Een gezegend Pinksterfeest!

Na een periode van tien dagen intens gebed door 120 mannen en vrouwen in een bovenzaal in Jeruzalem werden zij allen vervuld met de Heilige Geest. In de dagen die volgden, kwamen duizenden mensen tot geloof. En de menigte die tot geloof gekomen was, was één van hart en ziel.

In deze (te) korte samenvatting van het Pinksterfeest vallen drie dingen op: de gebedsperiode van tien dagen, de duizenden mensen die tot geloof komen en de eenheid die er is en blijft.
Wonderlijk eigenlijk: de evangelisatieacties van de discipelen tijdens de periode dat de Here Jezus nog op aarde was, hadden niet erg veel effect gehad. Er waren niet heel veel mensen door tot geloof gekomen.

Maar na een gebedstiendaagse werd alles opeens anders. Bij duizenden kwamen de mensen tot geloof. De Heilige Geest werkte bijzonder krachtig door de apostelen in de harten van de mensen die het Evangelie hoorden.

Het is niet zo dat wij nu opnieuw moeten gaan bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurde op de pinksterdag. En vanaf dat moment ontvangt iedereen die tot geloof komt, de Heilige Geest. In Handelingen 2:38 zegt Petrus immers: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Wel denk ik dat wij absoluut niet beseffen hoe rijk wij zijn als we de Heilige Geest ontvangen hebben. Ons lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd, Die in ons woont (1 Korinthe 6:19).
Veel mensen weten hier niet goed raad mee. De Bijbel geeft ook duidelijk aan dat de Heilige Geest een Persoon is. Ik hoop en bid dat er in ons een sterk verlangen zal zijn om meer en voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18).

Vlak voor Zijn hemelvaart beloofde de Here Jezus Zijn discipelen: ‘Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1:8). Het hele Bijbelboek Handelingen is in feite één groot getuigenis van deze kracht.
Deze kracht is ook voor ons beschikbaar. Zou het niet zo zijn dat wij ons er veel te snel bij neerleggen dat wij hier zo weinig van ervaren? Hoe is dit in onze kerk, in onze gemeente, in ons eigen leven?
Zijn er misschien zonden in ons leven die een verhindering vormen voor de krachtige doorwerking van de Heilige Geest? Het is mogelijk dat we de Heilige Geest weerstaan (Handelingen 7:51).

De grote vraag van velen is hoe we de bronnen van de Heilige Geest kunnen aanboren. Hoe kunnen we meer van Hem ervaren in onze gemeente en in ons eigen leven?
Zou het boek Handelingen niet het eenvoudige antwoord geven? Een totale overgave aan God en Vader en het gebed om de vervulling van de Heilige Geest. Lees wat de Here Jezus hierover zegt in Lucas 11:13: ‘…hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden.’ En hoe God dat met Zijn Geest in ons gaat werken, laten we dat maar aan Hem overlaten.

Misschien is er ook wel angst en aarzeling om de Heilige Geest de ruimte te geven. Je weet dan immers niet wat er kan gaan gebeuren.
Toch hebben we nodig dat we weer en meer worden vervuld met de Heilige Geest. Niet als een toverformule voor iets nieuws, maar om de kracht van God zichtbaar te laten worden in deze wereld, in onze gemeente, in onze omgeving en in ons eigen leven.

Pinksterfeest is zendingsfeest. Al op die eerste pinksterdag hoorde iedereen in Jeruzalem het Evangelie in zijn of haar eigen taal. En sindsdien gaat dit Evangelie de wereld door.
Dat het zo mag zijn dat ons spreken geen meeslepend verhaal van wijsheid zal zijn, maar dat het woorden zullen zijn in betoon van Geest en kracht (1 Korinthe 2:4).

Van harte wens ik u allen een gezegend Pinksterfeest toe!

Dirk van Genderen