Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Jona anno 2010 (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2010, 14:08 door Dirk A A

‘Predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor Mijn aangezicht.’ Zo’n 2800 jaar geleden kreeg de profeet Jona van God deze opdracht om naar Ninevé te gaan, om tegen haar te prediken vanwege haar boosheid (Jona 1:2). Het zijn woorden, die ook vandaag gesproken kunnen worden en wellicht ook moeten worden.

Jona werd door God geroepen naar Ninevé te gaan, de hoofdstad van Assyrië. Het was op dat moment Israels meest gevreesde vijand. Moreel was dat rijk door en door slecht.
Stel je voor dat God je roept om naar je meest gevreesde vijanden te gaan, naar degenen die in jouw ogen de grootste zondaren zijn, en dat je hun Gods oordeel moet aankondigen. Laten we maar niet te snel met de vinger naar deze profeet wijzen, die vluchtte voor Gods opdracht. Wat zouden wij gedaan hebben? Ja, wat doen wij nu?

Jona sloeg op de vlucht voor God. Waarom eigenlijk? Hij zal bang geweest zijn voor de reactie van de Ninevieten. Wie weet, zouden ze hem oppakken. Het kon hem zijn leven wel kosten. Dat zal meegespeeld hebben, maar de echte reden vinden we in hoofdstuk 4. Daar zegt Jona, nadat de mensen in Nineve zich verootmoedigden en berouw hadden over hun zonden, waarop God afzag van het oordeel: ‘Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad’.
Jona was bang geweest dat hij af zou gaan. Dat God het oordeel niet zou voltrekken en dat de mensen zouden zeggen: ‘Jona roept maar wat, het gebeurt toch niet…’ Het zou zijn prestige niet ten goede komen.

Zit ik er ver naast wanneer ik stel dat wij middenin Ninevé leven? Zeker, er zijn nog rechtvaardigen, en – ik geloof – meer dan destijds in Ninevé. Maar roepen ook hier de zonden niet tot God in de hemel? Je hoeft maar een poosje naar de tv te kijken, of het internet op te gaan. Kijk om je heen. Zonden op seksueel en materieel gebied. Denk eens aan de echtscheidingen, ook onder christenen, terwijl het huwelijk voor de Here heilig is. Hij haat de echtscheiding (Maleachi 2:16). En vraagt u zich wel eens af hoe God zal toornen over abortus, het bewust doden van leven, misschien wel het grootste kwaad in onze tijd? Ook de kritische houding tegenover Israel staat haaks op Gods oproep om Israel en het Joodse volk te zegenen.

En hoe staat het ervoor in ons eigen leven? Moeten ook wij wellicht beschaamd het hoofd buigen? Hoe is de situatie in onze kerk, onze gemeente? De onderlinge verdeeldheid is volkomen in strijd met het gebed van de Here Jezus om eenheid onder degenen die in Hem geloven (Johannes 17).
Houden we nog vast aan de HELE Bijbel, van het eerste tot het laatste woord, als het absoluut betrouwbare en gezaghebbende Woord van de levende God? Of worden er misschien leringen verkondigd die de toets van het Woord van God niet kunnen doorstaan? 1 Johannes 4:1 roept ons op alle geesten te toetsen aan Gods Woord. Doen we dat? Wanneer bij voorbeeld wordt verkondigd dat in Gods gemeente geen ziekte voorkomt, is dat een dwaalleer.
En wie de mensen materiële voorspoed belooft als ze geloven en maar grote giften overmaken, is een valse prediker. En wel heel gemakkelijk worden al jaren grote opwekkingen en doorbraken van Gods Koninkrijk op aarde aangekondigd – ook in Nederland en West-Europa – door mensen die zich profeten noemen, terwijl de vervulling uitblijft… Wees hier voorzichtig mee. Dat iemand zich profeet noemt, wil nog niet zeggen dat diegene ook werkelijk een profeet is…
Sommigen hebben het steeds maar weer over gebedslegers die de overwinning gaan behalen. Zij lijken uitsluitend oog te hebben voor de satan en de demonen en verliezen uit het oog dat de mens die zondigt daarvoor door God verantwoordelijk gehouden zal worden. Ook zij wijken af van de waarheid.

Terug naar de opdracht van Jona. Het oordeel dat Jona aankondigde tegen Ninevé, wordt ons ook aangekondigd. De valse profeten zeggen: ‘Leef maar rustig door, het is vrede, vrede en geen gevaar. God zal ons Zijn zegen geven en grote geestelijke doorbraken zijn al zichtbaar aan de horizon.’
De Bijbel kondigt Gods oordelen aan als we doorleven in onze zonden. Maar nooit – en ik zeg dit met grote nadruk – mag de aankondiging van Gods oordelen ons laatste woord zijn. Je komt ze wel tegen, zogenaamde profeten die altijd maar weer alleen de oordelen aankondigen. Overstromingen, hongersnoden, verwoestingen en ga zo maar door. In die zin zat ook Jona fout. Dat blijkt wel uit zijn al geciteerde reactie in Jona 4:2. Jona had dolgraag gezien dat God Ninevé totaal had verwoest, inclusief al haar inwoners. En zelf zou hij natuurlijk de oordelen ontlopen zijn. God zou hem gespaard hebben.

Allerlei ‘hedendaagse’ profeten kondigen – soms al jarenlang – de oordelen aan, maar – zo stellen zij vaak – de gelovigen zullen de dans ontspringen. Ik las het onlangs nog in een recent boek van een bekende voorganger: ‘Het goud en het zilver van de zondaars zal God geven aan de gelovigen’. Ja, ja, ga dat maar eens verkondigen in Noord-Korea, of in Saoedi-Arabië. En zeker, God zal voor de Zijnen zorgen als de tijden moeilijker gaan worden. Op Hem kunnen we aan. Te veel christenen laten zich van alles wijsmaken, omdat ze de Bijbel onvoldoende kennen. Lees de Bijbel, neem tijd om samen met de Here te zijn, laat je leiden door de Heilige Geest.

De aanzegging van Gods oordeel over onze zonden moet altijd gepaard gaan met de oproep tot bekering, tot verootmoediging. God is rechtvaardig, jazeker. En eenmaal is Zijn maat vol. Maar tegelijk is Hij vol van genade en barmhartigheid. Ook al geloof ik dat Zijn wederkomst dichtbij is, die vooraf gegaan zal worden door de laatste grote en verschrikkelijke oordelen die over de aarde zullen gaan, weten wij niet hoe laat het exact op Gods klok is. Wie teveel gericht is op het oordeel en te weinig op de genade, wijkt af van de waarheid.

De Here wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, zegt 2 Petrus 3:9 met grote nadruk. Daarom heeft de wederkomst nog niet plaatsgevonden. Die boodschap moet vandaag met kracht worden gebracht. Zolang de Here Jezus nog niet is teruggekomen, mag nooit de aanzegging van de oordelen ons laatste woord zijn. Omdat we weten dat God genadig en barmhartig is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad (Jona 4:2).
‘Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet’ (Jona 3:10).

Ruim honderd jaar later kwam het oordeel alsnog over Ninevé. Ten tijde van Jona hadden de Ninevieten zich van het kwaad afgekeerd en was de Here hun genadig geweest. Maar het ging weer mis met Ninevé. Lees het boek Nahum er maar op na.
Vele jaren had de Here de Ninevieten nog de kans gegeven, maar ze kozen toch weer voor het kwaad, voor de zonden. En opnieuw riep het kwaad van de stad tot God in de hemel. In Nahum lezen we niet dat het volk zich nogmaals bekeerde. Nu komt het oordeel definitief over de stad, die wordt veroverd en verwoest (Nahum 3:7).

Deze geschiedenis bepaalt ons ook bij de ernst van de huidige situatie, anno 2010. Nederland bevindt zich in een grote crisis: politiek, moreel en economisch. Juist nu is het belangrijk te bidden voor de huidige politieke situatie. We hebben een grote verantwoordelijkheid om bij de komende verkiezingen onze stem uit te brengen voor Gods aangezicht. Speciaal gebed wil ik u vragen voor allen die in hun politieke werk de Here willen dienen en zich willen laten leiden door Hem en door Zijn Woord.
En laten we ons volk dringend oproepen tot bekering, tot terugkeer naar God. Verzwijg daarbij Gods oordelen niet, die zullen komen als we ons niet bekeren. En laat Gods volk zich verootmoedigen en hun zonden en de zonden van land en volk belijden en de Here smeken ons genadig te zijn. Opdat nog velen tot geloof in Hem zullen komen en gered zullen worden. God verlangt ernaar ons genadig te zijn (Jesaja 30:18).

Dirk van Genderen
(Dit artikel is onlangs geplaatst in Blaast de Sjofar – info: www.pillaroffire.nl)

9 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 februari 2010 om 16:54

  Shalom Dirk.
  Jouw nieuwe oproep doet rillingen over mijn rug lopen.
  Weet je Dirk, al dagenlang loop ik met iets rond en bid elke dag tot DE HEER om bevestiging.
  Het gaat om een Profetie die ik eerder kreeg door DE HEILIGE GEEST.
  Hierbij geef ik het door zoals het tot mij kwam.
  Voor hen die willen zien en horen wat DE GEEST tot de gemeenten zegt. Zegt DE HEER die verlost, buiten MIJ is er geen verlossing en redding.
  Ik BEN UW rots, HEILIG is MIJN NAAM en de NAAM van MIJN ZOON.
  Het roepen van MIJN kinderen in dit land NEDERLAND is voor MIJN TROON, ja voor MIJN AANGEZICHT.
  Terwijl zij nog roepen, zal IK antwoorden, zegt UW ROTS, UW VADER.

  Zie op JEZUS, MIJN ZOON, DE GELIEFDE HOORT HEM.
  Want IK zal spreken tot dit land en dit volk aan de kust: NEDERLAND;
  Tot de geestelijke leiders, tot hen die regeren in eigen-waan; tot dit koningshuis;
  In storm, in vuur, in geweld en in de stilte zal IK spreken.

  Karmel-gericht zal het zijn in dit land.
  Het volk van Mij zal moeten kiezen: JEZUS DE MESSIAS of de Baals, de afgoden. Er is geen middenweg.
  Hoort: MIJN WOORD breekt en verbreekt harten van steen; Karmel-gericht zal het zijn.
  Hoelang gaan MIJN kinderen nog aan beide zijden mank??
  Vestig Uw hoop op JEZUS, MIJN zoon, want HIJ komt om te richten en te herstellen.
  Keer terug opdat gij leeft.

  Bekeert u van uw lauwheid, bekeert u van de gezindheid van satan.
  Kom terug en leef; kus DE ZOON voordat het te laat is.
  Bloed roept tot bloed; dood roept tot dood.
  MAAR JEZUS IS HET LEVEN; Kies dan het LEVEN.
  Zo zegt DE HEILIGE GEEST: O land, land, land, hoort DES HEREN WOORD.

  Toets alles en behoud het goede.
  Geprezen zij ZIJN HEILIGE NAAM.
  En bedenk: dit woord trof allereerst mijzelf en ik moest belijden aan GOD, net als Daniel.

  Shalom voor allen.
  Uw broeder in YESHUA, Lou Sandifort.

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 februari 2010 om 19:16

  Beste Dirk,

  Ben het geheel met je eens. Heb er ook weinig aan toe te voegen. Misschien nog deze Bijbeltekst:
  “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat IEDER die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG LEVEN HEEFT. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar… wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht (beeld van Jezus, de Goede Herder) in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis (beeld van satan, de boze, die de mens tot zonde etc. aanzet/verleid) liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht (d.i. Jezus en het licht en inzicht van Gods Woord) en komt niet tot het licht, opdat zijn (of haar) werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn (of haar) werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.” (Joh. 3:16-21)

  Onze God is inderdaad een God van grote LIEFDE en grote GENADE, wat echter niet betekent dat “alles maar kan en mag”: “Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de GENADE vasthouden en daardoor God dienen op een Hem WELGEVALLIGE wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is (ook) een verterend vuur.” (Hebr. 12:28-29)

 3. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2010 om 13:06

  Dank voor het uitstekende commentaar!

 4. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2010 om 20:07

  Beste Dirk, bedankt voor je duidelijke commentaar. Ik denk dat we dat echt nodig hebben, duidelijkheid. Helaas horen we dat in veel kerken niet meer.
  Wat Jona betreft, kan ik een stuk met hem meegaan als hij bang is of denkt te zullen afgaan omdat het volk toch niet zal luisteren etc. Maar wat betreft zijn reden om op de vlucht te gaan naar Tarsis, omdat hij al wel vermoedt dat het volk tot bekering zou komen en God het toch wel zou vergeven, vanwege Zijn lankmoedigheid en barmhartigheid, vind ik toch erg moeilijk te begrijpen.
  Als er in de hemel gejuicht wordt over 1 bekering, moeten wij dan ook niet juichen? Al gebeurt er in Iran, Noord-Korea en vele moslimlanden veel ongerechtigheid, zijn we toch erg blij dat daar vele mensen in Christus zijn gaan geloven? In plaats van dat God die landen en volken vernietigt. En hoe barmhartig is Hij inderdaad voor ons land met al de zonden die hier bedreven worden. We moeten inderdaad op de bres gaan staan voor Gods Volk en ook voor een Christelijke Regering en dat er hier ook nog velen de Here zullen aannemen. Gods zegen toegewenst.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2010 om 9:33

  Beste Dirk,
  Jouw grote bijbelkennis, maar vooral hoe jij heel goed en begrijpelijk, de Geest (de kern) van de bijbelverhalen weet te verwoorden, ons daardoor steeds weer opnieuw aan het denken zet en ons tot een gewetensonderzoek brengt, waardoor wij schuld moeten bekennen aan onze Heer. Maar steeds weer opnieuw roept Hij tot ons: Komt allen tot mij die belast en beladen zijn !
  Dan wil ik ook nog eens benadrukken hoe belangrijk het is, niet alleen om te gaan stemmen, maar ook om ons Christen-zijn, meer te laten zien en horen overal waar wij komen en gaan in de maatschappij en zeker in de politiek, want de politiek “bepaalt” de ethische en morele regels en wetten.
  De regering is gevallen op de “gevechts”missie in Uruzgan, omdat de PvdA geen enkele andere optie wilde bespreken en dat is jammer, want er waren genoeg “vredes”opties. Persoonlijk ben ik ook tegen gevechts-missies, want iedere geweld-revolutie is alleen maar een wisseling van machthebbers!
  Laten wij Christenen, geweldloze “Frontsoldaten” zijn voor Gods-Vredesrijk dat komende is, door vooral de Christelijke missionaire en bijbel-verspreidende organisaties en verenigingen, die via de moderne media-middelen de blijde en vredelievende boodschap verkondigen wereldwijd, steunen, in gebed en financieel. En dit is de ware geweldloze revolutie voor de hele wereldgemeenschap en Gods-Vredesrijk.
  En dit met Gods zegen. Hub. Eussen

 6. H.Verheul zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2010 om 16:13

  Iemand heeft eens gezegd: wat er ook gaat gebeuren in deze wereld, GODS KERK BLIJFT BESTAAN!
  Als wij lezen in het bijbelboek Openbaring over de 7 gemeenten, dan zien wij er dingen in terug die wij heden ten dage mee maken en rondom ons heen zien gebeuren. De gemeente Filadelfia, geloof ik, is datgene wat de Here God voor ogen heeft. Dat de liefde Gods onze harten zal mogen bereiken. Dat wij niet weg vluchten voor de omstandigheden, maar dat wij, als christenen, op de bres zullen gaan staan, waakzaam zullen zijn en de grote opdracht ten uitvoer zullen brengen. Eén van de belangrijkste zaken is het gebed. Roept God ons er niet toe op vanuit Zijn Woord? Jeremia 33 : 3.

 7. m kok zegt:
  Geplaatst op maandag 1 maart 2010 om 14:34

  We hebben het in christelijk Nederland met regelmaat over de oordelen en toorn van God die over Nederland gaan komen. En zien het als pure genade en lankmoedigheid van God, dat wij als landje nog altijd gevrijwaard blijven van rampen e.d. Ik geloof dat Gods toorn allang over ons land is gekomen. We moeten beseffen dat Zijn toorn niet perse hand in hand hoeft te gaan met rampen e.d. Wie Rom. 1:18-32 leest, krijgt een goed beeld van de gesteldheid van ons volkje. De immoraliteit zoals beschreven in vers 24-32 is kenmerkend voor de normen en waarden van ons land vandaag de dag, vrijheid/ blijheid. Alles kan, alles mag.
  “ Een (mooi) voorbeeldje daarvan was afgelopen week in Reusel (Brabant), waar de homo’s het belachelijk vonden om buitengesloten te worden van het avondmaal in de Katholieke kerk, immers luidde de redenering dat de kerk van Jezus allen uit de samenleving roept.” Deels waar natuurlijk (God wil immers dat alle mensen behouden worden en dat er niemand verloren gaat), maar wel met de oproep om zich te bekeren van welke zonde dan ook, zich te laten schoonwassen met het bloed van Jezus en zich te laten veranderen naar het beeld van Hem, onze verlosser. Het zou geweldig zijn als men deze boodschap in de Katholieke en menig andere kerk ook daadwerkelijk zou verkondigen, oproep tot bekering, een behoudenis die alleen tot stand komt door wedergeboorte en volhardend geloof in Christus. Ik denk dat op velen die voorgaan in de prediking in menige kerk, in Nederland, Mat.15:14 en 23:24b van toepassing is. De kerk slaapt. Hoe verdrietig.
  Het verval hier in Nederland neemt alleen maar toe. Waarom? Omdat God ons volk heeft losgelaten, omdat God ons volk heeft overgegeven aan zijn eigen perversiteit ( Rom.1:24, 26, 28). Een parallelvoorbeeld van onze huidige situatie kunnen we ook vinden in Hosea 4, zeer de moeite waard om eens aandachtig door te lezen. In Hosea 4:6 alsook in Rom. 1:19 en 21a, zien we dat het volk (in dit geval Nederland) God en Zijn geboden zeker wel kent (enigszins gebrekkig), immers God heeft het hun geopenbaard, maar simpelweg Hem niet wil erkennen/gehoorzamen. Zij verwerpen God en Zijn gebod, het is duister geworden in hun binnenste, en zij lopen hun eigen goden (wijsheid) achterna (Rom.1:22). Eens was Nederland een huis van God (Betel), tegenwoordig behoort het merendeel van ons volk tot het huis van het kwaad (Bet-Awen; Hosea 4:15). Ze zijn verknocht aan het leven met zijn lusten hier in Nederland, hebben meer liefde voor genot en zonde, dan voor God. God laat ze geworden (Hosea vers 18a). Hij trekt Zijn handen af. Misschien denkt u dat God zoiets niet doet, maar leest u dan maar eens 2 Kron. 15:1-2, 24:20 en Hand. 14:16. De mens in Nederland rebelleert tegen God en roept zo Zijn toorn af (Rom.1:18). Hij straft reeds door ons over te geven aan onze zonden en lusten! Is daarmee alles gezegd?
  Nee, terecht haalt Dirk 2 Petr. 3:9 aan, de Here is nog steeds lankmoedig (letterlijk staat er; dat Hij langzaam tot toorn is), en dat is maar goed ook, want wie weet zou er dan reeds vuur uit de hemel dit kikkerlandje hebben verteerd, omdat wij voorop lopen in alles wat voor God een gruwel is in Zijn Heilige ogen.
  Maar God is geduldig en genadig, ook voor mij en u, en allen die maar willen komen, daar Hij niet wil dat er ook maar één verloren gaat, doch dat allen tot bekering komen. Wat kunnen wij hierin betekenen voor de Here? Ik geef u als antwoord mee; Judas vers 20-24.

 8. parel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 maart 2010 om 19:27

  Shema Israel

  Hoor Israel, Adonai, onze G’d, Adonai is één.
  En gij zult Adonai liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw vermogen.
  En deze woorden die Ik u heden gebied, zullen op uw hart zijn.
  En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken wanneer u in uw huis zit en wanneer u op de weg gaat en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan.
  En gij zult ze als een teken op uw handen binden en zij zullen tot voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn.
  En gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

  uit Deutronomium 6:4-9.

  Houden we nog vast aan de gehele Bijbel, van kaft tot kaft, Gods Woord als onfeilbaar, gezaghebbend?!
  Het kenmerk van deze tijd is de dwaling die binnenkomt, valse leer… het gebrek aan kennis.
  Hosea 4:6 zegt: mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis!!!
  Is het de Shabbat die wij gedenken en vieren, of is de Zondag de rustdag?!
  Mag ik in alle bescheidenheid deze link doorgeven?
  http://www.debazuin.nu (Bijbelschool de Bazuin, onderwijs van het levende Woord)

  Deze tijden roepen op om naar de oorsprong terug te gaan, naar Gods/YHWH’s inzettingen.
  God Zelf zal alles in ere herstellen, ook de Shabbat.
  Shabbat Shalom en groet!

 9. Sander zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2010 om 22:40

  Graag sluit ik mij aan bij het Woord van Lou Sandifort. Delen van dit woord heb ik de afgelopen maanden gehoord en gezien binnen verschillende kringen. Juist die oproep tot bekering klinkt ook steeds meer binnen de charismatische kringen. Wellicht is het vooral voor de kerken waar het nu ‘goed en gezellig’ is moelijk deze waarheid te pakken. Maar hallelujah, de Waarheid maakt vrij!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden