Stralend, zonder vlek of rimpel

Wellicht kent u het verhaal over de Pottenbakker, in Jeremia 18. De grote Pottenbakker, God Zelf, Die iets moois van ons leven wil maken. Wij zijn als leem in Zijn hand. En om ons leven nog mooier te maken, is het soms nodig het leem flink te kneden, wat pijn kan doen.

Tijdens een vakantie zijn we een keer bij een pottenbakker op bezoek geweest. We mochten zelf proberen iets te maken. Je kreeg dan een stuk klei, je ging het kneden en probeerde er vervolgens iets moois van te maken. Dat ging niet vanzelf, het moest verschillende keren opnieuw. Dan moest je de klei weer kneden, en weer snel rond laten draaien op het wiel en een nieuwe poging wagen.
Toen nam de pottenbakker plaats achter z’n tafel. Ongelooflijk, wat kon hij het goed. Maar ook hij moest soms stevig in de klei kneden of bijsturen en iets weghalen om de mooie vaas te krijgen die hij voor ogen had.

Ik las over een pottenbakker en z’n vrouw. Terwijl hij bezig was iets moois te maken, zong zij liederen. Nog niet zo heel lang geleden was hun huwelijk stuk gegaan. Maar door Gods genade was hun relatie weer hersteld. En nu gaven ze hun getuigenis. Ze getuigden van de Grote Pottenbakker, God Zelf, Die hun huwelijk had hersteld.

Jeremia 18:6 zegt: ‘Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des HEREN. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in Mijn hand, huis Israëls.’ En zeker, dit wordt allereerst gezegd tegen het huis van Israel, maar deze boodschap komt ook tot ons.

God vraagt van ons dat we ons hele leven, ons huwelijk, ons werk, onze man of vrouw, onze kinderen, onze bezittingen, onze wil, onze emoties, ja alles als klei in Zijn machtige handen geven. En zijn we dan bereid ons door Hem te laten kneden en vormen tot de persoon die Hij van ons wil maken?
Mag de Here met uw leven doen wat Hij wil? We willen zo graag alles zelf regelen en zelf in de hand houden. Maar als we de Here Jezus hebben leren kennen, mogen we leren dat Hij ook de Here van ons leven wil zijn.
We vragen vaak of Hij ons wil zegenen. Op zich is dat niet verkeerd, maar mag Hij deel uitmaken van ons dagelijkse leven? Hij wil ons zo graag gebruiken en inschakelen in Zijn Koninkrijk? En om ons bruikbaar te maken als een mooi mens in Zijn ogen, heeft de Pottenbakker het nodige werk aan ons.

God kan moeilijke dingen in ons leven gebruiken om ons meer te veranderen naar Zijn beeld. Het echtpaar dat ik hierboven al aanhaalde, getuigt dat God de echtscheiding in hun leven gebruikte om hun aandacht op Hem alleen te richten. ‘Pas toen besefte ik dat ik Hem meer nodig had dan ooit tevoren,’vertelt de vrouw. ‘Ik had er zo’n zootje van gemaakt in mijn leven, en zeker in mijn huwelijk. Toen ik mijn leven in handen van de Here gaf, plaatste Hij me op het wiel van de pottenbakker, als een stuk klei, gebroken en afgedankt en ging aan de slag om Zijn plannen met mijn leven te verwezenlijken. Er waren diepe wonden in mijn leven, en veel zonden, maar Hij herstelde, vergaf en genas.’

We mogen leren de Here te vertrouwen voor de rest van ons leven. Hij wil ons leven veranderen tot een nieuwe schepping in Christus. En soms doet dat pijn, maar houd voor ogen dat de hemelse Pottenbakker exact weet wat Hij doet. Weet u wat Zijn doel is met u en met de gemeente? Dat wordt in Efeze 5 zo mooi onder woorden gebracht.
In vers 25-27 staat daar: ‘Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.’ Dat is het einddoel, dat wij eenmaal voor Hem zullen staan, stralend, zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet, om voor altijd bij Hem te zullen zijn, om Hem te eren, te loven, te prijzen en te aanbidden.

Vergeet niet dat de Pottenbakker de tijd neemt om ons zo mooi te maken.
Ik sluit af met een gebed: ‘Lieve Vader in de hemel, verander mij naar Uw beeld, stralend, heilig en rein. Leg mij maar op uw pottenbakkerswiel en ga Uw gang, ook als het wel eens pijn doet. Wilt U alles wat niet van U is en wat niet tot Uw eer is, weghalen uit mijn leven en mijn leven reinigen en heiligen. HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van Uw hand (Jesaja 64:8). Ik vertrouw U in alles wat U doet en loof en prijs U. In de machtige naam van de Here Jezus. Amen.’

Dirk van Genderen