volgende week, in de week van gebed, laten we vooral Haiti niet vergeten.
  Gods zegen voor het nieuwe jaar!!

  Bedankt voor alle nieuwsbrieven, ik kijk er iedere week weer naar uit!

 5. bernard kraan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 13:24

  Waarde heer van Genderen,

  Hartelijk dank voor al uw nieuwsbrieven; geef ze weer (in RK kringen)
  door en allen raken bemoedigd. Erg spannende tijd……..

  Nogmaals dank,
  Bernard Kraan

 6. Ria Veldhoven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 14:40

  Het valt mij op dat deze ernstige aardbevingen (en overstromingen) altijd gebeuren in de armste landen. Dan denk ik: nu kunnen de rijke landen laten zien dat ze hulp kunnen bieden en delen met die arme mensen.
  Maar buiten het geld dat men geeft, zijn er natuurlijk ontzettend veel hulpverleners o.a. al de MAF. Niet iedereen kan daar helpen bijv. door gebrek aan opleiding.
  Desondanks blijf ik het moeilijk vinden dat o.a. nu één van de armste landen van de wereld is getroffen. Ik vraag me af: als zoiets hier zou gebeuren, hoe de mensen zich dan zouden voelen en reageren. Bijzonder dat de mensen Jezus aanroepen. Hij is ook de enige die echt troost kan bieden en gebruikt misschien daarvoor de rijke landen. Maar het einde is er nog niet. Er staat ons nog heel wat te gebeuren. R.Veldhoven

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 14:44

  Dirk, Jij hebt helemaal gelijk als je stelt, dat de kerkelijke klokken niet moeten luiden voor bewuster energie- en grondstoffengebruik c.q. misbruik, maar meer met het verkondigen van de blijde boodschap en Jezus’ oproep en gebod:
  Heb elkander lief gelijk U zelf,
  Deel lief en leed met elkaar,
  Geef overvloedig aan elkaar,
  en vergeef elkander 70 x 7 keer!

  Zelf zou ik hier nog aan willen toevoegen:
  Eigelijk moeten alle kerkelijke NOOD-klokken gaan luiden voor de ´ingegeven boodschap´, dat wij Christenen ons méér moeten laten zien en horen, overal waar wij komen en gaan. De eindtijdtekenen worden steeds meer zichtbaarder in deze wereld. Laten wij ´levende stenen´ zijn voor Gods Tempel en ´Frontsoldaten´ voor Gods Vredesrijk dat weldra komende is.
  Mede ´NOOD-klok´ luider Hub.Eussen.

 8. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 16:30

  ik ben het met je eens wat betreft de kerken die de klokken luiden, ze kunnen zich beter druk maken om het evangelie te verkondigen aan gans de schepping. Wat betreft de schepping: de bijbel zegt ook al dat de schepping zucht in al haar delen, maar ik denk als je echt de keuze voor Jezus hebt gemaakt, dat je er dan alles aan doet om milieubewust te leven, want daar dien je God mee.

 9. Dik van den Dool zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 16:52

  inderdaad Dirk, de taak van de gemeente is Jezus bekend te maken in de wereld.
  Shalom

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2010 om 20:06

  Beste Dirk,
  Met die opwarrming – zo die er is – zie ik wel, dat de poolkappen kleiner en we binnenkort gletsjers alleen van plaatjes kennen. In milieu worden echter ook bulken geld verdiend……. Meer zorgen maak ik mij over een stijgend CO2 gehalte in de lucht en in de oceanen, want daardoor kon de golfstroom wel eens tot stilstand komen en krijgen we hier Amerikaanse winters. Bedenk, dat Rome net zo ver van de Noordpool ligt als New York……….

  Haïti is een verhaal apart! Het verhaal van Willemien Krul, is een verhaal, waar ik op wachtte!! Mijn gebed is dat eindelijk het “LICHT” doorbreekt op Haïti!! We hebben er niets aan als we horen, dat er een vloek ligt op Haïti!! Christenen hebben zich geschaard onder de overwinnaar!! Op onze gebeden zal de duisternis verdwijnen en zal het land werkelijk herrijzen! Psalm 126….want “Als de Here het huis niet bouwt…..”
  Ernst

 11. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 januari 2010 om 15:59

  Beste Dirk, Het is inderdaad verschrikkelijk wat er in Haiti gebeurd is. Wat ik gister voor de TV hoorde, is het voor 80% Christelijk en voor 20% doet men aan Vodoo. Er wordt nog steeds geëvangeliseerd door mensen, dan kun je bidden en hopen voor die mensen dat ze daar steun van de Heer mogen ervaren. Het lijkt wel dat het altijd de arrmste gebieden treft van landen, al is dit land helemaal arm. Ik hoorde iemand zeggen: dan kunnen de rijke landen hen weer helpen. Ik weet het niet hoe het allemaal werkt, maar er lijden steeds meer mensen in de wereld. Zie alle oorlogen die steeds maar doorgaan met de Taliban en de benauwdheid van Israel, en alle vervolgingen van Christenen. We leven in ernstige tijden, maar dat wordt door de wereld-mensen niet gezien en in de kerk hoor je er nog steeds niks over. Terwijl de gemeente wakker geschud moet worden hoe ernstig het allemaal is. Het is goed dat men met het milieu bezig is maar voor ons is de eerste vereiste dat men weer gaat roepen naar de Here, en dat gebeurt vaak pas in grote benauwdheid, helaas! Allen Gods zegen toegewenst.

  Het gaat erom dat het Evangelie verder de wereld in komt.

 12. harryboy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 januari 2010 om 17:35

  Dirk,
  Bedankt voor je goede stukjes iedere keer, vaak zijn het dingen waar mijn vrouw en ik van harte Amen op zeggen. Wij kijken iedere week uit naar jouw nieuwsbrief.

  Mijn reactie op dit stukje is het thema van de week van gebed, je zult Mijn getuige zijn. Dit is hard nodig in een land dat snel verloedert en zich van God en Zijn gebod afkeert. Je kunt getuigen in woord maar ook in daad, door zelf het goede voorbeeld te geven, ook wat het milieu betreft, op je werk,school e.d.
  Soms zijn kleine dingen doen, krachtiger dan een hele preek. Getuigen is een levensstijl, ook in hoe wij met moeder aarde omgaan.

  Dirk, Gods rijke zegen toegewenst.

 13. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 januari 2010 om 13:02

  Beste Dirk, Het is altijd weer fijn om je nieuwsbrief en je commentaar te lezen. Met de meeste reacties kan ik ook wel instemmen. Er blijft echter nu een vraag over uit de reactie van Baruch. Hoe komt hij aan die 1040 jaren? Weet jij dat Dirk? In afwachting, allen Gods nabijheid en Licht toegebeden. Gretha

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 januari 2010 om 13:46

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Bedankt Dirk, een goed woord,voor wie het wil lezen en doen.
  Persoonlijk geloof ik dat de kerkklokken die hebben geluidt, doodsklokken zijn.
  Want nog steeds is er geen schuldbelijden en echte verootmoediging a la Daniel geweest in ons land Nederland.
  Wij zullen dan ook helaas beleven dat de huidige kerken (Pkn en R.K. en Char) steeds meer en meer afzakken naar de Laodicea Gemeente. Jammer.
  Toch zijn er ook in deze tijd nog 7000 overgebleven die hun knieeën niet voor de Baals van deze tijd hebben gebogen.
  Laten we dan alstublieft op de bres blijven staan voor Israel en voor de Gemeente
  vooral de gelovigen die vervolgd worden en voor elkaar, ook voor de brs en zrs op deze site.

  Laten we dus ophouden elkaar de maat te nemen, qua tekstuitleggingen, maar voor elkaar bidden en elkaar zegenen.
  Immers, wij zijn toch kinderen van ABBA.
  Vergeten we de barmhartigheid niet, want die roemt tegen het oordeel.

  Laten we dus bezig blijven zolang het dag is, want de nacht waarin niemand werken kan, staat voor de deur.
  U allen de RIJKE ZEGEN van ABBA JHWH in YESHUA HA MASSJIACH toegebeden.

  Jullie br. Lou Sandifort.

 15. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 januari 2010 om 23:26

  Vele kerken zijn vandaag alleen maar gericht op zichzelf i.p.v met de blik naar boven gericht. Zo missen vele de werkelijke boodschap waarom het gaat. Het klok luiden voor het milieu is zo’n voorbeeld. De wereld wil brood en spelen, en helaas, sommige kerken zijn slechts religieuze ontmoetingsplekken geworden, vele zijn een verlengstuk geworden voor politiek en/of maatschappelijke gedachtegoed. Geestelijk zijn ze opgedroogd en hebben geen enkele boodschap meer. Laten we desondanks aanhoudend blijven bidden voor die enkele die wel nog wil luisteren.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden