Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gideons gezocht (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2010, 16:13 door Dirk A A

Ik geloof dat God Gideons zoekt. Mensen die Hem kennen en die Hij kan inzetten in Zijn Koninkrijk. Om Zijn volk te leiden in deze eindtijd en voorop te gaan in de strijd tegen de vijanden. Niet in eigen kracht, maar in Zijn kracht.

De geschiedenis van Gideon vinden we in het Bijbelboek Richteren, in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Zijn naam komen we ook nog tegen in Hebreeën 11:32.

Gideon werd door de Here geroepen tot richter over Israel in een tijd dat het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Een tijd die wellicht leek op de tijd waarin wij leven. Vanwege hun zonden had de Here het volk overgegeven in de macht van de Midianieten, al zeven jaar lang. Door de strooptochten van de Midianieten raakte Israel zeer verarmd. In Richteren 6:11 lezen we dat het volk zozeer in nood kwam, dat het riep tot de HERE.
De Here antwoordt hen door een profeet die het volk wijst op de verlossing door de Here uit het land Egypte. En, zo voegt hij eraan toe, de Here heeft u gewaarschuwd: Eer niet de goden van de Amorieten. Maar het volk had niet geluisterd. Vandaar de ellendige situatie waarin het volk zich bevond.

Dan lezen we in Richteren 6:6 dat de Engel des HEREN verschijnt aan Gideon, de zoon van de Abiezriet Joas. Deze Engel des HEREN is in het Oude Testament de Here Jezus.
Het eerste wat Hij tegen Gideon zegt, is: ‘De HERE is met u, gij dappere held.’ In Gods kracht is Gideon een dappere held. Gideon reageert echter terughoudend: ‘ Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Waar zijn dan al Zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de HERE ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian.’

Luister eens naar de reactie van de HERE: ‘Ga heen in deze uw kracht en verlos Israel uit de greep van Midian. Ik zend u immers?’
Gideon stribbelt nog wat tegen, waarop de HERE zegt: ‘Ik ben met u, daarom zult gij Midian verslaan als was het één man´ (Richteren 6:16).
In de volgende verzen lezen we dat Gideon vlees van een geitenbokje en ongezuurde broden op de rots legt, waarop de Engel des HEREN die aanraakt met Zijn staf. ‘En vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden’.
Dan verdwijnt de Engel des HEREN en begrijpt Gideon dat het de Engel des HEREN is. ‘Wee mij, Here HERE! Want ik heb de Engel des HEREN gezien van aangezicht tot aangezicht,’ roept hij vervolgens uit. Waarop de HERE tegen hem zegt: ‘Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven.’ Gideon bouwt dan een altaar en noemt dat: ‘De HERE is vrede’.

Wat een ontmoeting! Gideons leven zal totaal zijn veranderd. Hij is geroepen in Gods dienst. God heeft namelijk een plan. Hij wil Zijn volk verlossen van de Midianieten en daar gebruikt Hij Gideon voor, de dappere held.
Hij krijgt van de HERE de opdracht het altaar van de Baal omver te halen en de gewijde paal omver te werpen. Dan moet hij een altaar voor de HERE bouwen en daarop een stier offeren.

Gideon zoekt hulp van tien mannen en voert deze opdracht in de nacht uit, omdat hij toch wel enigszins bang is voor de consequenties.
Kort daarna, als de Midianieten en de Amelekieten en de volken van het oosten zich verzamelen om tegen Israel te strijden, vervult de Geest des HEREN Gideon. Hij blaast de hoorn en het volk verzamelt zich achter hem. Er komt een leger van 32.000 man op de been. Maar de HERE maakt duidelijk aan Gideon dat zijn leger veel te groot is. Het volk moet niet kunnen denken dat ze in eigen kracht de vijand hadden verslagen, maar moet ervan overtuigd zijn dat het de HERE was Die hun de overwinning liet behalen.

Uiteindelijk blijven er 300 mannen over. Met dat minilegertje trekt Gideon op de vijand af. En met de belofte van de HERE: ‘Ik zal Midian in uw macht geven’ (Richteren 7:7).
En dan in vers 9 klinken die machtige woorden van de HERE: ‘Sta op, val de legerplaats binnen, want Ik heb hun in uw macht gegeven.’ En Gideon gehoorzaamt. Met fakkels in lege kruiken en hoorns trekken ze het leger tegemoet. Dan blazen ze op hun hoorns en zwaaien met de fakkels in de kruiken en roepen: ‘Het zwaard van de HERE en van Gideon.’ Het legertje van Gideon ziet vervolgens hoe het vijandige leger in verwarring raakt en op de vlucht slaat. De Here schenkt de overwinning.

En steeds klinken deze woorden in mijn gedachten: ‘De Here zoekt anno 2010 Gideons’. Mensen die Hij kan gebruiken als dappere helden. Niet omdat ze zo sterk zijn in eigen kracht, maar omdat ze bereid zijn de Here te volgen waar Hij hen zendt. In een tijd en een samenleving die lijkt op de tijd van Gideon. Ook ons volk is weggedwaald van de Here en volgt andere goden. Wij hebben onze Baäls, onze gewijde palen. Altaren en palen die ook omvergehaald moeten worden.
In de geestelijke strijd die woedt in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus zijn er Gideons nodig die de stem van de Here verstaan, die Hij kan vervullen met Zijn Geest om Zijn volgelingen te leiden en de geestelijke vijanden te verjagen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2010 om 21:06

  Beste Dirk

  We hebben nog niet zolang geleden Richteren gelezen en er daarna ook erover door gepraat. Het deed ons ook denken aan de tijd waarin we leven. Echt bijzonder dat de Here Gideon uitkiest om het volk van de Midianieten te verlossen. Ik geloof met jou dat we in de laatste dagen van de wederkomst van onze Here leven. Luther kon het in zijn tijd nog houden bij: “Jullie moeten allemaal kleine christussen zijn”. In de huidige tijd echter volstaat dat niet meer en is krachtiger taal nodig. Het is een uitdaging om een Gideon te worden, want het betekent je laten gebruiken door de Here God in Zijn dienst terwijl je als mens geneigd bent om het zelf wel allemaal te doen. Wellicht herken je wat ik bedoel….

 2. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 7:19

  Dirk, zou je voorbeelden kunnen geven van de Baals, de altaren en de gewijde palen die omver gehaald moeten worden?

  Ineke Baron

  Reactie van Dirk van Genderen: In een volgend commentaar hoop ik dit concreet te maken.

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 12:04

  Beste Dirk,

  Goed artikel. En ook ik verlang naar deze ‘Gideons’, sterker nog: ik verwacht dat God ons spoedig zulke Godsmannen zal schenken. Al gaat daar natuurlijk wel wat aan vooraf.
  Ik zal proberen om mijn gedachten hierover –vanwege ruimtegebrek– heel kort weer te geven.

  Een belangrijk gedeelte uit het relaas over Gideon is m.i.: “Toen verdeelde hij (Gideon, die hierin door God werd geleid) de driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin en LEGE KRUIKEN in de hand, met FAKKELS BINNENIN de kruiken” en zij “BRAKEN de kruiken.” (zie Richt.7:16 en 20a).
  Een kruik is een vat en wij – als Gods “vaten” – moeten LEEG worden van onszelf, opdat het waarlijk wordt: “niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij” (Gal.2:20), omdat God ons VOLLEDIG met Zijn Geest heeft kunnen vullen. Want… pas als wij helemaal (d.i. voor 100%) VERBROKEN zijn (lees: afgestorven aan ons vlees, aan onze zondige verlangens en begeerten), dan kan Gods Geest pas echt tot Zijn recht en doel komen in ons leven.
  En, net als bij Gideon, lezen we hierover ook bij de 5 wijze maagden: “De wijzen namen met hun lampen ook olie (beeld van Gods Geest) mee in hun KRUIKJES” (Matth.25:4). (Voor meer uitleg hierover, zie de studie: “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ ”).
  Het gaat in Mattheus 25 over het wachten van “de 10 maagden” (beeld van alle oprechte gelovigen) op de Bruidegom, Christus. Maar het zijn er maar 5, namelijk de WIJZE maagden, die ook “echt” – in de geest – “huwen” met Christus (voor meer hierover, zie de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”). Na dit “huwelijk” van de 5 wijze maagden met hun Hemel-Bruidegom zullen – door de (geestelijke) gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom – 144.000 mannelijke zonen geboren worden. En dat zullen m.i. dan die Gideons van de eindtijd zijn.

  Voor alle duidelijkheid:
  Het betreft hier geen natuurlijke geboorte van 144.000 baby’s, maar een geestelijke geboorte van 144.000 ZONEN, die dan tot hun VOLHEID van MANIFESTATIE(S) komen. Zij komen – door de (geestelijke) gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom – dus voort uit de Bruidsgemeente (zijnde het wijze maagden-deel van de Gemeente), NADAT de Bruiloft van het Lam heeft plaatsgevonden (zie Openb. 19:7-9).
  Deze 144.000 zijn afstammelingen van Israël (12.000 uit elke stam van Israël). En dat is geen bezwaar als je weet/gelooft dat veel christenen in de zgn. westerse wereld afstammelingen zijn van Israël (voor meer hierover zie de studie: “ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen” en/of “Gij, volk van Israël, ontwaak !”)
  PS: Voor de genoemde studies: Zie http://www.eindtijdbode.nl en/of Google.

 4. G.Folkers. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 14:34

  Wat is het geweldig wanneer je het nota bene door je eigen schuld verprutst hebt en daardoor in de nood bent gekomen, dat je het aan de HERE mag belijden en dat Hij zal je bevrijden uit de klauwen van de tegenstander. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En God is altijd bij machte om ons tot Gideons te maken.

 5. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 14:38

  Wat ik ook oprecht hoop is, dat de Here Zijn grote naam in een ieder van ons zal kunnen gaan verheerlijken hier op aarde. Dat Zijn wil geschiede, en dan zal het in geen geval door kracht of geweld gebeuren.
  Gisteravond op een zendingsavond in Baarn hoorden we van een eerbiedwaardige zendeling welke in Brazilië woont en werkt hoe -het werkt-. Namelijk in de stille werking van het zuurdesem, dat uit de verpakking gehaald moet worden als eerste, dan komt er een geur ten leven vanaf voor hen die behouden worden, en omgekeerd voor hen die verloren gaan. Als tweede moet het door/in het deeg gestopt worden wil het zijn altijd effectieve werking kunnen doen. De opgeblazen christenen, met spierballentaal en schoonklinkende, holle woorden Gods, die mensen misleiden en nog verder van God en Zijn gebod doen afdrijven hebben een negatief effect op de mensen op deze aarde. Het gaat om de binnenkant van een gelovige. Wanneer we ons hebben laten reinigen door Jezus dierbaar bloed, ontledigd zijn: niets van onszelf meer zijn maar alles voor Jezus geworden zijn: gaan we een eerbaar, nuttig en bruikbaar vat worden. Tot dienen steeds bereid.
  En die vaten welke onze Meester zoekt, waar Hij met Zijn Heilige Geest in kan wonen, worden ook gebruikt in de toekomst, vanaf vandaag. Lege reinigingsvaten in opdracht van Jezus gevuld wordende, gaan de beste wijn in zich opnemen, wat de wereld nog nooit geproefd heeft.
  Nog een korte tijd van zwoegen, vermoeienis, pijn en strijd! Laten we ons sterken in de HERE onze God, zoals in 1 Sam. 30:1-25 staat geschreven. In dit gedeelte staat ook een gouden regel, namelijk dat diegenen welken te moe en uitgeput waren en getrouw bij het pakgoed bleven terwijl de anderen het geroofde weer terug brachten (de strijders), toch mede mochten delen in de teruggehaalde buit op de vijand.
  Vriendelijke groet,
  Obbe.

 6. Theo Alders zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 15:37

  Beste Dirk,
  Ik ben al ruim 30 jaar een Gideon. Echter op een andere wijze als in je artikel bedoelt wordt. Het is de vereniging Gideon international. Het zal je wel bekend zijn. Onze club is de afdeling Leiden. Het is echter heel betreurenswaardig, dat wij op de meeste Christelijke scholen niet binnen mogen uitdelen. Men zegt dat de leerlingen al een bijbel hebben. Dat is zo, dat is Het Boek en dat wordt gebruikt als studieboek. Maar ons boekje is in zakformaat en de leerlingen kunnen dat dus altijd bij zich dragen als zij willen. Het is heel jammer. Wij moeten dat buiten op de stoep uitdelen en krijgen soms veelal tegenwerking. Plus een nat pak. Dit wilde ik even kwijt.

 7. Sander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 15:52

  Beste Dirk en lezers,
  Bedankt voor je goede stukken en het delen van Bijbelkennis en het te verbinden aan hedendaagse ontwikkelingen.
  Voor mij is de boodschap van Gideon ook recent actueel geworden en God zal vanuit jong en ouder inderdaad dergelijke mensen doen opstaan.
  Mijn gebed is dat wij tegelijkertijd zullen bidden dat wij hen zullen herkennen. Velen kunnen Gideon, Mozes, Jozua, Elia, Jeremia en de anderen achteraf herkennen. Hun familie (stam), boodschap en handelen werd echter vaak niet begrepen en afgewezen. Vrees dat dit in onze generatie hetzelfde zal zijn, maar laten wij ook hier God bidden voor genade.

 8. ej zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 16:33

  Hallo Dirk,

  Heeft u enig idee wie eigenlijk onze God is…. zou Hij Gideons ZOEKEN?
  Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen door zijn woord……!
  De Here zoekt anno 2010 Gideons…… moet toch even lachen hoor!

 9. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 18:13

  Als wij Christenen belijden dat wij Jezus-volgelingen zijn, dan moeten wij toch ook automatisch “frontsoldaten” c.q. Gideons zijn voor Gods-koninkrijk dat weldra komende is. Maar net zoals Jezus niet aanvaard werd in zijn eigen Vaderstad, zo ervaar ik ook de afkeer voor mijn missionaire taak in mijn “naaste” omgeving en de Christelijke politiek in ons land.
  Misschien kunnen wij beter het wereldwijde zendelingenwerk en bijbelverspreiding “steunen” in alle opzichten.

 10. Kees van den Heuvel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 20:00

  Ons gebed mag dan ook zijn: Here, wat wilt Gij dat we doen zullen.
  Laten wij er niet zelf op uit trekken, maar het aan God overlaten. Opdat we in Zijn weg gaan en niet zelf de strijd voeren.
  Ons gebed mag dagelijks zijn: Here, vervul mij met Uw Geest zodat ik in Uw dienst zal gaan.
  Kees

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2010 om 22:44

  Beste Dirk,
  Elke dag is voor mij een dag van strijd…… Soms denk een tijdje dat het rustig is en dan komt van alle kanten de volle laag op mij af en wordt ik aangevallen in alles wat me dierbaar is. De tegenstander weet altijd weer de zwakke plekken te vinden bij mij en in mijn omgeving. Ook al blijf ikzelf overeind, de zwakke plekken lopen ernstige schade op…. Wel zeg ik dan: “Het is mij een eer, dat ik word aangevallen. Wie ongevaarlijk is, wordt met rust gelaten.” Toch kan het heel moeilijk zijn om met de aanvallen om te gaan…… Ik wil het vaak zo graag zelf oplossen, maar ontdek heel snel hoe machteloos ik ben. Dan breng ik het weg met de wetenschap, dat alleen de Heer een tragedie verandert in een grote overwinning!! Hier vertrouw ik op. Geloof is niet dat Jezus kan, maar geloof is dat Jezus DOET!!

 12. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2010 om 7:38

  Beste Dirk,
  Ik merk dat ik moeite heb de stap van het vorig onderwerp naar dit onderwerp te maken.
  Ik heb in alle rust veel van de commentaren nog eens gelezen en ik denk: het komt door de titel: ‘Ontsnappingsroute naar de hemel.’ Ontsnappen betekent dus ergens aan of aan iemand ontsnappen.
  Willen ontsnappen aan Jezus? Onmogelijk. Want in Jezus laat God juist Zijn liefde zien.
  Ik kan me daarom de commentaren ook wel voorstellen. Als ik de lezing niet had gehoord dan zou ik denk ik op dezelfde manier gereageerd hebben op dit artikel.
  Maar ik heb duidelijk NIET gehoord van Doornenbal dat er een ontsnappingsroute zou zijn. Maar wel dat wij niet voor God kunnen bepalen hoe Hij moet handelen of aan het werk is met mensen die niet van Jezus hebben gehoord. Er zijn christenen die er volstrekt van overtuigd zijn dat iemand niet buiten de kerk of buiten de Bijbel om om tot geloof kunnen komen. Daar hebben ze ook een hele redenatie voor. Maar volgens mij weten wij niet hoe Gods Geest waait en werkt. En dat is wat Doornenbal ook zei. En dat betekent juist helemaal niet dat we dan volgens hem niet meer hoeven te evangeliseren…

  Nu komt het artikel: God zoekt Gideons en de vraag die direct bij me opkwam was: wat zie je nu als die ‘heilige huisjes ’ die afgebroken moeten worden? Kan dat ook onze gedachten zijn waarvan wij zo stellig durven te zijn hoe het allemaal zit en hoe het allemaal moet?
  Ik kan met Janet meevoelen dat we een blokkade kunnen zijn voor mensen om tot God te komen.
  Ik leg dat ook vaak aan God voor: “Laat me geen blokkade zijn voor iemand om U te leren kennen.”
  En wilt U alstublieft met de kromme stok waarmee ik bezig ben, rechte slagen slaan.”

  De titel God zoekt Gideons… ik was verrast door de opmerking die EJ plaatste, voor mij was dat een goede doordenker.
  En ik zou nu willen vragen: wie bepaalt wie een Gideon is?

  Ik dacht ook nogmaals na over door wie Jezus gehaat en veracht werd. Niet door Zacheus of de Samaritaanse vrouw. Maar door de mensen die meenden dat ze God kenden en die niets met Jezus konden, omdat Hij zo anders met mensen omging dan zij meenden dat God zou doen.
  Hij ging naast de mensen zitten en ging met hen in gesprek.
  Hij vroeg de Samaritaanse vrouw hoe het met haar was en bij Zacheus merk je niets van Zijn veroordeling. Maar Hij straalde liefde uit en Zacheus ging door de knieën.

  Toen ik 5 jaar geleden voor het eerst als vrijwilliger in de gevangenis kwam en de kerkdienst daar bijwoonde vroeg een gedetineerde mij na afloop: hoe vind je het hier en ik zei: “ik voel me hier thuis. Hier hoor ik ook te zitten met al mijn zonden.” En ik mocht hem vertellen dat Jezus mij van mijn zonden bevrijdt. Dat Hij mijn Redder is en dat Hij ook voor hem is gekomen. “

  Voor mij is er een grote verandering gekomen in mijn leven toen ik elke dag mijn dag begon met het gebed: Laat mij zijn een instrument: “Heer in Uw hand… Geef mij een open hart, dat ‘t stiltste schreien hoort.”
  En daarbij is mijn gebed: “Heer gebruik mij alstublieft alleen voor kleine dingen, want wat ik U zie doen overweldigt me nu vaak al.”

 13. Lammie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2010 om 11:33

  Nog een uitdagende tekst Dirk. In Mattheus 17:20 zegt Yeshua: als je het geloof hebt zo klein als een mosterdzaadje, dan zou je bergen kunnen verplaatsen, EN……… NIETS ZAL ONMOGELIJK ZIJN VOOR JOU. Dat lijkt mij ook bij een Gideon te horen, geloof in de Almacht van de God van Israël

 14. lia zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2010 om 17:37

  Ja en in de praktijk kun je bijvoorbeeld hier in Nederland (zendingsland) gewoon de straat op gaan en mensen gebed aan bieden. Dan gaan er deuren open. God opent harten. Mensen vertellen hun noden en laten bidden voor hun noden. Want er is veel nood, ook in Nederland. En mensen komen tot geloof. Doe mee met Prayerstation in jouw woonplaats of bij jou in de buurt in een grote stad. Wil je meer weten? Kijk op http://www.prayerstation.activeforjesus.com

 15. Jan Boorsma zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 7:39

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je commentaar. Nederland is echt toe aan een Gideonbende.

  Zou je mij kunnen verduidelijken hoe je er aan komt dat de Engel des HEREN in het Oude Testament de Here Jezus is.

  Met de broederlijke groet,

 16. H.Herbold zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 11:05

  Beste Dirk
  Soms vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat sommige mensen helemaal opgeslokt worden door één of andere leer of bediening die duidelijk niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer. Ik vul dit heel bewust niet concreet in, maar ik wil u wel aansporen datgene waar u warm voor loopt en vol van bent, te toetsen aan het Woord van God. Staat de Here Jezus wel centraal? Gaat het om de eer van mensen of om de eer van God? Onlangs zag ik in een evangelisch blad dat de foto van de evangelist 16 keer was afgedrukt. Ik vroeg me af, waar gaat het hier nu over, gaat het om Jezus of om de bediening van iemand.
  Waar zijn de vruchten? Is één van de zichtbare vruchten zelfbeheersing in spreken en in doen? Of gaat het om de leider, om zijn eer, om de zogenaamde tekenen en wonderen en om de geweldige profetie?n die over zijn bediening zijn uitgesproken?
  Wanneer ik de wereldsituatie en de situatie in de kerken in ogenschouw neem, houd ik er serieus rekening mee dat we weleens op de drempel zouden kunnen staan van de start van Gods oordelen die over de wereld zullen gaan, waarover onder meer Daniël en Openbaring spreken. De crisis die over de wereld raast, is echt nog niet voorbij, hoewel men dat het volk wel wil laten geloven. Hoeveel ernstiger het gaat nog worden, ik weet het ook niet. Ik ga daar ook niet over speculeren en ik wil u ook geen paniek aanpraten. Tegelijk mogen we zeker weten dat de Here de Zijnen zal bewaren in dagen van grote nood. Hij zal Zijn gemeente wegnemen van de aarde voor dat de grote verdrukking aanbreekt, lees Openb.3:10, 11. “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

  Wij moeten dus niet iets anders verwachten dan Jezus, zelfs geen opwekking. Laten we ons vertrouwen daarom voor 100 procent stellen op Hem alleen en de dingen zoeken die boven zijn, zoals Kolossenzen 3:1-3 zegt:”Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.”

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 14:16

  Beste H Herbold uw reactie trof mij zeer. Wij als christenen moeten goed kijken of alles wat wij doen wel tot eer van God is en niet om ons eigen ego te strelen.

 18. Lotte zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 14:55

  Prachtig gezegd, H. Herbold! Over de komende Opname van de Gemeente.

  Zelf verwacht ik ook geen Gideons, de wedergeborenen hebben immers de Heilige Geest al inwonend.
  Het enige waar ik naar uitkijk en wat ik verwacht is de Opname/Wegname van de Gemeente. Wat een heerlijke troost heeft Hij ons gegeven!

  En tot die tijd vasthouden wat we hebben. Wat dat betreft, heb ik het idee dat we in de Laodicea-tijd zitten zoals in Openbaring 3 is beschreven. En als ik om me heen kijk, zie ik dat meer en meer bevestigd.

  Shalom voor een ieder!
  Lotte

 19. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2010 om 22:01

  Beste Dirk,

  Ik ben het volledig eens met mijn broeder (en webmaster), die schrijft (in reactie nr. 16):
  “Gaat het om de eer van mensen of om de eer van God? Onlangs zag ik in een evangelisch blad dat de foto van de evangelist 16 keer was afgedrukt. Ik vroeg me af, waar gaat het hier nu over, gaat het om Jezus of om de bediening van iemand.”
  Op onze website “De Eindtijdbode” zult u daarom ook – bewust – weinig informatie over ons vinden. Reden ook waarom we – als vaste mededeling – het volgende op ons weblog vermeld hebben: “We hebben gemerkt dat diverse mensen “mijn volledig profiel weergeven” hebben aangeklikt. Er is dus belangstelling voor informatie over de mensen achter de website. Maar, wij (de webmaster en degene die de studies heeft uitgetypt en/of bewerkt) vinden het niet nodig om onszelf in het zonnetje te zetten. HET GAAT NIET OM ONS, maar om Hem… (ingekort)’.”
  Als ik het in mijn vorige reactie (nr. 3) dus heb over mijn verlangen naar de ‘Gideons’ van de eindtijd, dan bedoel ik daarmee de ZONEN Gods, zoals jij, Dirk, ook vermeldt in je Nieuwsbrief, met de woorden: “De schepping is letterlijk in barensnood en ziet met reikhalzend verlangen uit naar HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN GODS” (zoals vermeld in Romeinen 8:19 en 22).
  Natuurlijk is het verheugend nieuws als mensen echt door God en Zijn Geest gebruikt worden, maar laten wij verre blijven van het “verheerlijken van mensen” en alleen Hem alle lof, eer, prijs en dank schenken.

 20. Cornelis zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 augustus 2010 om 16:12

  Mijn bijdrage was verdwenen? Bij deze nogmaals in het kort.
  God zoekt mensen om Hem te dienen. Als Gideon, Timotheus, Jona, maar net zo goed als een vader die voor zijn gezin zorgt, vaak de eerste verantwoordelijkheid van een mens in Gods dienst. Meeste dienstwerk is niet opvallend en juist moeilijk om vol te houden. Echte helden zijn soms antihelden: kwetsbaar, gebrekkig, onstandvastig. Hun theologie is niet altijd op orde, hun motivatie is nog wel eens gebrekkig.
  Toch gaan ze door en houden vol, vertrouwend op God… de ene keer wat meer dan de andere keer. Soms biddend, soms wanhopend en zwijgend. In genade kan God mensen gebruiken, de een wat meer dan de ander. We plakken er graag een naam op, maar we zijn als christenen allemaal zonen en dochters van God. Onmisbaar en waardevol met onze eigen plek.

 21. lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 augustus 2010 om 21:55

  Beste Dirk, ik ben het met je eens, dat God ons mensen wil gebruiken zoals Hij in het Oude Testament ook al deed. Ook geloof ik dat de Here het zelf ook best zou kunnen, zo ook met Gideon, maar toch staat de Bijbel vol van zijn oproepen aan ons! Om op hem te vertrouwen, en contact te zoeken iedere dag door zijn Woord te lezen en te bidden. Hem aan te roepen in onze nood. Hij wil zo graag dat wij voor Hem werken, het Evangelie over te brengen in woord en daad. Liefde voor de naaste, klaarstaan voor die ander en ga zo maar door. Daarom heb ik een beetje moeite met wat Lotte al meer heeft geschreven, dat ze wacht op de opname en verlangt naar de Heer. Dat doe ik ook! Nergens merk ik bij haar dat het nu nog de tijd voor werken is, juist voor die Heer die lang wegging en ieder z’n talent kreeg met de bedoeling daarmee aan de slag te gaan, bezig voor Hem. Als de Here morgen zou terug keren om ons op te halen, kan ik vandaag nog wel een boom planten. Zoals Hij Gideon wilde gebruiken, wil hij dat ook met ons, niet omdat Hij het zelf niet kan, maar om ons te leren en sterk te maken. Gods zegen toegewenst.

 22. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 8:54

  In onze vakantie las ik het boek ‘De Roeping’ van Anne van der Bijl. Vorig jaar hoorde en zag ik een interview met hem bij de EO en zijn eenvoudige manier van vertellen trof mij.
  In heel het boek tref ik die eenvoud aan, van een man die zoveel grote dingen heeft meegemaakt en nog.
  Ik neem even over wat er op de achterkant van het boek staat:
  Anne van der Bijl begon zijn dienst aan de Lijdende Kerk in 1955. Hij zag de nood en deed er wat aan, zonder zich af te vragen of hij daarvoor een bijzondere roeping had.
  “Als ik op een roeping had gewacht”, zegt hij, “zou ik nog gezeten hebben waar ik zat. Onze roeping is niet meer dan de dagelijkse gehoorzaamheid aan God.” Waar anderen ondoordringbare grenzen zien, ziet hij geopende deuren. En hij gaat er doorheen om vervolgde christenen te bemoedigen, te helpen en Bijbels te brengen.
  In “De Roeping” vertelt hij hoe hij huisgemeenten in China bezoekt, het evangelie aan Latijns-Amerikaanse querrilla-strijders brengt, over Gods liefde spreekt met Moslim-leiders…

  Persoonlijk denk ik ook: doe elke dag gewoon maar wat je hand vindt om te doen. God zij met ons allen.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 9:02

  https:\/\/www.afrikanervolksparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3878:gesag-van-die-bybel-11–sinkretisme-&catid=127:gesag-van-die-bybel&Itemid=108

  God kan ons alleen maar gebruiken als we die Ene Ware Weg volgen en niet zoals in bijgaand artikel andere wegen volgen wat helaas gebeurt.

 24. Lotte zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 11:43

  Lida, dank je dat je me daar op wijst!

  En ondanks m´n gezondheidsklachten, probeer ik te werken daar waar ik kan. Evangeliseren doe ik via internet, op diverse forum´s etc.
  Maar dat neemt mijn verlangen naar de Opname niet weg, en ik had dat verlangen wat eenzijdig belicht, excuses.

  God´s Zegen toegebeden en nogmaals bedankt dat je me erop wees, want daar ben ik oprecht blij mee!

 25. wildersfan zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2010 om 19:28

  Wat Gideons gezocht betreft, Ik denk alleen maar dat we door de wereld hoeven te kijken en zien dat er wel degelijk Gideons hier en daar bezig zijn. Wellicht velen van hen krijgen geen aandacht omdat zulks gevaar zou opleveren, denk aan de opwekking in China en in Iran schijnt het ook te gebeuren. Daar heeft elke Gideon wel genoeg aan zijn Geest vervuld zijn en hoeft ook geen aandacht verder. Als God’s Geest werkelijk wordt uitgestort dan is er geen keren aan. Verder wil ik nog opmerken dat er ook Gideons opstaan die vervolgens niet door de scherpe screening komen van de “schriftgeleerden” die er in de meeste gemeenten wel zijn. Of bv een man als Terry Jones in Gainesville Florida, die vast een man is vol overgave, MAAR even te snel (net als Mozes in de woestijn) de mensen een oplossing wil geven. Maar ik vraag me niet te min af, kan dit achteraf toch niet gezien worden als een gehoorzame daad van deze man……??? In elk geval is hij dan zo’n man die dit durft te doen. Wat er wat mij betreft duidelijk door is geworden richting moslims is dat ze nu nog eens weer opnieuw hebben kunnen zien dat Christenen zich NIET stil houden als ze iets zien wat hun afkering krijgt. Hopelijk doen de gematigde moslims dit nu ook eens wat vaker. Ik vind dat dat hun plicht is, want de meesten vooral in Nederland zijn te gast en leven van Nederlandse voorzieningen. En, ook is weer eens duidelijk geworden wat de moslim intentie nu eigenlijk is. Want we zien toch een meerderheid dit soort gedrag goedkeuren of er zelfs aan meedoen. Ik bedoel de dreigingen ten aanzien van onschuldige Christenen die dan weer hun leven in gevaar zien. Te vaak vind ik dat Christenen zich schuil houden achter (sorry hoor) vrome praat / zeg maar uitspraken die erg ongevaarlijk zijn om te doen. Maar geen kwaad woord t.a.v. de moslims.

  Ik persoonlijk vraag me bij alles af: WIE wordt hier geeerd, of geholpen, is het onze God, de God van Abraham, Isaak en Jacob, of de tegenstander, de overste der duisternis. Berichtgeving / nieuws voorziening (journaal) is daar ook een mooi voorbeeld van. Ik woon dus in Canada, werk 75 % van m’n tijd in de USA en ik kan u allen naar volle overtuiging zeggen dat CNN, NBC, CBCanada en vele anderen ! niet het belang van Israel en het Christendom in haar vaandel heeft. Al zou je zeggen dat dat wel zo is als je in Nederland woont. FOX News (is niet perse Christelijk) maar draagt een veel betere steen bij aan evenwichtig en waarheid getrouwe berichtgeving.
  Ik zal maar stoppen nu.
  Henk. E.

 26. Pascal zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2011 om 14:03

  Als ik hier alles lees, ben ik het volkomen eens met Wildersfan.
  Vind geloof heel mooi, maar als mensen hierin doordraaien is het hek van de Dam en dat geldt voor meerdere geloven….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden