Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontsnappingsroute naar de hemel (2) (41 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 augustus 2010, 21:43 door Dirk A A

Het commentaar van vorige week (Ontsnappingsroute naar de hemel) heeft zeer veel reacties opgeroepen. Zo’n dertig reacties kunt u vinden onder dat artikel. Daarnaast kreeg ik ook nog een behoorlijk aantal e-mails. Vanwege het cruciale belang van dit onderwerp ga ik er nu verder op in.

De kernvraag luidde: Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen?
En we kunnen het nog uitbreiden, wat sommige mensen ook aangaven: is het mogelijk dat mensen die nergens in geloven, maar zeer voorbeeldig leven, behouden kunnen worden, op grond van hun goede werken? We kennen vast allemaal voorbeelden van mensen van wie we zeggen: daar kunnen veel christenen een voorbeeld aan nemen. Misschien wel in onze eigen familie, ons eigen gezin.

En zeker, we zouden wel willen dat iedereen gered wordt en in de hemel komt. En ook de Here wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Maar de werkelijkheid is dat velen de Here Jezus afwijzen.

1. Eerst de vraag: Kan God mensen uit andere religies redden?
Jazeker! Dat stel ik met grote nadruk. Ik wil daar een paar voorbeelden bij noemen om het duidelijk te maken.
Allereerst uit de islam, maar dat kan net zo goed uit een andere religie zijn. Ik zeg het wel eens zo: het lijkt alsof God, in deze tijd, zo kort voor de wederkomst van de Here Jezus, mensen in andere religies nog een laatste, ultieme kans geeft om tot geloof te komen. Denk aan de moslim, die in een nacht een droom heeft, waarin de Here Jezus aan hem verschijnt. Vervolgens gaat die moslim op zoek naar Degene Die hij in die droom ontmoette. Wanneer hij dan, door Gods Geest geleid, uitkomt bij de Here Jezus en tot geloof in Hem komt, dan wordt hij 100 procent zeker gered.

Ik denk ook aan die twee Joodse rabbi’s. Op een nacht verscheen de Here Jezus aan hen, in een droom. ‘Ik ben de Messias, Die al is gekomen en terug zal komen.’ Ze wisten het niet van elkaar, maar ze gingen allebei naar de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, om er een Nieuwe Testament te halen. Ze wilden meer weten over Degene Die aan hen verschenen was. En allebei zijn ze tot geloof in Hem gekomen. Zij zijn gered voor eeuwig.

God redt mensen uit andere religies, maar al die andere religies leiden uiteindelijk naar de hel. Er is maar één weg naar God, naar de hemel en dat is de Here Jezus Christus, Die van zichzelf getuigt dat Hij dé Weg is (Johannes 14:6).

2. Dan de vraag: Zullen mensen, die een andere godsdienst dan het christelijk geloof aanhangen, vanwege hun oprecht zoeken gered worden?
Iemand zal niet gered worden op grond van zijn zoeken. ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen,’ zegt Gods Woord overduidelijk in Hebreeën 11:6.
Tegelijk lezen we in Mattheus 7:8: ‘Een ieder die zoekt, zal vinden’. Maar hoe zullen mensen in andere godsdiensten God kunnen vinden? Daarom is zending en evangelisatie zo belangrijk. Dat mensen in andere godsdiensten, en mensen die nergens in geloven, over de Here Jezus horen. ‘Want hoe zullen ze in Hem kunnen geloven van wie ze niet gehoord hebben’, lezen we in Romeinen 10:14.

3. Vervolgens: Hoe zit het met mensen die voorbeeldig leven? Komen zij in de hemel?
Een voorbeeldig leven is niet voldoende om in de hemel te komen. Al zou iemand zo leven dat hij of zij door heel de wereld geëerd wordt om zijn of haar goede werken, maar niet in de Here Jezus gelooft, dan is behoud niet mogelijk.
Het is zelfs mogelijk dat iemand wonderen heeft verricht, mensen heeft genezen, en in de Naam van de Here Jezus heeft geprofeteerd en toch de hemel niet binnen mag gaan. Het beslissende punt is of zo iemand de Here Jezus kent, misschien beter gezegd: of de Here Jezus hem of haar kent. Mattheus 7:21 – 23 zegt de Here Jezus immers: ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van Mijn hemelse Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’

Weet u, het grote gevaar dreigt dat we loslaten wat Handelingen 4:12 zegt, dat er slechts één Naam onder de hemel gegeven is, waardoor we behouden moeten worden, en wel de Naam van de Here Jezus. Dat geldt voor alle mensen.

Wanneer we openingen gaan bieden voor mensen die goed leven, of die oprecht naar God op zoek zijn in bijvoorbeeld het boeddhisme, hindoeïsme, de islam of welke religie dan ook, dan zetten we de deur open naar de alverzoening. Dan begint het met een enkeling die wellicht behouden wordt en dan eindigt het in de overtuiging dat God zo vol van liefde en vol van genade is, dat Hij niemand verloren zal laten gaan.
Kortgeleden werd ik op zondagmorgen nog aangeklampt door iemand die zei: ‘Iedereen komt in de hemel, de Here laat niemand verloren gaan.’ Dat is een leer die haaks staat op de boodschap van de Bijbel en het is belangrijk daar stelling tegen te nemen.

Laten we vasthouden aan het Woord van God en daar alles aan toetsen. ‘Beproeft de geesten of ze uit God zijn’ (1 Johannes 4:1). De oproep van Here Jezus is duidelijk: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Marcus 1:15). Die boodschap moet wereldwijd klinken, opdat nog velen tot geloof in de Here Jezus zullen komen en gered zullen worden.

Dirk van Genderen

41 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 9:16

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Ik geef het door zoals het tot mij kwam. In de nacht van 7 augustus werd ik klaar wakker.
  Twist met de HEER (nou ja). Wat ik hoorde en zag was vreselijk.
  Boven Amsterdam was de lucht vol met vuur en een soort zwavel of zo
  Geschreeuw en gehuil en gevloek.
  HET OORDEEL van JHWH kwam.
  Een Woord voor de kinderen van JHWH: RECHTVAARDIG en HEILIG IS DE HEER, zegt DE GEEST tot de Gemeente.
  EEN WOORD van de HEER: Amsterdam, Amsterdam; eens JERUZALEM van het Westen. Nu BABEL en SODOM gelijk.
  Men heeft WELLUST gekroond tot koning.
  Wellust uit Sodom gezaaid, men zal oogsten de plaag en het OORDEEL over Sodom.
  MIJN geduld is op, ZEGT DE HEER.
  Let op, MIJN kinderen, houd je vast aan MIJ. HET OORDEEL over Amsterdam komt ONVERWACHT, ZEGT DE HEER.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot DE GEMEENTE ZEGT.

  Dirk, ik was stuk hiervan, mijn hart huilt, maar ik moest het aan je doorgeven.

  Allen shalom in YESHUA HA MASSJIACH.

  Jullie br. Lou.

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 10:49

  Beste Dirk

  Er is inderdaad maar EEN Naam gegeven waardoor we behouden worden. We kunnen geen openingen bieden aan mensen die goed leven en misschien wel (wat natuurlijk prijzenswaardig is) zich inzetten voor de naaste.

  Je weet dat er de laatste tijd nogal wat te doen is over de vraag of de islam nu een godsdienst is of een ideologie. Welnu, een moslim geeft op deze vraag antwoord via bijgaande link.

  https:\/\/www.refdag.nl/nieuws/islam_ideologie_of_religie_1_495209

 3. Aalt Pruis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 15:04

  Br. Dirk,
  Als mensen behouden zouden worden die voorbeeldig leven en andere godsdienst aanhangen en dat uit volle overtuiging doen, dan konden er beter maar geen zendelingen meer naar toegaan, want ze komen er toch wel, zonder de blijde boodschap. Geen andere Naam dan de Naam van Jezus.

 4. ank zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 16:03

  Beste Dirk,
  Ik kan nergens in de bijbel vinden dat God ons opdraagt om over dit onderwerp (wie er wel of niet in de hemel komt) te spreken. Wij zijn geroepen om Zijn wil te doen en het woord te verspreiden.
  Het oordeel dienen we aan God over te laten. Als wij ontsnappingsroutes gaan bedenken, worden we lui in het uitdragen van het woord. Dat moet ons besef zijn dat een ander verloren gaat als hij het woord niet hoort en door Gods Geest overtuigd wordt dat het de waarheid is. Bidden dus en gaan.

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 16:09

  Beste Dirk,

  Ben het geheel met je eens.
  Ik maak me al langere tijd zorgen over de vele verschillende visies/interpretaties over de inhoud van de Bijbel. Tegenwoordig volhardt bijna iedereen in de eigen visies, zowel predikers alsook ‘gewone’ gelovigen. Er zijn zoveel verschillen over inhoud/beleving, en dat is m.i. NIET Bijbels. We moeten inderdaad alles toetsen aan Gods Woord, maar ook –bij verschillen in inzicht (tussen oprechte gelovigen wel te verstaan)– de Here raadplegen welk inzicht naar ZIJN wil en ZIJN waarheid is.
  Natuurlijk, we kennen allen nog maar “ten dele”. Daarom hebben we elkaar ook nodig. De één ontvangt Gods wijsheid hierin de ander daarin. Maar niet alle meningen/visies zijn “openbaring van Gods Geest”, al beweren velen van wel. Het kan toch echt niet zo zijn dat bijv. kinderdoop of volwassendoop BEIDEN door God als Zijn waarheid zijn ingegeven.
  Hetzelfde geldt bijv. voor homofilie of echtscheiding èn hertrouwen. De ene prediker zegt dat het mag (en geeft hun zelfs zijn zegen), de ander zegt dat het niet mag. Maar, het gaat er niet om wat mensen zeggen, maar wat GODS WOORD zegt. En bij twijfel: Met zijn allen op de knieën om God te vragen het verlossende Woord (dus: ZIJN wil en ZIJN waarheid in deze) tot ons te spreken!! Al moeten we dan wel eerst met zijn allen gaan geloven dat God ook heden nog HOORBAAR tot ons wil spreken.
  De grootste tegenstelling is volgens mij het antwoord op de vraag: “Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6”? Een grotere tegenstelling is volgens mij niet mogelijk. Het ene deel van de christenen antwoordt dat het de antichrist is (of: satan/de duivel, de valse profeet, of wie dan ook uit het rijk der duisternis). Het andere deel antwoordt: Het is de Here Jezus Christus (of: één of meer gelovigen geleid door Gods Geest).
  En allen zeggen (en menen oprecht) door Gods Geest geleid te worden bij het antwoord!? En dit kan dus echt niet. Er is maar één antwoord mogelijk, en Gods Geest zaait geen verwarring, dat doet de satan! God wil dat wij de WAARHEID (Zijn PLAN met ons en de wereld) ONTDEKKEN. Hier moeten wij oprecht om bidden. En dan zal God ons –door Zijn Geest– Zijn WAARHEID (Zijn PLAN) ontvouwen. Er staat niet voor niets geschreven: “Hij (d.i. Gods Geest) zal ons in AL de WAARHEID leiden” (zie Joh. 16:13a).
  Wij christenen zouden –met zijn allen– bij elk verschil in inzicht moeten (willen) gaan bidden om ZIJN stem daarin te willen verstaan. Opdat het echt gaat worden: één Lichaam, één leer, één geloof etc., nodig en gewenst volgens o.a. Efeze 4:1-5.

 6. Anonyma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 16:44

  Hopelijk vindt br. Dirk v G het goed, dat ik mijn commentaar van vorige keer nog een keertje plaats.
  Vooral vanwege de links, die ik erbij voegde omdat velen tegenwoordig in de ALverzoening geloven, hoewel die links niet nodig zijn, want:
  “Zij hebben Mozes en de Profeten, naar hen moeten zij luisteren, als zij naar hen niet luisteren zullen zij zelfs niet luisteren naar Iemand Die uit de doden is opgestaan.”

  1 augustus 2010 @ 17:55
  Romeinen 2 :
  13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

  Naar mijn bescheiden mening is dit terrein, waarop wij ons niet behoren te begeven, alleen de Heere God kent aller hart en aan Hem (Christus) is het oordeel.
  Hij wil niet dat één verloren gaat maar dat allen tot erkentenis der Waarheid komen.
  Daarom zijn tienduizenden zendelingen uitgegaan.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=Du44RXnXjUM

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=M19g4KtVAGQ

 7. jacqueline zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 17:08

  Iik geloof in een liefdevolle God! Er zijn een aantal vrienden van mij (op jonge leeftijd) overleden die helaas niet de keuze voor Jezus hadden gemaakt.
  ik geloof persoonlijk dat we na onze dood nog de kans krijgen om voor Jezus te kiezen.
  Shalom en groet,
  Jacqueline

 8. Josh zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 18:19

  Als Jezus Zelf in de bijbel zegt dat er niemand tot de Vader komt dan door Hem, dan is dat toch de enige waarheid? Dan kunnen wij onze menselijke interpretaties erop loslaten, maar de bijbel is zeer duidelijk, lijkt mij en dan is er geen ruimte voor eigen inbreng.

 9. Janneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 21:15

  Dirk,
  Dank je wel dat je tijd en energie wil steken in eeuwigheidszaken om ons te leren. Het geeft ons de mogelijkheid nu het nog kan, te onderzoeken wat de bijbel nu werkelijk leert. Alsof God door jouw woorden ons aanspoort te onderzoeken dat wat wij geloven ook van God is.

  Broeder Lou,
  Wat een aangrijpende droom heb je gehad. Als je dit stelt in het licht van de activiteiten die vandaag plaats hebben gevonden in Amsterdam, is die droom helemaal niet vreemd. Hoe ver kan Nederland nog gaan om God te tergen?

  Jacqueline,
  Helaas gaat m.b.t. de eeuwigheid het niet om wat jij gelooft maar wat de bijbel zegt. Gods Woord is de Waarheid. De rest (lees jouw geloof) is wens. Als jij gelooft in een Christus die je zelf hebt vormgegeven met je wensen, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je gelooft in een God die niet bestaat, dan alleen in jouw gedachten. God is Liefde. Dat staat buiten kijf. Maar zoals alles bij God in evenwicht is, is Zijn natuur ook in evenwicht. Dus naast liefde is God een verterend vuur voor degene die Zijn offer, in de vorm van Zijn Zoon, niet hebben willen aanvaarden. Blijf je geloven in de liefdevolle God op zich, dan zou het zomaar kunnen dat je een van de dwaze maagden bent, waarvan God zegt: Ïk heb je nooit gekend.” Lees de bijbel. Niet alleen de teksten die prettig zijn, maar de hele bijbel en vergewis je ervan dat je gelooft in de God, zoals Hij zich openbaart in de bijbel.
  Shalom en een goede zondag toegewenst.
  Janneke

 10. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2010 om 22:24

  Ik kan als christen niet zoveel met mensen die dromen of visioenen van God ontvangen hebben over oordelen over Amsterdam, Hilversum of Luttermerbroek. Wij christenen hebben veel boter op ons hoofd. Je kunt een wolf niet verwijten wolf te zijn, maar een schaap moet wel schaap blijven. Ik bedoel wij moeten eerst de hand in eigen boezem steken. Het oordeel begint bij ons. Willekeurige rampen zie ik niet als oordeel van zie-je-wel-je-bent-stout, het treft namelijk christen en niet-christen. Ik zie het meer als barensweeen van Gods nieuwe wereld en de roep tot bekering. Zeker, God spreekt over oordeel. Maar wij moeten daar terughoudend in zijn. We leven in de genadetijd. Laten wij eerst onszelf bekeren, voor we splinters uit andersmans ogen proberen te halen. Sodomie? Het mocht wat. Wat dacht je van kerkjespelen, huichelarij, dwaalleer, verdeeldheid en liefdeloosheid. En laten wij niet alleen het kwade nalaten, maar het goede doen!

  @Janneke: jouw suggestieve en neerbuigende verhaal dat Jacqueline verkeerd gelooft, vind ik te ver gaan. Ik snap je redenatie over haar vrienden en die visie deel ik. Maar wat je over Jacqueline zelf zegt dat zij verloren zou kunnen gaan, vind ik echt hooghartig en niet kunnen. Alsof je in haar hart kan kijken wat niet zo is! Nee, je zegt het niet zo direct, maar het druipt wel van je artikel af. Excuus op zijn plaats misschien, mmmm?

 11. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 12:01

  Beste Dirk.

  Je hebt helemaal gelijk. De enige weg en de waarheid is Jezus. Zo staat het geschreven en anders niet. Maar wij mogen voor ons zelf wel hopen (maar niet uitdragen als de weg en de waarheid, wij moeten ons aan de schrift houden) dat de Heer uitzonderingen maakt. Alleen wij moeten daar niet van uitgaan.
  Iedereen kent mensen in zijn omgeving die hij het zou gunnen. En ze zijn vaak beter bezig als menig christen.
  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Denk alleen maar de uitspraak, allen die ziek zijn van geest…..
  Wij moeten vertrouwen hebben in de Heer, Hij zal rechtvaardig oordelen.

  Voor Jacqueline zeg ik, je mag altijd hoop blijven houden, iedereen wordt geoordeeld. Wij worden allemaal ter verantwoording geroepen.

  Janneke denk eens aan Lazerus, wat een verdriet had Jezus. Wij kunnen ons gevoel en hoop niet zomaar uitschakelen. Dat maakt ons mensen nu zo uniek. Natuurlijk is de enige weg de waarheid, maar dat kan wel samen gaan met HOOP!!!

  Er staat geschreven, en mensen let op wat ik nu ga zeggen. Als je een ander door jou toedoen een ander van zijn christelijk geloof afhelpt, dan zal u Gods koninkrijk niet betreden. Voor Jezus is dit het ergste wat je kunt doen.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 12. H van Wouwen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 13:46

  Amen en nog eens amen!

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 14:32

  Shalom allen.
  Wil even iets rechtzetten,wat ik doorgaf was geen droom of zo, ik heb het echt gezien en gehoord.
  Nooit heb ik hierom gevraagd, het gebeurt mij gewoon.
  En pas na veel gebed en toetsing door anderen geef ik het door.
  Bedenk als deze dingen je overkomen ga je allereerst zelf op je gezicht, want jij hoort er ook bij, net als bij Daniel.
  DE HEER is mijn getuige, dat ik nooit iets uit mijzelf zal doorgeven, tenzij DE GEEST het mij zegt.
  WE HEBBEN een levende HEER. En het belangrijkste voor ZIJN kinderen is nog steeds Bewogenheid en op de bres staan.
  De beste relatie voor een gelovige is YESHUA HA MASSJIACH persoonlijk kennen en liefhebben.

  En geloof me HIJ IS ALTIJD GROTER EN LIEFDEVOLLER EN RECHTVAARDIGER dan je maar kan beseffen of denken.

  HIJ IS MIJN LEVEN.

  En hoe ouder ik word, hoe meer ik HEM nodig heb (ben nu 75 jaar).
  Ik heb YESHUA in werkelijkheid ontmoet (HIJ openbaarde zich aan mij), al heel veel jaren geleden.

  HOUD HEM vast, steun nooit op kerkleer of leringen van mensen.
  YESHUA ALLEEN tot EER VAN JHWH DE VADER.

  HEM ZIJ ALLE GLORIE.
  HOUDT HEM VAST, want de nacht komt dat niemand werken kan.
  VERWACHT HEM elke dag.

  U allen hartelijk Shalom in YESHUA HA MASSJIACH.

  Lou.

 14. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 20:19

  Beste Dirk,

  ik wil je bedanken voor je duidelijke Bijbelse uitleg. Inderdaad we moeten ons aan Zijn Woord houden en toetsen.
  Elke dag weer kunnen wij niet zonder Zijn genade. Wat geweldig om te weten dat Hij alles heeft volbracht om ons te redden! Laten we hoe donker het ook wordt heel dicht bij Hem blijven. Hij is onze goede Herder die ons veilig thuis zal brengen. Hij heeft mij nog nooit teleurgesteld, hoe donker het ook was om mij heen. Wat Hij belooft, is waar. Hij geeft rust, vrede en kracht om door te gaan. Alleen als we op Hem ons vertrouwen stellen, zullen we deze beloftes werkelijkheid zien worden!

  Shalom! Gods zegen voor je geweldige werk en gezin.
  Nel Veerman.

 15. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 20:27

  Ik ben het met je eens.

 16. Carin Kops zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 20:39

  Ik wil graag reageren op deze en de vorige nieuwsbrief…
  Ik ken Robert Doornebal als docent aan de CHE en vind hem persoonlijk een erg goede docent, die niet alleen maar lesgeeft vanuit de ‘kerkelijke kaders’, maar ook een iets breder beeld durft weer te geven. De kerk heeft gewoonweg NIET altijd gelijk! De Bijbel heeft gelijk, no matter what.
  Dit verkondigt hij ook altijd.

  Hoe hij eea heeft verwoord of gezegd in zijn verkondiging op die conferentie weet ik niet; ik hoop – Dirk – dat je ‘m in de tussentijd zelf hebt bekeken c.q. beluisterd?
  Want ik vind wel dat hij nu – m.n. in de vele reacties die zijn geplaatst – in een categorie genoemd ‘dat soort mensen’ is geplaatst, waar hij absoluut niet thuishoort.

  Zoals ik hem ken, staat hij open voor welke vraag of reactie dan ook. Wellicht is het goed om hem te bevragen, voor je een dergelijke reactie geeft op zijn spreken en hem daarbij in een positie duwt die niets dan schadelijk is voor zijn naam en bediening.

  Ciao!
  Carin

 17. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 21:17

  Heel mooi Dirk dat je dit allemaal aan ons uitdraagt!
  En Sandifort ook erg mooi dat jij dit allemaal mee mag maken!
  Wil ook nog iets zeggen tegen A. Klein: je schrijft over diverse zonden, (en dat er predikers zouden zijn die dit goed vinden dat kan natuurlijk niet! zonden blijven zonden) maar zondig zijn we allemaal, en ik heb ook een zondig leven achter de rug, maar heb nu Jezus leren kennen als mijn redder. Maar wij mensen blijven altijd en allemaal zondig, alleen als we met onze zonden bij Hem komen en met hart en ziel Jezus willen volgen is er genade. Dus niemand veroordelen, maar bidden voor hem/haar dat Jezus met Zijn Geest in zijn/haar hart mag komen.

 18. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2010 om 22:33

  Carin, ik ben heel blij met wat jij schrijft over Robert Doornenbal.
  Misschien heb ik het mis maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik de enige ben die de lezing live gehoord heb van Doornenbal. En zijn hele manier van benadering is zo voorzichtig en zorgvuldig geweest. Ook in het afwijzen van bepaalde gedachten over zending en over alverzoening. Ik ben gewoon erg verontwaardigd hoe het RD zijn lezing heeft neergezet. En ik ben het helemaal met je eens dat Robert Doornenbal zo ten onrechte in een positie is gedrukt.
  Ik begrijp de angst voor de leer over de alverzoening… en natuurlijk is het goed om elkaar te waarschuwen en te wijzen op gevaren… maar ik zie dan ook het gevaar van het schaden van iemands naam.

  Joodse geleerden noemden Jezus verachtelijk : Samaritaan, of zelfs ‘zoon van Beelzebel’ en dit omdat ze meenden dat ze God kenden…
  Stel dat het RD daar nu op hun manier een verslag over hadden geschreven…
  Ineke Baron

 19. Judith zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2010 om 10:03

  Beste Dirk,

  Ik sluit mij volledig aan bij de de reactie van Ineke en Carin. Hij is een zeer gelovig en zorgvuldig man die je prikkelt om buiten je eigen bekende paadjes te kijken. Dat brengt soms verwarring maar ook verdieping en verwondering.
  Hij hoort zeker niet thuis in de hoek waarin sommigen hem nu plaatsen.
  Laten we voorzichtig omgaan met informatie die we van horen zeggen (de krant) hebben en waar we niet zelf bij zijn geweest. Het zou m.i. goed zijn om Robert Doornenbal zelf te vragen hier op te reageren.

  Judith

 20. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2010 om 10:15

  Als ik allemaal de verschillende meningen en interpretaties van de bijbel lees, moet ik denken aan een oud Duits spreekwoord: Wer sprecht had recht (wie spreekt heeft gelijk). Hiermee wil ik zeggen, dat iedereen meent het beste de bijbel te kennen, maar dit is de theorie en inderdaad de zoektocht naar God (in 3 fasen) begint met God erkennen met je verstand en hersenen, wetenschappelijk bestuderen van de Bijbel etc. 2e fase: Jezus Christus aanvaarden met je geweten, als je Verlosser, Redder en Bemiddelaar van God, 3e fase: God ervaren met je gevoel, hart en ziel, en de inwonende Geest zal je verder LEIDEN op je verdere pelgrims-tocht door dit aardse leven naar God toe. En laat de zorgen voor de “niet-Christenen” maar aan de barmhartige God over. Wel hebben wij Christenen een fundamentele taak en opdracht: Om de blijde boodschap wereldwijd te verkondigen vooral nu wij in de eindtijd leven en dit met Gods-zegen.

 21. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2010 om 12:50

  Dat de Bijbelse boodschap heel confronterend kan zijn ervoer ik eens toen ik een collega mee had genomen naar de laatste avond van een Alphacursus. In het gesprek dat we na afloop hadden zei ze: ”jij gelooft in een eeuwig leven, maar ik geloof dat ik na mijn dood zal voortleven in de herinnering van mensen die van me houden.”
  Ik vroeg haar: “maar stel nu dat er wel een God is, wat zal er dan gebeuren als jij voor Hem komt te staan?” We hadden al heel vaak een gesprek over het geloof gehad en ze had zelfs een kinderbijbel gekocht maar toch…
  Ze dacht even na en zei toen: “Nou, jullie zeggen toch dat God een liefdevolle vader is en ik hou onvoorwaardelijk van mijn kinderen, dus ik denk dan dat Hij, net als ik, onvoorwaardelijk van zijn kinderen houdt. Dus, dan komt het ook wel goed.”

  Het was een poosje stil tussen ons en toen vroeg ik haar – met lood in mijn schoenen – : “Jij zegt, dat je onvoorwaardelijk van je beide zoons houd, en natuurlijk is dat zo… maar wat zou het met jou doen als jouw ene zoon de andere doodsloeg?”

  “Hoe onvoorwaardelijk hou je dan nog van hem? Geef je hem een aai over de bol en zeg je dan… jammer jongen maar oké…?”

  We waren allebei een beetje verbijsterd.

  Maar dat is wel wat er met Gods schepping en schepselen gebeurt. Er is een diepe diepe kloof ontstaan en het is niet voor niets dat God zijn eigen Zoon moest geven om te helen wat er stuk gegaan was.

  Het was erg confronterend maar ik zei tegen haar: “Waarom ik dit nu tegen je zeg is omdat ik er niet aan moet denken dat, als jij voor God komt te staan, jij zult zeggen: Ineke waarom heb je me nooit over Jezus verteld.”

 22. parel zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2010 om 15:26

  Ontsnappingsroute naar de hemel? Die is er niet!!!!

  Yeshua zegt: niet een ieder die Heere Heere zegt, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is!
  Kan het nog duidelijker? Wie doet de wil van de Vader?

  Lees o.a. de bergrede uit Matthëus 5, 6, 7 en 8.

  YHWH’s/Gods Koninkrijk is een Koninkrijk van Waarheid en Gerechtigheid.
  Het boek Openbaring spreekt boekdelen over wie het Koninkrijk der hemelen binnengaan en wie achter zullen blijven!

  A. Sandifort Het is de zuivere waarheid wat u zegt.

  https:\/\/janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/de-strijd-om-het-koninkrijk.html

  https:\/\/janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/de-vervangingsleer.html

  Ik lees over alverzoeningsleer. Dat is een dwaalleer, pure misleiding, de vervangsleer is niet minder gevaarlijk!

  Shalom

 23. Mathieu zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 augustus 2010 om 9:52

  Het Koninkrijk der Hemelen zal op aarde (!) gevestigd worden. Met als centrum Jeruzalem (de troon van David). Het is dus een aards koninkrijk.
  Wij, die oprecht geloven in God en Zijn Zoon Jezus Christus, hebben een hemelse toekomst in het Huis van de Vader. In Christus zijn wij NU reeds geplaatst in de hemelse gewesten. Ons burgerschap is IN de hemelen en ons leven is MET Christus verborgen IN God.
  Uit de brieven van Paulus blijkt zonneklaar, dat wij deze positie uitsluitend hebben wanneer wij IN Christus zijn! Elke andere mogelijkheid die ons wordt voorgespiegeld, wordt door satan ingefluisterd!! Laat u niet misleiden!!
  MARANATHA!! Lof zij HET Lam!!

 24. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 augustus 2010 om 9:56

  Ineke Baron, bijzonder moedig dat je je collega de waarheid hebt durven zeggen, maar ze weet nu dat er maar een Weg is tot de Vader namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd.

 25. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 augustus 2010 om 11:32

  Reactie naar Robbbert,
  Het was schokkend en confronterend, voor ons allebei. We zijn geen collega’s meer omdat ik niet meer bij de bank werk, maar we hebben nog steeds heel goed contact met elkaar. Dat vind ik ook heel bijzonder.
  Maar ik schrik er ook van hoe mensen, die wel van God en Jezus gehoord hebben, Hem zo maar opzij kunnen schuiven. Zo zei iemand eens tegen me: “ik ben religieus en ik geloof in God maar ik heb niets met Jezus. Ik geloof namelijk gewoon niet dat God wilde dat er iemand voor mij zou sterven.”
  Het zijn van die opmerkingen waarbij ik dan toch wel erg na moet denken en bid: “Heer hoe kan ik dit nu duidelijk maken?”
  Ik vroeg toen: “stel dat u, als kind, door uw broer gered bent uit een brandend huis. U bent gered maar hij heeft er vreselijke littekens van overgehouden. Op oudere leeftijd begin u zich voor uw broer te schamen. Eigenlijk wilt u hem niet meer kennen. Wat zal hem meer pijn doen. Die littekens die hij bij zijn reddingwerk heeft opgelopen of het feit dat u hem niet meer wilt kennen?”

  Het klinkt zo vroom: ”God zal dit Zijn Zoon nooit hebben willen aandoen.” Zullen we ooit begrijpen wat het de Vader – en de Zoon gekost – heeft?
  En dan vind ik het zo bijzonder waar Paulus zegt: Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. (Hebr. 12:2)
  Onze redding bracht Hem vreugde.

  Ineke Baron

 26. Janet zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 augustus 2010 om 11:41

  Dank Dirk voor je duidelijke boodschap.

  Jezus gaf ons een opdracht in Mattheüs 28: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

  Een duidelijke boodschap. Als we gaan redeneren zoals Doornenbal, dan hoeven we niet meer te evangeliseren, en niet meer de wereld in te gaan. Dan leggen we Jezus’ opdracht naast ons neer…

 27. Lotte zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 augustus 2010 om 13:54

  De Bijbel is duidelijk over deze onderwerpen en ik ben blij dat Dirk van Genderen ons daar op wijst.

  Wat ik nog wel wil zeggen, wat maakt het uit hoe er over Doornenbal gesproken wordt? Het gaat toch om God’s Eer? Of ook een beetje om de eer van de man in kwestie? Al staat de man hierdoor in een ander daglicht, het schudt mensen wel wakker en doet ze nadenken over God’s Woord. Hoe prachtig is dat, dat God het ten goede keert?

  En dat sommigen menen dat er misschien toch een andere redding is dan in de Bijbel beschreven, vind ik erg verdrietig. Als ik eerlijk ben, zou ik zelf niet in een God willen geloven die Zich niet aan Zijn Woord houdt, want dan zou Hij Zichzelf verloochenen. Nee, de God van de Bijbel is Getrouw en zal handelen zoals in de Bijbel is beschreven, zonder uitzondering!

  Oh, wat zou het heerlijk zijn als de Here ons kwam ophalen, want dit tijdelijke bestaan op aarde, ik vind het maar niks.

  God’s Zegen toegebeden aan een ieder,
  Lotte

 28. Cornelis zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 augustus 2010 om 15:50

  Het gaat niet alleen om Gods eer, we moeten ook de naaste die door God is geschapen liefhebben. Dat houdt in dat wij zorgvuldig over elkaar spreken en niet te licht oordelen. U zult geen vals getuigenis spreken over uw naaste. Ik proef enige simplistische oordelen aan het adres van de heer Doornenbal.

 29. Janet zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 augustus 2010 om 17:24

  Wat Doornenbal leert lijkt veel op de ‘leer’ achter ‘De Uitnodiging’ van Young (The Shack) waarin de Jezus-figuur zegt dat er veel wegen naar God leiden, maar dat Hij de beste weg is. Dus niet de enige weg??? Dit boek heeft veel dwaling gebracht. Heel subtiel onder het mom van een ‘roman’ een dwaling binnen brengen. Er staan wel meer vreemde leringen in het boek. Omdat het in een romanvorm is gebracht is het gevaarlijk.

 30. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 augustus 2010 om 9:16

  Ik hoorde juist van iemand hoe zij door dit boek: ‘De uitnodiging’ in de Bijbel was gaan lezen. En tot geloof is gekomen. De Drie-eenheid was altijd haar struikelblok maar nu begreep ze iets van de oneindige liefde die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
  Hoe Zij-Drieën elkaar ook steeds de hoogste eer en liefde bewijzen.
  Tim Keller legt dat ook zo uit in een van zijn preken: zo horen wij ook Gods liefde en respect af te spiegelen naar elkaar. Daardoor ben ik beter gaan begrijpen wat Paulus bedoelt als hij zegt: “een ieder acht de ander hoger dan zichzelf.”

  Ineke Baron

 31. Cornelis zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 augustus 2010 om 12:53

  @janet : je suggereert dat een dwaling subtiel in een roman verwerkt wordt. Alsof de schrijver denkt: hoe kan ik mijn dwaalleer lekker listig in mijn boek verwerken.
  Zover ik begrijp was het de bedoeling van de schrijver om niet-gelovigen op een frisse manier in aanraking te laten komen met God. Ik heb het boek gelezen, de schrijver heeft een aantal bedenkelijke concepten ingevoerd, maar de strekking van het boek sta ik wel achter: God is nabij, wil de afstand tussen ons overbruggen en wil onze Vader zijn, door Jezus zijn Zoon. Over het algemeen is de schrijver hier goed in geslaagd.

 32. H.Herbold zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 augustus 2010 om 13:29

  Er is enorm veel namaak in de wereld. Onlangs dacht ik met een gouden sieraad te maken te hebben, maar helaas, het bleek namaak. Wij als christenen moeten het ons ook eens afvragen, hoeveel karaats ben ik of ‘hoe echt’. Heel vaak zullen mensen elkaar niet openlijk zeggen wat ze denken, maar zodra niemand het merkt. Men is vriendelijk tegen elkaar, maar in feite is het niet echt. Zo is het in de wereld, in Gods koninkrijk mag dit echter nooit zo zijn. God is een tegenstander van alles wat namaak is, dus wat niet echt is.
  Jezus keerde zich tegen de Farizeëen en Schriftgeleerden in Zijn tijd, niet omdat zij grotere zondaren waren dan anderen. Nee, dat was niet de reden, het was vanwege hun schijnheiligheid, zij deden zich vroom voor maar in werkelijkheid waren ze niet zo vroom. Ze hadden bijvoorbeeld alleen oog voor mensen die “zoals zij” waren en zeker niet voor het soort mensen waar Jezus mee om ging. Jezus ging om met rand figuren, mensen die afgeschreven waren door de mensen, tollenaars, prostitues, overspelige mensen. Voor de Heer waren deze mensen niet afgeschreven maar Hij had ze juist lief, sterker nog Hij was speciaal voor hen gekomen. Die Farizeëen waren met heel andere dingen bezig, bijvoorbeeld, ze baden op de hoeken van de straten zodat iedereen ze kon zien en horen. Bij voorkeur baden ze dan hele lange gebeden met veel heilige en vrome woorden, zodat de gewone mensen er waarschijnlijk niets van begrepen, maar wel onder de indruk kwamen van hun vroomheid. Als ze vastte, dan deden ze dat heel demonstratief, iedereen moest het zien. Ze scheurden hun klederen stuk ten aanschouwen van iedereen en strooiden as op hun hoofd (lees Matth.6:16-18). Alle mensen die dat zagen moesten wel overtuigd worden van hun vroomheid. Alleen God verafschuwde deze vroomheid en dat doet Hij vandaag nog, want ook nu is er soms sprake van namaak. Er is een gevaar dat we als gemeente teveel bezig zijn met onszelf en met de mensen die ons wel aanstaan. Daar moeten we dan zo snel mogelijk vanaf, want we zijn er niet voor onszelf, maar voor een hoger doel, God wil ons gebruiken om andere mensen te redden. (www.henkherbold.nl)

 33. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 augustus 2010 om 21:05

  https:\/\/afrikanervolksparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3796:die-here-waarsku-sy-kinders&catid=35:lesersbriewe&Itemid=25

  Beste H Herbold. Deze link sluit aan bij wat u zegt over dat God tegenstander is van alle wat namaak is.

 34. Lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 augustus 2010 om 22:41

  Beste Dirk, ook weer terug van weggeweest in een heerlijke omgeving gefietst en gewandeld. Bovendien zijn de mensen die de ruimte verhuren ook belijdend Christen, wat kun je dan heerlijke gesprekken hebben als je samen op 1 lijn staat en de Bijbel als het ware en enige woord van God aanneemt. Dat er maar 1 weg tot verzoening is voor al onze zonden en ongerechtigheden en dat is Jezus Christus die voor ons aan het kruis geslagen is omdat God zag dat we anders niet gered kunnen worden. Blijf juist in deze donkere tijd waarin de rampen steeds meer toenemen en in ons land de afval en de zonde steeds verder toeneemt en de mens (soms ook gelovigen dit allemaal gewoon vinden) dicht bij de Here! Ik heb zelf vorige week zaterdag ook gedacht dat de Here dit niet ongestraft kan laten. Al de seksuele zonden en de gevolgen daarvan, het is Sodom en Gomorra. Als je dit tegen mensen zegt, kijken ze je niet begrijpend aan. Laten we vooral eerst de hand in eigen boezem steken en bidden en smeken om genade voor ons land en volk… Allen Gods zegen toegewenst.

 35. Janet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2010 om 8:59

  @Cornelis, ik weet niet of je de Nederlandse of Engelse versie hebt gelezen. In de Nederlands vertaling is het wat milder, maar het origineel is duidelijker.
  En in het boek wordt eigenlijk universalisme verkondigd en de visie op zonde en oordeel is ook een vreemde. Maar nu ga ik van het onderwerp af.
  Ik doelde nu even op het universalisme in het boek, dat ik ook proef bij Doornenbal.

  Nog even: ik vond het wel wat bedenkelijk dat sommige mensen zeggen dat dat boek van Young hun leven heeft veranderd… en de bijbel dan? Heeft die hen niet veranderd?

 36. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2010 om 12:22

  De discipelen hadden daarover ook zo hun bedenkingen over mensen die zich niet bij hen aansloten:

  Marcus 9 : 38 …‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39 Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40 Wie niet tegen ons is, is voor ons.
  En ik begrijp Jezus antwoord niet. Niet anders dan dat ik Hem kan aanbidden en prijzen om Zijn liefde en wijsheid. En dat ik aan Hem het oordeel mag overlaten. Aan Hem die zegt: Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om haar te redden.
  Ineke Baron

 37. Cornelis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2010 om 14:23

  Ik vind het boek een moedige poging om de cultuurkloof tussen christenen en niet christenen te overbruggen. Helaas is dat niet altijd op bijbelse wijze gebeurt.
  Ik hoop dat het boek een aanzet is voor meer christelijke schrijvers om mensen te bereiken met de hoop die in hen leeft. Want soms zijn christenen eerder een blokkade dan een uitnodiging om Jezus te vinden.

 38. Janet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2010 om 19:28

  @Cornelis, ik denk zeker dat we er op uit moeten gaan om mensen te bereiken met het evangelie. De kern is niet de cultuurkloof tussen christenen en de niet-christenen, maar de kloof tussen die mensen en God.

  Maar moeten wij onze boodschap dan aanpassen? Voor je het weet wordt het dan een ‘ander evangelie’ (2 Kor 11).

  Interessant is hoe Paulus dat doet in Athene naar aanleiding van het altaar voor de onbekende god dat hij daar ziet. Hij haakt daar op aan, maar de boodschap waar het uiteindelijk om gaat is heel duidelijk: dat mensen zich moeten bekeren.

  “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.
  Handelingen 17:30,31

  En zo duidelijk zijn we tegenwoordig helaas niet meer. We maken een evangelie dat wel lekker klinkt, waarin de mens centraal staat en niet Christus. Bekering betekent ontdekken dat je een zondaar bent, dat je reddeloos verloren bent, dat je een Redder nodig hebt. Dat de vraag komt: ‘Wat moet ik doen om behouden te worden?’. Het gaat om berouw en je afkeren van je oude zondige leven. Maar die boodschap, en het kruis, zijn voor de wereld een dwaasheid en zullen dat blijven, hoe je het ook probeert te verpakken. Door niet duidelijk te zijn kun je juist de blokkade zijn voor mensen om Jezus te vinden en in Hem te gaan geloven en eeuwig leven te ontvangen.

 39. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2010 om 14:54

  Helaas had ik al een reactie geplaatst bij deel 1 van deze discussie, toen ik zag dat er een deel 2 was.
  Ik zou mensen graag nog willen verwijzen naar mijn reactie op deel 1 en ze eens uitnodigen Robert Doornenbal niet te (ver)oordelen op basis van een samenvatting van een krantenartikel, maar op basis van de toespraak zelf. Zie mijn eerdere reactie.

  @27 Lotte, jouw reactie bevreemdt mij. Natuurlijk gaat het niet om de eer van Robert Doornenbal, maar volgens mij zegt het 9de gebod dat we geen vals getuigenis zullen spreken van de naaste.
  Als je zijn woorden verdraait of uit zijn verband rukt en hem vervolgens veroordeelt op basis daarvan, lijkt me daar wel sprake van. En als we onze broeder of zuster op zonde betrappen, mogen we hem of haar ook terecht wijzen. Het lijkt me niet dat we God eren door zijn geboden te overtreden.

 40. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2010 om 23:01

  @Janet: ik ben het eigenlijk wel met je eens, ook je voorbeeld van Paulus. Je ziet dat hij aanknopingspunten zoekt in de cultuur van die tijd om het evangelie te brengen, zonder echter het evangelie zelf te verbloemen. Cultuur is niet altijd een blokkade, maar vaak een middel.

 41. Lotte zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 15:06

  @ Henk:
  Sorry, het 9e gebod ken ik niet.
  Zelf leef ik volgens de 2 geboden, maar ik begrijp uw punt wel.

  Wat ik bedoelde is dat het zo persoonlijk gemaakt wordt t.a.v. dhr. Doornenbal, terwijl het toch prettiger zou zijn dit onderwerp in het algemeen te bespreken, dan gaat het mijns inziens om God’s Eer.
  En bijkomend wordt dan ook niet op de persoon ge”speeld”, zeg maar.
  Hopelijk is mijn uitleg bij mijn vorige reactie voor u duidelijk, en anders hoor ik het graag.

  Shalom voor een ieder!
  Lotte

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden