Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontsnappingsroute naar de hemel? (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 juli 2010, 8:41 door Dirk A A

De afgelopen dagen werd in Biddinghuizen de conferentie New Wine gehouden. Misschien zijn er ook wel Nieuwsbrief-lezers geweest. Via de media kon ik de conferentie enigszins volgen. Donderdag schrok ik van een verslag in het Reformatorisch Dagblad. Drs. Robert Doornenbal had op de conferentie verkondigd dat God het oprecht zoekend geloof van een niet-christen kan rekenen tot een rechtvaardigend geloof.

Doornenbal is docent theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het seminar van Doornenbal ging over de verhouding tussen de christelijke godsdienst en andere godsdiensten. Duidelijk stelde hij dat niet alle godsdiensten gelijk zijn. ‘We zijn aangewezen op Gods openbaring.’
Toch houdt hij de mogelijkheid open dat mensen die buiten het christendom om in waarheid God zoeken, behouden worden en in de hemel zullen komen. Hij noemde een gebed van een boeddhistische vrouw die bad: ‘Ik ben zondig en heb geen hoop in mezelf. Mijn hele hoop gaat uit naar Boeddha Amida.’

‘Het oordeel gaat over het verborgene in het hart dat oprecht kan zijn. God kan het oprecht zoeken van een niet-christen rekenen tot een rechtvaardigend geloof. Het gaat om een oriëntatie op God, een vertrouwen op genade en het verlangen naar een ontmoeting met Hem. Deze houding tref je ook aan bij niet-christenen’, zei hij. Als een soort ontsnappingsroute naar de hemel.

Wel voegde hij eraan toe dat hij niet weet hoe God zal oordelen. Om zijn betoog te ondersteunen wees hij op de vele christenen die geen bewust geloof hebben en voor wie toch goede hoop is, zoals verstandelijk gehandicapten, jonggestorven kinderen en geaborteerde foetussen. Verder verwees hij naar de Joden van het Oude Testament die Jezus niet kenden en de ”godzoekers” onder de Grieken, zoals Socrates.

Analyse
Tot zover het verslag. De heer Doornenbal brengt onder woorden wat velen denken en hopen. Dat bleek wel uit het applaus dat hij na zijn lezing kreeg. Steeds meer christenen kunnen niet geloven dat mensen die – in hun ogen – oprecht zoeken te leven en naar God op zoek zijn in hun eigen religie, verloren zullen gaan.
Aan de ene kant houden ze vast aan de Bijbelse boodschap dat er alleen maar heil is in Christus, aan de andere kant worden openingen gemaakt voor mensen die oprecht God zouden zoeken, ook al is het in een andere religie.
Hier staat de kern van het Evangelie op het spel. Wat Doornenbal hier zegt, staat op gespannen voet met Handelingen 4:12, dat er maar één Naam onder de hemel is gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden, de Naam van de Here Jezus. En denk ook eens aan wat Hij zei tegen Nicodemus, toen die in de nacht bij Hem kwam: ‘Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3:5).
Wanneer Doornenbal stelt dat God het oprecht zoeken van een niet-christen rekent tot een rechtvaardigend geloof, ook al is zo iemand een boeddhist, dan kan ik dat nergens terugvinden in de Bijbel. Oprecht zoeken zou in zijn visie iemand rechtvaardigen, ook als hij of zij niet in Christus gelooft. En wat is dan oprecht zoeken? Wie bepaalt dat? Alleen wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven, benadrukt Johannes 3:16. Er is toch maar één weg tot God? De Here Jezus zegt toch zelf: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6)? En Hij voegt eraan toe: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Dat is toch duidelijke taal! Het geloof en de zaligheid verdienen wij niet door ons zoeken, het is een gave van God, aldus Efeze 2:8.
En zeker, Handelingen 2:21 zegt dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Zo ging het ook bij de moordenaar aan het kruis. Maar het is wel noodzakelijk om de Naam van de Here aan de roepen, en een beroep te doen op Zijn genade, Zijn barmhartigheid, Zijn vergeving. ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’, Marcus 1:15. ‘En hoe,’ zegt Romeinen 10:14, ‘zullen zij Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? En hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?’ Laat dit ons aansporen het Evangelie te verspreiden, waar dan ook, tot aan het einde van de wereld. Omdat God niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Hoe noodzakelijk blijft het om alles te toetsen aan de Bijbel. ‘Beproeft de geesten of ze uit God zijn,’ zegt 1 Johannes 4:1. En daarvoor is het noodzakelijk dat we de Bijbel kennen en ons laten leiden door de Heilige Geest. Hij zal ons leiden in alle waarheid (Johannes 16:13).

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Hans J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juli 2010 om 16:08

  Er zijn door alle eeuwen heen mensen geweest die nooit van onze Here Jezus hebben gehoord maar ongetwijfeld in hun vaak wanhopige situaties hebben geroepen: Heer erbarm u over ons. Deze mensen: als ze Jezus zouden hebben gekend Hem onmiddellijk zouden hebben aangenomen, doch daar weten wij niks van, wij oordelen van buiten maar God het binnenste. God kent onze harten van voor de grondlegging en weet als geen mens wat er in ons mensen omgaat. Daarom geloof ik dat door Jezus kostbaar bloed ook voor de zulken redding is. God wil niet dat mensen verloren gaan doch allen behouden worden.
  Zouden wij het beter weten????
  Maar goed dat wij hier geen zeggenschap over hebben.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juli 2010 om 18:51

  Voor mij is en blijft het ook een grote onopgeloste vraag:
  Wat gebeurt er met de mensen (over de hele wereld) die niet de blijde boodschap hebben gehoord, of ook niet de kans hiervoor hebben gehad en daardoor “verloren” zijn en dus niet naar de Hemel gaan?
  De Hr. Doornenbal zegt terecht, dat hij niet weet hoe God hierover zal oordelen. Hoe kunnen wij dan hierover oordelen, het is en blijft een mysterie en laten wij blijven vertrouwen op Gods-barmhartigheid in deze om hierover te oordelen.
  Laten wij Christenen, die wel de Blijde Boodschap hebben gehoord en met ons hart hebben aangenomen, dit een aansporing zijn, zoals Dirk zegt, om ons Christen-zijn meer te laten zien en horen, op welke plek wij ook komen of gaan, ook wereldwijd, al is het maar door gebed en of financiele steun aan de wereldwijde zendelingen-werk, de wereldwijde bijbel-verspreidende organisaties enz.
  Dit is een fundamentele opdracht van Jezus aan al zijn volgelingen en zeker nu zijn wederkomst steeds dichterbij komt.

 3. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 11:14

  Ook ik schrik erg van wat dhr. Doornenbal op de New Wine-conferentie heeft gezegd. Hoe is het mogelijk dat ze deze spreker hebben uitgenodigd?
  En heel droevig, dat zo iemand docent theologie aan de CHE is.

  Ik ben het helemaal eens met wat Dirk schrijft.
  God is zeker barmhartig en goed, maar wel met behoud van ZIJN principes.
  Naar die uitgangspunten, die Hij eerlijk in de Bijbel aan ons doorgegeven heeft, zowel zegen als straf, zal Hij eens ieder mens oordelen.

  Het is wijs om bij alle humaan klinkende overwegingen het ook eens van Gods kant te bekijken.
  Je kunt oprecht de waarheid zoeken (“een ijver tot God hebben”), maar toch tegelijk onverstandig bezig zijn (Rom. 10:2).
  Zulk “oprecht zoeken” kan God niet bekoren.

  Vanaf het begin van de wereld heeft Hij duidelijk gemaakt wat Zijn bedoeling was.
  Als de kinderen van Noach steeds volgens Zijn Woorden hadden geleefd en de dingen uit de tijd van voor de zondvloed trouw en gelovig aan hun kinderen hadden doorgegeven, en die kinderen weer aan hun kinderen, enzovoorts, zou niemand op aarde ooit Gods nabijheid hoeven te missen.
  Maar wij mensen laten het erbij zitten. Of wij geven onze kinderen de waarheid door en onze kinderen geloven het niet en stoppen de overdracht.
  Het is niet Gods schuld als er iemand verloren gaat!

  En nu heeft Hij, omdat Hij zo genadig en goed is, voor al die ondankbare en ongelovige mensen Zijn eigen lieve Zoon gegeven – en Jezus heeft, omdat Hij ook zoveel van ons houdt, Zichzelf opgeofferd – om toch nog weer mensen, die het niet verdienden, te kunnen redden.

  Met de komst van Jezus en door wat Hij gedaan en gezegd heeft, is alles veranderd.
  En Hij zei: Vertel wat Ik jullie geleerd heb aan alle volken.
  Alle volken moeten deze goede boodschap horen, want alleen door het geloof in de God van de Bijbel – Oud en Nieuw Testament – is redding mogelijk, niet door Allah, Mohammed, Boeddha of wie dan ook.

  En natuurlijk is God groter dan ons kleine verstand.
  Hij is de enige, levende, eeuwige God!
  Hij alleen kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen regels.
  Dus is het best mogelijk dat er ergens in een heidens land iemand door de Heilige Geest tot God roept en behouden wordt. Maar daar moet je niet van uitgaan. Dat is een uitzondering.

  Ik denk ook, dat joden die nooit van Jezus hadden gehoord en in diepe nood gelovig tot God riepen met de woorden uit de Torah, door Hem gehoord werden.
  Nu echter alle joden inmiddels weten wie Jezus is en ook weten wat er over Hem staat in het Nieuwe Testament, kunnen ze niet meer om Hem heen.
  Jezus is niet “los verkrijgbaar” zonder het volk waaruit Hij geboren werd, maar God de Vader is niet “los verkrijgbaar” zonder Zijn Zoon, zodra je over Jezus hebt gehoord.
  Dit geldt ook voor het huidige volk van Israel.
  Jezus zei (tegen joden): “Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Joh. 14:6)

  Als je niet in Jezus gelooft en Hij dus voor je geestelijke ogen “bedekt” is – of je nu jood of Christen bent – laat je Gods Woord voor wat het is. Dit ongeloof is een grote zonde.
  Dan ga je verloren door eigen schuld.
  Want het goede nieuws is, dat God op het gebed die sluier bij je weg wilt nemen!

 4. David zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 14:07

  Hoi Dirk, ik heb je gehoord op Groot Nieuws Radio en heb daarna je site gecheckt. Ziet er goed uit en spreekt me erg aan. De heer Doornenbal heeft inderdaad de Bijbel niet goed gelezen. Er is maar een weg: Jezus. De geest van de antichrist ontkent dat. Succes met je site.

 5. gerrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 14:21

  De wereld zal niet eerder vergaan totdat in alle uithoeken het reddende Evangelie van de kruisdood en opstanding van onze Enige Zaligmaker, Jezus Messias, zal verkondigd zijn.
  Onze hemelse Vader weet al van tevoren wie het Evangelie zullen aannemen en wie niet.
  Dit ontslaat ons niet van de plicht Hem bekend te maken overal waar wij komen.
  God is een rechtvaardig God, dus ook aan Zijn woorden: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”, zal geen enkel woord verloren gaan.
  Jezus is de Enige Weg tot behoud, zegt de Romeinenbrief.

 6. berend zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 14:34

  Ook in het Oude Testament had God aandacht voor de mensen buiten Israel, zoals Job of Ninive’.
  Wel zei Jezus dat bepaalde plaatsen in het verleden, als men Hem zou hebben ontmoet, men tot bekering zou zijn gekomen.

 7. Nel den Hollander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 15:09

  Dank je Dirk, je oordeelt niet, maar laat Gods Woord spreken. We zijn zo gauw geneigd om te zeggen: ïk denk dat God niet….. en dan volgen onze eigen gedachten, maar dan glijden we snel af van die ene weg. Voor mij ben je een grote hulp als er zulke dingen in de media of waar dan ook verschijnen. Laten we vasthouden aan Gods woord, de Bijbel, al begrijpen we nog niet alles.
  Veel zegen bij je werk.

 8. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 15:44

  De aangehaalde “preek” op de conferentie van “New-Wine” dekt m.i. niet de lading van de Bijbelse “nieuwe wijn” volgens Lukas 5:37-38, “En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken (beeld van ons oude, zondige leven); anders zal de nieuwe wijn (beeld van Gods Heilige Geest) de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden”.
  De samenvatting van de aangehaalde “preek” geeft mij eerder de indruk van een “andere wijn”, wat dan weer doet denken aan “een ander evangelie”, waar Paulus ons voor waarschuwt in 2 Korinthe 11:1-15.
  Laten wij inderdaad “de geesten –ten allen tijde– beproeven” en ook ALLES wat door deze of gene gezegd of geschreven wordt ALTIJD toetsen aan Gods Woord!

  Natuurlijk –en gelukkig maar– bepalen wij niet wie er in Gods Koninkrijk binnenkomt. Er zullen ongetwijfeld mensen de hemel beërven, waarvan wij dachten dat ze er ‘vermoedelijk’ niet zouden komen. Terwijl anderen, waarvan wij dachten dat ze er ‘vast wel’ zouden komen, deze hemel niet zullen beërven. God is namelijk niet alleen een God van liefde (die volgens sommigen alle zonden wel door de vingers zal zien), maar ook een verterend vuur, een God Die over degenen die VOLHARDEN in ongeloof, maar ook VOLHARDEN in zonde en ongerechtigheid een hard oordeel zal vellen, lees o.a. Matth. 7:21-23.

  Ezechiël spreekt in hoofdstuk 33:1-20 namens God als hij zegt: “…Zo waar Ik leef, spreekt de Here HERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze (d.i. iemand die zonder God en/of volgens Zijn gebod leeft), maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven,… Als Ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar híj op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden, maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven. Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet… dan zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden, die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden: hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zeker in leven blijven. Uw volksgenoten zeggen echter: De weg van de Here is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is!…” (gedeeltelijk vermeld).

 9. Janneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 16:00

  Dirk,
  Verbazingwekkend hoe “strak” en bijbels je bepaalde zaken aan het papier mag toevertrouwen om ons te onderwijzen, voorzien van de juiste bijbelteksten. Voor ons mag je zo vaak een vingerwijzing tot God zijn. Nu ook weer.
  In de woorden van drs. Doornenbal ontdek ik een geest die aanluit bij de New-Age gedachte… er leiden veel wegen naar Rome. Toch is er maar één weg die leidt tot de zaligheid. Dat is via het kruis, waarin het bloed van de Zoon onze zonden afwast. Hoe kunnen wij tot God gaan en in Zijn nabijheid verkeren, als wij geen Tussenpersoon hebben, die onze zonden heeft afgewassen? God is alleen genadig voor diegene die het onuitsprekelijke offer dat Hij gaf, in de vorm van Zijn Zoon, heeft willen aannemen. Dat is “helaas” de enig weg die God ons via de bijbel bekend heeft gemaakt en daar hebben wij het mee te doen. De rest is mogelijk de wens van ons hart maar geen waarheid.
  Rest voor ons de zware taak om voor die mensen die wij het ook zo graag gunnen te bidden en te smeken voor de Genadetroon van God.
  Ik wens u allen een zegenvolle zondag toe.

 10. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 16:06

  Dit zegt GOD :

  En het zal geschieden dat een ieder die de naam van JHWH aanroept gered zal worden. Want ziet, gij mensenkinderen, IK JHWH BEN de GOD van Israël en van de hemelen en de aarde, en IK JHWH BEN verheerlijkt op een volmaakte wijze in de geboorte en het leven en lijden en sterven en opstaan uit de doden van mijn heilige Messias, Christus Jezus de Here, en Zijn verheerlijking aan mijn rechterhand in de hemel.
  Weet allen dat de naam van Jezus vertaald betekent : JHWH REDT.
  Daarom heb IK JHWH geen andere naam gegeven in welke de mens behouden zal moeten worden dan alléén in de naam van JHWH REDT de Gezalfde, oftewel Jezus de Christus, de Zoon van de levende GOD JHWH.
  IK JHWH BEN.

  Woord van GOD.
  31.07.2010.

 11. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 16:12

  Ik ben het met je eens, het klinkt liefdevol maar het is geen waarheid, ik hoop dat ze hem er op hebben aangesproken.
  Het deed me denken aan onlangs, een overleden bekende die niet geloofde, maar dat de predikant tegen zijn dochter zei: hij komt wel in de hemel. Als hij niet bekeerd is, gaat hij verloren, dat zegt de bijbel.
  De dominee wilde troost bieden maar hij speelde met de waarheid, en wat ik dan zo jammer vind, is dat zo’n kind kan denken: dus als we nou wel of niet geloven, we komen er allemaal, m.a.w leef er maar op los.
  En echt, dit hoor ik te vaak. Misschien kun je daar ook nog eens een stukje over schrijven.

 12. Ineke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 17:23

  Eerlijk gezegd vraag ik me af, Dirk, of u Doornensbals referaat zelf ook gehoord hebt. Want Doornenbal zegt niet dat mensen vanuit hun andere religie ook behouden zullen worden. En ook helemaal niet dat we niet zouden moeten evangeliseren. Juist niet, want wat is er mooier dan over Jezus Christus te vertellen. Maar Doornenbal laat een weg open en ik heb hiervan geleerd dat Gods gedachten hoger zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Laat het liever aan Hem over. Zeker is er geen andere Naam dan die van Jezus Christus door wie wij behouden worden. Dat is ook Doornenbals overtuiging en ik geloof dat er hem geen recht wordt gedaan door zo over hem te schrijven. En dat God op deze manier ook geen recht wordt gedaan.

 13. Maria Caro zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 17:44

  In Rom. 1:20 staat: Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt…….
  Kennelijk kunnen mensen die het evangelie nooit gehoord hebben wel naar aanleiding van de schepping God ontdekken. Ik geloof niet dat er redding is buiten Yeshua om, maar wel dat Hij Zich openbaart aan mensen die oprecht God zoeken (hoe het met het hart gesteld is weet God alleen). Zie alleen al de vele voorbeelden daarvan in de moslimwereld.
  Laat onverlet dat de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle volken er niet voor niks ligt.
  En verder zijn dat ook mysteries die we moeten loslaten. We kunnen erop vertrouwen dat God volkomen rechtvaardig is, dat is genoeg.

 14. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 19:17

  Beste Dirk,
  Gelovigen die een dergelijke sentimentele visie op na houden dat God buiten
  Jezus behoudenis geeft, kennen in feite God niet. Eigenlijk is het een zoveel-
  ste dwaling die gebaseerd is op menselijke gevoelens en niet op het woord.
  Zij kennen niet Gods handelen in hun persoonlijk leven en zijn blijkbaar niet
  genoeg getuchtigd om Gods woord te vrezen. Het gebod is heilig en goed.
  En laten wij meer uit zijn op Gods eer dan de eer van mensen door het woord
  recht te snijden.

  Groeten van San

 15. anne-marie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 19:44

  Beste Dirk,

  Ik ben heel blij met je nieuwsbrieven ze staan altijd vol van wijsheid en bemoediging. Het houdt ons scherp !
  Héél véél van God’s zegen bij je werk…..

 16. Jenny de Haan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2010 om 21:23

  Ik lees van mensen die in Islamitische landen wonen, dat ze Jezus ontdekken via de Koran (Issa). Het duurt vaak een tijd voordat het duidelijk wordt bij deze mensen hoe het zit. Echte oprecht zoekende mensen worden zich steeds meer bewust van hun zonden en komen daarmee in het nauw in hun huidige religie. Ze roepen tot Allah want ze weten niet anders. Toch geloof ik dat de Heilige Geest al in deze mensen bezig is en uiteindelijk denk ik dat God ze dan ook verder zal leiden tot ‘de Volle waarheid’. In die tussenfase kan het gebed echter al wel oprecht zijn. Ik geloof dat God zulke harten ziet en dat het hem behaagt. Daarom is zending zo belangrijk. Ik ben het met Dirk eens als hij zegt dat Jezus de enige weg tot behoud is. Ik vind het van het RD een beetje kort door de bocht om Robert Doornenbal neer te zetten als een soort dwaalleraar. Misschien heeft hij het bedoeld zoals ik het hierboven heb geschreven. De bijbel spreekt ook over het feit dat degene die de weg geweten hebben met dubbele slagen geslagen zullen worden.
  God’s oordeel over de ‘niet-wetenden’ is dus in elk geval milder. Soms milder dan ons oordeel. Het is m.i. niet belangrijk om te weten hoe God precies zal oordelen en of mensen wel of niet behouden zijn maar ons des te meer bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid om het Evangelie uit te dragen.

 17. Ineke zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2010 om 1:21

  Hallo Dirk, het is goed dat je Gods Woord laat spreken! Het is niet aan ons om te oordelen maar de bijbel is duidelijk toch! Goed dat je dit ook onder de aandacht brengt! Ik wens je van harte Gods zegen bij alles wat je doet! Dankjewel voor het delen van je mening en voor de mogelijkheid te reageren.
  Ik zal altijd achter Israël blijven staan en ik ben heel blij met je nieuwsbrieven!
  Wees gezegend in je werk….

 18. j.p.bottema zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2010 om 14:10

  Arglistigheid bestaat al net lang als de duivel rond gaat als een briesende leeuw. Wij, allen, dus ook ik zelf moeten er ten alle tijden voor waken om zelf ook niet arglistig te zijn wanneer het goed uitkomt.
  Het onmogelijke, de leugen, met het mogelijke, de waarheid te vermengen is voor de Here een gruwel.
  Dirk, ik hoop dat je d.m.v. je nieuwsbrief je lezers SCHERP houdt tot in lengte van dagen.
  Jelle

 19. geertruij zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2010 om 15:49

  In sommige reacties heb ik gelezen dat het niet belangrijk zou zijn om te weten hoe God zal oordelen. Maar hoe kunnen zij dan het evangelie op de goede manier doorgeven, als zij niet weten hoe God straks zal oordelen? Er staat geschreven: In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de DE WAARHEID waardoor zij gered hadden kunnen worden. Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij de Waarheid niet geloven, maar met genoegen onrecht accepteren.(2 Thes. 2:10-12) En Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en Het Leven. Verder wil ik iedere dwalende ziel erop wijzen, dat Johannes 3:16 niet stopt bij een ieder die in Hem (Jezus) gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. In vers 18 staat: “Maar wie niet in Hem (Jezus) gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon Yeshua Ha Mashiach. Wanneer jullie dus teksten aanhalen die de schijn hebben dat God niemand verloren zal laten gaan, doen jullie er goed aan de een en twintig oordelen, die tijdens de grote verdrukking over de wereld zullen gaan, die staan geschreven in het boek Openbaring van Jezus Christus, waarin het gaat om 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen, is 21 oordelen. Ik zeg daarmee niet dat God daar plezier in heeft. Dat denk ik niet. Maar ik zeg wel dat er verschillende keren geschreven staat: “en de mensen zij bekeerden zich niet.” Denkt Drs. Doornenbal nou echt dat zulke mensen in de hemel zullen komen, omdat ze boeddha hebben aangeroepen of welke andere afgod dan ook? In Op. 21:8: “Maar de lafaards, de ongelovigen, de mensen van wie Ik God walg, de moordenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers staat wat anders te wachten: Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. vers 27b Alleen de mensen die in het levensboek van het Lam staan, die mogen de stad (d.i. het hemelse Jeruzalem) binnengaan. Dirk, ik wens je goede gezondheid en veel van de Heilige Geest in je werk en je persoonlijke leven.

 20. Anonyma zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2010 om 17:55

  Romeinen 2 :
  13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

  Naar mijn bescheiden mening is dit terrein, waarop wij ons niet behoren te begeven, alleen de Heere God kent aller hart en aan Hem (Christus) is het oordeel.
  Hij wil niet dat één verloren gaat maar dat allen tot erkentenis der Waarheid komen.
  Daarom zijn tienduizenden zendelingen uitgegaan.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=Du44RXnXjUM

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=M19g4KtVAGQ

 21. Anneke zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2010 om 18:23

  Beste Dirk, dank je wel, dat je de dingen die je hoort, durft te toetsen aan de Bijbel, zonder dat je de mens zelf veroordeelt. In je schrijven destijds in de Visie, heb ik dit altijd gewaardeerd in jou. Er kwam vaak kritiek op, van mensen die het er niet mee eens waren en je te “fanatiek” vonden. Ik moet denken aan wat Jezus zegt in Zijn Woord: “Zal ik nog geloof vinden op aarde, als ik terug kom?”
  Jij wilt mensen waarschuwen om alles wat ze horen, te toetsen aan de Bijbel. In de Bijbel staat niet alleen het verhaal van de moordenaar aan het kruis, die met Jezus in het Paradijs zal zijn. Ook het verhaal van Johannes de Doper, die roept in de woestijn: “mensen bekeer je”. Ook dit staat in de Bijbel. Jezus zegt tegen zijn discipelen: “Maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Als wij dicht bij de Heer blijven, ons blijven richten op Hem, alles wat we horen aan de Bijbel toetsen en in Zijn liefde blijven, dan zal de Heilige Geest ons de waarheid openbaren. Nogmaals bedankt voor het doorgeven en op de wijze waarop je dit gedaan hebt. Ik wens je Gods zegen toe en hoop nog veel van je te horen.

 22. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 7:17

  Vreemd zoals in een discussie er iemand woorden in de mond gelegd worden die hij niet gezegd heeft. Over mensen die Jezus afwijzen is de Bijbel heel duidelijk. Waar komt dan nu zo’n opmerking vandaan alsof er gezegd zou zijn dat niemand verloren zou gaan… Het is iemands naam schaden en ik geloof dat kwaadsprekerij net zo erg is als doodslaan of echtbreuk.
  Er is maar een Redder en Verlosser en dat is Jezus Christus en aan een ieder van ons is die opdracht gegeven: Jezus Christus te aanbidden als onze Redder en Verlosser en die boodschap over de hele wereld te verkondigen.
  Maar als Jezus bijv. zegt in Luc 3,8:
  “Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!” dan leer ik daaruit dat God vrij is om op Zijn manier te handelen en dat wij Gods opdracht serieus moeten nemen om vruchten voort te brengen en ik begrijp daar zelfs uit dat, als wij onze opdracht niet serieus nemen, God niet afhankelijk is van wat wij niet doen of nalaten, maar dat Hij vanuit Zijn Almacht dingen kan doen die mijn verstand te boven gaan. “…God kan zelfs uit stenen kinderen verwekken…”
  En dit respect voor God dat was wat ik ook in Doornenbals lezing hoorde.
  Iemand hierboven schreef: ‘zulke mensen (Doornenbal?) kennen God niet.’
  Ik voel me als Job… en leg de hand op mijn mond…
  En ik kan alleen maar heel erg dankbaar zijn dat wij een God hebben die ons ook onze grote woorden vergeeft. Alleen uit genade, door het zoenbloed van onze Here Jezus Christus!

 23. Verheul zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 10:00

  De bijbel roept op tot waakzaamheid juist in deze eindtijd waarin wij leven.
  Valt mij wel op, als mensen met een bepaalde titel iets zeggen “dan is dat de waarheid” bij veel mensen. Nicodemus, overste der joden een Farizeeër, zelfs een leraar, Jezus moest tegen hem zeggen: IK zeg u, Nicodemus, indien gij niet werderomgeboren wordt, kunt gij het Koninkrijk Gods niet zien.
  Nadenken over God, Jezus, is niet voldoende, er moet meer gebeuren: “overgave” en “belijden”.

 24. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 11:00

  Hoe zit dat met een zwaar verstandelijk gehandicapte die dit vermogen mist?

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 14:10

  Ik vraag me af hoe Robert Doornenbal het dan beziet dat bijv. moslims Jezus alleen erkennen als één van de profeten en dat Jehova’s geloven dat Jezus niet aan een kruis gestorven is maar aan een paal. Men kan toch niet de bijbel naar de hand van de mens zetten. Ik geloof dat Gods Woord van A tot Z waar is. Ook daar heeft Doornenbal een probleem. Moslims geloven dat dit Boek vervalst is en dat door de vermeende openbaring van de engel Gabriel aan Mohammed allah heeft laten zien dat dit Boek en alle andere boeken/geschriften allemaal vals zijn en verzonnen door mensen. Alleen de koran bevat volgens hen de waarheid.

  Wat ik wel geloof is dat God in Zijn oneindige goedheid niet wil dat mensen voor eeuwig verloren gaan maar sommigen willen niet van de Waarheid weten zoals bijv. die paleontoloog in Zuid Afrika die (zoals ik reeds bij een ander onderwerp geschreven heb) vol blijft houden dat wij van de apen afstammen en prof. Straus voor dom en gevaarlijk en belachelijk uitmaakt omdat deze aan het Woord van God vast wil houden. Voor de duidelijkheid voeg ik er nog een link bij zodat u kunt zien dat ook in dat land er van die vreemde personen zijn die Gods Woord geheel in twijfel trekken. Omdat deze willens en wetens niet van God willen weten geloof ik dat deze verloren zouden kunnen gaan. Ik schrijf ‘zouden’ want is daar ook niet Saulus die Paulus is geworden. Het is niet helemaal een vergelijking maar ik hoop toch dat ik de parallel enigszins heb getrokken. Die paleontoloog vervolgt natuurlijk niet prof. Straus maar maakt hem wel belachelijk. “Want geloof jij niet dat we van de apen afstammen, wat dom en belachelijk zeg”. Met andere woorden zegt die paleontoloog: “Man ga toch eens met je tijd mee, je loopt helemaal achter”.

  https:\/\/afrikanervolksparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3771:boekevat-christene-verwerp-evolusieleer&catid=46:boekevat&Itemid=43

 26. br.Antoon Koornstra zegt: zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 15:09

  Beste br Dirk, heel hartelijk dank voor jouw duidelijke visie op de rede van br. Doornenbal. Ik verbaas mij niet zo snel meer, er zijn zoveel die “water bij de wijn” doen. Laten we nooit de noodzaak van Bekering die tot Wedergeboorte leidt verloochenen! Het luistert nauw, in Matth. 7:22 en 23 waarschuwt Jezus er ons voor om geen naamchristen te zijn: Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam boze geesten uitgedreven, en in Uw naam vele krachten gedaan ? En dan zal Ik hen openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gij werkers der goddeloosheid !

  Broeders, zusters, beste lezer(es), het luistert nauw met wat we geloven en belijden. De apostel Paulus is in Rom. 8: 9 zeer duidelijk: Indien iemand de Geest van God niet heeft, die behoort Hem (Jezus) niet toe ! De Heilige Geest geeft ons de zekerheid van eeuwig behoud, en van het kindschap Gods. Dit geldt voor alle gelovigen, uit welke religie of godsdienst afkomstig ook. Voor zeer veel kerkgangers in ons land is geloof zekerheid, en het in bezit zijn van de Heilige Geest een onzekere factor. God neemt met minder niet genoegen. Ik heb ontdekt dat zij die een radicale Bekering hebben mee gemaakt hier veel duidelijker in zijn. Zij zouden de rede vanwege de onderscheiding des Geesten direct herkennen als onbijbels! Ga zo door br Dirk, ondanks alle vrijzinnige tegengeluiden, is dit een groot probleem.
  Br Antoon Koornstra

 27. Frens zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 19:56

  Hallo Dirk,

  Doornenbal ‘ken’ ik van de CHE als lesgevend docent daar. Hij is/was bezig om te ontdekken of via andere religies al ‘iets’ van God is meegeven of heengewezen wordt naar God. Dat is mogelijk aangezien God mensen Zijn koninkrijk binnenhaalt, het is Zijn werk, Zijn glorie. Ik zie zeker een bewogenheid (bij deze predikers) met de mensen die wellicht eeuwig verloren gaan, maar dit soort ‘prediking’ leidt in veel gevallen tot alverzoeningsleer en erger. Gewoonweg om de simpele reden dat mensen nu tot God kunnen komen door die Ene naam, Jezus! De weg is bekend, het heil is ons geopenbaard. Daar mogen we niet aan tornen alle andere wegen zijn wegen naar de hel. God zorgt ervoor dat degene die gered moeten worden gered zullen worden!!

 28. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2010 om 20:50

  De spirituele zoekende mens zal uiteindelijk moeten ondervinden dat er geen andere weg tot behoud zal zijn dan de Weg via het Kruis. Jezus Christus dus!!
  Er zijn vele manieren om tot God te komen; er is echter maar een Deur die echt werkelijk open gaat; Jezus Christus, Hij is die Deur. Is die geopend dan ben je Bij God. Pas bij dat besef zal men werkelijk God gaan ontmoeten en echt leren kennen. Jezus aanvaarden is God kennen. De moderne gelovige is op zoek naar een godsbeeld dat voldoet aan zijn/haar wensen. God als persoonlijk assistent, brenger van voorspoed en geluk. Maar die bij tegenslag verdwijnt uit het geloofsleven. Zo’n God bestaat alleen bij de moderne spirituele zoekende. Wie God wil kennen via Jezus leven, lijden en sterven en Hem aanneemt als Heer zal pas werkelijk God leren kennen.

 29. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 augustus 2010 om 6:54

  Jezus is de deur, het enige fundament, vrijspraak is 100% genade. Maar als we goed de beschrijving van het eindoordeel in de bijbel bestuderen dan zien we dat we ook nog door de deur kunnen (Jezus) op de laatste dag. Onze Heiland is niet gekomen om dit tijdelijke aardse lichaam van de dood te redden, maar ons geestelijk deel, onze ziel. De definitie van leven en dood in de bijbel heeft dan ook voornamelijk betrekking op ons geestelijk deel. Beschouwen we dan Matteüs 25 en Openbaring 20 t.a.v. het eindoordeel dan zien we dat hier alléén de (geestelijk) doden in het oordeel komen. Zij die goede werken hebben gedaan (de schapen) worden alléén beoordeeld op hun werken, en krijgen alsnog een uitnodiging om het Koninkrijk binnen te gaan, door de deur (Jezus), en dienen daardoor alsnog te buigen voor het Lam, de Koning der Koningen. Als de enige optie voor deze groep, die in dit leven niet voor Koning Jezus hebben gebogen, de poel van vuur zou zijn, dan heeft een (eind)oordeel op basis van hun werken weinig zin. Dit laatste aanbod van genade voor de (geestelijk) doden, ‘hen die eertijds ongehoorzaam waren’, heeft ook plaatsgevonden bij Jezus eerste komst, toen Hij in het dodenrijk afdaalde (1 Petrus 3:18-20). Oneindige genade, die elk menselijk begrip te boven gaat. Maar nog steeds geldt: Jezus is de deur, de enige weg tot behoud. Meer informatie in de studie ‘God’s oordelen, de kracht van Zijn liefde’ is te vinden op onze website.

 30. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 18:25

  De Hindoe Mahatma Ghandi (1869-1948) heeft het volgende gezegd:
  “Jullie christenen hebben een geschrift onder jullie hoede dat genoeg dynamiet bevat om heel de beschaving op te blazen, de wereld op zijn kop te zetten en vrede te brengen aan een door oorlog verscheurde planeet. Maar
  jullie gaan met de bijbel om alsof dit boek slechts een stuk literatuur is. ”
  Van Mahatma Ghandi is ook bekend dat hij de “zaligsprekingen” dus Mattëus 5:1-12 uit de Bijbel gelicht heeft om India zonder militair of politiek geweld tussen Groot-Brittannie en diens kolonie naar onafhankelijkheid te leiden.
  India had eigenlijk Hindoestan moeten heten. Dit heeft de Indiase regering geweigerd, omdat dan het Hindoeïsme de staatsgodsdienst had moeten worden. Nadat in augustus 1947 de Engelse ambtenaren en troepen India en Pakistan hadden verlaten, zijn er wel bloedige conflicten uitgebroken tussen Hindoes en Moslims, maar dit waren interne religieuze geweldplegingen.

 31. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 20:32

  Jezus herkende het “zoekende hart” van de Samaritaanse vrouw, wat blijkt uit haar EERSTE vraag aan Jezus. Ze vroeg niet: “Hoe weet u dat allemaal”, maar ze vroeg als eerste: “Waar moet ik aanbidden?”…… Daarmee was ze nog niet gered, maar ze werd na het antwoord van Jezus een krachtig getuige in haar dorp….. Zij was het evenbeeld van een “zoekende” (en zondige!!) vrouw, maar herkende Jezus als de Zoon van God, werd “aangeraakt” en ging het iedereen vertellen!! DAT is de weg!! Eerst zoeken, dan Jezus ontmoeten en dan getuigen van je grootste ontdekking!!

 32. Janet zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 augustus 2010 om 11:36

  Eens met Dirk. Waarom moesten de apostelen niet alleen in Israël blijven, maar ook het evangelie aan de heidenen verkondigen? Omdat er maar één weg is, Jezus Christus.

  Wat Doornenbal verkondigt, neemt de noodzaak weg om de wereld in te gaan en het Evangelie te verkondigen. En dan nemen we de opdracht van Jezus in Mattheüs 28 niet serieus: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’

 33. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2010 om 14:43

  Wat jammer dat zovelen hier hun – soms harde – oordeel over de toespraak van Robert Doornenbal geven op basis van een – mijns inziens – onevenwichtig verslag in het RD, en de samenvatting ervan in dit artikel.
  Ik ben bij die lezing geweest – ik heb mee geapplaudiseerd – en ik heb gehoord met hoeveel aarzeling Robert zijn verhaal bracht, zonder dit te presenteren als de waarheid. Maar als een mogelijkheid die hij serieus overwoog en die hem ruimte bood.

  Maar wel met heel veel zorg onder woorden gebracht en Bijbels onderbouwd. Zo stelde hij dat ook de heidenen die mogelijk gered zouden worden, dat alleen worden doordat de genade van Jezus hun toegerekend zal worden – zoals die ons àllen toegerekend moet worden. Ook geeft hij aan waarom er zijns inziens nog wel degelijk geëvangeliseerd mag en moet worden. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Het is makkelijk om op basis van een deel van een toespraak een oordeel te vellen over de (on)bijbelse boodschap die iemand brengt. Velen van u menen te weten wat Robert Doornenbal heeft gezegd, op basis van een samenvatting van een artikel over die toespraak. Wie van de reageerders heeft de toespraak beluisterd of Robert om toelichting gevraagd? De toespraak is overigens te bestellen via https:\/\//www.geluidsopnames.nl . Ik zou zeggen: luiste eerst eens en oordeel daarna.

 34. will bais zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 15:53

  @ineke baron,
  de Here Jezus heeft mij er zelf woordelijk van verzekerd dat mijn gehandicapte zoon behouden zal worden.
  Want “zalig zijn de armen van geest, voor hen is het koninkrijk van God”.
  mvg, will

 35. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 19:14

  Will, er is daarover bij mij ook geen enkele twijfel.
  In Gods ogen is hij volmaakt. Door Jezus Christus.
  Mooi om zo naar je kind te mogen kijken hé.
  God zij met jullie en met ons allen.

 36. Tim zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 februari 2011 om 13:37

  Dag Dirk en anderen,

  Het is ondertussen een tijd geleden, maar ik wil hier toch nog graag op reageren. Al ben ik niet bij zijn toespraak geweest, ik ken Doornenbal persoonlijk en heb regelmatige gesprekken met hem gehad over deze en andere onderwerpen.

  Een aantal anderen zeiden het ook al, maar het RD en dit artikel van Dirk geeft helemaal niet goed weer wat Doornenbal over dit onderwerp gezegd heeft en denkt. Hij gelooft niet in ‘alverzoening’, gelooft niet dat iedereen die maar een beetje zoekt gelijk gered is, etc.

  Ik heb Doornenbal later gevraagd wat hij nou hierover dacht en hij heeft het me ongeveer zo uitgelegd:
  “Stel, een vrouw in een uithoek van Azie is oprecht en met volle overgave op zoek naar God en bid regelmatig met een oprecht hart tot God in haar eigen taal. Er is nog nooit een christen in de buurt geweest en weet dus niets van de bijbel, Jezus of de christelijke God. Wat ze wel kent is de religie waar ze mee opgegroeid is en ze zoekt naar God op de beste manier die ze weet: oprecht, eerlijk, vol overgave en volledig bewust van haar eigen beperktheid.”

  Wat Doornenbal zijn punt is, is dat hij twijfels heeft bij het (menselijke) oordeel dat omdat deze vrouw Jezus niet kent dus automatische linea recta naar de hel gaat. Hij betwijfelt dat omdat hij God kent als een liefdevolle God die naar de harten van mensen kijkt. Die vrouw heeft totaal geen kennis van Jezus en kan die ook absoluut niet hebben. In dergelijke situaties kan hij zich goed voorstellen dat Gods genade groter is dan wij met onze hardnekkige gedachten.
  Het zogenaamde ‘tegenargument’ dat uiteindelijk overal het evangelie verkondigd wordt snijdt totaal geen hout. Het is een feit dat er alleen op dit moment al meer mensen zijn die nooit van Jezus hebben gehoord dan die wel van hem hebben gehoord. Geeft God hun totaal geen kans? Zijn ze geboren voor de hel? In de lijn van de bijbel ben ik er van overtuigd dat God’s genade groter is dan dat.
  Hoe dat er dan precies uit ziet dat weet niemand. In tegenstelling tot sommign hier erkent Doornenbal heel duidelijk dat hij niet weet hoe God oordeelt. Juist daarom wil hij niet mensen op voorhand al uitsluiten.

  Dit is een totaal andere situatie dan iemand die WEL van Jezus heeft gehoord maar Hem heeft verworpen. Doornenbal is daar heel duidelijk in geweest: hij gelooft absoluut dat Jezus de ENIGE weg tot God is!

  Het verschil zit ‘m in het feit hoe je dat precies ziet. Is iemand die een bepaalde Hebreeuwse naam niet kent automatisch verdoemd? Wil God dat we een NAAM dienen? Nee, natuurlijk niet. God wil dat we HEM dienen.
  Waarom zou ‘door Jezus’ alleen maar kunnen betekenen dat we die Naam gebruiken? Elk land heeft toch zijn eigen woord voor Jezus? Wil je werkelijk geloven dat mensen veroordeeld worden omdat ze een andere naam geleerd hebben gekregen?

  Is dat water bij de wijn doen? Nee. Dit is hetzelfde geloof als dat we leren van de bijbel en van de HG. God vraagt immers geen naamgeloof of een boekreligie. Het aanhangen van dogma’s is NIET wat Jezus van ons vroeg of waarom Hij naar de aarde kwam. In de bijbel is er geen enkel persoon gevonden die rechtvaardig wordt genoemd omdat hij het juist theologische antwoord aanhangt, maar wel om geloof in God in combinatie met barmhartigheid, eerlijkheid, liefde, etc.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden