Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gezegend Pinksterfeest! (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 mei 2010, 18:02 door Dirk A A

Na een periode van tien dagen intens gebed door 120 mannen en vrouwen in een bovenzaal in Jeruzalem werden zij allen vervuld met de Heilige Geest. In de dagen die volgden, kwamen duizenden mensen tot geloof. En de menigte die tot geloof gekomen was, was één van hart en ziel.

In deze (te) korte samenvatting van het Pinksterfeest vallen drie dingen op: de gebedsperiode van tien dagen, de duizenden mensen die tot geloof komen en de eenheid die er is en blijft.
Wonderlijk eigenlijk: de evangelisatieacties van de discipelen tijdens de periode dat de Here Jezus nog op aarde was, hadden niet erg veel effect gehad. Er waren niet heel veel mensen door tot geloof gekomen.

Maar na een gebedstiendaagse werd alles opeens anders. Bij duizenden kwamen de mensen tot geloof. De Heilige Geest werkte bijzonder krachtig door de apostelen in de harten van de mensen die het Evangelie hoorden.

Het is niet zo dat wij nu opnieuw moeten gaan bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurde op de pinksterdag. En vanaf dat moment ontvangt iedereen die tot geloof komt, de Heilige Geest. In Handelingen 2:38 zegt Petrus immers: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Wel denk ik dat wij absoluut niet beseffen hoe rijk wij zijn als we de Heilige Geest ontvangen hebben. Ons lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd, Die in ons woont (1 Korinthe 6:19).
Veel mensen weten hier niet goed raad mee. De Bijbel geeft ook duidelijk aan dat de Heilige Geest een Persoon is. Ik hoop en bid dat er in ons een sterk verlangen zal zijn om meer en voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18).

Vlak voor Zijn hemelvaart beloofde de Here Jezus Zijn discipelen: ‘Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1:8). Het hele Bijbelboek Handelingen is in feite één groot getuigenis van deze kracht.
Deze kracht is ook voor ons beschikbaar. Zou het niet zo zijn dat wij ons er veel te snel bij neerleggen dat wij hier zo weinig van ervaren? Hoe is dit in onze kerk, in onze gemeente, in ons eigen leven?
Zijn er misschien zonden in ons leven die een verhindering vormen voor de krachtige doorwerking van de Heilige Geest? Het is mogelijk dat we de Heilige Geest weerstaan (Handelingen 7:51).

De grote vraag van velen is hoe we de bronnen van de Heilige Geest kunnen aanboren. Hoe kunnen we meer van Hem ervaren in onze gemeente en in ons eigen leven?
Zou het boek Handelingen niet het eenvoudige antwoord geven? Een totale overgave aan God en Vader en het gebed om de vervulling van de Heilige Geest. Lees wat de Here Jezus hierover zegt in Lucas 11:13: ‘…hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden.’ En hoe God dat met Zijn Geest in ons gaat werken, laten we dat maar aan Hem overlaten.

Misschien is er ook wel angst en aarzeling om de Heilige Geest de ruimte te geven. Je weet dan immers niet wat er kan gaan gebeuren.
Toch hebben we nodig dat we weer en meer worden vervuld met de Heilige Geest. Niet als een toverformule voor iets nieuws, maar om de kracht van God zichtbaar te laten worden in deze wereld, in onze gemeente, in onze omgeving en in ons eigen leven.

Pinksterfeest is zendingsfeest. Al op die eerste pinksterdag hoorde iedereen in Jeruzalem het Evangelie in zijn of haar eigen taal. En sindsdien gaat dit Evangelie de wereld door.
Dat het zo mag zijn dat ons spreken geen meeslepend verhaal van wijsheid zal zijn, maar dat het woorden zullen zijn in betoon van Geest en kracht (1 Korinthe 2:4).

Van harte wens ik u allen een gezegend Pinksterfeest toe!

Dirk van Genderen

9 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 14:27

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Shavuot Pinksterfeest, het was op dit feest dat Mozes de Thora ontving van JHWH.
  En eeuwen later eveneens op deze dag dat JHWH de RUACH HA KODESJ uitstortte op ZIJN kinderen in Jeruzalem, na hun bidden en roepen tot de VADER.
  En nu wij staan voor geweldige dingen die staan te gebeuren, zowel oordeel als Troost, zowel verbreking als opwekking.
  Ik geloof dat ieder waarachtig kind van ABBA DE HEILIGE GEEST heeft in zijn of haar leven.
  Het komt aan op de houding van Daniel.
  De Afval is volop in gang, net als de opwekking in die landen waar geleden wordt door de kinderen van ABBA, China, Noord Korea, Afrika, de Islam-landen, India, Rusland.
  Hier in het westen is de kerk van Laodicea.

  Vandaar dat GODS GEEST mij dringt om nog eenmaal deze oproep door te geven.
  Voor allen die willen horen en zien.
  Waar is de Ontferming van hen die zeggen te geloven in de HEWE JEZUS?
  Waar is de ontferming voor het volk van DE HEER, het Joodse volk?
  Waar is de bewogenheid voor het Joodse volk?
  Als de christenen ONTFERMING tonen en betonen aan het Joodse volk, ja hen gedenken in alle opzichten, HEN ZEGENEN, hen LIEFHEBBEN, voor hen op de bres gaan staan, dan pas geeft ABBA verbreking en OPWEKKING wie HEM daarom vraagt, EERDER NIET.
  Allen een gezegend Pinksterfeest.

  Uw br in YESHUA, Lou.

 2. Floor Poot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 18:55

  ‘En vanaf dat moment ontvangt iedereen die tot geloof komt, de Heilige Geest’. Maar hoe is het dan met de gelovigen die Paulus in Ephese aantrof, die niet de heilige Geest ontvangen hadden, toen zij tot geloof kwamen? Dit staat in Handelingen 19: 1-7.

 3. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 19:35

  In het oude verbond hadden de geboren gelovigen een tempel,
  waar de Heilige Geest woonde in het Heilige der Heiligen.

  In het nieuwe verbond zijn de wedergeboren gelovigen de tempel
  waarin de Heilige Geest woont.

  (onder wedergeboren te verstaan geboren zijn uit water en geest,
  door middel van de waterdoop, geestesdoop en doop in vuur, zoals
  Jezus Christus dat ook heeft ervaren)

 4. Marinus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 20:43

  Beste broeder Dirk, Prijs de Heere, U schrijft (in de nieuwsbrief) over de olie- en aardgasvondsten in Israel. Ik moest denken aan de zegeningen van God in Genesis 49:25 en Deut. 33:13+19+24. De Heere zorgt voor Zijn volk.
  Gods zegen in uw studie.

  Groeten, Marinus

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2010 om 20:32

  Shalom broer Dirk!
  Op Shavoeot werd de wet op stenen tafelen gegeven. Pinksteren wordt prachtig beschreven door Paulus in 2 Cor.3:2 en 3 (Telos):
  “U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen; u, van wie blijkt dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met [de] Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten.”
  Ernst

 6. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2010 om 22:59

  Beste Dirk,

  Vanwege ruimtegebrek een (te) korte reactie/uitleg:
  We komen tot geloof (tot bekering) door een AANRAKING met Gods Geest. Daarna zullen we ons in-der-daad laten dopen, door onderdompeling (ook wel “het watergraf” genaamd), als ‘bewijs/teken/bede’ dat we in-der-daad willen afsterven (d.i. de ware bekering) aan onze oude, zondige natuur: Het waarlijk afkeren en verlost (willen) worden van zondige woorden/daden/handel/wandel/etc.
  Dan zullen wij in-der-daad “de gave van de Heilige Geest (d.i. de inwoning van Gods Geest) ontvangen”.
  Gods Geest wil namelijk wonen in een REIN en HEILIG ‘vat’, niet in een ‘vat’ dat zich nog maar al te vaak in de zonde verlustigt. Er staat niet voor niets in 1 Johannes 3 vers 8 (HSV): “Wie de zonde doet, is uit de duivel (d.i. wordt door de duivel geregeerd); want de duivel zondigt vanaf het begin…”. En redelijk veel christenen leven –in meer of mindere mate- (dagelijks nog) in zonde terwijl zij, volgens jouw woorden, al vanaf het moment dat ze tot geloof kwamen, de Heilige Geest (d.i. Gods Geest) hebben ontvangen. Maar m.i. kan het toch niet zo zijn dat zoveel christenen nog door de (duivelse) zondemacht geregeerd worden, terwijl Gods Heilige Geest in hun woont??

  Ter verduidelijking een voorbeeld uit het dagelijks leven:
  Als wij een huis willen betrekken dan gaan wij dat huis eerst opknappen en –vooral– goed reinigen voor we er DEFINITIEF intrekken (we komen eerst dus ‘af en toe’ binnen, om het bewoonbaar te maken, maar blijven er dan nog niet). En wat dan te denken van onze Heilige God: Zou Hij “zomaar” Zijn intrek nemen in ons “vat”??
  Ook zijn er nog gradaties van de vervulling met Gods Geest (afhankelijk van onze overgave aan Hem): Net als bij water in een glas kan het van “weinig tot halfvol tot vol” zijn. Maar ons ‘vat’ moet niet alleen VOL worden, het moeten “stromen van Levend Water” worden, tot geestelijke zegen voor anderen.
  Zie eventueel de studie “De Gever en Zijn Gaven” op ons weblog van 10 mei 2010 of “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” op onze website.
  Allen gezegende Pinksterdagen toegebeden (het liefst 360 dagen per jaar).

 7. Frans zegt:
  Geplaatst op maandag 24 mei 2010 om 19:29

  Beste Dirk, er was geen nieuwsbrief deze week?, ik lees hem hoe kort of lang ie ook is met veel plezier, net zoals de stukjes op jouw site. Gods Zegen broeder.

  Groeten

  Ik heb de nieuwsbrief zaterdag wel verstuurd. Je krijgt ’em nog een keer apart toegestuurd.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

 8. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 24 mei 2010 om 20:23

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je commentaar!

  Inderdaad, wat zijn we rijk, omdat de Heilige Geest in ons wonen wil.
  Wat zouden we zonder Hem moeten beginnen.
  Het is waar wat je schrijft: als we ons open stellen voor Gods Geest, gebeuren er heerlijke dingen.

  Toen ik in Israel woonde heb ik het feest van Pinksteren, zoals we dat in Nederland vieren, als het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, erg gemist. In de kerk werd er op Pinksteren geen enkel woord aan Hem gewijd.
  Maar in mijn eentje ging ik dan naar de tempelberg en las daar Handelingen 2.
  Wat was dat een onvergetelijke ervaring!

  Het is vreemd, dat er op de andere feesten zoveel mensen naar Israel gaan, terwijl de juiste datum van die feesten eigenlijk niet bekend is.
  Jezus is niet op 25 december geboren en Hij op de 14e Nisan gestorven.
  Het Paasfeest is dus meestal niet op zondag, maar Pinksteren wel, omdat er vanaf de zondag na Pesach 50 dagen moesten worden geteld.
  Dus we weten van Pinksteren de juiste datum, de juiste plaats en de juiste tijd (8 uur ‘s morgens, vanwege de zomertijd).
  Maar dan zie je niemand op de plaats waar het gebeurde….

  Natuurlijk houd ik ervan om het Kerstfeest te vieren en Goede Vrijdag en Pasen.
  Ook al doe je het niet op de juiste dag, het herdenken is goed. En in Israel de plaatsen bezoeken waar Jezus ooit was, is heel indrukwekkend.
  Als Jezus genoemd wordt, maakt je dat altijd blij.
  Alleen hoop ik, dat de Heilige Geest eens evenveel aandacht zal krijgen.

  Laten we allemaal elke dag ruimhartig stille tijd maken om Hem de gelegenheid te geven tot ons te spreken en ook oplettend luisteren naar Zijn zachte stem!

 9. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 mei 2010 om 11:28

  Pinkster-boodschap,
  Door de kracht van de inwonende Geest, ontving ik onderstaande Pinkster-boodschap op mijn meditatie-plekje :
  Het kruis onder de rijk bloeiende Meidoorn-boom.

  Laten wij Christenen, in ÉÉNHEID met Jezus-Christus, ons Christen-zijn méér laten zien en horen in woorden en daden, buiten de kerkgebouwen in het “Open-Veld”, op welke plek wij ook komen of gaan, ook wereldwijd, al is het maar door gebed en/of financiële steun aan het wereldwijde-zendelingen werk, de wereldwijde-bijbelverspreidende organisaties, de wereldwijde Christelijke-mediakerken. Zo kunnen wij INDIRECT meewerken aan Gods-Vredesrijk dat komende is. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke, ethische en morele beslissingen genomen. Want de wereld heeft nodig dat Zijn woorden, Zijn blijdschap, kracht, vrede en liefde, zichtbaar worden in deze wereld.
  Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods-Tempel; De wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus; en “Front-soldaten” zijn voor Gods-Vredes-Rijk dat weldra komende is, door te leven en te handelen naar de Geest van de Bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft voor-geleefd en verkondigd !
  Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten (denk aan het Pinksterfeest), die ons wil vervullen, bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit leven naar God de Vader in de Hemel!
  Boodschapper van de Heer, Hub.Eussen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden