Stem voor Gods aangezicht

Over een paar dagen mogen we weer gaan stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Het zijn belangrijke verkiezingen, aangezien ons land zich in een grote economische en morele crisis bevindt. Ik roep u op uw stem uit te brengen voor Gods aangezicht. Laat u door Hem leiden in uw keuze.

De opiniepeilingen wijzen erop dat de VVD de grootste partij zal worden. Het CDA staat momenteel op een forse achterstand. De PVV is de afgelopen weken behoorlijk terug gezakt. De CU staat op lichte winst en de SGP is stabiel.

Verwacht hier geen stemadvies. De Bijbel schrijft ons niet voor op welke partij we moeten stemmen. Er zijn ook christenen die vinden dat je niet moet stemmen, omdat we immers burgers zijn van een rijk in de hemelen. Zeker, wat een genade als je mag weten dat je tot dat Rijk behoort. En het is belangrijk om dat te weten! Ik respecteer zo’n standpunt over de politiek, maar zelf denk ik er anders over.

Verootmoediging
Eén stem kan beslissend zijn voor de toekomst van ons land. In de Tweede Kamer wordt beslist over dood en leven. Hoe wordt de crisis aangepakt? Abortus en euthanasie staan op de agenda. Wat mogen onderzoekers doen met menselijke embryo’s? Hoe stelt ons land zich op richting Israel? Blijft er ruimte voor trouwambtenaren die weigeren homoparen te trouwen? Blijft er vrijheid voor christelijke scholen om zelf hun personeelsbeleid invulling te geven, in getrouwheid aan de Bijbel? En blijft er ruimte voor de SGP, een partij die geen ‘vlieg’ kwaad doet? Je zou bijna een oproep doen aan Nederland om juist nu massaal de SGP te steunen.

Laten we op onze knieën gaan voor de verkiezingen en de Here vragen of Hij de uitslag zal leiden, zoals Hij weet dat het goed is voor ons land en ons volk. Dan is het belangrijk dat we ons voor Hem verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons volk belijden.

Ik houd er rekening mee dat de invloed van christenen in de politiek kleiner wordt en dat het er voor christenen niet gemakkelijker op wordt. Wij hebben het niet verdiend dat de Here ons genadig zal zijn. Wij zijn niet beter dan landen die zwaar getroffen zijn door vreselijke rampen. Ook de zonden van ons land en van ons volk roepen tot de heilige God om vergelding. Maar we mogen bidden of de Here Zijn brandende toorn nog wil afwenden.

Voorbede op zondag 6 juni
Laten we de Here bidden om ons te leiden in het maken van onze keuze op de verkiezingsdag. Ik zou een oproep willen doen aan alle predikanten en voorgangers om op zondag 6 juni in de samenkomsten van de gemeenten te bidden voor de verkiezingen. Laat het een dag van gebed en voorbede zijn, van verootmoediging en dankzegging.
Sommige lezers zijn wellicht gewend altijd op dezelfde partij te stemmen, zonder er eigenlijk echt bij na te denken. Ook hen wil ik oproepen goed over hun keuze na te denken en het in gebed voor te leggen aan de Here. Laat u leiden door Hem. Hij zou via u de uitslag kunnen sturen.

Het wordt zeker spannend op woensdag 9 juni. Wie wordt de grootste partij? Wie kan/wil met wie regeren? Maar stop na de verkiezingsdag niet met bidden. Blijf bidden voor de formatie van een nieuw kabinet. Laten we de Here vragen of we opnieuw een minister van Buitenlandse Zaken zullen krijgen, die zich verbonden weet met Israel. Dat zal tot zegen zijn voor ons land.
En blijf ook bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Dat wil de Here zegenen. Sluit als het ware een verbond met hem of haar. U kunt best eens een keer een mailtje of een brief sturen, ter bemoediging. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Om te laten weten dat u hem of haar gedenkt in uw gebeden.

Dirk van Genderen