Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

In deze gemeente wordt nooit het heilig avondmaal gevierd (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 juli 2010, 13:03 door Dirk A A

Het gebeurde in een dorp, ergens in Nederland. Op een zondagmorgen, in de eredienst. De gemeente luisterde naar de dominee. Hij sprak over het heilig avondmaal. Hij zei het ongeveer zo: ‘Gemeente, ik waarschuw u om niet te snel aan het avondmaal te gaan, zoals in andere kerken massaal gebeurt. Je moet eerst iets bijzonders hebben meegemaakt.’ En omdat niemand dit van zichzelf kan getuigen, wordt er in deze gemeente nooit avondmaal gevierd.

Toen iemand mij dit vertelde, dacht ik: ik ga naar die gemeente en naar die predikant toe. Maar ik weet dat alleen de Here verandering kan geven. Daarom ben ik op de knieën gegaan en heb de Here gebeden en gesmeekt voor deze voorganger en voor deze gemeente. Dat hun ogen zullen worden geopend voor de Here Jezus. En dat ook in die gemeente weer het heilig avondmaal zal worden gevierd. Tot eer van de Here en tot zegen van de gemeente.

Dit is niet de enige gemeente waar nooit avondmaal wordt gevierd. Er zijn meer gemeenten waar dit nooit gebeurd. Ook zijn er gemeenten waar wel avondmaal wordt gevierd, maar waar slechts een enkeling uit de gemeente aangaat aan de tafel van de Here. Wellicht kunt u zich dat nauwelijks voorstellen. U zit misschien wel in een gemeente waarin vrijwel iedereen deelneemt aan de viering van het heilig avondmaal. En tussen twee haakjes: de viering van het avondmaal kan ook een automatisme worden…

Mijn gedachten gaan uit naar het moment dat de Here Jezus het avondmaal instelde. ‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’ (Lucas 22:19). En denk ook eens aan 1 Korinthe 10 en 11, waar Paulus uitgebreid schrijft over het avondmaal en waar hij nog de woorden ‘zo dikwijls’ eraan toevoegt: ‘Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, tot Mijn gedachtenis’ (1 Korinthe 11:26).

De dominee, in de gemeente waarover ik hierboven al schreef, spreekt wel over God en ook over de Here Jezus, maar op zo’n manier dat het lijkt dat het niet voor de gemeente is. De boodschap van het verlossende werk van de Here Jezus ligt daar als het ware verscholen onder een dikke deken van dode religie.
Ik weet ook van een gemeente waar onrust is ontstaan, omdat de predikant helemaal niet meer over de Here Jezus spreekt. Het is toch nauwelijks voorstelbaar dat iemand predikant is en de Here en Heiland niet aanprijst bij zijn toehoorders. Dan kun je toch maar beter iets anders gaan doen, dan elke zondag plaats te nemen op de kansel. Waarom ben je dan dominee geworden?

Er zijn gemeenteleden die geestelijk zeer lijden onder zo’n situatie. Maar als je opgegroeid bent in zo’n gemeente, ga je ook niet zomaar weg.
En helaas durven ook kerkenraden en oudstenraden het soms niet aan zo’n situatie bespreekbaar te maken met de predikant/voorganger. Zeker, zoiets is ook niet gemakkelijk, toch is het belangrijk dat het wel gebeurt. Het is belangrijk de preken te toetsen aan het Woord van God. En misschien is er niets mis met wat er in de preek wordt gezegd, maar ligt het probleem in wat er niet wordt gezegd. Dan wordt er een ander evangelie gebracht, dat geen evangelie is (Galaten 1:6 en 7), waardoor mensen in verwarring worden gebracht en het Evangelie van Christus wordt verdraaid.

Laten we ons niet verheffen boven wie dan ook. Het is genade van de Here wanneer we Hem mogen kennen. En het is eveneens genade wanneer Hij ons geroepen heeft om het Woord te verkondigen en wanneer we de gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus centraal stellen.
Laten we bewogen zijn met het geestelijke heil van allen die in een gemeente zitten waar het zicht op de Here Jezus verduisterd is. Laten we het hun gunnen dat ook zij over Hem zullen horen, in de volle rijkdom waarin Hij wordt geschilderd in de Schrift. En laten we bidden om de bekering van predikanten en voorgangers die Hem niet kennen.

Het is bijzonder hoopvol dat er in dit dorp met deze gemeente en deze predikant, een bidstond is begonnen waarin wordt gebeden om een opwekking in het dorp. Immers: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend’ (Jakobus 5:16). Laten we meebidden, misschien wel voor onze eigen gemeente en onze eigen predikant.

Dirk van Genderen
(Dit commentaar stond eerder in Het Zoeklicht)

15 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 juli 2010 om 23:33

  We hebben als christenen – helaas – nog lang niet “de éénheid van de Geest”, met “één (onverdeeld) lichaam en één Geest (d.i. Gods HEILIGE Geest, die ons – in alles – moet mogen/kunnen leiden)… één hoop… één Here, één geloof (en dus niet bijna elke kerk of gemeente een eigen uitleg van de Bijbel), één doop (en dus niet een kinderdoop en een volwassendoop), één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en IN u allen is”, nodig en gewenst volgens Efeze 4:1-5.
  Vroeger zeiden ze wel eens, smalend, zoiets als: Als er 3 gelovigen zijn, dan heb je minstens 2 kerken.
  Maar, we leven wel in de eindtijd! En de wederkomst van de Here Jezus Christus is aanstaande, maar… zijn wij er – geestelijk gezien – wel klaar voor als Hij ons als Zijn Bruid (of: Bruidsgemeente) komt halen?? Zijn wij – dat is: is ons hart en leven – wel naar Zijn wil en welbehagen??
  Een ieder die – op welke wijze of in welke functie dan ook – werkzaam is in ‘de wijngaard des Heren’ zou ik dan ook graag de zeer goede en uitgebreide studie “Podium en Gemeente” (van de zeer Bijbelgetrouwe Bijbelleraar C.J.H. Theys) willen aanbevelen. Deze studie bevat vele Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan.
  Misschien dat u liever eerst wat meer over hem en zijn arbeid in “de wijngaard des Heren” wilt weten. Zo ja, dan kunt u op de volgende link klikken: http://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam.pdf

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2010 om 19:57

  Beste Dirk,
  Hoe herkenbaar…….. Bij mij in de kerk (PKN) is het vooral, dat men (inclusief de predikant) het “offer” dat Jezus Christus voor ons bracht niet “ziet”….. Er wordt zelfs gezegd: “dat kan niet, want God is een God van liefde”……. Dat “het offer” juist een geweldige “liefdesdaad” is, wil er (nog!!) niet in. Hierin heb ik een roeping ervaren! Na jarenlang die kerk niet meer bezocht te hebben, ben ik vier jaar geleden weer begonnen elke zondag juist die kerk te bezoeken. Niet om er iets “te halen” (behalve het kopje koffie na de dienst…) maar om mijn getuigenis van Jezus Christus te BRENGEN!! Elke maand schrijf ik een kort stukje in het kerkblad. Pas nu – na vier jaar – komen er positieve reacties….. Op mijn gebed zijn dingen, die niet van God waren, verdwenen. Er gebeurt zoveel, de Heer doet zoveel, tot mijn verbazing zelfs dingen waar ik niet eens voor gebeden heb……. De Heer ruimt stenen op. Vier jaar geleden sprak men nog van “de tent sluiten”, nu neemt het kerkbezoek toe!! Waar de Heer werkt, gebeurt wat!! Let wel, niet ik bracht die verandering, maar de Heer…. Misschien ben ik wel de enige die er in gelooft, dat de Heer niet meer loslaat wat Hij begonnen is!! Niet de predikant, noch “de leer”, noch de denominatie bepalen wat de kerk is, maar WIJ bepalen de kerk, ALLEEN door ons getuigenis, wat de kerk is. Ik heb dat pas 4 jaar geleden ontdekt, terwijl ik er tot 1990 negen jaar ouderling was…… In die tijd had ik met iedereen constant ruzie, omdat ik steeds de enige (of een van de weinigen) was, die het niet eens was met besluiten van de kerkenraad. Nu wil ik geen functie meer, maar doe overal, waar mogelijk, aan mee. Elke gelegenheid kan ik zo benutten om te getuigen. De kerk bestaat uit u en ik!! Ik ben nergens meer “tegen”, omdat “tegen” zijn alleen maar weerstand oproept. Tegen getuigen kan niemand iets inbrengen en het werkt!! Van het laatste geniet ik!! Want de rest doet de Heer voor mij.

 3. Geertje Anke. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2010 om 21:22

  Wat fijn dat we dit met elkaar kunnen en mogen delen.
  Gebed is groot en goed, het is de zuurstof voor de Here om aan het werk te kunnen. Maar het is inderdaad alleen de Here die mensen de ogen opent, dat kan niemand anders.
  En wij hebben geduld nodig, want God heeft de eeuwigheid aan tijd.
  Wat een toekomst, elke dag komen we dichter bij Hem.
  Eens zullen wij Hem zien, dat alleen al geeft grote vreugde.

  Amen.
  Alle lof en eer aan Hem, onze Koning Jezus.
  Gods zegen gewenst en een feestelijke week gewenst.

 4. Ineke zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2010 om 1:30

  In mijn (evangelische) gemeente wordt Jezus Naam vaak genoeg genoemd, maar… ik kom niet van hier en hier noemt men mij charismatisch, want ik geloof in de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof dat Christus tegen ons praat door dromen, gezichten, Zijn woord, etc.
  Ik ben bijna een jaar ziek geweest maar heb al die tijd maar 3x telefoon gehad van de kerk, ik voel me eenzaam want ik ken hier niemand en dat weten ze en toch komt er niemand vragen hoe het gaat en of je iets nodig hebt. Ik heb niet het gevoel dat ik een familie heb (mijn aardse familie gelooft niet) en ik had echt gedacht familie in Christus te hebben, maar helaas niet en dit doet erge pijn.
  Gelukkig weet ik dat God niet zo is en houd ik me vast aan Zijn beloften maar het blijft raar en liefdeloos…

  Wees gezegend in je goede werk en ik wens je vanaf mijn plekje een zeer prettige vakantie!

 5. Marjan zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2010 om 13:37

  Bemoedigend om te lezen, dat onze Heer en Heiland onze toevlucht en sterkte is!. Gebed is de motor in alles. Hij (Jezus) onze Leidsman en Voleinder van ons geloof!

  Een gezegende vakantietijd toegebeden!

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2010 om 16:09

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Jammer toch, dat men nog steeds niet door heeft dat HET DE HEER ZELF is die door DE HEILIGE GEEST ZIJN GEMEENTE bouwt.
  Niet het aantal kerken, noch de gebouwen, ook niet de grote zalen met grote podia, zijn bevestigend voor het LICHAAM van DE MASSJIACH.
  Zelf heb ik mogen ontdekken en ervaren, en dat na vele jaren, zelfs als oudste in een Baptisten gemeente; (zo’n 20 jaar ouderling geweest). Dat het zo is, zoals YESHUA zegt: waar twee of drie in MIJN NAAM bijeen zijn, daar BEN IK in het midden.
  En dat is toch eigenlijk waar het op aankomt.
  Paulus zegt ook: YESHUA HAMASSJIACH en Dien GEKRUISIGD, dat is genoeg.

  En WIJ zijn EEN in HEM, dus ik heb geleerd: alle dogma’s weg,
  alle kerkleer overbodig.

  YESHUA ALLEEN.

  Zolang wij leven op deze aarde en daarna EEUWIG BIJ en MET HEM.
  Een ieder die YESHUA aanvaardt als zijn of haar VERLOSSER is EEN met HEM, en dat is genoeg.

  Kerkleer verdeelt omdat HET LICHAAM niet wordt onderscheiden.

  Daarom lieve brs en zrs., verwacht YESHUA iedere dag.
  En sta daarbij op de bres voor onze oudste broeder Israel en voor elkaar.

  U allen fijne vakantie gewenst en de ZEGEN van ABBA.
  BEDENK: WIJ ZIJN ZIJN KINDEREN, EN MEDE-ERFGENAMEN en MEDEBURGERS en het mooiste komt nog.

  Allen Shalom en jij Dirk samen met Cobi en de kinderen een fijne vakantie.

  Jullie br Lou Sandifort.

 7. Anton zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2010 om 16:15

  Ik zit juist in een kerk waar zo goed als iedereen -mits belijdend lid- aan het Avondmaal gaat. Maar dan is er inderdaad een gevaar van automatisme. Maar gelukkig wordt er nog wel nadrukkelijk gezegd wat het inhoudt en dat wij ons ook oprecht moeten mishagen vanwege onze zonden en het verlangen hebben hiertegen te strijden, maar ook mogen geloven dat Christus met Zijn lichaam en bloed volkomen verzoening heeft bewerkt voor al onze zonden!

  Ik vind het een mooi stuk, Dirk. We moeten zeker bidden voor de vele predikanten die niet (meer) geloven en hierdoor een inhoudsloze preek houden en zo de gemeente dood laten bloeden.

 8. parel zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2010 om 17:25

  In deze gemeente wordt niet het heilig avondmaal gevierd? Ik ken kerken waar ook de ziekenzalving afwezig is, waar G’d Zelf afwezig is….! Waar de Ruach, de Heilige Geest, gedoofd wordt….
  Ik verlang naar die eerste christengemeente uit Handelingen, u ook?
  De kerk wordt in de Openbaringbrief opgeroepen om terug te keren naar de Joodse wortels van het christelijk geloof, dan gaan we de Bijbelse feesten en inzettingen/geboden weer vieren gedenken en onderhouden.

  YHWH/God wacht op ons! Wat een geduld heeft Hij! Luisteren we naar Zijn Stem, wars van kerkelijke en menselijke regeltjes en inzettingen?

  Zo ging het bij de eerste christenen in Jeruzalem: En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden… en dagelijks in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten (Handelingen 2:42 en 46).

  Hartelijke groet en shalom Parel

 9. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2010 om 7:44

  Beste Dirk,

  Wij zijn een aantal jaren heilsoldaat geweest bij het Leger des Heils. Binnen deze kerkgenootschap worden helemaal geen avondmaal gevierd en ook niet gedoopt.

  Dit is voor ons de reden geweest om uiteindelijk over te gaan naar de vrije baptisten gemeente. Toch missen wij het bijzondere werk van Leger des Heils nog steeds (met name het strijdkreet verkopen in de cafés).

  Groeten Jan.

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2010 om 9:32

  Terwijl in deze kerk niet het Avondmaal gevierd wordt, zijn er ook kerken waar juist wel de nadruk hierop gelegd wordt en waar volwassenen en kinderen wordt gevraagd om aan te gaan. In een andere kerk of gemeente wordt de volwassendoop en het spreken in tongen en andere uitingen van de Heilige Geest als criterium gesteld of je wel waarlijk jezelf een Kind van God mag noemen en dus in feite onder die ‘dode deken van religie’ vallen. Daarnaast zijn er ook nog sekten en groepen die zich ten doel stellen om mensen aan zich te binden en zich daarbij bedienen van een selectieve uitleg van de Bijbel en/of daarbij ook nog een ‘eigen’ boek hanteren (zoals bijv de Mormonen, de Jehova’s Getuigen en de Revival Fellowship) en die de zwakken in het geloof van hun gelijk proberen te overtuigen. “Het staat wel in de bijbel maar….”.
  Ik denk dat het goed is om dicht bij Jezus te blijven en Hem te blijven volgen.

 11. Conny zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2010 om 9:53

  Shalom Dirk,

  Eigenlijk wil ik een reactie geven op Ineke haar trieste verhaal.
  Het is voor mij heel herkenbaar (helaas) .

  Maar ik moet eerlijk zeggen dat veel van mijn niet christen vrienden en vriendinnen vaak meer “christen” zijn in hun naastenliefde dan de z.g. broeders en zusters die “het weten en met de mond belijden” maar niet doen in de praktijk.
  Dan lijkt het er op alleen een “zondags” geloof en door de week dat even vergeten.

  Maar het beste komt nog, dat is een belofte die staat. En “de telefoonlijn” naar onze lieve Hemelse Vader is nooit bezet.
  En Hij alleen kan kracht, troost en kracht geven weet ook wat voor ons het beste is.

  Zou tegen Ineke willen zeggen: wens je Gods nabijheid en Zegen. Blijf Hem vertrouwen en op Hem bouwen, Hij stelt je niet teleur.

  Dirk, Gods Zegen met je werk en iedereen een goede en veilige vakantie gewenst, uit of thuis. Laten we ook in deze tijd eens denken aan de “thuisblijvers”, vrijwillig of gedwongen.

 12. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 juli 2010 om 7:03

  Je moet kunnen groeien in je geloofsleven. Wanneer je niet meer wordt opgebouwd, gaat je geloofsleven achteruit en dan denk ik dat het goed is om weg te gaan. Ik heb het gedaan en het heeft alleen maar zegen gebracht, maar wel na veel gebed, het ging niet zomaar. Ik kreeg toen van iemand een lied waarin stond: God wijst je de weg wanneer je zelf geen uitkomst ziet, dus pak zijn hand vast dan komt het goed.

 13. gieni zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 juli 2010 om 16:34

  Lieve Ineke,
  Behoorlijk geraakt door jouw bericht.
  Zie het niet als tegen je persoonlijk gericht. Dat helpt echt. Wij hebben immers niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de machten en krachten der duisternis. In deze eindtijd is de satan behoorlijk actief, juist tegen de kinderen van de Heer. Hij fluistert mensen in die jouw zouden moeten bezoeken in dat ze daar toch geen tijd voor hebben. Heb medelijden met ze. Bid voor ze en verbreek die duivelse macht in Jezus naam. Trek je niet terug maar ga de strijd aan.
  Wees gezegend lief kind van de Heer. In Hem verbonden.
  Dirk en familie, heb een gezegende vakantie en geniet van elkaar en van Hem die immers altijd met ons mee trekt.
  Shalom!

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 juli 2010 om 23:25

  Beste Ernst van Offen. 2 juli 19:57 uur Toen ik je stukje las, kon ik alleen maar denken: Wat hebben wij een Machtige Heiland.

 15. Lenie zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 juli 2010 om 18:58

  Lieve Ineke,

  Jouw stukje heeft ook mijn hart geraakt.
  Weet dat ik voor je bid!
  Deze tekst kwam in mijn gedachten toen ik je bericht las.
  2 kronieken 32 : 7 en 8
  Van harte Gods liefdevolle nabijheid toegebeden!

  Hartelijke groeten,

  Lenie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden