Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 april 2010, 9:56 door Dirk A A

‘Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43). Deze woorden sprak de Here Jezus kort voor Zijn sterven aan het kruis tot één van de twee moordenaars, die met Hem werden gekruisigd. Wat bedoelt de Here Jezus hier met het paradijs en waar is die andere moordenaar na zijn dood terechtgekomen?

Om hier een beter zicht op te krijgen, moeten we op zoek gaan naar wat de Bijbel zegt over het leven na de dood. Als het over het hiernamaals gaat, gebruikt het Oude Testament het Hebreeuwse woord sheol, wat soms met hel of dodenrijk en ook wel met kuil of graf wordt vertaald. Toch moeten we hier niet direct aan de hel denken, maar veel meer aan het leven na de dood. Een zorgvuldig lezen van de Bijbelse gegevens maakt duidelijk dat sheol bestaat uit twee gedeelten, met twee verschillende ‘soorten inwoners’.

Leven na de dood
De mens is absoluut onsterfelijk. Dood is niet dood. Daniel 12:2 zeg: ‘Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.’ Zodra iemand stierf, ging zijn of haar ziel, tot de hemelvaart van de Here Jezus, direct naar sheol, het dodenrijk.

In het Nieuwe Testament wordt het woord hades gebruikt voor sheol. Daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Het is de wereld van de overleden geesten, met twee afdelingen.
De Here Jezus licht in Lucas 16 een tipje op van de sluier die over de hades hangt. Hij vertelt daar over de rijke man en de arme Lazarus. Toen de rijke man overleed en hij zijn ogen opsloeg in de hades, het dodenrijk, werd hij al direct gepijnigd. Hij zag Abraham en Lazarus van verre en riep: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.’
Abraham zegt dan: ‘Tussen ons en u is een onoverkomelijke kloof…’

Dit gedeelte uit Lucas 16 maakt wel duidelijk dat je direct na je dood bij vol bewustzijn bent. Ook staat je eeuwige bestemming dan onherroepelijk vast. De rijke man was hier nog niet in de hel, maar in het dodenrijk, de hades. Pas in Openbaring 20:14 lezen we dat de hades in de hel wordt geworpen.
Lazarus was ook in de hades, maar dan in de ‘schoot van Abraham’, het goede gedeelte, het paradijs. Daar kwam dus ook de moordenaar tot wie de Here Jezus zei: ‘Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. En Hij kwam daar zelf ook.
Ook Lazarus was nog in de hades. Maar niet lang meer, want met de hemelvaart van Christus is hij, met alle gestorven gelovigen die in het paradijs waren, mee naar de hemel gegaan (Efeze 4:8-10: ‘Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewest: Hij, Die nedergedaald is, Hij is het ook, Die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen’.
Dit betekent dat nu, sinds de hemelvaart van de Here Jezus, alleen ongelovigen nog naar de hades gaan, terwijl de gelovigen die nu overlijden, direct naar de hemel gaan. Paulus zag uit naar het moment dat hij bij de Here zou zijn. ‘Wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen’ (2 Korinthe 5:8). En in Filippenzen 1:23 zegt hij het zo: ‘heen te gaan en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste.’

Doorgang naar het eeuwige leven
Veel christenen zien op tegen de dood. Dat is begrijpelijk, ook omdat het vaak met veel lijden gepaard gaat. Toch is het de enige mogelijkheid om in die weg voor altijd bij de Here te zijn, tenzij wij nog leven als Hij wederkomt.
De dood wordt ook wel de laatste vijand genoemd. Toch is het een machteloze vijand, omdat hij ons, als we de Here Jezus mogen kennen, juist binnenleidt in de hemel. Hebreeën 2:14 en 15 zeggen: ‘Christus is gekomen opdat Hij door Zijn dood, hen, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.’
De hemel is ons echte thuis. Wanneer we ernstig ziek zijn doen we er alles aan om weer gezond te worden. En ik begrijp dat. Als we ziek geweest zijn, zijn we zeer dankbaar wanneer we weer hersteld zijn. Maar Paulus sprak over de dood als iets wat verreweg het beste was. Dan zou hij immers bij de Here zijn, voor altijd.

Weet u wat er gebeurt wanneer u sterft? Van het ene op het andere ogenblik zult u of in de hemel of in de hades zijn. Wanneer de nabestaanden treuren, zal een gelovige, door engelen begeleid, juichend de hemel binnengaan en Christus aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Daar zal hij bekenden ontmoeten die hem zijn voorgegaan, geliefden, maar ook Mozes, David en al die anderen. En wat zal het zijn om de Here Jezus te aanschouwen in al Zijn luister en heerlijkheid. Ze zullen nog geen opstandingslichaam hebben, maar wel een tijdelijk lichaam.
Bij de opstanding, wanneer Christus wederkomt, zullen we net zo’n opstandingslichaam ontvangen als de Here Jezus sinds Zijn opstanding, op de paasmorgen, heeft. 1 Johannes 3:2 zegt immers: ‘…maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, we Hem gelijk zullen wezen.’ Een lichaam dat niet meer veroudert, niet ziek meer wordt en ook een lichaam dat kan verschijnen en verdwijnen, net zoals de Here Jezus.

Het nieuwe Jeruzalem
Het boek Openbaring geeft een prachtige beschrijving van onze eeuwige bestemming in het Nieuwe Jeruzalem. ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is’ (Openbaring 21:1 en 2). De afmetingen zijn onvoorstelbaar groot. U kunt denken aan 2500 kilometer lang, 2500 kilometer breed en 2500 kilometer hoog (Openbaring 21:16). We kunnen ons er nauwelijks een voorstelling van maken. Een prachtige stad van zeer kostbaar edelgesteente. Leest u zelf Openbaring 21 maar eens.

Helaas zullen velen hier geen deel aan hebben. Al degenen die hun vertrouwen in dit leven niet op de Here Jezus hebben gesteld, die niet wilden dat Christus Koning over hen zou zijn. Zij zijn bij hun sterven direct in de hades terecht gekomen en worden daar voortdurend gepijnigd. En het moment komt dat deze ongelovigen in het laatste oordeel voor God zullen staan, om geoordeeld te worden. Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Openbaring 20:14 en 15: En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.’
Deze poel des vuurs is de hel. Het Nieuwe Testament gebruikt hier verschillende woorden voor, zoals tartarus in 2 Petrus 2:4 en Judas:6. Verder wordt ook het woord gehenna gebruikt (Marcus 9:44, 46 en 48). En tenslotte het woord hades, waar we het al eerder over hadden.
Christus sprak over het vuur van de hel en Openbaring spreekt over de poel van vuur en zwavel. Ook de mensen die in de hel terecht komen, leven voor eeuwig voort. Ze verbranden niet en worden niet vernietigd. Ook de satan en zijn demonen zullen zich onder de gepijnigden bevinden (Openbaring 20:10).

Dit is een buitengewoon ernstige boodschap. Omdat het leven ernstig is. De Here Jezus gaf Zijn leven aan het kruis op Golgotha om ons te redden van de eeuwige dood. Op de paasmorgen stond Hij op uit de dood. Hij is de Opstanding en het Leven. Stel vandaag nog uw vertrouwen op de Here Jezus. Bekeert u en gelooft het Evangelie en u zult ook gered worden en voor eeuwig bij de Here mogen zijn, om Hem te loven en te prijzen en de Allerhoogste voor eeuwig te dienen. Dat mag ons uitzicht zijn en ons vaste hoop geven voor de toekomst. Omdat het Goede Vrijdag en Pasen is geweest!

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 april 2010 om 13:10

  Mijn persoonlijke beleving en visie op Goede Vrijdag en Pasen :
  Bij ons in het dorp (in Limburg) hebben wij een Heemkundevereniging, met een wegkruisen groep, waarvan ik ook lid ben. Al 15 jaar organiseren wij op Goede Vrijdag (‘s avonds om 20.00 uur) een meditatieve wegkruiswandeling langs 14 wegkruisen (Staties). Bij ieder kruis staan wij even stil en wordt een Thema ter overdenking aangereikt naar het volgende kruis. Zelf mag ik deze thema’s als “voorganger” voorlezen en mee samenstellen. De openingstoespraak is als volgt:
  De kruisweg bidden op Goede Vrijdag is een eeuwenoude Christelijke (Katholieke) traditie, die samen met de Opstanding met Pasen eigenlijk de kern van het Christelijk geloof is. Immers Zijn lijden en kruisdood is onze verlossing en Zijn Opstanding, ons beloofde eeuwig leven na de dood. Op menig wegkruis staat dan ook de spreuk:
  Zijn kruis ons heil. Of: Zijn dood ons leven.
  Deze traditie en dit getuigenis op Goede Vrijdag willen wij als wegkruisengroep in ons dorp in ere blijven houden.
  Mede wegkruiswandelaar Hub. Eussen.

 2. Jan Boorsma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 april 2010 om 14:12

  Bedankt voor de mooie overdenking, bemoediging en uitleg. Wanneer ik dit lees ben ik blij dat ik Jezus Christus als persoonlijke Heer en Verlosser mag kennen.

  Wel moet ik zeggen dat de woorden uit openbaring 20 vanaf vers 11 mij keer op keer weer erg raken (de keel dichtsnoeren). Het is verschrikkelijk om te bedenken dat er zoveel mensen voor eeuwig verwijderd zijn van GOD’s liefde en worden gepijnigd.

  De mensen zijn tegenwoordig kortzichtig (een leven van maximaal 90 jaar valt in het niets tegenover de eeuwigheid).

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 april 2010 om 22:19

  Ja, het is geweldig en een grote genade om de Here Jezus nu al te kennen.
  Die relatie met Hem zou ik voor geen goud willen missen.

  Maar of de poel des vuurs voor de ongelovigen, en dat zijn er zovelen, voor immer is, is voor mij niet zo duidelijk.
  Het kan toch ook een louteringsvuur/proces voor vele ongelovigen zijn.
  In 1 Petr. 1:7 wordt er ook gesproken over vuur en dan is het ons louteringsvuur hier op deze aarde, opdat de echtheid van ons geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud zal worden.
  En waarom ging de Here Jezus naar de geesten in de gevangenis om te prediken aan degenen, die eertijds ongehoorzaam geweest waren in de tijd van Noach? (1 Petrus 3:19, 20)
  In Romeinen 5 in de NBV-vertaling staat: ‘zoals door de ongehoorzaamheid van een mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van een Mens alle mensen rechtvaardigen worden’.

  Dit kan toch in fasen gebeuren, zoals dat nu ook gebeurd met Israel!
  Wij zijn de eerstelingen als gelovigen nu.
  Onze Vader in de Hemel is na oordeel en straf een Hersteller van alles, zoals ik dit in het O.T. lees.
  En Hij is een Rechter, maar ook een God van Liefde, die nooit laat varen het werk, dat Zijn Hand begon en dat is Zijn hele Schepping toch!?

 4. Jenö Sebök zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 14:31

  Beste Dirk,
  als je net hebt uitgelegd wat de hel is: de plaats van eeuwige pijniging waar de mensen die niet hun vertrouwen op Jezus gesteld hebben en de demonen voor eeuwig gepijnigd worden, hoe kun je dan zeggen dat de hel juichte toen Jezus aan het kruis hing. De hel is níet de plaats waar de duivel en zijn demonen wonen. De hel is de plaats waar de duivel en zijn demonen na het laatste oordeel zullen wonen. Waar werd er dan wél gejuicht toen Jezus aan het kruis hing? In het rijk der duisternis klonk een gejuich op, maar niet in de hel. Daar zal nooit gejuicht worden.

 5. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 17:24

  De mensen kunnen niet genoeg worden gewaarschuwd voor de gevolgen van het afwijzen van Jezus Christus. Voor hen die wel geloven in Hem is deze overdenking zeer bemoedigend, zeker vandaag de dag. Cynisme, wanhoop, leugen en bedrog, geweld, occultisme, dwaalleer en ongeloof. Op Goede Vrijdag stierf Hij ook voor mij en daarom weet ik mij geborgen. De Hemel is mijn toekomstige woning. Tot die tijd bid ik tot mijn Hemelse Vader dat Hij mij vasthoudt in geloof en volharding. En daarom zeg ik met volle vreugde: Jezus is ook mijn Verlosser. Amen.

 6. Yvonne Berkemeijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 18:02

  Beste Dirk,

  Je schrijft:
  Dit gedeelte uit Lucas 16 maakt wel duidelijk dat je direct na je dood bij vol bewustzijn bent. Ook staat je eeuwige bestemming dan onherroepelijk vast.

  Waar blijft je verhaal over de 2e opstanding?
  Dat is toch ook mogelijk voor diegenen die Christus (nog) niet hebben/hadden
  aangenomen.

 7. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 18:23

  Wat geweldig wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan
  De dood jaagt geen angst meer aan
  Dit leven is vaak nog wel moeilijk
  Bert

 8. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 19:19

  Beste Dirk,

  Dank je voor deze boodschap.
  Tegenwoordig willen velen niet meer weten van het bestaan van de hel.
  Wat heeft de Here Jezus dan toch een geweldige verlossing gebracht!
  Een ernstige boodschap en een aansporing om Hem aan te nemen als je Redder en Verlosser en om voor de Heer te leven.
  Een gezegende Pasen,

  Francis.

 9. F.Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 20:15

  Hoe mooi beeldt het Joodse volk Gods heilsplan aan de wereld uit.
  Op de 10e Nissan moest het volk Israel het Paaslam in huis te nemen.
  De Here Jezus kwam op de 10e Nissan Jeruzalem binnen.
  De Joden moesten gedurende 4 dagen het paaslam schouwen of het zonder gebrek was. De Here Jezus is door 4 personen geschouwd, of er aan Gods Paaslam een gebrek was, ze konden niets vinden. Gods Paaslam was perfect.
  De Here Jezus is achtereenvolgens geschouwd door Annas, Kajafas, Herodes en Pilatus, ze konden niks tegen Hem vinden.
  Op de 14e Nissan moest het volk Israel het paaslam slachten, er mochten geen beenderen van het lam worden gebroken.
  Gods Paaslam is ook geslacht op de 14e Nissan. Op de 15e Nissan was er een grote Pesach Sabbat, op die dag mocht er niemand aan het kruis hangen. De Heer stierf op de 14e op het negende uur. Op de 15e Nissan begon het feest van de ongezuurde broden. Op de dag na de wekelijkse Sabbat werd het feest van de eerstelingen gevierd.
  Op de 17e Nissan is de Here Jezus opgestaan uit de dood als eersteling met een verheerlijkt lichaam. De Heer heeft dus drie nachten en drie dagen in het graf gelegen. Op de Europese kalender is de Heer op woensdag gestorven aan het kruis en op de derde dag op laatst van de Sabbat opgestaan. Zonder het te beseffen beelden zij Gods verlossingswerk voor de wereld uit. Wat een Grote God hebben we. Afkomstig van de profetische feesten des Heren. Leviticus 23.

 10. Robin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 20:16

  Over het leven na de dood is mij bekend. Niets nieuws.

  Gr. Robin

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 20:28

  Beste Christi,
  Ik probeer door te geven wat de Bijbel hierover zegt. En dan kan ik niet tot een andere conclusie komen dan dat de Bijbel zegt dat de hel eeuwig duurt, dat er nooit een einde aan komt. Daarom wil ik twee teksten noemen. Daniël 12:2 zegt: ‘Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.’ En Openbaring 14:9 en 10 zeggen: ‘En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.’

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 20:35

  Beste Jenö,
  Je citeert uit mijn nieuwsbrief. Dit even ter verduidelijking voor de mensen die deze reactie lezen en niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief. Je hebt gelijk. In mijn nieuwsbrief had ik inderdaad de aanduiding ‘het rijk van de duisternis’ moeten gebruiken. Pas na het laatste oordeel zullen de duivel en zijn demonen en degenen die zich nu in het rijk der duisternis bevinden, worden geworpen in de hel. Openbaring 20:14 zegt daarover: ‘En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs.’

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 21:00

  Beste Yvonne,
  Voor de vraag over de tweede opstanding ga ik naar Openbaring 20. In de verzen 1 tot en met 6 gaat het over de eerste opstanding. Die zal plaatsvinden bij de wederkomst van de Here Jezus en betreft alleen de gelovigen die gestorven zijn. Zij zullen dan opstaan, om met Christus te heersen, duizend jaar lang, zegt vers 6.
  In de verzen 11 tot en met 15 gaat het over een andere opstanding. Dit wordt wel de tweede opstanding genoemd, hoewel die niet letterlijk zo wordt genoemd. Die vindt plaats aan het einde van die duizend jaar. Het zijn de ongelovigen die dan worden opgewekt en zullen worden geoordeeld. Hun deel is de tweede dood.
  Ik zie niet dat de Bijbel spreekt over een tweede kans die mensen krijgen als ze in ongeloof zijn gestorven. ‘Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel,’ zegt Hebreeën 9:27 duidelijk. En denk ook maar aan het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus, waar ik over schreef. Die rijke man krijgt echt geen tweede kans. Daarom klinkt nu de oproep: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’.

 14. Harmie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 22:03

  Er wordt aangegeven dat Jezus spreekt tot één van de twee moordenaars. Zowel in de NBG-, als in de NBV-vertaling wordt gesproken over misdadigers. En in de SV wordt kwaaddoeners genoemd. Het is m.i. niet duidelijk of het om een moordenaar gaat.

 15. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2010 om 22:04

  Beste Dirk.

  De HEL is een wereld zonder hoop. Er is geen God in deze wereld.
  Alles is voor ons aan het kruis gedragen, verdriet, pijn…. Jezus heeft alles voor ons gedragen.(geloof, hoop en liefde).
  Anders was de Hel er nu al.
  Nogmaals, God heeft alles al voor ons gedragen nu. Als God en Zijn Zoon het niet voor ons gedragen had, verdriet, pijn en zonde… HEL.

  Zoals Hub Eussen vaak zegt, laten we ons Christen zijn uitdragen, zodat iedereen het goede nieuws mag horen.
  Ook wij worden geoordeeld, ten overstaan van Jezus.
  Bijna 5 jaar geleden, ben ik 3 keer dood geweest. Mijn vrouw en ik voelden ons zo klein als een zandkorreltje in die dagen. Moet je je voorstellen dat er geen hoop was geweest. Dan leef je voor altijd in een HEL.

  Vr gr Rene.

 16. Manuela zegt:
  Geplaatst op zondag 4 april 2010 om 11:09

  beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je overdenking.
  Dit maakt Pasen zoveel rijker en heerlijker!
  Wat is God goed, dat Hij iets heeft bedacht en laten gebeuren, waardoor wij de eeuwige pijniging kunnen ontkomen.
  Ik ben blij, dat je de eerlijke, Bijbelse gegevens hierover zwart op wit hebt gezet.
  En wat is Jezus een allerbeste Vriend om ons, door lijden en dood heen, van de hel te verlossen!
  Alle lof aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

 17. Peter van Mourik zegt:
  Geplaatst op zondag 4 april 2010 om 17:21

  Je schrijft: Daniel 12:2 zegt: ‘Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.’

  Dirk, “velen” is niet allen. Waar blijft de rest?

  Bless

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 april 2010 om 20:55

  Vreemd vind ik eigenlijk, dat wij ons op deze aarde zo zeer bezig houden met de hemel en de hel……. Heel juist werd aangegeven, dat pas op het einde (na het laatste oordeel) sprake ik van hel en “buitenste duisternis”….. Als Jezus zegt: “Heden zul je met Mij in het paradijs zijn, dan spreekt Hij volgens mij over “het paradijs” op AARDE en niet over het paradijs in de hemel. Volgens mij moeten we het “paradijs” helemaal niet in de hemel zoeken!! Het Nieuwe Jeruzalem” Daalt NEER op de AARDE, Jezus komt bij zijn wederkomst, naar de “AARDE”…. WAAR in de Bijbel is sprake over “naar de hemel gaan??? In ELK geval is de hemel GEEN DOEL!! Steeds gaat het over de OPSTANDING van de doden uit de graven op de AARDE, en niet over een terugkeer van de doden uit de hemel….. Nu zullen hemel en aarde wel vereend worden….. Maar nog is er steeds sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe AARDE!!
  Vaak zeg ik, ons geloof is zo drie-demensionaal als maar kan…….. Jezus komt namelijk ook LICHAMELIJK (met Zijn eeuwig lichaam!!) terug naar de aarde, namelijk precies zo, zoals Hij naar de hemel ging, vanaf de Olijfberg.
  Niks zweverigs…….. wel drie-demensionaal!! Jezus zal op dezelfde plek terugkomen
  Dan komt de factor “TIJD” nog om de hoek kijken…… 1000 jaar op de aarde is als een dag in de hemel….. Het is al heel lang zelfs wetenschappelijk bewezen, dat in het heelal een totaal ander tijdsbegrip heerst dan op aarde, alleen kunnen we ons daarvan door ons beperkte verstand niets bij voorstellen.

  Voor wat betreft die eerste en die tweede opstanding ben ik het volledig eens…… Ik geloof ook niet direct in een “herkansing”, maar…… nu ga ik denken aan de zeer vele (vrome!!) mensen, die “misleid” zijn…….. Heel veel lieve christenen en lieve niet-christenen, die op de verkeerde weg zijn geraakt door de verkeerde “wegwijzers” te volgen………. Er is namelijk, behalve zij, die het “koninklijke priesterschap verwerven…. Kijk de Bijbel na op de woorden: “de volken”… Waar koningen zijn, zijn ook volken!! Waarvoor zou die duizend jaar vrederijk anders voor dienen?? De wet zal van Sion uitgaan!!! Ik zeg niet, dat het zo is, maar ik vermoed van wel……. Het laatste oordeel vindt pas plaats op het eind van die duizend jaar……. We mogen hier wel over nadenken, maar op dit moment is het eigenlijk minder belangrijk, om dat we in het “heden” leven……….Ernst

 19. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 5 april 2010 om 8:31

  Beste Dirk,
  Dank voor je reactie!
  De teksten uit de Bijbel van Daniel en Openbaringen zijn waar!
  Wel slaat Openb. 14:9 en 10 op een bepaalde groep.
  Maar inderdaad zoals Ernst van Olffen mailt, is ons verstand beperkt en kunnen we het Eindtijdscenario van onze Schepper niet bevatten en ontdekken, wat Prediker reeds vermeld in hfdst. 8:17.
  Onze kennis blijft ten dele…1 Cor. 13.

 20. Mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 5 april 2010 om 9:46

  Ik heb een paar dagen geleden gehoord op Family 7 van iemand die de Aramese taal spreekt en een bijbelleraar is, dat de komma verkeerd staat.
  Er staat: Ik zeg u heden/vandaag, gij zult met Mij in het paradijs zijn.
  Dat zou ook niet anders kunnen, want…
  Als er zou staan : Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dan is daar een groot probleem, want YesHua ging na Zijn sterven niet naar het paradijs. Hij heeft 3 dagen in het graf gelegen en is in het dodenrijk verschenen en na Zijn opstanding was Hij op aarde en heeft nog 40 dagen rondgewandeld op aarde.
  Ik geloof dan ook dat wij na het sterven: rusten/slapen.
  En als wij opstaan, zullen wij het niet weten dat wij nog een tijd hebben gerust. Onze geest keert weer naar G’d en wijzelf zullen heerlijk rusten. Tot de dag der opstanding.
  Ik kan nergens lezen in de bijbel dat we een tijdelijke lichaam zullen hebben na ons sterven om daarna nogmaals een andere opstandingslichaam te ontvangen.
  Wel zou ik willen ontdekken wat de zielen onder het altaar betekenen. Dat zijn martelaren en die zielen kunnen ook praten.
  Ik denk dat dat een aparte groep is want niet iedereen is martelaar.
  Shalom,
  Waterlelie

 21. W. de Visser Sr. zegt:
  Geplaatst op maandag 5 april 2010 om 10:48

  Br. H.J. Verwoerd van Het Profetisch Woord in Driebruggen, overleden in 2009, leerde dat aan het eind der tijden de duivel en alles en allen die bij hem horen vernietigd zullen worden in het hellevuur.
  Rome leert een louteringsvuur, waarna nog velen behouden zullen worden.
  Verder is er een tussenvorm, de gestorvenen, de zielen onder het altaar.
  Henoch en Mozes en Elia zijn al in de hemel, getuige de verheerlijking op de berg. Aangenomen mag worden dat de Heere Jezus zijn moeder Maria, na haar sterven, ook wel in de hemel zal hebben opgenomen.
  Veel is voor ons kleine mensen, kort van duur, nog verborgen, en daar moeten we ook niet in door willen dringen met ons beperkte verstand.

 22. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 5 april 2010 om 15:18

  Beste Dirk, wederom bedankt voor je uitgebreide uitleg over de dood. Het meeste was me al bekend dankzij bijbelstudies en conferenties. Helaas horen wij nooit over de hel of dodenrijk in de kerk. Eenmaal heb ik het eens gevraagd aan de predikanten, waar er daarna eens over gepreekt is in de avonddienst, dan zijn er helaas weinig mensen. Ze zijn er erg voorzichtig mee, omdat ze er later commentaar op kunnen krijgen. Helaas heeft men daarom veel vragen, en we zouden het vanaf de kansel moeten horen. Je merkt zelf ook wel Dirk, dat er veel vragen over zijn, daarom is het zo goed dat dit ter sprake komt. Het is geweldig nieuws dat aan deze aarde vol geweldenarij, moord en zonde eens een einde zal komen, en dat alleen door het grote offer van Jezus Christus, er zit van ons geen enkele verdienste bij!
  Het enigste wat de Here van ons vraagt, is dat we in Hem geloven en we hebben een prachtig boek “de Bijbel” gekregen om Hem steeds beter te leren kennen en Zijn wil te doen zodat we steeds meer op Hem gaan lijken .
  Allen Gods zegen toegewenst.

 23. parel zegt:
  Geplaatst op maandag 5 april 2010 om 15:39

  Yeshua is aan het kruis van Golgotha gestorven als losprijs voor velen, dus niet voor iedereen!
  Mattheus 7:21-23: niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere, die zal het Koninkrijk der hemelen ingaan, maar die de wil van Mijn Vader doet die in de hemelen is.
  De rijke man en de arme Lazarus stierven beiden, de rijke man kwam in het dodenrijk terecht, de arme Lazarus in de schoot van Abraham. Het dodenrijk is de plaats waar men wacht tot de opstanding.
  In Abrahams schoot betekent: het paradijs. Lazarus is door de engelen daar naartoe gedragen. Het is een plaats waar geborgenheid en veiligheid is, de liefdevolle aanwezigheid van YHWH.
  De hel is gemaakt voor satan en zijn demonen, niet voor mensen! Alleen voor mensen die willens en wetens Yeshua afwijzen en degenen, zoals de Openbaringbrief omschrijft, dieven, moordenaars, overspelers, bedriegers en een ieder die de leugen liefheeft en doet.
  YHWH’s Koninkrijk is een Koninkrijk van Gerechtigheid, daar is dus geen plaats voor onrecht en de leugen, de grondwet van dit Koninkrijk is de Bergrede. Voor wie in Yeshua is ontslapen, heeft de tweede dood geen macht meer!

  De Bijbel laat ons niet in het ongewisse over de dingen die komen gaan! Rome leert een louteringsvuur, Rome is het grote Babylon, de valse religie! Als de grote doorluchtige dag des Heeren komt en YHWH’s gerichten over de aarde gaan, dan is er nóg genadetijd voor wie Yeshua nog niet aangenomen hebben. In die gerichten zal YHWH de Zijnen, Zijn Bruid veilig bewaren in de woestijn, zij zullen het merkteken van het Beest, de antichrist niet dragen, het beeld van het Beest niet aanbidden. Degene die in de gerichten van YHWH het merkteken van het Beest zullen aannemen, zijn onherroepelijk verloren, ook diegenen die christen zijn en uit zwakheid dit teken zullen aannemen.
  De 144.000 gezalfden waar Openbaring over spreekt, zullen het zegel van de Heilige Geest/Ruach dragen en de schare die niemand tellen kan, want er zullen nog velen tot geloof komen. Lees Joel 2:28, waar YHWH Zijn Geest, de Geest der belofte zal uitstorten over alle vlees.
  Ik kijk reikhalzend uit naar de wederkomst van Yeshua ha Mashiach.

  Maranatha, Yeshua kom spoedig!
  Zegen en groet, Parel

 24. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 april 2010 om 8:34

  De Here Jezus vertelde de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus niet om ons duidelijk te maken hoe of wat er zich nu precies afspeelt aan de andere kant van de dood. Als je dat letterlijk wilt nemen, moet je ook de rest letterlijk nemen: als je het op aarde goed hebt, ga je dus verloren – als je het op aarde slecht hebt, kom je in Abrahams schoot. Onzin natuurlijk, maar dat staat er toch wel degelijk! Nee de Here Jezus schetste deze gang van zaken alleen maar om duidelijk te maken waar het Hem om ging: je moet de Schriften geloven! Dirk, het is ook onzin om aan de tekst ‘opgevaren ten hemel nam Hij krijgsgevangenen mee’, jouw theorie op te hangen van: na je sterven ging je naar het dodenrijk, maar na de hemelvaart ga je als gelovige direct naar de hemel. Want dan is bijvoorbeeld Joh 14:3 onzin. Het laatste oordeel ook, want hoe kan de Here Jezus de schapen aan Zijn rechterhand zetten, als die allang in de hemel zijn? Onze predikant zei mij indertijd: ja, je gaat na je sterven direct naar de hemel cq hel, want de Here Jezus weet dan al hoe Hij op de jongste dag zal gaan oordelen. Nou, dan is het laatste oordeel dus gewoon een showproces, een farce. En daar geloof ik niet in. Ik ben er van overtuigd dat je (net als Lazarus, de broer van Martha en Maria) een doods-slaap zal slapen, want als 1 Tess 4:16 zegt dat zij, die in Christus gestorven zijn eerst zullen opstaan, betekent dat niet de opstanding van het ‘ vlees’, zoals de kerk ten onrechte leert, want tot stof zult gij (het vlees) wederkeren. Nee, de geest, je ware ik, wordt dan opgewekt uit de doodsslaap. Er heersen veel theorieën hieromtrent, eigenlijk is het allemaal niet echt belangrijk, er zijn belangrijker zaken.

 25. Tamme de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 april 2010 om 14:58

  Beste Dirk,

  Je citeer vanuit een gelijkenis van de Here Jezus. Is dat van voldoende gewicht/fundament of te concluderen hoe het in de Hades goede gedeelte of verkeerde gedeelte vergaat ? We hadden pas een bijbelstudie over het elkaar herkennen in de hemel en daar was het standpunt dat je op basis van deze gelijkenis niet mag concluderen of er herkenning is. Wat is jouw mening over deze standpunten en vragen ?

  Gods zegen gewenst

  Tamme de Vries

 26. Lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 april 2010 om 12:54

  Beste Parel, de 144.000 die je beschrijft zullen uit het volk Israel zijn, en wel 12.000 man van elke stam. Omdat Satan ze achterna zit en wil verdelgen leidt de Here ze zelf naar de woestijn, waar al jaren een plaats bereid is voor hen.
  De gemeente zijn de nu huidige nog levende gelovigen en hen die al zijn ontslapen. Zij zullen allen als in een oogwenk opgenomen worden, eerst de doden en dan de nog levenden en zullen altijd met de Here wezen. De mensen uit de zware verdrukking, die grote schare, dat zijn de mensen die tot bekering zijn gekomen tijdens de verdrukking die over de aarde komen zal, zij zullen het heel zwaar krijgen en inderdaad niet het nr. 666 moeten aannemen.
  We moeten geen dingen door elkaar halen en wat voor Israel bedoeld is voor Israel, Gods uitverkoren volk en natie.
  Groeten Lida

 27. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2010 om 0:10

  Wat dit betreft ben ik het niet helemaal met je eens Dirk. Als David nog niet is opgevaren naar de hemelen, wie dan wel? (Hand. 2:34). De suggestie dat alles anders is na Christus’ opstanding heeft geen grond in de Schrift.

  Kijk naar Ps. 30:3, 40:2, etc. In tegenstelling tot de gewone mensen bleef de ziel van Jezus niet achter in Hades, maar kwam daaruit. Het bewijs daarvan was dat Zijn LICHAAM niet in het GRAF bleef. Zijn ziel en lichaam werden zó snel herenigd na Zijn dood, dat er nog geen bederf had plaatsgevonden. Bij gelovigen heeft echter nog geen opstanding plaatsgevonden. Helaas geloven velen nog in een soort ziele-hemelvaart, zonder lichaam. De Schrift leert dat niet.

  En in Joh. 3:13 lezen we dat alléén wie uit de hemel nedergedaald is, ook is opgevaren naar de hemel, de Zoon des Mensen.

  Jezus ‘opkomen’ in het land der levenden was Zijn tweede geboorte (Ps. 2; Hand. 13:33).

  Over het paradijs zijn verschillende misverstanden. Allereerst zegt Jezus tegen de stervende moordenaar aan het kruis dat hij heden bij Hem in het paradijs zou zijn. Dat paradijs was en is dus een plaats in het hart der aarde, zoals ook Jona drie dagen in het hart of de buik van de vis verbleef. Het was en is geen plaats in de hemel, want Jezus zegt: ‘Raakt Mij niet aan, want Ik ben nog niet OPGEVAREN NAAR MIJN VADER.’ Er is een ANDER paradijs voor de rechtvaardigen wanneer zij zijn herrezen, en dat heet ‘het paradijs van God’ (Openb. 2:7). Dat is het paradijs in de nieuwe stad. De verschillende NT-ische plaatsen die gebruikt worden om een soort ziele-hemelvaart van gelovigen te rechtvaardigen zijn geen directe bewijzen, maar onjuiste interpretaties.

  Robert Govett schreef er een goede verhandeling over in zijn boek Eternal Suffering of the Wicked and Hades:

  https:\/\/www.schoettlepublishing.com/bookpreviews/govett/eternalsuffering/preview.htm

 28. John zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 april 2010 om 23:41

  Beste Dirk,
  Bij reactie 13 had ik een opmerking. Kan in Openbaring 20 met de ‘eerste opstanding’ niet de geestelijke opstanding zijn bedoeld van dood naar leven, dus als het ware de wedergeboorte? Voor mij een heel belangrijk gedeelte hierbij is Johannes 5 vanaf vers 19. Daar is Jezus aan het woord, die toch het centrum van de verkondiging is. Hij verbindt de geestelijke (vers 24) met de lichamelijke opstanding (vers 28 en 29). In Openbaring 20 gaat het dan ook volgens mij nooit over een ‘tweede opstanding’. Uit Jezus’ woorden in Johannes 5: 28 blijkt duidelijk dat ‘allen die in de graven zijn’ in één ‘ure’ zullen opstaan. ‘Allen’ is duidelijke taal. In vers 29 wordt het nog duidelijker: dan zal gelijk al de bestemming van de opstanding: tot het leven of tot de verdoemenis, duidelijk worden. Volgens mij sluiten deze woorden twee afzonderlijke opstandingen van de gelovigen en de ongelovigen uit. Omdat Jezus het Zelf is die daar spreekt, heeft het voor mij extra gewicht. Juist ook omdat Hij in dit gedeelte zes keer het woordje ‘voorwaar’ gebruikt, wat wijst op het belang van Zijn woorden.

 29. cor zegt:
  Geplaatst op zondag 2 februari 2014 om 22:36

  Beste Dirk, Het dodenrijk is een onderwerp waar ik mij al jaren mee bezig hou.In onze kerk wordt vaak de geloofsbelijdenis opgelezen en ik stoor mij er altijd aan als er gezegd wordt dat Jezus is nedergedaald ter helle.Ik vind dat dat niet klopt, van een hel is pas sprake in Opebaring 20 en wordt de poel des vuurs genoemd.Toen Jezus stierf verwierf hij de sleutels van de dood en het dodenrijk, Openbaring 1:18. Hij heeft als overwinnaar zelfs nog gepredikt aan de geesten in de gevangenis [dodenrijk] die hem ontrouw waren geweest, 1 Petrus 3:19. Toen Jezus ten hemel voer nam Hij krijgsgevangenen met zich mee uit het dodenrijk naar het paradijs.

  Efeziërs 4
  8 Daarom heet het:
  opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede,

  Psalm 68 : 19
  Gij zijt opgevaren naar den hoge; Gij hebt gevangenen meegevoerd;

  Heel graag een mailreactie, God’s zegen Cor

 30. Priscilla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 20:06

  Beste Dirk
  Heel erg bedankt voor je artikel. Ik heb nu ook antwoord op de vraag waar ik al heel lang een antwoord op wou. ‘Of je na je dood net als hier op aarde het besef hebt waar je bent. Als je in de hel bent ben je je ervan bewust dat je pijn lijd en als je in de hemel bent en het besef hebt van vrede etc. heel erg bedankt. Groetjes Priscilla

 31. Inge zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2015 om 16:07

  In de Apostolische Belijdenis staat: Ik geloof in de Heilig Geest…..etc..Vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Hier wordt dus ook aangegeven dat “het vlees” (het lichaam dus) wordt opgewekt en er daarna een eeuwig leven volgt. En staat ook dat Jezus is nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de dode. Opgevaren ten Hemel, zittende ter rechthands Gods. Vanwaar hij komen zal op te oordelen de levenden en de doden. Dit impliceert volgens mij dat de doden nog niet geoordeeld zijn. En dat dit pas gebeurt wanneer Jezus terugkomt op aarde. Dan zullen alle mensen geoordeeld worden naar hun werken: zowel de levenden als de doden.
  Dus naar mijn idee, ben je na je dood aan het rusten totdat je opgewekt wordt.

  Inge

 32. Jelmer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 mei 2016 om 11:45

  De duivelse leer dat de mens een onsterfelijk lichaam heeft is een regelrechte ontkenning van de opstanding. Bovendien betekent ‘eeuwig’ in de bijbel NOOIT eindeloos, maar gedurende een bepaalde tijd. Daarom spreekt de bijbel ook over meerdere ‘eeuwigheden’ (tijdperken).
  Als een mens sterft is er geen bewustzijn meer (de doden weten niets), maar het sterfelijke zal pas onsterfelijkheid ontvangen bij de opstanding ten jongste dage.

 33. Koen zegt:
  Geplaatst op maandag 17 april 2017 om 1:01

  @Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 april 2010 om 8:34

  Waar zie jij staan dat dit een gelijkenis is, dat is het dus niet!

 34. Herman Vijlbrief zegt:
  Geplaatst op maandag 12 november 2018 om 16:11

  Beste broeder van Genderen,

  Bedankt voor je uitleg over, zoals ik het maar noem, de Christen na het sterven.

  Ik was “toevallig” bezig met de voorbereiding voor de Bijbelkring over dit onderwerp en wordt door jouw uitleg geholpen en bevestigd in wat ik wilde meedelen.

  Met vriendelijke groeten,
  Herman Vijlbrief.

  P.S. Ik blijf graag op de hoogte van verdere publicaties.

 35. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 april 2019 om 8:51

  Hallo Broeder Dirk,
  Mooi stuk wat je heb geschreven, maar ik heb een vraag omdat je aangeeft dat het paradijs niet meer bestaat. Hoe moeten we dan de volgende bijbel teksten verklaren: 2 Korintiërs 12:4 Dat hij (Paulus) opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken (dus na de opstanding van onze Heere Jezus).

  Openbaring 2:7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

  Of is dat een ander paradijs?

 36. Herman Vijlbrief zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 december 2019 om 14:09

  Beste broeder van Genderen,

  Is er in de Bijbel enige duidelijkheid gegeven over de hoedanigheid van de christen na het sterven,
  nog vóór de wederkomst van Christus? Ik bedoel, er is duidelijk herkenbaarheid, zoals in Lucas 16 en ook op de berg der verheerlijking, van gestorvenen. Is er sprake van alleen de ziel of is het ziel en lichaam? De grote schare die niemand tellen kan uit Openbaring 7:9-10 dragen witte kleren.
  maar worden genoemd: ” die uit de grote verdrukking komen ” en kleren dragen wijst op een lichaam.
  Zullen wij een tijdelijk lichaam krijgen in plaats van dat wat in het graf is gelegd tot de opstanding uit de dood en wij een verheerlijkt lichaam ontvangen?

  Met vriendelijke groeten,
  Herman.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden