Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stralend, zonder vlek of rimpel (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 maart 2010, 11:18 door Dirk A A

Wellicht kent u het verhaal over de Pottenbakker, in Jeremia 18. De grote Pottenbakker, God Zelf, Die iets moois van ons leven wil maken. Wij zijn als leem in Zijn hand. En om ons leven nog mooier te maken, is het soms nodig het leem flink te kneden, wat pijn kan doen.

Tijdens een vakantie zijn we een keer bij een pottenbakker op bezoek geweest. We mochten zelf proberen iets te maken. Je kreeg dan een stuk klei, je ging het kneden en probeerde er vervolgens iets moois van te maken. Dat ging niet vanzelf, het moest verschillende keren opnieuw. Dan moest je de klei weer kneden, en weer snel rond laten draaien op het wiel en een nieuwe poging wagen.
Toen nam de pottenbakker plaats achter z’n tafel. Ongelooflijk, wat kon hij het goed. Maar ook hij moest soms stevig in de klei kneden of bijsturen en iets weghalen om de mooie vaas te krijgen die hij voor ogen had.

Ik las over een pottenbakker en z’n vrouw. Terwijl hij bezig was iets moois te maken, zong zij liederen. Nog niet zo heel lang geleden was hun huwelijk stuk gegaan. Maar door Gods genade was hun relatie weer hersteld. En nu gaven ze hun getuigenis. Ze getuigden van de Grote Pottenbakker, God Zelf, Die hun huwelijk had hersteld.

Jeremia 18:6 zegt: ‘Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des HEREN. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in Mijn hand, huis Israëls.’ En zeker, dit wordt allereerst gezegd tegen het huis van Israel, maar deze boodschap komt ook tot ons.

God vraagt van ons dat we ons hele leven, ons huwelijk, ons werk, onze man of vrouw, onze kinderen, onze bezittingen, onze wil, onze emoties, ja alles als klei in Zijn machtige handen geven. En zijn we dan bereid ons door Hem te laten kneden en vormen tot de persoon die Hij van ons wil maken?
Mag de Here met uw leven doen wat Hij wil? We willen zo graag alles zelf regelen en zelf in de hand houden. Maar als we de Here Jezus hebben leren kennen, mogen we leren dat Hij ook de Here van ons leven wil zijn.
We vragen vaak of Hij ons wil zegenen. Op zich is dat niet verkeerd, maar mag Hij deel uitmaken van ons dagelijkse leven? Hij wil ons zo graag gebruiken en inschakelen in Zijn Koninkrijk? En om ons bruikbaar te maken als een mooi mens in Zijn ogen, heeft de Pottenbakker het nodige werk aan ons.

God kan moeilijke dingen in ons leven gebruiken om ons meer te veranderen naar Zijn beeld. Het echtpaar dat ik hierboven al aanhaalde, getuigt dat God de echtscheiding in hun leven gebruikte om hun aandacht op Hem alleen te richten. ‘Pas toen besefte ik dat ik Hem meer nodig had dan ooit tevoren,’vertelt de vrouw. ‘Ik had er zo’n zootje van gemaakt in mijn leven, en zeker in mijn huwelijk. Toen ik mijn leven in handen van de Here gaf, plaatste Hij me op het wiel van de pottenbakker, als een stuk klei, gebroken en afgedankt en ging aan de slag om Zijn plannen met mijn leven te verwezenlijken. Er waren diepe wonden in mijn leven, en veel zonden, maar Hij herstelde, vergaf en genas.’

We mogen leren de Here te vertrouwen voor de rest van ons leven. Hij wil ons leven veranderen tot een nieuwe schepping in Christus. En soms doet dat pijn, maar houd voor ogen dat de hemelse Pottenbakker exact weet wat Hij doet. Weet u wat Zijn doel is met u en met de gemeente? Dat wordt in Efeze 5 zo mooi onder woorden gebracht.
In vers 25-27 staat daar: ‘Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.’ Dat is het einddoel, dat wij eenmaal voor Hem zullen staan, stralend, zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet, om voor altijd bij Hem te zullen zijn, om Hem te eren, te loven, te prijzen en te aanbidden.

Vergeet niet dat de Pottenbakker de tijd neemt om ons zo mooi te maken.
Ik sluit af met een gebed: ‘Lieve Vader in de hemel, verander mij naar Uw beeld, stralend, heilig en rein. Leg mij maar op uw pottenbakkerswiel en ga Uw gang, ook als het wel eens pijn doet. Wilt U alles wat niet van U is en wat niet tot Uw eer is, weghalen uit mijn leven en mijn leven reinigen en heiligen. HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van Uw hand (Jesaja 64:8). Ik vertrouw U in alles wat U doet en loof en prijs U. In de machtige naam van de Here Jezus. Amen.’

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 maart 2010 om 15:15

  Beste Dirk,

  Vooral op het gebed, aan het eind vermeld, kan ik volmondig AMEN zeggen. Een gebed dat ik jaren geleden ook ben gaan bidden. En, als wij bidden “naar Zijn wil en welbehagen” –en dit IS een gebed “naar Zijn wil en welbehagen”– dan ZAL Hij ons gebed, op Zijn tijd, verhoren. Al kost dat dan wel ons eigen “ik”-leven en streven. Maar dat is ook (hard) nodig wil Hij ons kunnen gebruiken tot Zijn eer. Want zolang het vlees (de oude, zondige natuur) overheerst kunnen wij –helaas– dingen verwachten zoals nu boven tafel komen (grove zonden bedreven door vleselijk ingestelde priesters etc.). En excuses alleen is m.i. niet genoeg. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat ik weet wat een impact seksueel misbruik op je verdere leven heeft. En dan nog het trieste feit dat zij die in/via de kerk zijn misbruikt meestal niets meer van het geloof willen weten. Trouwens, mensen die kinderen seksueel misbruiken zijn m.i. misdadigers en moeten, naast hun zonden belijden, ook gestraft worden.

  Je schrijft ook nog, n.a.v. Jeremia 18:6, ‘dit wordt allereerst gezegd tegen het “huis van Israel”, maar deze boodschap komt ook tot ons.’
  Nu, deze boodschap is ook LETTERLIJK voor velen van ons, want het “huis van Israël” is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië.
  Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk… “De Joden” zijn dus het nageslacht van het “huis van Juda” – in het Duits komt dit beter naar voren, daar is het: “die Jude”, waarin de overeenkomst met de naam “Juda” dus nog duidelijk te horen is!
  Meer hierover in: “ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen”.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 maart 2010 om 16:33

  Shalom Dirk.
  Prachtig stukje Dirk.
  Als jong stel gingen mijn vrouw en ik in de jaren 57-60 vaak naar maranatha samenkomsten, alwaar de broeders Jan Kits en Carl Adelmund voorgingen. Hun lievelingsliederen waren dan vaak: ‘MAAK mij een beeld van U’uit de Johannes de Heer bundel. (beide broeders zijn al jaren bij DE HEER).
  Veel heb ik van hen mogen leren. Broeder Adelmund was de eerste waaraan ik mocht vertellen en raad vragen bij de Profetische boodschappen die indertijd werden ontvangen. Zij toetsten deze boodschappen, evenals broeder Huib Verwey (ook al lang bij de HEER). Er werd indertijd gezegd dat ik het heel moeilijk zou krijgen in mijn gemeente (Baptisten gemeente) en in mijn prive leven; dat is inderdaad zo gebeurd.

  Paulus zegt dat wij onze voorgangers moeten navolgen en op hun leven letten.
  En dat geldt voor mij (nu ik toch niet meer een van de jongsten ben (74 jaar)
  aangaande jou, Dirk.

  Bedankt dat je je beschikbaar stelt voor DE VADER als een SJOFAR in Nederland.

  Fijn dat Lieke weer thuis is. DE VADER ZEGENE jullie allen en ook alle broeders en zusters van deze site.

  Shalom in YESHUA HA MASSJIACH, DIE KOMT spoedig.

  Maranatha. Amen.
  Lou Sandifort.

 3. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2010 om 9:12

  Bedankt voor jouw gebed Dirk en ik zeg er Amen op.
  Het kneden doet zeer, maar God is ook een liefdevolle Vader, die mij opvangt en troost als ik niet meer weet hoe ik verder moet. Door het kneden ben ik mij veel meer bewust geworden van Zijn Aanwezigheid in mijn dagelijks leven.
  Het is zo fijn om te beseffen dat de Here Jezus echt bij ons is, alle dagen van ons leven (Matth. 28 vers 20). Naast het pijnlijke kneden, is het ook een geschenk om een Kind van de Levende God van Israel te mogen zijn en te mogen bidden voor alles wat Hij op ons pad brengt, en voor alles wat Hij door Zijn Heilige Geest in onze gedachten brengt.
  Laten we voor elkaar bidden, opdat het Lichaam van Christus gestalte krijgt en een ieder de plaats gaat innemen, die God tevoren voor ons heeft uitgekozen, zodat we tot onze bestemming komen in dit aardse leven.
  Ik wens al mijn broeders en zusters Gods Zegen, Troost en Liefdevolle nabijheid toe.
  Hanneke

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2010 om 13:33

  Een prachtig symbolisch maar vooral duidelijk verhaal over de grote Pottenbakker, God zelf.
  Inderdaad Dirk, God kneedt en vormt ons naar zijn beeld, zodat wij “levende stenen” worden voor Gods-Tempel en zodoende kunnen meewerken aan Gods-Vredesrijk dat weldra komende is.
  Maar dit “pottenbakkers-proces” is een levenslange pelgrimstocht van diepe dalen maar ook van steeds hogere bergtoppen van waaruit het uitzicht op God steeds hemelser wordt.
  Mede pelgrim, Hub. Eussen

 5. nienkedeboer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2010 om 14:33

  Ik heb tot nu toe alle beproevingen als liefdevol ervaren, als ik er op terug kijk. En omdat ik weet hoe het mij gevormd heeft, zie ik de toekomst hoopvol tegemoet omdat Hij alles in zijn hand houdt,en net zoals Corrie ten Boom altijd zei: wij zien de achterkant van het borduurwerk, rommelig, slordig, maar God ziet naar de voorkant die er mooi uitziet.
  Dus wil ik God vertrouwen in alles wat Hij toestaat in mijn leven.

 6. Okke Post zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2010 om 17:59

  Dirk, ik heb je altijd bewonderd vanaf de tijd dat je in de Visie al de mensen kennis van Goddelijke zaken wilde bekend maken, in een eenvoudig sterk geloof dat er maar een weg ter zaligheid is. In het dierbaar bloed van de HEERE JEZUS CHRISTUS. Ik hoop en bid dat door jouw schrijven op internet velen tot bekering en wedergeboorte mogen komen.
  Dirk, Gods zegen toegewenst en Gode bevolen.

 7. ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2010 om 20:34

  Beste Dirk, goed om me er aan te herinneren (in je nieuwsbrief) om voor onze bestuurders, de politici, te bidden. Dat geeft weer een beetje hoop, dat wij niet alles kunnen en op God moeten vertrouwen. Gods zegen toegewenst.

 8. Marjan van der Ent zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2010 om 22:33

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit stukje over de Pottenbakker.
  Ik lees je stukjes graag en wordt er door bemoedigd.
  Wat ik heel fijn vind, dat je eindigt met gebed, juist omdat ik alleen
  ben, heb ik nu het idee dat jij voorgaat in gebed.
  Liefdevolle groeten, Marjan.

 9. br.Antoon Koornstra zegt: zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2010 om 14:44

  Beste br.Dirk, heel hartelijk dank voor je bemoedigend schrijven over de pottenbakker! Ik werd hier vanmorgen tijdens de prediking aan herinnerd door het kinderliedje. Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij, dan keer ik nimmer weer terug, Halleluja! Dan leer je de gebrokenheid, ziekte, moeiten en verdriet te aanvaarden. We leven als evangelische christenen steeds meer onder de verkondiging dat ziekte, verdriet en moeiten enz, niet meer nodig zijn. God wil ons genezen, bevrijden enz, “een hemel op aarde geven”!. Velen beseffen niet dat men niet genoegen neemt om gevormd te worden, in en door de handen van de Pottenbakker! Men probeert steeds meer “vroom” dwingend, biddend God naar hun hand te zetten, terwijl Hij ons juist in liefde vormen wil naar het Beeld van zijn Zoon Jezus Christus, Die juist uit liefde voor ons het Kruis, van oordeel, zonde, ziekte, moeite en verdriet op zich nam!

 10. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2010 om 10:37

  Wat een fijn, bemoedigend stukje!! Dank!

 11. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2010 om 13:12

  Hier past maar één woord op: AMEN

 12. Johanna zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2010 om 13:47

  Hartelijk dank voor uw woorden van troost. Mijn huwelijk is voorbij omdat mijn man niet meer van me houdt, dit na een huwelijk van ruim 30 jaar. Binnenkort wil hij een scheiding aanvragen. Ik heb zoveel verdriet. Ik richt me op de Here, en voel me als het klei. Het kneden doet zoveel pijn, maar ik weet dat ik in de hand van de Pottenbakker ben. Ik geloof dit, al voel ik het bijna niet. Hoe mijn toekomst ook zal zijn, ik bid dat ik nooit zonder Jezus hoef te zijn. In dit leven, in de dood en in de eeuwigheid niet. Wilt u voor ons bidden?

 13. Dinette zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2010 om 22:39

  Al lezend moest ook ik denken aan een kinderliedje, één van de eerste liedjes van Elly en Rikkert:

  Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
  zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.
  Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
  zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.
  Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet,
  Kneed mij, Here God, U weet precies hoe ik zijn moet.

  Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
  zo ben ik in Uw handen, o Heer.
  Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
  zo maakt U mij een vat tot Uw eer.
  Kneed mij, Here God, ik wil mij opnieuw aan U geven,
  Kneed mij, Here God, U maakt iets moois van mijn leven.

 14. Jan van Egmond zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 19:01

  Hoi Dirk,

  Dank voor je woorden van hoop en bevestiging van het kindschap. Want alleen de kinderen van God worden gekneed.
  Overigens is het beeld van de pottenbakker, wel een beeld van Gods soevereine activiteit inzake het kindschap en de mogelijkheden. Hij is de Pottenbakker, wij zijn het klei. Uiteindelijk kan ik niet zoveel protest aantekenen als klei. Het ‘Hier ben ik, doe maar met mij wat U wil,’ meer de tekstcontext.
  Best confronterend, als alles van God afhangt. En tegelijkertijd iets prachtigs, want dan kan het echt nooit misgaan. Het is volbracht!! Door Jezus!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden