Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een prachtig beeld… (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 maart 2010, 22:30 door Dirk A A

In gedachten zie ik een prachtig beeld: dat vele kerken en gemeenten hun deuren ook door de week zullen openen voor verootmoedigingsbijeenkomsten. We roepen al zo lang dat het niet goed gaat in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat er niets zal veranderen als we ons lauwe christenleven blijven leven zoals we het nu doen. De Here belooft echter in Zijn Woord dat Hij vanuit de hemel zal horen wanneer we ons verootmoedigen, onze zonden belijden en ons tot Hem bekeren. De opwekkingsgeschiedenis bewijst dat telkens weer. Dat is de weg die we mogen gaan.

Dit beeld kwam in me op toen ik Jesaja 26:9 las: ‘Wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.’ Deze tekst houdt mij al een poosje bezig. Hier zit de gedachte in dat er barmhartigheid is in Gods gerichten. Wij kijken er vaak heel anders tegenaan en zijn veel meer gericht op de oordelen, als straf van God. Punt! Maar Gods gerichten zijn niet het einde. Hij gebruikt desnoods gerichten om de mensen tot bekering te laten komen.

Wie zou kunnen ontkennen dat Gods gerichten over de aarde gaan? Denk maar aan de honderdduizenden doden door aardbevingen en tsunami’s. Denk aan de voedseltekorten in vele gebieden, waardoor velen omkomen. Denk aan cyclonen, overstromingen en andere rampen. En in de oordelen en de gerichten horen we de voetstappen van de Here Jezus. Zijn wederkomst is aanstaande.
Waarom wordt Haïti wel getroffen en Nederland niet? Wij zijn niet beter dan de mensen in Haïti, in Chili, of waar dan ook. Het is Gods genade dat ons land tot nog toe gespaard is gebleven. Hoewel… in 1953 werd ook ons land getroffen door een ernstige stormramp.

Het wonderlijke is dat dwars door de rampen heen velen tot geloof in de Here Jezus komen. We zien het nu weer in Haïti en ook in Chili. C.S. Lewis noemde het lijden al Gods megafoon. Hij wil de mensheid wakker schudden. ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie.’
Hij kan allerlei middelen gebruiken om mensen tot geloof te laten komen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.

Iemand vroeg mij: ‘Kan God de opmars van de atheïsten en van de islam, waardoor de situatie voor christenen moeilijker wordt, gebruiken om een slapende kerk wakker te schudden?’ Dat is best mogelijk, maar laten we niet gaan zitten wachten tot het zover is. Of tot ons land misschien wel getroffen wordt door één of andere ramp.

Ik voel me door de Here gedrongen tot verootmoediging en belijdenis van zonden, ook van onze kerken en gemeenten, van ons land en ons volk. Wij vinden het vaak zo moeilijk om hierin te volharden. We bidden misschien een paar keer extra of houden één keer per jaar een gebedsdag. Maar het is totaal anders om elke dag, volhardend, voor langere tijd zo tot de Here te gaan. Misschien een jaar lang, een paar jaar, of nog langer. En dan niet georganiseerd van bovenaf, maar omdat de Here dit in ons hart legt.

Afgelopen week werd ik bemoedigd door een bericht uit Suriname. Daar zou in Paramaribo in een gemeente twee jaar lang elke dag zijn gebeden om een herleving, een opwekking. De berichten die ik hierover ontving uit Suriname wijzen erop dat er vorige week iets bijzonders is gebeurd in die gemeente. Er wordt al gesproken over een opwekking. Mensen raken diep onder de indruk van hun zonden en smeken de Here om vergeving: een duidelijk kenmerk van een echte opwekking.

Het is mijn verlangen, mijn gebed dat de Here Zijn Geest van de genade en de gebeden over ons zal uitstorten. Zodat we ons voor Hem zullen verootmoedigen en Hem zullen aanroepen. En ik geloof met heel mijn hart dat Hij dan zal horen en verhoren. Hij betuigt immers in 2 Kronieken 7:14: ‘…en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’

En zeker, er zullen lezers zijn die zullen zeggen dat deze belofte uitsluitend voor Israel is. De geschiedenis laat echter duidelijk zien dat wanneer Gods volk, degenen die de Here Jezus kennen en van harte liefhebben, zich verootmoedigen, en tot de Here roepen om genade en om ontferming, Hij dan hoort.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 maart 2010 om 23:05

  Beste Dirk en lezers van ‘DIRKs visie’,

  Bovenstaand artikel is mij uit het hart gegrepen en ik kan er ook alleen maar volmondig AMEN op zeggen.

  De afgelopen maanden heb ik het als een leuke ‘uitdaging/ervaring’ gezien om reacties te plaatsen op ‘DIRKs visie’. Maar… ik meen er goed aan te doen om daar voorlopig maar weer eens mee te stoppen. Soms roepen mijn stukjes (te) heftige reacties op en dat is het laatste wat ik wil.
  Ik heb geen ander verlangen dan de mensen te wijzen op de spoedige Wederkomst van Christus en dat Hij, als Bruidegom, wil huwen met Zijn Bruid. Een REINE BRUID wel te verstaan. En wij allen zijn nog niet 100% rein, maar wij kunnen wel tot het besef worden gebracht dat wij hierna moeten JAGEN om tot die Bruid te kunnen/mogen behoren. Zoals geschreven staat in Openbaring 19:7-9a: “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw (de Bruid of Bruidsgemeente) heeft zich GEREEDGEMAAKT (d.i. geestelijk toebereid). En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.”
  Wij hebben deze geestelijke toebereiding nodig, lees o.a. Efeze 4:11-13: “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot OPBOUW van het lichaam van Christus, totdat wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”

  Degenen die hier meer over willen weten, kunnen genoeg studies hieromtrent vinden op ‘mijn’ website.
  En voor alle duidelijkheid: ik ben maar ‘een eenvoudig en zwak instrument’ die al zo’n 20 jaar – met hart en ziel – Bijbelstudies uittypt en/of (taalkundig) bewerkt van diverse Bijbelgetrouwe Bijbelleraars, die ik persoonlijk ken/gekend heb.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 maart 2010 om 14:09

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.

  Voor allen die willen horen en zien.
  Waar is de ontferming van hen die zeggen te geloven in DE HERE JEZUS, (YESHUA HAMASSJIACH)?
  Waar is de ontferming voor het volk van YESHUA, het joodse volk?
  Ja, waar is de bewogenheid voor het Joodse volk?
  Als de gelovigen uit de volken ontferming tonen en betonen aan het Joodse volk, a hen gedenken in alle opzichten, HEN ZEGENEN, HEN LIEFHEBBEN, voor hen op de bres gaan staan.
  DAN pas geeft DE EEUWIGE (geprezen ZIJN NAAM) verbreking en opwekking, eerder niet.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de Gemeenten zegt.

  Allen hartelijk shalom in YESHUA HAMASSJIACH die komt.
  Lou Sandifort.

 3. ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 maart 2010 om 21:42

  Beste Dirk, ik hoop dat Nederland wakker wordt en dat er meer samengewerkt wordt met verschillende kerken; het gebeurt al een klein beetje, zodat HAMASSJACH ons tot inkeer laat komen. En tot de heer A. Klein: ga door met uw schrijven.
  Shalom in YESHUA HAMASSJIACH. Ron.

 4. gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 maart 2010 om 22:07

  Beste Dirk,
  Ik begrijp heel goed de pijn van je hart.
  In 1 Petrus 4:17 staat: “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods”. Met andere woorden: er is gaande dat de zonen en dochters van onze Almachtige Vader openbaar worden.
  En als wij deze dingen zien gebeuren, staat er geschreven dat de kinderen Gods niet bang hoeven te zijn maar het hoofd omhoog moeten richten. Want Zijn komst genaakt! Bid voor de vrede van Jeruzalem.
  Shalom.

 5. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 maart 2010 om 23:53

  Beste Dirk, weer erg mooi! Maar het meest erg vind ik op dit moment nog de situatie met Israel en Amerika. Er is bijna geen land meer dat Israel steunt nu, het land van Gods volk, hoe denk jij hier over? We moeten Obama nodig mee nemen in onze gebeden!

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 maart 2010 om 10:55

  Met lede ogen zien wij Christenen aan, hoe ons land verloedert ,o.a. door de opmars van de atheïsten en de islam, maar ook door de LAUWHEID van de vele, zich wel nog noemende Christenen en de onmacht van de kerken om hier een halt aan toe te roepen. (Zelf schiet ik ook tekort in deze.)
  De scheiding (grens) tussen kerk en staat wordt steeds strakker aangetrokken en verlegd door de politiek. Daarom mijn oproep:
  Wat wij Christenen in de kerken woordelijk belijden en getuigen moeten wij buiten de kerkgebouwen DAADWERKELIJK méér laten zien en horen, overal waar wij komen en gaan en zeker in de politiek, want hier worden de ethische en morele wetten en regels bepaald. Hier moeten wij Christenen “frontsoldaten” zijn voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is.
  Mede frontsoldaat, Hub.Eussen

 7. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 28 maart 2010 om 11:55

  Beste Dirk

  Hier schrijft broeder Sandifort in zijn commentaar, naar mijn inzien, waar het om gaat: onze bewogenheid met Joodse volk en het land Israel. Het fundament van het christelijk geloof valt of staat door onze relatie met het Joodse volk. Gods geliefde volk, door ons (christenen), door de eeuwen heen altijd verloochend en verketterd.

  Wij mogen niet oordelen over het Joodse volk, wij moeten het Joodse volk koesteren. Het volk van Abraham en Jezus.
  Wij moeten onze bewogenheid met het Joodse volk tonen en uitroepen!
  Zonder de toewijding van ons aan het Joodse volk en het land Israel, de Heilige stad Jeruzalem, zal er voor ons geen opwekking zijn, ook niet in het hiernamaals.

  Het is Gods geliefde volk en het beloofde land, de belofte aan Abraham.
  Wij (christenen) moeten als 1 front achter Israel en het Joodse volk gaan staan.
  En dan gaat het even niet wat wij er van vinden, NEE…. God wil dat zo, en vraagt dat van ons.
  Te allen tijden moeten wij onze Joodse broeders en zusters steunen.
  Laten we niet dezelfde fout maken als in het verleden: wij wisten het niet.

  Met vriendelijke groet, Rene Postma

 8. van Diggelen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 maart 2010 om 13:10

  Bedankt!
  Het is ook mij uit het hart gegrepen.

  Hartelijk gegroet en shalom.

  Antoine Robert van Diggelen

 9. parel zegt:
  Geplaatst op zondag 28 maart 2010 om 14:36

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Een prachtig beeld, ja, maar is dit ook YHWH’s beeld? De Zondag is NIET de apart gezette dag van YHWH en toch zijn er miljoenen christenen die op Zondag de rustdag vieren, naar de eredienst gaan. Als YHWH gehoorzaamheid van ons vraagt en we leggen dat naast ons neer, wat zijn dan de gevolgen? YHWH heeft een eeuwigdurend verbond gesloten met het volk Israel en later zijn daar ook de “heidenen” bijgekomen, eerst Jood en dan Griek, in die volgorde. Wij gelovigen uit de heidenen zijn ge-ent op de Wortel, de Edele Olijf Yeshua.
  YHWH heeft mij op een bijzondere wijze uit de kerk gehaald. YHWH heeft mij duidelijk gemaakt dat ik niet in de kerk thuis hoor. Is de kerk dan niet goed? Nee, dat zeg ik niet. Wat ik wel zeg op grond van G’ds Woord, is dat de kerk meedoet met de van oorsprong heidense feesten, zoals Kerst en Pasen. Dit zijn niet G’ds hoogtijdagen/feestdagen.

  Lauwe christenen: dit doet mij denken aan de gemeente van Laodicea: prachtige preken, prachtige diensten, oorverdovende praise, maar is het G’ds wil? De gemeente van Laodicea is de laatste gemeente voor de wederkomst van Yeshua ha Mashiach. Dat moet toch te denken geven… en uit die laatste gemeente zal G’d Zelf mensen halen, die naar G’ds inzettingen gaan leven, de feesten van G’d gaan gedenken en vieren, want G’d Zelf zal ook de Shabbat in ere herstellen, lees de profetieën er maar op na.
  Ik gedenk en vier Pesach, vanavond gedenk en vier ik het avondmaal, met vele Messiasbelijdenden wereldwijd. Miljoenen christenen zijn al misleid. Yeshua zegt in Marcus 7:7-8: tevergeefs eren ze Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn, gij verwaarloost het gebod G’ds en houdt u aan de overleveringen van de mensen.

  Opwekking: en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God/YHWH: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Wie oren heeft die hore, wat de Geest/Ruach haKodesh tot de gemeenten zegt.
  Hartelijke groet, Parel

 10. Mia zegt:
  Geplaatst op zondag 28 maart 2010 om 15:06

  Over lauwheid gesproken, YHWH waarschuwde reeds , dat zien we in het

  Boek openbaringen

  schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
  Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:
  15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!

  16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

  17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,
  18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.
  19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

  Bekeer je van deze Lauwheid, en keer terug naar wat YESHUÄ zegde

  37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
  38 Dit is het grote en eerste gebod.
  39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

  lauw zijn we in het houden van deze geboden.

  Mia

 11. Moi zegt:
  Geplaatst op zondag 28 maart 2010 om 18:07

  De rampen die nu over deze wereld gaan, zijn nog niet de oordelen van de Heere God, maar waarschuwingen die mensen oproepen om zich te bekeren! Nu is het nog Genadetijd, maar als de Grote Verdrukking begint met daarbij ook de Opname, is de Genadetijd afgelopen en gaan Gods oordelen, beschreven in het Bijbelboek Openbaring, over deze aarde. Bekeer je en neem de Heere Jezus als je Redder aan nu het nog kan!

 12. Maria zegt:
  Geplaatst op maandag 29 maart 2010 om 9:15

  Daarom is het zo belangrijk om onze toevlucht te nemen tot onze Heere Jezus Christus. Persoonlijk zullen we Hem als Borg moeten kennen en van daar uit krijgen we dan liefde en oog voor onze naasten. Of dat nu in Israel is, in Siberie of in ons eigen land. Laten we dan eerst persoonlijk onze binnenkamer opzoeken en alle zorgen, noden, verontrustingen voor Gods aangezicht brengen. Gods Geest komt niet met geweld, maar in het ruisen van een zachte stilte. Wat een wonder dat de Heere nog doorgaat met Zijn genadewerk. Dat we dan ook Lichtdragers mogen zijn. Aan de vruchten zult u hen kennen.

 13. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 29 maart 2010 om 16:16

  Beste Dirk, bedankt voor je duidelijke column. Ik ben het volledig met je eens dat we de Here meer moeten aanroepen, zoals zo mooi staat in o.a. Jeremia 33:3. Dit was toen voor Israel bedoeld maar ik ben ervan overtuigd dat het nu ook voor de gemeente geldt. Eerst de Jood, dan de Griek! Het is waar dat wij vaak niet lang volhardend zijn in gebed. Ik geloof ook met jou dat de gerichten die nu over de aarde gaan, een roepen is van God dat de tijd kort is en wij nog de tijd krijgen om ons te bekeren. Helaas zien de mensen niet in welke tijd we leven en wekken wij wrevel op als we er iets over zeggen. Wij wonen in donker West-Friesland, er wordt veel alcohol en drugs gebruikt en vandaar uit is er veel criminaliteit. En helaas ook jonge mensen die zichzelf van het leven beroven. Vooral van Katholiek gezinde ouders die er ook niets meer mee doen. Toch weet ik zeker dat de Here ook hen op het oog heeft. Hij kwam immers voor de zieken, ging ook naar de hoeren en de tollenaars.
  In april aanstaande komt in dit gedeelte van Nederland een grootscheepse evangelisatie-actie
  om te trachten veel mensen en vooral jonge mensen nog eenmaal te bereiken met de liefde van Christus voor elk mensenkind. Dit gaat van onze kerk uit en er zal dan ook wekenlang voor gebeden worden en diezelfde dag, ik meen van op 24 april aanstaande is er de hele dag gebed gevraagd. Allen Gods zegen toegewenst.

 14. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 april 2010 om 20:39

  Mooi stuk Dirk!

  Laatst mocht ik voorgaan in de gemeente en heb ik gedeeld vanuit Ezra 9 (hele hoofdstuk) tot 10:1-6.
  Ezra verootmooedigde zich voor God vanwege het volk en voor zijn land.
  Inderdaad is het nodig dat wij een “Ezra” volk gaan worden, dat wij, Christenen op de knieën gaan voor dit land, maar boven alles: voor ons zelf!
  Want zeg nu zelf: wij hebben er als Christenen soms maar weinig van begrepen!

  Zegen en groet,
  Peter

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 5 april 2010 om 18:06

  Het klinkt heel mooi dat de kerken weer de deuren in de week zouden moeten openen voor verootmoediging enz, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat wij toch eerst bij de basis moeten beginnen en wel: De juiste dag des Heren weer gaan houden. En dat is zeker niet de eerste dag der week (zondag), maar… de shabbath. De Dag waar YesHua van zegt: IK ben Heer van de shabbath.
  Deze dag is “gemaakt op de zevende scheppingsdag”: voor … de mens!
  Niet voor de jood , maar voor de mens. Abraham onderhield deze dag ook.
  Als we daar nu eens allemaal van werden doordrongen, zodat de traditie “denken” uit ons voorhoofd werd gerukt, dan ben ik er van overtuigd dat er wonderen gaan gebeuren in ons Nederland. Dan kunnen de deuren wijd op gaan elke dag voor “verootmoediging”.
  Ik zie een groot gevaar in het samengaan met alle kerken.

  Persoonlijk wil ik niet weer terug naar het roomse wat in vele kerken nog volop aanwezig. Zowel de leer als het systeem!
  We leven in de tijd dat we gewant worden. Geschud. Inderdaad om een rein geestelijk leven te leven. Dat schudden brengt bij mij teweeg dat ik ontdek datgene wat al direct in het begin van onze gangbare jaartelling fout is gegaan, maar wat wel wordt uitgedragen.
  Mede doordat men niets meer van de joodse wortels wilde weten. Men heeft een eigen “christelijke/roomse bijbeluitleg aangenomen en daar moeten wij weer uit!! Het is het Babylonisch denken!
  Daar ben ik nu mee bezig. En ik moet zeggen: er gaat een (geestelijk) wereld open.
  Nogmaals: laten we beginnen met het ontdekken van de juiste Dag des Heren.
  Shalom
  Waterlelie.

 16. Anny zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 april 2010 om 20:10

  Beste Dirk,
  Ik ben het helemaal met je column eens, Nederland moet wakker worden en tot inkeer komen.
  Ik heb afgelopen tijd meegedaan met het programma van Herman Boon.
  Het was 10 dagen Vasten en Bidden met als thema 2 Kron. 7:14. Dezelfde tekst die jij aanhaalde. Het ging over verootmoediging, zonden belijden.
  Er is erg veel gebeurd t.a.v. bevrijding. Heel veel mensen gaan erg gebukt onder geestelijke last.
  Voor iedereen aan te raden om dit een keer mee te doen. Tien dagen elke dag de Heer aanroepen, de zonden van het land belijden.
  God zal zeker Zijn werk hierna doen. Alles op Zijn tijd!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden